Hotărârea nr. 310/2013

Hotãrârea nr. 310 privind constituirea unei comisii speciale în vederea analizării deconectărilor şi stabilirea modului de deconectare de la sistemul public centralizat de alimentare cu energie termică livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. în municipiul Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 310

privind constituirea unei comisii speciale în vederea analizării deconectărilor și stabilirea modului de deconectare de la sistemul public centralizat de alimentare cu energie termică livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. în municipiul Ploiești

Consiliul Locui al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a domnului Primar Iulian Bădescu si a domnului Viceprimar Iulian Teodorescu precum și Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, se impune constituirea unei comisii speciale de analiză și propuneri privind deconectările ilegale de la sistemul public centralizat de alimentare cu energie termică livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. în municipiul Ploiești și a reglementărilor acestora;

In conformitaie cu prevederile articolului 30 - Protecția utilizatorului de energie termică din Legea nr.325/2006 privind serviciul public centralizat de alimentare cu energie termică;

/X                                                                                                              ,                                 _

In baza prevederilor Regulamentului Serviciului Public de alimentare cu energie termica în municipiul Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliul Local nr.318/2007 și modificat prin Hotărârea Consiliul Local nr.295/2012;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art.l alin.l și ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia cu modificările și completările ulterioare;

/X

In temeiul arc. 54 alin.7 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată si actualizata;

HOTĂRĂȘTE :

ART.l (1) Constituirea comisiei speciale de analiză și propuneri care să vizeze deconectările de la sistemul public centralizat de alimentare cu energie termică livrată de către S.C.Dalkia Termo Prahova S.R.L. în municipiul Ploiești și reglementarea acestora, în următoarea componentă:

 • - Botez George

 • - Teodorescu Iulian

 • - Dumitru Cristian

 • - Dragulea Sanda

 • - Minea Constantin

(2) Comisiei constituită conform alin.(l) va fi completată cu membri ai executivului numiți prin dispoziție a primarului.

ART.2 Comisia stabilită conform alin 1 va funcționa pe o perioadă de 3 luni și are următoarele obiective principale:

 • -  analiza situației prezentată de S.C.Dalkia Termo Prahova S.R.L. privind deconectările ilegale de la sistemul public centralizat de alimentare cu energie termică și reglementarea acesteia;

 • -  elaborarea unei proceduri privind stabilirea regulilor de deconectare de la sistemul centralizat de încălzire, care să cuprindă condițiile cumulative impuse de actele normative în vigoare precum si sancțiunile ce vor fi aplicate în cazul deconectărilor ilegale.

Urmând ca raportul și procedura să fie prezentate spre aprobare în ședința Consiliului Local la sfârșitul perioadei de analiză.

ART.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 27 august 2013EXPUNERE DE MOTIVEprivind constituirea unei comisii speciale în vederea analizării deconectărilor ilegale de la sistemul public centralizat de alimentare cu energie termică livrată de către S.C.

Dalkia Termo Prahova S.R.L. în municipiul Ploiești si a reglementărilor acestora

în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, consiliul local are inițiativa și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.3 7/2004 serviciul public de alimentare cu energie termică produsă centralizat, în sistem producție - transport - distribuție pentru municipiul Ploiești ( serviciu public centralizat prin asocierea municipiului Ploiești cu județul Prahova) este concesionat operatorului SC Dalkia Termo Prahova SRL.

Având în vedere prevederile legale privind protecția utilizatorului de energie termică și ținând cont de deconectările ilegale prezentate de operatorul serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul Ploiești propunem înființarea unei comisii speciale de analiză și reglementare privind această problemă.Avizat

Viceprimar Iulian TEODORJ|SCIJ

RAPORTDESPECIALITAT privind constituirea unei comisii speciale in vederea analizării deconectărilor ilegale de la sistemul public centralizat de alimentare cu energie termica livrată de către S.C.

Dalkia Termo Prahova S.R.L. în municipiul Ploiești si a reglementarilor acestora

Prin adresa nr. PA 130 4624/26.07.2013 SC Dalkia Termo Prahova SRL ne informează asupra următoarelor aspecte :

 • -  numărul deconectărilor ilegale de la sistemul centralizat de alimentare cu energic termică în municipiul Ploiești este de 3164 de apartamente ;

 • -  numărul deconectărilor legale de la sistemul centralizat de alimentare cu energic termică în municipiul Ploiești este de 4062 de apartamente ;

 • -  numărul de apartamente din municipiul Ploiești racordate la sistemul public centralizat este de aproximativ 60.000.

Din analiza prezentată de SC Dalkia Termo Prahova SRL, deconectările sunt ilegale deoarece proprietarii apartamentelor implicați în această problemă nu au respectat condițiile impuse prin :

 • -  Legea 325/2006 privind serviciul public centralizat de alimentare cu energie termica art.30 - Protecția utilizatorului de energie termica ;

 • -  Regulamentul Serviciului Public de alimentare cu energie termica in municipiu Ploiești aprobat prin H.C.L nr.318/2007 si modificat prin H.C.L nr.295/2012.

Proprietarii apartamentelor deconectate ilegal de la sistemul public centralizat se adresează în scris la Primăria Municipiului Ploiești și la RASP Ploiești solicitând obținerea avizului dir partea operatorului S.C.Dalkia Termo Prahova SRL.

In conformitate cu prevederile art.45 alin.(l) b din Legea nr.325/2006 privind serviciu public de alimentare cu energie termică și cu prevederile Regulamentului serviciului Public de alimentare cu energie termica art.303 alin.(2) I b :

« debranșarea/deconectarea de la SACET a utilizatorului sau consumatorului de energic termică fără respectarea dispozițiilor legale » constituie contravenție și se sancționează ci amendă de la 500 lei la 1000 lei.

Anexăm prezentului raport:

 • -  adresa R.A.S.P. Ploiești nr.3255/28.06.2013 transmisă către SC Dalkia Termo Prahovă S.R.L. ;

 • -  răspunsul S.C. Dalkia Termo Prahova SRL transmis la R.A.S.P. Ploiești.

 • -  Propunerea domnului Viceprimar Iulian Teodorescu privind referatul întocmit dc RASP Ploiești.

Având în vedere cele prezentate, supunem spre analiză și aprobare prezentul proiect dc hotărâre.

Consilier Juridic

Jr. Madalina TACHE
Sef Birou încălzire Urbană ing. Cozeta SIMION
CĂTRE,


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

B-dul Republicii nr. 2 100008 - Ploiești

TEL: 0244 / 516699 ; 0244 / 515982

FAX: 0244 / 513829


Regia Autonoma de Servicii Publice

Ploiești, P-ta Victoriei, nr. 17

Propunere privind referatul întocmit de RASP Ploiești din 12.08.2013

Comisia propusa este necesara pentru analiza situației (cauza si efecte) a deconectărilor de la sistemul public centralizat de alimentare cu energie termica, in vederea stabilirii concrete a posibilității si a modalităților prin care se pot realiza deconectari/debransari de la acest sistem.

Se va formula de către RASP proiect de HCL, prin care se va forma o comisie speciala in accepțiunea Legii nr. 215/2001, care va funcționa pe o durata de 3 luni de zile, compusa dintr-un număr impar de consilieri, la care se vor adauga reprezentanți ai executivului, numiți prin dispozita domnului primar.

Operatorul serviciului isi va propune ulterior proprii reprezentanți.

Obiectivele comisiei vor fi cele prezentate in referat, la care se pot adauga altele de către consilierii municipali.VIZAT VICEPRIMA IULIAN TE

privind stabilire public centralizat


ă a deconectărilor ilegale de la sistemul ie termică din municipîulJPIoiești și a acestora

Prin adresa nr. PA 130 4624/26.07.2013 SC Dalkia Termo Prahova SRL ne informează asupra următoarelor aspecte :

 • -  numărul deconectărilor ilegale de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică în municipiul Ploiești este de 3164 de apartamente ;

 • -  numărul deconectărilor legale de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică în municipiul Ploiești este de 4062 de apartamente ;

 • -  numărul de apartamente din municipiul Ploiești racordate la sistemul public centralizat este de aproximativ 60.000.

Din analiza prezentată de SC Dalkia Termo Prahova SRL, deconectările sunt ilegale, deoarece proprietarii apartamentelor implicați în această problemă nu au respectat condițiile impuse prin :

 • -  Legea 325/2006 privind serviciul public centralizat de alimentare cu energie termica, art.30 - Protecția utilizatorului de energie termica ;

 • -  Regulamentul Serviciului Public de alimentare cu energie termica in municipiul Ploiești aprobat prin H.C.L nr.318/2007 si modificat prin H.C.L nr.295/2012.

Proprietarii apartamentelor deconectate ilegal de la sistemul public centralizat se adresează în scris la Primăria Municipiului Ploiești și la RASP Ploiești solicitând obținerea avizului din partea operatorului S.C.Dalkia Termo Prahova SRL.

In conformitate cu prevederile art.45 alin.(l) b din Legea nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică și cu prevederile Regulamentului serviciului Public de alimentare cu energie termica art.303 alin.(2) I b :

« debranșarea/deconectarea de la SACET a utilizatorului sau consumatorului de energie termică tară respectarea dispozițiilor legale » constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei.

Anexăm prezentului raport:

 • -  adresa R.A.S.P. Ploiești nr.3255/28.06.2013 transmisă către SC Dalkia Termo Prahova S.R.L. ;

 • -  răspunsul S.C. Dalkia Termo Prahova SRL transmis la R.A.S.P. Ploiești.

Având în vedere cele prezentate precum și prevederile Legii serviciului public de alimentare cu energie termică si ale Regulamentului serviciului aprobat în Consiliul Local este necesară Dispoziția Primarului privind constituirea comisiei, compusă din:


Președinte: Dl. Radu BRÂNZEI - Director Tehnic R.A.S.P. Ploi


,afMa SC

RT *1)


Membrii:Dl.Consilier Popa Constantin - Membru in Comitetul- de Coofdbn; Dalkia Te

Dl. Consilier Lupu Adrian - Membru in Comitetului

Dalkia Termo PrâhoyaKȘ Dl. Dogaru Gabriel Mihai - Manager Comercial la SC ia Termo Prahova SRL

D-na Rizea Nicoleta - Responsabil Consolidare Portofoliu Existent la SC Dalkia Termo Prahova SRL

D-na Simion Cozeta - Sef Birou încălzire Urbana R.A.S.P. Ploiești

D-na Ionita Aurora - Inginer Biroul încălzire Urbana R.A.S.P. Ploiești

Comisia își va desfășură activitatea începând cu data primirii dispoziției și are următoarele obiective principale :

 • -  analiza situației prezentată de SC Dalkia Termo Prahova SRL privind deconectările ilegale de la sistemul public centralizat de alimentare cu energie termica și reglementarea acesteia ;

 • -  elaborarea unei proceduri privind stabilirea regulilor de deconectare de la sistemul centralizat de încălzire, care să cuprindă condițiile cumulative impuse de actele normative menționate precum si sancțiunile ce vor fi aplicate în cazul deconectărilor ilegale;

Comisia va prezenta raportul și procedura în ședința Consiliului Local spre aprobare.


Sitector RASP, REGIA <? 3»cu PUBLICE R.A.

1

Consilier Juridic,

Jr. Mădălina TACHE
REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE


Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon: +4 0244-541071

Fax:    +4 0244-513670

E-mail: serviciipublice@ratsp.ro

Web:   www.ratsp.ro

Nr.înregistrare:    / 32^5

Nr. Inregistrare/evidenta:138 / 28.06.2013


Către :       S.C.DALKIA TERMO PRAHOVA SRL

In atenția : Doamnului Manager Comercial - ing.Mihai Gabriel Dogaru

Doamnei Responsabil Consolidare Portofoliu Existent - Nicoleta Rizea

Urmare discuțiilor purtate în prezența Domnului Viceprimar al Municipiului Ploiești -Iulian Teodorescu, a Doamnei Consilier Sanda Dragulea și a reprezentanților R.A.S.P. Ploiești, referitoare la problemele apărute datorită deconectărilor ilegale de la instalațiile de încălzire din condominii și în vederea reglementării acestora, vă rugăm să ne transmiteți o situație detaliată privind :

 • •  Numărul deconectărilor legale de la sistemul public centralizat până în prezent;

 • •  Numărul deconectărilor ilegale de la sistemul public centralizat pănă în prezent, specificându-se pentru fiecare condițiile cumulative pe care nu le-au respectat cei în cauza.

 • •  Condițiile cumulative sunt impuse de art.3O (2), (4)- Protecția utilizatorului de energie termica din Legea nr.325/2006- privind serviciul public de alimentare cu energie termica, si de Regulamentul serviciului public centralizat aprobat in Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

 • •  Punctul de vedere al operatorului pentru reglementarea acestei situații.


Cu deosebită considerație,SEF BIROU ÎNCĂLZIRE URBANA Ing. Cozeta SIMION


Cod F -13 - 03/3/0Direcția Generală

9


Număr înregistrare: PA 130 4624/26.07.2013 Adresa completă: Str. Văleni, nr. 1-3, bl.33 IK, Cod poștal 100046, Ploiești, Prahova

Tel: 0244-594579


Fax:0244-594580

Telverde non-stop: 0 800 800 255

Telefon taxabil non-stop: 0244 408 888 relatii.clienti@dalkia.ro

www.dalkia.ro

în atentia: Domnului Director General Vasile NACU

9

Stimate Domnule Director,

Urmare adresei Dumneavoastră înregistrata la SC Dalkia Termo Prahova SRL cu nr.C 13 1733/2013 va informam asupra următoarelor aspecte:

 • •  Numărul deconectărilor legale de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termica in municipul Ploiești înscrise in Anexa 2 a contractului de furnizare energie termica este de : 4062 apartamente

 • •  Numărul deconectărilor ilegale de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termica in municipul Ploiești este de: 3164 apartamente

Deconectările ilegale au fost identificate in baza informațiilor primite de la reprezentanții asociațiilor de proprietari, nefiind îndeplinite una sau mai multe dintre condițiile cumulative enumerate mai jos:

 • >  acordul vecinilor de apartament, atât pe orizontala, cat și pe verticala (conform art. 30 alin (2) , a) din Legea 326/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termica);

 • >  acordul scris al asociației de proprietari, exprimat prin hotărârea adunării generale, asupra intenției de realizare a unui sistem individual de încălzire; (conform art. 30 alin (2), b) din Legea 326/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termica) ;

 • >  anunțarea, în scris, a operatorului care are și calitatea de furnizor, cu cel puțin 30 de zile înainte (conform art. 30 alin (2) c) din Legea 326/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termica);

 • >  autorizația de construire - conform articolului 247 din Regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termica in Mun. Ploiești, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Mun. Ploiești nr. 318/2007.

 • >  documentația tehnica - conform articolului 254 lit. g din Regulamentul Serviciului public de alimentare cu energie termica in Municipiul Ploiești aprobat in Hotararea Consiliului local al

Municipiului Ploiești nr.318/2007, in baza careia se emite „Referatul tehnic de specialitate” prevăzut de

S C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. Sediu social: Str. Văleni nr. 1-3, bl.33 IK, Ploiești- Prahova

Nr. RC: J29/888/28.04.2004, Cod înregistrare Fiscala: RO 16372612, Capital Social: 5156000RON

Qvgolia

GNVIRONNE-MGNT


eDFalimentare cu energie termica in condominiile in care nu s-au produs deconectări anterioare intrării in vigoare a Regulamentului Serviciului public de alimentare cu energie termica in municipiul Ploiești sau in situația in care condominiul se regăsește in zona unitara de incalzire in conformitate cu Anexa 1 a HCL Ploiești nr. 353/30.09.2011.

Punctul de vedere exprimat de Daikia Termo Prahova cu privire la solicitările de deconectare de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termica in municipiul Ploiești, este ca se impune in orice situație respectarea in totalitate a condițiilor cumulative impuse de Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termica, de Regulamentul Serviciului public de alimentare cu energie termica in Municipiul Ploiești,de HG 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari si prevederile HCL 353/30.09.2011 privind stabilirea zonelor unitare de incalzire la nivelul municpiului Ploiești:

Dorim sa subliniem in același timp cateva din principiile si obiectivele care au fost avute in vedere la întocmirea legislației in vigoare in domeniul Energiei Termice, evidențiate de altfel atat in cadrul Legii 325/2006 cat si in Regulamentul Serviciului public de alimentare cu energie termica in Municipiul Ploiești

Utilizarea eficienta a resurselor energetice;

Diminuarea impactului asupra mediului

Promovarea cogenerarii de inalta eficienta si utilizarea surselor noi si regenerabile de energie

Un condominiu - un singur sistem de incalzire

In opinia noastra, o procedura privind regulile de deconectare de la sistemul centralizat de incalzire trebuie obligatoriu cuprindă condițiile cumulative impuse de actele normative mai sus menționate precum si sancțiunile ce vor fi aplicate in cazul deconectărilor ilegale. Va propunem organizarea unui grup de lucru comun Consiliu! Local - RASP - Daikia, care sa elaboreze aceasta procedura.

Va mulțumim anticipat pentru sprijinul acordat si in așteptarea răspunsului Dumneavoastră,va asiguram de intreaga noastra considerație.


Cu deosebită considerați Director General


j     \

Daikia Termo Prahova,


Noel Aime
S.C. Daikia Termo Prahova S.R.L. Sediu social: Str. Văleni nr. 1-3, bl.33 IK, Ploiești- Prahova Nr. RC: J29/888/28.04.2004, Cod înregistrare Fiscala: RO 16372612, Capital Social: 5156000RON

(Dvgolia

eNVIRONNGMeNT


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3


Im

fel

\\ o ■

WP 'P

V"


COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind constituirea unei comisii speciale în vederea analizării deconectărilor ilegale de la sistemul public centralizat de alimentare cu energie termică livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. în municipiul Ploiești și a reglementărilor acestora

si a emis:


PREȘEDINTE,


Sirbu Simion GheorgheData: