Hotărârea nr. 315/2013

Hotãrârea nr. 315 privind modificarea prin act adiţional a unor contracte de concesiune în vederea actualizării adreselor poştale a unor imobile în care îşi desfasoara activitatea cabinete medicale individuale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 315 privind modificarea prin act adițional a unor contracte de concesiune în vederea actualizării adreselor poștale a unor imobile în care își desfasoara activitatea cabinete medicale individuale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Iulian Liviu Teodorescu și a domnilor Consilieri Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitor la modificarea prin act adițional a unor contracte de concesiune în vederea actualizării adreselor poștale a unor imobile în care își desfășoară activitatea cabinete medicale individuale;

Având în vedere solicitările înregistrate la Municipiul Ploiești primite din partea Cabinetelor Medicale Individuale care funcționează în imobilele situate în str. Domnișori nr. 13 bl. 12, ap. 3 și str. Podul înalt bl. 4B, ap. 3, și scrisoarea înaintată de către Colegiul Medicilor Prahova referitoare la actualizarea adreselor poștale a imobilelor în care își desfășoară activitatea cabinetele medicale individuale în vederea acreditării acestora de către Casa de Asigurări de Sănătate Prahova;

Văzând adresa Direcției Generale de Dezvoltare Urbana nr. 305302/21.08.2013;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și b), alin.(6), lit.a), pct.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Aprobă modificarea prin act adițional a contractelor de concesiune nr. 338315/21.03.2005, nr. 330946/21.03.2005, nr. 473741/22.03.2005 încheiate între Municipiul Ploiești si Cabinetele Medicale Individuale, pentru spațiile medicale situate în imobilul din Ploiești, str. Domnișori nr. 13, bl. 12, ap. 3, în vederea actualizării adresei poștale a acestui imobil (adresa poștală actuală fiind str. Domnișori nr. 15, bl. 12B, ap. 3).

Art2. Aproba modificarea prin act adițional a contractelor de concesiune nr. 494406/24.05.2005, 494403/24.05.2005 incheiate intre Municipiul Ploiești și Cabinetele Medicale Individuale, pentru spațiile medicale situate în imobilul din Ploiești, str. Podul înalt, bl.4B, ap. 3 în vederea actualizării adresei poștale a acestui imobil (adresa poștală actuală fiind str. Podul înalt nr. 6, bl. 4B, ap. 3).

Art. 3 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze actele adiționale la contractele de concesiune prevăzute la art. 1 și art. 2 în vederea actualizării adreselor poștale ale imobilelor în care își desfășoară activitatea cabinete medicale individuale (adresele poștale actuale: str. Domnișori nr. 15, bl. 12B, ap. 3 și str. Podul înalt nr. 6, bl. 4B, ap. 3).

Art 4 - Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 27 august 2013


Contrasemnează Secreta/, Oana Cristina Iacob/

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind modificarea prin act adițional a unor contracte de concesiune in vederea actualizării adreselor poștale a unor imobile în care își desfasoara activitatea cabinete medicale individuale

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local administrează domeniul public și privat al municipiului și hotărăște cu privire la vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate a municipiului, în condițiile legii.

Prin Hotararea Guvernului României nr. 884/2004 s-a stabilit cadrul juridic referitor la concesionarea unor spatii cu destinația de cabinete medicale.

In temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 884/2004 au fost incheiate contractele de concesiune nr. 338315/21.03.2005, nr. 330946/21.03.2005, nr. 473741/22.03.2005 între Municipiul Ploiești si Cabinetele Medicale Individuale, pentru spațiile medicale situate în imobilul din Ploiești, str. Domnișori nr. 13, bl. 12, ap. 3 si contractele de concesiune nr. 494406/24.05.2005, nr. 494403/24.05.2005 incheiate intre Municipiul Ploiești si Cabinetele Medicale Individuale, pentru spatiile medicale situate în imobilul din Ploiești, str. Podul înalt, bl.4B, ap. 3.

Prin scrisorile inregistrate la Municipiul Ploiești primite din partea Cabinetelor Medicale Individuale care funcționează in imobilele situate in str. Domnișori nr. 13, bl. 12, ap. 3 si str. Podul înalt bl. 4B, ap. 3 si scrisoarea inaintata de către Colegiul Medicilor Prahova se solicita actualizarea in regim de urgenta a adreselor poștale ale acestor imobile in vederea acreditării cabinetelor medicale de către Casa de Asigurări de Sănătate Prahova.

Fata de cele prezentate, va supunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat privind modificarea prin act adițional a unor contracte de concesiune in vederea actualizării adreselor poștale a unor imobile în care își desfasoara activitatea cabinete medicale individuale, (adresele poștale actuale: str. Domnișori nr. 15 bl. 12B, ap. 3 și str. Podul înalt nr. 6, bl. 4B, ap. 3).


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea prin act adițional a unor contracte de concesiune in vederea actualizării adreselor poștale a unor imobile în care își desfasoara activitatea cabinete medicale individuale

Potrivit prevederilor art. 119 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituie patrimoniu al unității administrativ - teritoriale bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public al unității administrativ-teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

Prin Hotararea Guvernului României nr. 884/2004 s-a stabilit cadrul juridic referitor la concesionarea unor spatii cu destinația de cabinete medicale.

A

In temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 884/2004 au fost incheiate contractele de concesiune nr. 338315/21.03.2005, nr. 330946/21.03.2005, nr. 473741/22.03.2005 între Municipiul Ploiești si Cabinetele Medicale Individuale, pentru spațiile medicale situate în imobilul din Ploiești, str. Domnișori nr. 13, bl. 12, ap. 3 si contractele de concesiune nr. 494406/24.05.2005, nr. 494403/24.05.2005 incheiate intre Municipiul Ploiești si Cabinetele Medicale Individuale, pentru spatiile medicale situate în imobilul din Ploiești, str. Podul înalt, bl.4B, ap. 3.

Prin scrisorile inregistrate la Municipiul Ploiești primite din partea Cabinetelor Medicale Individuale care funcționează in imobilele situate in str. Domnișori nr. 13, bl. 12, ap. 3 si str. Podul înalt bl. 4B, ap. 3 si scrisoarea inaintata de către Colegiul Medicilor se solicita actualizarea in regim de urgenta a adreselor poștale a imobilelor in care isi desfasoara activitatea cabinete medicale individuale in vederea acreditării acestora de către Casa de Asigurări de Sănătate Prahova.


Totodată, prin adresa nr. 305302/2013 Direcția Generala de Dezvoltare Urbana a comunicat faptul ca pentru cele doua imobile in care isi desfasoara activitatea cabinetele

medicale individuale adresele poștale corecte sunt: str. Domnișori nr. 15 bl. 12B, ap. 3 și str. Podul înalt nr. 6, bl. 4B, ap. 3).

DIRECTOR iEXE£UTI V, Florin Retrache


SEF SERVICIU, Viorica

/


AVIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA

JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV, / Iulia AlexandruDIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta Craciunoi


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2                      ,'H .    ?

l!'"'C :                 '/A

Lrl         A/J

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea prin act adițional a unor contracte de concesiune in vederea actualizării adreselor poștale a unor imobile in care isi desfasoara activitatea cabinete medicale individuale

și a emis:


Data:ZoM