Hotărârea nr. 322/2013

Hotãrârea nr. 322 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 165 / 2004 si a Hotărârii Consiliului Local nr. 118 / 2007 privind repartizarea de locuinte sociale

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

consJliul local al municipiului ploiești

HOTĂRÂREA Nr. 322


privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 165 / 2004 si a Hotărârii Consiliului Local nr. 118 / 2007 privind repartizarea de locuințe sociale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri George Pană, Cosma Marcian, Robert Ionuț Viscan, Daniel Puiu Neagu și Râul Alexandru Petrescu și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 165 / 2004 si a Hotărârii Consiliului Local nr. 118/ 2007 privind repartizarea de locuințe sociale;

având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele și prevederile art. 22 din Hotărârea de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

în conformitate cu art. 20, alin. 2, lit. b ) din Legea nr. 448 / 2006, republicată si actualizată, privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

ținând seama de Procesul - Verbal al Comisiei nr. 5 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind protecția și asistența socială, ordinea publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din 30.07.2013;

în temeiul art. 36, alin. 6, lit. a ), pct. 17 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 165 / 2004 privim repartizarea de locuințe sociale, conform Anexei 1, parte integrantă din prezent hotărâre.

Art. 2 Aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 118 / 2007 privin repartizarea de locuințe sociale, conform Anexei 2, parte integrantă din prezent hotărâre.

Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 165 / 2004 si ale Hotărâr Consiliului Local nr. 118 / 2007 privind repartizarea de locuințe sociale rămâ neschimbate.

Art. 4 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce

9                                              5                                 2                                                                         2

cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 27 august2013


Președinte de ședința Iulian Liviu reodorcscii

^^.Contrasemnează Secretar,Oana Cristina Iacbb

0


La Hotărârea nr:

Str. AI. Cătinei, nr. 5, bl. 27A


Nr. crt.

Nume și Prenume

Nr. Cameră

Observații

1.

Cincan Petre

20, în suprafață de 10,3 mp. și dependințe în folosință comună

Această unitate locativă a devenit liberă în urma decesului chiriașului Stan Pavel.

Anexa 2

La Hotărârea nr:

Str. Al. Cătinei, nr. 5, bl. 27A

Nr. crt.

Nume și Prenume

Nr. Cameră

Observații

2.

Dan      Gabriel

Ștefan

52+54, în suprafață de 30,9 mp. și dependințe în folosință comună

Unitatea locativă 54 a devenit liberă în urma eliberării acesteia de către fosta chiriașă,    loniță    Lucia Constanța.

Contractul de închiriere urmează să fie încheiat pentru o perioadă de 1 an.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITA

A

Serviciul Locuințe Sociale și Ajutoare încălzire Locuințe


Viceprimar,


Râul Alexandru Petrescu


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului

Local nr. 165 / 2004 si a Hotărârii Consiliului Local nr. 118 / 2007 privind repartizarea de locuințe sociale

Potrivit art. 43 din Legea nr. 114 / 1996, Legea privind locuințele, republicată și actualizată și a Hotărârii de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114 / 1996, locuințele sociale se repartizează de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Prin Dispoziția nr. 7795 / 23.10.2003 administrarea locuințelor sociale și toată activitatea conexă a fost preluată de către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești. Astfel, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, în calitate de administrator al acestor imobile, are datoria de a contribui la respectarea normelor de conviețuire între locatari și de a preveni eventualele situații de natură conflictuală, precum și de a oferi sprijin familiilor care se găsesc în situații sociale deosebite.

Prin cererea nr. 396 / 22.02.2013 dl. Cincan Petre, chiriaș al imobilului de locuințe sociale situat în str. Al. Cătinei, nr. 5, bl. 27A, camera numărul 1 (în suprafață de 10,3 mp. ) a solicitat mutarea în unitatea locativă numărul 20 (în suprafață de 10,3 mp. ) din același imobil. Precizam faptul că unitatea locativă numărul 20 a devenit liberă în urma decesului chiriașului Stan Pavel.

Locuința socială, deținută de familia Cincan pe baza de contract de închiriere, se situează la parterul imobilului și este expusă zgomotului din fața blocului, să genereze stări de natură conflictuală între această familie și ceilalți loc^țj


Dl. Cincan Petre este născut în corn. Băltești, jud. Prahova, la dat și locuiește împreună cu soția sa, Cincan Matilda, în vârstă de 79 ani; cen^^ă$^$^ încadrați în grad de handicap accentuat.

Prin cererea 6364 / 08.04.2013 dl. Dan Ștefan Gabriel a solicitat sprijinul autorității publice locale în vederea rezolvării situației locative.

Familia Dan este beneficiara contractului de închiriere pentru unitatea locativă 52, în suprafață de 20,6 mp, situată în imobilul de locuințe sociale din str. Al. Cătinei, nr. 5, bl. 27A. Dl. Dan Ștefan Gabriel, în vârstă de 45 ani, locuiește împreună cu soția sa, numita Dan Emilia Simona, în vârstă de 41 ani și cei doi copii minori: Dan Cristian Andrei, în vârstă de 11 ani și Dan Costin Florin, în vârstă de 6 ani. Precizăm faptul că minorul, Dan Cristian Andrei, este încadrat în grad de handicap grav. Din referatul medical reiese că minorul a fost subiectul a numeroase internări în stare deosebit de gravă, handicapul neuropsihic sever impunând deseori terapie intensivă. în același referat medicul de specialitate recomandă izolarea la domiciliu și dotarea încăperii cu mijloace de suport al funcțiilor vitale ( oxigen și aspirație ).

Potrivit prevederilor art. 20, alin. 2, lit. b din Legea nr. 448 / 2006, republicată și actualizată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, pentru această categorie de persoane se impune acordarea unei camere de locuit, suplimentar față de normele minimale de locuit prevăzute de lege, pe bază de contract de închiriere pentru locuințele care aparțin domeniului public și privat al autorităților administrativ-teritoriale.

Având în vedere starea deosebit de gravă în care minorul se află, dl. Dan Ștefan Gabriel a solicitat sprijinul autorității publice locale în vederea extinderii spațiului locativ în camera 54 din același imobil. Această unitate locativă a devenit liberă în urma eliberării acesteia de către fosta chiriașă, Ioniță Lucia Constanța.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind protecția și asistența socială, ordinea publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații s-a întrunit și a analizat cererile mai sus menționate. Punctul de vedere al

de hotărâre.


Comisiei se regăsește în Expunerea de Motive, parte componentă a prezentului proiect... ■'L\ -■ \o

Față de cele expuse supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul

de hotărâre alăturat.

DIRECTOR GENERAL,DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Elena Iordache

ȘEF SERVICIU,

Ovidiu Bădulescu


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

AVIZAT

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE


EXPUNERE DE MOTIVE

1 nsîli ii Iu i ,L^caI^iK / fepartizâ^ea 'ȘtĂ ii*;          H


la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Co 165 / 2004 și a Hotărârii Consiliului Local nr. 118 / 2007 privin locuințe sociale

In exercitarea atribuțiilor ce-i revin în baza Legii nr. 215 / 20yt^repubiicața' și actualizată Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în confonmtaâe^ri'legea, cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale.

în conformitate cu art. 43 din Legea nr. 114 / 1996 și a Hotărârii de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, locuințele sociale se repartizează de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în calitate de proprietar, prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, în calitate de administrator, are datoria de a veghea la respectarea normelor de conviețuire pașnică în imobilele de locuințe sociale și de a preveni eventualele situații de natură conflictuală, precum și de a oferi sprijin familiilor care se găsesc în situații sociale deosebite.

Prin cererea nr. 396 / 22.02.2013 dl. Cincan Petre, chiriaș al imobilului de locuințe sociale situat în str. Al. Cătinei, nr. 5, bl. 27A, camera numărul 1 ( în suprafață de 10,3 mp.) a solicitat mutarea în unitatea locativă numărul 20 ( în suprafață de 10,3 mp. ) din același imobil. Unitatea locativă numărul 20 a devenit liberă în urma decesului chiriașului Stan Pavel.

Locuința socială, deținută de familia Cincan pe baza de contract de închiriere, se situează la parterul imobilului și este expusă zgomotului din fața blocului, fapt de natură să genereze stări de natură conflictuală între această familie și ceilalți locatari.

Dl. Cincan Petre este născut în corn. Bălțești, jud. Prahova, la data de 18.11.1942 și locuiește împreună cu soția sa, Cincan Matilda, în vârstă de 79 ani; cei doi soți sunt încadrați în grad de handicap accentuat.

Prin cererea 6364 / 08.04.2013 dl. Dan Ștefan Gabriel a solicitat sprijinul autorității publice locale în vederea rezolvării situației locative.

Familia Dan este beneficiara contractului de închiriere pentru unitatea locativă 52, în suprafață de 20,6 mp, situată în imobilul de locuințe sociale din str. Al. Cătinei, nr. 5, bl. 27A. Dl. Dan Ștefan Gabriel, în vârstă de 45 ani, locuiește împreună cu soția sa, numita Dan Emilia Simona, în vârstă de 41 ani și cei doi copii minori: Dan Cristian Andrei, în vârstă de 11 ani și Dan Costin Florin, în vârstă de 6 ani. Precizăm faptul că minorul, Dan Cristian Andrei, este încadrat în grad de handicap grav. Din referatul medical reiese că minorul a fost subiectul a numeroase internări în stare deosebit de gravă, handicapul neuropsihic sever impunând deseori terapie intensivă. în același referat medicul de specialitate recomandă izolarea la domiciliu și dotarea încăperii cu mijloace de suport al funcțiilor vitale ( oxigen și aspirație ).

Potrivit prevederilor art. 20, alin. 2, lit. b din Legea nr. 448 / 2006, republicată și actualizată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, pentru această categorie de persoane se impune acordarea unei camere de locuit, suplimentar față de normele minimale de locuit prevăzute de lege, pe bază de contract de închiriere pentru locuințele care aparțin domeniului public și privat al autorităților administrativ- teritoriale.

Având în vedere starea deosebit de gravă în care minorul se află, dl. Dan Ștefan Gabriel a solicitat sprijinul autorității publice locale în vederea extinderii spațiului locativ în camera 54 din același imobil. Această unitate locativă a devenit liberă în urma eliberării acesteia de către fosta chiriașă, Ioniță Lucia Constanța.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind protecția și asistența socială, ordinea publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații s-


a întrunit și a analizat cererile mai sus menționate și a avizat în mod favorabil solicitările petenților.

w                                                               .       .                                       //.   * \r V?

Față de cele expuse supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de


hotărâre alăturat.


Consilieri,


George Pană            . //

Cosma Marcian

Robert lonuț Viscan ,;-L Daniel Puiu Neagu — /JX -Râul Alexandru Petrescu J&rh.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5


/v

,//n v-r         -©A

' s I

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ,

RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENE^^^ÎȘtlși

RECLAM AȚII              '^4

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 165/2004 și a Hotărârii Consiliului Local nr. 118/2007 privind repartizarea de locuințe sociale

și a constatat:


S2/ p/y


PREȘEDINTE,

GeorgeLPană


SECRETAR,

Cosma Marcian