Hotărârea nr. 321/2013

Hotãrârea nr. 321 privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr.104/ 2004, nr.70/2006, nr.194/2006, nr.181/2007, nr.123/2010 şi nr.232/2012 referitor la datele tehnice ale imobilelor (construcţii şi terenuri) cu destinaţia de locuinţe, situate in Ploieşti, Aleea Arnăuţi nr.2, bl.T1-T16

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 321 privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.104/ 2004, nr.70/2006, nr.194/2006, nr.181/2007, nr.123/2010 și nr.232/2012 referitor la datele tehnice ale imobilelor (construcții și terenuri) cu destinația de locuințe, situate in Ploiești, Aleea Arnăuți nr.2, bl.Tl-T16

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Iulian Bolocan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune modificarea Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 104/2004, nr.70/2006, nr.194/2006, nr.181/2007, nr.123/2010 și nr.232/2012 referitor la datele tehnice ale imobilelor (construcții și terenuri) cu destinația de locuințe, situate in Ploiești, Aleea Arnăuți nr.2, bl.Tl-T16;

în baza prevederilor art.9 alin.(2) din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.(2), litera (c) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă modificarea poziției 1 din Anexa la Hotărârea nr. 104/2004 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, conform poziției 1 din Anexa nr.l la prezenta hotărâre.

Art.2 Aprobă modificarea poziției 2 din Anexa la Hotărârea nr.l04/2004 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, conform poziției 2 din Anexa nr.l la prezenta hotărâre.

Art.3 Aprobă modificarea poziției 1 din Anexa nr.3 la Hotărârea nr.70/2006 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, conform poziției 3 din Anexa nr.l la prezenta hotărâre.

Art.4 Aprobă modificarea poziției 2 din Anexa nr.3 la Hotărârea nr.70/2006 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, conform poziției 4 din Anexa nr.l la prezenta hotărâre.

Art.5 Aprobă modificarea art.ldin Hotărârea nr.194/2006 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, în sensul că blocurile T8 și T9 din Ploiești, Aleea Arnăuți nr.2 au caracteristicile tehnice menționate la poziția 5 din Anexa nr.l la prezenta hotărâre

Art.6 Aprobă modificarea Anexei nr.l la Hotărârea nr.l23/2010 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, conform poziției 6 din Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.7 Aprobă modificarea Anexei nr.l la Hotărârea nr.l81/2007 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, conform pozițiilor 7 și 8 din Anexa nr.l la prezenta hotărâre.

Art.8 (1) Aproba revocarea articolelor 1,2 și 3 din Hotărârea nr.232/2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești;

(2) Aproba înlocuirea Anexei nr.2 la Hotărârea nr.232/2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești cu Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.9 Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.10 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce

5                                       5                             7                                                         7

la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 27 august 2013MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 104/ 2004, nr.70/2006, nr. 194/2006, nr. 181/2007, nr. 123/2010 și nr.232/2012 referitor la datele tehnice ale imobilelor (construcții și terenuri) cu destinația de locuințe, situate in Ploiești, Aleea Amăuți nr.2, bl.Tl-T16

In anul 2001, prin Hotararea nr.65/2001, Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat darea in folosința gratuita către Agenția Naționala pentru Locuințe a 5 amplasamente pentru construirea de locuințe pentru tineret in regim de inaltime P+3 si P+4. Ulterior acestei hotarari, s-au făcut precizări suplimentare in sensul ca ANL nu aloca resurse pentru construirea de locuințe colective in regim de inaltime P+3-4, opțiunea fiind pentru locuințe cu regim de inaltime P+2 care necesita costuri mai reduse. Astfel, prin Hotararea nr.92/2001 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, s-a aprobat transmiterea in folosința gratuita a terenului in suprafața de 10.000 mp situat in Cartierul 9 Mai către ANL.

La finalizarea lucrărilor, potrivit protocoalelor de predare-primire incheiate cu Agenția Naționala pentru Locuințe, s-a preluat in vederea punerii in funcțiune, exploatării si administrării, conform legii, obiectivul de investiții situat in Ploiești, Aleea Arnauti nr.2, bl.Tl-T16, după cum urmeaza:

  • -  bl.Tl, T2 situate in Aleea Arnauti nr.2, număr nivele P+2E+M, număr unitati locative 16, teren aferent 1.292,24 mp prin Protocolul de predare-primire nr.6507/2004

  • -  bl.T3, situat in Aleea Arnauti nr.2, număr nivele P+2E+M, număr unitati locative 8 si teren aferent 650,80 mp prin Protocolul de predare-primire nr.6987/2004,

  • - bl.T4, T5, situate in Aleea Arnauti nr.2, număr nivele P+2E+M, număr unitati locative 16 si teren aferent 1.292,24 mp prin Protocolul de predare-primire nr. 12587/2004.

  • - bl.T6, T7 situate in Aleea Arnauti nr.2, număr nivele P+2E+M, număr unitati locative 16 si teren aferent 1.139,72 mp prin Protocolul de predare-primire nr. 12850/2004.

  • - bl.T8, T9, situate in Aleea Arnauti nr.2, număr nivele P+2E+M, număr unitati locative 16 si teren aferent 1.292, 24 mp prin Protocolul de predare-primire nr. 10258/2006,

  • - bl.Tl0, Tll situate in Aleea Arnauti nr.2, număr nivele P+2E+M, număr unitati locative 16 si teren aferent 600 mp prin Protocolul de predare-primire nr. 18119/2006,  • - bl.T12 situat in Aleea Amauti nr.2, număr nivele P+2E+M, număr unitati

locative 8 si teren aferent 650,80 mp prin Protocolul de predare-primireL nr.7817/2007,                                                         V

  • - bl.T13, T14, T15, T16 situate in Aleea Amauti nr.2, nui P+2E+M, număr unitati locative 32 si teren aferent 3.081,96 mp prin Protc predare-primire nr.l 1641/2007.

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.l04/ 28.07.2004 au fost incluse in domeniul public al municipiului Ploiești blocurile de locuințe situate in Aleea Amauti nr.2, bl.TI - T2 si T3.

In conformitate cu prevederile art.3 din Hotararea Consiliului Local Ploiești

nr.70/22.03.2006 au fost incluse in domeniul public al municipiului blocurile de locuințe situate in Aleea Amauti nr.2, bl.T4 - T5 si T6 -T7.

Conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului nr. 194/31.08.2006 au fost incluse in domeniul public al municipiului blocurile de locuințe situate in Aleea Amauti nr.2, bl.T8 - T9.


Ploiești

Ploiești


De asemenea, blocurile de locuințe situate in Aleea Amauti nr.2, bl.TI 3 , T14, TI 5, T16 au fost incluse in domeniul public al municipiului Ploiești, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 181/24.07.2007

Blocurile de locuințe TIO -Tll si T12 au fost incluse in domeniul public al municipiului Ploiești, conform Hotărârii Consiliului Local nr.l23/29.04.2010.

Potrivit Hotărârii nr. 232/2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești au fost incluse in domeniul public al statului doar acele blocuri in care exista doar locuințe pentru tineri, ocazie cu care terenul aferent acestora (asa cum a fost inițial stabilit de Agenția Naționala Pentru Locuințe) a trecut in domeniul privat al municipiului Ploiești.

In urma semnării Acordului cadru nr.2912/11.02.2013 si a Contractului Subsecvent nr.8588/15.05.2013 pentru blocurile de locuințe situate in Ploiești, Aleea Amauti nr.2 s-a procedat la masurarea acestora de către SC Protelco S.A. in vederea inscrierii in cartea funciara.

Prin adresa inregistrata la municipiul Ploiești sub nr.l 1829/2013, S.C. Protelco S.A. a inaintat planul de amplasament si delimitare a imobilelor situate in Aleea Amauti nr.2, bl.Tl-T16. In urma măsurătorilor efectuate s-a constatat faptul ca suprafețele acestor imobile diferă fata de cele menționate in documentele existente in arhiva Primăriei municipiului Ploiești.

Prin adresa Agenției Naționale Pentru Locuințe nr.9297/2013 s-a atras atentia asupra faptului ca este necesara clarificarea suprafețelor exacte ale acestor blocuri ANL si a terenurilor aferente.

Ca atare se impune modificarea corespunzătoare a Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.l04/2004, nr.70/2006, nr.l94/2006, nr.l81/2007, nr.l23/2010 și nr.232/2012 referitor la datele tehnice ale imobilelor (construcții și terenuri) cu destinația de locuințe, situate in Ploiești, Aleea Amăuți nr.2, bl.Tl-T16.

Referitor la Hotararea nr.232/2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești se impune revocarea art.l, art.2 si a art.3, urmând ca după finalizarea operațiunilor cadastrale de inscriere in cartea funciara si apartamentare sa fie promovat un nou proiect de hotarare privind trecerea tuturor locuințelor ANL in domeniul public al statului.


aferente blocurilor care nu au făcut obiectul Anexei nr. 1 la Hotaraf^a riișSgSȘZ si eliminarea terenurilor aferente blocurilor ANL situate in strada^upeni^ care nu s-au predat planurile de către SC Protelco S.A.Ulterior, pentru diferența de teren dintre suprafețele aferente blocurilor Tl-T16 si suprafața totala a ansambului de locuințe care a fost predata inițial Agenției Naționale Pentru Locuințe, urmeaza sa se promoveze un proiect de hotarare a


Consiliului Local al municipiului Ploiești privind includerea in domeniul public al


municipiului Ploiești intrucat aceasta este in prezent ocupata de amenajările edilitare aferente blocurilor TI-TI 6 (spatii verzi, parcari, cai de acces rutier si pietonal, etc.)

Având in vedere cele menționate mai sus este necesara modificarea Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 104/2004, nr.70/2006, nr. 194/2006, nr. 181/2007, nr. 123/2010 și nr.232/2012 referitor la datele tehnice ale imobilelor (construcții și terenuri) cu destinația de locuințe, situate in Ploiești, Aleea Arnăuți nr.2, bl.Tl-T16.


Direcția de Gestiune Patrimoniu


Director Executiv

Florin Petrache


Director Executiv Adjunct,

Amedeo Florin Tăbîrcă-


Șef Serviciu, Gabriela Mîndruțiu


VIZATDirecția Administrație Publică, Juridic- Contencios, Contracte


Direcția Economică


i Director Executiv,


Iulia Alina Alexandru


Director Executiv, Nicoleta Crăchlnoiu2 1 AUG 2013

întocmit,

Cârstea Mirela Ana Petru-Marius

ANEXA Nr.l IaH.C.L.DATELE DE IDENTIFICARE

ale blocurilor de locuințe situate in Aleea Arnauti

Nr.

crt.

Amplasament

Elemente de identificare \

î\ 'WWO /Q't

•^Observații

1.

Aleea Amăuți nr.2 bl.TI, T2

Nr. unitati locative - 16 Regim de inaltime - P+2E+M Scd -1.638,29 mp din care logii si balcoane 80,56 mp Sc subsol - 336,80 mp Sc parter - 324,81 mp Sc et.1,2 - 658,96 mp

Sc mansarda - 317,72 mp Teren aferent - 350,18 mp

2.

Aleea Arnăuți nr.2 bl. T3

Nr. unitati locative - 8

Regim de inaltime - P+2E+M Scd -820,36 mp din care logii si balcoane 40,28 mp

Sc subsol - 168,40 mp

Sc parter - 163,62 mp

Sc et.1,2 -329,48 mp

Sc mansarda - 158,86 mp Teren aferent - 178,26 mp

3.

Aleea Amăuți nr.2 bl. T4, T5

Nr. unitati locative - 16 Regim de inaltime - P+2E+M Scd -1.639,20 mp din care logii si balcoane 80,56 mp Sc subsol - 336,80 mp Sc parter - 325,72 mp Sc et.1,2 - 658,96 mp Sc mansarda - 317,72 mp Teren aferent - 353,81 mp

4.

Aleea Amăuți nr.2 bl.T6, T7

Nr. unitati locative - 16

Regim de inaltime - P+2E+M Scd -1.637,89 mp din care logii si balcoane 80,56 mp

Sc subsol - 336,80 mp Sc parter - 324,41 mp

Sc et.1,2 - 658,96 mp Sc mansarda - 317,72 mp Teren aferent - 352,63 mp

5.

Aleea Arnăuți nr.2 bl.T8, T9

Nr. unitati locative - 16

Regim de inaltime - P+2E+M Scd -1.638,37 mp din care logii si balcoane 80,56 mp


Sc subsol - 336,80 mp

Sc parter - 325,41 mp    Ar _

Sc et. 1,2 - 65 8,96 mp A ( '

Sc mansarda - 317,72 mp

Teren aferent - 351,87 mp VrA

6.

Aleea Amăuți nr.2 bl.TIO, TI 1, TI2

Nr. unitati locative - 24 Regim de inaltime - P+2E+M Scd -2.456,33 mp din care logii si balcoane 120,84 mp Sc subsol - 505,2 mp Sc parter - 486,11 mp Sc et.1,2 -988,44 mp

Sc mansarda - 476,58 mp Teren aferent de 527,44 mp

7.

Aleea Amăuți nr.2 bl.T13

Nr. unitati locative - 8

Regim de inaltime - P+2E+M Scd -820,30 mp din care logii si balcoane 40,28 mp

Sc subsol - 168,40 mp

Sc parter - 163,56 mp

Sc et.1,2 -329,48 mp

Sc mansarda - 158,86 mp Teren aferent -175,72 mp

8.

Aleea Amăuți nr.2 bl.T14, TI 5, TI 6

Nr. unitati locative - 24 Regim de inaltime - P+2E+M Scd - 2.452,74 mp din care logii si balcoane 120,84 mp Sc subsol - 505,2 mp Sc parter - 482,52 mp Sc et.1,2 - 988,44 mp Sc mansarda - 476,58 mp Teren aferent -524,60 mp

DATELE DE IDENTIFICARE

ale terenurilor aferente blocurilor de locuințe situate in Aleea Amauti nr.2

Nr. crt.

Adresa terenului

Număr cadastral

Caracteristici tehnice ale terenului

1.

Aleea Arnăuți nr.2 bl.Tl, T2

Teren aferent - 350,18 mp

2.

Aleea Arnăuți nr.2 bl. T3

Teren aferent - 178,26 mp

3.

Aleea Arnăuți nr.2 bl. T4, T5

Teren aferent - 353,81 mp

4.

Aleea Arnăuți nr.2 bl.T6, T7

Teren aferent - 352,63 mp

5.

Aleea Arnăuți nr.2 bl.T8, T9

Teren aferent - 351,87 mp

6.

Aleea Arnăuți nr.2 bl.TIO, TI 1, T12

Teren aferent - 527,44 mp

7.

Aleea Arnăuți nr.2 bl.Tl3

Teren aferent - 175,72 mp

8.

Aleea Arnăuți nr.2 bl.T14, TI 5,

T16

Teren aferent - 524,60 mp

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 104/2004, nr.70/2006, nr. 194/2006, nr. I 8T/20-0^, nr. 123/2010 și nr.232/2012 referitor la datele tehnice ale imobilelor (construcții și terenuri) cu destinația de locuințe, situate in Ploiești, Aleea Amăuți nr.2, bl.Tl-T16

Municipiul Ploiești deține in proprietate 128 de unitati locative situate in Ploiești, Aleea Amauti nr.2, bl.Tl-T16 finalizate conform “Programului de construcție de locuințe pentru tineri, destinate închirierii.”

Acestea au fost preluate de la Agenția Naționala pentru Locuințe in vederea punerii in funcțiune, exploatării si administrării, conform legii, prin protocoale de predare-primire. Ele au fost repartizate, potrivit prevederilor legale in conformitate cu hotarari ale Consiliului Local al municipiului Ploiești, in baza repartițiilor emise fiind încheiate contracte de inchiriere.

In urma semnării Acordului cadru nr.2912/11.02.2013 si a Contractului Subsecvent nr.8588/15.05.2013 pentru blocurile de locuințe situate in Ploiești, Aleea Amauti nr.2 s-a procedat la masurarea acestora de către SC Protelco S.A. in vederea înscrierii in cartea funciara.

Prin adresa înregistrata la municipiul Ploiești sub nr.l 1829/2013, S.C. Protelco S.A. a înaintat planul de amplasament si delimitare a imobilelor situate in Aleea Amauti nr.2, bl.Tl-T16. In urma măsurătorilor efectuate s-a constatat faptul ca suprafețele acestor imobile diferă fata de cele menționate in documentele existente in arhiva Primăriei municipiului Ploiești.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem spre analiza si aprobare consiliului local proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.l 04/2004,   nr.70/2006, nr.l 94/2006, nr.l 81/2007,

nr.l23/2010 și nr.232/2012 referitor la datele tehnice ale imobilelor (construcții și terenuri) cu destinația de locuințe, situate in Ploiești, Aleea Amăuți nr.2, bl.Tl-T16.

Consilieri


Constantin Popâ<

Gheorghe Popa

Iulian Bolocan

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICIICĂrTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.104/ 2004, nr.70/2006, nr.194/2006, nr.181/2007, nr.123/2010 și nr.232/2012 referitor la datele tehnice ale imobilelor (construcții și terenuri) cu destinația de locuințe, situate in Ploiești, Aleea Amăuți nr.2, bl.Tl-T16 și a emis:


SECRETAR, Cristian Miâai Ganea

Data: