Hotărârea nr. 319/2013

Hotãrârea nr. 319 privind retragerea dreptului de folosinţă asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 319

privind retragerea dreptului de folosință asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune retragerea dreptului de folosință asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.6.(2) din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2) lit.c și lit.d, alin.(6) lit.a, pct.5, din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă retragerea dreptului de folosință asupra unor terenuri, atribuite conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, identificate în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Direcția de Gestiune Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la 5                                       5                             7                                                        7

cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI DIN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT


Situația loturilor ce au fost atribuite in baza Legii 15/2003 si urmeaza sa li se retraga foștilor beneficiari dreptul de folosința asupra ah nefiind respectate condițiile prevăzute la art.6, alin.(l) din Legea nr. 15/2003

Nr. cri.

Adresa

Suprafața

Observații

Numele si prenumele fostului beneficiar

1.

Str. Ghighiului, nr.2 - lot 3

264 mp

Odazhyu Simion Daniela

2.

Str. Ghighiului, nr.2 - lot 11

264 mp

Groasa Florentina

3.

Str. Ghighiului, nr.2 - lot 26

294 mp

Puscasu Romeo

4.

Str. Ghighiului, nr.2 - lot 31

287,50 mp

Toma Cristi Ovidiu

5.

Str. Ghighiului, nr.2 - lot 32

288 mp

Gilie Bianca

Loredana

6.

Str. Ghighiului, nr.2 - lot 35

298 mp

Iordache Mihail

Andrei

7.

Str. Ghighiului, nr.2 - lot 42

295 mp

Tigau Mirela

8.

Str. Ghighiului, nr.2 - lot 43

295 mp

Constantinescu

Cristian

9.

Str. Ghighiului, nr.2 - lot 59

288,50 mp

Stan Sorin Cătălin

10.

Str. Ghighiului, nr.2 - lot 72

276,43 mp

Grigorescu Dragos

11.

Str. Ghighiului, nr.2 - lot 82

274,56 mp

Albu Petru Marius

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul privind retragerea dreptului de folosință asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

In conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, tinerii cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 ani pot depune cerere pentru atribuirea unui teren din domeniul privat al localității, la sediul unitatii administrativ teritoriale in care solicitantul isi are domiciliul.

In Cartierul Tineretului, str.Ghighiului, nr.2, exista loturi disponibile care au fost eliberate si predate de către titulari, intrucat aceștia nu au inceput construcția locuințelor in termenul prevăzut de lege si loturi nerepartizate intrucat erau afectate de litigii. De asemenea, in acest cartier exista loturi atribuite ai căror titulari nu si-au respectat obligațiile si nici nu s-au prezentat pentru predarea acestora către Municipiul Ploiești. In acest sens este necesara retragerea dreptului de folosință conform prevederilor art.6(2) din Legea nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală.

După aceasta etapa, toate loturile disponibile vor fi repartizate conform prevederilor legale.

Loturile ce au fost atribuite in baza Legii 15/2003 si pentru care urmeaza sa li se retraga foștilor beneficiari dreptul de folosința asupra acestora, nefiind respectate condițiile prevăzute la art.6, alin.(l) din Legea nr. 15/2003, sunt următoarele :

- Pentru lotul 3

Intre Municipiul Ploiești si doamna Odazhyu Simion Daniela a fost incheiat contractul de comodat nr. 27011/09.12.2009.

Obiectul contractului l-a constituit folosința terenului in suprafața de 264 mp situat in Ploiești, str. Ghighiului locația G3 in vederea construirii unei locuințe proprietate personala. Termenul limita privind inceperea lucrărilor de construcție a locuinței a fost data de 08.12.2010.

Prin adresa nr. 100/05.06.2012, transmisa cu cor notificata sa prezinte documente din care sa rezulte deme vederea începerii construcției.

întrucât doamna Odazhyu Simion Daniela nu contractuale, prin adresa nr. 100/05.12.2012, transmisa cu comunicat rezilierea contractului.

si-aPana la acest moment doamna Odazhyu Simion Daniela nu s-a prezentat in vederea predării terenului către Municipiul Ploiești.

  • - Pentru lotul 11

Intre Municipiul Ploiești si doamna Groasa Florentina a fost incheiat contractul de comodat nr. 2248782/10.01.2005

Obiectul contractului l-a constituit folosința terenului in suprafața de 264 mp situat in Ploiești, str. Ghighiului locația Gll in vederea construirii unei locuințe proprietate personala. Termenul limita privind începerea lucrărilor de construcție a locuinței a fost data de 09.01.2006.

Prin adresele nr.636/06.10.2008, nr. 1980/10.02.2009, a fost notificata sa prezinte documente din care sa rezulte demersurile pe care le-a făcut in vederea începerii construcției.

întrucât doamna Groasa Florentina nu si-a îndeplinit obligațiile contractuale, prin adresele nr. 588/14.05.2009,, 588/02.09.2009, 80/20.04.2010, transmise cu confirmare de primire, a fost notificata sa predea către Municipiul Ploiești terenul situat in Ploiești, str. Ghighiului locația Gll si sa se prezinte in vederea încheierii procesului verbal de predare-primire al terenului.

Pana la acest moment doamna Groasa Florentina nu s-a prezentat in vederea predării terenului către Municipiul Ploiești.

  • - Pentru lotul 26

Intre Municipiul Ploiești si domnul Puscasu Romeo a fost incheiat contractul de comodat nr. 8109/06.05.2010.

Obiectul contractului l-a constituit folosința terenului in suprafața de 294 mp situat in Ploiești, str. Ghighiului locația G26 in vederea construirii unei locuințe proprietate personala. Termenul limita privind inceperea lucrărilor de construcție a locuinței a fost data de 05.05.2011.

Prin adresa nr. 100/05.06.2012, transmisa cu confirmare de primire, a fost notificat sa prezinte documente din care sa rezulte demersurile pe care le-a făcut in vederea începerii construcției.

întrucât domnul Puscasu Romeo nu si-a îndeplinit obligațiile contractuale, prin adresa nr. 100/05.12.2012, transmisa cu confirmare de primire, s-a notificat rezilierea contractului.

Pana la acest moment domnul Puscasu Romeo nu s-a prezentat in vederea predării terenului către Municipiul Ploiești.

  • - Pentru lotul 31

Intre Municipiul Ploiești si domnul Toma Cristi Ovidiu a fost incheiat contractul de comodat nr. 493879/23.05.2005.


Pana la acest moment domnul Toma Cristi Ovidiu nu s-a prezentăt/âiF'Vederea predării terenului către Municipiul Ploiești.

  • - Pentru lotul 32

Intre Municipiul Ploiești si doamna Gilie Bianca Loredana(actual Rusen) a fost incheiat contractul de comodat nr. 5836/05.05.2010.

Obiectul contractului l-a constituit folosința terenului in suprafața de 288 mp situat in Ploiești, str. Ghighiului locația G32 in vederea construirii unei locuințe proprietate personala. Termenul limita privind inceperea lucrărilor de construcție a locuinței a fost data de 04.05.2011.

Prin adresa nr. 100/05.06.2012, transmisa cu confirmare de primire, a fost notificata sa prezinte documente din care sa rezulte demersurile pe care le-a făcut in vederea inceperii construcției.

întrucât doamna Gilie Bianca Loredana(actual Rusen) nu si-a indeplinit obligațiile contractuale, prin adresa nr. 100/03.12.2012, transmisa cu confirmare de primire, s-a notificat rezilierea contractului.

Pana la acest moment doamna Gilie Bianca Loredana(actual Rusen) nu s-a prezentat in vederea predării terenului către Municipiul Ploiești.

  • - Pentru lotul 35

Intre Municipiul Ploiești si domnul Iordache Mihail - Andrei a fost incheiat contractul de comodat nr. 8113/06.05.2010.

Obiectul contractului l-a constituit folosința terenului in suprafața de 298 mp situat in Ploiești, str. Ghighiului locația G35 in vederea construirii unei locuințe proprietate personala. Termenul limita privind inceperea lucrărilor de construcție a locuinței a fost data de 05.05.2011.

Prin adresa nr. 100/05.06.2012, transmisa cu confirmare de primire, a fost notificat sa prezinte documente din care sa rezulte demersurile pe care le-a făcut in vederea inceperii construcției.

întrucât nu si-a indeplinit obligațiile contractuale, prin adresa nr. 100/03.12.2012, transmisa cu confirmare de primire, s-a notificat rezilierea contractului.

Pana la acest moment domnul Iordache Mihail - Andrei nu s-a prezentat in vederea predării terenului către Municipiul Ploiești.

  • - Pentru lotul 42

Intre Municipiul Ploiești si doamna Tigau Mirela a fost incheiat contractul de comodat nr. 8312/19.05.2010

Obiectul contractului l-a constituit folosința terenului in suprafața de 295 mp situat in Ploiești, str. Ghighiului locația G42 in vederea construirii unei locuințe proprietate

Z£O M 4 z... v^...------- 4 x

personala. Termenul limita privind începerea lucrărilor de construcție ^ locuinței a . fost data de 18.05.2012.                                                                 \

Prin adresa nr. 100/05.06.2012, transmisa cu confirmare de^rjtgjyffi' a^fbst notificata sa prezinte documente din care sa rezulte demersurile pe care le-a făcut in vederea începerii construcției.

întrucât nu si-a îndeplinit obligațiile contractuale, prin adresa nr. 100705712.2012, transmisa cu confirmare de primire, s-a notificat rezilierea contractului.

Pana la acest moment doamna Tigau Mirela nu s-a prezentat in vederea predării terenului către Municipiul Ploiești.

- Pentru lotul 43

Intre Municipiul Ploiești si domnul Constantinescu Cristian Gheorghe a fost încheiat contractul de comodat nr. 9165/19.05.2010.

Obiectul contractului l-a constituit folosința terenului in suprafața de 295 mp situat in Ploiești, str. Ghighiului locația G43 in vederea construirii unei locuințe proprietate personala. Termenul limita privind începerea lucrărilor de construcție a locuinței a fost data de 18.05.2011.

Prin adresa nr. 100/05.06.2012, transmisa cu confirmare de primire, a fost notificat sa prezinte documente din care sa rezulte demersurile pe care le-a făcut in vederea începerii construcției.

întrucât nu si-a îndeplinit obligațiile contractuale, prin adresa nr. 100/05.12.2012, transmisa cu confirmare de primire, s-a notificat rezilierea contractului.

Pana la acest moment domnul Constantinescu Cristian Gheorghe nu s-a prezentat in vederea predării terenului către Municipiul Ploiești.

  • -  Pentru lotul 59

Intre Municipiul Ploiești si domnul Stan Sorin Cătălin a fost încheiat contractul de comodat nr. 4204/11.05.2010.

Obiectul contractului l-a constituit folosința terenului in suprafața de 288,50 mp situat in Ploiești, str. Ghighiului locația G59 in vederea construirii unei locuințe proprietate personala. Termenul limita privind inceperea lucrărilor de construcție a locuinței a fost data de 10.05.2011.

Prin adresa nr. 100/05.06.2012, transmisa cu confirmare de primire, a fost notificat sa prezinte documente din care sa rezulte demersurile pe care le-a făcut in vederea începerii construcției.

întrucât nu si-a îndeplinit obligațiile contractuale, prin adresa nr. 100/05.12.2012, transmisa cu confirmare de primire, s-a notificat rezilierea contractului.

Pana la acest moment domnul Stan Sorin Cătălin nu s-a prezentat in vederea predării terenului către Municipiul Ploiești.

  • - Pentru lotul 72

Intre Municipiul Ploiești si domnul Grigorescu Dragos a fost încheiat contractul de comodat nr. 1968/27.05.2010.

Obiectul contractului l-a constituit folosința terenului in suprafața de 276,43 mp situat in Ploiești, str. Ghighiului locația G72 in vederea construirii unei locuințe

proprietate personala. Termenul limita privind inceperea lucrărilor de construcție a locuinței a fost data de 26.05.2011.                               // (sy /cA/^ \

Prin adresa nr. 100/05.06.2012, transmisa cu confirmare de primite, a fost notificat sa prezinte documente din care sa rezulte demersurile pe care le-a făcut in vederea

....                                VA <;■?■ y y&'-.i-

începerii construcției.

întrucât nu si-a indeplinit obligațiile contractuale, prin adresa nr.l 00/05.12.2012, transmisa cu confirmare de primire, s-a notificat rezilierea contractului.

Pana la acest moment domnul Grigorescu Dragos nu s-a prezentat in vederea predării terenului către Municipiul Ploiești.

- Pentru lotul 82

Intre Municipiul Ploiești si domnul Albu Petru Marius a fost incheiat contractul de comodat nr. 15883/13.09.2012.

Obiectul contractului l-a constituit folosința terenului in suprafața de 274,56 mp situat in Ploiești, str. Ghighiului locația G82 in vederea construirii unei locuințe proprietate personala. Termenul limita privind inceperea lucrărilor de construcție a locuinței a fost data de 12.09.2011.

Prin adresa nr.l00/22.12.2012, transmisa cu confirmare de primire, a fost notificat sa prezinte documente din care sa rezulte demersurile pe care le-a făcut in vederea inceperii construcției cu precizarea ca potrivit prevederilor contractuale atribuirea in folosința gratuita inceteaza in situația in care comodatarul nu a inceput construcția locuinței pana la data de 12.09.2011

Pana la acest moment domnul Albu Petru Marius nu s-a prezentat in vederea predării terenului către Municipiul Ploiești.

Direcția de Gestiune Patrimoniu


Director<I|xecuJiV,

Florin PetDirector Executiv Adjunct, Amedeo Florin Tabirca^—

Sef Serviciu Contracte,

Viorica Patrasou

CV .

Sef Serviciu S.I.E.B.D.P.P., Gabriela Mindrutiu


Direcția Economica Director executiv, Nicoleta Craciunpiu


VIZAT

Direcția Administrație Publica,

Juridic- Contencios, Contracte

Director executiv,

Iulia Alexandru

K

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


y» Tc

EXPUNERE DE MOTIVE             yV

la proiectul privind retragerea dreptului de folosință asupra unor loturi de teren atribui conform prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru^?' construirea unei locuințe proprietate personală

L O,


Potrivit prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se pot depune cereri pentru atribuirea unui teren din domeniul privat al localității, la sediul unității administrativ teritoriale în care solicitantul își are domiciliul.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.308/2012 modificata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.52/2013, au fost desemnați membrii Comisiei care in conformitate cu art. 1 si 4 din Hotararea Guvernului României nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 are ca sarcini identificarea si inventarierea terenurilor pentru punerea in aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ si propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației in vigoare.

In acest sens, Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat prin Hotărârea nr. 117/2013 criterii suplimentare necesare întocmirii listei de priorități, în vederea atribuirii terenurilor disponibile în folosință gratuită conform Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, urmând ca aceasta lista sa fie supusa aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești.

In Cartierul Tineretului, str.Ghighiului, nr.2, exista loturi disponibile care au fost eliberate si predate de către titulari, intrucat aceștia nu au început construcția locuințelor in termenul prevăzut de lege si loturi nerepartizate intrucat erau afectate de litigii. De asemenea, in acest cartier exista loturi ai căror titulari nu si-au respectat obligațiile si nici nu s-au prezentat pentru predarea acestora către Municipiul Ploiești, sens in care este necesara retragerea dreptului de folosință conform prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală.

/X

In acest sens, conform art. 36 alin.(2) si (6) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre analiză și aprobare prezentul proiect de hotărâre.

Consilieri : Cristian Dumitr Cristian Ganea Constantin Pop Gheorghe PopaIulian Bolocan


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICIICATRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

și a emis:

Data: