Hotărârea nr. 333/2013

Hotãrârea nr. 333 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Boli Infectioase Ploiesti pe anul 2013

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 333 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești pe anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand expunerea de motive a domnului primar Iulian Badescu,a consilierilor din comisia de buget,finanțe,control,administrarea domeniului public si privat,studii,strategii si prognoze :Alexandru Paul Palas,Ionut Cristian Ionescu,Sanda Dragulea,Nicoleta Cătălină Bozianu,Silviu Sorin Constantin si Raportul de Specialitate al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești;

In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013- Legea bugetului de stat pe anul 2013 si ale Legii nr.6/2013 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013;

In temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile O.M.S. nr.1043 / 2010 - privind aprobara normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, Legii nr.95/2006 - privind reforma in domeniul sanatatii,cu modificările si completările ulterioare, ,Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice, Legii nr.285/2010 privind salarizarea in 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

In temeiul art.36 alin(4) lit (a) si art. 45alin (2) lit (a) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala -republicata si actualizata :

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești pe anul 2013,conform Anexei nr.l, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Ordonatorul principal de credite si Spitalul de Boli Infectioase Ploiești se insarcineaza cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art.3 - Direcția Administrare Publica Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al SPITALULUI DE BOLI INFECTIOASE PLOIEȘTI

In conformitate cu Legea nr.5/2013-Legea bugetului de stat pe anul 2013,Legea nr.6/2013 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012,O.M.S. nr.l 043/2010-privind aprobarea Normelor Metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public,Legea nr.95/2006privind reforma in domeniul sanatatii,cu modificările si completările ulterioare si a O.U.G.nr.32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii,Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice,Legea nr.285/2010 privind salarizarea in 2011 a personalului plătit din fonduri publice, cu Normele Metodologice de aplicare din 13 ian.2011,Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,precum si a Ordinului Comun al M.A.I.nr.246/2013 si al M.F.P.nr.248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pentru anul 2013, a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești conform HCL nr. 134/08.04.2013si rectificat conform HCL nr.176/15.05.2013 HCL nr.I86/30.05.2013 si HCL 217/27.06.2013.

Prezenta rectificare se face in baza Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale si consta in majorarea veniturilor si a cheltuielilor cu suma de 467 mii lei necesara pentru derularea Programului HIV-SIDA si asigurata prin finanțare de la bugetul de stat prin Direcția de Sanatate Publica Prahova.

Fata de cele prezentate mai sus,avand in vedere raportul de specialitate al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești,propunem aprobarea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești.

--^PRIMAR, ILULJAN BADESCU


COMISIA DE BUGET FI

PUBLIC SI PRIVAT,ST

Alexandru Paul Palas

Ionut Cristian Iones


Sanda Dragulea     /—-7

Nicoleta Cătălină Bozianu

Silviu Sorin Constantin,CO NTROL, ADMINISTRAREA


DOMENIULUI TEGII SI PROGNOZE :


JUDEȚUL PRAHOVA

SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE PLOIEȘTIVIZAT, PRIMAR Iulian Badescu


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești

Bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești pe anul 2013 a fost aprobat conform HCL nr. 134/08.04.2013 si rectificat ulterior prin HCL nr,176/15.05.2013,HCL nr.186/30.05.2013 si HCL nr.217/27.06.2013.

In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013- Legea bugetului de stat pe anul 2013, a Legii nr.6/2013 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, a Ordinului nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, in baza prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,cu modificările si completările ulterioare, a Ordonanței de urgenta nr.32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii, Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice, Legii nr.285/2010 privind salarizarea in 2011 a personalului plătit din fonduri publice, a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, Ordinului comun al Ministerului Administrației si Internelor nr.246/2013 si al Ministerului Finanțelor Publice nr.248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului centralizat al unităților administrativ teritoriale pe anul 2013, s-a procedat la prezenta rectificare astfel:

Venituri - prevederea in suma de 12 298,4 mii lei se majoreaza cu suma de 802 mii lei,respectiv:

33.10.30 „Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat”-suma de 555.87mii lei se majoreaza cu suma de 802 mii lei rezultata din suplimentarea sumei pentru programul HIV SIDA prin act adițional trimis de Direcția de Sanatate Publica Prahova.

Cheltuieli - prevederea in suma de 12 298,4 mii lei se majoreaza cu suma de 802 mii lei,astfel:

La Titlul II "Bunuri si servicii” prevederea de 8297,84 mii. lei sșe Ip'' . majoreaza cu suma de 802 mii lei, la nivel de articol, astfel:

-La 20.04 „Medicamente si materiale sanitare” prevederea de 7318,92 mii '• ■■■■*&*&' lei se majoreaza cu suma de 802 mii lei;

Subvențiile alocate din bugetul local raman neschimbate.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


Direcția Economica,

Direcția Administrație Publica Juridic-Contencios,Achiziții Publice

4

Contracte, <

5

andru
JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorialâ: SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE PLOIEȘTI

ANEXA NR.1


BUGETUL PE ANUL 2013

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BVC

cf.HCL217/27.06.2

013

Influente      (+/-)

PREVEDERI 2013

TOTAL VENITURI - din care:

12,298.40

802.00

13,100.40

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

11,183.84

802.00

11,985.84

Venituri din prestări servicii

33.10.08

120.33

0.00

120.33

Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

8,408.95

0.00

8,408.95

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

555.87

802.00

1,357.87

Venituri din contracte încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

1,084.00

0.00

1,084.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

929.25

0.00

929.25

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-842.06

0.00

-842.06

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

43.10.10

927.50

0.00

927.50

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

1,114.56

0.00

1,114.56

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

842.06

0.00

842.06

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii

43.10.14

272.50

0.00

272.50

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

12,298.40

802.00

13,100.40

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

11,183.84

802.00

11,985.84

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

11,183.84

802.00

11,985.84

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2,886.00

0.00

2,886.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2,178.83

0.00

2,178.83

Salarii de baza

10.01.01

1,451.83

0.00

1.451.Ș3

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

299.30

0.00

29,9.30

Alte sporuri

10.01.06

218.00

0.00

218.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Ed

Fond de premii

10.01.08

X

'A . .x

Sold inițial

x

x

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BVC cf.HCL217/27.06.2 013

Influente       (+/-)

PREVEDERI 2013

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

171.00

0.00

171.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

13.00

0.00

13.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

25.70

0.00

25.70

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

117.32

0.00

117.32

Tichete de masa *)

10.02.01

117.32

0.00

117.32

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte dreDturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

589.85

0.00

589.85

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

454.25

0.00

454.25

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

11.64

0.00

11.64

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

101.79

0.00

101.79

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

5.02

0.00

5.02

Prime de asigurare de viată plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

17.15

0.00

17.15

TITLUL // BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

8,297.84

802.00

9,099.84

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

452.61

0.00

452.61

Furnituri de birou

20.01.01

13.77

0.00

13.77

Materiale pentru curățenie

20.01.02

16.00

0.00

16,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

91.50

0.00

91.50

Apa, canal si salubritate

20.01.04

28.40

0.00

28.40

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

10.30

0.00

10.30

Piese de schimb

20.01.06

36.55

0.00

36.55

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

20.23

0.00

20.23

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3.60

0.00

3.60

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

232.26

0.00

232.26

Reparații curente

20.02

17.85

0.00

17.85

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

69.91

0.00

^9.91

1

Hrana pentru oameni

20.03.01

69.91

0.00

/w

Hrana pentru animale

20.03.02

Z' o.'oo

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

7,527.74

802.00

8,329174'

Medicamente

20.04.01

7,318.92

802.00

8'.120.92

Materiale sanitare

20.04.02

36.30

0.00

\\36i3Q

inițialDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BVC cf.HCL217/27.06.2 013

Influente       (+/-)

PREVEDERI 2013

Reactivi

20.04.03

159.20

0.00

159.20

Dezinfectant!

20.04.04

13.32

0.00

13.32

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

68.44

0.00

68.44

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

68.44

0.00

68.44

Deplasări, detașa ri, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.30

0.00

0.30

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.30

0.00

0.30

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

7.00

0.00

7.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1.00

0.00

1.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

1.50

0.00

1.50

Protecția muncii

20.14

0.50

0.00

0.50

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura proqram inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteoroloqle

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imDrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor leaale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli icod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

150.99

0.00

150.99

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asiqurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedinteluî/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor buqetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

150.99

0.00

150.99

TITLUL III DOBÂNZI (cod30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

/o^po..

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

fi. $00

TITLUL VFONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

J}.Q0

< x? X,

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BVC

cf HCL217/27.06 2

013

Influente       (+/-)

PREVEDERI 2013

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA TI ALE ADMINISTRA TIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

1,114.56

0.00

1,114.56

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1,114.56

0.00

1,114.56

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

1,114.56

0.00

1,114.56

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

704.50

0.00

704.50

Construcții

71.01.01

112.50

0.00

112.50

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

572.00

0.00

572.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

20.00

0.00

20.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

410.06

0.00

410.06

I

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

I

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efeStiiâteT^ănii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

Sold inițial

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

ANAGER , N CĂTĂLIN

DIR.FIN.-CONTABIL,

EC.PROFIRA GABRIELA GffORGETA

CONSILIUL local ploiești

SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE B-DUL REPUBLICII, NR. 271 telefon: 0244 533 441 cod FISCALI 12633303 REGISTRATURA NR^SXXÎ>ATA..€^^.. K-A/3

014561


Va trimitem alaturat documentele necesare pentru aprobarea in Consiliul Local a majorării bugetului de venituri si cheltuieli la medicamente aferente Programului National de prevenire,supraveghere si control al infecției HIV,cu modificările solicitate de dumneavoastră la 30.08.2013.Menționam ca trimestrializarea sumei propusa spre aprobare,in conformitate cu Anexa nr.l, de 13100,4 mii lei, a fost transmisa cu adresa noastra nr.2502/29.08.2013.

Va mulțumim pentru colaborare.


www.sbiploiestLro


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești pe anul 2013

și a emis:

cx\fSECRETAR, Sanda Dragulea


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 6


COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CULTE,

TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești pe anul 2013

și a emis:

#î/7 i VbftML

PREȘEDINTE, Iolanda BăzăvânData: ILoȚ oLq/Ș