Hotărârea nr. 313/2013

Hotãrârea nr. 313 privind modificarea prin act adiţional a contractului de asociere nr. 5556/13.05.2003 încheiat între Municipiul Ploieşti şi S.C.Willis S.A.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 313

privind modificarea prin act adițional a contractului de asociere nr. 5556/13.05.2003 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C.Willis S.A.

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor Consilieri Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu la proiectul de hotarare privind modificarea prin act act adițional a contractului de asociere nr. 5556/13.05.2003 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Willis S.A;

Văzând procesul verbal al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 28.05.2013;

/\

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), lit. d), lit. e), alin.(6) lit. a), pct. 2. si 3, alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă modificarea prin act adițional a contractului de asociere nr. 5556/13.05.2003 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Willis S.A, potrivit Actului adițional nr. 2 care constituie Anexa ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze Actul adițional nr. 2 la contractul de asociere nr. 5556/13.05.2003 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Willis S.A. care constituie Anexa ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3. Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 26/26.02.2003 se modifica și se completează în sensul prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce

5                                            >                                2                                                                   2

la cunoștința publica prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 27 august 2013Anexa la HCL nr..^.../...^.^.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU NR. 4699/....................

ACT ADIȚIONAL NR. 2

la contractul de asociere nr. 5556/13.05.2003


In baza Hotărârii nr.________/_________a Consiliului Local al Municipiului

Ploiești, intre:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul in Ploiești, Bd. Republicii nr. 2, în calitate de proprietar, reprezentat prin domnul Primar Iulian Badescu, pe de o parte,

Și

S.C. WILLIS S.A., cu sediul in Ploiești, str. Torcători nr. 2B, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J29/2014/1992, Cod Unic de înregistrare 1323409 , reprezentata prin.............................................denumită în cele

ce urmează ASOCIAT, pe de altă parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se; modifica și se completează prevederile contractului de asociere nr. 5556/13.05.2003, după cum urmeaza:

 • I. - Art. 3, pct. 3.1. al contractului de asociere nr. 5556/13.05.2003 se modifica si va avea următorul conținut:

“3.1. Durata asocierii este pana la data de 13.05.2014.

In măsură in care pana la data expirării contractului, nici una dintre parti nu notifica cealalta parte cu privire la intenția sa de a prelungi durata acestuia, contractul inceteaza de plin drept fara nici o formalitate prealabila.

 • II. - Art. 5, pct 5.7. al contractului de asociere nr. 5556/13.05.2003 se modifica incepand cu data incheierii prezentului act adițional si va avea următorul conținut:

“5.7. sa achite către Municipiul Ploiești o cota de 10% din incasarile ce vor fi realizate din contractele de reclama si publicitate, dar nu mai puțin de suma minima de 1984 lei/luna.

Plata se va efectua pana la data de 10 ale lunii următoare celei pentru care se face plata, in contul Municipiului Ploiești R039TREZ52121300205XXXXX deschis la Trezoreria Statului - Ploiești.

Pentru sumele neachitate la termenele scadente, S.C. WILLIS S.A. va plăti obligații de plata accesorii ce vor fi calculate conform legislației fiscale in vigoare, incepand din prima zi care urmeaza aceleia când suma a devenit exigibila.

Neachitarea sumelor datorate pentru o perioada mai lunga de 3 luni de la data primei scadente neachitate atrage după sine încetarea de plin drept a contractului fara sa mai fie necesara punerea in întârziere si fara nicio formalitate prealabila.”


 • III. Pana la data incheierii prezentului act adițional se mențin valabile clauzele prevăzute in contractul de asociere nr. 5556/13.05.2003.

 • IV. Restul clauzelor prevăzute în contractul de asociere nr. 5556/13 MSă003 rămână

neschimbate.                                                /

 • V. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul udej as ^pidre^ ni’g 5556/13.05.2003 și s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unipcpenti^,fiecare'1_y' parte.


  Municipiul Ploiești PRIMAR, Iulian Badescu


  ASOCIAT,

  S.C. WILLIS S.A.


Direcția de Gestiune Patrimoniu, Director Executiv, Florin Petrache

Serviciul Contracte, Sef Serviciu, Viorica Patrascu

Vizat pentru control financiar preventiv, Director Executiv,

Nicoleta Craciunoiu

Vizat,

Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte Director Executiv,

Iulia Alexandru

întocmit, Georgeta Daniela Toma

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind modificarea prin act adițional a contractului de, ‘ \ asociere nr. 5556/13.05.2003 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C.WîIl-is^S.A?^

Potrivit prevederilor art. 36, alin. (7), lit. a din Legea nr. 215/2011 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Ploiești hotărăște in condițiile legii cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau străine in vederea finanțării si realizării in comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.26/26.02.2003 s-a aprobat asocierea Municipiului Ploiești cu S.C. Willis S.R.L. - Willis Tele 7 Prahova in vederea amplasării si folosirii in comun a unui monitor video rotativ pe terenul ce aparține domeniului public al Municipiului Ploiești in suprafața de 16 mp situat in Ploiești, Piața Victoriei. Durata asocierii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, cu acordul pârtilor.

In baza acestei hotarari intre Municipiul Ploiești si S.C. Willis S.R.L - Willis Tele 7 Prahova (actuala S.C. WILLIS S.A.) a fost incheiat contractul de asociere nr. 5556/13.05.2003, durata contractului fiind de 10 ani de la data semnării lui.

Obiectul contractului consta in asocierea Municipiului Ploiești cu S.C. Willis S.A. in vederea amplasării si exploatării unui monitor video rotativ pe terenul in suprafața de 16 mp, ce aprtine domeniului public al municipiului, situat in Ploiești, Piața Victoriei.

Conform art. 5.7 din contractul de asociere nr. 5556/13.05.2003, societatea se obliga sa achite către Municipiul Ploiești o cota de 10 % din incasarile ce vor fi realizate din contractele de reclama si publicitate, pana la data de 10 ale lunii următoare celei pentru care se face plata.

Prin scrisoarea înregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 4699/12.03.2013 SC. Willis S.A. a solicitat prelungirea duratei contractului de asociere.

Solicitarea a fost analizata in ședința din data de 28.05.2013 a Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care a propus stabilirea unei sume minime conform prevederilor hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013, aceasta suma urmând a fi încasata de la încheierea actului adițional si inițiere proiect de hotarare in acest sens.

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 285/13.08.2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013, taxa pentru ocuparea terenului cu suporți pentru obiecte de publicitate este de 4 lei/mp./zi. Astfel, calculând la un număr de 31 zile/luna, rezulta următoarele: 16 mp x 41ei/mp./zi x 31 zile == 1984 lei/luna.

Prin urmare, art. 5.7. din contractul de asociere nr. 5556/13.05.2003 trebuie sa se modifice in sensul ca S.C. Willis S.A. va achita către Municipiul Ploiești o\ cota de 10% din incasarile ce vor fi realizate din contractele de reclama publicitate, dar nu mai puțin de 1984 lei/luna, pana la data de 10 ale lunii , /-următoare celei pentru care se face plata, incepand cu data semnării actului / adițional incheiat in urma adoptării prezentei hotarari.

Având in vedere cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului-Locali al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat, privind modificarea prin act adițional a contractului de asociere nr. 5556/13.05.2003 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C.Willis S.A..

Consilieri:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind modificarea prin act adițional a contractului de asociere nr. 5556/13.05.2003 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C.Willis S.A.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.26/26.02.2003 s-a aprobat asocierea Municipiului Ploiești cu S.C. Willis S.R.L. - Willis Tele 7 Prahova in vederea amplasării si folosirii in comun a unui monitor video rotativ pe terenul ce aparține domeniului public al Municipiului Ploiești in suprafața de 16 mp situat in Ploiești, Piața Victoriei. Durata asocierii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, cu acordul pârtilor.

In baza acestei hotarari intre Municipiul Ploiești si S.C. Willis S.R.L - Willis Tele 7 Prahova (actuala S.C. WILLIS S.A.) a fost incheiat contractul de asociere nr. 5556/13.05.2003, durata contractului fiind de 10 ani de la data semnării lui.

Obiectul contractului consta in asocierea Municipiului Ploiești cu S.C. Willis S.A. in vederea amplasării si exploatării unui monitor video rotativ pe terenul in suprafața de 16 mp, ce aprtine domeniului public al municipiului, situat in Ploiești, Piața Victoriei.

Conform art. 5.7 din contractul de asociere nr. 5556/13.05.2003, societatea se obliga sa achite către Municipiul Ploiești o cota de 10 % din incasarile ce vor fi realizate din contractele de reclama si publicitate, pana la data de 10 ale lunii următoare celei pentru care se face plata.

Prin scrisoarea inregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 4699/12.03.2013 SC. Willis S.A. a solicitat prelungirea duratei contractului de asociere.

Solicitarea a fost analizata in ședința din data de 28.05.2013 a Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care a propus stabilirea unei sume minime conform prevederilor hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013, aceasta suma urmând a fi incasata de la încheierea actului adițional si inițiere proiect de hotarare in acest sens.

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 285/13.08.2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013, taxa pentru ocuparea terenului cu suporți pentru obiecte de publicitate este de 4 lei/mp./zi. Astfel, calculând la un număr de 31 zile/luna, rezulta următoarele: 16 mp x 41ei/mp./zi x 31 zile = 1984 lei/luna.


In condițiile adoptării de către Consiliul Local al municipiului P proiectului de hotarare, modificarea contractului de asociere nr. 5556/13.05.2003se va face prin încheierea unui act adițional in sensul prelungirii duratei asocierii, precum si modificării clauzelor referitoare la cota minima datorata de către S.C. Willis S.A. către Municipiul Ploiești.

DIRECTOR EXIjGUTIV, Pefrache

W


Florin


VIZAT,


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE


PUBLICA, JURIDIC

CONTENCIOS,CONTRACTESEF SERVICIU,

Viorica Pătfașcu

w

DIRECȚIA ECONOMICA, Nicoleta CraciSmoiu

07 AMU ^7


întocmit: Toma Georgeta Daniela

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia nr. 2 pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Popi Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale


PROCES VERBAL încheiat astazi 06.08.2013

Comisia este compusa din domnii consilieri: Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian

La ședința au participat reprezentanții Direcției de Gestiune Patrimoniu

Comisia s-a intrunit in vederea analizării următoarelor solicitări:

CAPITOLUL I - Serviciul Contracte:

1J Proiect de hotarare privind modificarea prin act adițional a contractului de


Secțiunea A - Proiecte de hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești asociere nr. 5556/13.05.2003 incheiat intre Municipiul Ploiești si S.C. Willis S.A.

Nota : Prin adresa nr. 749/18.07.2013 Direcția Administrație Publica Juridic -Contencios, Contracte a comunicat faptul ca prin Sentința Civila nr. 2023/11.06.2013 pronunțata de Tribunalul Prahova a suspendat executarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 4/2013 pana la pronunțarea instanței de fond.

Instanța de judecata a dispus suspendarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 4/2013  - in forma existenta la data pronunțării soluției

suspendării, așadar, in forma modificata prin Hotararea nr. 160/29.04.2013 - astfel incat se apreciaza ca sunt suspendate, inclusiv prevederile Hotărârii nr. 160/29.04.2013 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Prin sentina mai sus menționata, instanța de judecata a apreciat ca HCL. Nr. 285/2012 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind impozitele si taxele locale pentru anul 2013 urmeaza sa-si producă efectele in perioada suspendării, in care se vor percepe in continuare impozite si taxe locale, insa nu in cuantumul majorat prin HCL nr. 4/2013.

In ședința din data de 28.05.2013 Comisia a analizat solicitarea S.C. Willis S.A. care a propus stabilirea unei sume minime conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 160/29.04.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 4/2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013, aceasta suma urmând a fi incasata de la data incheierii actului adițional.

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

-----------------#■*' —-------

^^cizarî^y vA

Dumitru Cristian

*\

Ganea Cristian

<

\

Popa Constantin

''Z

Bolocan Iulian

<

Popa Gheorghe

Rezultat

z      \

(Jy Proiect de hotarare privind modificarea prin act adițional a contractului de închiriere nr. 17657/31.10.2008 încheiat intre Municipiul Ploiești si Uniunea Asociațiilor de Proprietari Prahova in sensul măririi suprafeței închiriate in imobilul situat in Ploiești, strada G-ral Vasile Milea nr.l, bl.A7, parter.

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

Precizări

Dumitru Cristian

K

Ganea Cristian

y

Popa Constantin

z

Bolocan Iulian

Popa Gheorghe

Rezultat

\-

Secțiunea B- Solicitări diverse:

^L)Cu privire la solicitarea depusa de către Dumitru Mihaela Hair - Stylist întreprindere Individuala, va comunicam următoarele:

Prin adresa nr. 12415/19.07.2013 Dumitru Mihaela Hair - Stylist întreprindere Individuala solicita reanalizarea dosarului nr. 10869/25.06.2013, cu privire la amplasarea unei construcții provizorii, in suprafața de 9 m.p. (3m x 3m), in zona Piața Aurora Vest, in care va desfasura activitatea de comerț cu produse nealimentare (produse cosmetice pentru înfrumusețare, produse de curatare si textile).

Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii c&T# Populație, Comerț,

LțC^S

/z2


Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale:


Consilieri: Dumitru Cristian - B


Ganea Cristian - Secretar


Popa Constantin


Popa GheorgheBolocan Iulian


c^p - //            2-

C'


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia nr. 2 — Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Co Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale^-


PROCES VERBAL încheiat astazi 28.05.2013

Comisia este compusa din domnii consilieri: Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian

La ședința au participat reprezentanții Direcției de Gestiune Patrimoniu

Comisia s-a intrunit in vederea analizării următoarelor solicitări:

CAPITOLUL I - Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri in Domeniul Public si Privat:

Secțiunea A - Proiecte de hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești

/^TJproiect de Hotarare privind oferta de donație din partea SC Calliope SRL către municipiul Ploiești avand ca obiect 11 minimagazine prevăzute cu toalete ecologice si o autovidanja

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Precizări

Dumitru Cristian

Ganea Cristian

Popa Constantin

Bolocan Iulian

Popa Gheorghe

Rezultat

(^Proiect de Hotarare privind retragerea dreptului de folosință asupra unor loturi de teren atribuite conform prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Precizări

Dumitru Cristian

Qa AcXtO-L'

Ganea Cristian

Popa Constantin

Bolocan Iulian

-

X

Popa Gheorghe

Rezultat

pentru perioada 01.01.2013 - 31.05.2013, pentru ecologizarea batalului NDS 196 potrivit cerințelor de mediu.

Prin faxul transmis in data de 14.05.2013, SC Petrotel Luko ^solicita prelungirea convenției nr. 21529/06.03.2013 pana ia data de 31.08.201 întocmit: Daniela Banu


COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Precizafi^-^jW

\\ / '-7nv. lă-J'Oz?

Dumitru Cristian

Ganea Cristian

<

Popa Constantin

Bolocan Iulian

Popa Gheorghe

Rezultat


Cu privire la solicitarea nr. 4699/12.03.2013 înaintata de către S.C. WiUis S.A., va comunicam următoarele :

Intre Municipiul Ploiești si S.C. Willis S.A. este incheiat contractul de asociere nr. 5556/13.05.2003. Obiectul contractului il constituie asocierea cu Municipiul Ploiești in vederea folosirii si amplasării unui monitor video rotativ pe terenul ce aparține domeniului public in suprafața de 16 mp situat in Ploiești, Piața Victoriei/ Contractul a fost incheiat pe o perioada de 10 ani, respectiv de la data de 13.05.2003 pana la data de 12.05.2013. La art. 5.7. din contract este stipulat faptul ca societatea are obligația sa achite către Municipiul Ploiești o cota de 10% din incasarile ce vor fi realizate din contractele, de reclama si publicitate, pana la data de 10 ale lunii următoare celei pentru care se face plata.

S.C. Willis S.A. nu figurează cu debite in evidentele Municipiului Ploiești, achitând lunar o cota de 10% din incasarile realizate din contractele de reclama si publicitate.

Prin scrisoarea înregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 4699/12.03.2013 S.C. Willis S.A., solicita prelungirea duratei contractului pe o perioada 10 ani incepand cu data de 14.05.2013.

- Societatea precizează următoarele:

“ La data de 13.05.2003 prin Hotararea Consiliului Local nr. 26/26.02.2003 s-a incheiat contractul de asociere nr. 5556/13.05.2003 ce are ca obiect asocierea in vederea amplasării si folosirii unui monitor video rotativ pe terenul in suprafața de 16 mp situat in Ploiești, Piața Victoriei. Terenul este folosit exclusiv pentru exploatarea monitorului video, societatea suportând toate cheltuielile ce au fost ocazionate de investiția in construirea suportului metalic metalic, precum si costul display-ului.

•In anul 2011, societatea a înlocuit display-ul inițial (durata de funcționare a acestuia iesise din perioada de garanție) si a achiziționat un model superior din punct de vedere al tehnologiei de redare. Pe toata durata derulării contractului de asociere am răspuns prompt la solicitările venite din partea Consiliului Local cu privire la difuzarea mesajelor sau informațiilor de interes public, am exlpoatat terenul in condițiile contractului.

Prin prelungirea valabilitatii contractului de asociere S.C. Willis S.A va asigura:

- realizarea unor venituri sigure pe toata durata derulării contractului;

 • -  cate 2 ore din spațiul de funcționare zilnic rezervat Municipiului PlQj^sfe* vederea difuzării materialelor de informare si interes public, spo si orice alt tip de publicitate in condițiile legii;


 • -  promovarea acțiunilor culturale si sociale sub organizarea Consilu&ii I^g|Wl j Municipiului-Ploiești sau instituțiilor publice din subordinea aces^ ^-

 • -  avantajul. acestei asocieri il constituie dezvoltarea unei ni comunicare rapida a informațiilor de interes public către cetateni

iar numărul de zile de persoane care tranzitează Municipiul Ploiești va fi atras de promovarea zilnica a reclamei cu informații din cadrul administrației locale, comparativ cu mijloacele media locale.

Ca urmare a derulării campaniilor de informare de către administrația locala, cetățenii vor participa activ la diverse activitati ce interesează comunitatea locala din care fac parte si vor fi la timp informați despre acțiunile inițiate sau desfășurate de către administrație. Implicarea cetățenilor in guvernarea comunității va asigura informații si idei inovatoare, precum si implementarea mai ușoara a proiectelor si programelor sociale pentru o comunitate informata si activa.”

In acest sens s-a solicitat Serviciului Relații Publice situația informațiilor publice Pa interes local si a manifestărilor de interes public mediatizate prin intermediul sistemului video rotativ, edificat pe terenul in suprafața de 16 mp situat in Ploiești, Piața Victoriei.

Prin adresa nr. 423/15.05.2013 Serviciul Relații Publice comunica situația

informațiilor publice efectuate prin intermediul sistemului rotativ:

 • - difuzare film "Nichita" realizat de Ioan Grigorescu cu ocazia festivalului Nichita Stanescu 29-31 martie 2012 - filmul a fost difuzat in toate cele 3 zile ale festivalului;

 • -  cartonul conținând felicitarea din partea domnului Primar cu ocazia sărbătorilor de iarna-100 de difuzări pe zi pana la data de 31.12.2012;

- Martie 2013 :

 • a) difuzare materiale pentru campania Ploiești - Capitala Earth Hour 2013 ;

 • b) difuzare pe o perioada nedeterminata a 2 spoturi de promovare a Tetrului Toma Caragiu;

 • c) difuzarea unor cartoane de promovare a festivalului de poezie Nichita Stanescu pe intreaga perioada a festivalului

-Mai 2013:

 • a) difuzare spot-Festivalul de Jazz

 • b) difuzare material de prezentare

 • - concertul de caritate din 1 iunie organizat de Fundația Copiii Noștri;

 • - zilele Municipiului Ploiești 24-26 mai;

Totodată este in proiect de difuzare materiale video de promovare

Acțiunile si evenimentele sportive de nivel național care se organizează sub egida Municipiului Ploiești

Alte acțiuni de interes public organizate de primărie si Consiliul local întocmit: Toma Daniela

'COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Precizări

Dumitru Cristian

A

Ganea Cristian

Popa Constantin

Bolocan Iulian

A

Popa Gheorghe

Rezultat

SwzrvJT         <2

. A

f 9J Cu privire la solicitarea înaintata de către Agenția Naționala pentru Romi si Asociația Meșteșugarilor si Comerciantilor Tradiționali Romi, va comunicam următoarele:

Prin adresa nr. 8625/16.05.2013 transmisa prin fax către Direcția de Gestiune Patrimoniu in data de 20.05.2013 Agenția Naționala pentru Romi impreuna cu Asociația Meșteșugarilor si Comerciantilor Tradiționali Romi solicita sprijinul pentru organizarea unor evenimente avand ca tematica meșteșugurile tradiționale rome in zona parcului la Hale, intrarea de la sosea, in perioada 01.07.2013 - 30.08.2013 sau 01.09.2013 -30.10.2013 (cu precădere vineri, sambata si duminica).


Evenimentul va consta in demonstrații a meșteșugurilor tradiționale rome, manifestări culturale (spectacole de muzica si dans, expoziții de fotografie, scluptura pictura), produse tradiționale executate manual, precum si o zona de comercializare si servire a produselor alimentare cu specific rom, etc.

La acest eveniment vor fi prezenti intre 30 si 50 de meșteșugari tradiționali romi care vor avea amenajat un stand si un spațiu de depozitare. Aceștia vor reprezenta neamul de romi din care fac parte, vor comercializa produse executate manual si vor face demonstrații de creație a acestor produse.

In vederea organizării acestor evenimente artistice Agenția Naționala pentru Rom impreuna cu Asociația Meșteșugarilor si Comerciantilor Tradiționali Romi propun amenajarea unei scene astfel incat dansatorii si lăutarii romi vor avea la dispoziție un spațiu propice pntru vanzare de carte cu tematica roma, expoziții de fotografie, scluptura sau pictura, pentru prepararea si servirea mesei.

întocmit: Luiza Ceapa

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Precizări

Dumitru Cristian

Ganea Cristian

Popa Constantin

Bolocan Iulian

Popa Gheorghe

Rezultat(10j Cu privire la solicitarea inaintata de Ribu Marius administrator la SC ZoRRO ’93 SRL, va comunicam următoarele:

între Municipiul Ploiești și S.C.ZORRO’93 IMPEX SRL a fost încheiat contractul de închiriere nr. 2954/24.09.2002 pentru terenul care are destinația de cale de acces, situat în Ploiești str. Troienelor, nr.l, bl'47B, sc. C, ap. 44, parter. Termenul

motivate, Reorganizarea instituției invocata ca motiv de adoptarea a

-cauza reala si serioasa, votarea Hotărârii nr. 143 in ședința extraordinari mrTdata 08.03.2013 nu a respectat termenul legal impus de dispozițiile art. 39 aaiâp ®^S^ea-.\ nr. 215/2001 a administrației publice locale, fiind lovita de nulitate abstjhfîa, ^^Wâteg” financiar - contabila a unei instituții publice poate funcționa in mod legsfcd^^ț^Mâdr^/ unui compartiment fmanciar-contabil, bugetul pentru salariile angajatilor

Ploiești este aprobat potrivit vechii organigrame adoptata prin HCL 347/2012, organigrama ce nu avea buget si pentru inca un post de Director General Adjunct.

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Precizări

Dumitru Cristian

_

Ganea Cristian

Popa Constantin

Bolocan Iulian

Popa Gheorghe

1

Rezultat

CAPITOLUL V DIVERSE:

..            Xe«A                 . . . . .

ZT77                ■

)

Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț,

Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale:


XĂ A 23. o$. fee

2,

'                   ■                        78

tWS&T; Sc .^ACțP&fr- Pd-pfas'iS

LIS SA -Ploiești, Str Torcători nr.2B, CUI RO 1323409, ORC J29/2014/1992, Cod Iban :R0 71 BUCU A811 4245^$S^^^î^Bank

Ploiești. TeVfax: 0344.115.172&         ~^7ÎZ A


s

s-—

Gt

©.

fe " © H

ca Q & $ <Z3


.2 *N

© ■fi _©

s

fe

«\ ei ©\

of

-w

se

'>

© fen

•M

H

I o q6 00

> ©

M) . « a CC

T—( rn


s a s

55 O

r? en


Către,

Primarul Municipiului Ploiești Domnul Iulian Badescu

In atenția Consiliu

StimateDomnule Primari

;ȘȘO® Registrul reprșzeitfaj£-.legali

^e'cuarri&fediiri^                     respectuos

prelungirea-dufatei :WrttB^[âr ^ntrWp^pada^eWO^W

fotari^rpeiterenul^ iriHsuprafatabdri26®^

Vitțion§l........................’.......”..........._22    ................ ............2......'     .

cheltuieUlecriau'fbst^o^iohafede'investitiâiricbnstruireasupoFtului-rrietălic’precumsicostul dispiay^uipi;___________________ _    ........2 .... 2. .2 '       ....... ............... -................. ■■

rdebfuncțipnare^a

penoada.degarăntie^;și;aachizitipnat-dn^modeLsupenor [di n^nfete\^^^arițb®plogiei-de redare;..........._,'.... ..2 2 2 2 .'      '        ' '     ""          ...................’"''.........■-••-••■••■••

Petoat^tdLirariÂri2^2^^2w222^^

explbațâiriteWiM                              '         ' ' ” ......

cdndjtnleițegn| ......._.........„.2.2.22      ..................................................................

jttMcijjiujui ■Ploiești

......2.2 ..222.2. 2.2 2 ~ 2,

ri^ri^^^^^^sț^2deG6municarerapiciâa

O SSM        WShS numai[<iari: numaru bmaredepersoane' care

®izif CM informații . din

. ......,...                          Sv®r

sf.âctiyav                                               ................A..... ■•■•••

Vâ mult^

Custirna^......... I

Uyi^^AnW;âeI^.:-:Bu.rtbânac/

Director dxecuțiyX^ î/nîînregistrare Mențiuni nr. 54280 din data de 22.11.2004, a intervenit prezentul5ac^aditi'ciî|^> prin care se modifica Cap. I al contractului de asociere nr. 5556/13.05.2003 ai^2cum urmeaza:

Intre:


Cap. I PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Ploiești prin Consiliul Local cu sediul in Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2 reprezentat prin domnul Primar Emil Calota, pe de o parte

Si


S.C. WILLIS S.A., cu sediul in Ploiești, str. Torcători nr. 2B, inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J/29/2014/1992, C.U.I. R 1323409 cod IBAN ____________________________________deschis la__________________________, reprezentata prin d-na Bunbanac Luiza Antonela, in calitate de administrator, pe de alta parte.

Prevederile prezentului act adițional intra in vigoare Începând cu data de 22.11.2004. Restul clauzelor contractuale prevăzute in contractul de asociere nr. 5556/13.05.2003 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integranta din contractul de asociere si s-a incheiat in 2 (doua) exemplare cate unul pentru fiecare parte contractanta.


Bunb

In temeiul art. 38 lit. "x” din Legea 215/2001;

In baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 26/26 februarie 2003, s-a încheiat prezentul contract de asociere la sediul Consiliului Local

L PĂRȚILE CONTRACTANTE

Consiliul Local al municipiului Ploiești, cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii nr. 2, reprezentat prin domnul Primar EMIL CALOTA, împuternicit prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 26/2003 sa semneze prezentul contract, pe de o parte,

si

SC WILLIS SRL - WILLIS Tele 7 Prahova, persoana juridica, cu sediul in Ploiești, str. Torcători nr. 2B, județul Prahova, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J29/2014/1992, avand codul fiscal R 1323409, reprezentata legal prin domnul Director General W îl li am Brinza, avand cont bancar 2511.31-10434.2/rol deschis la BCR Ploiești, pe de alta parte.

Avand in vedere dorința ambelor parti de a coopera in vederea realizării unor obiective de interes comun in Municipiul Ploiești, prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 26/26.02.2003, ale Legii nr. 215/2001 privind administrația publica locala, ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si ale Legii nr. 189/1998 privind finanțele publice locale;

 • -  întrucât Consiliul Local al municipiului Ploiești este administratorul

terenului ce face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, garantand ca pe terenul menționat se poate amplasa, in vederea folosirii in comun, un monitor video rotativ;                                   ~    : ::

 • -  întrucât SC WILLIS SRL - WILLIS Tele 7 Prahova are disponibilitatea si resursele financiare necesare construirii unui monitor video rotativ si experiența manageriala si pregătirea corespunzătoare pentru exploatarea acestui obiectiv;

părțile au convenit sa se asocieze in conformitate cu cele ce urmeaza:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI


Art 1. Obiectul contractului îl constituie asocierea Consiliului Local al


municipiului Ploiești cu SC WILLIS SRL - WILLIS Tele 7 Prahova in vederea amplasării si folosirii unui monitor video rotativ pe terenul in suprafața de 16 m.p., situat in Ploiești, Piața Victoriei, conform planului de amplasament - anexa nr. 1, ce face parte integranta din Hotararea Consiliului Local nr. 26/26.02.2003.

LL Pentru realizarea obiectivului, Consiliul Local al municipiului Ploiești pune la dispoziția SC WILLIS SRL - WILLIS Tele 7 Prahova terenul in suprafața de 16 m.p., situat in municipiul Ploiești ce aparține domeniului public, identificat conform planului de situație anexa nr. 1 la prezentul contract.

 • 1.2. SC WILLIS SRL - WILLIS Tele 7 Prahova va folosi terenul exclusiv pentru construcția si exploatarea unui monitor video rotativ.

L3. Toate si oricare dintre cheltuielile necesare amplasării întreținerii monitorului video rotativ vor fi suportate de SC WILLIS SRL ~ WILLIS Tele 7 Prahova.

HI. SITUAȚIA JURIDICA A TERENULUI

Art. 2.

 • 2.1. Terenul in suprafața de 16 m.p. se afla amplasat in municipiul Ploiești, este situat in zona centrala a municipiului, in Piața Victoriei, pe latura de vest a parcului, conform planului de amplasament anexa nr. 1.

 • 2.2. Terenul ce face obiectul asocierii aparține proprietății publice a municipiului Ploiești, nu este grevat de sarcini si nu face obiectul unei acțiuni in baza nici unei dispoziții legale la data Încheierii prezentului contract

IV. DURATA CONTRACTULUI

Art 3.

 • 3.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnării lui si isi produce efectele pe o perioada de 10 ani. In măsură in care pana la data expirării contractului, nici una dintre parti nu notifica cealalta parte cu privire la intenția sa de a prelungi durata acestuia, contractul inceteaza de plin drept fara nici o formalitate prealabila.

 • 3.2. Contractul poate fi prelungit prin acordul scris al pârtilor. In cazul in care oricare dintre parti isi exprima intenția de a prelungi perioada de valabilitate â contractului, va notifica cealalta parte, cu cel puțin 60 de zile inainte de data expirării contractului, exprimandu-si intenția de a continua asocierea si aratand care sunt condițiile in care înțelege sa prelungească prezentai contract.


  V. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR


Art 4, Obligațiile Consiliului Local al municipiului Ploiești:.; ;

 • 4.1. sa pună la dispoziția SC WILLIS SRL - WILLIS Tele 7 Prâliovâlerenul identificat conform planului de amplasare - anexa nr. 1 la prezentul contract:

 • 4.2. sa predea amplasamentul liber de orice sarcini, servituti precum si de orice alte drepturi ale unor terte persoane;

 • 4.3. sa urmareasca prin Împuternicirii sai mersul lucrărilor de construire si amplasare a obiectivului ce se va edifica in vederea asigurării respectării obligațiilor asumate prin contract;

 • 4.4. sa asigure exercitarea dreptului de folosința exclusiva a terenului ce face obiectul asocierii;

 • 4.5. sa pună la dispoziția SC WILLIS SRL - WILLIS Tele 7 Prahova in timp util informațiile de interes local ce vor face obiectul rubricii ce va fi realizata in acest scop.

 • 4.6. sa solicite prelungirea orarului de funcționare a monitorului in cazul unor manifestări sau spectacole de mare interes.

 • 4.7. sa respecte clauzele din Regulamentul de funcționare a monitorului -anexa nr. 2 la prezentul contract.

ArL 5. Obligațiile SC WILLIS SRL - WILLIS Tele 7 Prahova:

 • 5.1.  sa folosească terenul exclusiv pentru construirea si exploatarea monitorului video rotativ;

 • 5.2. sa intocmeasca si sa depună la Direcția Generala de Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei municipiului Ploiești documentația necesara obținerii autorizației de construire in termen de maxim 2(doua) luni de la predarea amplasamentului;

 • 5.3. sa finalizeze integral obiectivul investiției in termen de 30 zile de la obținerea autorizației de construire;

 • 5.4. sa suporte din bugetul propriu toate cheltuielile cu amplasarea, funcționarea si intretinerea monitorului video rotativ, inclusiv utilitățile aferente;

 • 5.5. sa asigure difuzarea informațiilor conform Regulamentului de funcționare a monitorului video rotativ;

 • 5.6. sa respecte orarul de funcționare a monitorului video rotativ conform Regulamentului de funcționare a acestuia si sa prelungească orarul de funcționare numai lasolicitarea Consiliului Local al municipiului Ploiești;

 • 5.7. sa achite către Consiliul Local al municipiului Ploiești o cota de 10% din încasările ce vor fi realizate din contractele de reclama si publicitate, pana la data de 10 ale lunii următoare celei pentru care se face plata;

 • 5.8. sa achite impozitele si taxele legale aferente construcției ce va fi edificate;


 • 5.9. sa încheie in nume propriu contractele pentru utilitari buna funcționare a monitorului;

 • 5.10. sa pună Ia dispoziția organelor de control ale ConsiliuljifLocal^I municipiului Ploiești toate informațiile solicitate cu privire la obiectul asociind

 • 5.11. sa nu cesioneze contractul de asociere unui tert in cazul vanzarii construcției decât cu acordul prealabil scris al Consiliului Local al municipiului Ploiești si in condițiile prezentului contract;

 • 5.12. sa suporte pe cheltuiala sa eventuale devieri de rețele ce se vor constata pe acest amplasament;

 • 5.13. in exploatarea monitorului video rotativ, sa respecte clauzele din Regulamentul de funcționare a monitorului ~ anexa nr. 2 la prezentul contract;

 • 5.14. sa asigure, pe cheltuiala sa, rubrica de publicitate si informații utile pentru Consiliul Local al municipiului Ploiești;

 • 5.15. sa asigure exploatarea monitorului in condițiile impuse prin standardele de mediu pentru a nu crea un disconfort fonic pentru riverani.

VI. ÎNCETAREA asocierii

Art 6. Contractul de asociere încetează in următoarele cazuri:

 • a) expirarea termenului contractual;

 • b) acordul de voința, exprimat in scris de către părțile contractante;

 • c) încetează de drept, când nevoile urbanistice impun, cu o notificare prealabila a SC WILLIS SRL - WILLIS Tele 7 Prahova;

 • d) falimentul sau încetarea activiștii SC WILLIS SRL - WILLIS Tele 7 Prahova;

 • e) imposibilitatea obținerii de către SC WILLIS • SRL - WILLIS Tele 7 Prahova a avizelor, autorizațiilor si aprobărilor necesare construcției si exploatării monitorului video rotativ;

 • f) prin reziliere, in caz de nerespectare a obli, gatiilor asumate prin contract

VIL RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 7. Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea in culpa datoreaza celeilalte parii majorări de întârziere precum si daune. Daunele se vor determina in funcție de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza tehnica


VIII. I QRTA MAJORA

Art. 8. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neex;ecuj^^iâ termen sau / si de executarea in mod necorespunzator, total sau partialTalpricarei obligații ce ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației respective a fost cauzata de forța majora asa cum este definita de lege.

Art. 9. Prin forța majora părțile inteleg împrejurarea imprevizibila si de neinlaturat care fac imposibila executarea obligațiilor contractuale asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

Art 10. Partea care invoca forța majora se obliga sa comunice in scris apariția acesteia partenerului contractual in termen de 5 (cinci) zile de la apariție si sa ia toate masurile posibile in vederea limitării consecințelor.

Art. 11. In caz de forța majora, executarea obligațiilor se decaleaza cu perioada corespunzătoare acesteia, cu mențiunea ca nici una dintre parti nu va putea pretinde despăgubiri sau penalizări pentru întârziere.

IX.  LITIGII

Art. 12. Litigiile de orice fel aparute intre părțile contractante in cursul derulării prezentului contract se vor soluționa pe cat posibil pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi supuse spre soluționare instanțelor competente.

Art. 13. Pe toata durata contractului părțile se vor supune legislației romane in vigoare.

X.  DISPOZIȚII FINALE

Art 14. Orice clauza a acestui contract poate fi modificata sau completata daca si numai daca respectiva modificare sau completare este făcută in scris si semnata de către ambele parti. Modificarea si completarea prevederilor cuprinse in prezentul contract de asociere se face numai cu acordul pârtilor, prin acte adiționale, si in cazul apariției de alte acte normative in domeniu.

Art. 15. Prevederile prezentului contract vor fi obligatorii pentru si in beneficiul pârtilor si a succesorilor acestora.

Art. 16. Planul de situație a terenului constituie anexa nr. 1 la prezentul contract de asociere.

Predarea primirea terenului va fi consemnata in procesul verbal care se va încheia in acest scop in termen de maxim 30 de zile de la semnarea contractului de asociere. Procesul verbal constituie anexa nr. 3 la prezentul contract.

cazul nerespectarii obligațiilor de orice natura pe care le are SC WILLIS^J^^TelIS TELE 7 Prahova, in cazul falimentului acesteia sau nerespectarii obligațiilor financiare fata de stat, agenti economici, persoane fizice sau juridice.

Artl8. Prezentul contract are 6 pagini si s-a incheiat in 2- doua- exemplare cite unul pentru fiecare parte contractanta.

Consiliul Local al municipiului Ploiești         SC WILLIS SRL


DU Jr.
CONTABIL SEF, Luminița Timofte

OFICIUL JURIDIC,VIZAT, Oficiul JuridicPROCES VERBAL

de predare primire a terenului situat in Ploiești* B-dul Republicii nr. 2, Parc

ce aparține domeniului public al localității .

In. baza contractului de asociere înregistrat la nr. 5556/13.05.2003 se încheie prezentul proces verbal de predare - primire intre Consiliul Local al municipiului Ploiești prin reprezentantul sau                     UUfrO_____________________, salariat al

Administrației Domeniului Public si Privat, Serviciul Valorificare Patrimoniu , care preda si S.C. WILLIS S.R.L. -WILLIS Tele 7 Prahova, in calitate de chiriaș , care primește in folosința terenul ce aparține domeniului public al localității, situat in Ploiești, Bdul Republicii nr» 2, Parc, corifbrm Autorizației de Construire nr. 244/22.04.2003 in suprafața de 16 mp.

Acest proces verbal de predare primire s-a încheiat astazi, 14.05.2003 in dublu exemplar, din care unul a fost predat S.C WILLIS S.ILL. -WILLIS Tele 7 Prahova.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

S.C. WILLIS S.R.L. - WILLIS Tele 7 Prahova
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVA COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea prin act adițional a contractului de asociere nr. 5556/13.05.2003 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C.Willis S.A

și a emis:SECRETAR,

Cristian Mi hal G anea

z

Data: