Hotărârea nr. 320/2013

Hotãrârea nr. 320 privind transmiterea f\r\ plat\ a terenului `n suprafa]ă de 92 mp, situat in Ploie[ti, str. Democra]iei nr.71A în proprietatea Parohiei « Sfântul Pantelimon »

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 320 privind transmiterea fără plată a terenului în suprafață de 92 mp, situat in Ploiești, str. Democrației nr.71A în proprietatea Parohiei« Sfântul Pantelimon »

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Iulian Bolocan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune transmiterea fără plată a terenului în suprafață de 92 mp, situat în Ploiești, str. Democrației nr.71A în proprietatea Parohiei « Sfântul Pantelimon »;

Având în vedere faptul că imobilul - teren în suprafață de 92 mp, situat în Ploiești, str. Democrației nr.71A a fost inclus în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești” potrivit Hotărârii nr. 184/27.04.2012 a Consiliului local al Municipiului Ploiești și faptul că este înscris în Cartea Funciară nr. 135171 a unității administrațiv-teritoriale Ploiești cu număr cadastral 135171 conform încheierii nr.73223/20.12.2012 emisă de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova;

Luând în considerare prevederile art.4 al Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.3 al Legii nr.239/2007, privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c) și art. 124 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă transmiterea fără plată a terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești, în suprafață de 92 mp, situat în Ploiești, str. Democrației nr.71A, identificat în anexa la prezenta hotărâre, în proprietatea Parohiei “Sfântul Pantelimon

Art.2. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze actul de transmitere cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra terenului menționat la art.l.

Art.3. Terenul identificat la art.l nu poate fi înstrăinat și nu i se poate schimba destinația timp de 30 de ani de la data dobândirii dreptului de proprietate.

Art.4. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIURAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind transmiterea tară plată a terenului în suprafață de

92 mp, situat în Ploiești, str. Democrației nr.71 A, în proprietatea Parohiei “Sfântul Pantelimon ”

Potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al municipiilor bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate in proprietatea lor si care nu fac parte din domeniul public.

Potrivit prevederilor Legii nr.239/2007, privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri aflate in folosința unităților de cult, imobilele aflate in proprietatea statului ori a unităților administrativ-teritoriale, care au fost atribuite in folosința gratuita cultelor religioase după data de 1 ianuarie 1990, pot fi transmise fara plata in proprietatea unităților de cult deținătoare.

Prin adresa nr. 21042/2010,2012 Parohia « Sf.Pantelimon » din Ploiești a solicitat acordarea titlului de proprietate pentru terenurile si clădirile ocupate in prezent de parohie.

Potrivit Hotărârii nr. 171/2001 a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a atribuit in folosința gratuita Parohiei « Sfanțul Pantelimon » din municipiul Ploiești, str.Democrației nr.71, o suprafață de teren de 117,29 mp. Conform planului de situație intocmit de S.C. Topo Soare Grigore S.R.L. pentru aceasta parohie s-a constatat ca suprafața reala a terenului atribuit in folosința prin H.C.L. nr. 171/2001 este de 100 mp (din care 80 mp se afla in incinta actuala împrejmuita a bisericii, iar 20 mp in afara incintei). Menționam faptul ca suprafața de 80 mp aflata in incinta împrejmuita a bisericii, atribuita prin H.C.L. nr. 171/2001, face parte din fosta proprietate situata in str.Democratiei nr.73, expropriata prin Decretul de expropriere nr.417/1986 de la Parohia Bisericii Ortodoxe Romane « Sfanțul Pantelimon », iar suprafața de 20 mp, aflata in afara incintei imprejmuite

actuale, atribuita prin H.C.L. nr. 171/2001, este compusa din 12 mp teren di proprietate a Parohiei Bisericii Ortodoxe Romane Sfanțul Pantelimon prin decretul sus-mentionat, iar 8 mp dintr-o fosta proprieta invecinata.


Urmare solicitării Primăriei Municipiului Ploiești nr.684/201S^âtW^^ Naționala pentru Restituirea Proprietăților, Comisia Speciala de Retroc^dar&amm^ Bunuri Imobiliare care au aparținut Cultelor Religioase din RomaniaM?fran|xrii/ faptul ca instituția noastra se poate pronunța cu privire la atribuirea in proprietate a folosința gratuita potrivit Hotărârii nr. 171/2001 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

suprafeței de 92 mp (80 mp 4- 12 mp), teren ce reprezintă fosta proprietate a Parohiei Bisericii Ortodoxe Romane „Sf.Pantelimon” si care a fost atribuit in


Precizam faptul ca, prin adresa nr.3 02188/2012 a Direcției Generale de Dezvoltare Urbana imobilului menționat mai sus i s-a stabilit adresa poștala: str.Democratiei nr.71A.

Prin Hotararea nr. 184/27.04.2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a aprobat includerea in «Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești » a terenului in suprafața de 92 mp, situat in Ploiești, str. Democrației nr.71A. Acesta a fost înscris în Cartea Funciară nr. 135171 a unității administrativ-teritoriale Ploiești cu număr cadastral 135171 conform încheierii nr.73223/20.12.2012 emisă de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova. Pe acest teren este edificată construcția anexă — Lumânărar.

Potrivit prevederilor Legii nr.239/2007, privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri aflate in folosința unităților de cult, imobilele aflate in proprietatea statului ori a unităților administrativ-teritoriale, care au fost atribuite in folosința gratuita cultelor religioase după data de 1 ianuarie 1990, pot fi transmise fara plata in proprietatea unităților de cult deținătoare.

Prin imobile, în înțelesul amintitei legi, se înțelege atât terenurile atribuite în folosința, după 1 ianuarie 1990, în vederea edificării de locașuri de cult sau de clădiri cu destinație administrativa, educaționala, de asistenta sociala și a anexelor acestora, cât și clădirile împreuna cu terenul aferent primite, după 1 ianuarie 1990, pentru realizarea de către culte a unor activitati spirituale, administrative, educaționale, de asistenta sociala.

In vederea transmiterii dreptului de proprietate asupra imobilelor atribuite în folosința, unitățile de cult trebuie sa depună la titularul dreptului de proprietate câte o cerere pentru fiecare imobil.

Cererea va fi însoțita de copia legalizata a actului de atribuire în folosința gratuita a imobilului și trebuie sa cuprindă următoarele date:

 • a) datele de identificare a solicitantului;

 • b) datele necesare identificării cadastrale a imobilului și adresa la care este situat;

 • c)  descrierea imobilului, suprafața construita, suprafața construita desfășurata, suprafața terenului etc.

Hotărârea de transmitere cu titlu gratuit a dreptului de proprietate adoptata în temeiul legii menționate se comunicaunitatii de cult care a făcut cererea.

Actul de transmitere cu titlu gratuit a dreptului de proprietate se încheiexîn termen de 15 zile de la data comunicării hotărârii, dreptul de proprietate putând fi 1 înscris în cartea funciara.

Imobilele dobândite în condițiile prezentei legi nu pot fi înstrăinate și nu li șe poate schimba destinația timp de 30 de ani de la data dobândirii dreptului de proprietate. Nerespectarea acestor dispoziții atrage nulitatea absoluta a actului de transmitere a proprietății și repunerea în situația anterioara.

In vederea promovării proiectului de hotarare prevăzut de Legea nr.239/2007, privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri aflate in folosința unităților de cult, Parohia “Sfântul Pantelimon” a depus adresa nr.504/30.05.2013 a Arhiepiscopiei Bucureștilor, Protoieria Ploiești, încheierea de intabulare nr.73223/20.12.2012 si extras de carte funciară emise de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova.

Potrivit adresei nr. 171/2013 Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății a comunicat faptul că nu s-au identificat notificări formulate în baza Legii nr. 10/2001, cereri formulate în baza Legii nr. 18/1991, republicata, cereri formulate în baza Legii nr.247/2005 pentru imobilul sus menționat.

Având in vedere ca potrivit art.3(4) din Legea nr.239/2007, după adoptarea hotărârii Consiliului Local va trebuie incheiat un act de transmitere cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra terenului, precizam ca Instituția Prefectului Județului Prahova, prin adresa nr.R 6361/V/A/3 din 07.05.2009 a apreciat ca tipul de act ce trebuie incheiat este contractul de donație.

Direcția de Gestiune Patrimoniu

Director Executiv,

Florin i^etpdche


VIZAT


Director Executiv Adjunct, Amedeo Florin TăhÎPCa

/ J

Șef Serviciu,

Gabriela Mîndruțiu

Direcția Administrație Publică, Juridic- Contencios, Contracte

Director,

Iulia AlinaAFexandru w


Direcția Economică,


Director Economic,


Nicoleta Crăciunoiu

2 1 JUN 201^^


întocmit:

Dumitru Corina


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

In conformitate cu prevederile Legii nr.239/2007, privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri aflate in folosința unităților de cult, imobilele aflate in proprietatea statului ori a unităților administrativ-teritoriale, care au fost atribuite in folosința gratuita cultelor religioase după data de 1 ianuarie 1990, pot fi transmise fara plata in proprietatea unităților de cult deținătoare.

Prin adresa nr. 21042/2010,2012 Parohia « Sf.Pantelimon » din Ploiești a solicitat acordarea titlului de proprietate pentru terenurile si clădirile ocupate in prezent de parohie, completând cererea cu documentele prevăzute de Legea nr.239/2007.

Pe terenul solicitat s-au edificat obiectivele de utilitate publica sus-mentionate. Activitatea desfasurata de Parohia «Sf.Pantelimon» este de utilitate publica, aceasta asigurând calitatea vieții religioase, morale si sociale a locuitorilor din aceasta zona.

Potrivit art.36 alin.2 lit c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local exercita atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului.

Fata de cele aratate mai sus, avand in vedere faptul ca potrivit art.3(l) din Legea nr.239/2007, cererile de transmitere a dreptului de proprietate se soluționează prin hotarare, propunem Consiliului Local spre aprobare proiectul de hotarare privind transmiterea fara plata a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafața de 92 mp, situat in Ploiești, str. Democrației nr.71A către Parohia “Sfanțul Pantelimon”.

Consilieri :

Cristian Dumi

Cristian Ganea Constantin Popa Gheorghe Popa Iulian Bolocan


Către


’D n/* 5*

__________________________-

MUMICIHfflOii®W 1

ÎNRE(fcȘ'RA^,af/ ,:

v -0Ă\fR

..................MO


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI 24 NOV 2010

Parohia Sfanțul Pantelimon din Ploiești str. Democrației nr.71 prin reprezentanții sai legali Preot Paroh Buldan Petre ,Epitrop Casier


Bobe loan si Epitrop Ioanei Nicolaie in conformitate cu dispozițiile art. 21 din legea nr 10/2001 privind regimul juridic de acordarea dreptului de proprietate formulează prezenta

NOTIFICARE

prin care solicita acordarea Titlului de proprietate privind terenurile si clădirile apartinatoare Parohiei Sfanțul Pantelimon.

Menționam ca avem următoarele acte doveditoare care atesta existenta Bisericii,clădirile si terenurile apartinatoare .

 • 1. Lista de inventariere nr.4 a clădirilor si construcțiilor proprietate la data de 31 Dec 1964;

 • 2. Măsurătoare TOPO: Sup. Str. Democrației nr.71 -1587 m. p.

Sup. Str. Glinka nr. 36 -1796 m. p.

Sup. TOTALA Masurata =3383 m. p.

 • 3. DECRET nr. 417/1986 privind exproprierea sup. De 475 m. p. teren din care construcții 119,59 m. p.

 • 4. Decizia nr 1322 din 8 Dec 1987 a Consiliului Popular lud Prahova de transmitere a imobolelor expropriate cu decretul nr 417/1986 si trecute in proprietatea statului in cedarea deptolarii construcțiilor.

 • 5. Proces Verbal de evaluare din 23 Feb 1987 a imobilului sftuate in Ploiești str. Democrației nr 73 proprietatea Bisericii Sfanțul Pantelimon expropriat prin decretul 417/1986.

 • 6. Hotararea nr. 871 din 02 iulie 2001 privind atribuirea in folosința gratuita a suprafeței de teren de 117,29 m. p. către Parohia Sfanțul Pantelimon din Municipiul Ploiești.

 • 7. Declaratie Preot Paroh Buldan Petre privind despăgubirile pentru terenul in suprafața de 475 m. p. proprietatea Parohiei Sfanțul Pantelimon expropriate prin decretul 417/1986.

 • 8. Adresa nr.84 din 16 Noiembrie 1987 a Parohiei Sfanțul Pantelimon către grupul Inteprinderilor de gospodărie comunala si locative al Jud. Prahova pentru evaluarea despăgubirii Parohiei in vederea demolării.

 • 9. Adresa Primăria Municipiului Ploiești din 9 iulie 2001 către Parohie prin care solicita copie legalizata după actul de proprietate.

 • 10. Adresa Primăria Municipiului Ploiești din 18 aprilie 2000 către Parohia Sfanțul Pantelimon solicita copii după acte din care sa rezulte dreptul de proprietate asupra terenului solicitat.

 • 11. Comunicarea notificări din 26 iunie 2001 de către Biroul Executorului Judecătoresc către Primăria Municipiului Ploiești.

 • 12. Notificare către Primăria Mun. Ploiești.

 • 13. Adresa nr.8710 din 12 septembrie 2005 a Primăriei Mun. Ploiești către Comisia Speciala de retrocedare a unor bunuri immobiie ce au aparținut cultelor religioase.


 • 14.Adresa Primăria Mun. Ploiești nr. 307075/19 octombrjeZQpSj către domnul Buldan Petre privind imobilele situate in Ploiești Democrației nr.71 - 73.


 • 15. Adresa nr.35295/2001 a Primăriei Mun. Ploiești către Parohia Sfanțul Pantelimon solicitând copii legalizate după actul de proprietate si expertiza pentru amplasarea imobilului.

 • 16. Adresa nr.531319/07.11.2005 a Primăriei Mun. Ploiești către Parohia Sfanțul Pantelimon privind imobilul expropriat conform

) decretului 417/1986 si preluat de către Stat conform deciziei 1322/08.12.1987.

 • 17. Adresa Primăriei municipiului Ploiești nr.9833 din 23 martie 2000 către Parohia Sfanțul Pantelimon cu privire la reconstituirea dreptului de proprietate.

 • 18. Adresa nr. 4809 din 23.01.2006 de la Arhivele Naționale Jud. Prahova către Parohia Sfanțul Pantelimon prin care trimite extras legalizat din tablou pentru revizuirea numerotării clădirilor.

 • 19. Adresa Primăria Mun. Ploiești nr.301687 din 02 mai 2001

i către Parohia Sfanțul Pantelimon in legătură cu solicitarea atribuirii către Parohie a terenului ocupat de construcția Soc. CIOCÂRLIA S.A.

 • 20. Adresa Parohiei Sfanțul Pantelimon către Primăria Mun. Ploiești din 21 decembrie 2000 privind reconstituire teren-baraca improvizata a Soc. CIOCÂRLIA S.A.

 • 21. Plan situație teren pentru instrainare.

 • 22. Plan situației - general a zonei Parohiei.

 • 23.Plan situației teren ocupat de Soc.CIOCARLIA S.A.


 • 24.Autorizatie de construire clopotnița nr.979 din 04 iulie 1995.

 • 25.Autorizatie de construire lumanarar pentru montarea hotelor de ardere lumanari;nr.l013 din 03 noiembrie 2003.


Preot Paroh Buldan Petre

Epitrop Casier Bobe loan

Epitrop Ioanei NicolaieNr. 5<M/W0ă'..&>/i>

PA TRiARHIA ROMÂNĂ MITROPOLIA MUNTENIEI Șl DOBROGEI ARHIEPISCOPIA BUCUREȘTILOR PROTOIERIA PLOIEȘTI Str. Popa Farcaș, Nr.45


ADEVERINȚĂSe adeverește prin prezenta că, Parohia Șr-


j funcționează în baza


Legii Cultelor 489/2006, ca unitate bisericească cu personalitate juridică,, conform Statutului Bisericii

Ortodoxe Române, preot paroh fiind                            _________________________________

S-a eliberat prezenta, fi in cLn ecesa r-ă -I a

Cancel

Ar.t:xri.ț x vnt>\A».A (1 t C .4 O S 1 T < 1- ți ri aut itut iMiisiimit.i


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara PRAHOVA Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliara Ploiești

Dosarul nr. 73223/29-11-2012

ÎNCHEIERE Nr. 73223

REGISTRATOR Voicu Marius

ASISTENT REGISTRATOR Stancutu Madalina Claudia

Asupra cererii introduse de SC TOPO SOARE GRIGORE SRL - NR AUTORIZAȚIE: B 0817; 24.07.2009-21.07.2014 privind Prima înregistrare a imobilelor/unitatilor incividuale (u.i.), si in baza documentelor atașate:

- act administrativ nr. 184/27-04-2012 emis de CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI;

Vazand referatul inspectorului de cadastru sî/sau referatul asistentului-registrator, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 48 din Legea cadastrului si publicității imobiliare n-. 7/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare, tariful de 0 lei achitat prin documentu de plata: pentru serviciul cu codul: 211,

DISPUNE

Admiterea cererii cu privire la :

 • - imobilul cu nr. cadastral 135171, înscris in cartea funciara 135171 UAT Ploiești;

 • - se intabulează dreptul de PROPRIETATE mod dobândire Lege in cota de 1/1 asupra Al in favoarea : MUNICIPIUL PLOIEȘTI -DOMENIU PRIVAT, sub B.l din cartea funciara 135171 UAT Ploiești;

 • - se intabulează dreptul de ADMINISTRARE in favoarea : CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI, sub C.l din cartea funciara 135171 UAT Ploiești;

Prezenta se va comunica pârtilor:

Municipiul Ploiești,

Consiliul Local Ploiești,

Sc Topo Soare Grigore Srl - Nr.Autorizatie: B 0817; 24.07.2009-21.07.2014.

Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare, care se depure la Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești, se înscrie in cartea funciara si se soluționează de către registratorul-sef.

Data soluționării, Soluționată la data de: 19-12-2012

Data eliberării,

,/, / . .

Registrator,

VotCu^arius

Asistent- registrato r, Stancutu Madalina Claudia

Referent,

^7

IX. L_.. X'l

(semnătura)

(semnătura)

(parafa, semnătura șl ștampila BCPI)

* Se precizează, atunci când este cazul, verificarea îndeplinirii obligației de plata a impozitului prevăzut de artr 771 din Codul Fiscal.

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor - surit obținute din proiecție in plan.

Punct început

Punct sfarsit

Lungime segment(m)

10

11

5

11

1

10


** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 si sunt rotunjite la metru. *** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 metru.

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din :artea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de O RON, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 211,

Data soluționării,

19/12/2012

Data eliberării,


Asistent-registrator,

MADALINA CLAUDIA STANCUTU
EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

Nr.cerșj^0/ pentru INFORMARE

f-'

.„ANCPI oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA ,7,^^ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliara Ploiești

A. Partea I. (Foaie de avere)                          , 0

CARTE FUNCIARA^IR^£35T71 Comuna/Oras/Municipiu: Ploiești

TEREN intravilan

Adresa: Ploiești, Strada Democrației, nr. 71A

Nr crt

Nr.cadastral Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

135171

Din acte: 92; Masurata; 92

-

B. Partea II. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. 135171 Comuna/Oras/Municipiu: Ploiești

înscrieri privitoare la proprietate

Observații / Referințe

73223/ 29.11.2012

Act administrativ nr. 184, din 27.04.2012, emis de CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al        |

1 | MUNICIPIUL PLOIEȘTI, -DOMENIU PRIVAT

-

C. Partea III. (Foaie de sarcini)

CARTE FUNCIARA NR. 135171

Comuna/Oras/Municipiu: Ploiești

înscrieri privitoare la sarcini

Observații / Referințe

73223/ 29.11.2012

Act administrativ nr. 184, din 27.04.2012, emis de CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

CI

se intabulează dreptul de ADMINISTRARE

Al        |

1 | CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

-


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI SCARA 1:200


NR. CADASTRAL

SUPRAFAȚA MASURATA

ADRESA IMOBILULUI:

tlb-W

92 mp

PLOIEȘTI, STR. DEMOCRAȚIEI, NR.71A, JUD. PRAHOVA

CARTEA FUNCIARA NR:

UAT |   ORAȘ PLOIEȘTIA. Date referitoare Ia teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Valoare de impozitare (teî)

Mențiuni

I

Cc

92

gard beton, metalic si limita convenționala

Total

92


Cad constr.


Suprafața construita to sol

(JUR)


B: Date referitoare Ia construcții


Total _______________________

INVENTARUL de coordonate


PcL      E(m)            N(m)

1

581555,73

381831.61

2

581554.33

381833.93

3

581573.86

381836.19

4

581579.08

381837.56

S

581579.96

381834.59

6

581576.59

381833.57

7

581576.72

381833.13

8

581574.94

381832.29

9

581565.49

381829.65

10

581555.00

381830.53

11

581560.58

381829.33

12

581556.41

381828.22

Suprafața din acte = 92 mp Suprafața din măsurători = 92 mp


Valoare de impozitare (lei)


MențiuniCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2

- 'A b/   b

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PA TRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIA COMERCIALE

rajLQJLI

1. Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind transmiterea fără plată a terenului în suprafață de 92 mp, situat în Ploiești, str. Democrației nr. 71A în proprietatea Parohiei «Sfântul Pantelimon» - inițiat consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan.

și a emis:


Data:SECRETAR, Cristian Mihai Ganea

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI,


POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI

COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind transmiterea fără plată a terenului în suprafață de 92 mp, situat în Ploiești, str. Democrației nr.71A în proprietatea Parohiei « Sfântul Pantelimon »

și a emis:

A) 2^'^-
Data:      0$ ' ^0 I