Hotărârea nr. 33/2013

Hotãrârea nr. 33 privind împuternicirea primarului municipiului Ploiesti sã realizeze procedura prevazutã de Ordonanta de Urgentã nr. 109/2011 privind guvernanta corporativã a întreprinderilor publice în vederea desemnãrii unui membru în consiliul de administratie a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti

ROM ANI A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 33 privind împuternicirea primarului municipiului Ploiești să realizeze procedura prevăzută de Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice în vederea desemnării unui membru în consiliul de administrație a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești - domnul Iulian Bădescu și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune împuternicirea primarului municipiului Ploiești să realizeze procedura prevăzută de Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice în vederea desemnării unui membru în consiliul de administrație a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești;

Luând în considerare prevederile art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.470/2012;

/X

In baza prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice si a Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată;

Ținând cont de demisia dnei. Anghel Gabriela Lola din funcția de membru în Consiliul de administrație a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, înregistrată sub nr. 201/03.01.2013;

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, actualizată;

/X

In temeiul art. 36 al. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

/X

Art. 1 împuternicirea primarului municipiului Ploiești să realizeze procedura prevăzută de Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice în vederea desemnării unui membru în consiliul de administrație a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

Art. 2 Direcția Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Președinte de șec Hnț Gheorghe S


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind împuternicirea primarului municipiului Ploiești să realizeze procedura prevăzută de Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice în vederea desemnării unui membru în consiliul de administrație a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată: “persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ - teritoriale, în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin Hotărârea Consiliului local, în condițiile legii, respectăndu-se configurația politică de la ultimele alegeri locale”.

Art. 5 al. 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice prevede că membrii consiliului de administrație se numesc de autoritatea publică tutelară, respectiv Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Desemnarea membrilor consiliului de administrație, inclusiv a reprezentanților autorității publice tutelare, va fi făcută în baza unei evaluări/selecții prealabile efectuate de o comisie organizată la nivelul autorității publice tutelare, formată din specialiști în recrutarea resurselor umane. Autoritatea publică tutelară poate decide ca această comisie de selecție să fie asistată sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.

Criteriile de selecție a administratorilor sunt stabilite de comisie, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității regiei autonome.

Prin adresa nr. 201/03.01.2013 dna. Anghel Gabriela Lola și-a înaintat demisia din funcția de membru în Consiliul de Administrație a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

Ca atare, Consiliul Local al Municipiului Ploiești împuternicește primarul municipiului Ploiești să realizeze procedura privind desemnarea unui membru în consiliul de administrație a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

Față de aspectele prezentate, propunem Consiliului Local al Municipiului Ploiești adoptarea proiectului de hotărâre alăturat.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind împuternicirea primarului municipiului Ploiești să realizeze procedura prevăzută de Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice în vederea desemnării unui membru în consiliul de administrație a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

A.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, în exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Consiliul Local hotărăște în numele unității administrativ teritoriale asupra tuturor aspectelor privind funcționarea serviciilor publice pe care le are în subordine, inclusiv cu privire la componența consiliilor de administrație a regiilor autonome, a comitetelor de coordonare sau structura Adunării Generale a Acționarilor la societățile comerciale pe care le-a înființat.

Astfel, Consiliul Local hotărăște asupra înființării și reorganizării regiilor de interes local, înființează instituții publice, societăți comerciale și servicii publice de interes local și instituie norme de organizare și funcționare a acestora.

Consiliul de administrație, în temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, actualizată, este compus din 5-7 persoane, din care una este directorul sau directorul general al regiei. Din consiliul de administrație fac parte în mod obligatoriu un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, un reprezentant al ministerului de resort și, după caz, câte un reprezentant al celorlalte ministere cu atribuții în domeniu, precum și al consiliului local. Ceilalți membrii sunt numiți din rândul inginerilor, economiștilor, juriștilor sau altor persoane specializate în domeniul de activitate al regiei.

Art. 5 al. 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice prevede că membrii consiliului de administrație se numesc de autoritatea publică tutelară, respectiv Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Desemnarea membrilor consiliului de administrație, inclusiv a reprezentanților autorității publice tutelare, va fi făcută în baza unei evaluări/selecții prealabile efectuate de o comisie organizată la nivelul autorității publice tutelare, formată din specialiști în recrutarea resurselor umane. Autoritatea publică tutelară poate decide ca această comisie de selecție să fie asistată sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizica sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.

Criteriile de selecție a administratorilor sunt stabilite de comisie, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității regiei autonome.

A

In cap. 8, art. 12, lit.”d”, din contractul de mandat se stipulează faptul că încetarea mandatului poate avea loc prin renunțarea administratorilor. Prin adresa nr. 201/03.01.2013 dna. Anghel Gabriela Lola și-a înaintat demisia din funcția de membru în Consiliul de Administrație a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, ca urmare a incompatibilității cu statutul de deputat.

Ca urmare, Consiliul Local al Municipiului Ploiești împuternicește primarul municipiului Ploiești să realizeze procedura privind desemnarea membrilor în consiliile de administrație ale regiilor autonome de interes local.

Față de aspectele prezentate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV Iulia Alina Alexandru
Prin Hotararea nr. 1/18.01.2013 Consiliul de Administrație al RASP Ploiești a luat act de notificarea nr. 201/03.01.2013 a dnei ANGHEL Gabriela prin care aceasta solicita încetarea contractului de mandat nr. 14630/22.08.2012 din motive de incompatibilitate cu statutul funcției de deputat.

Va rugam sa demarării procedura de desemnare a unui nou membru in Consiliul de Administrație al RASP Ploiești, conform reglementarilor legale in vigoare.

Anexam la prezenta copie după Hotararea nr. 1/18.01.2013 a Consiliului de Administrație al RASP Ploiești.

PREȘEDINTE,

CONSILIUL DE ADMINISTR

MANOIU TIBERIU


REGIA

O AUTONOMA Ț-


HOTARAREANR. 1

A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE din data de

18.01.2013 ora 11 00

APROBĂRI:

 • 1. Aprobarea adresei .nr. 7075/20.12.2012 privind încetarea contractului de mandat nr.4995/03.09.2012 al directorului R.A.S.P. Ploiești domnul Paul Dumbravanu, din motive de incompatibilitate cu statutul funcției de deputat.

 • 2. Aprobarea taxei de eliberare a Avizului privind Planul de eliminare a deșeurilor provenite din construcții, reabilitări, demolări si amenajari spatii verzi pe raza municipiului Ploiești.

 • 3. Aprobarea Procesului Verbal încheiat in urma inventarierii anuale (an 2012) de comisia centrala numita prin Decizia nr. 106/ 31.10.2012.

INFORMĂRI :

 • 1. Discuție privind gradul de îndeplinire a indicatorilor economici de către directorul regiei.

 • 2. Informare privind notificarea nr. 201/03.01.2013 a dnei ANGHEL GABRIELA LOLA de încetare a contractului de mandat, din motive de incompatibilitate cu statutul funcției de deputat.

 • 3. Informare economico - financiara pe luna noiembrie 2012.

 • 4. Informare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012, conform HOL nr. 415/22.11.2012 si HOL nr. 463/20.12.2012.

 • 5. Rapoarte de activitate ale serviciilor de specialitate (noiembrie).

DIVERSE :

HOTĂRĂȘTE:

 • 1. Consiliul de Administrație aproba solicitarea nr. 7075/20.12.2013 privind încetarea contractului de mandat nr. 4995/03.09.2012 al directorului R.AS.P.Ploiești - domnul Paul Dumbravanu, începând cu data de 20.12.2012, din motive de incompatibilitate cu statutul funcției de deputat si totodată aproba numirea domnului Brânzei Radu in funcția de director interimar pana la desemnarea directorului R.AS.P. Ploiești, conform reglementarilor legale in vigoare. Pe perioada interimatului elementele de salarizare raman neschimbate.

 • 2. Consiliul de Administrație aproba taxa de eliberare a Avizului privind Planul de eliminare a deșeurilor provenite din constructiii, reabilitări, demolări si amenajari spatii verzi pe raza municipiului Ploiești, in conformitate cu Referatul nr. 26/09.01.2013 al Biroului Protecția Mediului.

 • 3. Consiliul de Administrație, avand in vdere faptul ca, Procesul Verbal încheiat in urma inventarierii anuale (an 2012) nu este complet, solicita revizuirea procedurii (diagrama de relații - circuitul informațional si completarea tabelelor anexa cu rubrici care sa evidențieze anul achiziționării, starea actuala - uzura, amortizarea si valoarea contabila actuala).

Consiliul de Administrație ia act de Informările aferente Ordinei de zi.

Consiliul de Administrație, ținând cont de Hotararea nr. 9/16 din 14.12.2012 prin care solicita avizul de legalitate si încadrarea in buget referitor la oportunitatea acordării primelor precum si nivelul acestora, luând totodată in considerare ca avizul referitor la situația privind încadrarea in buget nu este complet, precum si oportunitatea aprobării nivelului maxim al acestora, recomanda conducerii regiei sancționarea cu avertisment scris a persoanei responsabile.

PREȘEDINTE,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE MANOIUTIBEim


Prezenta hotarare a fost întocmită in conformitate cu procesul verbal nr.1/18.01.2013, semnat de membrii Consiliului de Administrație.           *__

întocmit - consilier juridic - Madalina TACHE

i R.A.. SERVICII Ruaucc k.k. :  - PLOIEȘTINR. lMHeGIS7R«K£... /z'     —■


CĂTRE,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI (in calitate de AUTORITATE PUBLICA TUTELARA)  si

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

NOTIFICARE

Subsemnata ANGHEL GABRIELA LOLA - Membru in Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Pubiice Ploiești, numit in funcție conform Hotărârii Consiliului Local nr.289/13.08.2012, va rog sa-mi aprobați începând cu data de 20.12.2012 încetarea contractului de mandat nr.14630/22.08.2012, conform Cap. 8 încetarea contractului ” art. 12 lit.d -«renunțarea administratorilor», din motive de incompatibilitate cu statutul funcției de DEPUTAT.

MEMBRU CA RASP PLOIEȘTI, ANGHEL GABRIELA LOLA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind împuternicirea primarului municipiului Ploiești să realizeze procedura prevăzută de Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice în vederea desemnării unui membru în consiliul de administrație a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

și a emis:

PREȘEDINTE,

Paul Palaș