Hotărârea nr. 314/2013

Hotãrârea nr. 314 privind modificarea prin act aditional a contractului de inchiriere nr. 17657/31.10.2008 incheiat intre Municipiul Ploiesti si Uniunea Asociatiilor de Proprietari Prahova in sensul maririi suprafetei inchiriate in imobilul situat in Ploiesti, strada G-ral Vasile Milea nr.1, bl.A7, parter

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 314


privind modificarea prin act adițional a contractului de închiriere nr. 17657/31.10.2008 încheiat intre Municipiul Ploiești si Uniunea Asociațiilor de Proprietari Prahova in sensul măririi suprafeței închiriate in imobilul situat in Ploiești, strada G-ral Vasile Milea nr.l, bl.A7, parter

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor Consilieri Popa Constantin, Dumitru Cristian, Vîscan Robert Ionut, Popa Gheorghe, Minea Constantin Gabriel și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu la proiectul de hotarare privind modificarea prin act adițional a contractului de inchiriere nr. 17657/31.10.2008 incheiat intre Municipiul Ploiești si Uniunea Asociațiilor de Proprietari Prahova in sensul măririi suprafeței inchiriate in imobilul situat in Ploiești, strada G-ral Vasile Milea nr.l, bl.A7, parter;

Văzând procesul verbal al Comisiei pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință a Consiliului Local al muncipiului Ploiești încheiat în data de 02.07.2013;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea prin act adițional a contractului de inchiriere nr.l7657/31.10.2008 încheiat între Municipiul Ploiești si Uniunea Asociațiilor de Proprietari Prahova in sensul măririi suprafeței închiriate în imobilul situat in Ploiești, strada G-ral Vasile Milea nr.l, bl.A7, parter, potrivit Actului adițional nr.5 - Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional nr. 5 la contractul de inchiriere nr.l7657/31.10.2008 încheiat între Municipiul Ploiești si Uniunea Asociațiilor de Proprietari Prahova, care constituie Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă modificarea prevederilor art. 1, alin. 1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 240/30.09.2008, după cum urmeaza:

"Aprobă repartizarea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, Str. Grai. Vasile Milea nr. 1, bl. A7 parter, în suprafață de 78,30 mp. către Uniunea Asociațiilor de Proprietari Prahova, cu destinația de sediu."

Art. 4 - Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.Contrasemnează Seci/efar, Oana Cristina Iac

Anexa la H.C.L. nr. 3/^


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

NR. 7104

ACT ADIȚIONAL NR. 5

la contractul de închiriere nr.17657/31.10.2008

pentru spațiu cu alta destinație decât aceea de locuința incheiat astazi_______________________

In baza Hotărârii nr.____________/_________ a Consiliului Local al

Municipiului Ploiești, intre:

MUNICIPIUL PLODEȘTI, cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii nr. 2, reprezentat prin Primar Iulian Badescu, in calitate de locator, pe de o parte,

si

UNIUNEA ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI PRAHOVA cu sediul in Ploiești, strada G-ral Vasile Milea nr.l, bl.A7, parter, cod de înregistrare fiscala 11737998, reprezentata prin__________________________________________________

in calitate de chiriaș, pe de alta parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifica si se completează prevederile contractului de închiriere nr. 17657/31.10.2008 incheiat pentru folosința spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, strada G-ral Vasile Milea nr.l, bl.A7, parter, după cum urmeaza:

  • 1) Art. 1 din contractul de închiriere nr. 17657/31.10.2008 se modifica si va avea următorul conținut:

"Art. 1 Obiectul contractului il constituie folosința pe perioada determinata a spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. G-ral Vasile Milea nr. 1, bl. A7, parter, in suprafața utila de 78,30 mp. (încăperile 2,3,4,5,6,7,8,9,10 identificate in Planul de amplasament si delimitarea bunului imobil întocmit de S.C. CONSPROIECT S.A. - releveu spațiu comercial parter -anexa ce face parte integranta din prezentul act adițional).”

  • 2) Art. 4 din contractul de închiriere nr. nr. 17657/31.10.2008 se modifica si va avea următorul conținut:

Art. 4 Prețul închirierii, respectiv chiria lunara, este de 542,86 lei (78,30 mp X 5,00 lei/mp/luna - tarif stabilit prin HCL nr. 7/2007 X 106,57% indice de inflație dec. 2007 fata de dec. 2006 x 106,30% indice de inflație dec. 2008 fata de dec. 2007 x 104,74% indice de inflație dec. 2009 fata de dec. 2008 x 107,96% indice de inflație dec. 2010 fata de dec. 2009 x 103,14% indice de inflație dec. 2011 fata de dec. 2010 x 104,95% indice de inflație dec. 2012 fata de dec. 2011)”.

Conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.7/2$$X$afi< lunar de baza pe mp. pentru inchirierea spațiului cu alta destinație ''apeegi locuința ce face obiectul prezentului contract se va actualiza anual,             eteM


inflație.

Noul cuantum al chiriei va fi comunicat chiriașului printr-o noSfîSj^ se mai incheia act adițional."

  • 3) Prevederile prezentului act adițional intra in vigoare incepand cu data încheierii acestuia.

  • 4) Restul  clauzelor prevăzute in contractul de închiriere nr.

17657/31.10.2008 raman neschimbate.

  • 5) Prezentul act adițional face parte integranta din contractul de inchiriere nr. 17657/31.10.2008 si s-a încheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

    Municipiul Ploiești PRIMAR, Iulian Badescu


Chiriaș,

Uniunea Asociațiilor de Proprietari Prahova

Direcția de Gestiune Patrimoniu, Director Executiv, Florin Petrache

Serviciul Contracte, Sef Serviciu, Viorica Patrascu

Vizat pentru control financiar preventiv, Director Executiv, Nicoleta Craciunoiu

Vizat,

Serviciul Juridic Contencios, Contracte

întocmit,

Rozalia Toader

JUDEȚUL PRAHOVA, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Strada: Gat. l'asiie Milea ar. 1. ht. A7tspațiu comercial;

Proprietari: Consiliat Local ai Mim. Ploiești Adm Dom. Public si privat;

Chiriaș City Bai:.1:

Suprafața utila = - m.p.:

Suprafața construita = - m.p.t

Suprafața teren aferent = 35.62 rn.p.:

Cota indiviza = 3.t>2%:

Număr nivele = 7;

Număr scări = -î;

Număr apartamente = 112;

Acie: Hotararea 112’2S.b6.2W2 privind modificarecompletarea Serv Public Adminisiruiia Dom. Public

NUMĂR CADASTRAL PROVIZORIU AL BUNULUI’ IMOBIL:..........................


Cz / (?/ 'C'             RELEVEU SPAȚIU COMERCIAL SUBSOL

h cc/rA^car/                                Scara 1:1003

34

1.67


Nr. crt

încăpere

Suprfata utila

1

CASASCAAH

6.60 m.p

2

CAĂ'ERA

11.67 m;

3 .

CAU£fiA

11.69 m.p

4

W.C.

1.73 mp

5

LA%*OAA

2.13 mp

6

HOL ,

4.04 m.p.

7

CAMERA

11,76 mp

8

CAMERA

23 C0 mp.

9

Camera

<75 m.p.

Șutită

77.40 mp.

10

VITRlna

7SOmp

Sîoîsî

84,90 m.D.

Sc

93 1B m p.


1

)     5

'    si:

C___rNr. crt

încăpere

Suprfata utila

1

SUBSOL

173.46 FTLp

2

CASA ACARII

CflBmp

3

CASAllFTUU

• mp

Șuti la

191,32 m.p

Sc

222.36 m p


Ifi AUTgRJ


IZATA O.N.C.G.C.

T S.A.

3/2002


\L ax„u-vieanv4iît.r3jL j-/

CX&N D U C E R EP/

DIRECTOR CÎENERM

fit RECTOR PROIECTARE:

tT îoRjmvx r«R       VC mc ILIE eOS

consort

Ct .» ]|==

PLOIEȘTI ROL

(ANIA _

SfRAOA MAAAMURES h

. 11PICESÎ17M0   122 «3$

iEr DEPARTAMENT

îny. Kitf Cosmin

[’ROIIlCTAT

th. Sjrbc Fiîîp

îî1-SI:\rXT

;ne. !îi«s Cusuin


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind modificarea prin act adițional a cdntractului de inchiriere nr. 17657/31.10.2008 încheiat intre Municipiul Ploiești & Uniunea’ Asociațiilor de Proprietari Prahova in sensul măririi suprafeței închiriate in imobilul situat in Ploiești, strada G-ral Vasile Milea nr.l, bl.A7, parter

Potrivit prevederilor art. 36, alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) si alin.(6), lit.a), pct.3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local administrează domeniul public și privat al municipiului și hotărăște cu privire la vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a municipiului, în condițiile legii.

Spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat in Ploiești, strada G-ral Vasile Milea nr.l, bl.A7, parter, face parte din domeniul privat al municipiului Ploiești și este construit din fondurile statului.

Prin cererea nr. 2363/04.02.2013 înregistrată la Municipiul Ploiești, Uniunea Asociațiilor de Proprietari Prahova a solicitat spre folosință camera anexă spațiului in care iși desfașoara activitatea din imobilul situat in Ploiești, strada G-ral Vasile Milea nr.l, bl.A7, parter. Suprafața solicitata suplimentar este de 9,63 mp.

Solicitarea a fost analizată de către Comisia pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decăt aceea de locuință a Consiliului Local al Municipiului Ploiești fiind avizată favorabil in ședința din data 02.07.2013.

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat privind modificarea prin act adițional a contractului de inchiriere nr. 17657/31.10.2008 încheiat intre Municipiul Ploiești si Uniunea Asociațiilor de Proprietari Prahova in sensul măririi suprafeței închiriate in imobilul situat in Ploiești, strada G-ral Vasile Milea nr.l, bl.A7, parter.

Consilieri:

Vîscan Robert Ion


Minea Constantin GabrielMUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea prin act adițional a contractului de inchiriere nr. 17657/31.10.2008 incheiat intre Municipiul Ploiești si Uniunea Asociațiilor de Proprietari Prahova in sensul măririi suprafeței inchiriate in imobilul situat in Ploiești, strada G-ral Vasile Milea nr.l, bl.A7, parter

Potrivit prevederilor art. 119 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituie patrimoniu al unității administrativ - teritoriale bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public al unității administrativ teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. G-ral. Vasile Milea nr. 1, bl. A7 (fost CITIBANK) face parte din domeniul privat al municipiului Ploiești, este construit din fondurile statului.

Suprafața totala a spațiului este de 276,22 mp. fiind situata la parterul si subsolul blocului “7 etaje” astfel:

  • -  Parter: Sutiia77,40 mp + Svitrina7,5 mp = StotaiS4,90 mp.

  • -  Subsol: Sutiial91,32 mp.

Prin Hotararea nr. 240/30.09.2008 Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat repartizarea spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. G-ral. Vasile Milea nr. 1, bl. A7, parter in suprafața de 68,67 mp. către Uniunea Asociațiilor de Proprietari Prahova.

Aceasta suprafața face parte din parterul spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. G-ral. Vasile Milea nr. 1, bl. A7 (incaperile: 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 si 2,04 mp. din incaperea 2). Accesul in spațiu se face din str. G-ral. Vasile Milea.

Restul spațiului in suprafața 207,55 mp.care face parte din subsolul spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. G-ral. Vasile Milea nr. 1, bl. A7 (incaperile: 1 si 2) si parțial din parterul spațiului (respectiv accesul format din incaperea 1 si o suprafața de 9,63 mp. din incaperea 2) este liber in prezent.

Prin cererea nr. 2363/04.02.2013 inregistrată la Municipiul Ploiești, Uniunea Asociațiilor de Proprietari Prahova a solicitat spre folosință camera anexă spațiului in care iși desfașoara activitatea, din imobilul situat in Ploiești, strada G-ral Vasile Milea nr.l, bl.A7, parter. Aceasta suprafața de 9,63 mp. face parte din incaperea 2 de la parter.

Solicitarea a fost analizată și aprobată de către Comisia pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decăt aceea de locuință a Consiliului Local al Municipiului Ploiești in ședința din data 02.07.2013.

In cazul adoptării prezentei hotărâri se impune încheierea unui acțX^țfeAhlȚ prin care să se modifice corespunzător prevederile contractului nz:c7/oi înnnno                                              ~„Țn-ătie


nr. 17657/31.10.2008 încheiat pentru folosința spațiului cu altă deși aceea de locuință situat in imobilul din Ploiești, strada G-ral Vasile bl.A7, parter, in sensul modificării suprafeței prevăzute la obiectul co: la 68,67 mp. la 78,30 mp. (incaperile 2,3,4,5,6,7,8,9,10 identificate in amplasament si delimitarea bunului imobil întocmit de S.C. CONSPROIECT S7 - releveu spațiu comercial parter, precum si recalcularea chiriei corespunzător cu noua suprafața care face obiectul contractului.DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ JURIDIC CONTENCIOS CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV,


Nicoleta Craciunoiu

/iîntocmit: Toader Rozalia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


v\ _ , o

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SER^il.CĂTRE^


IU

VzlZlFJtJtKjJIZl JL JU-LV 1. ±W F ZlAvVZZUljl' Z V/Z1JUL/Z1 J. STl JL JUJLlVJLyjl 1JL V JU V JL, UJL>JIV P                    .

POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE


RAJMIR Ț

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea prin act adițional a contractului de închiriere nr. 17657/31.10.2008 încheiat între Municipiul Ploiești și Uniunea Asociațiilor de Proprietari Prahova în sensul măririi suprafeței închiriate în imobilul situat în Ploiești, strada G-ral Vasile Milea nr.l, bl.A7, parter

și a emis:
SECRETAR, Cristian Miha^ Ganea