Hotărârea nr. 311/2013

Hotãrârea nr. 311 privind modificarea Regulamentului de Funcţionare şi Organizare al Cimitirelor din Municipiul Ploiesti aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 433/28.11.2012

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 311

privind modificarea Regulamentului de Funcționare și Organizare al Cimitirelor din Municipiul Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 433/28.11.2012

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești, dl Iulian Badescu și Raportul de specialitate al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., prin care se propune modificarea Regulamentului de Funcționare și Organizare al Cimitirelor din Municipiul Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 433/28.11.2012 ;

în baza Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 233/29.07.2009 privind aprobarea organizării de licitație publică, in vedere închirierii unor suprafețe de teren din cimitirele Municipiului Ploiești, aflate in administrarea Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești, pentru desfășurarea activității de construcții funerare ;

în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 190/31.07.2003 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor suprafețe de teren din perimetrul Cimitirelor Bolovani, Mihai Bravu și Viisoara și organizarea de licitații pentru închirierea acestor suprafețe ;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul art. 36 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea alin.l pct. 6 al art.54 din Anexa Regulamentul de Funcționare și Organizare al Cimitirelor din Municipiul Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 433/28.11.2012, astfel:

“ Programul acces auto in Cimitirul Bolovani, Cimitirul Viisoara si Cimitirul Eternitatea este :

  • • Luni - Vineri = 08.00 - 16.00

  • •  Sambata = 08.00 -12.00.

Programul acces auto in Cimitirul Mihai Bravu este :

  • •  In perioada 01.10 - 31.03 : luni - sambata = 8.00-17.30

  • •  In perioada 01.04 - 30.09 : luni - sambata = 7.00 - 21.00”

Art. 2 S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre completează si modifică in mod corespunzător prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 433/28.11.2012.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Funcționare și Organizare al Cimitirelor din Municipiul Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 433/28.11.2012

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. intră in categoria serviciilor comunitare de utilități publice. Autoritățile administrației publice locale sunt obligate să asigure gestionarea si administrarea serviciilor publice de utilitate pe criterii de competitivitate si eficientă economică si managerială, avand ca obiectiv atingerea si respectarea indicatorilor de performantă ai serviciului.

Gestionarea și administrarea patrimoniului cimitirelor se realizează de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, cu diligența unui bun proprietar.

Activitatea principală a Compartimentului Cimitire o constituie activitățile de pompe funebre și similare .

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Cimitirelor necesita modificări avand in vedere solicitările cetățenilor de a intra in incinta Cimitrului Mihai Bravu cu autoturismele chiar si după terminarea programului de lucru din administrația cimitirului. Consideram oportuna modificarea programului de acces auto in Cimitirul Mihai Bravu in sensul măririi acestuia.

Față de cele expuse, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Funcționare și Organizare al Cimitirelor din Municipiul Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 433/28.11.2012.

PRIMAR,

ULUANJBADESCU

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


AVIZAT


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Funcționare și Organizare al Cimitirelor din Municipiul Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 433/28.11.2012

Autoritățile administrației publice locale răspund de organizarea, administrarea și coordonarea activității cimitirelor aflate în subordinea acestora, asigurând serviciile necesare colectivității în condiții optime, reprezentând grija față de ploieștean, prin servicii de utilitate publică la nivelul cerințelor cetățenilor:

  • •  Cimitirul Bolovani

  • •  Cimitirul Viișoara

  • •  Cimitirul Mihai Bravu

  • •  Cimitirul Eternitatea


Gestionarea și administrarea patrimoniului cimitirelor se realizează de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, cu diligența unui bun proprietar.

Activitatea principală a Compartumentului Cimitire o constituie activitățile de pompe funebre și similare.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Cimitirelor necesita modificări avand in vedere solicitările cetățenilor de a intra in incinta Cimitrului Mihai Bravu cu autoturismele chiar si după terminarea programului de lucru din administrația cimitirului. Consideram oportuna modificarea programului de acces auto in Cimitirul Mihai Bravu in sensul măririi acestuia.

Față de cele expuse, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Funcționare și Organizare al < Municipiul Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Ploiești nr. 433/28.11.2012.
DIRECTOR GENERA


DIRECTOR DIRECȚIA RESURSE UMANE, JURIDIC-CONTENCIOS Cons. Jr. Gheorghe Constantin

DIRECTOR DIRECȚIA DE SERVICII PUBLICECOORDONATOR COMP. CIMITIRE


Iulia Cătălină VoicuCOMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE

POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI

COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Funcționare și Organizare al Cimitirelor din municipiul Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 433/28.11.2012

și a emis:


PREȘEDINTE, Cristian Dumitru

Data: 2$-O7~WIt,COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Funcționare și Organizare al Cimitirelor din municipiul Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 433/28.11.2012

si a emis:SECRETAR,

Sanda DraguleaCOMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVlCll CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Funcționare și Organizare al Cimitirelor din municipiul Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 433/28.11.2012

și a emis:

Z2*'SECRETAR, Cristian Mihâi Ganea

Data:               ' 2-0