Hotărârea nr. 317/2013

Hotãrârea nr. 317 privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr.219/2010, cu modificările şi completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Ploieşti transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 317 privind completarea Anexei Ia Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.219/2010, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Bolocan Iulian, Popa Constantin, Ganea Cristian și Popa Gheorghe, precum și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, referitor la completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.219/2010, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.;

Luând în considerare faptul că bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri aparțin municipiului Ploiești conform Hotărârii nr. 196/2006 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, cu modificările și completările, Hotărârii nr. 198/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, Contractului de Donație nr.3162 /Ol.07.2013 și Hotărârii nr.291/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești;

în baza art.3 și art.4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36 alin.2, lit a), c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă includerea în "Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești" a bunurilor prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Aprobă completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.219/2010, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. cu bunurile prevăzute în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Aprobă completarea Anexei la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu bunurile prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, restul prevederilor contractului rămânând neschimbate.

Art. 4. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze actul adițional nr.17 la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., care constituie Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 5. Direcția de Gestiune Patrimoniu și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Contracte va aduce

9                                            9                                '                                                              7

la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.219/2010, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Potrivit prevederilor art. 36, alin.l, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010 s-a aprobat infiintarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești fiind incheiat contractul de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 14782/25.08.2010. In anexa la acest contract sunt incluse bunurile ce aparțin domeniului public si privat al municipiului Ploiești concesionate către aceasta societate.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 385/2010 a fost modificata anexa menționata in sensul ca au ramas in concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbana numai anumite bunuri, care au fost considerate de aceasta societate ca fiind necesare desfășurării activitatii, restul bunurilor fiind predate autoritatii locale.

Prin Hotararea nr. 392/31.10.2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești a fost transmisa o suprafața de lOha din tarlaua TI2 Al70 in concesiune către SC Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRL, iar pentru restul suprafeței s-a stabilit ca aceasta trebuie sa ramana in administrarea directa a municipiului Ploiești in vederea analizării posibilității realizării unor investiții de interes public necesare dezvoltării municipiului Ploiești.

Pana la realizarea acestor investiții, se impune transmiterea in concesiune SC Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRL a diferenței din T12A170 aflata in administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Prin Hotărârea nr. 198/30.05.2013, Consiliul Local al municipiului Ploiești a acceptat donația din partea SC Calliope SRL către municipiul Ploiești a 11 minimagazine prevăzute cu toalete ecologice și a unei autovidanje, identificate în „Promisiunea de donație ”, autentificată cu nr.2642/29.05.2013 de Biroul Notarial Equitas, sens in care a fost incheiat Contractul de Donație nr. 3162 /01.07.2013.

Având in vedere ca la nivelul Primăriei Municipiului Ploiești nu se jpoate' U. asigura administrarea acestor bunuri speciale se impune darea in concesiune^a < acestora către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.                  'i

Prin cererea nr. 19360/20.08.2013, SC Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRL a solicitat transmiterea in concesiune a terenului in suprafața de 389. mp situat in Ploiești, str. Gheorghe Doja in vederea amenajării unei^arc^rif^ publice.

Având in vedere obiectul de activitate al acestei societăți si necesitatea realizării unor noi locuri de parcare in zona centrala a municipiului, se impune transmiterea in concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. a terenului solicitat.

Fata de cele prezentate mai sus propunem Consiliului Local spre aprobare proiectul de hotărâre alaturat.

Consilieri:

Cristian DuruiMUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.219/2010, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Potrivit prevederilor art. 36, alin.l, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010 s-a aprobat infiintarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești fiind incheiat contractul de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 14782/25.08.2010. In anexa la acest contract sunt incluse bunurile ce aparțin domeniului public si privat al municipiului Ploiești concesionate către aceasta societate.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 385/2010 a fost modificata anexa menționata in sensul ca au ramas in concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbana numai anumite bunuri, care au fost considerate de aceasta societate ca fiind necesare desfășurării activitatii, restul bunurilor fiind predate autoritatii locale.

Prin Hotararea nr.392/31.10.2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești a fost transmisa o suprafața de 10 ha din tarlaua TI 2 A170 in concesiune către SC Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRL , iar pentru restul suprafeței s-a stabilit ca aceasta trebuie sa ramana in administrarea directa a municipiului Ploiești in vederea analizării posibilității realizării unor investiții de interes public necesare dezvoltării municipiului Ploiești.

Pana la realizarea acestor investiții, se impune transmiterea in concesiune la SC Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRL a diferenței din tarlaua T 12 parcela A 170, aflata in administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești.

In acest sens Comisia 2, in ședința din data de 06.08.2013 a acordat aviz favorabil promovării proiectului de hotarare corespunzător.

Prin Hotărârea nr.198/30.05.2013 , Consiliul Local al municipiului Ploiești a acceptat donația din partea SC Calliope SRL către municipiul Ploiești a 11 minimagazine prevăzute cu toalete ecologice și a unei autovidanje, identificate în „Promisiunea de donație”, autentificată cu nr.2642/29.05.2013 de Biroul Notarial Equitas, sens in care a fost incheiat Contractul de Donație nr. 3162/O'l.07.2013.

Prin Dispoziția Primarului nr.3817/05.08.2013 s-a constituit comisia de predare-primire a bunurilor care fac obiectul Contractului de Donație nr.3162 /01.07.2013, in vederea includerii acestora in patrimoniul municipiului Ploiești. Având in vedere ca la nivelul Primăriei Municipiului Ploiești nu se poate asigura administrarea acestor bunuri speciale, se impune darea in concesiune a acestora către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. In ședința din data de 23.07.2013 Comisia nr.2 a acordat aviz favorabil includerii acestor bunuri care fac obiectul contractului de donație in inventarul bunurilor care alcătuiesc patrimoniul municipiului Ploiești si transmiterii acestora in concesiune către SC Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRL.

Prin cererea nr. 19360/20.08.2013, SC Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRL a solicitat transmiterea in concesiune a terenului in suprafața de 389 mp situat in Ploiești, str. Gheorghe Doja in vederea amenajării unei parcari publice. Având in vedere obiectul de activitate al acestei societăți si necesitatea realizării unor noi locuri de parcare in zona centrala a municipiului, se impune transmiterea in concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. a terenului solicitat.

Solicitarea a fost analizata in ședința din data de 20.08.2013 a Comisiei nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale care a acordat aviz favorabil.

In acest sens se impune promovarea unui proiect de hotarare privind transmiterea in concesiune către SC Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRL a bunurilor menționate.

Direcția de Gestiune Patrimoniu


Director Executiv Adjunct,

Amedeo Florin Tabirca^

Sef Serviciu Contracte, Viorica


Sef Serviciu S.I.E.B.D.P.P., Gabriela Mindrutiu


DIRECȚIA ECONOMICA,

Nicoleta CraciVIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE

PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS,

CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTIV,


Iulia Alina Alexandru


întocmit:

Georgiana II ie r Ana Petru-Marius

Lista bunurilor donate de SC Calliope Municipiului Ploiești, care fac obiect Contractului de Donație autentificat de Biroul Notarial Equitas sub nr. 3162 / ce se includ in patrimoniul municipiului Ploiești1. PI Minimagazin cu toaleta ecologica amplasat, in baza autorizației de co^ișlȘțiir^h^ eliberata de Primăria Municipiului Ploiești, in Parcul Nichita Stanescu Gheorghe Lazar)

2. P2 Minimagazin cu toaleta ecologica amplasat, in baza autorizației de constriiire'hf, eliberata de Primăria Municipiului Ploiești, in Parcul Nichita Staneseu din Ploiești (câtre^fr? Mihail Kogalniceanu)

3. P3 Minimagazin cu toaleta ecologica amplasat, in baza autorizației de construire nr. 768/2003 eliberata de Primăria Municipiului Ploiești, pe strada Armoniei din Ploiești, la intersecție cu str. Ștefan Greceanu, lingă statia RATP

4. P4 Minimagazin cu toaleta ecologica amplasat, in baza autorizației de construire nr. 766/2003 eliberata de Primăria Municipiului Ploiești, pe strada Erou Calin Cătălin, la intersecția cu str. Unirii in spatele Palatului Administrativ

5. P5 Minimagazin cu toaleta ecologica amplasat, in baza autorizației de construire nr, 767/2003 eliberata de Primăria Municipiului Ploiești, Piața Eroilor, in fata Casei Sindicate 1 or

6. P6 Minimagazin cu toaleta ecologica amplasat, in baza autorizației de construire nr. 763/2003 eliberata de Primăria Municipiului Ploiești, pe strada Carpati, la intersecția cu str. Gh. Doja, vis a vis de ADPP

  • 7. P7 Minimagazin cu toaleta ecologica amplasat, in baza autorizației de construire nr. 1252/2004 eliberata de Primăria Municipiului Ploiești, pe Bdul Republicii, terminalul de microbuze, lingă Restaurantul "MC DONALD’S”

  • 8. P8 Minimagazin cu toaleta ecologica amplasat, in baza autorizației de construire nr. 119/2004

eliberata de Primăria Municipiului Ploiești, pe Șoseaua Nordului, vis a vis de Complexul " Nord", lingă statia RATP

  • 9. P9 Minimagazin cu toaleta ecologica amplasat, in baza autorizației de construire nr. 1253/2004 eliberata de Primăria Municipiului Ploiești, pe str. Gageni - Terminalul de microbuze

  • 10. P10 Minimagazin cu toaleta ecologica amplasat, in baza autorizației de construire nr. 1254/2004 eliberata de Primăria Municipiului Ploiești, pe Bdul București, lingă Statia RATP, la intersecția cu str. Petrolului

11. Pil Minimagazin cu toaleta ecologica amplasat, in baza autorizației de construire nr. 765/2003 eliberata de Primăria Municipiului Ploiești, pe str. Baraolt, lingă Complexul Comercial "AURORA", pe care le-au dobindit in baza contractului de vinzare-cumparare autentificat sub nr. 12983/2004 de birou notarial

  • 12. Autoutilitara marca DAF, avind număr de identificare XLRAE45CEOL129977, culoare galben, an de fabricație 1995, inscrisa in circulație sub nr. PH-01-MAI, deținuta in baza eartii de identitate a vehiculului seria B nr. 351532/1995 eliberat d e IPJ Prahova

  • 13. Rezervorul rezidual longitudinal de vidanjare pentru igienizarea toaletelor ecologice, an de fabricație 2005, dobindit in baza contractu lui de vinzare cumpărare incheiat la data de 30.06.2005 cu Friedrich Wilhelm GmbH&CoKG

// .. /


7^'                '

ANEXA nr 2 la H.C.L.^v.

H

Lista cu bunurile aflate in patrimoniul municipiului Ploiești                    '

care se transmit in concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana S.R.L.

Nr.

crt

Nr. inventar

Denumirea bunului Elemente de identificare

Suprafața

Valoare

Observații

1

PI Minimagazin cu toaleta ecologica amplasat in Parcul Nichita Stanescu din Ploiești (către str. Gheorghe Lazar)

2

P2 Minimagazin cu toaleta ecologica amplasat in Parcul Nichita Staneseu din Ploiești (către str. Mihail Kogalniceanu)

3

P3 Minimagazin cu toaleta ecologica amplasat pe strada Armoniei din Ploiești, la intersecție cu str. Ștefan Greceanu, lingă statia RATP

4

P4 Minimagazin cu toaleta ecologica amplasat pe strada Erou Calin Cătălin, la intersecția cu str. Unirii in spatele Palatului Administrativ-

5

P5 Minimagazin cu toaleta ecologica amplasat Piața Eroilor, in fata Casei Sindicatelor

6

P6 Minimagazin cu toaleta ecologica amplasat pe strada Carpati, la intersecția cu str. Gh. Doja, vis a vis de ADPP

7

P7 Minimagazin cu toaleta ecologica amplasat pe Bdul Republicii, terminalul de microbuze, lingă Restaurantul "MC DONALD’S”

8

P8 Minimagazin cu toaleta ecologica amplasat pe Șoseaua Nordului, vis a vis de Complexul" Nord", lingă statia RATP

9

P9 Minimagazin cu toaleta ecologica amplasat pe str. Gageni -Terminalul de microbuze

10

P10 Minimagazin cu toaleta ecologica amplasat pe Bdul București, lingă Statia RATP, la intersecția cu str. Petrolului

11

PI 1 Minimagazin cu toaleta ecologica amplasat pe str. Baraolt, lingă Complexul Comercial "AURORA"

12

Autoutilitara marca DAF inscrisa in circulație sub nr. PH-01-MAI

13

Rezervorul rezidual longitudinal de vidanjare pentru igienizarea toaletelor ecologice,

14

Tarlaua T12A170

33,33 ha

15

Imobil -teren str. Gheorghe Doja nr.81

389 mp

Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

NR.____________!_______________


ACT ADIȚIONAL NR. 17 la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.

Intre:

Municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2 reprezentat prin domnul Primar Iulian Badescu, denumit in continuare concedent, pe de o parte

si

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. cu sediul in Ploiești, str. Văleni nr. 32, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/1212/01.10.2010, cod unic de înregistrare 27449967, reprezentata prin domnul Donald Nicolae Constantin avand funcția de Director General, in calitate de concesionar, pe de alta parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se completează Anexa la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, cu modificările si completările ulterioare, cu bunurile prevăzute in Anexa nr. 2 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.

/.

Restul clauzelor contractuale prevăzute in contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 raman neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integranta din contractul de delegare~a7^;x gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de admin,istrare- a<^^\ domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.20 încheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru flecare parte.           Ir-gj            j *


Concedent,

Municipiul Ploiești


Primar,

Iulian Badescu


Concesionar,

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

Director General,

Donald Nicolae Constantin


Direcția de Gestiune Patrimoniu Director Executiv,

Florin Petrache


Director Economic, Elena Trican


Serviciul Contracte Sef Serviciu, Viorica Patrascu


Compartimentul Juridic Contencios Cons. Juridic,


Vizat pentru control financiar preventiv Director Executiv,

Nicoleta Craciunoiu


Vizat Serviciul Juridic-Contencios, Contracte


întocmit,

Georgiana Ilie


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERITCIICĂTRE, POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPOȘ Ț

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.219/2010, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L

și a emis:


Data:        cff - 2 0 / 3


SECRETAR, Cristian Mihai Ganea