Hotărârea nr. 312/2013

Hotãrârea nr. 312 privind includerea unor locuinţe din fondul locativ al municipiului Ploieşti în fondul de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari şi repartizarea acestora conform prevederilor legale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 312

privind includerea unor locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acestora conform prevederilor legale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri Pană George, Cosma Marcian, Vîscan Robert Ionut, Neagu Puiu Daniel, Petrescu Râul Alexandru, Raportul comun de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu si al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare și procesele verbale din data de 12.07.2013 si din data de 30.07.2013 ale Comisiei pentru protecție și asistentă socială, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații prin care se propune repartizarea unor locuințe pentru chiriașii evacuați sau care urmează să fie evacuați din casele restituite foștilor proprietari;

Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996, Legea locuinței, republicată cu modificările și completările ulterioare si ale Hotărârii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

în baza Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinația de locuință, aprobată prin Legea nr.241/2001 si Hotărârii de Guvern nr. 310/2007 privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spatiile cu destinația de locuință aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale ale acestuia;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr. 68/13.09.2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național, aprobata prin Legea nr. 515/2006;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 13/2013 privind aprobarea listelor de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății si listei de prioritate pentru locuințe sociale.

în baza Ordonanței de Urgentă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobata prin Legea nr. 84/2008 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin (5) lit.”a” și alin (6) lit.”a”, pct.17 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă includerea unităților locative identificate în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre în fondul de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari.

Art. 2. (1) Aprobă repartizarea acestor spații cu destinația de locuință din fondul de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, persoanelor îndreptățite conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Persoanele îndreptățite au obligația ca, în termen de 15 zile de la aducerea la cunoștință a prezentei hotărâri, să se prezinte în vederea semnării contractului de închiriere.

Art. 3. Aproba trecerea din domeniul privat al municipiului Ploiești în domeniul public al municipiului Ploiești, a unitatii locative identificate la poziția 2 din Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 4. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractele de închiriere, în baza repartițiilor emise.

Art. 5. Direcția de Gestiune Patrimoniu si Administrația Serviciilor Sociale Comunitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE

PATRIMONIU


AVIZAT

VICEPRIMAR Iulian Liviu TeodRAPORT DE SPECIALITATE privind includerea unor locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești si din fondul de locuințe de necesitate în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acesteia conform prevederilor legale

In exercitarea atribuțiilor stabilite la art.36 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale și celelalte unitati locative aflate în administrarea sa.

5

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 13/2013 s-a aprobat lista cu ordinea de prioritate pentru repartizarea locuințelor chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, întocmită potrivit criteriilor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 449/2011;

In baza art.l lit. „a” din Ordonanța de Urgență nr. 68/13.09.2006, fondul de locuințe destinat închirierii către chiriașii evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari se va constitui și prin redistribuirea cu prioritate a unor locuințe din fondul destinat închirierii, aflate în proprietatea unităților adminstrativ teritoriale și devenite vacante pe perioada exploatării.

Potrivit prevederilor Legii nr. 114/1996 - legea locuinței- și a Hotărârii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii locuinței, locuințele se repartizează de către Consiliul Local.

Ordonanța de Urgentă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate

5                                    5                                                                                                     5                                     5

foștilor proprietari prevede că închirierea și administrarea locuințelor urmează regimul stabilit prin Legea nr.l 14/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar stabilirea chiriei nominale se face cu respectarea prevederii or .xC^^Jdljordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 coroborat cu prevederile

Legea nr.l 14/1996 republicata, la propunerea primarului, cu apr^bate^â^Și-ioîjlocal, urmând ca nivelul chiriei pe care o vor plăti beneficiarii reparaților odata cu încheierea contractelor de închiriere.                   X A • ~

In evidența Compartimentul Evidență și Administrare Fond LoeâtMse află doua unitati locative pentru care este necesară includerea în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari.

In vederea repartizării acestora, Comisia pentru protecție și asistentă socială, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamați! s-a întrunit în data de 12.07.2013 și data de 30.07.2013 și a făcut următoarele propuneri de repartizare:

1. Repartizarea către doamna Mihai Mihaela Cristina care se află la poziția 4(patru) în lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane, anexă la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 13/30.01.2013, a spațiului situat str. Amauti nr. 2 bl. Tll, ap.6, format din două camere în suprafață de 30,13 mp și dependințe în folosință exclusivă în suprafață de 25,62 m.p.

Spațiul situat in Ploiești, str. Amauti nr. 2 bl. Tll, ap.6 a devenit liber prin evacuarea fostului chiriaș, pentru neplata chiriei, potrivit Sentinței civile nr.5495/18.05.2011, pronunțată de Judecătoria Ploiești in dosar nr. 3871/281/2010, ocazie cu care a fost încheiat procesul verbal de evacuare la data de 26.03.2013 de dl. Matei Sebastian, executor judecătoresc.

Doamna Mihai Mihaela Cristina are dosar depus în vederea obținerii unei locuințe înregistrat la nr. 493/13.06.2007. Din actele aflate la dosar rezultă că familia Mihai este compusă din:

Mihai Mihaela Cristina - titularul dosarului (născută la data de 21.06.1971

Mihai Silviu Daniel - soț (născut la data de 30.12.1967)

Mihai Andrei lonuț - fiu (născut la data de 29.08.1995)Familia Mihai a locuit în imobilul situat în Ploiești, str. Industriei, nr.2, imobil ce a fost restituit foștilor proprietari in conformitate cu Dispoziția nr.3461/21.06.2006 emisă de Primarul municipului Ploiești și procesul verbal de punere în posesie nr.l3990/24.01.2007.

Veniturile acestei familii sunt în suma de 589 lei.

2.Repartizarea către doamna Braunștein Mioara care se află la poziția 4(patru) în lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse dintr-o persoană, anexă la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 13/30.01.2013, a spațiului situat str. Sergent Mateescu Gheorghe, nr.l8, bl. 10, ap.89, sc.C, parter, format din una cameră în suprafață de 17,70 mp și dependințe în folosință exclusivă în suprafață de 11,60 m.p.

Spațiul situat in Ploiești, str. Sergent Mateescu, nr.l8, bl. 10, ap.89, sc.C, a devenit liber prin evacuarea fostului chiriaș, pentru neplata chiriei, potrivit Sentinței civile nr.6952/17.06.2011, pronunțată de Judecătoria Ploiești in dosar nr. 146408/281/2010, ocazie cu care a fost încheiat procesul verbal de evacuare la data de 18.07.2013 de dl. Matei Sebastian, executor judecătoresc.p

Conform art.14 din Ordonanța de Urgență nr. 74/2007 privind asigurarea rondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a* fi evacuâțiț din locuințele retrocedate foștilor proprietari „locuințele din fondul^destinăt închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari aparțin domeniului public' âl^_4ariităților administrativ-teritoriale în care sunt amplasate ”.

Ca atare, este necesară trecerea spațiului din str. Sergent Mateescu, nr.18, bl. 10, ap.89, sc.C, din domeniul privat in domeniul public al municipiului Ploiești, imobilul din str. Amauti nr. 2 bl. TI 1, ap.6, fiind deja inclus in domeniul public al municipiului Ploiești.

Doamna Braunștein Mioara are dosar depus în vederea obținerii unei locuințe înregistrat la nr. 30829/21.12.2000. Din actele aflate la dosar rezultă că doamna Braunștein Mioara s-a născut la data de 22.06.1937, în Ploiești, județul Prahova. Petenta a locuit în imobilul situat în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr.l, imobil ce a fost restituit foștilor proprietari, potrivit Sentinței civile nr. 11306/1998 a Judecătoriei Ploiești.

5

Venitul doamnei Braunștein Mioara este pensia în suma de 1060 lei.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR EXȚCtTI V Florin Pewache


ADMINISTRAȚIA SERVICILOR SOCIALE COMUNITARE


DIRECTOR GENERAL an Dinu
AVIZAT


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE I DIRECTOR, ' Iulia Alexandru Xlocuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acesteia conform prevederilor legale

A

In exercitarea atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale și celelalte unități locative aflate in proprietatea unității administrativ teritoriale sau în administrarea sa.

A

In conformitate cu prevederile art.l din Ordonanța de Urgență a Guvernului 68/2006 și Ordonanței de Urgentă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele 5                                     5                                                                                                              5                                       5

retrocedate foștilor proprietari care prevăd că fondul de locuințe destinat închirierii chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor

5                                                          5

proprietari se constituie și prin redistribuirea cu prioritate a unor locuințe din fondul destinat închirierii, aflate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale și devenite vacante pe perioada exploatării, avand in vedere faptul că închirierea și administrarea locuințelor urmează regimul stabilit prin Legea nr.l 14/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, se constată necesitatea completării fondului de locuințe destinat închirierii către chiriașii evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari ca urmare a aplicării legilor proprietății cu două unitati locative din fondul de locuințe destinat închirierii, devenite vacante, identificate în Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre alaturat.

Repartizarea acestor unități locative disponibile se va realiza conform proceselor verbale din 12.07.2013 și 30.07.2013 ale Comisiei pentru protecție și asistentă socială, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamați! întocmite conform listelor de priorități aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 13/30.01.2013.

Fată de cele prezentate mai sus, supunem spre analiză și aprobare Cosiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.


Cosma Marcian Vîscan Robert Ionut Neagu Puiu Daniel

Petrescu Râul Alexandru

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI NR.


NR.

CRT.

ADRESA SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

1.

Str. Arnăuți nr. 2, bl. TI 1, ap. 6

cameră în suprafață de 18,06 mp. cameră în suprafață de 12,07 mp. dependințe în folosință exclusivă în suprafață de 25,62 m.p.

Locuință edificată potrivit Legii nr. 152/1998 Construcția compusă din 24 ap. si terenul aferent construcției este proprietatea publică a municipiului Ploiești conform HCL 123/2010

2.

Str. Sergent Mateescu Gheorghe, nr.18, bl. 10, ap.89, sc.C, parter

cameră în suprafață de 17,70 mp. dependințe în folosință exclusivă în suprafață de 11,60 m.p.

Locuința este proprietatea privată a municipiului Ploiești, potrivit H.C.L nr.267/2006, poziția 635

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


ANEXA NR. 2


LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI NR.

NR. CRT.

NUMELE SI PRENUMELE

ADRESA SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

1.

MIHAI MIHAELA CRISTINA figurează la poziția 4 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane aprobată prin H.C.L nr. 13/2013

Str. Amăuți nr. 2, bl. Tll, ap. 6

cameră în suprafață de 18,06 mp.

cameră în suprafață de 12,07 mp.

dependințe în folosință exclusivă în suprafață de 25,62 m.p.

Locuință edificată potrivit Legii nr. 152/1998 Construcția compusă din 24 ap. și terenul aferent construcției este proprietatea publică a municipiului Ploiești conform HCL 123/2010

2.

BRAUNȘTEIN MIOARA

figurează la poziția 4 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse dintr-o persoană aprobată prin H.C.L nr. 13/2013

Str. Sergent Mateescu Gheorghe, nr. 18, bl. 10, ap.89, sc.C, parter

cameră în suprafață de

17,70 mp.

dependințe în folosință exclusivă în

suprafață de 11,60 m.p.

Locuința este proprietatea privată a municipiului Ploiești, potrivit H.C.L nr.267/2006, poziția 635

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind includerea unor locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acestora conform prevederilor legale

și a emis:Data:        0 $ '