Hotărârea nr. 334/2013

Hotãrârea nr. 334 privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA consIliul LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 334 privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Iulian Bolocan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploiești;

Potrivit prevederilor art. 553, alin. 1, art. 554, alin.l si art. 859, alin. 2 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată;

Având în vedere prevederile art.3 si art.4 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2 lit.c) și alin.6 lit.a) pct. 13 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Aprobă includerea in “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a drumurilor de exploatare DE 503 și DE 504, identificate in anexele 1 si 2.

(2) Aprobă completarea Anexei Al la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu 2 poziții noi având numerele curente 896, 897, identificate potrivit Anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a imobilului-teren identificat în anexa nr.4 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelate bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

In urma finalizării procedurii de selecție prin licitație publica conform procedurilor legale in vigoare, a fost desemnat agentul economic care sa procedeze la masurarea si inscrierea in cartea funciara a tuturor bunurilor care fac parte din patrimoniul municipiului Ploiești.

Printre bunurile care au făcut obiectul unuia din contractele subsecvente se numără si drumurile de exploatare DE 503 si DE 504, precum si imobilul-teren situat in Ploiești, adiacent lotului 101 din T36, A 495, pentru care s-a comandat realizarea planurilor de situație in vederea includerii in patrimoniu si ulterior inscrierii acestora in cartea funciara.

în ceea ce privește bunurile ce vor fi incluse in domeniul public, in vederea promovării proiectului de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001, potrivit instrucțiunilor de tehnică legislativă în vigoare este necesar ca anexa de completare a anexei Al la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești să fie întocmită în conformitate cu Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.548/1999 și a precizărilor transmise de Consiliul Județean Prahova.

Având în vedere cele menționate mai sus propunem spre analiză proiectul de hotărâre alăturat privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploiești.

Consilieri

Dumitru Cristian Ganea Cristia" Popa Constam Popa Gheorgl Bolocan Iulia


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIURAPORT DE SPECIALITATE

privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelate bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Printre bunurile ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești se numără străzile din localitate, acestea figurând în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, Anexa Al, însușit prin Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001.

Municipiul Ploiești a detinut in domeniul public terenul situat in Ploiești, str.Ghighiului, tarlaua T 36, A 495 in conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr.237/2002, prin Protocolul nr. 12883/2002. Ulterior, potrivit Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.254/2003, terenul in suprafața de 46,505 mp a fost trecut in domeniul privat al localității, in vederea construirii de locuințe pentru tineri. Acest teren a făcut obiectul Actului de dezmembrare nr. 1560/16.05.2008 autentificat de Biroul Notarului Public Minea Octavian.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.207/28.06.2011 s-a aprobat darea in folosința gratuita a terenului situat in Ploiești, str.Ghighiului nr.2, T36, A 495, lotul 101, in suprafața de 1870,46 mp, către Asociația Habitat for Humanity Romania in vederea construirii a 3 cvadruplexuri (12 unitati locative) pentru persoane cu condiții dificile de locuit, fiind aprobat Protocolul de colaborare nr. 3110/04.07.2011 intre Municipiul Ploiești si Asociația Habitat for Humanity Romania.

La data de 28.02.2013 conform incheierii de intabulare nr. 13087 s-a intabulat si restul tarlalei T 36 in suprafața de 78,1 ha masurata - 78,3 ha din acte (domeniu privat al municipiului Ploiești conform Hotărârii Consiliului Local nr. 196/2006) mai puțin lotul in suprafața de 1537,43 mp situat intre suprafața de 4,65 ha si cea de 78,1 ha intrucat intre acest lot si restul tarlalei T 36 exista drumul de exploatare DE 503.

Prin adresa nr. 16052/2012, Asociația Habitat for Humanity Romania a solicitat analizarea posibilității acordării lotului adiacent celui pus la dispoziție conform Anexei 2 din Hotararea Consiliului nr.207/2011, pentru continuarea activitatii de construire a noi locuințe pentru persoanele afectate de lipsa unei locuințe. Solicitarea a fost analizata in data de 11.12.2012 de care Comisia nr.2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, Comisia pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare


Operațiuni Comerciale care a acordat aviz favorabil după inta dezmembrare.

In urma finalizării procedurii de selecție prin licitație publi procedurilor legale in vigoare, a fost desemnat agentul econom procedeze la masurarea si inscrierea in cartea funciara a tuturor bunufjjpr fac parte din patrimoniul municipiului Ploiești.

Printre bunurile care au făcut obiectul unuia din contractele subsecvente se numără drumurile de exploatare precum si imobilul-teren situat in Ploiești, adiacent lotului 101 din T36, A 495, aferente Tarlalei 36, A495.

In urma măsurătorilor efectuate a rezultat următoarele :

  • -  Drumul de exploatare 503 in suprafața de 563 mp,

  • -  Drumul de exploatare 504 in suprafața de 2040 mp,

  • -  teren adiacent lotului 101 in suprafața de 1537,44 mp,

care se identifica potrivit planurilor ce constitue anexe la prezenta hotarare.

Ca atare, se impune promovarea unui proiect de hotarare referitor la includerea drumurilor de exploatare in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” si includerea terenului adiacent lotului 101 in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”.

Prin adresa nr. 12155/2009 Consiliul Județean Prahova a transmis în copie adresa nr.Adm.993/2009 a Ministerului Administrației și Internelor, referitoare la regulile ce trebuie respectate în vederea elaborării proiectelor de hotărâre a Guvernului și a documentației aferente acestora, în scopul actualizării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.

Astfel, în vederea modificării Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, se impune promovarea proiectului de hotărâre privind completarea Anexei Al la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.

Menționăm că Anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre este întocmită în conformitate cu Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.548/1999.

Precizam ca situația a fost analizată în ședința din data 29.08.2013 de către Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotarare in sensul celor sus menționate.


Director Ex

Florin Petrâcheirectia de Gestiune Patrimoniu

Sef Serviciu S.I.E.B.D.P.P., Gabriela Mîndruțiu

Direcția Economica

AVIZAT, Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Contracte, Director Executiv, IuliaAlîn^ Alexandru


Director Executiv, <

Nicoleta Craciunoiu


Nr. cadastral

Suprafața masurata

------------------------------------------;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa imobilului          y £

r '

5-

563mp

DE 503,,Mun. Ploiești, jud. PrAch®

x—/

Cartea funciara nr.

UAT       Mun.Ploiești - intr^it#^         //a

/


Inventar de coordonate

Sistem de proiecție STEREO-70

Nr.pct.

N (m)

E (m)

Suprafața totala masurata = 563mp Suprafața din act=mp


Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești (Anexa Al)

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar

Situația juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

0.

î.

2.

3.

4.

5.

6.

896

1.3.7.1

Drum de exploatare 503

Suprafața = 563 mp Teren aferent Tarlalei T36, parcela A 495.

2002

Legea nr.213/1998, privind      bunurile

proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

897

1.3.7.1

Drum de exploatare 504

Suprafața = 2040 mp Teren aferent Tarlalei

T36, parcela A 495.

2002

Legea nr.213/1998, privind      bunurile

proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Situația imobilului ce unneaza sa fie inclus in « Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești »

Nr.crt.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Observații

0

i

2

3

1

Teren adiacent lotului

101

Suprafața = 1537,44 mp situat in Ploiești, str.Draganești nr.79

Terenul a făcut parte din T36, A495

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia nr. 2 pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Pcpul?tÎA Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale

PROCES VERBAL încheiat astazi 29.08.2013


Comisia este compusa din domnii consilieri: Dumitru Crstian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian

La ședința au participat reprezentanții Direcției de Gestiune Patrimoniu

Comisia s-a intrunit in vederea analizării următoarelor solicitări:

CAPITOLUL I - Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri in Domeniul Public si Privat:

Secțiunea A - Proiecte de hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești

„ f 5J Proiect de hotarare privind includerea unor bunuri * municipiului.


Printre bunurile care au făcut obiectul unuia din contractele f^bs||||^ șl numără drumurile de exploatare precum si imobilul-teren situat in Ploieșt lotului 101 din T36, A 495, aferente Tarlalei 36, A495.

In urma măsurătorilor efectuate a rezultat următoarele :

  • -  Drumul de exploatare 503 in suprafața de 563 mp,

  • -  Drumul de exploatare 504 in suprafața de 2040 mp,

  • -  teren adiacent lotului 101 in suprafața de 1537,44 mp.

Ca atare, se impune promovarea unui proiect de hotarare referitor la includerea drumurilor de exploatare in “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” si includerea terenului adiacent lotului 101 in ‘Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”.

f Prm adresa nr.lbU^'Z/ZUiZ, Asociația Habitat tor Humamty ;Komama a solicitat analizarea posibilității acordării lotului adiacent celui pus la dispoziție conform Anexei 2 din Hotararea Consiliului nr.207/2011, pentru continuarea activitatii de construire a noi locuințe pentru persoanele afectate de lipsa unei locuințe. Solicitarea a fost analizata in data de 11.12.2012 de care Comisia nr.2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, Comisia pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care a acordat aviz favorabil după intabulare si dezmembrare.

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz .negativ

Abținere

Precizări

Dumitru Cristian

\

Ganea Cristian

Popa Constantin

Bolocan Iulian

Popa Gheorghe

Rezultat

\

Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale:

Popa Gheorghe 2
' ....

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI

COMERCIALE


RAPORT
Data:     0*7 2^/7