Hotărârea nr. 318/2013

Hotãrârea nr. 318 privind aprobarea listei de priorităti pentru atribuirea în folosintă gratuită a unor loturi de teren conform prevederilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cuprinzând dosarele depuse până la data de 29.03.2013, inclusiv, si actualizate conform Hotărârii nr.117/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA Nr. 318 privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea în folosință gratuită a unor loturi de teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, cuprinzând dosarele depuse până la data de 29.03.2013, inclusiv, si actualizate conform Hotărârii nr.l 17/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Pană George, Sîrbu Simion Gheorghe, Neagu Daniel Puiu, Popa Constantin și Cosma Marcian și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune aprobarea listei de priorități pentru atribuirea în folosință gratuită a unor loturi de teren conform prevederilor Legii nr.l5/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, cuprinzând dosarele depuse până la data de 29.03.2013, inclusiv, si actualizate conform Hotărârii nr.l 17/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești;

Luând în considerare prevederile art.l alin.(3) și art.5 din Legea nr.l5/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 1, 4 și 5 din Hotărârea Guvernului României nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.l5/2003;

în temeiul art. 36, alin. (2) lit.c și lit.d, alin.(6) lit.a, pct.5, din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă lista de priorități pentru atribuirea în folosință gratuită a unor loturi de teren conform prevederilor Legii nr.l5/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, cuprinzând dosarele depuse până la data de 29.03.2013, inclusiv, si actualizate conform Hotărârii nr.l 17/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Respinge cererea nr.l 1841/03.07.2012 depusă de domnul Ene Laurentiu Cristian, persoană fără capacitate de exercițiu, întrucât potrivit Sentinței Civile nr.l497/2009 a Judecătoriei Ploiești, s-a dispus punerea sub interdicție a acestuia.

Art.3. Ia act de lista cu dosarele depuse, până la data de 29.03.2013, inclusiv, dar care nu au fost actualizate în vederea îndeplinirii criteriilor minime de acces prevăzute de lege, listă ce constituie Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.4. Direcția de Gestiune Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

la proiectul de hotarare privind aprobarea listei de pri(pentru atribuirea in folosința gratuita a unor loturi de teren

conform prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, cuprinzând dosarele depuse pana la data de 29.03.2013, inclusiv si actualizate conform Hotărârii nr.l 17/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor Legii nr.l5/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare se pot depune cereri pentru atribuirea unui teren din domeniul privat al localității, la sediul unității administrativ teritoriale în care solicitantul își are domiciliul.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.308/2012 modificata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.52/2013, au fost desemnați membrii Comisiei care in conformitate cu art.l si 4 din Hotararea Guvernului României nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.l5/2003 are ca sarcini identificarea si inventarierea terenurilor pentru punerea in aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ si propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației in vigoare.

In acest sens, Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat prin Hotărârea nr.l 17/2013 criterii suplimentare necesare întocmirii listei de priorități, în vederea atribuirii terenurilor în folosință gratuită conform Legii nr.l5/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală. Potrivit hotărârii sus menționate, pentru anul 2013, vor fi luate in considerare cererile depuse pana la 29 martie 2013, inclusiv si a documentelor depuse in susținerea acestora depuse pana cel târziu la data de 30 aprilie 2013, inclusiv.

Conform acestei hotarari, persoanele interesate au procedat la actualizarea dosarelor cu documente justificative, pe baza carora Comisia sus menționata a procedat la intocmirea listei de priorități pentru atribuirea in folosința gratuita a unor loturi de teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, ce constituie Anexa nr.l la prezentul proiect de hotarare. Totodată, Comisia a luat act si de lista cu dosarele depuse, pana la data de 29.03.2013, inclusiv, dar care nu au fost actualizate in vederea indeplinirii criteriilor minime de acces prevăzute de lege, lista ce constituie Anexa nr.2 la prezentul proiect de hotarare. Ca atare, potrivit art. 36 alin.(2) si (6) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre analiză și aprobare prezentul proiect de hotărâre.

Consilieri:       "

Pană George Sîrbu Simion Gheor

Neagu Daniel Puiu--


Popa Constantin Cosma Marcian


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea in folosința gratuita a unor loturi de teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, cuprinzând dosarele depuse pana la data de 29.03.2013, inclusiv si actualizate conform Hotărârii nr. 117/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, tinerii cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 ani pot depune cerere pentru atribuirea unui teren din domeniul privat al localității, la sediul unitatii administrativ teritoriale in care solicitantul isi are domiciliul.

In momentul de fata, in evidentele instituției sunt inregistrate un număr de aproximativ 1500 solicitări de atribuire a unui teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003, iar in Cartierul Tineretului din str.Ghighiului, nr.2, exista loturi disponibile care au fost eliberate, intrucat persoanele carora acestea le-au fost repartizate inițial nu au inceput construcția locuințelor in termenul prevăzut de lege si loturi nerepartizate intrucat erau afectate de litigii.

Potrivit Hotărârii nr. 117/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, privind aprobarea unor criterii suplimentare necesare întocmirii listei de priorități, în vederea atribuirii terenurilor în folosință gratuită conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, pana la data de 30.04.2013 au fost actualizate cu documentele necesare un număr de 38 de dosare pentru care a fost calculat punctajul aferent in conformitate cu actul normativ sus menționat.

Potrivit hotărârii sus menționate, pentru anul 2013, vor fi luate in considerare cererile depuse pana la 29 martie 2013, inclusiv si a documentelor depuse in susținerea acestora depuse pana cel târziu la data de 30 aprilie 2013, inclusiv.

Dosarele actualizate au fost analizate de către comisia constituita in baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.308/13.08.2012, modificata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.52/2013, intocmindu-se astfel Lista de priorități ce face obiectul prezentului proiect de hotarare, lista ce a fost aprobata de Comisia pentru identificarea si inventarierea terenurilor pentru punerea in aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ si propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației in vigoare prin procesele verbale din data de: 24.05.2003, 11.06.2013, 19.06.2013,24.07.2013 si 14.08.2013.

Potrivit Procesului verbal incheiat in data de 19.06.2013, comisia a constatat faptul ca dosarul nr. 11841/03.07.2012 depus de domnul Ene Laurentiu nu poate fi luat in considerare intrucat acesta este bolnav prezentând diagnosticul „retard mintal mediu cu tulburări de comportament secundare. Nu are discernământ. Nu se poate ingriji singur de propriile interese”. Potrivit Sentinței Civile nr. 1497/2009 a Judecătoriei Ploiești, s-a dispus punerea sub interdicție a bolnavului Ene Laurentiu Cristian.

Totodată conform Procesului verbal incheiat in data de 14.08.2013 Comisia a inclus in lista de priorități si acele dosare depuse in perioada 01.01-29.03.2013 care conțin sau au fost completate in aceasta perioada cel puțin cu documente care atesta indeplinirea criteriilor minime de acces. Ca atare, a fost intocmita lista de priorități pentru atribuirea in folosința gratuita a unor loturi de teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, cuprinzând dosarele depuse pana la data de 29.03.2013, inclusiv, si actualizate conform Hotărârii nr. 117/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, in număr de 41 de dosare.

Anexa 2 cuprinde dosarele depuse, pana la data de 29.03.2013, inclusiv, dar care nu au fost actualizate in vederea indeplinirii criteriilor minime de acces prevăzute de lege, pentru care s-au notat puncte numai pentru vechimea cererii.

Direcția de Gestiune Patrimoniu

Director\Exeoutiv

Florin Pețrache


Șef Serviciu,

Gabriela Mîndruțiu


VIZAT

Direcția Administrație Publica,

Juridic- Contencios, Contracte

Director executiv, Iulia Alexandru


Direcția Economica Director executiv, Nicoleta Craciunoiu


21 AUG 2013

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI DIN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT

NR.

Lista de priorități in vederea atribuirii terenurilor in folosința gratuita conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personala


Anexa 1 la HCL nr.


Nr. crt.

Poz.

Numele si prenumele

Număr inregistrar e cerere

Data înregistrare cerere

Punctaje obținute pentru criteriile de ierarhizare

TOTAL

Venit mediu net lunar/ membru de familie

Bonitat e financia ra

Situația locativa actuala

Stare civila

Număr de persoane in întreținere (copii)

Alte pers.

Vechimea cererii

Nivelul de studii

Tineri instituțional izati sau care provin din case de ocrotire,....

Situații deosebite

Certificat de atestare fiscala

0

7

2

3

4

5

6

7

8

9

10

77

12

13

14

75

16

1

Dau Violeta Cătălină

184272   28/07/2003

30

40

7

6

10

15

15

123

2

Nicolescu Alexandru

535882

27/10/2005

15

40

10

10

3

10

15

15

118

3

Roșea Mihnea Florian

1869

18/02/2003

30

40

7

6

10

5

15

113

4

Serban Ionela Andreea

1030

13/01/2011

25

40

7

6

5

15

15

113

5

Radu George

11980

05/07/2012

30

40

7

6

5

10

15

113

6

Petre Alin Ștefan

14071

09/08/2012

20

40

7

6

5

15

15

108

7

Stan Ștefan Razvan

21438

06/12/2012

20

40

7

6

5

15

15

108

8

Babkin Marinoiu Daniela

9169

13/07/2006

10

40

3

10

3

10

15

15

106

9

Stamate Cristiana Larisa

12091

06/07/2012

10

40

7

10

3

5

15

15

105

10

Moscalu Laura

21839

12/12/2012

10

40

10

6

5

15

15

101

11

Rizea Adriana Dorina

14482

04/10/2010

15

40

3

6

5

15

15

99

12

Serbu George Cătălin

5853

29/03/2013

15

40

7

6

5

10

15

98

13

Tache Silvia Georgiana

9961

03/06/2010

30

7

10

3

5

15

15

85

14

Chirita Alexandru Valentin

18153

31/10/2012

25

7

10

5

15

15

77

15

Mafteiu Petrica Ionel

27763

17/12/2009

30

7

6

10

5

15

73

16

Clucerescu Sebastian Ionut

15802

27/07/2009

15

7

10

10

15

.15

72

17

Grigore Cristina Georgiana

10484

20/06/2011

15

7

10

3

5

15

4

.    \ s y

O'Stty
Nr. crt.

Poz.

Numele si prenumele

Număr inregistrar e cerere

Data înregistrare cerere tip

Punctaje obținute pentru criteriile de ierarhizare

TOTAL

Venit mediu net lunar/ membru de familie

Bonitat e financia ra

Situația locativa actuala

Stare civila

Număr de persoane in întreținere (copii)

Alte pers.

Vechimea cererii

Nivelul de studii

Tineri instituțional izatisau care provin din case de ocrotire,....

Situații deosebite

Certificat de atestare fiscala

0

7

2

3

4

5

6

7

8

9

10

77

12

13

14

75

76

18

Dumitru Lucian Ionut

11138

31/10/2003

20

7

6

10

10

15

68

19

Tabirca Cătălin Ionut

14484

19/08/2010

25

3

6

5

10

15

64

20

Gheorghe Cristian Dumitru

1442

19/01/2012

0

40

7

10

5

62

21

Maxim Adriana

5784

29/03/2013

15

10

5

15

15

60

22

Nechita Elena

2896

07/02/2007

10

7

10

3

10

2

10

52

23

Nacu Maria

5638

26/03/2010

10

7

10

3

10

10

50

24

Stan Adriana Nicoleta

19992

14/11/2012

10

7

10

3

5

15

50

25

Mihail Georgiana

3648

18/02/2009

10

7

6

6

10

10

49

26

Mihai Stelîana Georgiana

7621

20/04/2007

10

7

10

6

10

5

48

27

Stanescu Mihai

23636

30/10/2009

0

7

6

10

10

15

48

28

Balan Beniamin

517678

12/08/2005

' 15

7

10

3

10

45

29

Dumitru Mihai

18834

30/10/2012

10

7

6

5

15

43

30

Mocanu Valeriu Adrian

4926

09/03/2009

10

3

10

3

10

5

41

31

Lisita Adriana Georgiana

6285

08/04/2010

15

7

10

3

5

0

40

32

Catanescu Ecaterina Alina

14500

19/08/2010

10

3

6

6

5

5

35

33

Tanase Marian Alin

322663

14/10/2004

0

6

10

15

0

31

34

Dima Angela

18409

23/10/2012

10

7

6

5

28

35

Constantinescu Cătălină

4944

15/03/2013

10

10

5

25

36

Nitu Andrei Sorin

12773

09/06/2009

0

0

7

6

10

0

0

23

37

Caldararu Marilena

19770

15/01/2013

0

10

6

5

21

38

Miu Cătălin Marian

1311

18/01/2013

10

5

15

39

Vasile Cosmin Florin

1334

18/01/2013

6

5

11

40

Costache Daniel Ionut

4698

12/03/2013

6

5

J   ----<<

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Anexa nr.2 la H.C.L. nr.


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI DIN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT

Lista cu dosarele depuse, pana la data de 29.03.2013, inclusiv, in baza Legii nr.l5/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personala

NR. CRT.

NUME SI PRENUME

NR. ÎNREGISTRARE CERERE

DATA ÎNREGISTRARE CERERE

VECHIMEA CERERII -punctaj acordat-

0

1

2

3

4

1.

Dumitru Laurentiu Nicolae

20

06.01.2003

10 puncte

2.

Enache C-tin Lucian

218

13.01.2003

10 puncte

3.

Enache Andreea Luciana

219

13.01.2003

10 puncte

4.

Ilie Adriana

409

16.01.2003

10 puncte

5.

Viezure Angelica Loredana

429

16.01.2003

10 puncte

6.

Mocanu Alexandru Claudiu

496

20.01.2003

10 puncte

7.

Murariu Ramona

842

27.01.2003

10 puncte

8.

Ștefan Vasile Ciprian

959

28.01.2003

10 puncte

9.

Ciobanu (Rimniceanu) Mihaela

1044

30.01.2003

10 puncte

10.

Vlad Costin

1085

31.01.2003

10 puncte

11.

Vulpe Elena

1367

06.02.2003

10 puncte

12.

Zinca Marius

1448

10.02.2003

10 puncte

13.

David Lorena Gabriela

624

11.02.2003

10 puncte

14.

Olteanu Nicolae Bogdan

1648

12.02.2003

10 puncte

15.

Nitu Ionel Razvan

1726

14.02.2003

10 puncte

16.

Ranenfir Alina Floriana

1851

18.02.2003

10 puncte

17.

Vlad Lavinia

1888

19.02.2003

10 puncte

18.

Iorga (Visan) Veronica

1990

20.02.2003

10 puncte

19.

Balaioru Marian

2138

25.02.2003

10 puncte

20.

Balaioru Emil

2139

25.02.2003

10 puncte

21.

Raducanu Georgiana

2142

25.02.2003

10 puncte

22.

Burlan Cristina Ioana

2218

27.02.2003

10 puncte

23.

Badilas Ana Maria

2416

06.03.2003

10 puncte

24.

Barladeanu Barbu

2643

14.03.2003

10 puncte

25.

Dobrescu Ionut Octavian

2923

24.03.2003

10 puncte

26.

Pavel Vasile Georgian

4155

24.03.2003

10 puncte

27.

Dragomir Madalina

5519

07.04.2003

10 puncte

28.

Mangulea Mihai

6075

14.04.2003

10 puncte

29.

Mihaila Ion

7588

07.05.2003

10 puncte

30.

Patranescu Vîorel

7785

08.05.2003

10 puncte

31.

Trifu Gabriel

7786

08.05.2003

10 puncte

32.

Marin Dan Ciprian

8309

15.05.2003

10 puncte

33.

Curca Bogdan

8861

21.05.2003

10 puncte

34.

Mihaescu Vlad

8946

22.05.2003

10 puncte

35.

Badoi Valentin Marius

10328

06.06.2003

10 puncte

36.

Burtea (Nichita) Gabriela

11928

26.06.2003

10 puncte

37.

Ghita George Cristian

12029

26.06.2003

10 puncte

38.

Ghita Marius Bogdan

12030

26.06.2003

10 puncte

39.

Musat Ciprian

12091

27.06.2003

10 puncte

40.

Musat Ion Laurentiu

12093

27.06.2003

10 puncte

41.

David Elena Alexandra

12392

01.07.2003

10 puncte

42.

Gogolan Veronica

180471

14.07.2003

10 puncte

43.

Ștefan Marius Razvan

180798

15.07.2003

10 puncte

44.

Faur C-tin Ștefan

181636

17.07.2003

10 puncte

45.

Ion Manuel Bruno

182620

22.07.2003

10 puncte

46.

Nae Roxana

183175

22.07.2003

10 puncte

47.

Panait George

188284

11.08.2003

10 puncte

48.

Barbu (Neagu) Ioana Cristina

192399

26.08.2003

10 puncte

49.

Niculicea Bogdan Florian

192400

26.08.2003

10 puncte

50.

Niculîcea Marius Stelian

192404

26.08.2003

10 puncte

51.

lordache Andreea Ioana

200057

22.09.2003

10 puncte

52.

Buzea Adrian Nicolae

209106

16.10.2003

10 puncte

53.

Panait (Averigeanu)

Elena

213887

31.10.2003

10 puncte

54.

Enache Lacramioara Maria

213935

31.10.2003

10 puncte

55.

Ghîta Monica Marilena

214491

03.11.2003

10 puncte

56.

Ogrezeanu Adrian Ciprian

215046

04.11.2003

10 puncte

57.

Macovei Tîca

215913

06.11.2003

10 puncte

58.

Mihaila Ciprian

223589

28.11.2003

10 puncte

59.

Niculescu Mîrela

237644

20.01.2004

10 puncte

60.

Sindrilaru Cristina Alina

249885

13.02.2004

10 puncte

61.

Drilea Ana Gabriela

249915

13.02.2004

10 puncte

62.

Dobrescu Daniel

250649

17.02.2004

10 puncte

63.

Militaru Ionut

252598

20.02.2004

10 puncte

64.

Dragan Marian

253973

25.02.2004

10 puncte

65.

Goran Horia Mihail

258525

08.03.2004

10 puncte

66.

Stoica Cristian

260836

12.03.2004

10 puncte

67.

Badinoiu Razvan

267033

29.03.2004

10 puncte

68.

Filiti Laurentiu Marian

267863

31.03.2004

10 puncte

69.

Fuiorea Nicolae

267870

31.03.2004

10 puncte

70.

Draghici Cornel

267890

31.03.2004

10 puncte

71.

Ștefan Stelian

278684

05.05.2004

10 puncte

72.

Zet Alina

282011

17.05.2004

10 puncte

73.

State Florin Irinel

283152

19.05.2004

10 puncte

74.

State Ștefan Alin

283155

19.05.2004

10 puncte

75.

Caldararu Dumitru

287920

02.06.2004

10 puncte

76.

Radu Samir

288530

03.06.2004

10 puncte

77.

Simion Irina

293573

21.06.2004

10 puncte

78.

Fomea Nicolae

293585

21.06.2004

10 puncte

79.

Marin Alexandru Marius

294279

22.06.2004

10 puncte

80.

Piguloiu Sorin

294547

23.06.2004

10 puncte

81.

Zommer (Ion) Liliana Alina

295429

25.06.2004

10 puncte

82.

Ion Otinel

295431

25.06.2004

lOpuncte

83.

Petre Florentina Alisa

295459

25.06.2004

10 puncte

84.

Draganoîu Mihai Daniel

295651

25.06.2004

10 puncte

85.

Dumitrescu Mihaela

296303

29.06.2004

10 puncte

86.

Vasile Laura Diamanta

296380

29.06.2004

10 puncte

87.

Tapu Cătălin

297418

02.07.2004

10 puncte

88.

Dobre Gabriel

298930

07.07.2004

10 puncte

89.

Balan Dumitru

299061

07.07.2004

10 puncte

90.

Culcea Irina

300786

14.07.2004

10 puncte

91.

Ciuraru Persilia

300936

15.07.2004

10 puncte

92.

Stanculete Petre Cosmin

181201

16.07.2004

10 puncte

93.

Bucur Adriana Gabriela

303269

23.07.2004

10 puncte

94.

Negre Georgian Adrian

305259

02.08.2004

10 puncte

95.

Negre Mirela Florina

305261

02.08.2004

10 puncte

96.

Ursu Alina Marilena

306087

04.08.2004

10 puncte

97.

Florescu Daciana

306350

05.08.2004

10 puncte

98.

Alexe Camelia

306352

05.08.2004

10 puncte

99.

Stoîan Constantin Marius

307185

09.08.2004

10 puncte

100.

Costache Valentin

307578

11.08.2004

10 puncte

101.

Gheorghe Florentina

308568

16.08.2004

10 puncte

102.

Marin Maria

309503

19.08.2004

10 puncte

103.

Vasile Elena

309506

19.08.2004

10 puncte

104.

Tache Marius Adi

309967

23.08.2004

10 puncte

105.

Diaconu Adrian

310912

25.08.2004

10 puncte

106.

Paraschiv Marius

311089

26.08.2004

10 puncte

107.

Miclea Robert lonut

313001

03.09.2004

10 puncte

108.

Ciocoiu Florian

314391

10.09.2004

10 puncte

109.

Gheorghe Alexandrina Roxana

314751

13.09.2004

10 puncte

110.

Stoica Constantin Adrian

314756

13.09.2004

10 puncte

111.

Olteanu Carmen Florentina

314759

13.09.2004

10 puncte

112.

Anghel Ciprian

316430

20.09.2004

10 puncte

113.

Albu Daniel

316500

20.09.2004

10 puncte

114.

Ilie Florin

316846

21.09.2004

10 puncte

115.

Bajenaru Florin

317110

22.09.2004

10 puncte

116.

Carocea Madalina Elena

317323

22.09.2004

10 puncte

117.

Cemat Alexandru Lucian

317925

24.09.2004

10 puncte

118.

Manea Gabriela

318457

28.09.2004

10 puncte

119.

Trifon Vasile

318463

28.09.2004

10 puncte

120.

Botezatu Carmen Simona

318491

28.09.2004

10 puncte

121.

Rafaila Verginia

318626

28.09.2004

10 puncte

122.

David Ramona Georgeta

318826

29.09.2004

10 puncte

123.

Coman Dumitru

318989

29.09.2004

10 puncte

124.

Iordache Ciprian Giuliano

319139

30.09.2004

10 puncte

125.

Petre Marina Liana

319443

01.10.2004

10 puncte

126.

Pușca Bogdan

319445

01.10.2004

10 puncte

127.

Stanga Irina Elena

320465

06.10.2004

10 puncte

128.

Costache Sorin Ion

320498

06.10.2004

10 puncte

129.

Savu Madalin

320597

06.10.2004

10 puncte

130.

Vladuta Florin Adrian

320996

07.10.2004

10 puncte

131.

Rotaru Codrin Ionut

321282

08.10.2004

10 puncte

132.

Veleat Ionel

321677

11.10.2004

10 puncte

133.

Sava Madalîn

321694

11.10.2004

10 puncte

134.

Dobre Mîhai

321679

11.10.2004

10 puncte

135.

Ghica Daniel

322248

13.10.2004

10 puncte

136.

Stanciu Constanta Andreea

323067

15.10.2004

10 puncte

137.

Stanciu Valentin

323068

15.10.2004

10 puncte

138.

Negrut Ioan Eugen

323135

15.10.2004

10 puncte

139.

Bacîu Florin

324233

20.10.2004

10 puncte

140.

Pop Andreea Irina

325152

22.10.2004

10 puncte

141.

lonîta Mihaela Adriana

325156

22.10.2004

10 puncte

142.

Florescu Laurentiu

325157

22.10.2004

10 puncte

143.

Crăciun Dragos Ionut

325173

22.10.2004

10 puncte

144.

Sadoschi Rosanna Silvia

325614

25.10.2004

10 puncte

145.

Brinzea Leontin Silviu

325615

25.10.2004

10 puncte

146.

Purice Ionut

325628

25.10.2004

10 puncte

147.

Anghel Mihai Emil

325649

25.10.2004

10 puncte

148.

Croitoru Aurel Mihai

326013

26.10.2004

10 puncte

149.

Tertea Adrian Ionut

326535

27.10.2004

10 puncte

150.

Hodoroaba Cristian Nicolae

326536

27.10.2004

10 puncte

151.

Cerga Adrian Mircea

326537

27.10.2004

10 puncte

152.

Neagu Alexandru Gabriel

326544

27.10.2004

10 puncte

153.

Ilie Eliza (Dorina)

327040

29.10.2004

10 puncte

154.

Dragomir Andreea Simona

328226

03.11.2004

10 puncte

155.

Lepus Sorin

328340

03.11.2004

10 puncte

156.

Sirbu Simion Andrei

328868

05.11.2004

10 puncte

157.

Pana Razvan

328887

05.11.2004

10 puncte

158.

Bufnea Claudia Emanuela

329668

09.11.2004

10 puncte

159.

Dascalu Alin

330030

10.11.2004

10 puncte

160.

Moise Florin

330294

10.11.2004

10 puncte

161.

Bibic Horatiu Mihail

331373

12.11.2004

10 puncte

162.

Domeanu Doru Mihai

331388

12.11.2004

10 puncte

163.

Neagu (Nita) Georgiana Ioana

331565

12.11.2004

10 puncte

164.

Burtoiu Umberto George

331829

15.11.2004

10 puncte

165.

Costache Miruna

332597

16.11.2004

10 puncte

166.

Nicolescu Daniel Valentin

333521

17.11.2004

10 puncte

167.

Comanoiu Gabriela

334916

19.11.2004

10 puncte

168.

Draghici Alina Andreea

335037

19.11.2004

10 puncte

169.

Nica Valerica

336064

23.11.2004

10 puncte

170.

Cirstea Elena Loredana

337536

25.11.2004

10 puncte

171.

Neculai (Dima) Luminița Rita

337801

25.11.2004

10 puncte

172.

Toma Constantin Ștefan

338672

26.11.2004

10 puncte

173.

Otincelescu Sorin

339455

29.11.2004

10 puncte

174.

Gheorghe Victor Cristian

339499

29.11,2004

10 puncte

175.

Mihalache Jan

339661

29.11.2004

10 puncte

176.

Petre Alin Iulian

340034

30.11.2004

10 puncte

177.

Neacsu Marian Daniel

340038

30.11.2004

10 puncte

178.

Cojocaru Costel Cătălin

340062

30.11.2004

10 puncte

179.

Nicolae Vasile

340115

30.11.2004

10 puncte

180.

Iordache Georgiana (Danut)

340894

03.12.2004

10 puncte

181.

Radu Violeta Mihaela

340928

03.12.2004

10 puncte

182,

Dumitrascu Gabriel Petre

341002

03.12.2004

10 puncte

183.

Zoiade Andrei

341313

06.12.2004

10 puncte

184.

Frincu Loredana

341912

07.12.2004

10 puncte

185.

Baciu Anda Mariana

341977

07.12.2004

10 puncte

186.

Păun Elena Gabriela

345458

14.12.2004

10 puncte

187.

Susanescu Gina Clara

350244

05.01.2005

10 puncte

188.

Susanescu Georgiana Livia

350248

05.01.2005

10 puncte

189.

Dan Lucian

350552

05.01.2005

10 puncte

190.

Petrescu Carmen

351189

06.01.2005

10 puncte

191.

Anton Alexandru Laurentiu

353005

10.01.2005

10 puncte

192.

Oprea Florîan

353024

10.01.2005

10 puncte

193.

Constantin Gilda Madalina

355846

14.01.2005

10 puncte

194.

Tanase Elena

357191

17.01.2005

10 puncte

195.

Necula George

358780

19.01.2005

10 puncte

196.

Tapu Rodica Ioana

359661

20.01.2005

10 puncte

197.

Dinu Cristiana

361763

25.01.2005

10 puncte

198.

Nichifor Constantin

362344

26.01.2005

10 puncte

199.

Enache Nicolae Adrian

362366

26.01.2005

10 puncte

200.

Bivolan Alina Georgiana

362683

26.01.2005

10 puncte

201.

Mitila Ștefan ita

362783

26.01.2005

10 puncte

202.

Ivan Nicolae Adrian

362997

26.01.2005

10 puncte

203.

Ilie Gabriela Florentina

364412

28.01.2005

10 puncte

204.

lacob Ioan

365131

28.01.2005

10 puncte

205.

Pandelea Mirela Nicoleta

367147

01.02.2005

10 puncte

206.

Elisei Bogdan Adrian

369375

07.02.2005

10 puncte

207.

Visinescu Cătălin Toma

370898

09.02.2005

10 puncte

208.

Nita Georgiana

371062

09.02.2005

10 puncte

209.

Ciompec Mihai

371889

11.02.2005

10 puncte

210.

Stoica Petre

372420

14.02.2005

10 puncte

211.

Ștefan Dumitru

374235

18.02.2005

10 puncte

212.

Florescu Elisabeta Magdalena

374342

18.02.2005

10 puncte

213.

Dinu Marius Grigoras

374393

18.02.2005

10 puncte

214.

Savu Virgiliu

375977

23.02.2005

10 puncte

215.

Pana Mariana luliana

376107

23.02.2005

10 puncte

216.

Pavel Dragos Horatiu

376955

25.02.2005

10 puncte

217.

Cristea Speranța Libertina

377430

28.02.2005

10 puncte

218.

Avram Ionut

380498

09.03.2005

10 puncte

219.

Ciuraru Marian

469447

11.03.2005

10 puncte

220.

Oprea Steluta Roxana

470358

15.03.2005

10 puncte

221.

Nicolae Victoria Olga

471404

16.03.2005

10 puncte

222.

Dumitrascu Bogdan

472312

18.03.2005

10 puncte

223.

Ilie Mihaela Nicoleta

473642

22.03.2005

10 puncte

224.

Afrasinei Marian Petre

474122

23.03.2005

10 puncte

225.

Baluta Daniel

475203

25.03.2005

10 puncte

226.

Coman Gheorghe Cătălin

476561

30.03.2005

10 puncte

227.

Moisescu Angelica luliana

478079

01.04.2005

10 puncte

228.

Brebeanu Bogdan Nicolae

479800

06.04.2005

10 puncte

229.

Păun Cătălin Bogdan

480543

07.04.2005

10 puncte

230.

Petrescu Florentina Daniela

482154

12.04.2005

10 puncte

231.

Ghica George Sebastian

482233

13/04/2005

10 puncte

232.

Dinica Mihail Valentin

483693

15.04.2005

10 puncte

233.

Enescu Savu Aurel

485680

22.04.2005

10 puncte

234.

Toma Horia Octavian

486200

25.04.2005

10 puncte

235.

Marin Raluca

486474

25.04.2005

10 puncte

236.

Popa Viviana

486822

26.04.2005

10 puncte

237.

Iorga Ana Doina

489463

09.05.2005

10 puncte

238.

Matei Elena

489488

09.05.2005

10 puncte

239.

Jarnea C-tin

Razvan

489500

09.05.2005

10 puncte

240.

Codreanu Bobi Eugen

489878

10.05.2005

10 puncte

241.

Cosmineanu Daniela Georgiana

491409

13.05.2005

10 puncte

242.

Bajenaru Sorin

492612

18.05.2005

10 puncte

243.

Ion C-tin Cătălin

493152

19.05.2005

10 puncte

244.

Rotaru Laura Ramona

493417

20.05.2005

10 puncte

245.

Ghetu Ionut

494914

25.05.2005

10 puncte

246.

Păun Raluca Elena

496695

30.05.2005

10 puncte

247.

Vlad Mari a

497578

01.06.2005

10 puncte

248.

Costache Costin Marian

498093

03.06.2005

10 puncte

249.

Dan Radu Adrian

498626

06.06.2005

10 puncte

250.

Cucu Marilena

500426

10.06.2005

10 puncte

251.

Dobre Nicolae Sorin

501931

15.06.2005

10 puncte

252.

Cristache Madalina Luiza

500877

16.06.2005

10 puncte

253.

Costache Madalina Beatrice

502101

16.06.2005

10 puncte

254.

Ștefan Alexandru Adrian

502970

20.06.2005

10 puncte

255.

Sugă Mihaita - Constantin

505952

29.06.2005

10 puncte

256.

Daroga Ciprian loan

158

01.07.2005

10 puncte

257.

Gheorghe Ionela Nicoleta

506554

04.07.2005

10 puncte

258.

Sima Andreea Simona

507445

06.07.2005

10 puncte

259.

Dinu Mihaela

508006

07.07.2005

10 puncte

260.

Georgescu Alexandru Claudiu

509790

13.07.2005

10 puncte

261.

Stavarache Daniela

511131

18.07.2005

10 puncte

262.

Georgescu Horia loan

513484

27.07.2005

10 puncte

263.

Balan Marfa

514730

01.08.2005

10 puncte

264.

Curea Daniel

515078

03.08.2005

10 puncte

265.

Ștefan Costin Dumitru

515237

03.08.2005

10 puncte

266.

Porcoi Catalîna Mirabela

516286

08.08.2005

10 puncte

267.

Constantin Florentina Roxana

516998

10.08.2005

10 puncte

268.

Bellu Elena

517258

11.08.2005

10 puncte

269.

Florea Simona

519961

22.08.2005

10 puncte

270.

Frasineanu Diana Filora Mihaela

524064

08.09.2005

10 puncte

271.

Soldan Mirela

524785

12.09.2005

10 puncte

272.

Stan Costin Valentin

526405

19.09.2005

10 puncte

273.

Nastase Elena Ramona

527782

26.09.2005

10 puncte

274.

Lungu Cristi Marius

530200

05.10.2005

10 puncte

275.

Bănică Ion

534495

21.10.2005

10 puncte

276.

Avram Costel

536116

28.10.2005

10 puncte

277.

Badea Sebastian

536415

31.10.2005

10 puncte

278.

Francu Gabriela

11307

08.11.2005

10 puncte

279.

Jderu Anda Victoriana

12390

28.11.2005

10 puncte

280.

Acasandreî Liliana

421

11.01.2006

10 puncte

281.

Onofrei Andrei

998

20.01.2006

10 puncte

282.

Cincan George Florin

1255

26.01.2006

10 puncte

283.

Ene Mihaela Daniela

1670

01.02.2006

10 puncte

284.

Radu Georgiana Bianca

2245

10.02.2006

10 puncte

285.

Dinu Anca Mihaela

2495

15.02.2006

10 puncte

286.

Don cil a Mihaela Valentina

2819

22.02.2006

10 puncte

287.

Preda Carmen Andreea

2893

23.02.2006

10 puncte

288.

Neagu Alin Cristian

2952

24.02.2006

10 puncte

289.

Gui Ciprian Andrei

3029

27.02.2006

10 puncte

290.

Stoian Florin

3139

01.03.2006

10 puncte

291.

Gurau Gabriel Lucian

3155

01.03.2006

10 puncte

292.

Minea Valentin

3256

03.03.2006

10 puncte

293.

Musat George lonut

3614

10.03.2006

10 puncte

294.

Lazar Dorina

3625

10.03.2006

10 puncte

295.

Pasnicu (Necula) Georgiana

3667

13.03.2006

10 puncte

296.

Giia Vasile

3669

13.03.2006

10 puncte

297.

Nae Ortensia

4378

24.03.2006

10 puncte

298.

Barbu Vasîle

3841

15.03.2006

10 puncte

299.

Lungu Mihai

3880

15.03.2006

10 puncte

300.

Dima Andrei Cristian

3896

15.03.2006

10 puncte

301.

Ursu Cristian Costin

3986

17.03.2006

10 puncte

302.

Sfetcu Andrei Mugurel

4280

23.03.2006

10 puncte

303.

Stan Amelîa Perizada

4300

23.03.2006

10 puncte

304.

Iacob Dorel

4386

24.03.2006

10 puncte

305.

Diaconu Sorin Vasile

4387

24.03.2006

10 puncte

306.

Popescu Daniel Florin

4497

27.03.2006

10 puncte

307.

Nicolae Liana Roxana

5058

06.04.2006

10 puncte

308.

Dinu Iulian

5160

10.04.2006

10 puncte

309.

Andreescu Iulia Corina

5630

20.04.2006

10 puncte

310.

Danielenco Radu Valentin

5631

20.04.2006

10 puncte

311.

Dragulin Ioanid

5668

20.04.2006

10 puncte

312.

Dobre Alina Maria

5796

26.04.2006

10 puncte

313.

Datcu Cătălin Nicolae

6025

03.05.2006

10 puncte

314.

Pilîca Magdalena

6254

08.05.2006

10 puncte

315.

Matache Laurentiu

7163

25.05.2006

10 puncte

316.

Baron Crina Elena

7192

26.05.2006

10 puncte

317.

Ene George Daniel

7721

08.06.2006

10 puncte

318.

Costea Dorina

7776

09.06.2006

10 puncte

319.

Ionita Bogdan Robert

7924

14.06.2006

10 puncte

320.

Burtea Maria

8193

21.06.2006

10 puncte

321.

Asandi Ramona

8416

27.06.2006

10 puncte

322.

Constantin Mihaita

8424

27.06.2006

10 puncte

323.

Petcu Ciprian Viorel

8618

03.07.2006

10 puncte

324.

Calin Razvan Constantin

8842

06.07.2006

10 puncte

325.

Holtei Ionut

9397

19.07.2006

10 puncte

326.

Ștefan Ionut Gabriel

9823

31.07.2006

10 puncte

327.

Neagu Georgian

10073

04.08.2006

10 puncte

328.

Raducanu Marius

10215

09.08.2006

10 puncte

329.

Cismaru Georgiana Andreea

10252

09.08.2006

10 puncte

330.

Dinu Marian Elian

10507

16.08.2006

10 puncte

331.

Nicolae Petre Trandafir

10566

17.08.2006

10 puncte

332.

Petra Paul Cosmin

10587

18.08.2006

10 puncte

333.

Simion Ștefan

10599

18.08.2006

10 puncte

334.

Tanase Gina

10614

18.08.2006

10 puncte

335.

Moldoveanu Simona Niculina

11240

05.09.2006

10 puncte

336.

Naescu Valentina Lidia

11260

05.09.2006

10 puncte

337.

Ilie Cristina

11501

12.09.2006

10 puncte

338.

Ilie Ramona

11502

12.09.2006

10 puncte

339.

Marcu Nicolae Florin

11957

25.09.2006

10 puncte

340.

Dumitru Isabela Cristina

12216

02.10.2006

10 puncte

341.

Simion Elena Leventica

12714

12.10.2006

10 puncte

342.

Nistor Mihaela

12715

12.10.2006

10 puncte

343.

Apostol Elena

13177

25.10.2006

10 puncte

344.

Ionita Cristian Mihail

13401

30.10.2006

10 puncte

345.

Constantin Marius Irinel

13409

30.10.2006

10 puncte

346.

Cojocaru Liviu Valentin

13904

09.11.2006

10 puncte

347.

Ponov Ovidiu

14081

14.11.2006

10 puncte

348.

Rudeanu Ștefan

14110

14.11.2006

10 puncte

349.

Neagu Petre

14112

14.11.2006

10 puncte

350.

Stefanescu Laurentiu Cristian

14257

16.11.2006

10 puncte

351.

Coman Domnica Oana

14816

28.11.2006

10 puncte

352.

Cutitei Adrian Valentin

15553

13.12.2006

10 puncte

353.

Civitu Oana

15740

18.12.2006

10 puncte

354.

Stoica Adrian Dumitru

15826

19.12.2006

10 puncte

355.

Radoiu Monica

00869

15.01.2007

10 puncte

356.

Dinu Beatrice Elena

1516

22.01.2007

10 puncte

357.

Boaru Maria Sabina

1992

26.01.2007

10 puncte

358.

Frincu Bogdan C-tin

2495

01.02.2007

10 puncte

359.

Frincu Nicoleta Laura

2682

05.02.2007

10 puncte

360.

Ion Mihai Alexandru

2901

07.02.2007

10 puncte

361.

Ionita Marian Gabriel

3235

13.02.2007

10 puncte

362.

Stan Silvia Genți ana

3438

15.02.2007

10 puncte

363.

Draghici Ion

4017

26.02.2007

10 puncte

364.

Constantin Cosmin Nicolae

4734

07.03.2007

10 puncte

365.

Cernat Ioana Monica

5369

19.03.2007

10 puncte

366.

Stoica Razvan Adrian

5737

23.03.2007

10 puncte

367.

Dascalu Daniel Ion

6068

28.03.2007

10 puncte

368.

Stoica Simona

6966

11.04.2007

10 puncte

369.

Branisteanu Teodora Andreea

7150

13.04.2007

10 puncte

370.

Rusu Ștefan Nicolae

7151

13.04.2007

10 puncte

371.

Raducanu George

7205

13.04.2007

10 puncte

372.

Raducanu Gabriel

7206

13.04.2007

10 puncte

373.

Filoftei Ștefan Ioan

7616

20.04.2007

10 puncte

374.

Constantin Aurica

8848

09.05.2007

10 puncte

375.

Dobre Roxana Georgiana

8996

10.05.2007

10 puncte

376.

Gheorghe Florin

9080

14.05.2007

10 puncte

377.

Botez Valeriu

9373

17.05.2007

10 puncte

378.

Gugu Ionut Iulian

10226

01.06.2007

10 puncte

379.

Mistreanu Gabriela Dorina

10655

08.06.2007

10 puncte

380.

Matei Alexandru Florin

10793

11.06.2007

10 puncte

381.

Tapu Iulian

11826

27.06.2007

10 puncte

382.

Pavel Elena Nicoleta

12090

02.07.2007

10 puncte

383.

Stanciu Razvan Marian

12257

05.07.2007

10 puncte

384.

Fieraru Cristian

12426

09.07.2007

10 puncte

385.

Pletea Vasile Razvan

12690

12.07.2007

10 puncte

386.

Țeava Ciprian Constantin

13215

20.07.2007

10 puncte

387.

Cirstea Ionel

13315

24.07.2007

10 puncte

388.

Tase Florian Valentin

11933

28.07.2007

10 puncte

389.

Donca Anelisse Gilda

13699

30.07.2007

10 puncte

390.

Rusu Andreea Luminița

13883

02.08.2007

10 puncte

391.

Constantin Dan

13944

02.08.2007

10 puncte

392.

Tudorie Emilian

14030

06.08.2007

10 puncte

393.

Sarealba Georgian

14324

09.08.2007

10 puncte

394.

Stanciu Bogdan Cristian

14443

10.08.2007

10 puncte

395.

Stancu Sabau Antonio

15004

23.08.2007

10 puncte

396.

Ion Radu

15141

27.08.2007

10 puncte

397.

Sitaru Razvan Andrei

15152

27.08.2007

10 puncte

398.

Raducanu Daniel Constantin

15222

28.08.2007

10 puncte

399.

Raducanu Viorica

15223

28.08.2007

10 puncte

400.

Parvu Octavian

15373

31.08.2007

10 puncte

401.

Pirvu Sebastian

15374

31.08.2007

10 puncte

402.

Ilie Samuel Florin

15375

31.08.2007

10 puncte

403.

Mircescu Adela Mihaela

15539

04.09.2007

10 puncte

404.

Croitoru Nicolae

15870

12.09.2007

10 puncte

405.

Georgescu Anca Gabriela

15990

13.09.2007

10 puncte

406.

Caramalau Luminița

16091

17.09.2007

lOpuncte

407.

Dobrescu Marius Gabriel

1’6143

18.09.2007

10 puncte

408.

Haidu Florian

16167

18.09.2007

10 puncte

409.

Popescu Cătălin

16283

20.09.2007

10 puncte

410.

Necula Ionut Daniel

16291

20.09.2007

10 puncte

411.

Bartos Alexandru

16379

21.09.2007

10 puncte

412.

Sfintes Madalina Teodora

16418

24.09.2007

10 puncte

413.

Gheorghe Marian Valentin

16566

25.09.2007

10 puncte

414.

Iosif Constantin Laurentiu

16735

28.09.2007

10 puncte

415.

Negutu Cristian Gabriel

16740

28.09.2007

10 puncte

416.

Mincinoiu Bogdan

17016

03.10.2007

10 puncte

417.

Tamboi Li viu

17033

03.10.2007

10 puncte

418.

Pandelache Costin Daniel

17460

10.10.2007

10 puncte

419.

Bănică Ana Maria

17700

15.10.2007

10 puncte

420.

Carstea Constantin

17914

18.10.2007

10 puncte

421.

Pădure Mihai

18056

19.10.2007

lOpuncte

422.

Neda Ana Maria

17808

30.10.2007

10 puncte

423.

Podeanu Mihai Madalîn

19151

06.11.2007

10 puncte

424.

Bogatu Iulia

19191

07.11.2007

10 puncte

425.

Bogatu Bogdan Alexandru

19192

07.11.2007

10 puncte

426.

Nita Dochita

19216

07.11.2007

10 puncte

427.

Fleica Marilena

17515

11.11.2007

10 puncte

428.

Petre Vasile

19543

14.11.2007

10 puncte

429.

Cristescu Theodor

19861

19.11.2007

10 puncte

430.

Moise Georgian

22039

21.11.2007

10 puncte

431.

Nastasescu Florin

22254

23.11.2007

10 puncte

432.

Bolozan Constantin Cătălin

22265

23.11.2007

10 puncte

433.

Vlad Oana Elena Angelica

22604

29.11.2007

10 puncte

434.

Iosîf Dumitru Elvis

22715

30.11.2007

10 puncte

435.

Baicu Gabriel

22699

30.11.2007

10 puncte

436.

Doloman Adina Georgeta

22949

04.12.2007

10 puncte

437.

Mihai Ovidiu Cristian

23174

07.12.2007

10 puncte

438.

Alexandrescu Gabriel Sabin

23622

14.12.2007

10 puncte

439.

Licu Gabriela Octavia

23649

14.12.2007

10 puncte

440.

Ștefan Simona

23722

17.12.2007

10 puncte

441.

Radu Otilia Anisoara

23814

18.12.2007

10 puncte

442.

Pricop Alexandra

23818

18.12.2007

10 puncte

443.

Mihai Doina

23898

19.12.2007

10 puncte

444.

Albu Florin Nîcolae

139

07.01.2008

10 puncte

445.

Grama Silvia Grama Antonio

546

11.01.2008

10 puncte

446.

Pavel Octavian Irinel

555

11.01.2008

10 puncte

447.

Caravia Mirel Marian

561

11.01.2008

10 puncte

448.

Baca Petra

1412

23.01.2008

10 puncte

449.

Ilie Cosmin

1481

24.01.2008

10 puncte

450.

Grîgore Steluta Georgiana

1571

25.01.2008

10 puncte

451.

Puchea (Stan) Loredana

1960

30.01.2008

10 puncte

452.

Aluchi Andreea Ioana

1970

30.01.2008

10 puncte

453.

Oancea Valentin

2135

01.02.2008

10 puncte

454.

Docea Valentin Sorin

2293

05.02.2008

10 puncte

455.

Neagu Ionut Cristian

2557

07.02.2008

10 puncte

456.

Rotaru Adrian Mihai

2590

08.02.2008

10 puncte

457.

Nica Vasile

2944

13.02.2008

10 puncte

458.

Soare Madalin Dragos

2945

13.02.2008

10 puncte

459.

Haraîdon Valeriu Irinel

2972

14.02.2008

10 puncte

460.

Sandulescu Adriana

3176

18.02.2008

10 puncte

461.

Ene Nicolae Aurelian

3353

20.02.2008

10 puncte

462.

Vlad Florin

3522

22.02.2008

10 puncte

463.

Micuța Ionut Iulian

3724

26.02.2008

10 puncte

464.

Paraschivescu Andreea

3809

27.02.2008

10 puncte

465.

Gaidos Georgiana Madalina

3896

28.02.2008

10 puncte

466.

Dumitrescu Lucian Stelian

4202

05.03.2008

10 puncte

467.

Simion Geanina

4203

05.03.2008

10 puncte

468.

Andrei Laura Mihaela

4212

05.03.2008

10 puncte

469.

Vornicu Petrica Valentin

4227

05.03.2008

10 puncte

470.

Bacanu Nicoleta Olimpia

4238

05.03.2008

10 puncte

471.

Bacanu Sorina Magdalena

4239

05.03.2008

10 puncte

472.

Cristea Laurentiu Mircea

4259

05.03.2008

10 puncte

473.

Smeu Simona Mihaela

4373

06.03.2008

10 puncte

474.

Tudorache Ana

5296

20.03.2008

10 puncte

475.

Cazacu Madalina Mihaela

5392

21.03.2008

10 puncte

476.

Furtuna Robert Vasile

5487

24.03.2008

10 puncte

477.

Predescu Matei Petre

5505

24.03.2008

10 puncte

478.

Stoica Elena Dorina

5557

25.03.2008

10 puncte

479.

Stroie Razvan

5718

27.03.2008

10 puncte

480.

Condescu Eugenia

6413

07.04.2008

10 puncte

481.

Grigorescu Cristian

  • 6444

  • 6445

07.04.2008

07.04.2008

10 puncte

482.

Soare Loredana

6706

10.04.2008

10 puncte

483.

Ene Daniel

6800

11.04.2008

10 puncte

484.

Ciocianu Costin Alexandru

6820

11.04.2008

10 puncte

485.

Gheorghe Silvia

6838

14.04.2008

10 puncte

486.

Popisteanu Ion Irinel

6972

15.04.2008

10 puncte

487.

Steflea Dorina

7077

16.04.2008

10 puncte

488.

Baboi Constantin

7273

18.04.2008

10 puncte

489.

Ghica Razvan

8302

09.05.2008

10 puncte

490.

Nita George Sorin

8467

12.05.2008

10 puncte

491.

Tudor Roxana Maria

8621

14.05.2008

10 puncte

492.

Petcu Razvan Laurentiu Gabrîel

8777

16.05.2008

10 puncte

493.

Trifan Bogdan Alexandru

8825

16.05.2008

10 puncte

494.

Lazarescu Petrus Adrian

8891

19.05.2008

10 puncte

495.

Dorisor Roxana

9128

22.05.2008

10 puncte

496.

Iancu Laurentiu

9145

22.05.2008

10 puncte

497.

Vacu Steluta

9418

26.05.2008

10 puncte

498.

Ion Magdalena

8809

27.05.2008

10 puncte

499.

Mihalcea Marian Robert

9593

27.05.2008

10 puncte

500.

Marin Florentina

9652

28.05.2008

10 puncte

501.

Armurieru Stefania Andra

9890

30.05.2008

10 puncte

502.

Caprita Bogdan

10272

04.06.2008

10 puncte

503.

Raducanu Adelin

10591

09.06.2008

10 puncte

504.

Raducanu Nicolae

10592

09.06.2008

10 puncte

505.

Raducanu Marian

10593

09.06.2008

10 puncte

506.

Raducanu Aurora

10606

09.06.2008

10 puncte

507.

Ionita Mihai Iulian

10971

12.06.2008

10 puncte

508.

Stancu Elena Daniela

11159

13.06.2008

10 puncte

509.

Chivu Ion Claudiu

11715

23.06.2008

10 puncte

510.

Papuc Stefania

11799

23.06.2008

10 puncte

511.

Ene Ulise

12214

27.06.2008

10 puncte

512.

Marin Madalina Cristina

12610

03.07.2008

10 puncte

513.

Vieru George Andrei

12611

03.07.2008

10 puncte

514.

Ținea Roxana Camelia

12626

03.07.2008

10 puncte

515.

Ștefan Vandana

13205

11.07.2008

10 puncte

516.

Zerbes Vasile Claudiu

13472

16.07.2008

10 puncte

517.

Sabareanu Ciprian

13476

16.07.2008

10 puncte

518.

Cîofu Andrei

13644

18.07.2008

10 puncte

519.

Balota Alexandru

13694

18.07.2008

10 puncte

520.

Gheorghe Crăciun

13714

18.07.2008

10 puncte

521.

Preda Diana Magdalena

13756

21.07.2008

10 puncte

522.

Stan Mihail

13757

21.07.2008

10 puncte

523.

Roșu Laurentiu Daniel

14153

28.07.2008

10 puncte

524.

Macinic Adrian

14160

28.07.2008

10 puncte

525.

Zamfir Adrian Costin

15240

07.08.2008

10 puncte

526.

Iordache Ana Maria

15948

20.08.2008

10 puncte

527.

Crivelaru Ana Maria

16086

22.08.2008

10 puncte

528.

Danciu Tiberiu

16134

22.08.2008

10 puncte

529.

Ion Cosmin Mihai

16136

22.08.2008

10 puncte

530.

Radu Aristide Marius

16663

01.09.2008

10 puncte

531.

Ștefan Viorel

16715

02.09.2008

10 puncte

532.

Dumitrescu Mihai Florian

16958

05.09.2008

10 puncte

533.

Petre George

17515

12.09.2008

10 puncte

534.

Carol Ion

17926

19.09.2008

10 puncte

535.

Neagu Florin Bogdan

18013

22.09.2008

10 puncte

536.

Ilie Daniela Elena

18117

23.09.2008

10 puncte

537.

Pirvulescu Maria

18620

01.10.2008

10 puncte

538.

Stoian Georgiana Luiza

19191

09.10.2008

10 puncte

539.

Marin Nicolae Liviu

19757

16.10.2008

10 puncte

540.

Danac Liviu lonut

21126

22.10.2008

10 puncte

541.

Popescu Mihail Laurentiu

21149

22.10.2008

10 puncte

542.

Geamanu Costel

21527

28.10.2008

10 puncte

543.

Cristea Ion

21928

03.11.2008

10 puncte

544.

Marinescu Roxana Mioara

22255

06.11.2008

10 puncte

545.

Ștefan Elena

22468

10.11.2008

10 puncte

546.

Păun Maria Daniela

22863

14.11.2008

10 puncte

547.

Petrescu Marius

23098

18.11.2008

10 puncte

548.

Matei Nina Laura

23488

24.11.2008

10 puncte

549.

Pantilimonescu Claudia

23727

26.11.2008

10 puncte

550.

Codreanu Beatrice Adriana

23919

28.11.2008

10 puncte

551.

Florescu Elena

23929

28.11.2008

10 puncte

552.

Tudor Georgian

24463

05.12.2008

10 puncte

553.

Cozmiuc Romelia Elena

24568

08.12.2008

10 puncte

554.

Cristescu Emanuel

24855

10.12.2008

10 puncte

555.

Ciuraru Dorel

25199

12.12.2008

10 puncte

556.

Mihai Eduard Gabriel

25200

12.12.2008

10 puncte

557.

Georgescu Andreea Ioana

25355

12.12.2008

10 puncte

558.

Pascu Dan Vasile

25357

15.12.2008

10 puncte

559.

Lăstun Mihai

25578

17.12.2008

10 puncte

560.

Ștefan Nicolae

25713

19.12.2008

10 puncte

561.

Caramalau Ion

25742

19.12.2008

10 puncte

562.

Caramalau Pardalian

25830

22.12.2008

10 puncte

563.

Brutaru Ioana Alexandra

25834

22.12.2008

10 puncte

564.

Calota Mihai Lucian

292

07.01.2009

10 puncte

565.

Bozdog Diana Florentina

578

09.01.2009

10 puncte

566.

Iorgu Adrian

628

12.01.2009

10 puncte

567.

Iordache Bogdan

1983

29.01.2009

10 puncte

568.

Spuza Mihai Valentin

2214

02.02.2009

10 puncte

569.

Spuza Gabriel Costin

2215

02.02.2009

10 puncte

570.

Horoba Dragos -Cristian

3288

13.02.2009

10 puncte

571.

Adam Valeriu

3430

16.02.2009

10 puncte

572.

Adam Tiberiu Traian

3431

16.02.2009

10 puncte

573.

Oglavie Costin Florin

3432

16.02.2009

10 puncte

574.

Manea Narcis Ionut

3543

17.02.2009

10 puncte

575.

Ionita Costin Ionut Radu

3775

19.02.2009

10 puncte

576.

Dobre Maria Constanta

4126

25.02.2009

10 puncte

577.

Biscubschi Kathreine Georgeta

4661

04.03.2009

10 puncte

578.

Mare Costin

4869

06.03.2009

10 puncte

579.

Prodan Ramona Nicoleta

4919

09.03.2009

10 puncte

580.

Tabac Gabriel Costin

4920

09.03.2009

10 puncte

581.

Voicu Nicoleta Mirela

4987

10.03.2009

10 puncte

582.

Ștefan Daniel Ionut

5190

12.03.2009

10 puncte

583.

Cadioglu Eugen Gabriel

5415

16.03.2009

10 puncte

584,

Floroîu Leonard

5894

20.03.2009

10 puncte

585.

Popa Ciprian Dan

6238

25.03.2009

10 puncte

586.

Patru Ionut Cristian

6361

26.03.2009

10 puncte

587.

Ene Elena

6449

27.03.2009

10 puncte

588.

Ion Simona

7152

02.04.2009

10 puncte

589.

Samson Daniel

8047

09.04.2009

10 puncte

590.

Ghita Ioana Mihaela

8411

13.04.2009

10 puncte

591.

Teoharescu Petronela Alina

8789

16.04.2009

10 puncte

592.

Frujina Alexandru Dan

8889

21.04.2009

10 puncte

593.

Curele Iuliana

9083

23.04.2009

10 puncte

594.

Stef Bogdan Gabriel

9192

24.04.2009

10 puncte

595.

Negoita Steluta Andreea

9443

28.04.2009

10 puncte

596.

Frincu Gabriela

10455

08.05.2009

10 puncte

597.

Trnobranschy Alin Nicolae

10613

11.05.2009

10 puncte

598.

Onutu Elena

10614

11.05.2009

10 puncte

599.

Pandelache Dragos

10713

12.05.2009

10 puncte

600.

Grigore Iulian Marian

11034

14.05.2009

10 puncte

601.

Draghici Petruta

11086

15.05.2009

10 puncte

602.

Anghelache Victor Valentin

11647

22.05.2009

10 puncte

603.

Iorga Sorina Cătălină

11648

22.05.2009

10 puncte

604.

Roșu Viorel

11777

26.05.2009

10 puncte

605.

Bolgiu Cristina Elena

12227

01.06.2009

10 puncte

606.

Ilie Andreea

12664

05.06.2009

10 puncte

607.

Sandu Salomeea

13300

17.06.2009

10 puncte

608.

Statescu Doru Costin

13739

24.06.2009

10 puncte

609.

Simion Cătălin Aurelian

13904

26.06.2009

10 puncte

610.

Dobre Vijai

13959

29.06.2009

10 puncte

611.

Motea Roxana Mihaela

14276

02.07.2009

10 puncte

612.

Mocanu Dumitru Laurentiu

15103

15.07.2009

10 puncte

613.

Bruchiu Ioan Giani

15248

16.07.2009

10 puncte

614.

Brebenescu Cosmin Mihai

16373

05.08.2009

10 puncte

615.

Mare Nicoleta Irina

16518

10.08.2009

10 puncte

616.

Geanta Madalina Alexandra

17166

20.08.2009

10 puncte

617.

Ilie Elena Luiza

18266

09.09.2009

10 puncte

618.

Ilie Adrian

19625

30.09.2009

10 puncte

619.

Radu Vasile

22242

08.10.2009

10 puncte

620.

Raducanu George Mirel

22268

08.10.2009

10 puncte

621.

Tone Ionela Veronica

22269

08.10.2009

10 puncte

622.

Dumitrescu Iosif Andrei

22453

13.10.2009

10 puncte

623.

Stan Alexandru Ciprian

22470

13.10.2009

10 puncte

624.

Frigeoiu Silviu Mihnea

22583

14.10.2009

10 puncte

625.

Ariciu Marius Laurentiu

23243

26.10.2009

10 puncte

626.

Ungureanu Valeriu Ionut

24163

06.11.2009

10 puncte

627.

Dumitru Marius

24602

11.11.2009

10 puncte

628.

Bilica Marian

24627

12.11.2009

10 puncte

629.

Gheorghe Albert Adrian

25088

17.11.2009

10 puncte

630.

Filiti Evelina Marcela

25441

20.11.2009

10 puncte

631.

Ardeleanu Tatiana

25742

24.11.2009

10 puncte

632.

Voicila Nicoleta Cristina

25782

25.11.2009

10 puncte

633.

Postolache Ion Ghiocel

25982

26.11.2009

10 puncte

634.

Merezeanu Roxana

27751

17.12.2009

10 puncte

635.

Sima Mariana

28033

22.12.2009

10 puncte

636.

Uta Ștefan

28194

23.12.2009

10 puncte

637.

Bulau Alin Viorel

28266

28.12.2009

10 puncte

638.

Gheorghe Paraschiva Claudia

28289

28.12.2009

10 puncte

639.

Davidica Nicusor Ștefan

598

12.01.2010

10 puncte

640.

Păun Florin

892

15.01.2010

10 puncte

641.

Mihai Angela

1258

21.01.2010

. ..

10 puncte

642.

Stoica Marius Eugen

1633

27.01.2010

10 puncte

643.

Vlad Dorina Loredana

2239

04.02.2010

10 puncte

644.

Dumitru Florin Gabriel

3112

19.02.2010

10 puncte

645.

Dumitru Cristian Adrian

3457

25.02.2010

10 puncte

646.

Pruna Mihai

3959

03.03.2010

10 puncte

647.

Negoita Raluca Mihaela

3960

03.03.2010

10 puncte

648.

Nasturica Elvis Vali

4006

04.03.2010

10 puncte

649.

Vasile Ovidiu

4079

04.03.2010

10 puncte

650.

Constantin Marius Florian

4087

04.03.2010

10 puncte

651.

Mircea Mihaela Ancuta

4158

05.03.2010

10 puncte

652.

Ciripoiu-Vonica Andrei

4570

12.03.2010

10 puncte

653.

Melinceanu Bogdan Gabriel

4603

15.03.2010

10 puncte

654.

Burlacu Nicoleta

4714

15.03.2010

10 puncte

655.

Alexiu Daniel Petru

5265

23.03.2010

10 puncte

656.

Vasile Costin Romica

5592

25.03.2010

10 puncte

657.

Horeic Georgian Ștefan

6061

01.04.2010

5 puncte

658.

Vlad Robert Sorin

6893

16.04.2010

5 puncte

659.

Radu Adrian Cătălin

7029

20.04.2010

5 puncte

660.

Cozma Valentin Sorin

8183

06.05.2010

5 puncte

661.

Petre Maria Mirabela

8295

07.05.2010

5 puncte

662.

Szanto Ștefan Liviu

8392

11.05.2010

5 puncte

663.

Radu Vasile

8874

18.05.2010

5 puncte

664.

Nitu Ionut Gabriel

9201

21.05.2010

5 puncte

665.

Ispas Irina Andreia

9283

25.05.2010

5 puncte

666.

Mihailescu Iulian Petrica

10004

03.06.2010

5puncte

667.

Pruna Georgian Daniel

10078

04.06.2010

5 puncte

668.

Musat Cosmin Daniel

13682

05.06.2010

5 puncte

669.

Bobeica Andrei Vasile

10553

10.06.2010

5 puncte

670.

Stancu Daniela Ionela

10619

14.06.2010

5 puncte

671.

Barlaboi Marius Valentin

10866

17.06.2010

5 puncte

672.

Toma Cristina

10954

17.06.2010

5 puncte

673.

Dinicu Viorel

11310

24.06.2010

5 puncte

674.

Radu Valentin Mihai

11313

24.06.2010

5 puncte

675.

Marinescu Ana Raluca

11468

25.06.2010

5 puncte

676.

Pana Andrei

11818

01.07.2010

5 puncte

677.

Diaconescu Oana Gabriela

11841

02.07.2010

5 puncte

678.

Iorgu Mihai Adrian

12135

08.07.2010

5 puncte

679.

Negruta Viorel

12160

08.07.2010

5 puncte

680.

Stanica Ionut Bogdan

12246

09.07.2010

5 puncte

681.

Roșu Eduard

12247

09.07.2010

5 puncte

682.

Radu Valerica

12408

13.07.2010

5 puncte

683.

Stilpeanu Iuliana Claudîa

12684

19.07.2010

5 puncte

684.

Roșea Marius Cătălin

13538

03.08.2010

5 puncte

685.

Raducanu Nicusor

13728

05.08.2010

5 puncte

686.

Ghiorghiu Elena

13781

06.08.2010

5 puncte

687.

Blagoi Ramona Georgiana

13791

06.08.2010

5 puncte

688.

Mânu Cristian

13828

06.08.2010

5 puncte

689.

Iancu Cristian

14135

12.08.2010

5 puncte

690.

Soare Ciprian Vasile

14887

27.08.2010

5 puncte

691.

Andrei Sanda

15084

31.08.2010

5 puncte

692.

Gheorghe Georgiana Simona

15401

06.09.2010

5 puncte

693.

Marin Toma

15894

14.09.2010

5 puncte

694.

Bajenaru Alexandru Daniel

16356

21.09.2010

5 puncte

695.

Ungurenasu Maria Magdalena

16366

21.09.2010

5 puncte

696.

Stoica Alexandru Cosmin

17184

01.10.2010

5 puncte

697.

Enache Mihaela Maria

17705

08.10.2010

5 puncte

698.

Mitrea Cătălin Nicolae

18068

14.10.2010

5 puncte

699.

Ștefan Adrian Sebastian

18089

14.10.2010

5 puncte

700.

Toma Cristina

18521

21.10.2010

5 puncte

701.

Andrei Simionescu Elena Georgiana

18584

21.10.2010

5 puncte

702.

Nicola Ionut Lucian

19678

08.11.2010

5 puncte

703.

Preda Laurentiu

19778

09.11.2010

5 puncte

704.

Văduvă Costin Danut

19965

11.11.2010

5 puncte

705.

Ceauș Cătălin Marian

20479

17.11.2010

5 puncte

706.

Ghica Doina Laura

20500

18.11.2010

5 puncte

707.

Costescu Cristian Adrian

21665

03.12.2010

5 puncte

708.

Istrate Adrian Nicolae

22143

09.12.2010

5 puncte

709.

Radu Cristian

22396

14.12.2010

5 puncte

710.

Stanca Lucian Petre

22464

14.12.2010

5 puncte

711.

Balaioru Costin Bogdan

22792

17.12.2010

5 puncte

712.

Popescu Doru Ștefan

23582

30.12.2010

5 puncte

713.

Ilie Ramona Chesarina

3339

18.02.2011

5 puncte

714.

Morarii Lîliana

3468

22.02.2011

5 puncte

715.

Nistor Florin

3785

28.02.2011

5 puncte

716.

Sava Cristian

3991

03.03.2011

5 puncte

717.

Tescan Razvan Alexandru

4394

10.03.2011

5 puncte

718.

Zafiu Steliana Giorgiana

4397

10.03.2011

5 puncte

719.

Anghel Iuliana Gabriela

4832

17.03.2011

5 puncte

720.

lorgu lonut

5012

22.03.2011

5 puncte

721.

Costean Alexandra Manuela

5027

22.03.2011

5 puncte

722.

Chirica Marian Valentin

5030

22.03.2011

5 puncte

723.

Brotac Cristian

5769

01.04.2011

5 puncte

724.

Apostol Elena Anca

7856

06.05.2011

5 puncte

725.

Dobrescu Ion Madalin

8256

12.05.2011

5 puncte

726.

Radu Claudiu Daniel

9029

25.05.2011

5 puncte

727.

Ghimia Veronica Mariana

10851

23.06.2011

5 puncte

728.

Zamfirescu Roxana

11292

30.06.2011

5 puncte

729.

Szucs Silviu Florian

11296

30.06.2011

5 puncte

730.

Văduvă Laurentiu Florian

11335

01.07.2011

5 puncte

731.

Barligea Andreea

11336

01.07.2011

5 puncte

732.

Lupea Gabriel Marian

11828

07.07.2011

5 puncte

733.

Neacsu lonut Alexandru

12127

13.07.2011

5 puncte

734.

Ion Elena Andreea

12425

19.07.2011

5 puncte

735.

Anghel Ionela

12846

26.07.2011

5 puncte

736.

Toma Ioana Mihaela

13581

08.08.2011

5 puncte

737.

TomaEmanuel Octavian

13582

08.08.2011

5 puncte

738.

Dumitru Nicolae

14622

18.08.2011

5 puncte

739.

Minculescu George Bogdan

15334

25.08.2011

5 puncte

740.

Stoica Silviu Georgian

15705

30.08.2011

5 puncte

741.

Dinu Marian Iulian

15959

31.08.2011

5 puncte

742.

Stan Alina Mihaela

15972

31.08.2011

5 puncte

743.

Costache Georgian Rafael

16675

08.09.2011

5 puncte

744.

Racoveanu Gheorghe

16835

13.09.2011

5 puncte

745.

Serban Cristinel

17107

16.09.2011

5 puncte

746.

Pruna Gheorghe Liviu

17405

21.09.2011

5 puncte

747.

Banița Mihaita Gabriel

17439

22.09.2011

5 puncte

748.

Cocarlea Cristian

17660

26.09.2011

5 puncte

749.

Iba Alexandru

17849

28.09.2011

5 puncte

750.

Stan Marian Alexandru

17969

29.09.2011

5 puncte

751.

Lemnaru Nicolae

18105

03.10.2011

5 puncte

752.

Constantin Mihai Adrian

18782

12.10.2011

5 puncte

753.

Musat Mihaela Alina

18935

14.10.2011

5 puncte

754.

Toaca Valentin

19313

20.10.2011

5 puncte

755.

Dudu Constantin Aurelian

19382

21.10.2011

5 puncte

756.

Curcan Florin Iulian

19431

21.10.2011

5 puncte

757.

Cojocaru Daniela

19951

01.11.2011

5 puncte

758.

Ghita Mihai

20133

02.11.2011

5 puncte

759.

Tataru Dragos

20230

03.11.2011

5 puncte

760.

Iavorschi Anda Madalina

21210

17.11.2011

5 puncte

761.

Ispas Cătălin

21644

24.11.2011

5 puncte

762.

Constantin Elena Ramona

22160

02.12.2011

5 puncte

763.

Loghin Iulia Maria Gabriela

22632

08.12.2011

5 puncte

764.

Ionescu Nicolae

22900

13.12.2011

5 puncte

765.

Vasile Silvia

23175

15.12.2011

5 puncte

766.

Sprincenatu Petre Victor

23238

15.12.2011

5 puncte

767.

Lepus Vasilica Constanta

23778

23.12.2011

5 puncte

768.

Alexe Larisa Oana

417

06.01.2012

5 puncte

769.

Gheorghe Marin Madalin

1115

17.01.2012

5 puncte

770.

Ghita Anca

1436

19.01.2012

5 puncte

771.

Stoian Radu Marian

2318

02.02.2012

5 puncte

772.

Mazilu Ionela

2759

09.02.2012

5 puncte

773.

Rusu Andreea Roxana

2760

09.02.2012

5 puncte

774.

Balalia Petrica Florin

3127

16.02.2012

5 puncte

775.

Rotaru Mirela

3194

17.02.2012

5 puncte

776.

Pintilie Gheorghita

3940

29.02.2012

5 puncte

777.

Miloiu Florentina Cristina

3995

01.03.2012

Spuncte

778.

Beldiman Annelisz

4465

08.03.2012

5 puncte

779.

Radu Liliana Constanta

4491

09.03.2012

5 puncte

780.

Constantin Mircea Severian

5267

20.03.2012

5 puncte

781.

Slabu Alexandru George

6069

30.03.2012

5 puncte

782.

Slabu Alin Ionut

6070

30.03.2012

5 puncte

783.

Rotaroaia Daniel Gabriel

6515

05.04.2012

5 puncte

784,

Florescu Adrian Florin

7718

26.04.2012

5 puncte

785.

Crisan Ramona

7779

26.04.2012

5 puncte

786.

Hoaban Dragos Ionut

9224

18.05.2012

5 puncte

787.

Zamfir Ilie Marius

9504

23.05.2012

5 puncte

788.

Mirica Ionut

9552

24.05.2012

5 puncte

789.

Vlad Ana

10071

01.06.2012

5 puncte

790.

Ștefan George Bogdan

10185

05.06.2012

5 puncte

791.

Mihalcea luliana Gabriela

10731

14.06.2012

5 puncte

792.

Pateanu Madalina

11613

28.06.2012

5 puncte

793.

Ene Laurentiu Cristian

11841

03.07.2012

5 puncte

794.

Zamfir Georgiana Petruta

11985

05.07.2012

5 puncte

795.

Bogza Petrut Liviu

12063

06.07.2012

5 puncte

796.

Radu Emil

12498

13.07.2012

5 puncte

797.

Andreescu Nicoleta

13683

02.08.2012

5 puncte

798.

Sararu Simona Elena

13692

03.08.2012

5 puncte

799.

Birsan Nicoleta

14683

23.08.2012

5 puncte

800.

Tataru lonut Lucian

15032

30.08.2012

5 puncte

801.

Ionescu George Marius

15588

10.09.2012

5 puncte

802.

Neacsu Nicoleta Gabriela

15917

13.09.2012

5 puncte

803.

Ene Razvan

17182

04.10.2012

5 puncte

804.

Pastrama Gabriel Marian

17533

09.10.2012

5 puncte

805.

Ghemea Marcel

18098

17.10.2012

5 puncte

806.

Ghemea Oana Beatrice

18099

17.10.2012

5 puncte

807.

Dinu Nicolae George

18348

23.10.2012

5 puncte

808.

Popa Ionela Mariana

18594

25.10.2012

Spuncte

809.

Bolocan Alexandru

18608

25.10.2012

5 puncte

810.

Moldoveanu Dragos Marius

19119

02.11.2012

5 puncte

811.

Oancea Mihai Valentin

19192

05.11.2012

5 puncte

812.

Alexe Cristina

20291

20.11.2012

5 puncte

813.

Popescu Diana Ioana

20299

20.11.2012

5 puncte

814.

Popescu Lucian Marius

20300

20.11.2012

5 puncte

815.

Mindricel Cristina Minodora

20305

20.11.2012

5 puncte

816.

Brasoveanu Vlad Ioan

20738

27.11.2012

5 puncte

817.

Badicioiu Aura Maria

20750

27.11.2012

5 puncte

818.

Alexandru Madalina Gabriela

21815

12.12.2012

5puncte

819.

Florescu George

21949

13.12.2012

5 puncte

820.

Ion Claudia Andreea

22434

20.12.2012

5 puncte

821.

Veres Valentina Elena

22721

28.12.2012

5 puncte

822.

Voinea Marian

473

08.01.2013

5 puncte

823.

Derliu Razvan Cătălin

963

15.01.2013

5 puncte

824.

Frusina Ion George

2301

01.02.2013

5 puncte

825.

Caragica Vasile Dragos

2822

08.02.2013

5 puncte

826.

Constantinescu Paul Adrian

5788

29.03.2013

5 puncte

Nota:

Dosarele sus menționate au fost întocmite potrivit criteriilor aprobate de Consiliul Local al municipiului Ploiești nr.84/2004, nefiind actualizate in conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.117/2013.

Ca atare, conform Procesului verbal din data de 24.07.2013 al Comisiei stabilite potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.308/2012, s-au acordat puncte numai pentru criteriul "Vechimea cererii”, actele depuse la dosare la anumite date nepermitand acordarea si a altor puncte întrucât nu se cunoaște daca informațiile menționate in acestea mai sunt de actualitate.

Precizam faptul ca au fost excluse din lista dosarele pentru care :

-Titularii dosarelor au depus adresa din care reiese faptul ca nu mai doresc un lot de teren;

-Titularii dosarelor au depus adresa din care reiese faptul ca nu mai îndeplinesc criteriile eliminatorii;

-La nivelul serviciului se găsesc adrese transmise de către Serviciul Public Finanțe Locale conform carora unii titulari de dosare dețin in proprietate o locuința proprietate personala;

-Titularii dosarelor au împlinit varsta de 35 de ani înainte de data de 16.12.2010, data la care Legea nr.15/2003 a fost modificata prin Legea nr.237/2010 in sensul ca doar la data depunerii cererii trebuie îndeplinit criteriul referitor la neinplinirea vârstei de 35 de ani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SER^ POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVA COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea în folosință gratuită a unor loturi de teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, cuprinzând dosarele depuse până la data de 29.03.2013, inclusiv, și actualizate conform Hotărârii nr.l 17/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

și a emis:

Data:     -Q% ■