Hotărârea nr. 325/2013

Hotãrârea nr. 325 privind atribuirea licenţei de traseu cu numărul DTI 084 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 325

privind atribuirea licenței de traseu cu numărul DTI 084 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești și Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții, prin care se propune atribuirea licenței de traseu cu numărul DTI 084 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale;

Luând în considerare:

-Legea nr.92 din 10 aprilie 2007 cu modificările ulterioare, a serviciilor de transport public local;

-Ordinul nr. 182 din 31 august 2011 al ministrului administrației și internelor privind modificarea și completarea Normelor de aplicare a legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr.353/2007 ;

-Hotărârea Consiliului Local nr.239 din 29 iulie 2009, privind aprobarea regulamentului de acordare a autorizațiilor pentru cursele regulate și a licențelor de traseu pentru cursele regulate și regulate speciale.

în temeiul art.36 alin.2 lit.“d” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă atribuirea licenței de traseu numărul DTI 084 cu valabilitate până la data de 15.04.2014, pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale în municipiul Ploiești, operatorului de transport S.C. GRIRO TRANSPORT S.R.L., deținător al Licenței de transport seria LTP nr. 1011171.

Art. 2 Direcția Tehnic Investiții prin Biroul Autorizare Transport Public Local va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștința publică prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 27 august 2013ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu cu numărul DTI 084 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale

în conformitate cu prevederile art.5 alin.(l) din Legea nr.92 din 10 aprilie 2007 cu modificările ulterioare a serviciilor de transport public local, este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate speciale transportul public efectuat tur-retur, pe rute și cu programe de transport prestabilite de către beneficiarul serviciului de transport sau de către cel care a angajat serviciul privind transportul unor persoane sau al unor grupuri de persoane, și anume: transportul copiilor, elevilor și studenților la și de la instituțiile de învățământ, transportul salariaților la și de la instituțiile la care sunt salariați sau transportul angajaților unui operator economic la și de la locul de muncă.

Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale se realizează de către operatorii de transport rutier pe bază de licențe de traseu și caiete de sarcini elaborate și eliberate de primărie, în condițiile stabilite prin Norme.

Având în vedere că atribuirea licențelor de traseu se aprobă de către Consiliul Local, în conformitate cu prevederile art.17 alin.(l) lit “p” din legea mai sus menționată, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu cu numărul DTI 084 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport S.C. GRIRO TRANSPORT S.R.L.


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Biroul Autorizare Transport Public Local


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu cu numărul DTI 084 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale

în conformitate cu prevederile Legii nr.92/2007 a transportului public local, care la Art.5, alin.(3) stipulează că: “Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale locale sau județene se realizează de către operatorii de transport rutier cu autobuze deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing pe bază de licențe de traseu și caiete de sarcini elaborate și eliberate de primărie sau de consiliul județean, după caz, în condițiile stabilite prin Norme”.

Conform Art.17 alin.l lit.”p” din legea mai sus menționată, Consiliul Local al Municipiului Ploiești are ca atribuție aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale.

A

In vederea eliberării licenței de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale și a caietului de sarcini anexat acesteia, operatorul de transport S.C. GRIRO TRANSPORT S.R.L. a depus la registratura Primăriei Municipiului Ploiești cererea înregistrată cu nr.012862 din 30.07.2013.

Analizând documentația care însoțește cererea depusă, am constatat că sunt îndeplinite toate cerințele prevăzute de legislația în vigoare, motiv pentru care propunem eliberarea licenței de traseu și a caietului de sarcini anexat acesteia, conform tabelului de mai jos:

Nr. Crt.

Licența (Seria și Nr.)

Traseul

Valabilitatea licenței

Număr de curse

1

DTI 084

Gara de Sud - Piața 1 Decembrie 1918 - str. Democrației

- str. Ștefan cel Mare - str. Nicolae Bălcescu - str. N. Basarab - str. Gheorghe Doja - str. Văleni - str. Găgeni -Șoseaua Nordului - Interex - Șoseaua Vestului -Kaufland Vest - str. Ghe. Gr. Cantacuzino - spre DN 72

01.08.2013-15.04.2014

(8,5 luni)

1

Analizarea documentației depuse s-a făcut în conformitate        vederi le

Regulamentului de acordare a autorizațiilor pentru cursele regulate ș^-licenței or de


/licențelor de •                                      •                                        •                  tl'f I 1

traseu pentru cursele regulate și regulate speciale, aprobat prin Hotărârea Consiliului

Local nr.239 din 29 iulie 2009.                                              !f , .C .rC

.... -■

VA • L

Director executiv,

Mihaela I am an diVIZAT:

Direcția Administrație Publică, Juridic-

Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Director,


întocmit:

Cons. Ionescu Mihaela

RXSJ

/           r j U i /x \ O fA t?                        ș H.v -cu - a /    ---x < ,■

fl jrtî L Kfe1 Fd "           1 W'WS M

n iââZMIțsBSf:

i fvocnii             v.'.? A-X ”


CERERE (model)              fii

pentru acordarea Licenței de traseu

Serviciul de transport persoane prin curse REGULA TE SPEClA'^EfiȘCfffi^

r

Operatorul de transport rutier, sub denumirea ~-C. G/CîPtQ 7p^fȚ5/bP/ CPf înmatriculat la Registrul Comerțului cu nrJ 29 /577/ (S$G, CUI: Pq 5333590   ,

deținător al LICENȚEI DE TRANSPORT RUTIER nr^zj? /?W/  , având sediul în

At-O/’â 5^ PkUtESTi nr. 523 , bl.

Prahova, reprezentata

de 7 (u^uPcrtff (3________

PPd(C Ș fio   fid nr. ~T22. bl.


localitatea Jgtmeatt; str. /(U At-O/’â 5^ fikUCESTi nr. (223 •> bl. sc.

jud

calitate str.________________________ _______

.-•• sc. - ap. , tel. ^422 Ci 5595, jud. î/AciM posesor al codului numeric personal /(62929323 C ,

Va rog sa aprobați eliberarea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate SPECIALE, pe ruta:

Ao/657/ - 3.0. 7iAC) 3.A Pa Re           frcfâTi


— , ap. —  , tel. 0322 03 5555 a jad Prahova, y reprezentata prin

_____G/tlfiOfcU , AâEiAN         în domiciliat în localitatea______PAUCfiȘj!

, ap. _2____:             -

9 Q3 (0,2929323.71

Anexez prezentei minatoarele acte;

  • a)  Lista cu vehiculele ce vor fi utilizate pentru prestarea serviciului si capacitatea de transport a acestora,

  • b) Copiile conforme ale licenței de transport, în număr egal cu numărul de vehicule ce vor fi utilizate pentru prestarea serviciului;

  • c) Graficul de circulație propus, vizat de beneficiarul transportului;

  • d) Contractul (contractele) încheiat cu beneficiarul (beneficiarii) transportului;

  • e) Tabelul (tabelele) cu persoanele transportate, anexa la contractul (contractele) de transport.

Cunoscând ca declarațiile inexacte sunt pedepsite conform legii, declar pe propria răspundere ca:

L datele menționate mai sus sunt adevarate si ca toate copiile documentelor depuse în vederea acordării licenței de traseu sunt conforme cu documentele originale deținute.

2. niciunul dintre autobuzele din lista anexata NU ESTE nominalizat pe un traseu din programele de transport prin curse regulate ale căror grafice de circulație se suprapun cu cel vizat de beneficiarul transportului.

Data -01.2^3


GRHUi m

—____*rA

Domnului


Primar ari^uSticipiului Ploiești

Operator de transport >3 C. G^lo z/U f\/£     ț s/U

Cod de înregistrare fiscală ..     .. £.Q  ^O'T-3^0


//&AT BEhb

V -'S

Zi


‘ZA/

FfQf^R


graficul de circulație

propus pentru transporta Ide persoane prin curse regulate speciale


<•-' ■

rsJ-s.Z-,J-.U i

___

_Jntors

Ora de plecare

I            V •-■                  j


Șl !

Jfâseuh fiLQi&Ti..-..>£.£,.aM-Jit. &£C .ÎMfM

1                                    x^Wâtr^


----------r

; S <

km tș

I

| 2:

<2 / JG‘33


i __J fiLfa esz

țbj3 A)io<&7<


A. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

ZHele in care circula {1.2.3.4.5,6./). ...

Nr de autovehicule necesar/Nrde înmatriculare:. Amena/ârite $r dotările autovehiculului. .. Numărul de șcrfets necesar.....

£        Bl Avize pentru utilizarea stațiilor:

î Nr z. ■ ort j

ț—........'■*■ *

I /......Insula U.


1 ?

  • 3

  • 4


Stația.....«1 U~ v)

dare:. ,        ...        ..             .

—■ C&f&'f- flt .......
/

'• A VA -                          «.<£

k) ,feb^.C£4rCX_ ,_A' .k) .          - A- Vj'\ - A •

Wv^w mu; - Wmu4 r#\

5^4 Ma, Cjxmkâu^W) 4<hbf Jk\3lb       ——

Art.7 OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI                          !l         ..

sa achite costul prestației de transport;                              U A:-.

,!

■V'7 1


sa întocmească graficul de plecare-sosire.                                        V ■■<

sa comunice transportatorului tabelul cu numele salariatilor pro^^A^rtf^jG^ deplasează cu microbuzul pe traseul stabilit prin obiectul contractului                       7?oi;A- '

sa elibereze salariatilor proprii legitimații de serviciu pe care aceștia sa le prtT in cazul unor controale pe traseu din partea autorităților

Ari. 8 RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

In cazul in care din motive tehnice microbuzul nu poate efectua transportul S.C. GRIRO TRANSPORT S.R.L. se obliga sa asigure transportul cu un alt autovehicu sau va plăti contravaloarea acestui transport si va suporta eventualele pagube produse ca urmare a neprezentarii saiariatilor la programul stabilit.

Transportatorul răspunde pentru integritatea persoanelor transportate .

Art.9 EXONERAREA DE RĂSPUNDERE

Transportatorul va fi exonerat de răspundere in caz de deces sau vatamare corporala a calatorului numai daca va putea dovedi ca s-a datorat culpei exclusive a calatorului sau a unor împrejurări care nu-1 sunt imputabile întrucât nu le-a putut evita, nici preveni.

Părțile sunt exonerate de răspundere pentru caz de forța majora.

Art, 10 ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Contractul inceteaza deplin drept, fiara a mai fi necesara intervenția unei instanțe judecătorești, in următoarele cazuri:

expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;

o parte isi incaica vreuna din obligațiile sale, după ce a fost avertizata prinir-o notificare de către cealalta parte. In acest caz contractul va înceta in termen de 15 zile de la p r i in i rea noii fi caia i.

- din dorința oricărei parii cu un preaviz de 30 zile.

Art. 11 SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

In cazul in care eventualele neînțelegeri privind validitatea acestui contract sau rezultate din interpretarea . executarea sau încetarea lui nu sc vor rezolva pe caic amiabila, părțile au convenit sa se adreseze instanțelor judecătorești

Competente.

Rezilierea prezentului contract nu va aven nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

Art. 12 DISPOZIȚII FINALE

Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat intre părțile contractante.

Prezentul contract a fost încheiat astazi ............... in doua exemplare, cale mi exemplar pentru fiecare parte.

TRANSPORTATOR,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 4

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind privind atribuirea licenței de traseu cu numărul DTI 084 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale

si a emis :

Data:
SECRETAR, Cristian Mitici Ganea