Hotărârea nr. 32/2013

Hotãrârea nr. 32 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Construire locuintã P+1E, împrejmuire, bransamente utilitãti, str. Mãrãsesti, T55, P696/13, Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 32 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE UTILITATEA. Marasesti, T55, P696/13 Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a doamnelor și domnilor consilieri, George Stanciu, Augustin Mitu, George Botez, Costel Horghidan, Paulica Dragusin, Radu Socoleanu și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea d-lui DIACONESCU IULIAN CONSTANTIN, Planul Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE UTILITATE’, str. Marasesti, T55, P696/13 Ploiești;

In baza Legii nr.5 0/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

In conformitate cu Legea nr.3 5 0/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

/\

In temeiul art 36, alin.l și alin.5, lit.„c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE LOCUINȚA P+IE, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE UTILITATE’, str. Marasesti, T55, P696/13 Ploiești, la solicitarea d-lui DIACONESCU IULIAN CONSTANTIN, cu condiția respectării avizului nr. 001 din 08.01.2013 al Arhitectului Sef, anexat prezentei hotărâri. Conform anexei nr.l, terenul care face obiectul acestui PUD se află în intravilan și este proprietate particulară a d-lui DIACONESCU IULIAN CONSTANTIN, conform actul DE VANZARE -CUMPĂRARE NR. 48862/2010, având suprafața de 5000,OOmp.

ART. 2 Prevederile Planului Urbanistic de Detaliu, prevăzut la art.l sunt valabile pana la aprobarea Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești.

ART. 3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART. 4 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 30 ianuarie 2013
Președinte de/^ejdi Gheorgh


4 xv

■ ^Contrasemnează Seci/et A Oana Cristina Iac

LAX


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

RAPORT DE SPECIALITATE


Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRELOCUINȚA P+IE, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE UTILITATE’

Str. Marasesti, T55, P696/13 Ploiești.

Beneficiar : DIACONESCU IULIAN CONSTANTIN

Proiectant: B.I.A. SIMONA GABRIELA VALCU

Potrivit prevederilor Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991 completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.37N/2000, a Legilor nr. 350/2001 și nr. 289/2006 ș a cererii înregistrată la Primăria municipiului Ploiești — Direcția Generală de Dezvoltări Urbană, s-a prezentat proiectul:

Planul Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE UTILITATE’, str. Marasesti, T55, P696/E Ploiești;

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la comanda d-lu DIACONESCU IULIAN CONSTANTIN, în concordanță cu prevederile Ordinulu M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.p’.A.T. nr. 37/N/2000 și îi conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului ș Legea nr. 289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001.

Terenul care face obiectul acestei solicitări este situat în intravilanul municipiulu Ploiești și este proprietate particulară a d-lui DIACONESCU IULIAN CONSTANTIN conform contract de vanzare cumpărare nr. 48862/2010, având suprafața de 5000,OOmp > Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr.209/1999 imobilul are următoarele caracteristici :

 • -  UTR-V-3

 • -  P.O.T:-.; C.U.T. : -

 • > St = 5000,OOmp

 • > Folosința actuala a terenului - arabil

 • > zonificare funcțională :

9

 • - P- zona de parcuri, recreere, sport, perdele protecție

 • - Pagr/Ps/Isa- agrement cu restricții de construire/dotari sportive instituții si servicii exclusiv in domeniul agrementului

 • - Utilizări permise:

 • • P- amenajari de parcuri si scuaruri; amenajari pentru sport, recreere. odihna, promenada, inclusiv dotări aferente; plantații de aliniament si de protecție intre zone funcționale incompatibile si pentru utilizarea zonelor de protectiea rețelelor majore;

 • - Utilizări interzise- pentru restul terenului

 • • orice alta funcțiune atat in zonele verzi existente, cat si in cele prevăzute prin reglementari

  > Conform P.U.Z. Marasesti:,(studiat pe 100 ml din axul str. Marasesti)

  > - ’ -  >

  >

  >

  >


U.T.R. V- 3 Te cor, CCRc, Iscxr, Pagr, zona pentru echi^amfen^j4^itare  subzona coridor rețele de distribuție, zona circulație car^s^bila^zctna inst|tuti si servicii cu restricții de construire pana la obținerea a ’  1 'n '1 M le 1

deținătorii de rețele in zona,

P.O.T. : 60%

C.U.T. : 1.50 “6,00 regimul de inaltime: P; P+6-7,

terenul are acces la str. Prelungirea str. Marasesti si are posibilitatea racordar: la utilitățile existente in zona

 • > parcela construibila pentru locuințe, conform P.U.Z. Marasesti

 • >  Sunt considerate loturi construibile toate loturile care îndeplinesc cumulați următoarele condiții: front la stradă de minimum 8 m pentru clădiri înșiruite s de minimum 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate,suprafața minimă parcelei de 150 mp pentru clădiri înșiruite si respectiv de minimum 200 m pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate,adâncimea mai mare sau cel puți egală cu lățimea parcelei ( condiție neindeplinita)

 • > terenul se încadrează în zona valorică D, conform H.C.L. nr. 316 / 2002

 • >  distanta dintre clădiri pe parcelele alaturate, trebuie sa fie mai mare sau ce puțin egala cu inaltimea celei mai inalte, pentru a nu se umbri reciproc- c: OMS 536 / 1997, republicat, (in cazul in care nu se respecta aceasta conditi se va întocmi obligatoriu un Studiu de insorire, care se va analiza la faza d autorizație de construire, in funcție de amplasamentul propus pentru nou construcție).

 • > Retrageri :

 • - față de aliniamentul străzii Prelungirea Marasesti 50.00 m

 • - față de axul străzii Prelungirea Marasesti.: 55.50 m

 • - față de limitele laterale : conf. Cod Civil

 • - față de limita posterioară : conf. Cod Civil

> Utilizări permise: Primii 100 m din str. Prelungirea Marasesti (conform PU Marasesti):

 • •  IS - instituții publice/private, sedii societăți, centre de afaceri, banc showroomuri, servicii publice sociale si profesionale, comerț alimentar j nealimentar, alimentație publica, cazare-hoteluri, moteluri, locuința c serviciu, activitati depozitare en-gros numai pentru produse nepoluante i nepericuloase; agrement, divertisment, jocuri, relaxare, sport penti amatori sau spectacol, construcții aferente rețelelor tehnico-edilitare.

 • •  Tecor- subzona coridor de rețele de distribuție — 5,0 m lățime de o parte ;

de alta a trotuarului din lungul str. Marasesti (parțial)

 • •   orice lucrare edilitara (fetea in curs de modernizare, rețele noi c distribuție)

 • •  CCRc- construcții aferente pasaje denivelate platforme alveole carosabil

pentru statii transport in comun; trotuare refugii, treceri de pietoni, zor verzi

 • •  PV- spatii verzi, amenajari in zona drumurilor/strazilor/intersectiilo

plantații de aliniament de-a lungul prelungirii str. Marasesti

 • •  Pentru restul terenului: conform P.U.G.:

 • •  P- amenajari de parcuri si scuaruri: amenajari pentru sport, recreere

odihna, promenada, inclusiv dotării aferente, plantații de-aliniament si d protecție intre zone funcționale incompatibile si pentiurirfilfiafea^zonelc de protecție a rețelelor majore                    // ''


> Utilizări interzise: Primii 100 m din str. Prelungire^ M'ârâsești j^nforr PUZ Marasesti):                  51^/.


 • •  IS- unitati plouante generatoare de noxe carexjțf^            riscul

tehnologice, construcții pe parcele care nu indepti            iile d

suprafața minima si front la strada mai ingust de 12,00 m pentru locuint si sub 25,00 m pentru instituții si servicii

 • •  TE - orice fel de construcție pe terenurile destinate retelelor-coridoarelc prevăzute de-a lungul str. Marasesti, interzicerea oricărui tip de panoul publicitare pe străzile principale.

 • •  CC- chioșcuri, construcții provizorii; orice construcții in zona de sigurant a DN1 care prin culoare, iluminare, gabarit, forma, pot altera percepere semnalizării rutiere, interzicerea oricărui tip de panouri publicitare p străzile principale


 • •  PV — parcare pe spatiile verzi, amplasarea de construcții provizorii chioșcuri

Acest PUD a fost solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 1482/11.11.2011.

OBIECTUL acestui P.U.D. îl constituie întocmirea unei documentații tehnic pentru „CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENT! UTILITATE9, str. Marasesti, T55, P696/13 Ploiești.

In urma analizei documentației elaborate de arh. SIMONA GABRIELA VALCL constatăm:

Se mențin zonele funcționale aprobate prin P.U.Z. Marasesti, aprobat cu H.C.L 18/2008, precum si indicatorii urbanistici, P.O.T. si C.U.T., regimul de inaltime s regimul de aliniere:

 • > U.T.R. V-3 Tecor , CCRc, Iscxr, Pagr, zona pentru echipamente edilitare subzona coridor rețele de distribuție, zona circulație carosabila, zon instituții si servicii cu restricții de construire pana la obținerea avizelo favorabile de la deținătorii de rețele in zona, conform PUZ Marasesti

 • > indicatori de urbanism : se mențin indicatorii de urbanism de:

 • > P.O.T. <60%,

 • > C.U.T.: 1.5- 6,0

 • > Retrageri :

 • > față de aliniament: 50,00m

 • > față de axul străzii: 55,5 m

 • > față de limitele laterale : 2,00 m fata de limita nord-est si 4,00 m fata d limita sud-vest .

 • > față de limita posterioară :

 • > regim de înălțime : P+E

 • > accese : la str. Prelungirea Marasesti

 • > restricții impuse : -

Beneficiarul a obținut următoarele avize și acorduri privind :

- utilităti urbane:

- alimentarea cu apă, canalizare : 481/2012

Politia Rutieră : 613849/07.12.2012

9

/\

In ședința din data de 14.12.2012 a Comisiei Tehnice de Amenjarea Teritoriuli și Urbanism, s-a analizat documentația Planului Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRI LOCUINȚA P+1E, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE UTILITATE9, str. Marasest T55, P696/13 Ploiești si a fost avizata favorabil conform avizului nr. 93/14.12.20 E condiționat de respectarea codului civil, referitor la respectarea distantelor fata d limitele de proprietate.

In perioada 06.12.2012-.03.01.2013 s-a desfasurat procesul de informare $ consultare a populației aferent acestei documentații de urbanism.

Avizul C.T.A.T.U. nr.093/2012 a stat la baza fundamentări Avizului Arhitectuli Șef al Municipiului Ploiești, aviz nr.001/2013.

Procedura de avizare si aprobare a documentiei aplicata este in conformitate c ORD. Nr. 7/2011, deoarece a fost elaborata in baza unui C.U. cu nr. 234/12.03.2011 emis după data de 01.02.2011 (vezi ORD. nr. 7/2011)

Supunem avizării proiectul Planului Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRi LOCUINȚA P+IE, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE UTILITATE9, str. Marasest T55, P696/13 Ploiești, întocmit de B.I.A. SIMONA GABRIELA VALCU, c respectarea Avizului Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești, aviz nr.014/2012..

p. ARHITECT ȘEI

Ing. Rita MarceNNEAGl

p. DIRECTOR AD< ing. Daniel DUMITRI

VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA,

JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIII PUBLICE, CONTRACTE întocmit:

Consiler:arh. Tania Badila

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

„CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE


UTILITATE’

Str. Marasesti, T55, P696/13 Ploiești

Beneficiari : DIACONESCU IULIAN CONSTANTIN

Proiectant: B.I.A. SIMONA GABRIELA VALCU

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală d( Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului Planului Urbanistic de Detalii „CONSTRUIRE LOCUINȚA P+IE, ÎMPREJMUIRE, BRANSAMENT1 UTILITATE’.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la comanda d-lu DIACONESCU IULIAN CONSTANTIN, în concordanță cu prevederile Ordinulu M.L.P.A.T. nr.91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 și îi conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului ș Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploieșt aprobat prin Hotărârea nr.209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiulu Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991 completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Planului Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRELOCUINȚA P+1E, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE UTILITATI”, str. Marasesti, T55, P696/13 Ploiești, la solicitarea d-lui DIACONESCU IULIAN CONSTANTIN, întocmit de B.I.A. SIMONA GABRIELA VALCU.


COMISIA DE George STANCIU Adrian LUPU Augustin MITU George BOTEZ Costel HORCHID; Paulica DRAGUSIN Radu SOCOLEANU

—iJVâa^ 165.04x%,


164.80


165.15


VIZATSPRENESCHIMBARE


Limita de propr studiata Construcție propusa z 165.07 Carosabil propus


S.C. SERVTOP S.R.L. PLOIEȘTI


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre :

privind aprobarea

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

„CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE UTILITATI”

Str. Marasesti, T55, P696/13 Ploiești