Hotărârea nr. 328/2013

Hotãrârea nr. 328 privind aprobarea tarifelor cu 50% reducere pe bază de abonament bilunar/săptămânal pentru elevi/studenţi la transportul urban de călători efectuat de S.C. Transport Călători Express SA Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 328 privind aprobarea tarifelor cu 50% reducere pe bază de abonament bilunar/săptămânal pentru elevi/studenți la transportul urban de călători efectuat de S.C. Transport Călători Express SA Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești domnul Iulian Bădescu și a Comisiei de Buget, Finanțe, Control, Administrarea Domeniului Public și Privat, Studii, Strategii și Prognoze formată din domnii consilieri: Alexandru Paul Palaș, Ionuț Cristian Ionescu, Nicoleta Cătălina Bozianu, Silviu Sorin Constantin și Sanda Dragulea precum și Raportul de Specialitate al S.C. Transport Călători Express SA Ploiești;

în baza Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare;

luând în considerare prevederile Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport local, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 14/30.08.2013;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273 /29.06. 2006 privind finanțele publice locale,modificată și completată ;

în temeiul art.36 alin.4 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă tarifele de călătorie cu 50% reducere pe bază de abonament bilunar/săptămânal pentru elevi/studenți la transportul urban de călători cuprinse conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Tarifele aprobate conțin TVA 24% și intră în vigoare începând cu data de 11 septembrie 2013.

Art.2 S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .

Art.3 Direcția Administrației Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 11 septembrie 2013


r /

ntrasemnează Secretai^ na Cristina Iacob /


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea tarifelor cu 50% reducere pe bază de abonament bilunar / săptămânal pentru elevi / studenți la transportul urban de călători efectuat de S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

S.C. Transport Călători Express SA Ploiești înființată prin reorganizarea administrativă a Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, în conformitate cu Hotătârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013, modificată și completată prin Hotătârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 289/13.08.2013, prin reprezentanții săi legali, prestează un serviciu de interes și utilitate publică, fiind aflată în subordinea consiliului local.

/\

In exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, consiliul local asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local cu scopul satisfacerii cerințelor comunității locale printre care și tinerii. Astfel autoritatea publică locală asigură conform legislației în vigoare, reduceri de 50% și după caz gratuități la transportul urban de călători pentru elevi / studenți.

Pentru a le facilita posibilitatea cumpărării de abonamente în funcție de posibilitățile bănești de care dispun la un moment dat, este oportun ca S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești să ofere spre vânzare și abonamente bilunare / săptămânale pentru elevi / studenți la tarifele actuale.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.Nicoleta Cătălina Bozianu


Silviu Sorin Constantin

RAPORT DE SPECIALITATE


S.C. Transport Călători Express SA Ploiești la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor cu 50% reducere pe bază de abonament bilunar / săptămânal pentru elevi / studenți la transportul urban de călători efectuat de S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

Conform prevederilor Hotătârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 107/2004 și Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, elevii și studenții beneficiază de reduceri de 50% și după caz de gratuități la transportul urban de călători.

Referitor la reduceri, în prezent aceste categorii de călători beneficiază de abonamente lunare cu reducere de 50%.

Având în vedere că acest segment de călători este reprezentat de tineri (elevi și studenți), pentru a le facilita posibilitatea cumpărării de abonamente în funcție de posibilitățile bănești de care dispun la un moment dat, propunem ca din tarifele actuale, să le oferim spre vânzare și abonamente bilunare / săptămânale pentru elevi / studenți, conform anexei 1.

Menționăm că această propunere de ofertă nu conduce la majorări de tarif, respectiv la modificări de subvenție.

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

DIRECTORII ec. C^fctțan^
LISTA TARIFELOR PE BAZĂ DE ABONAMENT LA TRANSPORTUL URBAN DE CĂLĂTORI propuse a se practica pentru elevi / studenți


- lei/buc.-

Nr. crt.

Denumire titlu de călătorie

Tarif actual conform HCLM nr.194/2010

Propus:

Aprobat:

Tarif întreg

Tarif redus 50%

Tarif întreg actual

Tarif redus 50%

Tarif întreg actual

Tarif redus

50%

1.

ABONAMENTE

LUNARE:

1 traseu

52,00

26,00

52,00

26,00

52,00

26,00

2 trasee

78,00

39,00

78,00

39,00

78,00

39,00

toate traseele

104,00

52,00

104,00

52,00

104,00

52,00

2.

ABONAMENTE SĂPTĂMÂNALE 1 traseu

13,00

6,50

13,00

6,50

2 trasee

-

-

19,50

9,75

19,50

9,75

toate traseele

-

-

26,00

13,00

26,00

13,00

3.

ABONAMENTE

BILUNARE

1 traseu

26,00

13,00

26,00

13,00

2 trasee

-

-

39,00

19,50

39,00

19,50

toate traseele

-

-

52,00

26,00

52,00

26,00

Tarifele din lista de mai sus conțin T.V.A.

9S.C. Transport Călători Express S.A. Ploi

* V " ~             str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova /

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro;

HOTĂRÂREA NR. 14 DIN 30.08.2013

A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. TRANSPORT CAL EXPRESS S.A. Ploiești ?

ȚÂfâ -

Consiliul de Administrație al R.A.T.P. PLOIEȘTI, numit prin Art. 6 alin. 2 din HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI 220/27.06.2013, respectiv:


Doamna Paul Florina

Doamna Gorneanu Violeta

Domnul Anghel Paul

Domnul Ionică Ion

Domnul Marius Măselușă

  • - Președinte

  • - Membru

  • - Membru - absent

  • - Membru

  • - Membru-


HOTĂRĂȘTE:

Art.7. Avizarea Referatului BTA15651/30.08.2013 privind aprobarea tarifelor cu 50% reducere pe baza de abonament bilunar/saptamanal pentru elevi/studenti si dispune inaintatrea spre aprobare Consiliului Loca! Ploiești.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,

D-naPAUL FLORINA
COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA D PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor cu 50% reducere pe bază de abonament bilunar/săptămânal pentru elevi/studenți la transportul urban de călători efectuat de S.C. Transport Călători Express SA Ploiești

și a emis:COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII Ș MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor cu 50% reducere pe bază de abonament bilunar/săptămânal pentru elevi/studenți la transportul urban de călători efectuat de S.C. Transport Călători Express SA Ploiești


PREȘEDINTE,/?

Gheorghe Sîrbj^/ A


COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAM AȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor cu 50% reducere pe bază de abonament bilunar/săptămânal pentru elevi/studenți la transportul urban de călători efectuat de S.C. Transport Călători Express SA Ploiești

și a emis:

PREȘEDINTE, George/E^nă

SECRETAR,

/ i Marcian Cosma