Hotărârea nr. 323/2013

Hotãrârea nr. 323 privind organizarea de licitaţii publice deschise cu strigare în vederea închirierii unor spaţii/terenuri excedentare aparţinând unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 323

privind organizarea de licitații publice deschise cu strigare în vederea închirierii unor spații/terenuri excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnului primar Iulian Bădescu și Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic-Investiții, prin care se propune organizarea de licitații publice în vederea închirierii unor spații/terenuri excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești;

în conformitate cu art. 108, alin.(l) și art.l 12, alin.(2) din Legea educației naționale nr. 1/2011;

având în vedere prevederile art.21 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

în conformitate cu art.l4, art.l5 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 192/30.05.2013 privind stabilirea tarifelor minimale pe mp, ca preț de pornire pentru închirierea spațiilor și terenurilor excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat și de sănătate publică de pe raza Municipiului Ploiești;

în baza adresei nr.51462/04.09.2011 a Ministerului Educației, Cercetării Tineretului și Sportului.

în temeiul prevederilor art.36 alin.(l) si alin.(2) lit.c, art.45 alin.(3), precum si ale art.l23 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă organizarea de licitații publice deschise cu strigare, în vederea închirierii spațiilor/terenurilor excedentare aflate în administarea unităților de învățământ, cuprinse în anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Aprobă Caietul de sarcini cadru (anexa nr.2) pentru închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare a spațiilor/terenurilor prevăzute în Anexa nr.l, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Stabilește că durata închirierii pentru spațiile/terenurile scoase la licitație publică deschisă, cu strigare prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre va fi de 1 (unu) ani, cu drept de prelungire cu acordul părților pană la 4 (patru) ani.

Art. 4. împuternicește directorii unităților de învățământ să semneze contractele de închiriere.

Art. 5. Direcția Tehnic-Investiții și unitățile de învățământ cu personalitate juridica deținătoare de spatii/terenuri vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 6. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va duce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Data in Ploiești, astazi, 27 august 2013

Președinte de ședința


Iulian Liviu Teodores


....... Contrasemnează Secretat',

A Oana Cristina Iacob/ /

' / X                    / /

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind organizarea de licitații publice deschise cu strigare în vederea închirierii unor spații/terenuri excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat

de pe raza municipiului Ploiești

începând cu anul 2001, unitățile de învățământ preuniversitar de stat au trecut în patrimoniul municipiului Ploiești, fiind incluse în domeniul public, conform Hotărârii de Guvern nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Principiul autonomiei locale, stipulat expres în art.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, precizează că „autoritatea administrației publice locale are dreptul și capacitatea efectivă de a soluționa și de a gestiona, în numele și în interesul colectivității locale pe care o reprezintă, treburile publice, în condițiile legii”.

Potrivit art.108 alin.(l) din Legea nr.l - Legea educației naționale „unitățile de învățământ preuniversitar de stat pot obține venituri proprii din activități specifice, conform legii, din donații, sponsorizări sau din alte surse legal constituite”, veniturile proprii nu diminuează finanțarea de bază, complementară sau suplimentară și sunt utilizate conform deciziilor consiliului de administrație.

Pentru creșterea siguranței elevilor în școli prin evitarea unor eventuale accidente de circulație (elevii în timpul pauzelor se deplasează în afara unităților de învățământ pentru a-și procura diverse produse alimentare) unitățile de învățământ au solicitat închirierea spațiilor excedentare.

Având în vedere si necesitatea obținerii de venituri extrabugetare, venituri care sunt folosite pentru procurarea de obiecte de inventar, materiale didactice necesare desfășurării activității instructiv-educative procesului educațional al elevilor precum și al profesorilor se impune valorificarea spațiilor excedentare prin închirierea acestora prin licitație publică deschisă cu strigare, pentru o durată de un an, cu drept de prelungire cu acordul ambelor părți pană la patru ani.

Prin urmare, supun spre adoptare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

PRIMAR, uîîăi BĂDESCU

DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind organizarea de licitații publice deschise cu strigare în vederea închirierii unor spații/terenuri excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești

Conform art.119 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, constituie patrimoniu al unității administrativ - teritoriale bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public al unității administrativ teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

Potrivit prevederilor art.123 alin.(l) și (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale hotărăsc ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat de interes local să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vanzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local, în condițiile legii. Vanzarea, concesionarea și închirierea se fac prin licitație publică, organizată în condițiile legii

în conformitate cu prevederile legale, unitățile de învățământ preuniversitar de stat, pot obține venituri proprii prin activități legal constituite.

Conform adresei Ministerului Educației, Cercetării Tineretului și Sportului nr.51462/04.09.2011, închirierea spațiilor/terenurilor excedentare aparținând unităților de învățământ se face doar cu aprobarea Consiliului Local.

Pentru creșterea siguranței elevilor în școli (prin evitarea unor eventuale accidente de circulație din cauza faptului că elevii în timpul pauzelor se deplasează în afara unităților de învățământ pentru a-și procura diverse produse alimentare) unitățile de învățământ au solicitat închirierea spațiilor excedentare pentru amenajarea unor spații destinate activității de comerț.

Astfel, ținând cont de cele menționate și de prevederile contractelor de administare încheiate cu Municipiul Ploiești, unitățile de învățământ deținătoare de spații/terenuri excedentare, au depus la Primăria Municipiului Ploiești solicitări privind demararea procedurii de închiriere a spațiilor/terenurilor excedentare.

După aprobarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, licitațiile se aduc la cunoștință unităților de învățământ și se procedează la asigurarea publicității în presa locală (ex. cotidianul Prahova) și pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Ploiești.

închirierea spațiilor/terenurilor menționate în anexa nr. 1 se face în condițiije^gii, prin licitație publică cu strigare, pe o perioadă de un an, conform prevederilor cuprinse în caietul de sarcini, cu posibilitatea prelungirii anual a contractului de închiriere până la patru ani, cu acordul părților, doar la solicitarea scrisă a chiriașului (dacă chiriașul și-a îndeplinit corespunzător obligațiile contractuale) făcută cu minimum 30 de zile înainte de expirarea termenului de închiriere.

După adjudecarea licitațiilor se vor încheia contracte de închiriere, iar unitățile de învățământ cu personalitate juridica vor răspunde de modul de derulare al acestora.

Licitația publică cu strigare se organizează la sediul unităților de învățământ, iar prețurile de pornire al licitațiilor vor fi calculate pornind de la tarifele minime aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 192/30.05.2013, Anexa nr.l.

Față de cele menționate avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

Director Executiv, Mihaela IAMANDI


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUNAVIZAT,Direcția Administrație Publică,

Juridic - Contencios, Contracte I

Director Executiv, Iulia ALEXANDRU


Situația


excedentare de la unitati de invatamantAnexa nr.l la H.C.L. nr. liversitar din Municipiul Ploiești


Nr. crt.

Unitate de invatamant cu personalitate juridica

Suprafața spatiu/teren propusa spre închiriere

Destinație

Preț pornire licitație

Garanție participare licitație

1.

Colegiul National „Jean Monnet" str.

Nicolae Iorga nr.7

10 mp spațiu

activitate comerț, chioșc alimentar

384 lei

768 lei

2.

Colegiul National „I. L Caragiale" str. Gh. Doja nr.98

14 mp teren

amplasare construcție provizorie -servicii telecomunicații

280 lei

560 lei

3.

Colegiul Tehnic „Elie Radu” Șoseaua Vestului nr.22

25 mp teren

activitate comerț, papetarie

480 lei

960 lei

33,84 mp si 9,80 mp dependințe

activitate producție

626,83 lei

1.253,66 lei

33,84 mp si 9,80 mp dependințe

activitate producție

626,83 lei

1.253,66 lei

120 mp baraca metalica - curte

activitate producție

1.992 lei

3.984,00 lei

4.

Școala Gimnaziala „N. Balcescu" Aleea Scolii nr.2

9,6 mp spațiu

activitate comerț, chioșc alimentar

318,72 lei

637,44 lei

5.

Școala Gimnaziala „Nicolae Simache" str. Malu Roșu nr.l02

9 mp spațiu

activitate comerț

298, 80 lei

597,60 lei

6.

Școala Gimnaziala „H. M.

Berthelot"

Aleea Arinului nr.2

16,86 mp

activitate comerț, chioșc alimentar

559,75 lei

1.119,52 lei

7.

Școala Gimnaziala „George

Emil Palade"

Aleea Godeanu nr.4

4 mp

activitate comerț, chioșc alimentar

132, 80 lei

265,60 lei

8.

Grădiniță cu PP. nr.28

str. Marasesti nr.58

10 mp fost centru financiar si

12 mp dependințe

activitati complementare actului de invatamant

94,72 lei

189,44 lei

■7 , 6 ■

29 mp fost centru financiar si 12 mp dependințe

216,32 lei

43W/îdJ

•• '■ <-> i (           -

30 mp fost centru finciar si

12 mp dependințe

222,72 lei

Pas de licitare: 50 lei
CAIET DE SARCINI pentru închirierea prin licitație publica deschisa cu strigare a spatiului/terenului situat in incinta unitatii de invatamant

Ploiești, str..................


nr.....


 • 1. Obiectul licitației il constituie inchirierea spatiului/terenului situat in Ploiești, str.

............................, pentru profilul de activitate -.................

Obiectul licitației este stabilit in conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare si Hotărârii nr. /_________a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

2. Informații generale despre spatiul/terenul excedentar scos la licitație in vederea inchirierii

Spatiul/terenul excedentar scos la licitație in vederea inchirierii aparține domeniului public al Municipiului Ploiești si se afla in administrarea unitatii de invatamant.

Spatiul/terenul are suprafața de.....mp si este destinat amenajarii/amplasarii unei

construcții provizorii (chioșc) - pentru desfasurarea activitatii de comerț (ex. produse alimentare).

3. Documentele necesare participării la licitație si condiții de eligibilitate.

La licitație poate participa, in număr nelimitat, orice persoana juridica de drept privat sau persoana fizica autorizata in condițiile in care este declarata calificata de către comisia de licitație, după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație.

Dosarul de participare la licitație trebuie sa cuprindă in mod obligatoriu următoarele documente:

 • 3.1. Adresa de inaintare a documentelor de participare la licitație, cu nominalizarea spațiului pentru care se licitează si destinația acestuia - OPIS.

 • 3.2. Documente specifice, in funcție de incadrarea juridica a ofertantului:

 • - copie după statutul societății, contract si/sau actul constitutiv al societății in care sa

fie precizat ca obiect de activitate - .................

 • - copie după certificatul de inmatriculare;

 • - copie codul unic de inregistrare fiscala;

 • - copii ale eventualelor acte adiționale ulterioare in care sa fie precizat ca obiect de activitate - activitatea de comerț;

 • 3.3. Certificat fiscal privind achitarea obligațiilor la bugetul local emis de Serviciul Public Finanțe Locale, valabil la data licitației (original sau copie legalizata).

 • 3.4. Certificat fiscal privind achitarea obligațiilor la bugetul statului emis de Direcția Generala a Finanțelor Publice Prahova (str. Aurel Vlaicu) valabil la data licitației (original sau copie legalizata).

 • 3.5. Dovada achitării caietului de sarcini;

 • 3.6. Dovada constituirii garanției de participare la licitație;


 • 3.1. Mandatul acordat persoanei ce reprezintă ofertantul la licitație ( mandatul va fi prezentat de reprezentantul ofertantului in ziua desfasurai

3.8. Dosarul va cuprinde, de asemenea si contractul de inchiriere s ofertant, ceea ce va face dovada insusirii de către ofertant a clauzelor contractul

Toate documentele si informațiile solicitate reprezintă condiții eliminatorii. Comisia de licitație are dreptul sa descalifice orice oferta care nu indeplineste prin documentele prezentate condițiile de participare la licitație.

4. Condiții generale de contractare si elemente de preț

 • 4.1. Prețul de pornire a licitației publice cu strigare este..........lei.

Acesta a fost stabilit avand in vedere Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 192/30.05.2013, anexa nr.l, iar prețul de adjudecare a licitației va deveni preț in contract. Plata chiriei se va efectua conform contractului de inchiriere, anexa la caietul de sarcini.

Nota: In cazul in care licitația se va adjudeca pana la data de 31.12.2013 iar contractul de inchiriere va fi incheiat după data de 01.01.2014, prețul de adjudecare a licitației se va actualiza la nivelul anului 2014 prin aplicarea la acesta a indicelui de inflație (indicele lunar al preturilor de consum - luna decembrie a anului 2013 fata de luna decembrie a anului 2012), după comunicarea acestuia de către Institutul National de Statistica - Direcția Județeană de Statistica Prahova, acesta devenind preț in contract.

 • 4.2. Termenul de inchiriere al spatiului/terenului este de 1 (unu) ani, cu posibilitatea prelungirii anual prin act adițional pana la patru ani, doar cu aprobarea scrisa a unitatii de invatamant (si daca chiriașul si-a indeplinit obligațiile contractuale).

 • 4.3. Pasul de licitare pentru activitati de...........este de 50 lei (conform anexei nr.l).

 • 4.4. Garanția de participare la licitație este in suma de .... lei (preț de pornire la licitație x 2, conform anexei nr.l).

 • 4.6. Contravaloarea caietului de sarcini este de 50 lei, acesta putând fi achiziționat de la unitățile de invatamant - serviciul contabilitate.

 • 4.7. Chiriașul are obligația, de comun acord cu conducerea unitatii de invatamant de a amenaja spațiul inchiriat, pe cheltuiala proprie respectiv, de a-si amplasa pe teren o construcție provizorie (ex. chioșc), in conformitate cu legislația in vigoare, cu respectarea destinației pentru care a fost aprobat. Nerespectarea prevederilor de mai sus duce la incetarea de drept fara nicio notificare prealabila a contractului de inchiriere.

 • 4.8. Chiriașul se obliga sa plateasca taxele si impozitele locale prevăzute de lege.

5. Instrucțiuni pentru ofertanti

Direcția Tehnic-Investitii din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, prin unitățile de invatamant cu personalitate juridica, organizează licitație publica deschisa, cu anunțarea ofertei prin strigare in data de ..............., ora ...., in vederea inchirierii

spatiului/terenului excedentar situat in Ploiești, str.............nr.....in conformitate cu

Hotararea Consiliului Local nr............/..........

Condiții de eligibilitate

 • 1. La licitație pot participa, in număr nelimitat, orice persoane fizice sau juridice de drept privat sau persoana fizica autorizata care indeplinesc condițiile specificate la pct.3 al prezentului caiet de sarcini, in situația in care sunt declarate calificate de către comisia de licitație după analiza documentelor din dosarul de participare la licitație.

 • 2. La licitație vor fi calificați ofertantii care au depus toate documentele solicitate prin caietul de sarcini si fac dovada achitării la zi a obligațiilor fiscale către bugetul local si bugetul general consolidat.

 • 3. Comisia de licitație are dreptul sa descalifice orice oferta care nu indeplineste, prin documentele prezentate condițiile de eligibilitate.

 • 4. - Fiecare ofertant poate depune o singura oferta pentru fiecare spațiu licitat.

 • 5. Oferta va fi redactata in limba romana si se depune intr-un exemplar semnat si stampilat de către ofertant. Oferta are valabilitate 45 zile de la data depunerii ei.

 • 6. Revocarea ofertei după inregistrarea acesteia si inainte de adjudecare atrage după sine pierderea garanției de participare.

Garanția de participare la licitație

 • 1. Garanția de participare la licitația organizata pentru inchirierea spatiului/terenului este in suma de .... (preț de pornire la licitație x 2) lei.

Nota: Daca un ofertant participa la licitarea mai multor spatii/terenuri, este obligatoriu sa faca dovada constituirii garanției de participare pentru fiecare spatiu/teren pentru care licitează.

 • 2. Garanția de  participare la licitație se poate achita cu  numerar la

casieria/contabilitatea unitatii de invatamant.

 • 3. Ofertantul va pierde garanția de participare daca isi retrage oferta după inregistrarea acesteia si inainte de adjudecare si de desemnarea câștigătorului.

 • 4. Garanția de participare a ofertantului declarat câștigător si a celui clasat pe locul al doilea va fi reținuta de unitatea de invatamant pana la momentul incheierii contractului de inchiriere de către câștigătorul licitației.

In momentul incheierii contractului de inchiriere, garanția de participare constituita de titularul contractului de inchiriere va fi transformata in garanție de buna execuție a contractului, iar garanția celui clasat pe locul al doilea va fi restituita.

Ofertantilor declarați necastigatori li se restituie garanția de participare depusa, in termen de 10 (zece) zile de la data incheierii contractului de inchierere cu ofertantul declarat câștigător.

 • 5. Garanția de participare la licitație se pierde in cazurile in care ofertantul:

 • -  revoca oferta după adjudecare;

 • -  fiind câștigătorul licitației, nu se prezintă pentru incheierea contractului de inchiriere in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la adjudecare;

 • -  nu se prezintă personal sau printr-un reprezentant imputemicit la ședința de licitație, excepție facand cazurile de forța majora invocate in scris in 48 de ore de la producere.

 • 6. Celorlati ofertanti declarați necastigatori li se restituie garanția de participare depusa, pe baza unei cereri de restituire semnate de aceștia.

C. Modul de prezentare a ofertelor

 • 1. Oferta se depune in plic inchis, sigilat, semnat si stampilat si se depune la depune la serviciul contabilitate din cadrul unitatii de invatamant, pana la data de

 • 2. Plicul trebuie sa conțină un dosar cu documentele prevăzute la cap.3 din prezentul caiet de sarcini. Pe plic se vor menționa următoarele:

  3.


  4.


  5.


  6.  • - numele ofertantului si sediul acestuia;

  • - denumirea licitației si a terenului pentru care se depune oJ

  • - ,,A nu se deschide inainte de data................, ora.........

  In cazul in care pana la expirarea termenului limita de primire depun cel puțin doua oferte, procedura licitației publice se va relua.

  Ofertele nu vor fi primite si inregistrate după termenul limita de primire precizat in anunțul publicitar.

  Ofertantul va numerota, va semna si stampila fiecare fila cuprinsa in dosarul de participare la licitație si va inscrie pe ultima fila numărul acestora, de asemenea sub semnătură si stampila proprie. Daca acest fapt nu este indeplinit, organizatorul licitației nu va purta nicio răspundere pentru eventualele consecințe ce vor decurge si care vor fi stabilite de către comisia de licitație.

  Ofertantul va suporta toate cheltuielile aferente intocmirii si prezentării dosarului de participare la licitație.


  nu se


D. Organizarea si desfasurarea licitației

 • 1. La data si ora anunțate pentru desfasurarea licitației vor fi prezenti membri comisiei de licitație constituita conform Dispoziției primarului municipiului Ploiești si reprezentanții ofertantilor (care vor prezenta si documentele de imputemicire si actele de identitate) si după caz, alti specialiști si invitați.

 • 2. La deschiderea ședinței de licitație, președintele comisiei sau un membru desemnat de acesta va prezenta membri comisiei de licitație si va anunța numele ofertantilor. Plicurile inchise si sigilate vor fi predate comisiei de licitație in vederea evaluării. După deschiderea plicurilor comisia verifica totalitatea documentelor ce trebuiau depuse si elimina ofertantii care nu indeplinesc condițiile de eligibilitate.

 • 3. După analizarea de către membri comisiei a conținutului plicurilor si a documentelor depuse, comisia de licitație va intocmi un proces-verbal in care se va consemna rezultatul analizei, numele ofertantilor respinși si motivul respingerii lor, precum si ofertantii care indeplinesc condițiile de eligibilitate. Procesul-verbal se semnează de către membrii comisiei si ofertantii prezenti.

 • 4. Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație, la prima ședința de licitație, este necesar ca după verificarea dosarelor ofertantilor, cel puțin doua oferte sa întrunească condițiile prevăzute in documentația de atribuire. Cea de a doua ședința de licitație se va putea desfasura cu un singur ofertant calificat.

 • 5. Președintele comisiei anunța prețul de pornire al licitației, pasul de licitație si eventualele notificări cu privire la modificarea caietului de sarcini (daca este cazul).

 • 6. Licitația se desfasuara după regula „licitației competitive”, respectiv la un preț in urcare.

 • 7. Astfel, in cazul in care exista cel puțin doua oferte calificate, se pleaca de la prețul de pornire al licitației, președintele comisiei de licitație va solicita creșterea prețului cu cate un pas de licitare sau multiplu al acestuia pana când unul dintre ofertanti oferă un preț majorat cu un pas de licitație sau multiplu al acestuia si nimeni nu oferă un preț mai mare.

Orice încercare a unui ofertant sau acțiunile corelate ale acesto&gar^u/m^pt scop perturbarea ședinței de licitație poate avea ca rezultat reșpmgSî|a5: 'piertei; 'si descalificarea ofertantilor respectivi.                                           /

Președintele comisiei repeta de trei ori prețul oferit de ofertant si^ica.'qî^pin alt ofertant nu majoreaza prețul strigat, spațiul se adjudeca ofertantuluiTe a oferit ultimul preț. Prețul de adjudecare al spatiului/terenului este prețul cel mai mare acceptat de ofertant.

Comisia va întocmi procesul-verbal de adjudecare in care se vor consemna denumirea ofertantilor, denumirea ofertantului câștigător si a ofertei cu care acesta a castigat licitația. Pentru închirierea spatiului/terenului cu activitate de ....................denumirea oferatantului clasat pe locul al doilea si oferat acestuia. Procesul-verbal de adjudecare va fi semnat obligatoriu de către membrii comisiei de licitație si de reprezentanții ofertantilor.

Se consemnează, daca este cazul, refuzul semnării procesului-verbal de adjudecare de către unul dintre ofertanti.

In anexa procesului verbal de adjudecare vor fi consemnați pașii de licitație, asa cum au fost anunțați, prin strigare, in cadrul ședinței de licitație de către ofertanti, incepand de la prețul de pornire al licitației.

Documentele apartinand ofertantilor care au transmis notificări de retragere, documentele întârziate sau cele care nu prezintă garanție de participare la licitație vor fi înapoiate ofertantilor respectivi.

După ședința de licitație toate documentele licitației se vor arhiva la sediul unităților de invatamant.

Rezultatul licitației se cunoaște la momentul încheierii procesului-verbal de adjudecare al ședinței de licitație, iar câștigătorul va fi anuntat de către unitatea de invatamant, in scris in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la data soluționării contestațiilor sau după trecerea termenului de depunere a contestațiilor, in cazul in care nu se înregistrează contestații, cu privire la termenul la care trebuie sa se prezinte pentru încheierea contractului si preluarea terenului/spatiului.

Eventualele contestații ale participantilor se vor depune in scris, la sediul unitatii de invatamant in termen de 24 ore de la data încheierii licitației. Contestațiile vor fi soluționate in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la depunerea lor, de către o comisie desemnata de Primarul municipiului Ploiești.

Data rezolvării contestațiilor reprezintă data la care rezultatele raman definitive.

In cazul in care câștigătorul licitației nu se prezintă in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la anunțarea rezultatului in vederea încheierii contractului de închiriere, acesta va pierde garanția constituita pentru participarea la licitație, câștigător al licitației fiind desemnat al doilea ofertant licitator, clasat pe acest loc in conformitate cu procesul - verbal încheiat in urma ședinței de licitație. In aceasta situație, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la expirarea termenului acordat primului ofertant clasat, pentru încheierea contractului de închiriere, organizatorul licitației are obligația de a transmite celuilalt ofertant invitația de a incheia contractul. Daca nici in acest caz, ofertantul licitator nu se prezintă in termenul legal de a incheia contractul, acesta va pierde, de asemenea, garanția legal constituita, iar licitația se anuleaza, urmând a fi reprogramata ulterior.


19.In cazul in care licitația publica deschisa cu strigare desemnarea unui câștigător, se va organiza o noua ședința licifiâie. Daca la cO a de-a doua ședința de licitație organizata, in cazul in care pana la expirare termenului limita de depunere a ofertelor a fost depusa o singur^ ofeț^p^ mai multe oferte, din care una singura este valabila procedu ” * ^iei publice va continua.

20.Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după verificarea dosarelor ofertantilor, cel puțin doua oferte sa intruneasca condițiile prevăzute in documentația de atribuire.

 • E. Dispoziții finale

1.

Ofertantii care sunt dovediți ca au stabilit cu alti ofertanti intelegeri pentru falsificarea rezultatului licitației vor fi excluși de la licitație.


 • 2. Pentru rezolvarea aspectelor sau situațiilor neprevăzute care ar putea sa apara cu ocazia desfășurării licitației, comisia de licitație poate lua decizii in limitele competentelor stabilite si in conformitate cu reglementările legale in vigoare, decizii care vor fi consemnate in procesul-verbal al licitației si notificate in mod corespunzător participantilor la licitație.

 • 3. De regula, nu se permite anularea licitației. In mod excepțional, anularea licitației se face in cazul unor abateri grave sesizate ca urmare a unor contestații intemeiate privind organizarea si desfasurarea licitației care au afectat loialitatea concurentei, nu au asigurat transparenta procedurilor de licitație sau au produs discriminări intre ofertanti.

 • 4. Decizia de anulare sau amanare a licitației va fi luata de conducerea unităților de invatamant impreuna cu comisia de licitație. In cazul anularii licitației se va comunica tuturor ofertantilor participanti, hotararea de anulare si se va proceda la restituirea garanțiilor de participare la licitație integral.

Anexe la caietul de sarcini:

 • - model de Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitație - opis;

 • - plan de amplasare

 • - model contract de inchiriere - cadru


SCRISOARE DE TRANSMITERE A DOCUMENTE

DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE

OFERTANT:.............................................

(denumire si adresa)

Nr.__________/______________

(ziua, luna, anul)

Către,

UNITATEA DE INVATAMANT

Ca urmare a anunțului publicitar aparut in _____________________________

_____________________________________________ privind organizarea licitației publice deschise, noi___________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

va transmitem alaturat, in cadrul termenului limita comunicat de dumneavoastră, următoarele:

La data si ora indicate de dumneavoastră pentru deschiderea publica a ofertelor, din partea noastra va participa un reprezentant deplin autorizat sa ne reprezinte si sa semneze in numele si pentru firma noastra.

Data completării

(ziua, luna, anul)

OFERTANT,

(semnătură autorizata si, după caz, stampila societății)


CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

NR............/.................... • I. PARTILE CONTRACTANTE:

A. „Unitatea de invatamant”, județul Prahova, Municipiul Ploiești, str.................................,

reprezentat de director............................, si de...................................in calitate de contabil-sef,

avand contul de virament nr............................................. deschis la ..................................., in

calitate de Locator.

si

B........................ cu sediul in ......................., str................., nr..........., reprezentat de

........................, in calitate de.......................avand codul fiscal nr......................si nr. de ordine in registrul comerțului..........................., tel./fax ....in calitate de Locatar.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2.1. Obiectul contractului il constituie inchirierea de către ........................ a

spatiului/terenului in suprafața de..................mp, aflat in administrarea unitatii de invatamant,

in vederea desfășurării activitatii de.................

Art.2.2.Predarea-primirea spatiului/terenului se va face pe baza de proces-verbal, in termen de 5 (cinci) zile de la data incheierii contractului.

 • III. DURATA CONTRACTULUI

Art.3.1. Prezentul contract se incheie pe o perioada de 1 (unu) an, respectiv de la ...................... pana la.........................

Art.3.2. Contractul poate fi prelungit la expirarea duratei de inchiriere prevăzut la art.3.1 prin act adițional daca locatarul si-a indeplinit anterior obligațiile contractuale, cu acordul locatorului.

Art. 3.3. Intenția de reinnoire a contractului de inchiriere se va notifica in scris cu cel puțin 30 (treizeci) de zile inainte de expirarea duratei de inchiriere.

Art.3.4. In situația in care intervin reglementari de natura patrimoniala, care depasesc limitele de competenta ale locatorului, perioada de inchiriere se poate scurta, părțile convenind asupra modalităților concrete de conciliere.

 • IV. PREȚUL SI MODALITĂȚILE DE PLATA

Art.4.1. Chiria pentru spatiul/terenul inchiriat este............lei/luna, conform procesului-verbal

de adjudecare din data de.....................

Art.4.2. In termen de maxim 10 (zece) zile calendaristice de la incheierea contractului, se va achita chiria aferenta primei luni, cat si in avans chiria pentru luna următoare. începând cu luna a doua, plata chiriei se face, in avans, pana cel târziu la data de 25 a zi ale fiecărei luni, pentru luna următoare.

4.3. Plata chiriei si a utilităților se face in numerar la casieria unitatii de invatamant pe baza de factura emisa de locator sau prin virament bancar in numărul de cont nr..................................

deschis la Trezoreria Ploiești.

Art.4.4. Neplata la termen a chiriei si/sau a utilităților atrage obligația chiriașului de a plăti penalitati conform prevederilor legale.

Art.4.5. Neplata chiriei si/sau a utilităților pe 2 (doua) luni, precum si nerespectarea destinației pentru care spațiul a fost inchiriat, constituie motiv de incetare de drept fara nici o formalitate prealabila a contractului din inițiativa locatorului si de evacuare necondiționata a chiriașului.                                                                            /

Art.4.6. Chiria si penalitățile de intarziere pot fi modificate potrivit actelor normative si ale Hotărârilor Consiliului Local, ce intervin după incheierea contractului, prin act adițional, cu condiția notificării locatarului cu 10 (zece) zile inainte de aplicarea noilor tarife care se refera la activitatea in speța.

Art. 4.7. Anual chiria se renegociaza in conformitate cu indicele de inflație.

 • V. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art. 5.1. Locatorul se obliga:

 • a. sa pună la dispoziția locatarului spatiul/terenul care face obiectul prezentului contract;

 • b. se obliga sa calculeze si sa factureze separat, utilitățile furnizate si consumate lunar de către chiriaș;

 • c. sa permită locatarului amenajarea spatiului/terenului potrivit nevoilor sale de funcționare, cu respectarea legislației in vigoare;

Art. 5.2. Locatarul se obliga:

 • a. sa preia spatiul/terenul inchiriat si sa-1 folosească potrivit destinației prevăzute in contract;

 • b. sa nu schimbe destinația pentru care a fost inchiriat spatiul/terenul;

 • c. sa achite contravaloarea chiriei si a utilităților aferente utilizării spatiului/terenuluiin cuantumul si condițiile prevăzute la Capitolul IV;

 • d. sa monteze contoare de curent, de gaze, apometre, acolo unde este cazul, pentru un calcul cat mai exact al cotelor de întreținere.

 • e. sa obțină avizele legale de funcționare, pentru activitatea desfasurata;

 • f. sa nu efectueze nici un fel de modificări, amenajari sau construcții spațiului inchiriat, fara aprobarea prealabila și scrisa a locatorului. Cheltuielile suportate de locatar cu amenajarea spatiului/terenului inchiriat nu sunt opozabile locatorului, care nu va despăgubi de ele pe locatar. Amplasarea construcției provizori se va efectua ulterior încheierii contractului fara sa diminueze în nici un fel obligațiile de plata stabilite în prezentul contract si vor ramane in propietatea locatorului.

 • g. sa respecte normele sanitare și igienice, normele de prevenire si stingere a incendiilor si de protecție a mediului înconjurător. Pe linia prevenirii si stingerilor incendiilor locatarul isi va procura pe cheltuiala proprie sa stingatoarele de incendiu necesare ce vor fi apoi verificate și reincarcate periodic. De asemenea locatarul isi va procura si celelalte mijloace de P.S.I. (accesorii pentru dotarea hidrantilor, dispozitive de semnalizare a incendiilor etc.) necesare. Verificarea si întreținerea mijloacelor de P.S.I. din spațiul respectiv se va face pe cheltuiala locatarului. Locatarul isi va obține, inainte de inceperea activității in spațiul pus la dispoziție, avizul, autorizația, sau punctul de vedere P.S.I. de la organele abilitate.

 • h. obținerea avizelor si/sau autorizațiilor P.S.I. necesare se va face pe cheltuiala locatarului. Locatarul va intocmi planul de evacuare si de organizare a primei intervenții, iar in caz de incendiu asigurarea intervenției se va face de către personalul locatarului existent. Locatarul va purta integral răspunderea in cazul unor eventuale incendii produse in spațiul respectiv sau a altor evenimente ce pot conduce la producerea de pagube sau alte prejudicii unitatii de invatamant.

 • i. sa nu tulbure, afecteze sau să blocheze in nici un fel, prin activitatea desfasurata, spațiile comune de acces in cadrul unitatii de invatamant.

RO 4^.

 • j. sa nu comercializeze produse ce sunt interzise in unitățile de invat^panț^^^^\^iri, băuturi alcoolice, substanțe etnobotanice, s.a.), sa nu efectueze trafic de valuta‘fiide droguri sau alte activități ce contravin legilor statului roman;

 • k. sa protejeze spațiul închinat contra efracției, paza aparaturii si a obiectelor ’âj&Ja^ate m spatiile atribuite revine in totalitate locatarului;

 • l. sa permită inspecțiile reprezentanților locatorului pentru a verifica modul cum a fost folosit saptiul/terenul inchiriat conform contractului de inchiriere;

 • m. sa predea la expirarea contractului saptiul/terenul si dotările pe care le-a preluat conform procesului -verbal de predare-primire;

 • n. chiriașul se obliga sa declare contractul de inchiriere la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești (in 30 de zile de la semnarea acestuia);

 • o. chiriașul se obliga sa achite plateasca taxele si impozitele locale prevăzute de lege;

 • p. sa anunțe locatorului orice modificare in statutul juridic, act de infiintare, sediu, etc. in termenul limita de 48 ore;

 • q. sa respecte legislația in vigoare cu privire la construcțiile provizorii, obținerea tuturor avizelor si/sau autorizațiilor necesare construcțiilor provizorii revine în totalitate locatarului si se va face pe cheltuiala acestuia, ulterior incheierii contractului, fara sa diminueze in nici un fel obligațiile de plata stabilite în prezentul contract. Locatarul va purta integral răspunderea in cazul unor eventuale evenimente nedorite produse de efectuarea necorespunzătoare a acestor construcții provizorii sau a altor evenimente ce pot conduce la producerea de pagube sau alte prejudicii unitatii de invatamant;

 • r. sa asigure curățenia si igienizarea spatiului/terenului inchiriat si a pârtilor de folosința comuna pe toată durata contractului, asigurând permanent curățenia in spațiul inchiriat efectuând dezinfectia, dezinsectia și deratizarea in conformitate cu normeleigienico-sanitare. Locatarul va asigura evacuarea si transportul reziduurilor rezultate din prestarea activitatii;

 • VI. GARANȚII

Art.6.1. Locatarul va depune la casieria unitatii de invatamant in termen de 15 (cinsprezece) zile de la semnarea contractului o garanție reprezentând contravaloarea chiriei pe o luna, garanție ce va fi utilizata in cazul rezilierii contractului pe motiv de neplata la termenul stabilit. Locatorul va retine garanția in cazul in care contractul va fi reziliat de drept conform prevederilor de la Capitolul VIII.

Art.6.2. La încetarea contractului prin expirarea termenului, locatarul va elibera garanția constituita. In cazul rezilierii contractului pe motiv de neplata de către locatar, locatorul isi rezerva dreptul de a se dezdauna din suma constituita drept garanție. In afara acestei situații speciale, locatorul nu va proceda la folosirea garanției pentru achitarea debitului, locatarul avand obligația de a-si achita lunar contravaloarea facturilor emise.

VIL ÎNCETAREA contractului

Art. 7.1. Prezentul contract poate inceta in următoarele situații:

 • a. la sfârșitul perioadei pentru care a fost încheiat;

 • b. prin acordul scris al pârtilor;

 • c. din inițiativa chiriașului cu un preaviz de cel puțin 30 de zile si cu plata la zi a chiriei si costurilor aferente utilităților pana la data eliberării si predării terenului;

 • d. din inițiativa conducerii spitalului cu un preaviz de 5 (cinci) zile lucratoare pentru următoarele motive: chiriașului nu a plătit chiria pe 2 (doua) luni, a schimbat destinația pentru care a fost inchiriat spatiul/terenul, a subinchiriat spatiul/terenul unui tert etc., nu respecta obligațiile ce-i revin din prezentul contract;

 • e. denunțare unilaterala la inițiativa conducerii Primăriei Municipiului Ploiești si a unitatii de

invatamant daca aceasta are nevoie de spatiul/terenul inchiriat pentru nevoile unitatii de invatamant sau daca actele normative emise ulterior de organele ierarhic superioare ;Vor prevedea aceasta;                                                V X'

 • f. reziliere pentru nerespectarea obligațiilor asumate de către una dintre parti;

 • g. in cazul dizolvării societății comerciale.

Art.8.2. Indiferent de motivul de incetare a contractului invocat de locator, chiriașul este obligat sa plateasca chiria pana la data predării saptiului/terenului sau a evacuării, a costurilor aferente utilităților pana la aceeași data, precum si sumele menite sa acopere prejudiciile create locatorului prin fapta sa.

 • VIII. PACT COMISORIU

Art.8.1. Prezentul contract inceteaza de drept fara nici o alta formalitate prealabila, in cazul nerespectarii de către locatar a clauzelor contractuale.

 • IX. AMENDAMENTE

Art.9.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai in cazul apariției unor circumstanțe care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevăzute la data incheierii contractului.

 • X. FORȚA MAJORA

Art.10.1. Forța majora comunicata si dovedita de una din parti, in termen de 5 (cinci) zile de la producerea evenimentului scutește de răspundere partea care o invoca, porivit legii.

Art.10.2. Forța majora constituie o imprejurare de fapt neobișnuita, cauzata de evenimente imprevizibile si neimputabile niciuneia dintre parti, precum: incendii, inundații, cutremure, războaie,etc.

 • XI. LITIGII

Art. 11.1. Rezolvarea neintelegerilor ivite intre parti se va face pe cale amiabila, iar in cazul in care acest lucru nu este posibil, părțile vor supune instanțelor judecătorești competente.

 • XII. CLAUZE SPECIALE

Art. 12.1. Chiria stabilita pentru inchirierea spatiului/terenului poate fi modificata unilateral de locator in cazul apariției unor reglementari legale (Hotarari de Guvern, Legi sau Hotarari ale Consiliului Local), privind spatiile cu aceasta destinație.

Art. 12.2. Sunt strict interzise subinchirierea, cedarea sau cesiunea contractului in totalitate sau in parte a spatiului/terenului inchiriat altor persoane.

Art. 12.3. Prevederile de baza ale contractului, legate de coabitare, intretinere curenta si de plata obligațiilor financiare convenite vor fi analizate in comun sau ori de cate ori este nevoie in vederea aplicării corecțiilor si pentru aducerea lor, neintarziata, la nivelul stabilit.

Art. 12.4. Clauzele contractuale pot fi modificate prin act adițional, potrivit voinței pârtilor.

Art. 12.5. Orice modificări in statutul juridic, act de infiintare, sediu al locatarului vor trebuie anunțate, in termenul limita de 48 ore, locatorului. Locatorul isi rezerva dreptul de a refuza pe viitor inchirierea spatiilor/terenurilor către locatarii care nu isi executa obligațiile contractuale anterioare cu buna credința. La finalizarea contractului, locatorul poate emite recomandări privind executarea contractului cu buna credința de către locatar.


Către,

UNITATEA DE INVATAMANT

Ca urmare a anunțului publicitar aparut in _____________________________

__privind organizarea licitației publice deschise, noi_________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

va transmitem alaturat, in cadrul termenului limita comunicat de dumneavoastră, următoarele:

La data si ora indicate de dumneavoastră pentru deschiderea publica a ofertelor, din partea noastra va participa un reprezentant deplin autorizat sa ne reprezinte si sa semneze in numele si pentru firma noastra.

Data completării

OFERTANT,

(semnătură autorizata si, după caz, stampila societății)


(ziua, luna, anul)


 • XIII. DISPOZIȚII FINALE

Art.13.1. Locatorul isi rezerva dreptul de a refuza pe viitor inchirierea spatiilor/ter locatarii care nu isi executa obligațiile contractuale anterioare cu buna credinta,/ț,â finalizarea contractului, locatorul poate emite recomandări privind executarea contractului cu buna cfedinta de către locatar.

Art.13.2. Procesul-verbal de predare-primire a spatiului/terenului reprezintă anexa la prezentul contract si face parte integranta din acesta.

Art.13.3. Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare, un exemplar pentru fiecare parte contractanta, si unul pentru Municipiului Ploiești in calitate de unitate deținătoare a imobilului.

LOCATOR,

LOCATAR,


Director,

.......................... Director/Administrator

Contabil sef,

VIZAT, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic-Investitii


Direcția Administrație Publica

Juridic-Contencios, ContracteCĂTRE,


j J | r' V ■,./     ...      5. •         ;

1N K b G1 a bfE' U‘' n

0t2bo2

Primăria Municipiului Ploiești Direcția Tehnic-Investitii

Serviciul —Scoli

Va solicitam efectuarea demersurilor legale in vederea inchirierii spațiului

__________comercial situat in incinta instituției noastre , etaj f . corp B, in.suprafata_de_10.mp5____ intrucat contractul de inchiriere pentru acesta a încetat.

DIRECTOR,

ENESCU LILIANA ELVICA


COLEGIUL NATIONAL ”ION LUCA CARAGIALE” PLOIEȘTI


Str. Gh, Doja Nr.98

Te!/Fax;0244.522.340 e-mai!: contact@cn-caragiale.ro secr6tariatcnilc@yahoc.conl

Nr/.?W/31.07.2013
CĂTRE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Direcția Tehnic-Investitii

Prin prezenta va rugam sa demarați procedura de scoatere la licitație a unui teren in suprafața de 14 mp5teren ce aparține Colegiului National I.L.Caragiale Ploiesti>str.Gh,Doja>nr.98.judetul Prahova,reprezentataprin Dl.Nachila Petre-Directorul unitatii.

Menționam ca pentru inchirierea terenului respectiv avem aprobarea Consiliului de Administrație.

~ 'Obiectul ihcEirierir: activitati de telecomunicații.


COLEGIUL NATIONAL "ION LUCA CARAGIALE" PLOIEȘTI

Ploiești, str. Gh. Doja, nr. 98 Județul Prahova

TEL: 0244 522340


SCHIȚA TEREN PROPUS SPRE ÎNCHIRIERECOLEGIUL NATIONAL "ION LUCA CARAGIALE" PLOIEȘTI

Ploiești, str. Gh. Doja, nr, 98 Județul Prahova

TEL: 0244522340


MEMORIU JUSTIFICATIV

Având in vedere ca suprafața propusa pentru închiriere, respectiv 14 m2, se afla in interiorul curții, acest teren nefiind folosit de către elevii scolii, solicitam acest lucru din următoarele motive :

Aceasta activitate se va desfasura numai in suprafața respectiva si nu dauneaza procesului educațional.

Ca urmare a acestei inchirieri asiguram venituri extrabugetare, necesare unitatii noastre pentru buna desfășurare a activitatii procesului instructiv -educativ. Aceste venituri extrabugetare vor acoperi abonamentul de internet (de exemplu), serviciu necesar procesului educațional al elevilor (in laboratorul de informatica), precum si profesorilor in activitatea de cercetare - fundamentare programe de invatamant.

Director,

DL Nachiiâ Petre^ <^;


MINISTERUL EDUCA HEI NAȚIONALE ȘCOALA GIMNAZIALA “NICOLAE BĂLCESCU”

STR. ALEEA ȘCOLII NR.2,COD 10049Ș, PLOIEȘTI, JUD, PRAHOVA TEL.: 0244 567307, I AX: 0244 567307, E-MAIL: nbalcescu2(>044)>ahoo.coi0 UNITATE CU PERSONALITATE JURIDICĂ

CUI 29170372

OPERA POR DATE ClJ CARACTER PERSONAL CU NR.24469


CĂTRE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Va rugam sa avizați licitarea unui spațiu amenajat in interiorul localului de școala cu suprafața de 9.6 mp, spațiu in care, ca si in anii școlari trecuti, va fi amenajat un chioșc alimentar pentru elevi.

Menționam ca activitatea chioșcului alimentar nu aduce prejudicii procesului de invatamant si este necesar elevilor care, in lipsa acestuia, se pot accidenta deplasandu-sc in afara scolii pentru a cumpără produse de patiserie.
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTUL ȘCOALA CU CLS. I-VIII “NICOLAE BĂLCESCU” STR. ALEEA ȘCOLII NR.2, COD 100498, PLOIEȘTI, JUD. PRAHOV TEL.: 0244 567307, FAX: 0244 567307, E-MAIL: nbalcescu2004@vahoo/


NOTA DE FUNDAMENTARE

Localul școlii a fost dat în folosință în sept. 1978; este constituit din parter + 2 nivele, având o suprafață totală de 2940 mp; are 24 săli de clasă și două laboratoare, în care își desfășoară activitatea un număr de 517 elevi și 36 salariați ( cadre didactice, personal didactic auxiliar și contractual), în două schimburi (7,30 - 11,30 ; 12 - 17,50).

Chioșcul propus spre închiriere este amplasat la parterul localului (intrarea elevilor dinspre terenul de sport), având o suprafață de 6 mp; are apă curentă (robinet + chivetă simplă), un corp de iluminat, geam cu gratii (lungime = 2 m) și un calorifer cu 30 elemenți.

Activitatea chioșcului pus la dispoziție elevilor a debutat în anul 1993 și utilitatea acestuia este justificată de :

numărul relativ mare al elevilor acestei școli (517) cumpără produsele întrucât părinții, fiind la servici, nu le pot oferi copiilor, la plecarea acestora la școală, pachet cu mâncare;

inexistența unui asemenea chioșc alimentar în școală ar determina elevii să cumpere ------produse alimentare- de--la—alte--magazine amplasate;- în- maj oritate; pe 'partea* 'Opusă *' străzilor învecinate, obligându-i să le traverseze și deci să se expună accidentelor; Comitetele de părinți pe clase ne-au solicitat în repetate rânduri să intervenim pentru a asigura continuitatea în activitate a acestui chioșc alimentar;

personalul didactic și părinții elevilor apreciază că trebuie să i se acorde prioritate de închiriere acelei societăți care dispune și de laborator propriu de patiserie; de o asemenea condiție s-a ținut cont în perioada 1993-2005, iar beneficiarii au fost foarte mulțumiți de oferta făcută (calitate, prospețime și prețuri avantajoase pentru copii proveniți din familii sărace);

activitatea chioșcului este utilă prin însăși vechimea acestuia în școala noastră; renunțarea la un asemenea chioșc alimentar ar priva elevii de posibilitatea de a-și procura rapid și în siguranță produsele de care au nevoie.
ȘCOALA GIMNAXIALA „PROFESOR NICOLAE SIMACHE”

PLOIEȘTI, STR. MALU ROȘU, NR. 102


CĂTRE, PRIMĂRIA PLOIEȘTI,

DIRECȚIA TEHNIC INVESTITU

Prin prezenta, vă rugăm să ne aprobați închirierea a 9 mp. hol în incinta Școlii Gimnaziale „Profesor Nicolae Simache”Ploiesti, în vederea amplasării unui chioșc alimentar.


CONTABIL ȘEF, STOICESCU ELENA

ȘCOALA GIMNAZIALA

“PROF. NICOLAE SIMACHE”

STR.MALU ROȘU NR..102

PLOIEȘTI

TEL./FAX 0244/537316Școala Gimnaziala "Prof Nicolae Simache” din Ploiești, situata in Str. Malu Roșu, nrJCC, reprezentată prin Prof. Pana Georgeta, directorul unității., propune următorul spațiu pentru închiriere.

L Un spațiu in suprafața de 9 mp. in vederea inchirierii, pentru chioșc alimentar, la parterul unitarii școlare, Corp A.


ȘCOALA GIMNAZIALA

“PROF. NICOLAE SIMACHE5

STR. MALU ROȘU NR. 102

PLOIEȘTI

TEL./FAX 0244/5.37316


NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND

ÎNCHIRIEREA UNUI SPAȚIU PENTRU

AMPLASARE CHIOȘC ALIMENTAR

Având în vedere că. spațiul propus pentru închiriere, respectiv 9 mp., se află în incinta școlii, iar acest spațiu nu este folosit de către elevii școlii, solicitam închirierea acestuia din armatoarele motive:

®        Această activitate se va. desfășura numai în zona respectivă, in

holul clădirii, parter Corp A și nu dăunează procesului instructiv-educativ al elevilor..

—- •----------Accesul-către--chiosc-se-va.face-pe -la--intrarea din corpul A al------

clădirii, neafectând intrarea, și ieșirea elevilor către sălile de curs.

•         Intrarea și ieșirea elevilor se realizează prin ușa din corpul B al

clădirii.

Ca urmare a acestei închirieri asigurăm venituri extrabugetare, necesare unității noastre, pentru buna desfășurare a activității procesului instructiv-educativ.


Mr. 7^(9/ /, o

Școala gimnazială

"HENRI MATHIAS BERTHELOT”

Ploiești

Nr.inregistrare:


[“MuSnclPiut

ÎNREGISTRARE

I        013197


Școala Gimnaziala "Henri Mathias Berthelot,,

Str. Arin ului nr.2- Ploiești, Jud. Prahova

Telefon/fax 0244 567394, e-mail:henri_berthelot@yahoo.comCătre

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIESTI-

VSERVICIUL SCOLI

Ț

Prin prezenta va aducem la cunoștința ca in incinta scolii se afla un spațiu cu destinația chioșc (-pentru comercializarea produselor alimentare pentru elevi), in suprafața de 16.86mp, pe care dorim sa-l inchiriem. In acest scop va rugam sa ne sprijiniți in organizarea unei licitații conform legislației in vigoare.

Va mulțumim anticipat.MINISTERUL EDUCATEI NAȚIONALE

COLEGIUL TEHNIC ”ELE RADU”, MUNICEIUL PLOESTI

STR. SOSEAUA VESTULUI NR.22; TEL/FAX 0244528269 e-mail: energetic pl@hotmail.com
CATRE>                             30, MÂI 2013

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOESTI

RVICIUL DEZVOLTARE, ÎNTREȚINERE UNIT ATI CULTURA,

INVATAMANT, SANATATE


revenire la adresele noastre nr.599 si 600/12.02.2013, prin care va solicitam sprijinul in vederea organizării unei licitații pentru inchirierea următoarelor spatii excedentare :

 • 1.  in curtea scolii: - teren in suprafața de 25 mp unde este amplasat un chioșc in scopul desfășurării activitatii de comerț ( xerox);

- 120 mp baraca metalica in scopul desfășurării activitatii de producție

(confecții mobilier);

 • 2.  in cantina scolii - spațiu punct alimentar in suprafața de 19 mp. Anexam prezentei copii după adresele mai sus menționate.


Va mulțumim .


DIRECTOR,

ING. VLAD EEANA


MINISTERUL EDUCATEI NAȚIONALE

COLEGIUL TEHNIC ”ELE RADU”, MUNICEIUL PLOESTI STR. SOS. VESTULUI NR.22; TEL/FAX 0244528269 e-mail: energetic_pl@hotmail.com

Nr.cW? / 3c.c'£ &Z3


CONTABE SEF,

EC. DAMIAN CRISTINA

t

’ MUNICIPIUL PLOIEȘTI i ÎNREGISTRARE

...............Q.12.9..4.8..........1CATRE,

PRIMĂRIA MUNICEIULUI PLOESTI

SERVICIUL DEZVOLTARE, ÎNTREȚINERE UNIT ATI CULTURA. INVATAMANT, SANATATE


Prin prezenta va solicitam sprijinul in vederea organizării unei licitații pentru inchirierea următoarelor spatii excedentare :

- in incinta căminului de băieți la etajul I 2(doua ) camere in suprafața de 2 x 33.84 mp si dependințele aferente, in scopul desfășurării activitatii de producție sau de prestări servicii sau medicale. Aceste spatii se pot inchiria separat.

Menționam ca spatiile ce urmeaza a fi inchiriate nu afecteaza buna desfășurare a activitatii de invatamant si nici nu pune in pericol securitatea elevilor.

Va mulțumim .


/ DIRECTOR.

ING. VLAD EEANA

■ '

/ • < * ' -


CONTABE SEF,

EC. DAMIAN CRISTINA


ȘCOALA GIMNAZIALA GEORGE EMIL PALADE PLOIEȘTI

ALEEA GODEANU, NR.4

TELEFON/ FAX 0244-554550

NR. din 27.05.2013CA TRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII

Prin prezenta, solicitam scoaterea la licitație a unui spațiu de 4 mp situat la etajul I al Scolii Gimnaziale George Emil Palade Ploiești pentru activitati de comerț începând cu anul școlar 2013-2014.

Menționez ca unitatea noastra a avut contract de inchiriere in fiecare an pentru activitati de comerț.

Deschiderea acestei activitati este motivata după cum urmeaza :

Constituie o sursa de venit provenita din chiria ce urmeaza a se stabili in urma licitației, aceasta fiind folosita in vederea dotării scolii cu mobilier, materiale de intretinere si gospodărire in-eond iții le -in care bugetul-alocat este insuficient-—

Prin desfasurarea acestei activitati de comerț in incinta scolii, elevii sunt supravegheati si mananca sănătos.

In incinta scolii sau împrejurul ei nu mai sunt magazine care desfasoara activitati de comerț.


GRĂDINIȚĂ CU P.P. NR.28 PLOIEȘTI

STR. MARASESTI NR.58

TEL. 0244/526725

NR. 233/05.08.2013I M'UNÎcrpIUKPLOÎ'

ÎNREGISTRARE

|          013405


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII

Prin prezenta va rugam sa ne sprijiniți in organizarea de licitații publice pentru inchirierea a trei spatii excedentare (ramase libere in urma desființării centrului financiar), al imobilului pentru activitati de invatamant sau activitati conexe actului de invatamant.

Spatiile propuse spre inchiriere sunt amplasate la etajul 1 si au următoarele suprafețe: 10 mp, 29 mp, 30 mp si dependințe aferente (hol 10 mp si grup sanitar 2m).

Facem mențiunea următoarele mentiunu:

 • -  ca spatiile ce urmeaza a fi închiriate nu afecteaza buna desfășurare a procesului de invatamant si nici nu pune in pericol securitaea preșcolarilor inscrisi;

 • -  din inchirierea acestora se obțin venituri extrabugetare care sunt necesar imperioase pentru buna desfășurare a activitatii preșcolarilor.

Va mulțumim pentru colaborare.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CUL

TINERET ȘI SPORT


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind organizarea de licitații publice în vederea închirierii unor spații/terenuri excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești
Data: