Hotărârea nr. 324/2013

Hotãrârea nr. 324 privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi a unităţilor de învăţământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploieşti, propuse să funcţioneze în anul şcolar 2013-2014


HOTĂRÂREA NR. 324 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2013-2014

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a primarului Municipiului Ploiești Iulian Bădescu și Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic-Investiții prin care se propune aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2013-2014.

în conformitate cu art. 61, alin. (1), alin. (2) si art. 97, alin. (2) lit. b din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare;

Ținând cont de Metodologia pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2013-2014 aprobată prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6212/13.11.2012.

în baza adreselor nr. 176/11.02.2013 si nr. 12780/29.07.2013 transmise de către Inspectoratului Școlar Județean Prahova, privind emiterea avizului conform pentru rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare, pentru anul școlar 2013-2014;

în conformitate cu art.21 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36, alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a pct. 1 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2013-2014, conform Anexei nr. 1 din prezenta hotărâre.

(2) Aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2013-2014, conform Anexei nr.2 din prezenta hotărâre.

Art. 2. Directorii unităților de învățământ de stat cu personalitate juridică, au calitatea de ordonatori terțiari de credite.

Art. 3. Direcția Economică, Direcția Tehnic-Investiții și Inspectoratul Școlar Județean Prahova vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte, va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare a uri învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular

acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2013-2014

Potrivit prevederilor art.61, alin. (2) a Legii Educației nr. 1/2011 „rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar se organizează dc către autoritățile administrației publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor școlare”.

Prin adresa nr.l 116/16.01.2013, Municipiul Ploiești a solicitat Inspectoratului Școlar Județean Prahova, avizul conform, raportat la prevederile art.61 alin (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, pentru Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2013-2014.

Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Prahova, întrunit în ședința din data de 24.01.2013, în conformitate cu prevederile art.19, alin.(l), (2), (4) si art.61, alin.(l), (2) din Legea educației națioanale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare si art.17, 26 din Metodologia pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei unităților învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2013-2014, aprobată prin ordinul M.E.T.C.S nr.6212/2012, a emis AVIZUL CONFORM pentru rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat și preuniversitar particular, pentru anul școlar 2013-2014, la nivelul unității administrativ teritoriale.

Prin adresa nr.l2780/29.07.2013 Inspectoratul Școlar Județean Prahova aduce la cunoștința Municipiului Ploiești fapul că în ședința din data de 23.07.2013 a Consiliului de Administrație, s-a aprobat să fie arondat Liceului Tehnologic „1 Mai” și Clubul Sportiv Școlar „1 Mai” Ploiești (așa cum a funcționat până în anul 2011).

Modificările survenite față de rețeaua școlară pentru anii 2012-2013, constă în faptul că anumite unități școlare devin structuri ale altor unități și anume: Școala Gimnazială „Florin Comișel” devine structură a Școlii Gimnaziale „Nicolae Titulescu”, Grădiniță cu program normal nr.8 devine structură a Școlii Gimnaziale „Sfanțul Vasile”, Școala Gimnazială „Ienachită Văcărescu” devine structură a Școlii Gimnaziale „Profesor Nicolae Simache” iar Clubul Sportiv Școlar „1 Mai” Ploiești devine structură a Liceului Tehnologic „1 Mai”.

Conducătorii instituților publice cu personalitate juridică carora li se alocă fonduri au calitatea de ordonatori terțiari de credite, ei utilizând creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai prin realizarea sarcinilor unitățiilor pe care le conduc.

Prin urmare, supun spre adoptare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.


DIRECȚIA TEHNIC-INVESTIȚII
RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2013-2014

Rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar se organizează de către autoritățile administrației publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor școlare si este formată din totalitatea unităților de învățământ acreditate, respectiv autorizate provizoriu.

Potrivit prevederilor art.61, alin.(2) a Legii Educației nr. 1/2011 ,,rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar se organizează de către autoritățile administrației publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor școlare ’

în vederea organizării de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești, a rețelei unităților de învățământ preuniversitar se stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, prin adresa nr.l 116/16.01.2013 s-a solicitat Inspectoratului Școlar Județean Prahova, avizul conform, raportat la prevederile art.61 alin (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, pentru Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2013-2014.

Urmare adresei nr.l 116/16.01.2013, Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Prahova, întrunit în ședința din data de 24.01.2013, în conformitate cu prevederile art.19, alin.(l), (2), (4) si art.61, alin.(l), (2) din Legea educației națioanale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare si art.17, 26 din Metodologia pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei unităților învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2013-2014, aprobată prin ordinul M.E.T.C.S nr.6212/2012, a emis AVIZUL CONFORM pentru rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat și preuniversitar particular, pentru anul școlar 2013-2014, la nivelul unității administrativ teritoriale.

Prin adresa nr. 12780/29.07.2013 Inspectoratul Școlar Județean Prahova aduce la cunoștința Municipiului Ploiești fapul că în ședința din data de 23.07.2013 a Consiliului de Administrație, s-a aprobat să fie arondat Liceului Tehnologic „1 Mai” și Clubul Sportiv Școlar „1 Mai” Ploiești (așa cum a funcționat până în anul 2011). Finanțarea cluburilor sportive școlare se face din bugetul Ministerului Educației Naționale, prin Inspectoratul Școlar Județean Prahova.

în acest context, pentru anul școlar 2013-2014, rețeaua școlară șomerii] celei din anul școlar 2012-2013, cu următoarele excepții:

 • -  Școala Gimnazială „Radu Stanian” va avea arondată Școala Ginipa: și Grădiniță cu program normal nr.6;

 • -  Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” va avea arondată Școala Gimnazială „Florin Comisei” și Grădiniță cu program normal nr.51;

 • -  Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” ramăne unitate cu personalitate juridică, dar fără unități de învățământ arondate;

 • -  Școala Gimnazială „Nicolae Simache” va avea arondată Școala Gimnazială „Ienăchită Văcărescu”;

 • -  Școala Gimnazială „Sf. Vasile” va avea arondată și Grădiniță cu program normal nr.8;

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.21 rămâne unitate cu personalitate juridică, dar fără unități de învățământ preșcolar arondate;

Finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, se face pe baza standardelor de cost pe elev/preșcolar.

Unitatea cu personalitate juridică (PJ) este organizată să funcționeaze cu efective conform prevederilor art. 19(1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în baza unui act de înființare/funcționare, are cod fiscal, sigiliu/stampila cu însemnele Ministerului Educației și denumirea exactă a unității de învățământ, stema României, cont în Trezoreria Statului și activitate fmanciar-contabilă.

Conducătorii institutilor publice cu personalitate juridică cărora li se alocă fonduri au calitatea de ordonatori terțiari de credite. Aceștia au contabilitate proprie și utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai prin realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate și în condițiile stabilite prin dispozițiile legale.

Prin urmare, avizăm favorabil proiectul de hotârăre alăturat.

Director Executiv, Mihaela IAMANDIDirector Executiv Adjunct Mădalina CRĂCIUN


Avizat,Direcția Economică

Director Executiv, Nicoleta CRĂCIUNOIU


Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte

Director Executiv, Iulia ALEXANDRU

1 k AUG 2013

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA

Nr.2698/24.07.2013

REȚEAUAUNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI ANUL ȘCOLAR 2013-2014

Nr. crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică (arondată)

1

COLEGIUL NATIONAL "ION LUCA CARAGIALE" PLOIEȘTI (primar .gimnazial,liceal), STR GHEORGHE DOJA NR 98, tel.522340, fax.522340, root@ilc.ph.edu.ro

2

COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" PLOIEȘTI ( gimnazial, liceal), B-DUL INDEPENDENTEI NR 8, tel.595952, fax.590490, cnmv@ploiesti.roedu.net

3

COLEGIUL NAȚIONAL "NICHITA STANESCU" PLOIESTl(gimnazial,liceal), STR NALBEI NR 3, tel.599540, fax.599458, nstanescu@ploiesti.astral.ro

4

COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU lOAN CUZA" PLOlESTI(gimnazial,liceal), STR. TREI IERARHI NR. 10, tel.525753, fax.525753, liccuza@excelnet.ro

5

COLEGIUL NAȚIONAL „ JEAN MONNET" PLOIESTI(primar .gimnazial,liceal), STR. NICOLAE IORGA NR. 7, tel.519688, fax.519688, pedagogic@ploiesti.astral.ro

6

COLEGIUL "SPIRU HARET" PLOIESTI(liceal), STR.CONSTRUCTORILOR NR. 8, tel.512161, fax.51216,spiruharet@ploiesti.astral.ro

7

COLEGIUL TEHNIC „ELIE RADU" PLOIESTI(liceal, școală maiștii), STR. SOS.VESTULUI NR. 22, tel.528269, fax.528269,energetic ploiesti@yahoo.com

8

COLEGIUL TEHNIC "LAZAR EDELEANU" PLOIESTI(liceal, postliceal) B-DUL PETROLULUI NR.14, tel.573182, fax.573792, edeleanu@go2.nrt.ro

9

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" PLOIESTl(liceal, postliceal), STR. RUDULUI NR. 24, tel.542341, fax.543794, colegiul economic ploiesti@hotmail

10

LICEUL DE ARTĂ „ CARMEN SYLVA" PLOIESTI(primar

,gimnazial,liceal), STR. BOBILNA NR. 44L, tel.525786, fax.525786, licart@rdslink.ro

11

COLEGIUL TEHNIC "TOMA N.SOCOLESCU" PLOIESTI(liceal, școală maiștii), STR.GH.GR.CANTACUZINO 328, tel.552251 ,fax.552251,tnsoc@go.ro

12

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI PLOIESTI(liceal, postliceal, maiștrii), STR VĂLENI NR 144, tel.543641, fax.545543, gta@ploiesti.astral.ro

13

LICEUL TEHNOLOGIC „ ANGHEL SALIGNY" PLOIESTI(liceal, postliceal, școală maiștii),STR.MIHAI BRAVU NR.249, tel.523541, fax.523541, gr scolar ind usoara@yahoo.com

14

LICEUL TEHNOLOGIC "1 MAI" PLOIESTI(liceal), STR PETROLULUI

NR. 16, tel.571648, fax.571648, Iic1maip@hotmail.com

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 1 MAI PLOIEȘTI, STR.PETROLULUI NR.16, tel 571648

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.11 PLOIESTI(preșcolar)PETROLULUI NR. 16, tel.571648, fax.571648

15

LICEUL TEHNOLOGIC " LUDOVIC MRAZEK " PLOIESTl(liceal, postliceal, școală maiștii), STR.MIHAI BRAVU NR.241, tel.518710, fax.541116, petrol@interplus.ro

16

LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV SI DE SERVICII "VICTOR

SLAVESCU" PLOIESTI(gimnazial,liceal,postliceal),STR. TELEAJEN

NR. 11, tel.578259, fax.57825917

LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICH"SFANTUL APOSTOL ANDREI"

PLOlESTl(primar,gimnazial,liceal,postliceal),STR. DEDITEI NR.4 , tel/fax.531041

Ir- jaf /£:

18

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "RADU STANIAN" PLOIEȘTI (primar,gimnazial), STR. BOBALNA NR. 76, tel/fax.525865

\\cr 4» A

ȘCOALA GIMNAZIALÂ$IrJ£,\*V^^ PLOIESTI(primar,gimnazial), PLOIEȘTI ’

B-DUL PETROLULUI NR. 7, tel/fax.571962

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR. 6 PLOIESTI(preșcolar)B-DUL PETROLULUI NR. 7, tel/fax.571962

19

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TOMA CARAGIU" PLOIEȘTI (primar,gimnazial), STR. MINERVA NR. 4, tel/fax.555460

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.39

PLOIESTI(preșcolar), STR. E.GRIGORESCU NR. 4, tel.554986

20

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA DOAMNA" PLOIEȘTI (primar,gimnazial), STR. ELENA DOAMNA NR. 25, tel/fax.544570,elena doamna@yahoo.com

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.2 PLOIESTI(preșcolar),STR. ELENA DOAMNA NR.25, TEL.515848

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ CANDIANO POPESCU" PLOIEȘTI (primar,gimnazial),STR. NUCILOR NR. 39, tel/fax 521286

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13 PLOIEȘTI (primar,gimnazial), STR. D. BOLINTINEANU NR. 32, tel.521494,

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR. 7

PLOIESTI(preșcolar),STR. ZEFIRULUI NR.15

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE MOISIL" PLOlESTI(primar,gimnazial),STR. LAURILOR NR. 2A, tel.567036, fax.567036

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.41

PLOIESTI(preșcolar)STR. LAURILOR NR. 2A, tel.567036, fax.567036

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "RARES VODĂ" PLOIESTI(primar,gimnazial), STR. VORNICUL BOLDUR NR. 3, tel.575021, fax.575021

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE COSBUC" PLOIEȘTI (primar,gimnazial), STR. AL.LAPUSNEANU NR.17, tel/fax.513891 scoala 10 ploiesti@k.ro

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.26

PLOIESTI(preșcolar), STR. RÂFOV ,NR.29, TEL

.592777

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE TITULESCU" PLOIEȘTI (primar,gimnazial), STR. POPA FARCAS NR. 23, tel/fax.524556,

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "FLORIN COMIȘEL" PLOIESTI(primar,gimnazial), STR. JUPITER NR. 6, tel/fax.541630

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.51

PLOIESTI(preșcolar),STR. GH.GR.CANTACUZINO

NR.328, tel.558076

26

ȘCOALA GIMNAZIALA "SFANȚUL VASILE" PLOIESTI(primar,gimnazial), PLOIEȘTI B-DUL REPUBLICII NR. 145, tel.595954, fax.-

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGA" PLOIEȘTI (primar,gimnazial),STR.8 MARTIE NR.2,TEL/FAX531398

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL „ ION CREANGĂ" PLOIEȘTI (preșcolar) STR.8 MARTIE NR.2,TEL/FAX531398

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR. 8

PLOIESTI(preșcolar),STR.TRAIAN NR.83,TEL.542002

27

ȘCOALA GIMNAZIALA "MIHAI EMINESCU" PLOlESTl(primar,gimnazial), B-DUL BUCUREȘTI NR. 25 A, tel.577588, fax.573847


28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ANTON PANN" PLOIESTIfprimar,gimnazial),

STR. LUMINIȘULUI NR. 8, tel/fax.525788

Lăl         '

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAMFORMAL NR:14

PLOIESTI(preșcolar)STR. LlJMÎNȚșMjlNlFL 8, -tel/fax.52578^X'Opr~-

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN GRIGORESCU"

PLOIESTIfprimar,gimnazial), STR. IZVOARE NR. 81, tel/fax.572676

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFANTA VINERI"

PLOIESTIfprimar,gimnazial), STR. POȘTEI NR. 19, tel/fax.510162

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ANDREI MURESANU"

PLOIESTIfprimar,gimnazial), STR.TROTUS NR. 4, tel/fax.532460

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.43

PLOIESTI(preșcolar)STR.TROTUS NR. 4, tel.532460

32

ȘCOALA GIMNAZIALA "HENRI MATHIAS BERTHELOT"

PLOIESTIfprimar,gimnazial), STR. ARINULUI NR. 2, tel.568211, fax.568211

33

ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU" PLOIESTIfprimar,gimnazial), ALEEA SCOLII NR. 2, tel.563210, fax.563210

34

ȘCOALA GIMNAZIALA "GEORGE EMIL PALADE" PLOIESTIfprimar,gimnazial), STR. ALEEA GODEANU NR. 4, tel.556602, fax.553090

ȘCOALA PRIMARĂ NR. 22

PLOIESTi(primar)STR.CIOCÂRLIEI NR.14.TEL.552958

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.50 PLOIESTI(preșcolar), STR. ALEEA GODEANU NR. 4, tel.556224, fax.-

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.20 PLOIESTI(preșcolar),STR. TRESTIOAREI NR.29.TEL.573008

35

ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE IORGA"

PLOIESTIfprimar,gimnazial), STR. MINERVA NR. 4, tel.552398, fax.552398

36

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PROFESOR NICOLAE SIMACHE"

PLOIESTIfprimar,gimnazial), STR. MALU ROȘU NR.102, tel.537316, fax.537316, scsimache@easynet.ro

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IENACHITA VACARESCU"

PLOIESTIfprimar,gimnazial),

PLOIEȘTI STR. SPATAR MILESCU NR. 22, tel.525160, fax.525160, scoala2@ploiesti.iiruc.ro

37

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "I.A.BASSARABESCU" PLOIESTIfprimar,gimnazial), STR. ALEEA STRUNGA NR. 2, tel.552109, fax.552109

38

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT,, SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL Șl GAVRIIL" PLOIESTI(preșcolar), ALEEA LEVĂNȚICA NR.2G, tel/fax.574600

39

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT „SCUFIȚA ROȘIE" PLOIESTI(preșcolar), STR. MIRCEA CEL BATRIN NR.97, tel/fax.572486

40

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.21

PLOIESTI(preșcolar),STR. MĂGURII NR.6, tel/fax 563271

41

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.23

PLOlESTI(preșcolar)STR. RISNOVENILOR NR.46, tel/fax.563208

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.10

PLOIESTI(preșcolar), STR.RARISTEI NR.62B, tel.564107

42

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.28 PLOIESTI(preșcolar), STR. MARASESTI NR.58 tel/fax.515815

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR. 4

PLOIESTI(preșcolar),STR.ROȘIORI NR.28,TEL.597115

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL "NICHITA STANESCU"PLOIESTI(preșcolar),STR.STADIONULUI NR.9, TEL.524570

GRĂDINIȚĂ CU PROC i AM PIRIiiî-UNGIT NR.30 PLOIESTI(preșcolar),

Elf li UL Bl I lURESTl NR. 25 A, telrfax.572609

GRĂDINIȚĂ Glii PRO< lAM PFUi-LUNGIT NR.32 PLOIESTI(preșcolar), ................... ::ÎTR. M . ZICANT1 NR. 19, tel/faX-573733__________

GRĂDINIȚĂ CU PROC I lAM PRELUNGIT NR.33 PLOIESTI(preșcolar), __________STIL INTF i REA GRUNDULUI NR.5, țol.532725_________GRADINIÎȚCSTE ' WSTE^ufOnq^^RAMPRELUNGIT Șl PROGRAM NORMA . „RAZĂ DE ȘQARE" PLOIESTI(proșcolar), ___________ STR JED5TEI IHR.2, tol/fax.530860______________GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.24 PLOlE$T|(preșcolar),STR. RADU DE LA AFUMAȚI NR.12,TEL,510008
GRĂDINIȚĂ CD PROC I [AM PRELUNGIT NR.35 PLOIESTHpreșcolar),

_____________S 'I'R. MZ I AMUREM NR. 27, tel/faX-524193_____________GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL,,SF.STELIAN"

PLOIESTl(preșcolar),STR. I.L.CARAGlALE NR.4,

TEL.542744


GRĂDINIȚĂ CU PI I JGRAlVI PRELUNGIT "SF-MUCENIC MINA” PLOIESTKpre ijjcolar , STR, EROU MARIAN MOLDOVEANU NR.14, _______teUfaCK.5S5604____________________________ GRĂDINIȚĂ ClF PROt IAM PRELUNGIT NR.38 PLOIESTl(preșcolar), _____________ STR. ; DSTH N R- 23, tel/fax.541266________________


GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM NORMAL NR.3

PLOIESTl(preșcolar),STR-GH.GR. CANTACUZINO

NR.49.TEL519630
GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR. 5

PLOIESTl(preșcOlar),$TR. PATRIEI NR,3,TEL.523984
GRĂDINIȚĂ CU1 PRO( LAM PRELUNGIT NR.4Q PLOlESTI(proșcolar), PLOIEȘTI ST I. ANOTIIKIPULUI NR.1, tel/fax.552690 GRĂDINII A i:TTPR I uRATW“PI'lkLUNGI I SI PROGRAM NORMAL ' "CRAI NOU" PL<' ESTI(pi^colar), STR. BOBILNA NR. 44, teWfîict.523627

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL „ CASUTACU POVESTI" PLOl£STI(preșcolar),STR. ARHIMEDE NR.6.TEL.582870
GRĂDINIȚĂ OU PROC I LAM PFlGi,LUNGIT NR.47 PLOIESTI(proșcolar), __________STR ALEE i IEZERULUI NR 5-7, tel/fax.557019__________ GRĂDINIȚĂ CLI PRO i RAM PRIt-LUNQlT "DUMBRAVA MINUNATA" PLOIEȘTII preșcr | tr), ȘȚR. ARINULUI NR. 2, tel/fax.534940 GRADINrr STEi ; BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT Șl PROGRAM NORM ! L „L1CIJIMCI" PLOIESTI(pre5,colar), STR.

_____AR IIULIJI HR.2, tel/fax.534762     ___________ ȘCOALA GIMNAZIALĂ iPECIALĂ NR.1 PLOIEȘTI (preșcolar, primar, __________gimnazial) I TR.FĂGmRAȘ NR.1, tol/fax 574563__________ ȘCOALA GIMNAZIALĂ IPEC1ALĂ NR.2 PLOIEȘTI (preșcolar, primar, gimnazial] ȚîiTR-G I GR.CANITACUZINO NR.324,tol/fax552027

CLUBl I ^RQISTllV ȘCOLAR PLOIEȘTI

NR.5 tol/fax526602

PLOIEȘTI tei/fax596146
t>0  39 Vd


ȘEF SERVICIU PLAN ȘCOLARIZARE REȚEA ȘCOLARĂ , SALARIZARE, NORMARE,

INFORMATIZARE Șl ADMiNlSTR^tlV

EC, MARATOCACI/FL/^y CONSILIER AURELIA NEDELCU /SE ’ST ET02/Z0/8S


INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA

Nr. 176/11.02.2013


REȚEAUA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR DIN

AN ȘCOLAR 2013-2014


Nr .crt.

Denumirea unității de învățământ

Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

1

Grădiniță cu program prelungit,, Ariei"

Ploiești,str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2 A, tel 0244/597894, e-mail: petremy@yahoo.com

2

Grădiniță cu program prelungit

Pișcoțel"

Ploiești str. Domnișori, nr. 7, tel. 0244/518361, e-mail

:gradinita.piscotel@yahoo.com

3

Grădiniță cu program prelungit„ Ducky-Duck"

Ploiești, str. Fortunei nr. 21, tel 0721446982,e-mail gradinitaducky@yahoo.com

4

Grădiniță cu program prelungit,, Cristal"

Ploiești, str.Soldat Erou Constantinoiu Vasile, nr. 10, tel. 0244/519999, eve_veve2001@yahoo.com

5

Grădiniță cu program normal „Concordia "

Ploiești, Șoseaua centura de vest, nr.1A, tel. 0741077320, e-mail leliasavu@yahoo.com

6

Grădiniță cu program prelungit           „Casuta

cu Povesti,,

Ploiești,str.Sculptori,nr.18, tel.0724493257, e-mail marioselina@yahoo.com

7

Grădiniță cu program normal „Sfinții Apostoli Petru si Pavel,,

Ploiești, str.Matei Basarab,nr.63, tel/fax0244540088,

0748259835,e-mail gradisfapostoli@yahoo.ro

8

Școala Internaționala Spectrum

Ploiești ,str. înfrățirii nr. 4 Ploiești Tel/Fax

0244.582.520/ info@ploiesti.spectrum.ro

9

Liceul Tehnologic ,, Mihail Manoilescu,,

Ploiești, B-dul Petrolului nr. 16 tel. / 0244574921

10

Liceul Particular „ Șansa"

Ploiești str.Aleea Scolii, nr.2, tel. 0244 567053, e-mail: fundatiasansa@yahoo.com

11

Liceul Tehnologic Ucecom "Spiru Haret"

Ploiești, Str. Dr. Toma lonescu, Nr. 27 Tel/fax :

0244523381 e-mail: ucecompl@yahoo.com

12

Școala Postliceală F.E.G.

Ploiești .str.Trotuș nr.4 tel./fax.0244567252 e-mail

:scoala.fegploiesti@yahoo.com

13

Școala Postliceala Sanitara "Sf. Vasile cel Mare"

Ploiești ,B-dul Petrolului nr. 16 tel. / 0244574921

14

Școala Postliceală Sanitară „Thoma lonescu"

Ploiești, Str. Predeal nr. 28, tel. 0244 / 567395, sthionescu@yahoo.com

15

. Școala Postliceala Sanitara"Regina Maria de Romania"

Sos. Vestului nr.22,tel./fax: 0244/582025


ȘEF SERVICIU PLAN ȘCOLARIZARE REȚEA ȘCOLARĂ , SALARIZARE, NORMARE,

INFORMATIZARE Șl ADMINISTRATIV

EC. MARIA TOCACI.4te^V

CONSILIER AURELIA NEDELCU


NAȚIONALE


J/ C


J&.<r

-PRIMARI A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Revenifn la adresa noastră nr. 176/11,02,2013 prin care s-a transmis AVIZUL CONFORM err.is da Consiliul de Administrație al inspectoratului Școlar Județean Prahova cu privire ia rețeaua ur: taților de învățământ preunivsrsitar de stat , pentru anul școlar 2013-2014 , la nivelul mi i tiapiului Ploiești, cu următoarea modificare , aprobată de Consiliul de Administrație ai Insp : eteratului Școlar Județean Prahova în ședința din data de 23.07,2013 ;

 • -   Clubul Sportiv' Școlar „ 1 Mai” Ploiești , structură a Clubului Sportiv Școlar Floieș în anul școlar 2012-2013 , sa fie afiliat ca secție a Liceului Tehnologic ,, 1 M< ” Plătești ( așa cum a funcționat până în anul 2011 ).

Solicităm ac®: stă modificare din următoarele considerente;

 • -   ngspet area prevederilor ari. 42, alin.(7) din Legea educației naționale nr.l/2UH, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  respec arca prevederilor Ordinului MECTS nr.5570/07,10.2011 de aprobare a fiagula1 lentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ ou pi'ogra >■ i sporiiiv suplimentar:

 • -   certific! tu! de icterrtitate sportivă a clubului , eliberat de Ministerul Tineretului și Sporii i ji este cu denumirea Club Sportiv Școlar „ 1 Mai ” , Acest certificat este neoe$; - pentru participarea la competițiile sportive;

> baza Hxirtivă utilizată de elevii înscriși la Clubul Sportiv Școlar „ 1 Mai" Ploieș este cea a Liceului Tehnologic „ 1 Mai" Ploiești.

Precizăm că nanțarea cluburilor sportiv® școlare se face din bugetul Ministerului Educației Națio.'!ale , arin Inspectoratul Școlar Județean Prahova .

Având în vede < e motivele expuse va rugăm ca această modificare $ă fie aprobată prin hotărâre a cons iliuiu ocai cu privire la rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat , pentru anul școlar Si 513-2014.

Vă mulțumimStr. Don'iocîativi nr .^Ploiești Tel: <-40 (0)244 577699 Fax: -■'■40 (0)244577400 vAvw.edu.ro

ir


MINISTERUL

TIEI

LEINSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA

t I'/     c>2. Zc/ț

67/M//7


Nr. 176/11.02.2013


CĂTRE


v <v«


PRIMARUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

11 FEB. 2013

Urmare adresei dvs. nr.001116/16.01.2013 , Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Prahova , întrunit în ședința din data de 24.01.2013 , în conformitate cu prevederile art. 19 , alin.(1), (2), (4), și art.61 ,alin.(1), (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și art. 17, 26 din Metodologia pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2013-2014 , aprobată prin Ordinul MECTS nr.6212/2012, emite AVIZUL CONFORM pentru rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat și preuniversitar particular , pentru anul școlar 2013-2014, la nivelul unității administrativ teritoriale.

Față de propunerile din adresa dvs. nr.001116/16.01.2013 , s-a aprobat și solicitarea Școlii Profesionale ,, Toma Caragiu” Ploiești , transmisă instituției noastre prin adresa nr.9/08.01.2013 , de schimbare a denumirii în Școala Gimnazială ,, Toma Caragiu” Ploiești. .

Anexa nr.1 cuprinde lista unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Ploiești, pentru anul școlar 2013-2014.

La adoptarea hotărârii de consiliu local având ca obiect organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2013-2014 , ce trebuie comunicată Inspectoratului Școlar Județean Prahova , veți avea în vedere respectarea Ordinului ministrului educației .cercetării, tineretului și sportului nr. 6564/13.12.2011, privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial nr.922/27.12.2011, precum și a OMECTS nr.3283/17.02.2012 pentru modificarea și completarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial nr133/24.02.2012.

Potrivit prevederilor OMECTS nr.6564/13.12.2011 consiliul local va emite hotărâre și pentru unitățile de învățământ particular organizate la nivelul unității administrativ teritoriale . Anexa nr. 2 la această adresă cuprinde rețeaua unităților de învățământ particular organizate la nivelul municipiului Ploiești pentru anul școlar 2013-2014.Str. Democrației nr.35,Ploiești

Tel: +40 (0)244 577699

Fax: +40(0)244577400 www.edu.ro


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

B-dul Republicii nr, 2

100008 -Ploiești

TEL: 0244 / 516699 ; 0244 / 515982


Către,

INS PECT’ORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA

Ploiești, Strada Democrației, nr.35

Iii ate ția Domnului Inspector Școlar General, prof Huria Victor Toma

lui tem i iul prevederilor Legii nr. 1/2011, Legea Educației Naționale, precum si a OrdinuliiiM.E C.T.S Nr. 62 012/2012, pentru anul școlar 2013-2014, va propunem ca rețeaua școlari sa se mențină conform celei din anul școlar 2012-2013, cu următoarele excepții:

 • > La Școala Gimnaziala «Radu Stanian»Ploiesti (376 elevi), unitate de învatai• ani cu personalitate juridica, sa se arondeze ca structuri :

 • - Școala Gimnaziala Nr. 19 Ploiești (199 elevi);

 • - jradinita cu program norma! Nr. 6 Ploiești (22 preșcolari).

 • > La Scmla Gimnaziala «Nicolae Titulescu» Ploiești (380 elevi), unitate de învatai ant cu personalitate juridica, sa se arondeze ca structuri:

K Școala Gimnaziala «Florin Comisei» Ploiești (250 elevi); V-Gradinita cu program norma! Nr.51 Ploiești (130 preșcolari).

 • > Școala Gimnaziala «Mihai Eminescu» Ploiești, unitate de invatamant cu person i .itate juridica, cu (731 elevi), ramane fara structuri.

 • > La Sccula Giimnaziala «Nicolae Simache» Ploiești, unitate de invatamant cu person. i itate juridica. cu (800 elevi),sa se arondeze ca structura :

^Școala Gimnaziala «Enachita Vacarescu» Ploiești (221 elevi);

 • > La. Sciala Gimnaziala «Sf. Vasile »Ploiesti, unitate de invatamant cu person; i itate juridica, cu (733 elevi), propunem ca pe langa structurile existente :

 • - Jcoala Gimnaziala «Ion Creanga» Ploiești (181 elevi);

-1 Sradiniita cu program normal «Ion Creanga» Ploiești (42 preșcolari).

Sa se a1 îndese; ca structura :

<dJradiiTiiita cu program normal Nr.8 Ploiești (60 preșcolari).

 • > Gradin a cu program prelungit Nr. 21 Ploiești, unitate de invatamant cu person;. itate juridica, (cu 185 preșcolari), ramane fara structuri.

Consid: ram ca, urmare a modificărilor solicitate, se va echilibra numărul de elevi si prescola ■ pe uniitatile de invatamant cu personalitate juridica.

10  39 Vd


3dVZIdV3VS


Et>:iT ETOS/8Q/80Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2013-2014


PREȘEDINTE Iolandâ BazavanData: