Hotărârea nr. 308/2013

Hotãrârea nr. 308 privind aprobarea statului de funcţii al Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti, ca urmare a aplicarii unor masuri in domeniul resurselor umane

ROMANȚA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 308 privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, ca urmare a aplicării unor masuri in domeniul resurselor umane

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești și Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii, prin care se propune aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, ca urmare a transformării gradelor profesionale a 14 (paisprezece) posturi pentru funcționari publici de execuție declarați admiși la examenul de promovare în grad;

în conformitate cu prevederile art. 128 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 64 alin. (2) și art. 65 din Legea nr. 188/1999, republicată in anul 2007, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici de execuție;

în temeiul art. 36, alin.(2), lit„a” si alin. (3) lit “b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă statul de funcții al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, ca urmare a transformării gradelor profesionale a 14 (paisprezece) posturi pentru funcționarii publici de execuție ce au fost declarați „admis” la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale în vigoare, incepând cu data de 01.09.2013.

Art.3. începând cu aceeași data prevederile anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local 256/26.07.2013 își încetează aplicabilitatea.

Art.4. Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrația Publica, Juridic - Contencios, Contracte va aduce h cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, ca urmare a aplicării unor măsuri în domeniul resurselor umane

Art.128 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.64 alin. (2) și art. 65 din Legea nr. 188/1999, republicată in anul 2007, cu modificările și completările ulterioare, privind Statutul funcționarilor publici, reglementează promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție.

Având în vedere aceste considerente, propunem Consiliului Local aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, ca urmare a transformării gradelor profesionale a 14 (paisprezece) posturi de funcții publice de execuție pentru funcționarii publici ce au fost declarați “admis” la examenul de promovare în grad.MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, ADMINISTRAȚI^ PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, ca urmare a aplicării unor măsuri în domeniul resurselor umane

Potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare privind Statutul funcționarilor publici, funcționarii publici de execuție au dreptul să participe la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, examen ce se organizează semestrial, dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • a) să aiba cel puțin 3 ani vechime in gradul profesional al funcției publice din care promovează;

 • b) să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

 • c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiata în condițiile legii;

Totodată, promovarea se face numai dacă posturile de funcție publică de execuție sunt prevăzute în Planul de ocupare al funcțiilor publice pentru anul 2013, iar cheltuielile de personal nu depășesc bugetul aprobat.

Pentru Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, Planul de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2013 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.378/31.10.2012.

Urmare solicitării Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești pentru organizarea concursului de promovare in grad, Agenția Națională a Funcționarilor Publici a verificat în baza de date îndeplinirea condițiilor cumulative de către funcționarii publici propuși, în vederea participării acestora la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut și a eliberat adresa nr.21226/2013, în care a nominalizat membrii în comisiile de concurs și de soluționare a contestațiilor.


Menționăm că structura funcțională a instituției respectă prevede^

alin.l și alin.3 din O.U.G. nr. 77/2013, respectiv funcțiile de conducere s£up|adre^zaj \\©9\           w 2

in procentul de 12% din numărul total de posturi aprobate, avân$?J4 de-jii^oin 'A'^oX publice de conducere din totalul de 149 posturi aprobate.

Anexăm adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 21226/2013

precum și raportul final al examenului organizat în data de 05.08.2013.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.


e Locaje Pîoieșți WxccHfcWI<;


Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Contract Director executiv  Alexandi/u I^lia Alina

Șef Serviciu Resurse Umane, Organizare, Ad-tiv, ProtecțieCivilăzȘi Protecția Muncii AngelescirXna - Daniela


MINIST

Agenția Națională a Funcționarilor Publici


■■

Către,SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA DOAMNEI DIRECTOR EXECUTIV SIMONÂ DOLNICEANU VISEAN


Referitor la adresa dumneavoastră nr. 053086/2013, înregistrată la Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu nr. 21226/2013, vă comunicăm următoarele:

în conform itate-cu dispozițiile art. 26'alin. (2) lit. b) și art. 126 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată de H.G. nr. 1173/2008. vă înaintăm nominalizarea reprezentanților Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru examenul/con cursul de promovare în grad profesional organizat în data de 5 august 2013 (proba scrisa), în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor:

Comisia de concurs:

Nicușor Dumitru, consilier juridic, Instituția Prefectului, județul Prahova

Comisia de soluționare a contestațiilor:


Ana Ariciu, consilier juridic, Instituția Prefectului, județul Prahova


Cu stimă,


Președinte - Secretar de Stat


Eugen COIFAN2 Daniel a 'Pa n a el aș


Secretar General


Carmen DRĂGAN


Director General D.G.M.F.P. Mihaela BAC IU


2 Ș ef: S ervi ciu Coord o n a re ;.M e tod o I ogi că.. Consilier                        , ; .-..,ANEXA 2B


R O M Â N 1A

.1 I..Î) i T rl. r R A Ii O VA ' ML?-:LLri; L- TȘTI

5 E RV JC IU L PI ȘUCFIPANȚE LOCALE E~ ll’it                    Iii. 7

TEL / FA X: (1244'546711

Operator de dale ci; caracter personal tir. 21443


RAPORTUL FINAL

AL EXAMENULUI DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL SUSȚINUT IN 05.08.2013


Funcția publică sau funcțiile publice pentru care se organizează examenul:

 • 1. Badicianu Elena - consilier, clasa I, grad profesional principal - Serviciul Stabilire Impozite si Taxe Persoane Juridice

 • 2. Petre Magdalena - consilier, clasa I, grad profesional principal - Serviciul Stabilire Impozite si Taxe Persoane Juridice

 • 3. Enache Emilia - consilier, clas2 I, grad profesional principal - Serviciul Urmărire si încasare Creanțe Bugetare

 • 4. Musat Florin- Lucian - consilier, clasa I, grad profesional principal - Serviciul Urmărire si încasare Creanțe Bugetare

 • 5. Prigoreanu Daniela- Stefania - consilier, clasa I, grad profesional principal - Serviciul Urmărire si încasare Creanțe Bugetare

 • 6. Marinescu Cătălin - consilier, clasa I, grad profesional principal - Biroul Amenzi

 • 7. Voicu Cerasela - Laurentia - consilier, clasa I, grad profesional principal - Compartimentul Incasari si Plăti

 • 8. Negrila Mihaela - consilier, clasa I, grad profesional principal - Serviciul Stabilire Impozite si Taxe Persoane Fizice- Centru

 • 9. Vulpe Florentina - consilier, clasa I, grad profesional principal - Biroul Evidenta Auto

 • 10. Filip Alice - consilier, clasa I, grad profesional superior - Biroul Amenzi

 • 11. Gheorghe Gabriela- Cristiana- consilier, clasa I, grad profesional superior- Compartimentul Incasari si Plăti

 • 12. Enache Gabriela - consilier, clasa I, grad profesional superior- Serviciul Asistenta Contribuabili si Administrativ

 • 13. Joita Constanta- consilier, clasa I, grad profesional superior- Serviciul Asistenta Contribuabili si Administrativ

 • 14. Trifan Daniela- consilier, clasa I, grad profesional superior- Serviciul Stabilire Impozite si Taxe Persoane Fizice- Centru
Numele si prenumele Candidatului

Rezultatul selecției dosarelor

Motivul Respingerii dosarului

BADICIANU ELENA

ADMIS

PETRE MAGDALENA

ADMIS

ENACHE EMILIA

ADMIS

MUSAT FLORIN- LUCIAN

ADMIS

PRIGOREANU       DANIELA-

STEFANIA

ADMIS

MARINESCU CĂTĂLIN

ADMIS

VOICU CERASELA - LAURENTIA

ADMIS

NEGRILA MIHAELA

ADMIS

VULPE FLORENTINA

ADMIS

FILIP ALICE

ADMIS

GHEORGHE       GABRIELA-

CRISTIANA

ADMIS

ENACHE GABRIELA

ADMIS

JOITA CONSTANTA

ADMIS

TRIFAN DANIELA

ADMIS        |

1


Observații formulate de către membrii comisiei -----------------------------------------------------------------

Informații privid proba scrisa

Datași ora desfășurării probei scrise: 05.08.2013.ora9,30

Probleme intervenite pe durata desfășurării probei scrise:---------------------------------------------------------------------

Numele si prenumele Candidatului

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul

BADICIANU ELENA

93,33

ADMIS

PETRE MAGDALENA

94,33

ADMIS

ENACHE EMILIA

79

ADMIS

MUSAT FLORIN- LUCIAN

83,33

ADMIS

PRIGOREANU       DANIELA-

STEFANIA

78,66

ADMIS

MARINESCU CĂTĂLIN

89,33

ADMIS

VOICU CERASELA - LAURENTIA

100

ADMIS

NEGRILA MIHAELA

85

ADMIS

VULPE FLORENTINA

100

ADMIS

FILIP ALICE

92,33

ADMIS

GHEORGHE       GABRIELA-

CRISTIANA

81,33

ADMIS

ENACHE GABRIELA

84,66

ADMIS

JOITA CONSTANTA

100

ADMIS

TRIFAN DANIELA

88,66

ADMIS


nInformații privid interviul

H      V!!

D ata s i ora desfășurării i'riiervj ului?. 05.08.

Probleme intervenite pe durata desfășurări

20J‘3. ora 14,00   . ...

......__________y-t,'.

J

Numele si prenumele Candidatului

!    Rezultatul interviului

Rezultatul

BADICIANU ELENA

96,66

ADMIS

PETRE MAGDALENA

100

ADMIS ■

ENACHE EMILIA

93,33

ADMIS

MUSAT FLORIN- LUCIAN

100

ADMIS

PRIGOREANU       DANIELA-

STEFANIA

100

ADMIS

MARINESCU CĂTĂLIN

93,33

ADMIS

VOICU CERASELA-LAURENTIA

96,66

ADMIS

NEGRILA MIHAELA

100

ADMIS

VULPE FLORENTINA

100

ADMIS

FILIP ALICE

100

ADMIS

GHEORGHE       GABRIELA-

CRISTIANA

96,66

ADMIS

ENACHE GABRIELA

90

ADMIS

JOITA CONSTANTA

96,66

ADMIS

TRIFAN DANIELA

100

ADMIS

f


REZULTATUL FINAL AL EXAMENULUI

Numele și prenumele Candidatului

Rezultatul final al examenului

Rezultat

Funcția publica: consilier, clasa I,

grad profesional principal

BADICIANU ELENA

189,99

ADMIS

PETRE MAGDALENA

194,33

ADMIS

ENACHE EMILIA

172,33

ADMIS

MUSAT FLORIN- LUCIAN

183,33

ADMIS

PRIGOREANU DANIELA- STEFANIA

178,66

ADMIS

MARINESCU CĂTĂLIN

182,66

ADMIS

VOICU CERASELA- LAURENTIA

196,66

ADMIS

îA Ă KrV

NEGRILÂ MIHAELA

/. /

S^DMIS

VULPE FLORENTINA

• 200 (I & .

; 'Omis

/A' v

FILIP ALICE

■           192,33 X,’.-? z < ?

GHEORGHE GABRIELA- CRISTIANA

177,99 .

ADMIS ■

ENACHE GABRIELA

174,66

ADMIS

JOITA CONSTANTA

196,66

' ADMIS

TRIFAN DANIELA

188,66

ADMIS

Comisia de concurs

LSbmnatura

Președinte: D-na SIMONA DOLNICEANU- VISEAN

Membru: D-na DINU MARIA PAULA

-'-"■'TJfcL ■         :

Membru: D-na CRISTIANA ZAMFIR

Secretar: Steluta SoareCONDUCERE

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI

1

DIRECTOR EXECUTIV

Funcționar public de conducere

S                 l

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

2

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

l

3

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

4

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

5

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

6

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

7

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

8

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

9

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

10

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

11

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

12

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

13

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

14

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

15

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

16

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                  I

17

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

18

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

19

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

l superior

20

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

21

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

22

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

l superior

23

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

24

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

25

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

26

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

27

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

28

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

29

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

BIROUL URMĂRIRE CREANȚE BUGETARE SI VALORIFICARE SECHESTRE

31

SEF BIROU

Funcționar public de conducere

S                 1

32

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 superior

33

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

34

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

35

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 principal

36

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 principal

37

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 debutant

BIROUL AMENZI

38

SEF BIROU

Funcționar public de conducere

S                 I

39

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

40

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

41

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

42

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

43

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

44

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

45

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

46

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

47

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

48

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

49

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

50

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

l asistent

51

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

52

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III asistent

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA

53

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                  l

54

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

l superior

55

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

56

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

57

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

58

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

59

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

e De nu mirele om partițegqrte

60

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

l superior

*

61

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

62

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

63

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal


BIROUL INFORMATICA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

64

SEF BIROU

Funcționar public de conducere

S                 I

65

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

66

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

67

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

68

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

69

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

70

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I debutant


SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

71

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                  l

72

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

73

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

74

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

75

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal


COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

76

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

77

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

78

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

79

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

l principal

80

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

81

1 CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

82

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

l asistent

83

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

84

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

85

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

l asistent

86

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

87

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III principal

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI ADMINISTRATIV


88 SEF SERVICIU                              Funcționar public de execuție                S


89

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

90

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

91

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

92

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

93

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

l superior

94

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal


COMPARIMENT ADMINISTRATIV

95

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

IA

96

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

IA


COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE SPATII SI DESERVIRE AUTO

97

INGRUITOR

Personal contractual

-

98

INGRUITOR

Personal contractual

-

99

ȘOFER

Personal contractual

I

100

MUNCITOR CALIFICAT

Personal contractual

I.

101

MUNCITOR CALIFICAT

Personal contractual

I.

BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE, PROTECȚIA MUNCII, ARHIVA

102

SEF BIROU

Funcționar public de conducere

S                  I

103

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

104

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

108 SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

I

109 CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

110 CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

111 CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

112 CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

113 CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

114 CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

115 CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

116 CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI cu sediul in PRAHOVA, PLOIEȘTI, b-dl.INDEPENDENTEI

nr. 16 avand codul fiscal 13662794           STAT DE FUNCȚII

tel. - fax                                                 ---------------------------
SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE RZICE- VEST

123

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                  I

124

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

125

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

126

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

127

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

128

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

129

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

130

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

131

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

132

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior


117

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

118

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

119

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

120

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

121

' CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

122

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

BIROUL EVIDENTA AUTO

133

SEF BIROU

Funcționar public de conducere

S                    I

134

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

l superior

135

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

136

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

137

' CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

138

REFERENT DE SPECIALITATE

Funcționar public de execuție

SSD

II principal

B.JURID1C-CONTENCIOS,RESURSE UMANE, CONTESTAT!!, FACILITAT!, CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENT

139

SEF BIROU

Funcționar public de conducere

S                 I

140

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

141

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

142

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

l superior

143

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

144

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

145

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

s

I superior

146

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

s

I principal

147

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I debutant

148

. REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III principal

149

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III debutant


COMPARTIMENTUL ARHIVA

105

ARHIVAR

Personal contractual

M

106

ARHIVAR

Personal contractual

M

107

ARHIVAR

Personal contractual

G


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, ca urmare a aplicării unor masuri in domeniul resurselor umane

si a emis:SECRETAR,

Sanda Dragulea

Data: