Hotărârea nr. 330/2013

Hotãrârea nr. 330 privind modificarea si completarea Hotărării Consiliului Local nr.192/30.05.2013

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 330


privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 192/30.05.2013

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

Văzând Expunerea de Motive a primarului Municipiului Ploiești Iulian Bădescu și Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic-Investirii prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 192/2013.

în conformitate cu prevederile art.l 12 din Legea educației naționale nr. 1/2011;

în conformitate cu art.l4-16 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

A

In baza art.20, alin (1), lit. e), art.23 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.36 alin (2), lit. c) si alin. (5) lit. a) și art.l23 alin (1) din Legea nr.215/2001 republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă modificarea și completarea punctului 1 din Anexa nr.2 și va avea următorul conținut:

1. Activitate sportivă în săli de sport.

  • 1.1. pentru săli de sport cu suprafața de pană la 200 mp, tariful minimal pentru ocuparea ocazioanală este de 0,12 lei/mp/h;

  • 1.2. pentru săli de sport cu suprafața de pană la 700 mp, tariful minimal pentru ocuparea ocazioanală este de 0,08 lei/mp/h;

  • 1.3. pentru săli de sport cu suprafața de peste 700 mp, tariful minimal pentru ocuparea ocazională este de 0,04 lei/mp/h.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 192/2013 rămân neschimbate;

Art.3. Direcția Tehnic-Investirii și unitățile de învățământ cu personalitate juridică vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri;

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea

Hotărârii Consiliului Local nr.192/30.05.2013

în baza Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, administrația publică locală are rolul de a administra eficient bunurile din proprietatea publică și privată a unităților administrativ-teritoriale.

în ultima perioadă la unitățile de învățământ au fost înregistrate solicitări din partea unor cluburi/asociații sportive, persoane specializate s.a., pentru închirierea ocazională a sălilor de sport tară a fi influențată activitatea școlară. Scopul principal al acestora îl constituie inițierea, respectiv antrenarea copiilor în diverse sporturi (aikido, volei, baschet, handbal, karate, etc.), absolut necesare pentru a stimula mișcarea în rândul elevilor și chiar performanța sportivă. Se pune accentul pe antrenamente realizate într-un cadru organizat și profesionist, alături de antrenori dornici să se scrie despre viitorul sportului românesc în unitățile de învățământ din Ploiești.

Este bine de știut, că educația fizică și sportul dezvoltă o arie complexă de interese, trebuințe, motivații (educă ambiția, curajul, atenția distributivă, hotărârea, fermitatea, perseverența, calmul, modestia, onestitatea, multiple trăsături de voință și caracter). Calitățile intelectuale, fizice și morale se conturează cu maximum de durabilitate și eficiență în activitățile corporale.

Prin Hotărârea Consiliul Local al municipiului Ploiești nr. 192/2013, Anexa nr.2 au fost aprobate tarifele minimale pentru ocuparea ocazională a spațiilor și terenurilor excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat și de sănătate publică ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești.

Având în vedere cele expuse mai sus și venind în susținerea copiilor de a face mai multă mișcare prin sport, propun ca tariful minimal pentru închirierea sălilor de sport ale unităților de învățământ să fie diferențiat, în funcție de suprafața acestora.

Prin urmare, supun spre adoptare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

Primar, ian BĂDESCU

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII
RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea

Hotărârii Consiliului Local nr.192/30.05.2013

închirierea spațiilor și terenurilor excedentare din cadrul unităților de învățământ/sănătate publică, se poate face în condițiile legii, numai în scopul desfășurării unor activități ce îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: oferă servicii ce răspund nemijlocit intereselor elevilor și cadrelor didactice, sunt aducătoare de venituri suplimentare, nu împiedică și nu contravin obiectivelor procesului instructiv-educativ și bunelor moravuri, nu promovează idei antisociale, nu dăunează sănătății și securității elevilor, nu servesc unor interese politice.

Prin Hotărârea Consiliul Local al municipiului Ploiești nr. 192/20013, conform Anexei nr.2 s-au aprobat tarifele minimale pentru ocuparea ocazională a spațiilor și terenurilor excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat și de sănătate publică ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești.

în ultima perioadă la unitățile de învățământ s-au înregistrat solicitări pentru închirierea ocazională a sălilor de sport tară a fi influențată activitatea școlară, din partea unor cluburi/asociații sportive, s.a. Scopul principal al acestora îl constituie inițierea/antrenarea copiilor în diverse sporturi (aikido, volei, baschet, handbal, karate, etc.), absolut necesare pentru a stimula mișcarea în rândul elevilor și chiar performanța sportivă. Aceștia pun accentul pe antrenamente realizate într-un cadru organizat și profesionist, alături de antrenori dornici să se scrie despre viitorul sportului românesc în unitățile de învățământ din Ploiești.

Este bine de știut că, educația fizică și sportul dezvoltă o arie complexă de interese, trebuințe, motivații (educă ambiția, curajul, emulația, atenția distributivă, hotărârea, fermitatea, perseverența, calmul, modestia, onestitatea, multiple trăsături de voință și caracter). Calitățile intelectuale, calitățile fizice și calitățile morale se conturează cu maximum de durabilitate și eficiență în activitățile corporale.

Date fiind toate aceste argumente, dar mai ales faptul că municipalitatea ploiesteană s-a implicat în diverse acțiuni sportive (ex. Ziua Internațională a

.. Tineretului care a fost un succes) propunem ca tariful tariful minimal /pentru ^<z%       -* z"x-«z-x Z-*      z~* 1 -« 1          4 /A rt-*x z-x. -c~4- z-x 1 z-x n -*zx <4-r\4-< 1 /-» z~l Z-X C'-Zz-* -w tX 4-zx -«-x-x z^x -<z» 4- ztX -C< z-x z4 -t -C*z-x-*«z-x-czx 4--<   4<- ’C'-*-x C. ~«-*-x z-x 4-4 z-x


închirierea sălilor de sport ale unitățile de învățământ să fie diferențiat^ în func suprafața acestora, după cum urmează:

  • - pentru săli de sport cu suprafața de pană la 200 mp, tariful

ocuparea ocazioanală este de 0,12 lei/mp/h;

  • - pentru săli de sport cu suprafața de pană la 700 mp, tariful minimal pentru

ocuparea ocazioanală este de 0,08 lei/mp/h;

  • - pentru săli de sport cu suprafața de peste 700 mp, tariful minimal pentru

ocuparea ocazională este de 0,04 lei/mp/h.

Față de cele menționate avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.


Director Executiv, Mihaela IAMANDIDirector Executiv Adjunct Mădalina CRĂCIUN


Avizat,

Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, ContracteDirector Executiv, iIulia ALEXANDRU


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind f? r. 19,

si a emis:
SECRETAR,


Sanda Dragulea


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI               < >

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 6

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CULTE, TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea

Hotărârii Consiliului Local nr. 192/30.05.2013

și a emis:

M?. ’

PREȘEDINTE,

Iolanda Băzăvan
Data: