Hotărârea nr. 327/2013

Hotãrârea nr. 327 privind aprobarea PLAN URBANISTIC ZONAL „BAZA SPORTIVA DE MINIFOTBAL” Strada Andrei Mureseanu, nr.76, Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSÎLIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 327


privind aprobarea PLAN URBANISTIC ZONAL „BAZA SPORTIVA DE MINIFOTBAL” Strada Andrei Mureseanu, nr.76, Ploiești


Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a Domnului Primar și a consilierilor George Botez, Cristian Ganea, Adrian Lupu, Răzvan Ursu și Paulica Drăgușin și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea S.C. LIDER SPORT S.R.L., Planul Urbanistic Zonal - “BAZA SPORTIVA DE MINIFOTBAL”, strada Andrei Muresanu, nr.76, Ploiești.

în baza Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art 36, alin.l și alin.5, lit.„c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aprobă Planul Urbanistic Zonal “ BAZA SPORTIVA DE MINIFOTBAL”, strada Andrei Muresanu, nr.76, Ploiești, la solicitarea S.C. LIDER SPORT S.R.L., cu condiția respectării avizului nr.015 din 26.08.2012 al Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești, anexat prezentei hotărâri.

Conform anexei nr.l, terenul care face obiectul acestui Plan Urbanistic Zonal se află în intravilan și este proprietate a S.C. LIDER SPORT S.R.L. conform Contractului de concesiune nr. 012244/17.07.2013, având suprafața de 5219,00mp.

ART.2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal, prevăzut la art.l sunt valabile pana la aprobarea Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești.

ART.3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.4 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Contracte, va aduce la

5                                           5                                                                                            7                                  7

cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 27 august 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBA


SE APROBĂ


RAPORT DE SPECIALITA

privind aprobarea

PLAN URBANISTIC ZONAL


„BAZA SPORTIVA DE MINIFOTBAÎ

Strada Andrei Muresanu, nr.76, PloieștiBeneficiar : S.C. LIDER SPORT S.R.L.

Proiectant: S.C. C.P.S.-City Planning Strategies S.R.L.-dr.arh.Simona MUNTEANU

Potrivit prevederilor Legii nr.453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991 completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr,176/N/2000, a Legilor nr. 350/2001 și nr. 289/200* și a cererii înregistrate la Primăria Municipiului Ploiești - Direcția Generală d Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul Planului Urbanistic Zonal „BAZ^ SPORTIVA DE MINIFOTBAL” strada Andrei Muresanu, nr.76, Ploiești.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda S.C. LIDER SPOR/ S.R.L., în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, modificat d Ordinul M.L.P.A.T. nr,176/N/2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privim urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea ș completarea Legii nr.350/2001.

Terenul care face obiectul acestei solicitări este situat în intravilanul municipiulu Ploiești și este proprietate a S.C. LIDER SPORT S.R.L. conform Contractului d concesiune nr. 012244/17.07.2013, având suprafața de 5219,OOmp.

Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr.209/1999 imobilul are următoarei caracteristici:

U.T.R. -N-10;PP;(POT=50%, CUT-1,5)

 • >   destinația stabilita prin planurile urbanistice actuale:

 • >   zona destinata parcurilor si construcțiilor sportive PP,

 • >  zona pentru cai de comunicații - cai ferate Ccf,

 • >   zona plantații de protecție Ppr.

 • >   funcțiunea dominanta: parcuri, amenajari pentru activitati sportive plantații de protecție, zone de agrement, reamenajari urbane.

 • >  funcțiuni compementare: construcții cu funcțiuni complementare funcțiuni dominante pentru activitati specifice: chioșcuri, umbrare, platforme si locuri, terenuri d joc si sport in aer liber sau acoperite;constructii anexe.

 • >  retragere minima obligatorie din axul str.Andrei Mureseanu de 10,50 m;

 • >   orientarea fata de punctele cardinale: necesitățile de insorire si ilumine natural a clădirilor cu diferite funcțiuni se conformează anexei 3 la R.G.U.;

 • >   amplasarea in interiorul parcelei: se face respectând art.24 din R.G.U.;

 • >  accese carosabile :se respecta anexa 4 la R.G.U.;

> accese pietonale:se va respecta art.26 din R.G.U. ; toate construcțiile s amenajările de orice fel trebuie prevăzute cu accese pentru pietoni corespunzătoare caracteristicilor acestora;


parcaje: se va respecta art.33 din R.G.U.; imprejmuiri: se va respecta art.35 din R.G.U.; terenul are acces la str.Andrei Mureseanu si oferă

sibilitatea tacordarii 1<


utilitățile existente in zona;

Acest Plan Urbanistic Zonal a fost solicitat prin Certificatul de I /29.07.2013.

OBIECTUL acestui Plan Urbanistic Zonal este realizarea unei baze sportive pe un teren care aparține domeniului public al municipiului Ploiești, avand suprafața de 521S mp, si care fost concesionat pentru o perioada de 49 de ani SC Lider Sport SRL, conform Contractului de concesiune nr. 012244/17.07.2013.

în urma analizei documentației elaborate de către S.C. C.P.S.-City Plannin^ Strategies S.R.L.-dr.arh.Simona MUNTEANU, constatăm:

 • - regulamentul local de urbanism este stabilit punctual pentru parcei; beneficiarului;

 • - zona studiată : St = 38226,00mp

 • - delimitarea zonei studiate :

 • • Nord: Parc municipal Andrei Muresanu

 • •  Est: incinta biserica Sf. Andrei

 • •  Sud: strada Andrei Muresanu

 • • Vest: Parc municipal Andrei Muresanu

Prin documentația de urbanism se propun :

 • >       Avand in vedere prevederile legislației, zona delimitată pentru studiu trebuie s; depaseasca suprafața de 1 ha, in acest sens documentația s-a elaborat pentru intregul parc, in suprafața de 3,82 ha. Zona de studiu este delimitată in planșa Ul_Situatia existenta, delimitată cu linie punctata galbena.

Zonele limitrofe nu vor fi afectate de prezenta documentație de urbanism.

 • >        Terenul care a generat intenția de elaborare a unui PUZ aparține domeniului public al municipiului Ploiești, avand suprafața de 5219 mp, si a fost concesionat pentru o perioada de 49 de ani SC Lider Sport SRL, conform Contractului de concesiune nr. 012244/17.07.2013, pentru realizarea unei baze sportive.

 • >        Terenul este localizat in partea de sud a Parcului Andrei Muresanu, limitrof incintei Bisericii Sf. Andrei, si face parte din acesta. Suprafața totala a parcului, in conformitate cu documentația ce a stat la baza concesiunii, este de 38226 mp.

 • >        In conformitate cu prevederile CU nr. 856/2013, pentru obținerea Autorizației de Construire se solicita elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal, datorita situării terenului intr-o zona prevăzută in PUG Ploiești pentru parcuri si complexe sportive, aceasta funcțiune fiind considerata prin Legea 190/2013 si Legea 350/2001 obligatorie pentru elaborarea unui PUZ.

 • >       Terenul care a generat PUZ este liber de construcții si are amplasate doua terenuri de sport (de volei si de handbal) avand o suprafața de 2171,4 mp, suprafața cu imbracaminte din beton.

 • >       Parcelele Învecinate imediat sunt ocupate de amenajari si de construcții (pe latura de sud, biserica Sf Andrei), cele mai apropiate fiind la o distanta de cca 60 m.

 • >      Soluția de circulație propune ca accesul (intrare si iesireJ?^terehul^eTace

obiectul PUZ sa se faca direct din strada A Muresanu, prin mtern^iti^jțne^lbr^t^e de acces dimensionate corespunzător - lățime 7 m, avand dublu se^s.^            1

 • >      Ținând cont de prospectul străzii (7 m cu doua benzi, c|țfe^n'4^e^pe6^e sens de mers), cat si configurația acestuia (drum in curba) se propune^(?a^agc^ul^a<ș6 realizeze doar cu viraj obligatoriu dreapta. Nu se propune modificareaprpșpeclului străzii si nici nu sunt necesare alte modificări asupra configurației acestuia.

 • >       Numărul minimal de parcari amenajate propus este de 20 locuri, stabilit in conformitate cu prevederile Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HGR 525/1996 si cu prevederile Ordinului MLPAT nr 21/N/2000.

 • >        Pentru terenurile de sport propuse, capacitatea tribunelor este stabilita astfel:

 • -    terenul de minifotbal acoperit - capacitate maxima 200 persoane,

 • -    terenul de minifotbal descoperit - capacitate maxima 200 persoane,

 • -     terenul de tenis - fara tribuna sau locuri amenajate pentru spectatori.

Din punct de vedere al indicatorilor urbanistici se propune de asemenea menținere; indicatorilor urbanistici, si anume :

 • >    P.O.T. maxim = 50% pe parcela, dar suprafețele cumulate ale construcților să nu ocupe mai mult de 10% din suprafața totala a parcului, in conformitate cu prevederile art. 9 din Legea 24/2007 republicata.

 • >  CUT maxim = 1,5 mp. ADC / mp. Teren

 • >   înălțime maxima a construcțiilor la comisa de 13,0 m.

Beneficiarul a obținut următoarele avize și acorduri privind : - utilităti urbane :

5

o

5

alimentare cu energie electrica :

nr.l0772/19.08.2011T '

o

alimentare cu apa, canalizare :

nr.297/2013

o

alimentare cu gaze naturale :

nr.15555/20.08.2013

o

alimentare cu energie termica :

nr.C13-2050/09.08.2013

o

telefonie :

nr.100/05/02/02/01/03/0017/07.08.2012

o

protecția mediului:

nr.8307/07.08.2013

- altele :

o   Comisia Municipala pentru Transport: nr.l 138/21.08.2013

o   I.S.U.:                             nr.l531/SU-PH/2013

o   R.A.S.P.:                            nr.3972/07.08.2013

în ședința din.data de 26.08.2013 a Comisiei Tehnice de Amenjarea Teritoriului ș Urbanism s-a analizat documentația Planului Urbanistic Zonal „BAZA SPORTIVA DI MINIFOTBAL” strada Andrei Muresanu, nr.76, Ploiești , care a fost avizată favorabil (Aviz C.T.A.T.U. nr.068/2013).

în perioada 13.08.2013 - 27.08.2013 documentația de urbanism a fost supus procedurii de informare și consultare a publicului.

Avizul C.T.A.T.U. nr.068/2013 a stat la baza fundamentări Avizului Arhitectulu Șef al Municipiului Ploiești, aviz nr.015/2013.

Supunem avizării proiectul de hotărâre privind Planului Urbapjstj „BAZA SPORTIVA DE MINIFOTBAL” strada Andrei Mure cu respectarea Avizului Arhitectului Șef al Municipiului Ploieș

VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA,

JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR,

, Iulia ALEXANDRU

întocmit,

ing. Daniela Mar i a NEA G U


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea

PLAN URBANISTIC ZONAL „BAZA SPORTIVA DE MINIFOTBAL” Strada Andrei Muresanu, nr.76, PloieștiBeneficiar : S.C. LIDER SPORT S.R.L.

Proiectant: S.C. C.P.S.-City Planning Strategies S.R.L.-dr.arh.Simona MUNTEANU Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de

Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului Planului Urbanistic Zonal


“ SCHIMBARE FUNCȚIUNE DIN ZONA Tea(RETELE TEHNICO EDILITARE SI TERENURI AGRICOLE) IN ZONA In(INDUSTRIE NEPOLUANTA)” ,Centur» de Est, nr.277 B, Ploiești.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda S.C. SMR GLOBAI S.R.L.pentru S.C. TUV Austria Romania S.R.L., în concordanță cu prevederii Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 ș în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului ș Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbane proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploieși aprobat prin Hotărârea nr.209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiult Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991 completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Planul Urbanistic


—r— ---......r-----------------------

Zonal„BAZA SPORTIVA DE MINIFOTBAL” strada Andrei Muresanu, nr.76, Ploiești, la solicitarea S.C. LIDER SPORT S.R.L., întocmit de S.C. C.P.S.-City Planning Strategies S.R.L.-dr.arh.Simona MUNTEANU.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre :

privind aprobarea

PLAN URBANISTIC ZONAL „BAZA SPORTIVA DE MINIFOTBAL” Strada Andrei Muresanu, nr.76, Ploiești

Data:         2p?3

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


♦ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI B-dul Republicii nr. 2

100066 - Ploiești

TEL: 0244 / 516699 ; 0244 / 515982

FAX: 0244 / 513829

Aviz C.T.A.T.U. nr.068 26.08.2013

COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI Șl URBANISM constituită conform H.C.L.PIoiești nr.126/2009

AVIZ

Nr. 068 DIN 26.08.2013

LUCRAREA :    PLAN URBANISTIC ZONAL

„BAZA SPORTIVA DE MINIFOTBAL”

AMPLASAMENT:

strada Andrei Muresanu, nr. 76, Ploiești

INIȚIATORI :

S.C. LIDER SPORT S.R.L.

ELABORATOR:

S.C CPS CITY PLANNING STRATEGIES S.R.L. - arh.urb. Simona MUNTEANU

Documentația înregistrată la Direcția Generală de Dezvoltare Urbană cuprinde:

 • a)  piese scrise : memoriu justificativ

 • b)  piese desenate : 6 planșe

 • c)  alte documente:

 • a.  Certificat de urbanism: nr. 856 /29.07.2013;

 • b.  Act de proprietate : contract de concesiune nr. 012244/17.07.2013

 • c.  Avize solicitate prin Certificatul de urbanism: alimentare cu apa, canalizare : nr.297/2013;

alimentarea cu energie electrica: nr.10772/19.08.2013 ;alimentare cu gaze naturale: nr.15555/20.08.2013;alimentare cu energie termicamr. C13-2050/09.08.2013;    telefonie:

nr. 100/05/02/02/01/03/0917/07.08.2013 protecția mediului: nr.8307/07.08.2013; Comisia Municipala pentru Transport:nr.1138/21.08.2013; I.S.U.: nr.1531/13/SU-PH/20.08.2013;R.A.S.P. : nr.3972/07.08.2013.

 • d.  Taxă aviz C. T.A. T. U. : chitanța nr. 813023/05.08.2013

 • e.  Taxă R.U.R. : ordin de plata nr.01/23.08.2013-BA 0947331

 • f.   Alte documente : -

> Reglementari stabilite prin P. U. G:

U.T.R. -N-10;PP;(POT=50%, CUT=1,5)

> destinația stabilita prin planurile urbanistice actuale:

 • >  zona destinata parcurilor si construcțiilor sportive PP,

 • >  zona pentru cai de comunicații - cai ferate Ccf,

 • >  zona plantații de proiecție Ppr.

 • >    funcțiunea dominanta: parcuri, amenajari pentru activitati sportive, plantații de protecție, zone de agrement, reamenajari urbane.

 • >   funcțiuni complementare: construcții cu funcțiuni complementare funcțiunii dominante pentrL activitati specifice: chioșcuri, umbrare, platforme si locuri, terenuri de joc si sport in aer liber sar acoperite;constructii anexe.


  Aviz C.T.A.T.U. nr.068

  26.08.2013

  ______

  X


  >

  >

  diferite funcțiuni se conformează anexei 3 la R.G.U.;

  >

  >


--------—a


retragere minima obligatorie din axul str.Andrei Mureseanu de 10,50 m; ti! orientarea fata de punctele cardinale: necesitățile de insorire si iluminaPhatural a clădirilor cu

amplasarea in interiorul parcelei: se face respectând art.24 din R.G.U.;

accese carosabile :se respecta anexa 4 la R.G.U.;


trebuie prevăzute cu accese pentru pietoni corespunzătoare caracteristicilor acestora;

 • >   inaltimea construcțiilor :pentru construcții aferente parcurilor =10 m;pentru construcții aferente dotărilor pentru sport si activitati de recreere, conform necesităților funcționale, cu condiția respectării valorii minime a CUT, specificata pe UTR-ul respectiv;

 • >

>

>

zona;


accese pietonale:se va respecta art.26 din R.G.U. ; toate construcțiile si amei parcaje: se va respecta art.33 din R.G.U.; imprejmuiri: se va respecta art.35 din R.G.U.;

terenul are acces la str.Andrei Mureseanu si oferă posibilitatea racordării la utilitățile existente inUtilități permise : amenajari de parcuri si scuaruri;amenajari pentru sport, recreere, odihna, promenada, inclusiv dotări aferente;plantatii de aliniamnet si de protecție intre zone funcționale incompatibile si pentru utilizarea zonelor de protecție a rețelelor majore.

Utilizări interzise : orice alta funcțiune atat in zonele verzi existente, cat si in cele prevăzute prin reglementari.

Interdicții permanente : orice fel de construcții si anexe admise care nu respecta normele sanitare si de protecția mediului in vigoare si care nu respecta distantele normate fata de zona de locuit stabilite prin studiul de impact.

Prin Plan Urbanistic Zonal se propune :

> Având in vedere prevederile legislației, zona delimitată pentru studiu trebuie sa depaseasca suprafața de 1 ha, in acest sens documentația s-a elaborat pentru intregul parc, in suprafața de 3,82 ha. Zona de studiu este delimitată in planșa U1_Situatia existenta, delimitată cu linie punctata galbena.

Zonele limitrofe nu vor fi afectate de prezenta documentație de urbanism.

 • >      Terenul care a generat intenția de elaborare a unui PUZ aparține domeniului public al municipiului Ploiești, avand suprafața de 5219 mp, si a fost concesionat pentru o perioada de 49 de ani SC Lider Sport SRL, conform Contractului de concesiune nr. 012244/17.07.2013, pentru realizarea unei baze sportive.

 • >      Terenul este localizat in partea de sud a Parcului Andrei Muresanu, limitrof incintei Bisericii Sf. Andrei, si face parte din acesta. Suprafața totala a parcului, in conformitate cu documentația ce a stat la baza concesiunii, este de 38226 mp.

> In conformitate cu prevederile CU nr. 856/2013, pentru obținerea Autorizației de Construire se solicita elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal, datorita situării terenului intr-o zona prevăzută in PUG Ploiești pentru parcuri si complexe sportive, aceasta funcțiune fiind considerata prin Legea 190/2013 si Legea 350/2001 obligatorie pentru elaborarea unui PUZ.

 • >    Terenul care a generat PUZ este liber de construcții si are amplasate doua terenuri de sport (de volei si de handbal) avand o suprafața de 2171,4 mp, suprafața cu imbracaminte din beton.

 • >    Parcelele invecinate imediat sunt ocupate de amenajari si de construcții (pe latura de sud, biserica Sf Andrei), cele mai apropiate fiind la o distanta de cca 60 m.

 • >   Soluția de circulație propune ca accesul (intrare si ieșire) pe terenul ce face obiectul PUZ sa se faca direct din strada A Muresanu, prin intermediul unei bretele de acces dimensionate corespunzător - lățime 7 m, avand dublu sens.

 • >   Ținând cont de prospectul străzii (7 m cu doua benzi, cate una pe fiecare sens de mers), cat si configurația acestuia (drum in curba) se propune ca accesul sa se realizeze doar cu viraj obligatoriu dreapta. Nu se propune modificarea prospectului străzii si nici nu sunt necesare alte modificări asupra configurației acestuia.

 • >    Numărul minimal de parcari amenajate propus este de 20 locuri, stabilit in conformitate cu prevederile Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HGR 525/1996 si cu prevederile Ordinului MLPAT nr 21/N/2000.

 • >     Pentru terenurile de sport propuse, capacitatea tribunelor este stabilita astfel:

 • - terenul de minifotbal acoperit - capacitate maxima 200 persoane,

 • - terenul de minifotbal descoperit - capacitate maxima 200 persoane,

 • - terenul de tenis - fara tribuna sau locuri amenajate pentru spectatori.

> Din punct de vedere al indicatorilor urbanistici se propune de asemenea menhpereajiidieptdfjjor urbanistici, si anume:

> P. O. T. maxim = 50% pe parcela, dar suprafețele cumulate ale construcților să nu ocupe mai mult de 10% din suprafața totala a parcului, in conformitate cu prevederile art. 9 din Legea 24/2007 republicata.

> CUT maxim = 1,5 mp. ADC/mp. Teren > înălțime maxima a construcțiilor la cornișa de 13,0 m.

în urma analizei, în ședința din data de 26.08.2013, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului Urbanism acordă:

O

AVIZ FAVORABIL

Pentru

PLAN URBANISTIC ZONAL „BAZA SPORTIVA DE MINIFOTBAL"

strada Andrei Muresanu, nr. 76, Ploiești

Având:        „7”

M »”

H

2”

-voturi „pentru”

 • - voturi „împotrivă”

 • - abțineri

 • - absențe

Proiectantul si beneficiarul documentației răspund pentru exactitatea datelor si veridicitatea inscrisurilor cuprinse in documentația prezentata pentru avizare.

Documentația ce se va elabora in vederea obținerii Autorizației de Construire va respecta toate prevederile Certificatului de Urbanism.


p. ARHITECT ȘEF,

DJ. D.G.D.U.,


MITRU


SECRETARIAT,


A VIZ

Nr. 015 DIN26.08.2013

LUCRAREA :   PLAN URBANISTIC ZONAL

„BAZA SPORTIVA DE MINIFOTBAL 99


AMPLASAMENT:

Strada Andrei Muresanu, nr. 76, Ploiești

INIȚIATOR :

3

S.C. LIDER SPORTS.R.L.

ELABORATOR :

S. C CPS CITYPLANNING STRA TEGIES S.R.L. -arh. urb. Simona MUNTEANU


OBIECTUL acestui Plan Urbanistic Zonal este realizarea unei baze sportive pe un teren care aparține domeniului public al municipiului Ploiești, avand suprafața de 5219 mp, si care a fost concesionat pentru o perioada de 49 de ani SC Lider Sport SRL, conform Contractului de concesiune nr. 012244/17.07.2013.

în urma analizei documentației elaborate de către S. C CPS CITY PLANNING

STRATEGIES S.R.L. -arh.urb. Simona MUNTEANU, constatăm:

 • >      Avand in vedere prevederile legislației, zona delimitată pentru studiu trebuie sa depaseasca suprafața de 1 ha, in acest sens documentația s-a elaborat pentru intregul parc, in suprafața de 3,82 ha. Zona de studiu este delimitată in planșa

UI_Situatia existenta, delimitată cu linie punctata galbena.

Zonele limitrofe nu vor fi afectate de prezenta documentație de urbanism.

 • >    Terenul care a generat intenția de elaborare a unui PUZ aparține domeniului public al municipiului Ploiești, avand suprafața de 5219 mp, si a fost concesionat pentru o perioada de 49 de ani SC Lider Sport SRL, conform Contractului de concesiune nr. 012244/17.07.2013, pentru realizarea unei baze sportive.

 • >    Terenul este localizat in partea de sud a Parcului Andrei Muresanu, limitrof incintei Bisericii Sf. Andrei, si face parte din acesta. Suprafața totala a parcului, in conformitate cu documentația ce a stat la baza concesiunii, este de 38226 mp.

 • >     In conformitate cu prevederile CU nr. 856/2013, pentru obținerea Autorizației de Construire se solicita elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal, datorita situării terenului intr-o zona prevăzută in PUG Ploiești pentru parcuri si complexe

întocmit: Neagu Daniela. 26. OS.2013

AvizA.^015.-2013.P.U.Z...BAZASPORTlVA DEM1N1P0TBAI."sportive, aceasta funcțiune fiind considerata prin Legea 19 350/2001 obligatorie pentru elaborarea unui PUZ.

> Terenul care a generat PUZ este liber de construcții si

terenuri de sport (de volei si de handbal) avand o suprafața de 2171,4 mp, suprafața cu imbracaminte din beton.

> Parcelele invecinate imediat sunt ocupate de amenajari si de construcții (pe latura de sud, biserica Sf Andrei), cele mai apropiate fiind la o distanta de cca 60

m.

 • >   Soluția de circulație propune ca accesul (intrare si ieșire) pe terenul ce face obiectul PUZ sa se faca direct din strada A Muresanu, prin intermediul unei bretele de acces dimensionate corespunzător — lățime 7 m, avand dublu sens.

 • >   Ținând cont de prospectul străzii ( 7 m cu doua benzi, cate una pe fiecare sens de mers), cat si configurația acestuia ( drum in curba) se propune ca accesul sa se realizeze doar cu viraj obligatoriu dreapta. Nu se propune modificarea prospectului străzii si nici nu sunt necesare alte modificări asupra configurației acestuia.

 • >    Numărul minimal de parcari amenajate propus este de 20 locuri, stabilit in conformitate cu prevederile Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HGR 525/1996 si cu prevederile Ordinului MLPAT nr 21/N/2000.

 • >    Pentru terenurile de sport propuse, capacitatea tribunelor este stabilita astfel:

 • — terenul de minifotbal acoperit - capacitate maxima 200 persoane,

 • — terenul de minifotbal descoperit — capacitate maxima 200 persoane,

 • — terenul de tenis — fara tribuna sau locuri amenajate pentru spectatori.

Din punct de vedere al indicatorilor urbanistici se propune de asemenea menținerea indicatorilor urbanistici, si anume :

 • >  P.O.T. maxim = 50% pe parcela, dar suprafețele cumulate ale construcților să nu ocupe mai mult de 10%o din suprafața totala a parcului, in conformitate cu prevederile art. 9 din Legea 24/2007 republicata.

 • > CUT maxim = 1,5 mp. ADC / mp. Teren

 • >  Înălțime maxima a construcțiilor la cornișa de 13,0 m.

în urma ședinței din data de 26.08.2013 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism pentru această documentație tehnică de urbanism s-a acordat: A VIZ FA VORABIL.


In perioada 13.08.2013 - 27.08.2013 s-a desfășurat procesul de informare și consultare a populației aferent acestei documentații de urbanism, din acest pupct de vedere fiind îndeplinite toate condițiile legale, considerându-se ca se poate iniția procedura de aprobare în cadrul Consiliului Local Ploiești.

Având în vedere cele de mai sus precizate, ARHITECTUL ȘEF emite următorul:

AVIZ FAVORABIL

în baza prezentului aviz se va elabora documentația de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobare PLAN URBANISTIC ZONAL „BAZA SPORTIVA DE MINI FOTBAL”.

p.ARHITECT ȘEF,Întocmii: Neagit Daniela, 26.tlS.2013

AvizAȘOlS. 2013. P U.Z...BA7A SPOR 1’1 l'A DE MINIFOTBAL’’-