Hotărârea nr. 326/2013

Hotãrârea nr. 326 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL „MODIFICARE PUZ AVIZAT- SCHIMBARE FUNCŢIUNE ZONĂ DIN INDUSTRIE ÎN INSTITUŢII ŞI SERVICII, MODIFICAREA INDICATORILOR URBANISTICI, RIDICAREA RESTRICŢIILOR AFERENTE SOLUŢIONĂRII INTERSECŢIILOR ÎNTRE STRADA GHEORGHE DOJA –CALOMFIRESCU ŞI GHEORGHE DOJA-POŞTEI-APELOR” Str. Calomfirescu nr. 2, Poieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 326

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL „MODIFICARE PUZ AVIZAT- SCHIMBARE FUNCȚIUNE ZONĂ DIN INDUSTRIE ÎN INSTITUȚII ȘI SERVICII, MODIFICAREA INDICATORILOR URBANISTICI, RIDICAREA RESTRICȚIILOR AFERENTE SOLUȚIONĂRII INTERSECȚIILOR ÎNTRE STRADA GHEORGHE DOJA -CALOMFIRESCU ȘI GHEORGHE DOJA-POȘTEI-APELOR” Str. Calomfirescu nr. 2, Poiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a doamnelor și domnilor consilieri, George Botez, Cristian Mihai Ganea, Răzvan Ursu, Costel Horghidan, Paulica Drăgușin, Radu Socoleanu, și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea S.C. VEROSKIP TRADING S.R.L. a Planului urbanistic Zonal, „MODIFICARE P.U.Z. AVIZAT - SCHIMBARE FUNCȚIUNE ZONĂ DIN INDUSTRIE ÎN INSTITUȚII ȘI SERVICII, MODIFICAREA INDICATORILOR URBANISTICI, RIDICAREA RESTRICȚIILOR AFERENTE SOLUȚIONĂRII INTERSECȚIILOR ÎNTRE STRADA GHEORGHE DOJA - CALOMFIRESCU ȘI GHEORGHE DOJA - POȘTE - APELOR”, str. Calomfirescu nr. 2, Ploiești;

în baza Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art 36, alin.l și alin.5, lit.„c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aprobă Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE P.U.Z. AVIZAT -SCHIMBARE FUNCȚIUNE ZONĂ DIN INDUSTRIE ÎN INSTITUȚII ȘI SERVICII, MODIFICAREA INDICATORILOR URBANISTICI, RIDICAREA RESTRICȚIILOR AFERENTE SOLUȚIONĂRII INTERSECȚIILOR ÎNTRE STRADA GHEORGHE DOJA - CALOMFIRESCU ȘI GHEORGHE DOJA - POȘTE - APELOR”, nr. 2 Ploiești la solicitarea S.C. VEROSKIP TRADING S.R.L., cu condiția respectării avizului nr.014 din 06.08.2013 al Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești, anexai prezentei hotărâri.

Terenul care face obiectul acestui Plan Urbanistic Zonal se află în intravilan și este proprietate privată S.C. VEROSKIP S.R.L. conform contract de vânzare-cumpărare nr 737/2007, având suprafața de 40154,39 mp.

ART. 2 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinii prezenta hotărâre

ART. 3. Prevederile Planului Urbanistic Zonal, prevăzut la art.l sunt valabil până la aprobarea Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești.

ARTA începând cu data prezentei, prevederile Hotararea Consiliului Local nr. 541/2011 își încetează aplicabilitatea.

ART.5. Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 27 august 2013

Președinte de ședința                  Contrasemnează Secretar,

Iulian Liviu Teodorescu

Oana Cristina Iacob/

X*.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ


Iulîăn BADESCURAPORT DE SPECIALITAT


privind aprobarea

PLANULUI URBANISTIC ZONAL

„MODIFICARE PUZ AVIZAT-

SCHIMBARE FUNCȚIUNE ZONĂ DIN INDUSTRIE ÎN INSTITUȚII ȘI


SERVICII, MODIFICAREA INDICATORILOR URBANISTICI, RIDICAREA RESTRICȚIILOR AFERENTE SOLUȚIONĂRII INTERSECȚIILOR ÎNTRE STRADA GHEORGHE DOJA -CALOMFIRESCU ȘI GHEORGHE DOJA-POȘTEI-APELOR” Str. Calomfirescu nr. 2, Poiești

Beneficiar : S.C. VEROSKIP TRADING S.R.L.

Proiectant: arh. Ana Maria Kelesidis

Potrivit prevederilor Legii nr.453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991 completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000, a Legilor nr. 350/2001 și nr. 289/200» și a cererii înregistrate la Primăria Municipiului Ploiești - Direcția Generală d Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul Planului Urbanistic Zonal „MODIFICĂRI P.U.Z. AVIZAT - SCHIMBARE FUNCȚIUNE ZONĂ DIN INDUSTRIE ÎJ INSTITUȚII ȘI SERVICII, MODIFICAREA INDICATORILOR URBANISTICI RIDICAREA RESTRICȚIILOR AFERENTE SOLUȚIONĂRII INTERSECȚIILOI ÎNTRE STRADA GHEORGHE DOJA - CALOMFIRESCU ȘI GHEORGHE DOJA POȘTEI - APELOR”, str. Calomfirescu nr. 2, Ploiești.

Această documentație de urbanism a fost aprobată prin H.C.L. nr. 541/2011, avân ca beneficiari pe S.C. VEROSKIP TRADING S.R.L.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal, se solicită extinderea centrului comercial c o suprafață de 850 mp, cu destinația de patinoar.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda S.C. VEROSKIJ TRADING S.R.L., în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991 modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000 și în conformitate cu Lege nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentr modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Terenul care face obiectul acestei solicitări este situat în intravilanul municipiuli Ploiești și este proprietate S.C. VEROSKIP TRADING S.R.L., având suprafața d 40154,39 mp, în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare nr. 737/2007.

Conform PUZ aprobat prin HCL 541/2011 au fost ridicate rstricțiile de construir impuse prin PUG și RLU pentru amplasamentul în cauză. Destinația stabilită prin PUZ: a) U.T.R. de referință (zona și funcțiune, utilizări permise și interzise, suprafață teren)

• UTR-N -20 Is - zonă instituții și servicii

 • Utilizări permise:

Instituții publice, servicii profesionale și sociali

 • Utilizări interzise:

Unități economice poluante și care generează

sau chioșcuri pe domeniul public.

iVl A x

Jy S"                  "]     ? y

, locuințe, activități nepoluarite

/


trafic intens, a • • Terenul este în suprafață de 40154,39 mp, este proprietate privată în conformitate cu contractul de vânzare cumpărare anexat la dosar.

b) indicatori de urbanism:.

 • > P.O.T. : 60%

 • >  C.U.T. : 2,5

 • >  Retrageri :

 • • față de axul străziilor: între 8,00 m si 10,00 m ptr str. Calomfirescu, 12,50 n ptr str. Gheorghe Doja și 6,00 m ptr str. Muzelor

 • • față de limitele proprietăților învecinate : 5,Om față de str. Ghe. Doja, într< 2,0 m (limite laterale) față de str. Muzelor, și 5,0 m (limite posterioare);

 • • față de pârâul Dâmbu 26,00 m

 • > regim de înălțime : S+P+lE+letaj tehnologic, H max. 25 m

 • >  accesul auto și pietonal este asigurat conf. PUZ aprobat, și în conformitate ci studiul și avizul Comisiei de Circulație a mun. Ploiești din str. Calomfirescu Gheorghe Doja, Muzelor și Apelor.

 • > parcări: numărul de parcări propus prin PUZ aprobat se va reduce cu 36 locui datorită extinderii propuse - patinoar, dar necesarul de locuri de parcare se v asigura, conform nomelor în vigoare, prin adăugarea a 85 de noi locuri d parcare de-a lungul pârâului Dâmbu, printr-un protocol încheiat cu Primări mun. Ploiești. Restul acceselor și măsurilor de îmbunătățire a circulației îi zonă se mențin conform PUZ avizat și avizului Comisiei de Circulație a mur Ploiești.

 • >  spații verzi : se vor amenaja plantații de protecție de min. 5 ml la limita c zonele de locuințe la străzile Muzelor și Gh. Doja, iar în incintă se vor plant gazon, arbuști, arbori.

Acest Plan Urbanistic Zonal a fost solicitat prin Certificatul de Urbanism m 590/06.06.2013, și are avizul nr. 056/06.08.2013 al Comisiei Tehnice de Amenajare Teritoriului și Urbanism a municipiului Ploiești

OBIECTUL acestui Plan Urbanistic Zonal îl constituie extinderea centrulr comercial cu o suprafață de 850 mp, cu destinația de patinoar, fără modificare reglementărilor și a indicatorilor urbanistici stabiliți prin Planul Urbanistic Zone aprobat prin HCL nr. 541/2011.

Beneficiarii au obținut următoarele avize și acorduri privind :

o protecția mediului: nr.6401/26.06.2013

o Comisia Municipală pentru transport și siguranța circulației BATP] 750/24.05.2013

o Politia rutieră nr. 275320/08.06.2013

5

în ședința din data de 06.08.2013 a Comisiei Tehnice de Amenjarea Teritoriului < Urbanism s-a analizat documentația Planului Urbanistic Zonal „MODIFICARE PUi AVIZAT - SCHIMBARE FUNCȚIUNE ZONĂ DIN INDUSTRIE ÎN INSTITUȚII Ș SERVICII, MODIFICAREA INDICATORILOR URBANISTICI, RIDICARE? RESTRICȚIILOR AFERENTE SOLUȚIONĂRII INTERSECȚIILOR ÎNTRJ STRADA GHEORGHE DOJA - CALOMFIRESCU ȘI GHEORGH^DOJ^POȘTE - APELOR”, str. Calomfirescu nr. 2, care a fost avizată favorabil (Aviz C.T.A.T.L nr.056/06.08.2013).

în perioada 12.07.2013-27.07.2013 documentația de urbanism a fost supus procedurii de informare și consultare a publicului.

Avizul C.T.A.T.U. nr.056/2013 a stat la baza fundamentări Avizului Arhitectulr Șef al Municipiului Ploiești, aviz nr.0142/2013.

Supunem avizării proiectul de hotărâre privind Planului Urbanistic Zone „MODIFICARE PUZ AVIZAT - SCHIMBARE FUNCȚIUNE ZONĂ DII INDUSTRIE ÎN INSTITUȚII ȘI SERVICII, MODIFICAREA INDICATORILOI URBANISTICI, RIDICAREA RESTRICȚIILOR AFERENTE SOLUȚIONĂRI INTERSECȚIILOR ÎNTRE STRADA GHEORGHE DOJA - CALOMFIRESCU Ș GHEORGHE DOJA - POȘTEI - APELOR”, str. Calomfirescu nr. 2, Ploiești, c respectarea Avizului Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești, aviz nr.014/2013.

p. ARHITECT ȘEI ing.Rita MapcelaNE^iGL

p. DIRECTOR ADJ. D.G.D.U

ing. Daniel DUMITRI

VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA,

JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR,

Iulia ALB$M/NDR U

întocmit,

Arh. TaniaBADILA

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL

„MODIFICARE PUZ AVIZAT-

SCHIMBARE FUNCȚIUNE ZONĂ DIN INDUSTRIE ÎN INSTITUȚII ȘI SERVICII, MODIFICAREA INDICATORILOR URBANISTICI, RIDICAREA RESTRICȚIILOR AFERENTE SOLUȚIONĂRII INTERSECȚIILOR ÎNTRE STRADA GHEORGHE DOJA -


CALOMFIRESCU ȘI GHEORGHE DOJA-POȘTEI-APELOR”

Str. Calomfirescu nr. 2, Poiești

Beneficiar : S.C. VEROSKIP TRADING S.R.L.

Proiectant: arh. Ana Maria Kelesidis

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală d Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului Planului Urbanistic Zona „MODIFICARE PUZ AVIZAT - SCHIMBARE FUNCȚIUNE ZONĂ DE INDUSTRIE ÎN INSTITUȚII ȘI SERVICII, MODIFICAREA INDICATORILOI URBANISTICI, RIDICAREA RESTRICȚIILOR AFERENTE SOLUȚIONĂRI INTERSECȚIILOR ÎNTRE STRADA GHEORGHE DOJA - CALOMFIRESCU Ș GHEORGHE DOJA - POȘTEI - APELOR”, str. Calomfirescu nr. 2, Ploiești.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda S.C. VEROSKI1

TRADING S.R.L., în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991 modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000 și în conformitate cu Lege nr.3 50/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentn modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploieșl aprobat prin Hotărârea nr.209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiulu Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991 completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Planu Urbanistic Zonal „MODIFICARE PUZ AVIZAT - SCHIMBARE FUNCȚIUNE ZON/ DIN INDUSTRIE ÎN INSTITUȚII ȘI SERVICII, MODIFICAREA INDICATORILOI URBANISTICI, RIDICAREA’ RESTRICȚIILOR AFERENTE SOLUȚIONĂRI INTERSECȚIILOR ÎNTRE STRADA GHEORGHE DOJA - CALOMFIRESCU Ș GHEORGHE DOJA - POȘTEI - APELOR”, str. Calomfirescu nr. 2, Ploiești, 1 solicitarea S.C. VEROSKIP TRADING S.R.L., întocmit de arh. Ana Maria Kelesidis.


COMISIA DE URBANISMGeorge BOTEZ

Cristian Mihai GANEA Adrian LUPU

Răzvan URSU

Costel HORGHIDAN

Paulica DRĂGUȘIN Radu SOCOLEANU

A VIZ

Nr. 014 DIN06.08.2013LUCRAREA:  „MODIFICARE PUZ AVIZAT - SCHIMBARE FUNCȚIUNE

ZONA DIN INDUSTRIE IN INSTITUȚII SI SERVICII,

MODIFICAREA INDICATORILOR URBANISTICI, RIDICAREA

RESTRICȚIILOR      AFERENTE      SOLUȚIONĂRII

INTERSECȚIILOR INTRE STRADA GHEORGHE DOJA -


CALOMFIRESCU SI GHEORGHE DOJA - POȘTEI - APELOR”

AMPLASAMENT:

INIȚIATOR:

ELABORATOR :


Strada Calomfirescu nr. 2, Ploiești

S.C. VEROSKIP TRADING S.R.L.

Arh. Ana Maria Kelesidis

OBIECTUL acestui Plan Urbanistic Zonal îl constituie modificare PUZ avizat prin H.C.L. nr. 541/2011 - „Schimbare funcțiune zona din industrie in instituții si servicii, modificarea indicatorilor urbanistici, ridicarea restricțiilor aferente soluționării intersecțiilor intre strada Gheorghe Doja - Calomfirescu si Gheorglie Dojan - Poștei - Apelor”.

Modificarea consta in extinderea centrului comercial cu o suprafața de 850 mp, cu destinația de patinoar.

In urma analizei documentației elaborate de către arh. Ana Maria Kelesidis, constatăm:

 • •   S teren = 40154,39 mp in conformitate cu contract de vanzare cumpărare nr. 737/2007

> delimitarea zonei studiate :

 • •   str. Calomfirescu, str. Muzelor, str. Apelor si str. Gheorghe Doja Prin documentația de urbanism se mențin indicatori urbanistici:

• procentul de ocupare a terenului - P. O. T. :60%

întocmi!: arh. Tania BJila, ()6.0£.2()l3                                                                                                                                         l

Aviz A.Ș0142013 modificare PUZ avizat prin H.C.L. nr. 541/2011 - „Schimbare funcțiune zona din industrie in instituții si servicii, modificarea indicatorilor urbanistici, ridicarea restricțiilor aferente soluționării intersecțiilor intre strada Gheorghe Doja -Calomfirescu si Gheorghe Doja-Postei-Apelorcoeficient de utilizare a terenurilor - C. U. T. ÎTffy/f;, regimul de inaltime S+P+lE+letaj tehnologic, Hmax. 25 m

Retragere minima obligatorie:

 • •  față de axul straziilor: intre 8,00 m si 10,00 m ptr str. calomfirescu, 12,50 m ptr str. Gheorghe Doja si 6,00 m ptr str. Muzelor

 • •  față de limitele proprietăților învecinate : 5, Om fata de str. Ghe. Doja, intre 2,0 m (limite laterale) fata de str. Muzelor, si 5,0 m (limite posterioare);

 • • fata de pârâul Dambu 26,00 m

 • •  accese : accesul auto si pietonal este asigurat conf. PUZ aprobat, si in conformitate cu studiul si avizul Comisiei de Circulație a mun. Ploiești din str. C alomfirescu, Ghe. Doja, Muzelor si Apelor

 • •  par cari: numărul de par cari propus prin PUZ aprobat se va reduce cu

36 locuri datorita extinderii propuse - patinoar, dar necesarul de locuri de parcare se va asigura, conform normelor in vigoare, prin adaugarea a 85 de noi locuri de parcare de-a lungul paraului Dambu, printr-un protocol incheiat cu Primăria mun. Ploiești. Restul acceselor si masurilor de imbunatatire a circulației in zona se mențin conform PUZ avizat si avizului Comisiei de Circulație a mun. Ploiești.

 • •  spatii verzi : se vor amenaja plantații de protecție de min. 5 ml la limita cu zonele de locuințe la străzile Muzelor si Gh. Doja, iar in incinta se vor planta gazon, arbuști, arbori.

A

In urma ședinței din data de 06.08.2013 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism pentru această documentație tehnică de urbanism s-a acordat: A VIZ FA VORABIL.

în perioada 12.07.2013 - 27.07.2013 s-a desfășurat procesul de informare și consultare a populației aferent acestei documentații de urbanism, din acest punct de

întocmi: arh. Tania Bdila, 06.0S.2013                                                                                                                        2

Aviz A.Ș014 2013 modificare PUZ avizat prin H.C.L. nr. 541/2011 - „Schimbare funcțiune zona din industrie in instituții si servicii, modificarea indicatorilor urbanistici, ridicarea restricțiilor aferente soluționării intersecțiilor intre strada Gheorghe Doja -Calomfirescu si Gheorghe Doja-Postei-Apelor


vedere fiind îndeplinite toate condițiile legale, considerându procedura de aprobare în cadrul Consiliului Local Ploiești.

Având în vedere cele de mai sus precizate, ARHITECTUL ȘEF emite următorul:

AVIZ FAVORABIL

In baza prezentului aviz se va elabora documentația de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobare modificare PUZ avizat prin H.C.L. nr. 541/2011 -„Schimbare funcțiune zona din industrie in instituții si servicii, modificarea indicatorilor urbanistici, ridicarea restricțiilor aferente soluționării intersecțiilor intre strada Gheorghe Doja -Calomfirescu si Gheorghe Doja-Postei-Apelor”.Aviz A.ȘO14'2013 modificare PUZ avizat prin H.C.L. nr. 541/2011 - „Schimbare funcțiune zona din industrie in instituții si servicii, modificarea indicatorilor urbanistici, ridicarea restricțiilor aferente soluționării intersecțiilor intre strada Gheorghe Doja -Calomfirescu si Gheorghe Doja-Postei-Apelor


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

B-dul Republicii nr. 2 100066 - Ploiești

TEL: 0244 / 516699 ; 0244 / 515982

FAX: 0244 / 513829


|PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI |


IOrojnlMtl» cu *’-<•                   al Calitatil

•               Cartincat


A VIZ

Nr. 014 DIN 06.08.2013


LUCRAREA:  „MODIFICARE PUZ AVIZAT - SCHIMBZONA DIN INDUSTRIE IN INSTITUT!! SI SERVICII,


MODIFICAREA INDICATORILOR URBANISTICI, RIDICAREA

RESTRICȚIILOR


AFERENTE


SOLUȚIONĂRII


INTERSECȚIILOR INTRE STRADA GHEORGHE DOJA -

CALOMFIRESCU SI GHEORGHE DOJA - POȘTEI - APELOR”

AMPLASAMENT:

Strada Calomfirescu nr. 2, Ploiești

INIȚIATOR :

9

S, C, VEROSKIP TRADING S.R.L,

ELABORATOR :

Arh. Ana Maria Kelesidis

OBIECTUL acestui Plan Urbanistic Zonal îl constituie modificare PUZ avizat prin H.C.L. nr, 541/2011 - „Schimbare funcțiune zona din industrie in instituții si servicii, modificarea indicatorilor urbanistici, ridicarea restricțiilor aferente soluționării intersecțiilor intre strada Gheorghe Doja - Calomfirescu si Gheorghe Dojan - Poștei - Apelor”,

Modificarea consta in extinderea centrului comercial cu o suprafața de 850 mp, cu destinația de patinoar,

în urma analizei documentației elaborate de către arh. Ana Maria Kelesidis, constatăm:

 • •   S teren = 40154,39 mp in conformitate cu contract de vanzare cumpărare nr. 737/2007

> delimitarea zonei studiate :

 • •   str. Calomfirescu, str. Muzelor, str. Apelor si str. Gheorghe Doja Prin documentația de urbanism se mențin indicatori urbanistici:

• procentul de ocupare a terenului — P. O. T. :60%

întocmit: arh. Tania Bdila, 06.08.2013                                                                                                                                1

Aviz A.ȘOU2013 modificare PUZ avizat prin H.C.L. nr. 541/2011 - „Schimbare funcțiune zona din industrie in instituții si servicii, modificarea indicatorilor urbanistici, ridicarea restricțiilor aferente soluționării intersecțiilor intre strada Gheorghe Doja -Calomfirescu si Gheorghe Doja-Postei-Apelor


 • •  coeficient de utilizare a terenurilor — C. U.

 • • regimul de inaltime S+P+lE+letaj tehnolo

Retragere minima obligatorie: • •  față de axul straziilor: intre 8,00 m si 10,00 m ptr str. calomfirescu, 12,50 mptr str. Gheorghe Doja si 6,00 m ptr str. Muzelor

 • •  față de limitele proprietăților învecinate : 5, Om fata de str. Ghe. Doja, intre 2,0 m (limite laterale) fata de str. Muzelor, si 5,0 m (limite posterioare);

 • • fata de pârâul Dambu 26,00 m

 • •  accese : accesul auto si pietonal este asigurat conf PUZ aprobat, si in conformitate cu studiul si avizul Comisiei de Circulație a mun. Ploiești din str. C alomfirescu, Ghe. Doja, Muzelor si Apelor

 • •  par cari: numărul de par cari propus prin PUZ aprobat se va reduce cu

36 locuri datorita extinderii propuse — patinoar, dar necesarul de locuri de parcare se va asigura, conform normelor in vigoare, prin adaugarea a 85 de noi locuri de parcare de-a lungul paraului Dambu, printr-un protocol incheiat cu Primăria mun. Ploiești. Restul acceselor si masurilor de imbunatatire a circulației in zona se mențin conform PUZ avizat si avizului Comisiei de Circulație a mun. Ploiești.

 • •  spatii verzi : se vor amenaja plantații de protecție de min. 5 ml la limita cu zonele de locuințe la străzile Muzelor si Gh. Doja, iar in incinta se vor planta gazon, arbuști, arbori.

în urma ședinței din data de 06.08.2013 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism pentru această documentație tehnică de urbanism s-a acordat: A VIZ FA VORABIL.

în perioada 12.07.2013 - 27.07.2013 s-a desfășurat procesul de informare și consultare a populației aferent acestei documentații de urbanism, din acest punct de

întocmit: arh. 'fonia [idila, 06.08.2013                                                                                                                                        2

Avi: A.ȘQ14'2013 modificare PUZ avizat prin H.C.L. nr. 541/2011 - „Schimbare funcțiune zona din industrie in instituții si servicii, modificarea indicatorilor urbanistici, ridicarea restricțiilor aferente soluționării intersecțiilor intre strada Gheorghe Doja -Calomfirescu si Gheorghe Doja-Postei-Apelorvedere fiind îndeplinite toate condițiile legale, considerându-procedura de aprobare în cadrul Consiliului Local Ploiești.

Având în vedere cele de mai sus precizate, ARHITECTUL ȘEF emite următorul:

AVIZ FAVORABIL

In baza prezentului aviz se va elabora documentația de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobare modificare PUZ avizat prin H.C.L. nr. 541/2011 -„Schimbare funcțiune zona din industrie in instituții si servicii, modificarea indicatorilor urbanistici, ridicarea restricțiilor aferente soluționării intersecțiilor intre strada Gheorghe Doja -Calomfirescu si Gheorghe Doja-Postei-Apelor”.

p.ARHITECT ȘEF, ing.Rita Marcela NEAGV\

Întocmit: arh. Tcmia Bdilct. 06.08.2013                                                                                                                                3

Arie A.ȘOU2013 modificare PUZ avizat prin H.C.L. nr. 541/2011 - „Schimbare funcțiune zona din industrie in instituții si servicii, modificarea indicatorilor urbanistici, ridicarea restricțiilor aferente soluționării intersecțiilor intre strada Gheorghe Doja -Calomfirescu si Gheorghe Doja-Postei-Apelor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4


îl

‘i


Va /

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre :

privind aprobarea

PLAN URBANISTIC ZONAL „MODIFICARE PUZ AVIZAT-

SCHIMBARE FUNCȚIUNE ZONĂ DIN INDUSTRIE ÎN INSTITUȚII ȘI SERVICII, MODIFICAREA INDICATORILOR URBANISTICI, RIDICAREA RESTRICȚIILOR AFERENTE SOLUȚIONĂRII INTERSECȚIILOR ÎNTRE STRADA GHEORGHE DOJA -CALOMFIRESCU ȘI GHEORGHE DOJA-POȘTEI-APELOR” Str. Calomfirescu nr. 2, Poiești

u           cz c>