Hotărârea nr. 316/2013

Hotãrârea nr. 316 privind concesionarea directă a unui teren către Vasilescu Rodica Daniela în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploieşti, strada Cameliei nr.1bis, bl.47, ap.3, parter, prin edificarea unui balcon

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 316 privind concesionarea directă a unui teren către Vasilescu Rodica Daniela în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, strada Cameliei nr.lbis, bl.47, ap.3, parter, prin edificarea unui balcon

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la concesionarea directă a unui teren către Vasilescu Rodica Daniela, în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, strada Cameliei nr.lbis, bl.47, ap.3, parter, prin edificarea unui balcon;

Potrivit prevederilor art.10, alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu art. 15, lit. e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând procesul verbal al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 16.07.2013;

în temeiul art.36, alin.(2), lit.c) si alin.(5), lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul privat al municipiului a terenului adiacent imobilului situat în Ploiești, strada Cameliei nr.lbis, bl.47, ap.3, parter, în suprafață de 3,75 mp, identificat conform planului de situație întocmit de către Arhitect Tudor Serban Broasca, vizat de Consproiect SA Ploiești, care constituie Anexa nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 - însușește evaluarea efectuată de către P.F.A. Bucur N. Alexandru -Evaluator pentru terenul adiacent imobilului situat în Ploiești, strada Cameliei nr.lbis, bl.47, ap.3, parter, în suprafață de 3,75 mp, care constituie Anexa nr.2 ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Aprobă concesionarea directă către Vasilescu Rodica Daniela, a terenului adiacent imobilului situat în Ploiești, strada Cameliei nr.lbis, bl.47, ap.3, parter, în suprafață de 3,75 mp, în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat la aceasta adresă prin edificarea unui balcon.

Durata concesiunii este de 49 ani, cu drept de prelungire cu cel mult jumătate din durata inițială.

9

Art. 4 - Stabilește redevența anuală pentru concesionarea terenului menționat la art.l astfel încât să se asigure recuperarea valorii terenului, stabilită de P.F.A. Bucur N. Alexandru - Evaluator, în termen de 25 ani și anume 87,76 lei/an pentru terenul adiacent imobilului situat în Ploiești, strada Cameliei nr.lbis, bl.47, ap.3, parter, în suprafață de 3,75 mp atribuit către Vasilescu Rodica Daniela.

Art. 5 - Aprobă ca redevența stabilită conform art.4 să se achite de către concesionar pe toata durata concesiunii. Redevența se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul National de Statistică.

9                                                                                                      9

Art. 6 - împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de concesiune, în condițiile prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 7 - Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 - Direcția Administrație Public, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Va^ifds^UvRodfcă7 Daniela în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploi

strada Cameliei nr.lbis, bl.47, ap.3, parter, prin edificarea unui balcon


în exercitarea atribuțiilor conferite prin Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat de interes local.

Concesionarea pentru extinderea construcțiilor existente pe terenurile alaturate ce aparțin domeniului privat al localității este posibila în condițiile art.15, litera e), din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

Vasilescu Rodica Daniela, în calitate de proprietar al apartamentului situat în Ploiești, strada Cameliei nr.lbis, bl.47, ap.3, parter, în baza certificatului de moștenitor nr.81 autentificat sub nr.2177/2010, a solicitat prin adresa înregistrata la Municipiul Ploiești la nr.12007/2012 si 1136/2013 concesionarea terenului în suprafața de 3,75 mp situat la adresa sus menționata, în vederea edificării unui balcon.

Având în vedere cele prezentate precum si necesitatea de a atrage noi venituri la bugetul local, propunem concesionarea terenului proprietatea Municipiului Ploiești în suprafața de 3,75 mp adiacent imobilului situat în Ploiești, strada Cameliei nr.lbis, bl.47, ap.3, parter către Vasilescu Rodica Daniela pentru edificarea unui balcon la adresa sus menționata.

Fata de cele prezentate, supunem analizei si aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alaturat.

O

Consilieri:       _____

Dumitru Crișțiafîl


Popa ConstantirT

Popa Gheorghe       f

Bolocan Iulian

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

RAPORT DE SPECIALITATE^

la proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Vasilescu Rodica Daniela în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, strada Cameliei, nr.lbis, bl.47, ap.3, parter, prin edificarea unui balcon

Potrivit art.15, litera e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare, terenurile destinate construirii se pot concesiona, fara licitație publica, cu plata taxei de redeventa stabilita potrivit legii, pentru extinderea construcțiilor pe terenurile alaturate la cererea proprietarilor sau cu acordul acestora.

Prin cererea nr. 1136/07.06.2013, cu documentația aferenta anexata, Vasilescu Rodica Daniela, în calitate de proprietar, în baza certificatului de moștenitor nr.81 autentificat sub nr.2177/2010, al apartamentului situat în Ploiești strada Cameliei nr.lbis, bl.47, ap.3, parter, solicita concesionarea terenului în suprafața de 3,75 mp în vederea edificării unui balcon.

Terenul în suprafața de 3,75 mp adiacent apartamentului situat în Ploiești, strada Cameliei nr.lbis, bl.47, ap.3, parter face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

Conform Certificatului de urbanism nr.l 136/11.09.2012, terenul propus spre concesionare are folosința actuala - curți construcții si se încadrează în zona valorica B conform prevederilor Hotărârii nr.553/21.12.2011 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Vasilescu Rodica Daniela a obtinut avizele si acordurile privind utilitățile urbane si infrastructura stabilite prin Certificatul de urbanism nr.l 136/11.09.2012.

Cererea doamnei Vasilescu Rodica Daniela prin care solicita concesionarea terenului în suprafața de 3,75 mp, în vederea extinderii apartamentului situat în Ploiești, strada Cameliei nr.lbis, bl.47, ap.3, parter prin edificarea unui balcon a fost analizata în cadrul Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale în ședința din data de 16.07.2013 si a fost avizata favorabil.

Prin adresa nr.l 136/07.07.2013, doamna Vasilescu Rodica Daniela a transmis un raport de evaluare întocmit de către P.F.A. Bucur N. Alexandru - Evaluator, pentru terenul in suprafața de 3,75 mp situat in strada Cameliei nr.lbis, bl.47, ap.3, parter.

Conform raportului de evaluare întocmit de către P.F.A. Bucur N. Alexandru -Evaluator, valoarea terenului adiacent apartamentului situat în strada Cameliei nr.lbis, bl.47, ap.3, parter, în suprafața de 3,75 mp a fost stabilita la 134,00 euro/mp, rezultând o valoare totala de 503 euro echivalentul a 2194 lei la un curs de 4,3612 lei/euro/

Având în vedere cele prezentate, propunem concesionarea terenului în suprafața de 3,75 mp adiacent apartamentului situat în Ploiești, strada Cameliei nr.lbis, bl.47, ap.3, / parter, către doamna Vasilescu Rodica Daniela în vederea extinderii apartarnentuluî V proprietate personala prin edificarea unui balcon, pe o perioada de 49 ani. Consideram ca/ este necesara recuperarea valorii terenului, stabilita de P.F.A. Bucur N. Alexandru -Evaluator, în termen de 25 ani, rezultând o redeventa anuala de 87,76 Iei. Redeventa stabilita se va achita de către concesionar pe toata durata concesiunii. Aceasta se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul National de Statistica. Plata redeventei se va efectua anual până la data de 15 martie a fiecărui an.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV

Florin Petfache


VIZAT,


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTEîntocmit:

Elena Licu

_______________P'F'A.

BUCUR N.ALEXANDRU EVALUATORRAPORT DE EVALUARE

-y P.F.A. BUCUR N. ALEXANDRU ■ EVALUATOR

/<_J.. str. înfrățirii, nr. 5A, bl. 67 bis, sc. C, ap.116, Ploiești

------------ ței; Q720 546 418, e-mail: sandelbucur@yahoo.com

RAPORT DE EVALUARE


A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE TIP “TEREN”

SITUATA IN MUN. PLOIEȘTI,

STR. CAMELIEI, NR.l, BL.47,

PARTER AP.3, JUDEȚ PRAHOVA

PENTRU VANZARE/CONCESIONARE


PROPRIETAR:

CLIENT:

DESTINATAR:


VALOARE DE

PIAȚA:

RAPORT NR.:


PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIEȘTI

Persoana fizica:

VASILESCU RODICA DANIELA

Persoana juridica:

PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIESTI-DIRECTIA

DE GESTIUNE PATRIMONIU, SERVICIU VALORIFICARE PATRIMONIU, CONTRACTE

Persoana fizica:

VASILESCU RODICA DANIELA

2.194 LEI ECHIVALENT 503 EURO

647/05 MARILE 2013

Datele, informațiile si conținutul prezentului raport sunt confidențiale si nu vor putea fi reprodusefiara consimțământul prealabil al evaluatorului, al clientului si al destinatarului.

-------P.F.A.-Bucur-N. Alexandru Evaluator______________________________________

Str, înfrățirii nr. 5 A, bl. 67 bis, sc. C, ap. 116,

Ploiești, Prahova

Tel.: 0720546418

E-mail; sandelbucur@vahoo.com


înregistrare la

EVALUATOR


//§• ’^ai \ vLp®                 /

———’C


.-I


Nr.674 / 05.03.2013


„o


b

1.

EVALUATOR

BUCUR ALEXANDRU

Legitimație UNEAR

Nr. 11001/2013

Asigurare profesională nivel de acoperire/nr./an

10.000 EURO

Firma

PFA BUCUR N. ALEXANDRU-E VALUATOR

Adresa

Str. înfrățirii nr. 5 A, bl. 67 bis, sc. C, ap. 116, Ploiești, Prahova

Tel.: 0720546418

E-mail: sandclbucur®vahoo.com


2.

CLIENT

Persoană fizica:

VASILESCU RODICA DANIELA

CNP: 2460914293139

Adresa

 • ■   Mun. Ploiești, jud. Prahova

 • ■   Str. G-ral Eremia Grigorescu, nr 10, bl. 85, sc. B, et.2, ap.23

DESTINATARUL RAPORTULUI

Persoană fizica:

VASILESCU RODICA DANIELA

Persoană Juridica:

PRIMĂRIA MUNICIPILUIPIOIESTI-DIRECTIA

DE GESTIUNE PATRIMONIU, SERVICIU VALORIFICARE PATRIMONIU, CONTRACTE


3.

PROPRIETATEA

EVALUATĂ (conform inspecției)

Proprietate rezidențială compusă din:

TEREN- suprafața3,75mp

Proprietar

Persoană juridica: PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIEȘTI

Adresa proprietății

 • ■  Mun. Ploiești, jud. Prahova

 • ■   Str. Cameliei, nr 1, bl. 47, parter, ap.3

Condiții limitative deosebite

- Evaluarea terenului se va face in ipoteza ca terenul este liber de orice fel de sarcini si pot fi tranzacțional liber pe piața


4. DECLARAREA VALORII VALOAREA DE PIAȚĂ ESTIMATĂ

2.194 LEI echivalent

503 EURBUCUR ALEXANDRU


X" sucy??

ALEXANDRU Nr. 11001


Expert Evaluator Proprietăți Imobiliare Membru Titular ANEVAR/UNEAR
\          EP.i

^^3 b * I

5.

BAZA DE EVALUARE

Valoarea de piață

SCOPUL EVALUĂRII

V anzare/Concesionare

DATA INSPECȚIEI PROPRIETĂȚII

Inspecția a fost efectuată la data de 04.03.2013, de către mg. Bucur Alexandru in prezenta proprietarului

DATA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE

05.03.2013

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE

1 EURO = 4,3612 LEI


6.

DATE PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE

 • ■ Descrierea proprietarii,

 • ■  Mun. Ploiești, jud. Prahova

 • ■   Str. Cameliei, nr 1, bl. 47, parter, ap.3

Descrierea: Teren intravilan in suprafața de 3,75 mp poziționat in partea din spate(spre vest ) a blocului 47 in dreptul apartamentului nr. 3, la parter.

 • ■ Proprietar si dobândire,

 • -  Proprietar: PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIEȘTI

Dobândirea apartamentului nr. 3 — situat la adresa Str. Cameliei, nr 1, bl. 7, , parter, Ploiești, jud. Prahova

 • -  Prorietari:    VASILESCU RODICA DANIELA

CNP.-2460914293139

Temei legal:

Temei contractual: Certificat de moștenitor nr. 81/31.03.2011 emis de BNPA Lupu Marian si Lupu Maria Luiza din Ploiești , încheierea de intabulare nr. 28460/22.06.2012

în ANEXA este prezentată copia documentului de atestare a dreptului de proprietate / a provenienței proprietății : Certificat de moștenitor nr. 81/31.03.2011 emis de BNPA Lupu Marian si Lupu Maria Luiza din Ploiești, încheierea de intabulare nr. 28460/22.06.2012,

Certificat de urbanism nr. 1136/11.10.2012 emis de Primăria Mun. Ploiești, Plan de încadrare in zona, Releveu apartament, Plan de situație

 • ■   Sarcini, -.din informațiile existente la momentul întocmirii raportului de evaluare -Nu sunt sarcini si proprietatea poate fi tranzactionata liber pe piața. Evaluarea terenului se va face in ipoteza ca este liber de orice fel de sarcini si pot fi tranzacțional liber pe piața

Pentru apartament nr. 3 situat la adresa Str. Cameliei, nr.l, bl. 47, parter, Ploiești, jud. Prahova

Dreptul de proprietate: Deplin

Cartea Funciară : teren 121496/PLOIESTI; apartament 121496-C1-_

Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 3,75mp situat in mun. Ploies^Lșțr           ] \

Cameliei. nr.L bi.47. parter, ap.3. .!ud Prahova.                                    //

____________________________________________________\\°A z

U9/UAT PLOIEȘTI

Număr cadastral: teren: 61; apartament :121496-C1-U9                  :

Mențiuni speciale în Cartea Funciară: -

In ANEXA este prezentată copia xerox : Plan de încadrare in zona, Releveu apartament, Plan de situație

MENȚIUNI 1: Situația privind Cartea Funciară

 • -   din informațiile existente la momentul întocmirii raportului de evaluare -Nu sunt sarcini si proprietatea poate fi tranzactionata liber pe piața. Evaluarea terenului se va face in ipoteza ca este liber de orice fel de sarcini si pot fi tranzactionat liber pe piața

 • -   nu a fost prezentata alta documentație privind dreptul de proprietate decât cea anexata la prezentul raport

Nu a fost prezentat extras de carte funciara pentru informare recent.

MENȚIUNI 2: Abateri! neconcordanțe de Ia înscrierea din Cartea Funciară

7.

DATE PRIVIND DOCUMENTAȚIA CADASTRALĂ

■ Suprafața de teren supusa evaluării:

- TEREN: S. = 3,75 mp

8.

UTILIZAREA ACTUALĂA PROPRIETĂȚII

rezidențial

9.


DESCRIEREA ZONEI DE AMPLASARE

ZONA DE AMPLASARE


ARTERE IMPORTANTE DE CIRCULAȚIE ÎN APROPIERE


CARACTERUL EDILITAR AL ZONEI


Urban: zona centrala (Nord-Camelieî-) , zona ocupata in principal de cartier rezidențial de blocuri in principal cu regim de inaltime P+4si P+9 situat in apropierea cartierului de vile Carino

 • ■ Auto:

 • -  Str. Cameliei

 • - Șoseaua Nordului

 • -  Bld. Republicii

 • ■ Feroviar:

 • ■ Calitatea rețelelor de transport: asfaltate______________________________________

Tipul zonei

zona centrala in zona rezidențiala ocupata in principal de blocuri -cartier

Nord (zona Cameliei) si case (cartier Carino)

Tipul zonei -

11 Cartier blocuri de locuințe

în zonă se află:

 • ■   Rețea de transport în comun în apropiere , cu mijloace de transport suficiente, tranvai(101,102)

 • ■   Unități comerciale în apropiere : (magazine )suficiente, bine aprovizionate cu mărfuri de bună calitate, piață agroalimentară, (piața Nord) , supermarket Kauffland

 • ■   Unități de învățământ : Sc. 25,

 • ■   Unități medicale -cabinete particulare

 • ■    Instituții de cult- Biserica

 • ■   Sedii de bănci; BCR, BRD, ING

 • ■   Unitari sanitare: Spitalul Municipal

 • ■   Instituții guvernamentale —


UTILITĂȚI EDILITARE

" Rețea urbană de energie electrică: existentă

 • ■   Rețea urbană de apă: existentă

 • ■   Rețea urbană de termoficare: existentă

 • ■   Rețea urbană de gaze: existentă

 • ■   Rețea urbană de canalizare: existentă

 • ■ Rețea urbană de telefonie: existentă

-

GRADUL DE POLUARE ORIENTATIV (rezultat din observații sau informații ale evaluatorului, fără expertizare sau determinări de laborator ale noxelor).

“ Poluare in limitele orașului Ploiești

AMBIENT

■ Trafic auto intens

CONCLUZIE PRIVIND AMPLASAMENTUL

zona centrala (Nord-Cameliei- Cartier Carino) , zona ocupata in principal de cartier rezidențial de blocuri Poluare in limitele orașului Ploiești. Ambient civilizat.10.

DESCRIEREA TERENULUI

DATE GENERALE

 • ■ Amplasare : mun Ploiești, in zona centrala Nord- Cameliei

 • ■ Suprafața S = 3,75mp

 • ■ Deschiderea Ia drum: -

DESCRIERE

 • ■ Dimensiuni:

 • ■ Forma: regulată

 • ■ înclinare: plat

 • ■ Inundabil: nu

" împrejmuit -neîmprejmuit

VECINĂTĂȚI IMEDIATE

 • ■ N- domeniu public

- S- bloc 47

 • ■ E - domeniu public

 • ■ V - domeniu public

VECINĂTĂȚI

■ Cartier de blocuri

UTILITATI

 • ■ Gaze —da

 • ■ Electricitate - da

 • ■ Canalizare-da

* Apa —da

ÎMPREJMUIRE

■ neimprejmut

CERTIFICAT DE URBANISM NR.

■ 1136/11.10.2012


11.

ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE

DEFINIREA PIEȚEI ȘI SUBPIEȚEI

■ Piața terenurilor

NATURA ZONEI

■ Zonă ocupata in special de cartier de blocuri cu regim de inaltime P+4 si P+10

 • ■ Din punct de vedere edilitar: zona în stagnare

 • ■ Din punct de vedere economic: zonă cu economie in stagnare, ștffhăj ridicat

5/
Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 3,75mp situat in mun. Pioicslplr?

Cameliei, nr.l, bl.47, parter, ap.3, Jud Prahova.

OFERTA DE

PROPRIETĂȚI

IMOBILIARE SIMILARE

■ medie

CEREREA DE PROPRIETĂȚI SIMILARE

■ medie

ECHILIBRUL PIEȚEI (RAPORTUL CERERE/ OFERTĂ)

■ tendința spre echilibru

PREȚURI ÎN ZONĂ PENTRU PROPRIETĂȚI SIMILARE

 • ■ Minim:150 EURO/mp

 • ■ Maxim:218 EURO/mp

CONCLUZII ȘI TENDINȚE PRIVIND PIAȚA PROPRIETĂȚII

 • ■ echilibru; Tendință: piața imobiliara este in stagnare, numărul de tranzacții fiind forte redus datorita crizei financiare si situației de nesiguranța generata de aceasta

 • ■ REZULTATUL CERCETĂRII; pe termen mediu si lung -posibilitate de stabilizare a preturilor sub nivelul actual. LICHIDITATE MEDIE,

Se vor anexa oferte care susțin elementele de piață cuprinse în prezentul raport.


12. EVALUARE

REGLEMENTĂRI ȘI CADRU LEGAL

STANDARDE INTERNAȚIONALE DE EVALUARE - EDIȚIA 2011

 • ■  IVS 101 - Sfera misiunii de evaluare

 • ■  IVS 103 - Raportarea evaluării

- IVS 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare


 • 12.1. Cea mai buna utilizare

Conceptul de cea mai buna utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietarii selectata din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire si va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare in capitolele următoare ale lucrării.

Cea mal buna utilizare - este definita ca utilizarea rezonabila, probabila si legala a unui teren liber sau construit care este fizic posibila, fundamentata adecvat, fezabila financiar si are ca rezultat cea mai mare valoare.

Cea mai buna utilizare este analizata uzual in una din următoarele situării:

 • ■  cea mai buna utilizare a terenului liber

 • ■  cea mai buna utilizare a terenului construit.

Cea mai buna utilizare a unei proprietari imobiliare trebuie sa îndeplinească patru criterii. Ea trebuie sa fie:

 • •   permisibila legal

■   posibila fizic

 • *   fezabila financiar ■ maxim productiva

Analiza efectuată a presupus culegerea unor informații de pe piața terenurilor intravilane, pr<


și studierea alternativelor posibile de folosire a acestora.

Concluzia este că, cea mai bună utilizare a proprietății în cauza este utilizarea ca tfrobrieta agricola

Practic, ținând cont de tipul terenului si de amplasarea acestuia, cea mai buna altemativa p8ătbilaj< pentru activul analizat este cea de teren liber - curs construcții. Prin prisma criteriilor-care definesc noțiunea de C.M.B.U. aceasta abordare:

 • ■   este permisibila legal;

 • ■   îndeplinește condiția de fizic posibila.

 • ■   este fezabila financiar.

 • ■   este maxim productiva se refera la valoarea proprietății imobiliare in condițiile celei mai bune utilizări (destinații).

 • 12.2. Abordarea (evaluarea) prin metoda comparației directe

în ANEXA este prezentată determinarea valorii de piață prin metoda comparației de piață prin corecții brute.

A fost determinata valoare terenului in zona (134EURO/mp) folosind ca etalon suprafața construita a blocului 47 , respectiv 300mp.

Ținând cont de acesta valoare a fost deteminata valoarea de piața a suprafeței de teren supusa evaluării in prezentul raport adica 3,75 mp

Nota: A fost utilizata numai aceasta metoda de determinare a valorii de piața deorece pentru utilizarea celorlalte metode nu au fost identificate informații suficente si sustenabile pentru utilizarea acestora in prezentul raport

VALOAREA DE PIAȚĂ DETERMINATĂ PRIN METODA

COMPARAȚIEI DIRECTE

2.194 LEI echivalent 503 EUR

13. DEFINIȚII, IPOTEZE ȘI CONDIȚII LIMITATIVE ȘI ALTELE

13.1. DEFINIȚII

■ VALOREA DE PIAȚĂ

suma estimată pentru care un activ ar putea fi schimbat la data evaluării, între un cumpărător hotarat și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat si în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

 • 13.2. IPOTEZE ȘI CONDIȚII LIMITATIVE:

 • 1. Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nu este permisă folosirea raportului de către o terță persoană fără obținerea, în prealabil, a acordului scris al clientului, autorului evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează la punctul 8 de mai jos. Nu se asumă responsabilitatea față de nici o altă persoană în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport.                         s—>

BUCUK M. pgv

 • 2.  Raportul de evaluare își păstrează valabilitatea numai în situația în care condinile^'pM^fTj ț? "’i reprezentate de factorii economici, sociali și politici, rămân nemodificate în r^^^cu'cele existente la data întocmirii raportului de evaluare. Toate afirmațiile din prezentul

valabile la data raportului.

 • 3.  Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natură legală, care afectează fie proprietatea imobiliară evaluată, fie dreptul de proprietate asupra acesteia și care nu sunt cunoscute de către evaluator. în acest sens se precizează că nu au fost făcute cercetări specifice la arhive, iar evaluatorul presupune că titlul de proprietate este valabil și se poate tranzacționa, că nu există datorii care au legătură cu proprietatea evaluată și aceasta nu este ipotecată sau închiriată. în cazul în care există o asemenea situație și este cunoscută, aceasta este menționată în raport. Proprietatea imobiliară se evaluează pe baza premisei că aceasta se află în posesie legală (titlul de proprietate este valabil) și responsabilă.

  ’O


 • 4.  Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu sunt respectate aceste cerințe, valoarea de piață va fi afectată.

 • 5.  Proprietatea nu a fost expertizată detaliat. Orice schiță din raportul de evaluare prezintă dimensiunile aproximative ale proprietății și este realizată pentru a ajuta cititorul raportului să vizualizeze proprietatea. în cazul în care există documente relevante (măsurători de cadastru, expertize) acestea vor avea prioritate.

 • 6.  Dacă nu se arată altfel în raport, se înțelege că evaluatorul nu are cunoștință asupra stării ascunse sau invizibile a proprietății (inclusiv, dar fără a se limita doar la acestea, starea și structura solului, structura fizică, sistemele mecanice și alte sisteme de funcționare, fundația, etc.), sau asupra condițiilor adverse de mediu (de pe proprietatea imobiliară în cauză sau de pe o proprietate învecinată, inclusiv prezența substanțelor periculoase, substanțelor toxice etc.), care pot majora sau micșora valoarea proprietății. Se presupune că nu există astfel de condiții dacă ele nu au fost observate, la data inspecției, sau nu au devenit vizibile în perioada efectuării analizei obișnuite, necesară pentru întocmirea raportului de evaluare. Acest raport nu trebuie elaborat ca un audit de mediu sau ca un raport detaliat al stării proprietății, astfel de informații depășind sfera acestui raport și/sau calificarea evaluatorului. Evaluatorul nu oferă garanții explicite sau implicite în privința stării în care se află proprietatea și nu este responsabil pentru existența unor astfel de situații și a eventualelor lor consecințe și nici pentru eventualele procese tehnice de testare necesare descoperirii lor.

 • 7.  Evaluatorul obține informații, estimări și opinii necesare întocmirii raportului de evaluare, din surse pe care le consideră a fi credibile și evaluatorul consideră că acestea sunt adevărate și corecte. Evaluatorul nu își asumă responsabilitatea fii privința acurateței informațiilor furnizate de terțe părți.

 • 8.  Conținutul acestui raport este confidențial pentru client și destinatar și autorul nu îl va dezvălui unei terțe persoane, cu excepția situațiilor prevăzute de Standardele Internationale de Evaluare și/sau atunci când proprietatea a intrat în atenția unui corp judiciar calificat.

 • 9.  Evaluatorul a fost de acord să-și asume realizarea misiunii încredințate de către clientul numit în raport, în scopul utilizării precizate de către client și în scopul precizat în raport.

 • 10. Consimțământul scris al evaluatorului și al evaluatorului verificator (dacă al acestuia din urmă este necesar), trebuie obținut înainte ca oricare parte a raportului de evaluare să poată fi utilizată, în orice scop, de către orice persoana, cu excepția clientului și a creditorului, sau a altor destinatari ai evaluării care au fost precizați în raport. Consimțământul scris și aprobarea trebuie obținute înainte ca raportul de evaluare (sau oricare parte a sa) să poată fi modificat sau transmis unei terțe părți, inclusiv altor creditori ipotecari, alții decât clientul sau altor categorii de public, prin prospecte, memorii, publicitate, relații publice, informații, vânzare sau alte mijloace. Raportul de evaluare nu este destinat asigurătorului proprietății evaluate, iar valoarea prezentată în raportul de evaluare nu are legătură cu valoarea de asigurare.

13.3 ALTE PRECIZĂRI

Raportul de evaluare este completat in ANEXA cu fotografii din care rezultă în proprietății imobiliare în zona și aspectul interior si exterior al acesteia.

în procesul de evaluare se vor utiliza date și informații în EURO și RON.

13.4. SURSE DE INFORMARE

Valorile comparabilelor au fost preluate din următoarele surse:

 • ■   Publicații de specialitate

 • ■   Internet

 • ■   Informații de spre tranzacții încheiate

(Anexe)

Q         14. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Ca elaborator declar că raportul de evaluare, pe care îl semnez, a fost realizat în concordanță cu reglementările Standardelor Internaționale de Evaluare și cu ipotezele și condițiile limitative cuprinse în prezentul raport. Declar că nu am nici o relație particulară cu clientul și nici un interes actual sau viitor față de proprietatea evaluată. Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obținerii unei anumite valori, solicitare venită din partea clientului sau a altor persoane care au interese legate de client sau de produsul bancar garantat, iar remunerarea evaluării nu se face în funcție de satisfacerea unei asemenea solicitări. In aceste condiții, subsemnatul, în calitate de elaborator, îmi asum responsabilitatea pentru datele și concluziile prezentate în prezentul raport de evaluare.

15. CERTIFICARE

Subsemnatul certific în cunoștință de cauză și cu bună credință că:

 • 1. Afirmațiile declarate de către mine și cuprinse în prezentul raport sunt adevărate și corecte. Estimările și concluziile se bazează pe informații și date considerate de către evaluator ca fiind adevărate și corecte, precum și pe concluziile inspecției asupra proprietății, pe care am efectuat-o la data 04.03.2013.

 • 2. Analizele, opiniile și concluziile mele sunt limitate doar de ipotezele și concluziile limitative menționate și sunt analizele, opiniile și concluziile mele profesionale personale, imparțiale și nepărtinitoare.

 • 3. Nu am interese anterioare, prezente sau viitoare în privința proprietății imobiliare care face obiectul prezentului raport de evaluare și nu am nici un interes personal privind părțile implicate în prezenta misiune, excepție făcând rolul menționat aici.

 • 4. Implicarea mea în această misiune nu este condiționată de formularea sau prezentarea unui rezultat prestabilit legat de mărimea valorii estimate sau impus de destinatarul evaluării și legat de producerea unui eveniment care favorizează cauza clientului în funcție de opinia mea.

 • 5. Analizele, opiniile și concluziile mele au fost formulate, la fel ca și întocmirea acestui raport, în concordanță cu Standardele Internaționale de Evaluare.

 • 6. Posed cunoștințele și experiența necesare îndeplinirii misiunii în mod competent. Cu excepția persoanelor menționate în raportul de evaluare, nici o altă persoană nu mi-a acordat asistență profesională în vederea îndeplinirii acestei misiuni de evaluare.

Proprietatea evaluata; Teren intravilan in suprafața de 3.75mp situat in mun. Ploiesti^stiș Cameliei, nr.l, bl.47, parter, ap,3. Jud Prahova.

16. RECONCILIEREA VALORILOR. DECLARAREA VALORII SELECTAÎN URMA EVALUĂRII EFECTUATE DE MINE (NOI), A

INFORMAȚIILOR APLICABILE ȘI A FACTORILOR RELEVANȚI, OPINIA MEA (NOASTRĂ) ESTE CĂ VALOAREA DE PIAȚĂ A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE DESCRISE (SAU DREPTULUI EVALUAT) ESTE:

VALOAREA DE PIAȚĂ RECOMANDATĂ

2.194 LEI echivalent 503 EUR

VALOAREA DE PIAȚĂ A FOST DETERMINATĂ PRIN METODA

COMPARAȚIEI DIRECTE


întocmit

mg. Alexandru Bucur Expert Evaluator

Membru Titular ANEVAR/UNE
Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 3.75mp situat in mun. Ploiești, Cameliei, nr.I. bl.47, parter, ap.3, Jud Prahova,

ANEXE

ANEXA:

Determinarea valorii de piață prin metoda comparației directe

ANEXA:

Fotografii

ANEXA:

Harta

ANEXA:

Extrase privind prețurile pe segmentul de piață al proprietății

ANEXA:

Ci proprietar

ANEXA;

Certificat de moștenitor nr.81/31.03.2011

p

ANEXA:

încheierea de intabulare nr. 28460/22.06.2012

ANEXA:

Certificat de urbanism nr.I 136/11.10.2012

ANEXA:

Plan de incadrare in zona

ANEXA:

Releveu apartament nr. 3

ANEXA:

Plan de situație
Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 3.75mp situat in mun. Ploi^ți^ Cameliei. nr.L bl.47. parter, ap.3, Jud Prahova.


METODA COMPARAȚIEI VÂNZĂRILOR


r

Elemente de comparație

Subiect

Comp. 1

Comp. 2

Comp. 3

Comp. 4  |

Suprafața bloc

300.00

300

450

476

320

Preț (oferta/vanzare) (Eur/mp)

183

150

185

218

Drepturi de proprietate

concesionare

integrai

integra!

integra!

integra!

Valoarea corecției (%)

-30%

-30%

-30%

-30%

Valoarea corecției (Eur/mp)

-55

-45

-56

-65

Preț corectat

128.10

105.00

129.50

152.60

Condiții vanzare (°/o din oferta)

-5%

oferta

oferta

oferta

oferta

Valoarea corecției (Eur/mp)

-6.4

-5.3

-6.5

-7.6

Preț corectat

121,70

99.75

123.03

144.97

Localizare

centrai

similar

inferior

superior

superior

(Cameliei)

(centra!)

(Văleni)

(Republicii)

(Cantacuzino)

Valoarea corecției (%)

0%

20%

-10%

-15%

Valoarea corecției (Eur/mp.)

0

20

-12

-22

Preț corectat

121.70

119.70

110.72

123.22

Acces

asfaltat

similar

similar

similar

similar

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

0%

Valoarea corecției (Eur/mp)

0

0

0

0

Preț corectat

121.70

119.70

110.72

123.22

Destinația (utilizarea terenului)

rezidențial

similar

similar

similar

similar

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

0%

Valoarea corecției (Eur/mp)

0

0

0

0

Preț corectat

121.70

119.70

110.72

123.22

Utilitari

pe teren

inferior

inferior

similar

similar

Valoarea corecției (%)

10%

10%

0%

0%

Valoarea corecției (Eur/mp)

12

12

0

0

Preț corectat

133.86

131.67

110.72

123.22

construcție demolabila pe teren

nu

nu

nu

da

da

Valoarea corecției (%)

0%

0%

10%

10%

Valoarea corecției (EUR/mp)

0

0

11

12

Preț corectat

133.86

131.67

121.79

135.55

înclinație

plat

similar

similar

similar

similar

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

0%

Valoarea corecției (EUR/mp)

0

0

0

0

Preț corectat

133.86

131.67

121.79

135.55

Deschidere(m)

10

10

18,5

9,85

15.0

Valoarea corecției (%)

0%

-5%

0%

-5%

Valoarea corecției (EUR/mp)

0.0

-7

0.0

-6.8

Preț corectat

133.86

125.09

121.79

128.77

Suprafața blocului (mp.)

300.00

300

450

476

320

Valoarea corecției (%)

0%

10%

10%

0%

Valoarea corecției (EUR/mp)

0.0

13

12<2>

0.0
Ținând cont de faptul ca prin calculul de mai sus am determinat valoarea de plata a terenului in zona folosind ca etalon suprafața blocului 47 ( 300mp) valoarea suprafeței de 3,75 mp pe care se va realiza

balconul

este : 3,75 mp x 134 EUR/mp = 503 EUR
Proprietatea evaluata: Teren intravilan în suprafața de 3.75mp situat in mun. Ploiești, str. Cameliei. nr.I. bl.47. parter, ap.3. Jud Prahova.


COMPARABILE TERENURI
COMPARABILA 1

CAFROM IMOBILIARE- Vanzare Teren Ploiești zona CentralaPloiești, zona Central


55.000 EUR 183


EUR


/ mp


- Comision: 2%


Preț negociabil


Tip teren: intravilan construcții Suprafață teren: 300 mp Front stradal: 10 m
Detalii

Zona centrala, teren in suprafața de 300 mp cu lățime de 9,60 m! fata si 10,97 spate. Utilitati apa, gaze, curent, pe teren. Vecinătăți bune, proprietate intabulata.

•           Caracteristici

Suprafață teren:

Front stradal:

Nr. fronturi:

Lățime drum acces: înclinație teren:

Tip teren: Clasificare teren:

Construcție pe teren:

300 mp

10 m

1


construcții intravilan Nu


 • •          Apa

 • •         Gaz

 • •           Curent

Alte detalii zonă

 • •            Amenajare străzi: asfaltate, betonate

 • •            Mijloace de transport

 • •             Iluminat stradal

Alte informații

 • •           Vecinătăți: Str. Romana, Str. Gageni, BCR

 • •            Acte, avize: Autorizație de Construire, locuința familiala p+1 http:/Awvw.imobi l iare.ro/anunt/X5 HOQ3002

TipăreșteSalvează anunț

 • •          Date agenție/agent CAFROM-IMOBILIARE

Ploiești, Ploiești

www.cafrom-impex.ro

Contactează prin telefon

0722.851802Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 3,75mp situat în mun. Ploiești, sțr^ Cameliei, nr.l, bl.47, parter, ap.3, Jud Prahova,


COMPARABILA 2

EQUINOX: Teren de vanzare, toate utilitățile, zona VĂLENI

Ploiești, zona Centra;


68.000

EUR


- Comision: negociabil


450

EUR

/ mp Preț negociabil

Tip teren: intravilan construcții Suprafață teren: 450 mp Front stradal: 18.5 m•           Caracteristici


Suprafață teren:

450 mp

Front stradal:

18.5 m

Nr. fronturi:

1

Lățime drum acces:

înclinație teren:

Tip teren:

construcții

Clasificare teren:

intravilan

Construcție pe teren:

Nu

Suprafața construită:

Specificații

Apa

Canalizare

Gaz

CurentModificat la: 24/01/2013Alte detalii zonă


Amenajare străzi: asfaltate Iluminat stradal


Alte informații

•             Alte detalii: Terenul este situat in zona Centrala-Valeni.

http://www.imobiliare.ro/anunt/XOOO 130CF

TipăreșteSalvează anunț


Date agenție/agentEQUINOX

Ploiești, Strada Ion Maiorescu, Nr.12t B1.33S1, Ap.5D

www.equinox.ro

Contactează prin telefon

0244.515676


COMPARABILA 3

Teren intravilan ,doua ieșiri, cu casa demolabila

Ploiești, zona Republicii

Strada Nicolae Tltulescu

88.000

EUR

185

- Comision de la cumpărător 0%


EUR /mp

Preț negociabil

Tip teren: intravilan construcții Suprafață teren: 476 mp Front stradal: 9.85 m Construcție pe teren

•           Caracteristici

Suprafață teren:

476 mp

Front stradal:

9.85 m

Nr. fronturi:

Lățime drum acces:

--

înclinație teren:

__

Tip teren:

construcții

Clasificare teren:

intravilan

Construcție pe teren:

Da

Suprafața construită:

Specificații

Modificat la: 20/01/2013


hUpy/www.irnobiliare.ro/arnint/XV0003ȚJE

TinăreșteSalvează anunț

•          Date proprietar

MADALINA

Proprietar

Contactează prin telefon

0720997302- Comision: negociabil


Preț negociabil

Tip teren: intravilan construcții Suprafață teren: 320 mp Front stradal: 15 m Construcție pe teren


Suprafață tersn = 320,00 mp fMarshall Imobiliare - Vanzari terenuri i

Modificat ia: 05/03/2013


Caracteristici

Suprafață terem

320 mp

Front stradal:

15 m

Nr. fronturi:

1

Lățime drum acces:

înclinație teren:

Tip teren:

construcții

Clasificare teren:

intravilan

Construcție pe teren:

Da

Suprafața construită:

...

Specificații

Apa

Canalizare

Gaz

Curent

Alte detalii zonă

Amenajare străzi: asfaltate

Mijloace de transport Iluminat stradal


Proprietatea evaluata: Teren Intravilan in suprafața de 3.75mp situat in mun. PIc^^qsM A /y Cameliei, nr.l, bl.47. parter, ap.3. Jud Prahova.


http://www.iniobiliare.ro/anunt/X2L8I305A


TipăreșteSalvează anunț


Date agenție/agent


MARSHALL IMOBILIARE

Ploiești, str. Gheorghe Doja, bl. 34A1, et 1, ap. 5

www.rnarshall-iniobiliare.rowvw.imobtliare.ro/marshallimobiliare

Contactează prin telefon


0344-140152

0733-358130


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICI POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPE COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Vasilescu Rodica Daniela în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, strada Cameliei nr.lbis, bl.47, ap.3, parter, prin edificarea unui balcon

și a emis:         «

Data:        <£>{? ■ 2.v(^