Hotărârea nr. 309/2013

Hotãrârea nr. 309 privind aprobarea organigramei, a numărului de personal şi a statului de funcţii al Centrului Crese din Municipiul Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA consIliul LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 309


privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții al Centrului Crese din Municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești Iulian Bădescu și Raportul de Specialitate al serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții al Centrului Crese din Municipiul Ploiești pentru anul școlar 2013 -2014 având la bază situația copiilor înscriși pe categorii de vârstă;

având în vedere prevederile H.G. nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară;

în baza prevederilor Legii nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, actualizată;

în temeiul art.36 alin.2, lit.„a” si alin.(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aprobă organigrama, numărul de personal (133 posturi bugetate și 94 posturi de educator puericultor nebugetate) și statul de funcții al Centrului Crese din Municipiul Ploiești, pentru anul școlar 2013 - 2014 conform anexelor nr.l, nr.2 și nr.3 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. începând cu aceeași dată prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.l63/29.04.2013 și nr.257/26.07.2013 se modifică în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Centrul Creșe din Municipiul Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la hotărârea privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții al Centrului Crese din Municipiul Ploiești

Potrivit prevederilor art.l din Legea nr.263/2007, actualizată, creșele se înființează, se organizează și funcționează ca centre cu program de lucru zilnic sau săptămânal, în sistem public ori privat, iar creșele în sistem public se înființează prin hotărâre a consiliului local, în subordinea acestuia, ca unități cu sau fără personalitate juridică.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1252/12.12.2012 s-a aprobat Metodologia de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, iar potrivit art.47 din Metodologie, numărul de personal și funcțiile pentru creșe se stabilesc conform normativului aprobat conform anexei nr.lb.

Conform prevederilor art.3 alin.(l) la OUG nr.77/2013 se reglementează numărul total al funcțiilor de conducere din cadrul instituției, la maxim 12% din numărul total de posturi aprobate, cerință care este indeplinită de Centrul Creșe din Municipiul Ploiești, astfel că la numărul total de 133 de posturi bugetate și 94 posturi nebugetate sunt 2 funcții de conducere.

Având în vedere aceste considerente propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotarare anexat.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, ADMINISTRATIV, PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIA M

RAPORT DE SPECIALITATE


la hotărârea privind aprobarea organigramei, a numărului de și a statului de funcții al Centrului Crese din Municipiul PloieștiConform prevederilor art.15 din Metodologie, în unitățile care oferă servicii de educație timpurie se recomandă următoarea modalitate de organizare:

 • -  grupa mică - copii până la 1 an;

 • -  grupa mijlocie - copii de 1 -2 ani;

 • -  grupa mare - copii de 2 - 3 ani.

Pentru anul școlar 2013 - 2014 Centru Creșe din Municipiul Ploiești a primit 658 de solicitări pentru înscrierea copiilor preșcolari, față de 587 de solicitări pentru anul școlar 2012-2013.

Astfel potrivit normării propunem următoarele modificări:

 • - suplimentarea cu 2 posturi de îngrijitor la Creșa nr.49, respectiv 20 de posturi față de 18 posturi normate în anul școlar 2012-2013;

 • - suplimentarea cu un post de asistent medical la Creșa nr.40, respectiv 3 posturi față de 2 posturi normate în anul școlar 2012-2013;

 • - suplimentarea cu un post de contabil șef având în vedere prevederile legale privind activitatea economică din cadrul instituțiilor publice.

La solicitările Centrului Creșe din Municipiul Ploiești privind exemplificarea normării creșelor cu număr diferit de copii înscriși față de numărul din normativ, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice - Direcția Protecția Copilului a răspuns potrivit adreselor anexate nr.7209/DPC/et/05.07.2013 și nr.9421/DPC/12 august 2013.

Astfel propunem modificarea normării celor 6 posturi de administrator de la 4 ore la 8 ore și normarea a 94 posturi de educator puericultor din care: 18 posturi la Creșa UPETROM, 10 posturi la Creșa nr.23, 20 posturi la Creșa nr.49, 12 posturi la Creșa nr.10, 18 posturi la Creșa nr.39 și 16 posturi la Creșa nr.40.

Totodată propunem spre aprobare structura organizatorică prin organigramă și stat de funcții și numărul de personal conform normativului de personal al Centrului Creșe, potrivit anexelor nr.l- nr.3 ce fac parte din prevederile prezentei hotărâri.

Menționăm că structura funcțională a instituției respectă prevederile art.3, alin.l și alin.3 din O.U.G. nr. 77/2013, respectiv funcțiile de conducere sunt în procentul de 12% din numărul total de posturi aprobate.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Direcția Administrație Publică

■>                                                                    t

Juridic - Contencios, Contracte / Director executiv Alexandru Iulia Alina

K

Centru Crese din municipi Director , Eodor Angelica ' ’ < A/ '

Șef Serviciu Resurș^ Umane, Orga Ad-tiv, Projgcție

An


centrul^ o PiC«EȘA £

iVilă și Protecția Muncii

na - DanielaCONDUCERE - SEF CENTRU :

Contabil sef

EXECUȚIE - din care:

 • - Contabil :

 • - Medici :

 • - Asistent medical:

 • - Administrator :

 • - Bucatar :

 • - Ajutor bucatar :

 • - îngrijitor :

  DIDACTIC - Educator puericultor: 94CENTRU CRESE MUNICIPIUL PLOIEȘTI


STAT DE FUNCȚII

Nr. crt. |

Denumire funcție

Conducere

1]

Personal contractual de conducere

Sef centru (director)

2

Personal contractual de conducere

Contabil sef

Personal comun

3

Personal contractual de execuție

Contabil

4

Personal contractual de execuție

Medic

5

Personal contractual de execuție

Medic

Cresa UPETROM

6

1

Personal contractual de execuție

Administrator

7

2

Personal contractual de execuție

Asistent medical

8

3

Personal contractual de execuție

Asistent medical

9

4

Personal contractual de execuție

Asistent medical

10

5

Personal contractual de execuție

Bucatar

11

6

Personal contractual de execuție

Ajutor bucatar

12

7

Personal contractual de execuție

îngrijitor

13

8

Personal contractual de execuție

îngrijitor

14

9

Personal contractual de execuție

îngrijitor

15

10

Personal contractual de execuție

îngrijitor

16

11

Personal contractual de execuție

îngrijitor

17

12

Personal contractual de execuție

îngrijitor

18

13

Personal contractual de execuție

îngrijitor

19

14

Personal contractual de execuție

îngrijitor

20

15

Personal contractual de execuție

îngrijitor

21

16

Personal contractual de execuție

îngrijitor

22

17

Personal contractual de execuție

îngrijitor

23

18

Personal contractual de execuție

îngrijitor

24

19

Personal contractual de execuție

îngrijitor

25

20

Personal contractual de execuție

îngrijitor

26

21

Personal contractual de execuție

îngrijitor

27

22

Personal contractual de execuție

îngrijitor

28

23

Personal contractual de execuție

îngrijitor

29

24

Personal contractual de execuție

îngrijitor

Cresa nr.

23

30

1

Personal contractual de execuție

Administrator

31

2

Personal contractual de execuție

Asistent medical

32

3

Personal contractual de execuție

Asistent medical

33

4

Personal contractual de execuție

Bucatar

34

5

Personal contractual de execuție

Ajutor bucatar

35

6

Personal contractual de execuție

îngrijitor

36

7

Personal contractual de execuție

îngrijitor

37

8

Personal contractual de execuție

îngrijitor

38

9

Personal contractual de execuție

îngrijitor

39

10

Personal contractual de execuție

îngrijitor

40

11

Personal contractual de execuție

îngrijitor

41

12

Personal contractual de execuție

îngrijitor

42

13

Personal contractual de execuție

îngrijitor

43

14

Personal contractual de execuție

îngrijitor

44

15

Personal contractual de execuție

îngrijitor

Cresa Nord nr.49

45

1

Personal contractual de execuție

Administrator

46

2

Personal contractual de execuție

Asistent medical

47

3

Personal contractual de execuție

Asistent medical

48

4

Personal contractual de execuție

Asistent medical

49

5

Personal contractual de execuție

Bucatar

50

6

Personal contractual de execuție

Ajutor bucatarNr. crt.

Denumire funcție

51

7

Personal contractual de execuție

îngrijitor

52

8

Personal contractual de execuție

îngrijitor

53

9

Personal contractual de execuție

îngrijitor

54

10

Personal contractual de execuție

îngrijitor

55

11

Personal contractual de execuție

îngrijitor

56

12

Personal contractual de execuție

îngrijitor

57

13

Personal contractual de execuție

îngrijitor

58

14

Personal contractual de execuție

îngrijitor

59

15

Personal contractual de execuție

îngrijitor

60

16

Personal contractual de execuție

îngrijitor

61

17

Personal contractual de execuție

îngrijitor

62

18

Personal contractual de execuție

îngrijitor

63

19

Personal contractual de execuție

îngrijitor

64

20

Personal contractual de execuție

îngrijitor

65

21

Personal contractual de execuție

îngrijitor

66

22

Personal contractual de execuție

îngrijitor

67

23

Personal contractual de execuție

îngrijitor

68

24

Personal contractual de execuție

îngrijitor

69

25

Personal contractual de execuție

îngrijitor

70

26

Personal contractual de execuție

îngrijitor

Cresa nr.10

71

1

Personal contractual de execuție

Administrator

72

2

Personal contractual de execuție

Asistent medical

73

3

Personal contractual de execuție

Asistent medical

74

4

Personal contractual de execuție

Bucatar

75

5

Personal contractual de execuție

Ajutor bucatar

76

6

Personal contractual de execuție

îngrijitor

77

7

Personal contractual de execuție

îngrijitor

78

8

Personal contractual de execuție

îngrijitor

79

9

Personal contractual de execuție

îngrijitor

80

10

Personal contractual de execuție

îngrijitor

81

11

Personal contractual de execuție

îngrijitor

82

12

Personal contractual de execuție

îngrijitor

83

13

Personal contractual de execuție

îngrijitor

84

14

Personal contractual de execuție

îngrijitor

85

15

Personal contractual de execuție

îngrijitor

86

16

Personal contractual de execuție

îngrijitor

87

17

Personal contractual de execuție

îngrijitor

Cresa nr.39

88

1

Personal contractual de execuție

Administrator

89

2

Personal contractual de execuție

Asistent medical

90

3

Personal contractual de execuție

Asistent medical

91

4

Personal contractual de execuție

Asistent medical

92

5

Personal contractual de execuție

Bucatar

93

6

Personal contractual de execuție

Ajutor bucatar

94

7

Personal contractual de execuție

îngrijitor

95

8

Personal contractual de execuție

îngrijitor

96

9

Personal contractual de execuție

îngrijitor

97

10

Personal contractual de execuție

îngrijitor

98

11

Personal contractual de execuție

îngrijitor

99

12

Personal contractual de execuție

îngrijitor

100

13

Personal contractual de execuție

îngrijitor

101

14

Personal contractual de execuție

îngrijitor

102

15

Personal contractual de execuție

îngrijitor

103

16

Personal contractual de execuție

îngrijitor

104

17

Personal contractual de execuție

îngrijitor

105

18

Personal contractual de execuție

îngrijitor

106

19

Personal contractual de execuție

îngrijitor

107

20

Personal contractual de execuție

îngrijitor

108

21

Personal contractual de execuție

îngrijitorNr. crt.

Denumire funcție

109

22

Personal contractual de execuție

îngrijitor

110

23

Personal contractual de execuție

îngrijitor

111

24

Personal contractual de execuție

îngrijitor

Cresa nr.40

112

1

Personal contractual de execuție

Administrator

113

2

Personal contractual de execuție

Asistent medical

114

3

Personal contractual de execuție

Asistent medical

115

4

Personal contractual de execuție

Asistent medical

116

5

Personal contractual de execuție

Bucatar

117

6

Personal contractual de execuție

Ajutor bucatar

118

7

Personal contractual de execuție

îngrijitor

119

8

Personal contractual de execuție

îngrijitor

120

9

Personal contractual de execuție

îngrijitor

121

10

Personal contractual de execuție

îngrijitor

122

11

Personal contractual de execuție

îngrijitor

123

12

Personal contractual de execuție

îngrijitor

124

13

Personal contractual de execuție

îngrijitor

125

14

Personal contractual de execuție

îngrijitor

126

15

Personal contractual de execuție

îngrijitor

127

16

Personal contractual de execuție

îngrijitor

128

17

Personal contractual de execuție

îngrijitor

129

18

Personal contractual de execuție

îngrijitor

130

19

Personal contractual de execuție

îngrijitor

131

20

Personal contractual de execuție

îngrijitor

132

21

Personal contractual de execuție

îngrijitor

133

22

Personal contractual de execuție

îngrijitorAnexa nr.3 la H.C.L.nr..

Denumire

Normativ

Propus

Cresa UPETROM

Cresa nr.23

Cresa Nord nr.49

Cresa nr.10

Cresa nr.39

Cresa nr.40

existen t copii

propus grupe

existent copii

propus grupe

existent copii

propus grupe

existent copii

propus grupe

existent copii

propus grupe

existent copii

propus grupe

Sugari (grupa mica)

7/grupa

10-12/g rupă

10

1

0

8

1

14

1

12

1

Copii de 1-2 ani (grupa mijlocie)

9/grupa

10-15/g rupă

26

2

22

2

44

3

39

3

50

3

40

3

Copii de 2-3 ani (grupa mare)

9/grupa

10-15/grupa

99

7

43

3

99

7

33

2

66

5

53

4

Prezenta copii -medie zilnica

i oiai copiiI-

inscrisi

658

125

9

75

5

143

10

80

6

130

9

105

8

Normare conform art.16 si anexa nr.1a la Metodologie

Educator-puericultor

Grupe

Raport adult/copii pe tura

Nr.

Copii

Nr posturi normate

Nr.

Copii

Nr posturi normate

Nr. Copii

Nr posturi normate

Nr. Copii

Nr posturi normate

Nr. Copii

Nr posturi normate

Nr.

Copii

Nr posturi normate

grupa mica

1/4.

0.00

0.00

10.00

1.25

0.00

0.00

8.00

2.00

14.00

3.50

12.00

3.00

grupa mijlocie

1/5.

26.00

5.20

22.00

4.40

44.00

8.80

39.00

7.80

50.00

10.00

40.00

8.00

grupa mare

1/6.

99.00

16.50

43.00

7.17

99.00

16.50

33.00

5.50

66.00

11.00

53.00

8.83

Total

119.45

125.00

21.70

75.00

12.82

143.00

25.30

80.00

15.30

130.00

24.50

105.00

19.83

Normare conform art.47 si anexa nr.1b la Metodolog

ie

Director/ sef centru

1/unitate

1

Contabil sef

1

Contabil

1

Administrator

6

1

1

1

1

1

1

Medic*

1/4 unitate

2

Asistent medical

1/tura la nivel de unitate*

16

3

2

3

2

3

3

Bucatar

1/unitate

6

1

1

1

1

1

1

Ajutor bucatar

1/unitate

-----6

T-

1

“T“

"T-

1

1

Total personal normat/unitate

39

6

5

6

5

6

6

Educator-puericultor

1/tura la nivel de grupa

94

18

10

20

12

18

îngrijitor

1/tura la nivel de grupa

94

18

10

20

12

18

& 16

Total personal normat/grupa

188

36

20

40

24

36

II

32

Total normat din care:

227

42

25

46

29

42

y. ( \ 38

Educator-puericultor -posturi nebugetate

94

18

10

20

12

18

Total normate

133

24

15

26

17

24|9H3                GUVERNUL ROMÂNIEI          j'lg IffiW )g

||WI    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIAWE?\      /fi

^■HSg             ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE      V

***ttS^               DIRECȚIA PROTECȚIA COPILULUI

UZ-

Doamnei Angelica FODOR

Director

Centru Creșe din Municipiul Ploiești

Referitor: aplicare prevederi art, 44 din H.G. nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară

Stimată doamnă Director,

Folosim această ocazie pentru a răspunde adresei dumneavoastră nr. 7209/03.07.2013 prin care ne propuneți inițierea unui proiect legislativ pentru suplimentarea normării cu anumite funcții specifice prevăzute în hotărârea de Guvern mai sus menționată.

Conform prevederilor art. 44 alin. (1) din acest act normativ /‘Structura orientativă a personalului din creșe, ca unități în care se oferă servicii de educație antepreșcolară, este formată din: personal de conducere: director/șef de centru, personal didactic: educator-puericultor, personal de specialitate: asistent medical, personal nedidactic, administrator, bucătar, contabil, ajutor de bucătar, îngrijitoare.”

Conform alin. (2) al aceluiași articol "Structura orientativă a personalului din grădinițe și centre de zi, ca unități de educație antepreșcolară, este stabilită în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu obligativitatea respectării prevederilor prezentei metodologii în ceea ce privește personalul didactic.”

în contextul normării personalului sunt de menționat de asemenea prevederile art. 47 din actul normativ menționat, “ Numărul de personal și funcțiile pentru unitatea cu o capacitate de 50 de copii se stabilesc conform anexei nr. 1 b)”, iar „ponderea categoriilor de personal prevăzute la alin. (1) se stabilește luându-se în considerare necesitatea asigurării unei îngrijiri de calitate și adaptată nevoilor beneficiarilor unităților, în funcție de specificul activităților derulate putând fi antrenate și alte categorii de personal, în conformitate cu prevederile ari, 45”.

Așa cum se poate observa din dispozițiile legale prezentate, structura personalului din creșe, ca unități de educație antepreșcolară este orientativă, singura obligativitate referitoare la personal Bd. Grai. Ghe. Maeheru nr, 7. Sector 1. București, cod Dostal 010322, Tel/Fax: +40213100789: +40213127474 .

Potrivit prevederilor art.44 si a Anexei nr.lb) la metodologia aprobata conform H.G. nr. 1252/2012, normarea in cresele organizate ca instituții cu personalitate juridica se face astfel :

Funcția

1

Nr. norme

Director/Șef centru

1 pe unitate

Administrator

1/2 pe unitate

Educator-puericultor

1 pe tură, la nivel de grupă

Medic

1/4 pe unitate

Asistent medical

1 pe tură, la nivel de unitate*)

Bucătar

1 pe unitate

Ajutor bucătar

1 pe unitate

îngrijitor

1

1 pe tură, la nivel de grupă

i

Pentru a imbunatati activitatea in cadrul unei astfel de instituții propunem inițierea unui proiect legislativ pentru suplimentarea normării cu următoarele funcții specifice si necesare funcționarii corecte a instituției:

un post de contabil sef sau administrator financiar;

un post de consilier juridic sau jurist;

un post de inspector sau secretar cu atribuții specifice de gestionare a activitatii de personal, respectiv întocmirea statelor de personal si a gestionarii programului informatic REVISAL- pentru un număr de minim 100 de salariati.

Totodată propunem modificarea normării postului de administrator astfel:

4 ore contract individual de munca in cazul in care in cadrul cresei sunt inscrisi 50 de copii;

8 ore contract individual de munca in cazul in care in cadrul cresei sunt inscrisi minim 100 de copii.

In speranța rezolvării favorabile solicitării noastre, va mulțumim!

CENTRU CRESE DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

CĂTRE

MINISTERUL MUNCII

DIRECȚIA PROTECȚIA COPILULUI

Referitor la adresa nr. 7209/DPC/05.07.2013 si pentru lămurirea unor reprezentant! ai executivului si ai Consiliului Local, va rugam sa reveniți cu exemplificarea normării a 2 crese total posturi /unitate (cresa), a căror capacitate este de 125 de copii (9 grupe conform normativului de copii) si respectiv 75 de copii (5 grupe conform normativului de copii).

Neclaritățile constau in normarea administratorului, precum si a numărului de ingrijitoare si a numărului de educator puericultor.

In speranța rezolvării favorabile solicitării noastre, va mulțumim!
GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE/^ ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE

DIRECȚIA PROTECȚIA COPILULUI

Doamnei Angelica FODOR

Director


Centru Creșe din Municipiu! Ploiești

Referitor: aplicare prevederi art. 44 din H.G. nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a crcșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară

Stimată doamnă Director,

în continuarea corespondenței referitoare la normarea personalului din creșe. apreciem că se impun o serie de precizări.

în vederea asigurării unei ambianțe optime pentru dezvoltarea și educarea copilului, creșa ca unitate de educație timpurie ar trebui să aibă o capacitate rezonabilă astfel încât sa permită observarea, și îndrumarea copilului conform nevoilor sale firești. în realizarea acestui deziderat capacitatea unității luate ca reper în H.G mai sus menționată a fost cea de 50 locuri. Cu toate acestea suntem conștienți ca actuala situația economică nu permite reorganizarea acestui tip de serviciu intr-o perioada relativ scurtă de timp.

Redăm mai jos exemplificarea normării administratorului, educatorului-puericutor și

îngrijtorului, solicitată prin adresa dumneavoastră nr. 290/05.08.2013:

Funcția

Nr. norme - unitate 50 copii

Nr. Norme - Unitate 125 copii

Nr. Norme - unitate 75 copii

Administrator

1/2 pe unitate

1 si 1-2 norme

3/4 norme

__i

Educator-

puericultor

1 pe tură, la nivel de grupă

18*

10*

îngrijitor

1 pe tură, la nivel de grupă

18*

10*

i

*în situația în care la nivelul unității se lucrează în 2 ture


CENTRUL CRESA PLOIEȘTI

STR. G-RAL. EREMIA GRIGORESCU.NR11

COD FISCAL: 31619555

TEL./FAX: 0244/585849A


CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Prin prezenta, va înaintam atașat situația înscrierilor copiilor in cresa, pe categorii de varsta, pentru anul școlar 2013-2014, in vederea inițierii II.CL. , pentru normarea Centrului Cresa din Municipiul Ploiești.
SITUAȚIA COPIILOR INSCRISI IN CRESA PE CA TEGORII

DE VARSTA ÎNCEPÂND CEDATA DE 01.07.2013


CRESA NR.39

Vârsta:

0 - 1 an

- 14 copii

1 -2 ani

- 50 copii

2-3 ani

- 66 copii

Total :

131) copii

CRESA NR.23

Varsta:

Total :

0 - 1 an

1 - 2 ani

2-3 ani

CRESA NR.40

Varsta:

0 - 1 an

Total :

 • 1 - 2 ani

 • 2 - 3 ani


 • - 10 copii

 • - 22 copii

 • - 43 copii

75 copii


 • - 12 copii

 • - 40 copii

 • - 53 copii

105 copii


CRESA NR.10

Varsta :

0 - 1 an

- 8 copii

1 - 2 ani

- 39 copii

2 — 3 ani

- 33 copii

Total:

80 copii


CRES A NR.49

Varsta:

Total:


1 - 2 ani

2-3 ani


 • - 44 copii

 • - 99 copii

143 copiiCRESA UPETROM

Varsta:              1-2 ani

- 26 copii

2 - 3 ani

- 99 copii

Total :

125 copii
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții al Centrului Creșe din municipiul Ploiești

si a emis:


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6


COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CULTE, < TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții al Centrului Creșe din municipiul Ploiești


PREȘEDINTE,

Iolanțlâ Bazavan