Hotărârea nr. 329/2013

Hotãrârea nr. 329 privind acordarea de scutire de la plata taxei pe clădiri pentru anul fiscal 2013, pentru Fundaţia Pensionarilor Români

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA consIliul LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂRE NR. 329 privind acordarea de scutire de la plata taxei pe clădiri pentru anul fiscal 2013, pentru Fundația Pensionarilor Români

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești și Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești prin care se propune pentru anul fiscal 2013, scutire de la plata obligațiilor bugetare reprezentând taxă clădire pentru Fundația Pensionarilor Români, cod fiscal.

In conformitate cu:

prevederile art. 250 alin. (1) punctul 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.285 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile art. 125 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificata prin Legea nr. 199/1997 ;

prevederile art. 5 alin 1 lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată ;

prevederile art. 36 alin. 4 lit.”c” și art. 45 alin. 2 lit. “ c ” din Legea nr.215/2001 administrației publice locale, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă scutire de la plata taxei pe clădire, pentru spațiul situat în Ploiești, str.Văleni nr.24, detinut în folosință de către Fundația Pensionarilor Români.

7          9                                            9                                                  9

Facilitatea acordată consta în scutire de la plata sumei de 14.245 lei reprezentând taxă clădire.

Scutirea de la plata taxei pe clădire se acordă pentru perioada 01.08.2013-31.12.2013.

Art.2. Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata taxei pe clădiri pe anul fiscal 2013, pentru Fundația Pensionarilor Români

Prin cererea înregistrată la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, sub nr. 65298/16.07.2013, Fundația Pensionarilor Români, solicită scutire de la plata taxei pe clădire pentru clădirea situată în Ploiești, Văleni nr.24, care face obiectul Contractului de Comodat nr. 8803/12.01.2006, încheiat între Municipiul Ploiești și Fundația Pensionarilor Români.

A

In temeiul dispozițiilor art.250, punctul 19 coroborat cu prevederile art.285 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, impozitul/taxa pe clădire nu se aplică pentru “organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate”.

Obiectul principal de activitate îl constituie sprijinirea materială, juridică, medicală, culturală a pensionarilor din județul Prahova. în susținerea cererii sale, Fundația Pensionarilor Români a depus balanțe de verificare întocmite la data de 31.12.2012, respectiv la 31.03.2013, din care reiese faptul că asociația obține și venituri din activități economice. Prin declarație pe propria răspundere, fundația declară faptul că veniturile obținute din vânzarea mărfurilor provin din magazinele fundației care funcționează în județ și nu pe teritoriul municipiului Ploiești.

Potrivit prevederilor alin. (2) și alin. (3) al art.249 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, fundația datorează bugetului local al municipiului Ploiești, taxă pe clădire, taxă calculată la valoarea de inventar înregistrată în contabilitatea proprietarului.

în temeiul dispozițiilor art.250, punctul 19 coroborat cu prevederile art.285 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, impozitul/taxa pe clădire nu se aplică pentru “organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate”.

A

In aceste condiții, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea de facilitați fiscale pentru perioada 01.08.2013-31.12.2013, pentru Fundația Pensionarilor Români.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE


4/


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotărâre privind acordarea de scutire de la-plata taxei pe anul fiscal 2013, pentru Fundația Pensionarilor Români

clădiri pentru


Prin cererea nr.23/17.07.2013, înregistrată la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești sub nr.65298/16.07.2013, Fundația Pensionarilor Români, cu sediul în Ploiești,

A

str.Văleni nr.24, Cod Unic de înregistrare 9108260, a solicitat scutire de la plata taxei pe clădire pentru spațiul situată în Ploiești, str. Văleni nr.24, care face obiectul Cotractului de Comodat nr.8803/12.01.2006, încheiat între Municipiul Ploiești și Fundația Pensionarilor Români.

Obiectul principal de activitate îl constituie sprijinirea materială, juridică, medicală, culturală a pensionarilor din județul Prahova. în susținerea cererii sale, Fundația Pensionarilor Români a depus balanțe de verificare întocmite la data de 31.12.2012, respectiv la 31.03.2013, din care reiese faptul că asociația obține și venituri din activități economice. Prin declarație pe propria răspundere, fundația declară faptul că veniturile obținute din vânzarea mărfurilor provin din magazinele fundației care funcționează în județ și nu pe teritoriul municipiului Ploiești.

Totodată, pentru a dovedi faptul că fundația nu desfășoară activități comerciale în spațiul din Str.Văleni nr.24, reprezentanții săi au depus autorizații sanitare care nu au mai fost reînnoite din anul 2008.

Potrivit prevederilor alin. (2) și alin. (3) al art.249 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, fundația datorează bugetului local al municipiului Ploiești, taxă pe clădire, taxă calculată la valoarea de inventar înregistrată în contabilitatea proprietarului.

în temeiul dispozițiilor art.250, punctul 19 coroborat cu prevederile art.285 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, acordarea gratuită de servicii sociale în unităti specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistentă, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinsertie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate”.

In aceste condiții, Serviciul Public Finanțe Locale vine în întâmpinarea acestei organizații și propune Consiliului Local al municipiului Ploiești, prin reprezentanții acestuia, aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea de facilități fiscale în sensul scutirii de la plata taxei pe clădire pentru spațiul deținut în folosință, situat în Ploiești, str.Văleni nr.24.

Scutirea se acordă pentru perioada 01.08.2013-31.12.2013 și este în valoare de

14.245 lei.


DIRECTOR EXECUTIV, ]W§OLb&€EANU-VIȘEAN

£3 ./XJ

Avizat,

Biroul Juridic Contencios

Zamfir CristianaFUNDAȚIA PENSIONARILOR ROMÂNI

Str. Văleni nr. 24 Ploiești

Tel. 0244541267DECLARAȚIE

Pe proprie răspundere că în spațiul închiriat la adresa Ploiești, str. Văleni, nr. 24 nu se desfășoară și nu s-au desfășurat activități comerciale de la data preluării în folosință și până în prezent.

Veniturile comerciale prezentate în balanță sunt obținute în punctele de lucru din județ, după cum urmează:

  • -  Magazin Alimentar pentru Pensionari - corn. Sălciile;              .

  • -  Magazin Alimentar pentru Pensionari - corn. Provița; — L/VL

  • -  Magazin Alimentar pentru Pensionari - corn. Filipeștii de Târg;

  • -  Magazin Alimentar pentru Pensionari - corn. Tomșani;

  • -  Magazin Alimentar pentru Pensionari - sat Cocoșești, corn. Păulești.

Față de cele prezentate mai sus vă rugăm a ne aproba reținerea de la plată a impozitului pe clădire și terenul de la adresa sus menționată.

Anexez la prezenta copii după:

  • -  Autorizație Sanitară de Funcționare, pentru fiecare magazin;

  • -  Balanța pe anul 2012 s-a depus cu nr.


^FUNDAȚIE,

O

Georggscu Constantin0:2.8 ATrrp-V^


P

O,

Q ,'


CORP.A" ’

S*P*2+M


Manolescu

Au raliu


PRIMĂRIA MUNiciPlUUPLOIEȘib^Of AKIQA 4 M


Mocanu ©

Nicolae ■


Lerzer

’ PenchGS


Balanța de verificare

01.03.2013- 31.03.2013

Total sume clasa 1


Total sume clasa 2


371

MĂRFURI

65 889.55

33 529.59

18 942.48

.. 17 860.57

84 832.03

51 390.16

33 441.87

0.00

37101

MĂRFURI FPP-MAGAZINE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

378

DIF. PREȚ LA MĂRFURI

5 383.56

10 243.66

.. 2 647.67

2 741.41

8 031.23

12 985.07

0.00

4 953.84

71 273.11

43 773.25

21 590.15

20 601.98

92 863.26

64 375.23

4 953.84


Total sume clasa 3


j    Cont

Denumirea contului

Sume precedente

Rulaje perioada

Sume totale

-------------------------------------------------------------------------------------------------------j Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

1012 :

CAPITAL SUBSCRIS VARSAT : '  1 '

0 00

30.80

0.00

0.00

0.00

'' 30.30

= 0.00

30.80

1061

REZERVE LEGALE

0.00

1 072.85

0.00

0.00

0.00

1 072.85

0.00

1 072.85

1068

ALTE REZERVE . •

. 0.00

-    .       561.86

0;00

. -o.oo

0.00

561.86

' : 0.00

561.86

113

FOND SOCIAL CAR.

2 256.00

29 653.04

0.00

204.00

2 256.00

29 857.04

0.00

27 601.04

1171

REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL

NEREP./PIREDERE-

5 147:39

27 981.99

0:00

• .. •• :

. ■ 0.00

5 147.39

27 981.99

0.00

:     22 834.60

121

PROFIT SI PIERDERE

32 969.05

27 335.54

16 919.11

14 536.94

49 888.16

41 872.48

8 015.68

0.00]

40 372.44

86 636.08

16 919.11

14 740.94

57 291.55

101 377.02

8 015.68

52 101.15

2132

APARATE SI INSTALAȚII DE MĂSURĂ .<

2  60 274.33

0.00

' 0 00

■■■; 0.00

60 274 33

0.00

60 274.33

0.00

2133

MIJLOACE DE TRANSPORT

32 000.00

0.00

0.00

0.00

32 000.00

0.00

32 000.00

0.00

2812:

AMOR.T. CONSTRUCȚIILOR

0.00

.47.196.60

0.00

0.00

>■' ' j;i' e' o.oo

47 196.60

O.OO

47.196.60

2813

AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT

0.00

29 640.00

0.00

260.00

0.00

29 900.00

0.00

29 900.00

92 274.33

76 836.60

0.00

260.00

92 274.33

77 096.60

92 274.33

77 096.60

33 441.87

401

FURNIZORI

29 432.69

33 838.47

15 226.51

17 524.47

44 659.20

51 362.94

0.00

6 703.74

421

PERSONAL - SALARII DATORATE

2 100.00

2 953.00

1 050,00

-    1 050.00

3 150.00

4003.00

0.00

853.0(

4311

CTB. UNITATII LA ASIG. SOC.

436.00

654.00

218.00

218.00

654.00

872.00

0.00

21S.0C

4312

CTB. ANG. LA ASIG. SOC.

220.00

330.00

110.00

: 110.00

330.00

440.00

. \ 0.00

11C.0(

431301

CASS 5,5%

110.00

165.00

55.00

55.00

165.00

220.00

0.00

55.0(

431302

C.M. 0,85%

18.00

27.00

9.00

S.00

7  27.00

36.00

. 0.00

. ■    9.0(

4314

CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.

116.00

174.00

58.00

83.00

174.00

257.00

0.00

83.01

4315

FOND RISC

4.00

6.00

2.00

1 2,44 :77;2.00

' : 6.00

;. 8.0Q-

.. 0-00

• •...'

2.0'

437101

AJ . ȘOMAJ 1%

10.00

15.00

5.00

5.00

15.00

2O.$f

/?/ • 0.00

5.0

437102

FOND GARANT. SAL,0.25%

6.00

9.00

3.00

3-00

9.00

.12.00

/ 0.00

:    3.0

4372

CTR. ANG. LA FD. ȘOMAJ

10.00

15.00

5.00

5.00

15.00

20. OG:

V

0.00

1 ■>//

5.C

4418

IMPOZITUL PE VENIT

0.00

0.00

0.00

854.00

, 0-00

854.00

854.C

[4423

TVA DE PLATA

3 227.00

3 227.25

0.00

4 141.85

3 227.00

7 369.10

0.00

4 142.1

I 4 A CC

■n/A DFDUCTiBILA

3 317.02

0.00

■ /:   : 2 487.29

Ț 5 804.31

5.804.31

5 804.31

0.00

0.(

FUNDAȚIA PENSIONARILOR ROMANI c.f. R09108260 r.c. 8/09.01.1997

Județul PRAHOVA loc. PLOIEȘTI str. VĂLENI nr. 24 tel. 0244/541267

Balanța de verificare

01.03.2013- 31.03.2013

32 969.05


Total sume clasa 6


Total sume clasă 7


Total uri:


461 867.48


461 867.48


135 974.35


135 974.35


597 841.83


597 841.83      206 779.01      206 779.01
Cont

Denumirea contului

Sume precedente

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

645.3.... ■

CCNRlBii FIRMEI PT.ASld?SOb.ȘANĂTj‘:!;i

Gî;®-? ■:128,bp

64.00

;'64.00

■   ' 192.00

A»’'- : . -192.00

; .0.00

o.oo

655

AJUTOARE

1 473.00

1 473.00

634.00

634.00

2107.00

2 107.00

0.00

0.00

656'

CIJELȚ? PRIVIND COȚE-PARTI DAToWEfEpPB)^^, •

^i^r^;3>pOCLpd

..A0?

a .- -1 v o.oo

;■*..      >3X100.00

3 000.00

0.00

0.00

6581

DESPĂGUBIRI, AMENZI SI PENAL.

0.87

0.87

0.00

0.00

0.87

0.8?

0.00

0.00

681’1 ; .

CHELȚztoE-EXPLCW^

^.X..:;-<26q.,oo

^60.00

I-"780X10

: :W \?v78o:oo

Q   : Vi.; vO.OO

;■ ■ ■ :0.00

698

ALTE CHELT. CU IMPOZITELE

0.00

0.00

854.00

854.00

854.00

854.00

0.00

0.00

32 969.05

16919.11

16 919.11

49 888.16        49 888.16

0.00

0.00

707 •" z

v. din\vănzari! de ■MXRFUFp.j".g;J:^ J

;JgFÎ2^b39:98

.2^7*039.98

■■ ■'.,;::14'403:67

■v A.ÂÎ4 403.67

4î‘443.65

’    , 41 443.65

;?:jO.pO

0.00

731

VENITURI COTIZAȚII CAR FPR

156.00

156.00

59.00

59.00

215.00

215.00

0.00

0.00

734-

v. dobânzi'cARj'r                     ?.

::;,Y^;’-;;.i/l39A)p

-74.00

>'74.00

■■            .'213.00

??<:/?■ ?• 213:00

0:00

• , 0.00

766

V. DIN DOBINZI

0.56

0.56

0.27

0.27

0.83

0.83

0.00

0.00

27 335.54

27 335.54

14 536.94

14 536.94

41 872.48

41 872.48

0.00 0.00

Balanța de verificare

01.03.2013- 31.03.2013

Cont

Denumirea contului

Sume precedente

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

707

V; DIN VÂNZĂRI DE ’MÂRFU

!ș£?^u;23;!q3£98

^•l-';r£7039;98

!;14403.67

?y:14:403:67

.'—'41'443.65

7 ; 7    141 443^65

0 00

. o.oo

707.1

MAG BRATASANCA - BAR

790.34

790.34

637.11

637.11

1 427.45

1 427.45

0.00

0.00

707.2'

,MÂG^COSESTh7^'3:.?jț5$^®

j^®»4

^P>':-~2 987!;1'1

: / :.z;'7 887:15

'"X.,.. -7 887.15

;            o,oo

,    .         d.ob

707.3

MAG. FULGA

10 117.57

10 117.57

5 039.82

5 039.82

15 157.39

15 157.39

0.00

0.00

IVIÂG: FILIf’EȘȚL-”      . ț

i!;^^;:țH183^73

:g:;;;Vr<l^27Â4

i1:427M

f.-’;? '' ^3266.17

"' ’    !3 266.1.7

- .O'.OO

<;\:X'-Q,00

707.5

MAG. PROVITA

3 185.55

3 185.55

1 556.48

1 556.48

4 742.03

4 742.03

0.00

0.00

70Z-6-/ r.r-p

^G^ȚQ^ȘANJ

<1'59:68

^^■•:yl;;ji422:5^

jf ^'74:582:26

.  ’    4'582.26

x <>0:00

■ ■ <0.00

707.7

MAG. SĂLCIILE

3 048.07

3 048.07

1 333.13

1 333.13

4 381.20

4 381.20

0.00

0.00

Total sume clasa 7                27 039.98        27 039.98        14 403.67        14 403.67 .      41 443.65        41 443.65            0.00            0.00

Padina 1/1 SAGA C 27.05.2013 18:52 Utilizator

Balanța de verificare

01.12.2012 — 31.12.2012

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Sume precedente

Rulaje perioada

Sume tetele

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

1012

CAPITAL SUBSCRIS VARSAT:

0.00

30,80

0.00

30;80

0.00

0.00

0.00

3C.30

0.00

30.80

1061

REZERVE LEGALE

0.00

1 072.85

0.00

1 072.85

0.00

0.00

0.00

1 072.85

0.00

.

1 072.85

1068

ALTE REZERVE

000

561.86

\ 0.00

■561.86

0.00

.0.00

0.00

561.86

0.00

561.86

113

FOND SOCIAL CAR.

0.00

39 289.04

13 142.00

42 816.04

400.00

87.00

13 542.00

42 903.04

0.00

29 361.04

1171

REZULTATULREPORTAT.- PROFITUL

NEREP./PIREDERE ' <

0 00

23 547.19

0.00

. 27 981.99

0.00

0.00

0.00

27 981.99

0.00

27 981.99

121

PROFIT SI PIERDERE

0.00

4 434.80

214 823.39

212 007.82

18 404.85

16 073.03

233 228.24

228 080.85

5 147.39

0.00

Total sume clasa 1                            0.00      68 936.54     227 965.39     284 471.36       18 804.85      16 160.03     246 770.24     ;’>i?0 631.39       5 147.39      59 008.54

2132   ■

APARATE SI INSTALAȚII DE MĂSURA’. ..  .

.  60 274.33

0.00

60 274.33

.. 0.00.

- 0.00

. 0.00

60 274.33

0.00

60 274.33

0.00

2133

MIJLOACE DE TRANSPORT

32 000.00

0.00

32 000.00

0.00

0.00

0.00

32 000.00

0.00

32 000.00

0.G0

2812

AMORT. CONSTRUCȚIILOR

0 00

47:196.60

0.00

47 196.60

• 0.00

:’j'V ciț.Qp

. 0.00

47 196.60

0.00

47 196.60

2813

AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT

0.00

26 000.00

0.00

28 860.00

0.00

260.00

0.00

29 120.00

0.00

29 120.00

Total sume clasa 2                     92 274.33      73 196.60      92 274.33      76 056.60           0.00        260.00      92 274.33      76 316.60      92 274.33      76 316.60

37101

MĂRFURI FPP- MAGAZINE

: 38 805.25

0.00

: 262 842.89

.  222 287.16

15 688.98

19 805.03

• 278 531.87

242 092.19

36 439.68

0.00

378

DIF. PREȚ LA MĂRFURI

0.00

5 598.60

32 780.44

38 248.92

2 386.27

2 330.85

35 166.71

40 579.77

0.00

5 413.06

Total sume clasa 3

38 805.25

5 598.60

295 623.33

260 536.08

18 075.25

22 135.88

313 698.58

282 671.96

36 439.68

5 413.06

401

FURNIZORI

’/< 0.00

. .    6.238.30

199 115.48

■ 203 839.74

15 124.98

14 122.25

214 240.46

217 961.99

0.00

3 721.53

421

PERSONAL - SALARII DATORATE

0.00

820.00

11 517.00

12 370.00

1 050.00

1 050.00

12 567.00

13 420.00

0.00

853.00

4311

CTB. UNITATII LA ASIG. SOC. :   ■

0.00

. ■■..    209.00

2 389.00

2 607.00

218.00

218.00

2 607.00

2 825.00

.0.00

218.00

4312

CTB. ANG. LA ASIG. SOC.

0.00

105.00

1 205.00

1 315.00

110.00

110.00

1 315.00

1 425.00

0.00

110.00

431301

CASS 5,5%

0.00

52.00

602.00

. 657.00

55.00

55,00

657.00

712.00

0.00

55.00

431302

C.M. 0,85%

0.00

9.00

99.00

108.00

9.00

9.00

108.00

117.00

0.00

9.00

4314

CTB. ANG. LA ASIG..SOC. SANAT. -. :

0.00

, 55.00

635.00

': ■ 693.00.

58.00

58.00

•. 693.00

751.00

0.00

'..   58.00

4315

FOND RISC

0.00

2.00

22.00

24.00

2.00

2.00

24.00

26.00

0.00

2.00

437101

AJ. ȘOMAJ 1%

0.00

5.00

■. 55.00

60.00

5.00

5.00

60.00

65.00

_

437102

FOND GARANT. SAL,0.25%

0.00

3.00

33.00

36.00

3.00

3.00

36.00

39.00

R C jir ----^3*00 ;

4372

CTR.ANG. LARD. ȘOMAJ

0.00

5.00

55.00

' 60.00

5.00

5.00

60.00

65.00

441

IMPOZITUL PE PROFIT

0.00

354.00

354.00

354.00

0.00

0.00

354.00

354.00

ph

?Aa:0°l

4423

TVA DE PLATA

■ 0.00

3 136.82

. 8'004.00

8 004.29

0.00

3 226.96

8 004.00.

11'231.25

W’goÂo

. ////.*        r

-«227.25

4426

TVA DEDUCTIBILA

0.00

0.00

36 210.37

29 297.31

2 561.68

9 474.74

38 772.05

38 772.051

o<do

4427

TVA COLECTATA

0.00

0.00

34 154.85

43 023.32

12 701.70

3 833.23

46 856.55

^6 856.551

in dana r. n? ift-04 ntiii7»inr aomin

Județul PRAHOVA loc. PLOIEȘTI str. VĂLENI nr. 24 tel. 0244/541267

Balanța de verificare

01.12.2012- 31.12.2012

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Sume precedente

Rulaje perioada

Sume tetele

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

r

Creditoare

Debitoare

Creditoare

1012

CAPITAL SUBSCRIS VARSAT

0.00

30.80

0.00

30;80

0.00

0.00

0.00

3C.30

0.00

30.80

1061

REZERVE LEGALE

0.00

1 072.85

0.00

1 072.85

0.00

0.00

0.00

1 072.85

0.00

1 072.85

1068

ALTE REZERVE

000

561.86

\          o.oo

■561.86

■ 0.00

.0.00

0.00

561.86

0.00

561.86

113

FOND SOCIAL CAR.

0.00

39 289.04

13 142.00

42 816.04

400.00

87.00

13 542.00

42 903.04

0.00

29 361.04

1171

REZULTATUL REPORTAT.-PROFITUL

0 00

; 23 547.19

■._• 0 00

. 27 981.99

: ■ % 0.00

0.00

0.00

27 981.99

0.00

27 981.99

121

PROFIT SI PIERDERE

0.00

4 434.80

214 823.39

212 007.82

18 404.85

16 073.03

233 228.24

228 080.85

5 147.39

0.00

Total sume clasa 1                            0.00      68 936.54     227 965.39     284 471.36       18 804.85      16 160.03     246 770.24     300 631.39       5 147.39      59 008.54

2132  -

APARATE S! INSTALAȚII DE MĂSURĂ ...

60 274 33

0.00

60 274.33

0.00

0.00

:• 0.00

60 274.33

0.00.

60 274.33

0.00

2133

MIJLOACE DE TRANSPORT

32 000.00

0.00

32 000.00

0.00

0.00

0.00

32 000.00

0.00

32 000.00

0.00

2812

AMORT/CONSTRUCȚIILOR

0 00

47:196.60

0.00

• 47.196.60

0.00

■ 0.00

. O.OC

47 196.60

0.00

47 196.60

2813

AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT

0.00

26 000.00

0.00

28 860.00

0.00

260.00

0.30

29 120.00

0.00

29 120.00

Total sume clasa 2                      92 274.33      73 196.60      92 274.33      76 056.60           0.00         260.00      92 274.33      76 316.60      92 274.33      76 316.60

37101

MĂRFURI FPP-MAGAZINE

38 805.25

0.00

262 842.89

222 287.16

;15 688.98

.. 19 805.03

■ 278 531.87

242 092.19

36 439.68

0.00

378

DIF. PREȚ LA MĂRFURI

0.00

5 598.60

32 780.44

38 248.92

2 386.27

2 330.85

35 166.71

40 579.77

0.00

5 413.06

Total sume clasa 3                      38 805.25       5 598.60     295 623.33     260 536.08       18 075.25      22 135.88     313 698.58     282 671.96      36 439.68       5 413.06

401

FURNIZORI

°-00

. .    6 238.30

: 199115.48

. ■ <203 839.74

15 124.98

14 122.25

214 240.46

217 961.99

0.00

3 721.53

421

PERSONAL - SALARII DATORATE

0.00

820.00

11 517.00

12 370.00

1 050.00

1 050.00

12 567.00

13 420.00

0.00

853.00

4311

CTB. .UNITĂȚII LA ASIG. SOC. :   .

0.00

•      209.00

2 389.00

' ‘ 2 607.00

' 218.00

P 218.00

2 607.00

2 825.00

.0.00

218.00

4312

CTB. ANG. LA ASIG. SOC.

0.00

105.00

1 205.00

1 315.00

110.00

110.00

1 315.00

1 425.00

0.00

110.00

431301

CASS 5,5%

0.00

52.00

602.00

. 657.00

55.00

55.00

657.00

712.00

0.00

55.00

431302

C.M. 0,85%

0.00

9.00

99.00

108.00

9.00

9.00

108.00

117.00

0.00

9.00

4314

CTB. ANG. LA ASIG.. SOC. SANAT. '■

0.00

, 55.00

. :L:   635.00

: ■ 693.00.

■ 58.00

58.00

'. 693.00

751.00

0.00

'     58.00

4315

FOND RISC

0.00

2.00

22.00

24.00

2.00

2.00

24.00

26.00

0.00

2.00

437101

AJ . ȘOMAJ 1%

0.00

5.00

• 55b0

60.00

5.00

5.00

60.00

65.00

^===7=a=:3J>-5.00

437102

FOND GARANT. SAL,0.25%

0.00

3.00

33.00

36.00

3.00

3.00

36.00

39.00

-----

4372

CTR. ANG. LA FD. ȘOMAJ

0.00

5.00

55.00

' 60.00

5.00

5.00

60.00

65.00

. Ar

5,'OOC-

......

441

IMPOZITUL PE PROFIT

0.00

354.00

354.00

354.00

0.00

0.00

354.00

354.00

cQ:00

4423

TVA DE PLATA

0.00

3 1 36.82

. 8 004.00

8 004.29

0.00

3 226.96

8 0'04.00

11 231.25

3^7.25

■ ÎL-'V7_______—

4426

TVA DEDUCTIBILA

0.00

0.00

36 210.37

29 297.31

2 561.68

9 474.74

38 772.05

38 772.05

- -U Oido

4427

WA COLECTATA

■ 0.00

0.00

34 154.85

43 023.32

12 701.70

3 833.23

46 856.55

^6 S56.55

Canina 1/9. P. IR 09 9019 1R-04 I ltili7Atr>r APMIN

Balanța de verificare

01.12.2012 -31.12.2012

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Sume precedente

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

6452

.CTBvyNIȚ.;*LA:AJ.DE SGMAJ

; ’ 'pjp0foq

JpP Pp? =pjpb

,.j.pșioo

WrP v-88;oo,

"■.:.8,00

.;8’60

' 98-°°

•96.00

. .    •    ? o.op

0.00

6453

CONR1B. FIRMEI PT.ASIG.SOC.SANAT

0.00

0.00

704.00

704.00

64.00

64.00

768.00

768.00

0.00

0.00

655    '

AJUTOARE-..    ’   '. '?'■       2’

;'r --o.oo

'Q.oo

r pp<27 42ș;qo

<*'<;<27425.00

;.i :6<5.66

pi iei 5:60

A A29 P40.00

; 29 040.00

■■ •• ■!A.:-.6;od

. :         'd.ob

656

CHELT. PRIVIND COTE PART!

DATORATE(FUPB)

0.00

0.00

3 000.00

3 000.00

0.00

0.00

3 000.00

3 000.00

0.00

0.00

6581   ‘

DESPĂGUBIRI, AMENZI. Șl PENAL-?:

" ■ > ■ : j =</" 0'00

0:69

pP    i .&??

<■’ -.£95

■A:          2.95

‘p : ?-84

9-84

' C P. ; AP°’

<<• '   0.00

6811

CHELT. DE EXPL.CU AMORT. 1MOB.

0.00

0.00

2 860.00

2 860.00

260.00

260.00

3 120.00

3 120.00

0.00

0.00

Tota! sume clasa 6


o.oo


0.00     214 823.39     214 823.39


18 404.85      18 404.85     233 228.24     233 228.24


0.00


0.00


707

V; DIN VANZARf DȘ-MÂREURI.> ’pppf 'pP

■       ’ -/= b:00

0:00

•:pp ■i79*Î63;84

<P;\:rtLȚ9 j?63;8^

15 97.1.80

-îs 971.80

-195 235.:64

: ;. ,195 235;64

" " .--P v o.ciq

■ 0.00

731

•VENITURI COTIZAȚII CAR FPR

0.00

0.00

1 609.00

1 609.00

51.00

51.00

1 660.00

1 660.00

0.00

0.00

7331 '           ■;;

V. DIN DONAȚII“ vP-p '

. °00

, 0.00

:i::Ș^2:5Q

jp-J// '0,0b

j..; 0”bp.

8472.50

;..P  8472.50

Ă ■?. ;o'.'oo

,0.00

7332

V.DIN SPONSORIZĂRI

0.00

0.00

1 000.00

1 000.00

0.00

0.00

1 000.00

1 000.00

0.00

0.00

734

V. DOBÂNZI CAR'. :■■              ''.*?.

■/P.oipo

-.1.660:00

. ■■■!<■; v.1 660.00

:      ■ ..•• 50.00

■ p; P' *50:00

‘ ■    -171.0.00

.       i 710.00

■ 6.00

0.00

736

V.DIN COTE PARTI(CONF. STATUTULUI)

0.00

0.00

20 000.00

20 000.00

0.00

0.00

20 000.00

20 000.00

0.00

0.00

766 ■ *. •' ' :.

V; DINpOBINZI. '                    1      /

0.00

” '0 00

> PP ^48

2 48.

■ P:      ::to;23

. :      P\::.ol23

■■■ :-2.'7>-

•* ': : * ' 2.71;

■ . ’.      ?''q.oo

0.00

0.00     212 007.82     212 007.82

16 073.03      16 073.03     228 080.85     228 080.85            0.00           0.00


Totâi&uriie clasa 7

întocmit,

IpHINEA EMILIAN;.           v ffi'

\            \          'p7

V y- s ■


Total uri:


0.00


224741.51     224 741.51    1961 290.03   1 961 290.03


Conducătorul compartimentului financiar-contabil, TONCOVIC1 CASANDRA


O Fii. Prahova 7 -A /£ EXPERT CONTABIL o\ | JTGNCOVICI CASANDRA?) H Nn 19105L Ș] an 20^ .


A O WIN


139 863.83     139 863.83   2101 153.86   2101 153.86     214 560.60     214 560.60£

-7

■w

ifSO?

M

iS^L-IV

iSBBB

::<’.':i p-

KWăis

i?-••;’••

w,7e.8^r

WW&i&iWs

sil

T^ț

®w

&&

r^î-; =

!<• r";::

B

1

- ■air’-J'

so

S’r^

i'j'i1"!1^1;^ ^iir

w

j

.1

■?2Ă,

\:" £■/■■'<

Hi

»

te

li®

:E

-J-,

1O

te-

:i^ v

IKW’

i

fagi®

MS®

9

Silite'

;^SLi

xî.1

Iwf

,;-E

S®fK

•fi.

SfiSlB

Wi

1W®

SS

■■-tiA*;#: ig/U-ivȚi.1 .'rțȘ’.l-Sț1^-

!./.

R

IRW?

iss

îfe

Wi

■’7['k-:"-.-

:■./•••.• :'E

ji-4i

;'.1,IT'*^Î

TSvy/;

;Wț'?r3:

a

Xjf

ri

ib&?a

R

;ăWW

11'3811

:W

f <■*.; *

3

ni

:!'£®r'1:s■'A"'

1 .•ir-J’î.j'hi'i          :

W:-3

K-S?W

w

L'r 't -+i-' I-? Sl’îi?"'- "■ -: ■ V "

.:$s;;<i

'?:•?

■?^.s

3>-

SrfWK

^8?7;l8-v

ÎSî

W

§1

sili

B

WÎSIS

<iW

■o

pf

•jp -• >’

::v.!!Vx4 jXE/XStX■ >■■. ■!

i-iB &

1'!" ’:i:;’

;. -p; ulxĂ    m,- -‘, L> [ ■

gg

iiig

1

■m.

ș$

B$SSS

3WW:

&

WFK;i

r

-ii ' ■-. <rv'îy!:!

'■;î

■fii

.^r® ■

îFl'jjXfc

:^ni?iȚp;Xr

®3

ssss

w

SB^Wi

•■-'4T

îț

gS®

îă

41î<

if®Ș8

fi

s

fesl iii

, ■'£.■?

.^iȚVt

■B!

■șvîx

•37^:

Mji

•7:":-            L£.-i_?c.

'•\4r,y.’l£ț,',1.r-'

'f^L

Si

ii®-®'

71 ■• -ir:          ’ V,:S*^-i<■

■^yr^

yrf ri>     -<* c L^Ly^iS

BOSS

f"

S8II

•i i'iiL

•p

&•

wws

H

WSil

®

is®a

BiO

B

Olggg

^riV^^tîȚiț

<v::Ț-

$;r

l'^J

HiffB

gll®

iț'ftfTft

■,--iHj-T:^H\^t^'F^lUr''C 7

£ n . j 'j ■ ■ î . \!

9ISKî

SMiiill

B

WS3®

E3MSW

w

SBM

sw®

8Mp

$■

¥i

li®

si

jR."!!* ? ^TR ■'?; 1> ■:: j

ife

w

HSl

te

j

■S®

w

O&WWB

n

H

Kt

S®W1

f].T “*J

JI1B

$£<

a

’5

OlîTi S;

fSS

n

££$&

îS&rWK

r-Si'-S

e:zy?r 7^,7-o-^ț-jț

M- £ !'• V^L '■ 1; rh?^: ;

u;:.:^r,T.;(;ii;. niiji.L-.^

î«®®

IvS

fi

L- K^XftCi-^'^sîi-

p

sfâ&«

5&1M,

iS

rteîMH

a

SWfS

KWSf

sseSI

W

:i*li

$

’■

WB3H

J't l.rrf

ririir

' i        1-,--.iuA:":’Fiii

Ț^'JÎ- i:       ? 'J8?

t

Șig

ttS®B

siHSI

jij.i

^!L'.î .-.. ;.t' i-r.- j^J

..: - -V

ixl


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DO

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata taxei pe clădiri pentru anul fiscal 2013, pentru Fundația Pensionarilor Prahoveni

și a emis: