Hotărârea nr. 307/2013

Hotãrârea nr. 307 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2013

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA Nr. 307


privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2013

Consiliul Local al municipiului Ploiești

vazand Expunerea de motive a dlui primar Iulian Badescu, a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze: Alexandru Paul Pal as, Ionut Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălină Bozianu, Silviu Sorin Constantin si Raportul de specialitate al Direcției Economice, prin care se propune rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești;

avand in vedere prevederile Legii nr. 5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013 si Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

avand in vedere adresele Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești: nr. 891/05.08.2013 ,nr.915/12.08.2013si nr.3301/14.08.2013,

in temeiul art. 36 alin. 4 lit.a si art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicata, privind administrația publica locala, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aproba rectificarea bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2013, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Aproba rectificarea listei de investiții a bugetului local pe anul 2013, conform Anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Aproba notele de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuării rectificării cheltuielilor de investiții conform Anexei nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4Aproba rectificarea listei obiectivelor de investiții -credite interne BRD pe anul 2013, conform Anexei nr.4 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5 Aproba notele de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuării rectificării cheltuielilor cu finanțare din credit BRD, conform Anexei nr.5, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.6 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul primăriei municipiului Ploiești vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.7 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi, 27 august 2013

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării municipiului Ploiești pe anul 2013


In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013 -Legea bugetului de stat pe anul 2013 si Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2013 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local 142/08.04.2013, rectificat conform Hotărârii Consiliului Local 176/15.05.2013, Hotărârii Consiliului Local 186/30.05.2013, Hotărârii Consiliului Local 218/27.06.2013, Hotărârii Consiliului Local 245/27.07.2013 si Hotărârii Consiliului Local 288/13.08.2013.

Veniturile totale ale bugetului local al municipiului Ploiești in suma de 553.437,81 mii lei raman nemodificate , conform Anexei nr. 1.

Cheltuielile bugetului local în sumă de 553.937,81 mii lei raman nemodificate pe total, modificările din structura fiind prezentate detaliat in raportul de specialitate al Direcției Economice, conform Anexei nr. 1, si in notele de fundamentare ale Direcției Tehnic-Investitii.

Prezenta rectificare este impusa de prevederile Legii nr.273/2006 Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, de rectificarea Listelor de investiții ale bugetului local si bugetului creditului intern BRD pe anul 2013,de rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta Persoanelor si al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

PRIMAR,

IULIAN BADESCUComisia de buget finanțe, control,

administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze: Alexandru Paul Palas

Ionut Cristian Iones

Sanda Dragulea

Nicoleta Cătălină Bozianu

Silviu Sorin Constantin

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA

VIZAT:

PRIMAR,

IULIAN BADESCU
RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului^ Ploiești pe anul 2013               /

ll S

In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013 -Legea bugetului dlș/stat pe anul 2013 si Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice''h modificările si completările ulterioare, bugetul local al municipiului PÎoS anul 2013 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local 142/08.04.2013, rectificat conform Hotărârii Consiliului Local 176/15.05.2013, Hotărârii Consiliului Local 186/30.05.2013, Hotărârii Consiliului Local 218/27.06.2013, Hotărârii Consiliului Local 245/27.07.2013 si Hotărârii Consiliului Local 288/13.08.2013.


Prezenta rectificare este impusa de prevederile Legii nr.273/2006- Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, prevederile art.49 alin. (4) care prevede ca ” Virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare si de la un program la altul se aproba de autoritatile deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite, si se pot efectua inainte de angajarea cheltuielilor" si alin. (9) care prevede ca "pe parcursul execuției bugetare, ordonatorii de credite asigura in totalitate cheltuielile secțiunii de funcționare ale bugetului".

Veniturile totale ale bugetului local al municipiului Ploiești in suma de 553.437,81 mii lei,raman nemodificate , conform Anexei nr.l.

Cheltuielile bugetului local în sumă de 553.937,81 mii lei raman nemodificate .

Prezenta rectificare produce modificări in structura, conform Anexei nr.l, astfel:

1. Capitolul „Alte servicii publice generale” - prevederea de 29677,50 mii lei se diminuează cu suma de 2.398 mii lei.

„Fondul de rezerva”,in suma de 4048 mii lei se diminuează cu suma de 2698 mii lei distribuita astfel:

 • - 300,00 mii lei pentru transferuri către Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta Persoanelor(conform bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al acestei instituții),

 • - 2.000,00 mii lei pentru investiții, conform notelor de fundamentare ale Direcției Tehnic- Investiții si Anexei nr.2.

 • - 398 mii lei către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare(conform bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al acestei instituții).

2. Capitolul „Invatamant” - prevederea de 117432,23 mii lei se majoreaza cu suma de 128 mii lei, respectiv active nefinancire conform Listei de

investiții si Notelor de fundamentare întocmite de către Direcția Tehnic Investiții ( conform Anexelor 2 si 3)


iii


li! [ .....„

3. Capitolul „Cultura, recreere și religie” - prevederea de 70420,83^Hnj^o/ se majoreaza cu suma de 1.379 mii lei, astfel:                          T'./        Tjz

•                                                                                                                                                • / u

- majorarea cu suma de 135 mii pentru organizarea Festivalului Interetnic din Romania conform Notei de fundamentare nr 17 /22.08.2013 întocmit de către Compartimentul Organizări evenimente ( Anexat).

-diminuarea cu suma de 135 mii lei de la „Reparații unitati cult”

-majorarea cu suma de 1379 mii lei la active nefinanciare conform Listei de investiții si Notelor de fundamentare întocmite de către Direcția Tehnic Investiții ( conform Anexelor 2 si 3).

4. Capitolul „Asigurări și asistenta sociala ” - prevederea de 38468,87 mii lei se majoreaza cu suma de 398 mii lei(conform bugetului de venituri si cheltuieli al ASSC), astfel:

majorarea cu suma de 423 mii lei la transferuri către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

- diminuarea cu suma de 25 mii lei la active nefinanciare ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare

Ș.Capitolul „Transporturi” - prevederea de 125686,01 mii lei se majoreaza cu suma de 493 mii lei, la active nefinanciare, conform Listei de investiții si Notelor de fundamentare ale Direcției Tehnic- Investiții ( Anexelor nr.2si nr.3)

Pentru obiectivele de investiții se aproba notele de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea rectificării acestora intocmite de Direcția Tehnic-Investitii, conform Anexei nr.3.

In Lista de investiții -finanțate din creditul intern BRD ,in cadrul sumei aprobate se propun modificări intre obiective , conform Anexei nr. 4 si a Notelor de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuării rectificării cheltuielilor de investiții ,intocmite de către Direcția Tehnic Investiții.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

VIZAT,


Serviciul Buget, împrumuturi,

Erji Laura Stanciu


Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice Contracte, DIRECTOR,

Iulia Alina Alexandru


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 288/13.08.2013

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

CHELTUIELI - TOTAL

5002

553.937.81

553.937,81

0,00

0,00

553.937,81

553.937,81

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

18.471,68

0,00

18.471,68

Cheltuieli de personal

10

7.890,00

7.890,00

Bunuri si servicii

20

10.341,92

10.341,92

Alte transferuri - Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

161,54

161,54

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

35,00

35,00

Active nefinanciare

71

156,86

156,86

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-1 13,64

-113,64

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

29.677,50

-2.398,00

27.279,50

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

3,60

3,60

Fonduri de rezerva

50

4.048,00

-2.698,00

1.350,00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

474,50

300,00

774,50

Active financiare (activ patrimonial al Fundației "Copii noștri" Ploiești)

72

70,00

70,00

Rambursări de credite - total din care:

81

25.085,00

0,00

25.085,00

Rambursare credit Alpha Bank

5.885,00

5.885,00

Rambursare credit B.C.R.

14.700,00

14.700,00

Rambursare credit B.R.D.

4.500,00

4.500,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-3,60

-3,60

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

7.723,00

0,00

7.723,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

150.00

150,00

Dobânzi

30

7.573,00

7.573,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

7.485,00

0,00

7.485,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

35,00

0,00

35.00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

35,00

35,00

Transferuri către Politia Locala

51

7.450,00

7.450,00

1NVATAMINT

6502

117.432,23

128,00

117.560,23

Cheltuieli de personal

10

92.613,00

92.613,00

Bunuri si servicii -din care:

20

16.199,38

0,00

16.199,38

Bunuri si servicii repartizate instituțiilor de invatamant

14.013,75

14.013,75

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 288/13.08.2013

f/ q /

Influențezi

/Wii'getareX

/MFk

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

36,63

V;

Bunuri si servicii (pmp)

2.149,00

X

^Xâ^TOO

Transferuri către instituții publice

51

389,00

389,00

Finanțări POSDRU unitati de invatamant

56

90,80

90,80

Asistenta sociala

57

40,00

40,00

Alte cheltuieli - din care:

59

2.291,50

0,00

2.291,50

Alte cheltuieli (burse)

991,50

991,50

Sume aferente plătii creanțelor salariale ( sume ce vor fi alocate in funcție de modificările nivelului maxim al cheltuielilor de personal)

1.300,00

1.300,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-36,63

-36,63

Active nefinanciare

71

5.845,18

128,00

5.973,18

SANATATE

6602

8.732,46

0,00

8.732,46

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

3.260,00

3.260,00

Bunuri si servicii ~ din care:

20

1.198,00

0,00

1.198,00

bunuri si servicii -asistenta medicala comunitaraASSC

198,00

198,00

bunuri si servicii spital (Upetrom)

1.000,00

1.000,00

Transferuri către instituții publice

51

2.954,73

0,00

2.954,73

Spitalul de Boli Infectioase Ploiești

1.200,00

1.200,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.754,73

1,754,73

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

60,00

Active nefinanciare - din care:

70

1.259,73

0,00

1.259,73

Active nefinanciare servicii de sanatate publica (ASSC)

180,00

180,00

Active nefinanciare

1.079,73

1.079,73

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

70.420,83

1.379,00

71.799,83

Bunuri si servicii - total- din care:

20

4.137,99

135,00

4.272,99

iluminat ornamental

1.600,00

1.600,00

spectacole artificii

34,00

34,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

1.495,82

1.495,82

acțiuni culturale

1.008,17

135,00

1.143,17

Transferuri către instituții publice, din care:

51

23.460,00

0,00

23.460,00

Casa de Cultura

800,00

800,00

Teatrul "Toma Caragiu"

5.200,00

5.200,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

3.300,00

3.300,00

Club Sportiv Municipal

8.800,00

8.800,00

Administrajia Parcului C-tin Stere

5.360,00

5.360,00

Finanțare- proiecte POR

56

22.533,44

22.533,44

Alte cheltuieli - total din care:

59

8.500,00

-135,00

8.365,00

Asociatia"Lupii Galbeni 2012" ( susținerea si promovarea echipei de fotbal F.C.Petrolul)

8.000,00

8.000,00

reparații unitati de cult

500,00

-135,00

365,00

Active nefinanciare

71

13.285,22

1.379,00

14.664,22

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-1.495,82

-1.495,82

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

38.468,87

398,00

38.866,87

Cheltuieli de personal - total din care:

10

6.031,00

0,00

6.031,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

4.551,00

4.551,00


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 288/13.08.2013

7 /

"~l prevederi bugetare cofiforrn

J jr^t^care

Crese

1.480.00

1.480.00

Bunuri si servicii - total din care:

20

1.893,55

1.893,55

bunuri si servicii ASSC

1.191,00

1.191,00

Bunuri si servicii crese

630,00

630,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

22,15

22,15

Legea 350/2005

50,40

50.40

Transferuri către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

51

13.250,00

423,00

13.673,00

Finanțare- proiecte POR

56

3.941,50

3.941,50

Asistenta sociala- total din care:

57

13.185,00

0,00

13.185,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

8.782,00

8.782,00

Ajutoare pentru locuințe

178,00

178.00

Ajutoare pentru incalzirea locuințelor

4.200.00

4.200.00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

25,00

25,00

Cheltuieli de capital - din care:

70

190,00

-25,00

165,00

Active nefînanciare

180,00

-25,00

155,00

Active nefînanciare crese

10,00

10,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-22,18

-22,18

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

69.748,23

0,00

69.748,23

Bunuri si servicii- total din care:

20

26.439,50

0,00

26.439,50

iluminat public

06

6.600,00

6.600,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

19.839,50

0,00

19.839,50

intretinere ceasuri publice

39,50

39,50

Reparații curente(fond imobiliar)

500,00

500,00

prestări servicii SGU PI

19.300,00

19.300.00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

8.400,00

8.400,00

Active nefinanciare

71

34.908,73

0,00

34.908,73

Active nefinanciare

33.708,73

33.708,73

Active nefinanciare (SGU)

1.200,00

1.200,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

30.592,00

0,00

30.592,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

23.732,00

0,00

23.732,00

Salubritate

22.200,00

22.200,00

apa meteo

1.532,00

1.532,00

Active nefinanciare

71

6.860,00

6.860,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0.00

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

29.500,00

0,00

29.500,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

29.500,00

29.500,00

TRANSPORTURI

8402

125.686,01

493,00

126.179,01

Bunuri si servicii - din care:

20

1 1.679,21

0,00

1 1.679,21

reparații curente străzi - din care:

9.000.00

9.000,00

reparații străzi SGU

200.00

200,00

serv monitorizare trafic

2.513,00

2.513,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

166,21

166,21

Subvenții- dif. de preț si tarif (RATP)

40

30.000,00

30.000,00

Finanțare- proiecte POR

56

64.115,48

64.115,48DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 288/13.08.2013

/+/V

/f/PrevederL ■/^bugetare .x ':cdnfornip^? ^i^cțifi^ar^

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-166,21

>=^=^166,21

Cheltuieli de capital - din care:

70

20.057,53

493,00

20.550,53

Active nefinanciare

71

19.937,53

493,00

20.430,53

Active financiare

72

120,00

120,00

SECȚIUNEA DE FUNCTIONATRE

380.461,80    -1.975,00

378.486,80

A U TORIT A TI PUBLICE SI A CTIUNI EXTERNE

5102

18.153,28

0,00

18.153,28

Cheltuieli de personal

10

7.890,00

7.890,00

Bunuri si servicii

20

10.341,92

10.341,92

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

35,00

35,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-113,64

-113,64

A L TE SER VICII PUBLICE GENERA LE

5402

29.607,50

-2.398,00

27.209,50

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

3,60

3,60

Fonduri de rezerva

50

4.048,00

-2.698,00

1.350,00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

474,50

300,00

774,50

Rambursări de credite - total din care:

81

25.085,00

0,00

25.085,00

Rambursare credit Alpha Bank

5.885,00

5.885,00

Rambursare credit B.C.R.

14.700,00

14.700,00

Rambursare credit B.R.D.

4.500,00

4.500,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-3,60

-3,60

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

7.723,00

0,00

7.723,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

150,00

150,00

Dobânzi

30

7.573,00

7.573,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NA TIONALA

6102

7.485,00

0,00

7.485,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

35,00

0,00

35,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

35,00

35,00

Transferuri către Politia Locala

51

7.450,00

7.450,00

Plăti efect an precedenti an curent

85

0,00

0,00

INVATAMINT

6502

111.496,25

0,00

111.496,25

Cheltuieli de personal

10

92.613,00

92.613,001

Bunuri si servicii -din care:

20

16.199,38

0,00

16.199,38

Bunuri si servicii repartizate instituțiilor de invatamant

14.013,75

14.013,75

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

36,63

36,63

Bunuri si servicii (pmp)

2.149,00

2.149,00

Transferuri către instituții publice

51

389,00

389,00

Asistenta sociala

57

40,00

40,00

Alte cheltuieli

59

2.291,50

0,00

2.291,50

Alte cheltuieli (burse)

991,50

991,50

Sume aferente plătii creanțelor salariale ( sume ce vor fi alocate in funcție de modificările nivelului maxim al cheltuielilor de personal)

1.300,00

1.300,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-36,63

-36,63

SANATATE

6602

7.472,73

0,00

7.472,73

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

3.260,00

3.260,00


U 0 Zrî

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 288/13.08.2013

te"

Prevederi ’^^igetarje jfonfoFnjț $rectijjcare

Bunuri si servicii - din care:

20

1.198,00

\VW

AteM'98.00

bunuri si servicii -asistenta medicala comunitaraASSC

198,00

198,00

bunuri si servicii spital (Upetrom)

1.000,00

1.000,00

Transferuri către instituții publice

51

2.954,73

0.00

2.954,73

Spitalul de Boli Infectioase Ploiești

1.200,00

1.200,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.754,73

1.754,73

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

60,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

34.602,17

0,00

34.602,17

Bunuri si servicii - total- din care:

20

4.137,99

135,00

4.272,99

iluminat ornamental

1.600,00

1.600,00

spectacole artificii

34,00

34.00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

1.495,82

1.495.82

acțiuni culturale

1.008,17

135,00

1.143,17

Transferuri către instituții publice, din care:

51

23.460,00

0,00

23.460,00

Casa de Cultura

800,00

800,00

Teatrul "Toma Caragiu"

5.200,00

5.200,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

3.300,00

3.300,00

Club Sportiv Municipal

8.800,00

8.800,00

Administrata Parcului C-tin Stere

5.360.00

5.360,00

Alte cheltuieli - total din care:

59

8.500,00

-135,00

8.365,00

Asociatia"Lupii Galbeni 2012" ( susținerea si promovarea echipei de fotbal F.C.Petrolul)

8.000.00

8.000.00

reparații unitati de cult

500,00

-135,00

365,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-1.495,82

-1.495,82

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

34.337,37

423,00

34.760,37

Cheltuieli de personal - total din care:

10

6.031,00

0,00

6.031.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

4.551,00

4.551,00

Crese

1.480,00

1.480,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

1.893,55

0,00

1.893,55

bunuri si servicii ASSC

1.191,00

1.191,00

Bunuri si servicii crese

630.00

630,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

22.15

22,15

Legea 350/2005

50.40

50,40

Transferuri către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

51

13.250,00

423,00

13.673,00

Asistenta sociala- total din care:

57

13.185,00

0,00

13.185,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

8.782,00

8.782,00

Ajutoare pentru locuințe

178,00

178,00

Ajutoare pentru încălzirea locuințelor

4.200,00

4.200,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

25,00

25.00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-22,18

-22,18

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

34.839,50

0,00

34.839,50

Bunuri si servicii- total din care:

20

26.439,50

0,00

26.439,50

iluminat public

06

6.600,00

6.600,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

19.839,50

0,00

19.839,50

întreținere ceasuri publice

39.50

39,50

Reparații curente(fond imobiliar)

500,00

500,00

prestări servicii SGU PI.

19.300,00

19.300,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

8.400,00

8.400,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 288/13.08.2013

Ta

Influ&ifâți

\> A

/Prevederi \ Z^migetffre   •

^xp^form ;<■' f^ec'țificar^ /;

Plăti efectuate an precedent! recuperate an curent

85

0,00

A-—^ATfytOO

l

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

23.732,00

0,00

23.732,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

23.732,00

0,00

23.732,00

Salubritate

22.200,00

22.200,00

apa meteo

1.532,00

1.532,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

0,00

COMB USTIBILI SI ENERGIE

8102

29.500,00

0,00

29.500,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

29.500,00

29.500,00

TRANSPORTURI

8402

41.513,00

0,00

41.513,00

Bunuri si servicii - din care:

20

11.679,21

0,00

11.679,21

reparații curente străzi - din care:

9.000,00

9.000,00

reparații străzi SGU

200,00

serv monitorizare trafic

2.513,00

2.513,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

166,21

166,21

Subvenții- dif. de preț si tarif (RATP)

40

30.000,00

30.000,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-166,21

-166,21

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

173.476,01      1.975,00

175.451,01

A UTORITA TI PUBLICE SI A CTIUNI EXTERNE

5102

318,40

0,00

318,40

Alte transferuri -Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

161,54

161,54

Active nefinanciare

71

156,86

156,86

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

70,00

0,00

70,00

Active nefinanciare

71

0,00

0,00

Active financiare (participare la capitalul social al

72

70,00

70,00

INVATAMANT

6502

5.935,98

128,00

6.063,98

Finanțări POSDRU unitati de invatamant

56

90,80

90,80

Active nefînanciare

71

5.845,18

128,00

5.973,18

SANATATE

6602

1.259,73

0,00

1.259,73

Active nefinanciare - din care:

70

1.259,73

0,00

1.259,73

Active nefinanciare servicii de sanatate publica (ASSC)

180,00

0,00

180,00

Active nefînanciare

1.079,73

1.079,73

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

35.818,66

1.379,00

37.197,66

Finanțare- proiecte POR

56

22.533,44

22.533,44

Active nefinanciare

71

13.285,22

1.379,00

14.664,22

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

4.131,50

-25,00

4.106,50

Finanțare- proiecte POR

56

3.941,50

3.941,50

Cheltuieli de capital - din care:

70

190,00

-25,00

165,00

Active nefinanciare

180,00

-25,00

155,00

Active nefînanciare crese

10,00

10,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

34.908,73

0,00

34.908,73

Finanțare- proiecte POR

56

0,00

0,00

Active nefinanciare - din care:

71

34.908,73

0,00

34.908,73

active nefînanciare

33.708,73

33.708,73

active nefinanciare SGU

1.200,00

1.200,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 288/13.08.2013

w

...^rectificare

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

6.860,00

0,00

6.860,00

Active nefinanciare total din care:

71

6.860,00

6.860,00

TRANSPORTURI

8402

84.173,01

493,00

84.666,01

Finanțare- proiecte POR

56

64.115,48

64.115,48

Cheltuieli de capital - din care:

70

20.057,53

493,00

20.550,53

Active nefinanciare

71

19.937,53

493,00

20.430,53

Active financiare

72

120,00

120,00

DIRECȚIA GENERALA REGIONALA A FINANȚELOR PUBLICE PLOIEȘTI

ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA

Nr. 28475 / 05.08.2013Anexa


FISA CU INDICATORI PENTRU BUGETUL LOCAL

ALOCAȚI DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2013 CF. DECIZIA DIRECTORULUI GENERAL AL D.G.R.F.P. PLOIEȘTI Nr. 891 /05.08.2013 PENTRU PRIMĂRIA PLOIEȘTI                                       502

mii iei

I - Buget inițiat      :c(. Legea bugetului de statnr. 5/21,02,2013,Scrisoarea M.F.P. nr.350600/21.03.2013, Decizia Directorului Executiv nr. 119/21.03.2013,Hotarare Consiliul Județean nr.36/16.03.2013


ti - Rectificări: Decizie 160/11,04,2013, 185/22,04.2013, 189/24,04,2013,288/31,05,2013, 376/29,07,2013,382/01,08,2013,891/05,08,2013 III ■ Buget rectificat                                             

Nr. crt.

INDICATOR

PREVEDERI

din care:

Denumire ,

Cod

an 2013

trim. 1

trim. II

trim. III

trim. (V

1

Cote defalcate dm impozitul pe venit

TOTAL

04.02.01

1

156.636,00

39.365,00

38.881,00

38.881,00

39.509,00

11

0,00

HI

156.636,00

39.365,00

38.881,00

38.881,00

39.509,00

2

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea Bugetelor Locale.

TOTAL, din care:

 • - 80% Decizie Director Executiv D.G.F.P. Prahova

 • - 20% Hotarare Consiliul Județean Prahova

04.02.04

/*

425,00

79,00

110,00

110,00

126,00

II

0,00

III*

425,00

79,00

110,00

110,00

126,00

425,00

79,00

110,00

110,00

126,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Sume defalcate din T.V.A. pt. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

TOTAL

11.02.01

1

0,00

II

0,00

III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Sume defalcate din T. V.A. ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municip., prin Decizie Dir. Executiv D.G.F.P. Prahova, TOTAL, d.c.:

11.02.02

1

119.591,00

27.781,00

30.012,00

27.514,00

34.284,00

II

1.300,00

-745,00

2.045,00

III

120.891,00

27.781,00

30.012,00

26.769,00

36.329,00

chelt salariile si contrib af, ale instit. invat. preuniv. de stat

88.774,00

20.392,00

22.051,00

19.770,00

26.561,00

chelt cfart 104 al. 2, Iii. b)-e) din Legea Ed Nat nr. 1/2011

13.783,00

3.203,00

3.462,00

3.166,00

3.952,00

hotarari judecat pt plata salarii instit inv preuniv de stat

5.139,00

1.118,00

1.200,00

1.106,00

1.715,00

drepturi asist pers cu handicap qrav sau indemniz lunare

12.088,00

2.810,00

3.027,00

2.469,00

3.782,00

alte chelt. cf. art.Sali. (3),Legea 5/21.02.2013

1.107,00

258,00

272,00

258,00

319,00

5

Sume defalcate din T. V.A. pentru drumurile județene si comunale

prin Hotarare Consiliul Județean Prahova

11.02.05

1

0,00

II

0,00

III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Sume defalcate din T. V.A, pentru echilibrarea bugetelor locale

TOTAL, din care:

 • - 80% Decizie Director Executiv D.G.F.P. Prahova

 • - 20% Hotarare Consiliul Județean Prahova

11.02.06

1*

1.153,00

1.060,00

38,00

38,00

17,00

II

0,00

III*

1.153,00

1.060,00

38,00

38,00

17,00

153,00

60,00

38,00

38,00

17,00

1.000,00

1.000,00

7

Sume defalcate din T.V.A. pt finanțarea programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural prin Hotarare a Guvernului României

11.02.07

1

0,00

II

0,00

III

0,00

0,00

0,00

0,005

\ «A InV Wy-<y

Pentru instituțiile subordonate se vor face gomunicari aferente resurselor alocate, acestea urmând sa întocmească bugete proprii de venituri si cheltuieli, li. ; ■'                                   \ o\\

i|.;ț ’1 y - PM!.

V,; \    c trezo^/er-seFjș

V \\     ' ’3drneiia'/vaduva:'/


DIRECȚIA GENERALA REGIONALA A FINANȚELOR PUBLICE PLOIEȘTI

ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA

Nr. 6660/13.08.2013


FISA CU INDICATORI PENTRU BUGETUL LOCAL

ALOCAȚI DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2013

CF. DECIZIA DIRECTORULUI GENERAL AL D.G.R.F.P. PLOIEȘTI Nr. 915/12.08.2013


PENTRU PRIMĂRIA PLOIEȘTI


I - Buget inițial : cf. Legea bugetului de stat nr. 5/21,02,2013,Scrisoarea M.F.P. nr.350600/21.03.2013, Decizia Directorului Executiv nr. 119/21.03.2013,Hotarare Consi.liul Județean nr.36/16.03.2013


502


mii lei


 • II - Rectificări: Decizie 160/11,04,2013, 185/22,04,2013, 189/24,04,2013, 288/31,05,2013, 376/29,07,2013, 382/01,08,2013, 891/05,08,2013, 915/12,08,2013

 • III - Buget rectificat

  Nr. crt.

  INDICA TOR

  PREVEDERI

  din care:

  Denumire

  Cod

  an 2013

  trim. 1

  trim. II

  trim. III

  trim. IV

  1

  Cote defalcate din impozitul pe venit

  TOTAL

  04.02.01

  I

  156.636,00

  39.365,00

  38.881,00

  38.881,00

  39.509,00

  II

  0,00

  III

  156.636,00

  39.365,00

  38.881,00

  38.881,00

  39.509,00

  2

  Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea Bugetelor Locale.

  TOTAL, din care:

  • - 80% Decizie Director Executiv D.G.F.P. Prahova

  • - 20% Hotarare Consiliul Județean Prahova

  04.02.04

  1*

  425,00

  79,00

  110,00

  110,00

  126,00

  II

  0,00

  III*

  425,00

  79,00

  110,00

  110,00

  126,00

  425,00

  79,00

  110,00

  110,00

  126,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  3

  Sume defalcate din T.V.A. pt. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

  TOTAL

  11.02.01

  1

  0,00

  II

  0,00

  III

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  4

  Sume defalcate din T. V.A. ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municip., prin Decizie Dir. Executiv D.G.F.P. Prahova, TOTAL, d.c.:

  11.02.02

  1

  119.591,00

  27.781,00

  30.012,00

  27.514,00

  34.284,00

  II

  1.300,00

  -777,00

  2.077,00

  III

  120.891,00

  27.781,00

  30.012,00

  26.737,00

  36.361,00

  chelt salariile si contrib af, ale instit. invat. preuniv. de stat

  88.774,00

  20.392,00

  22.051,00

  19.738,00

  26.593,00

  chelt cfart 104 al. 2, lit. b)-e) din Legea Ed Nat nr. 1/2011

  13.783,00

  3.203,00

  3.462,00

  3.166,00

  3.952,00

  hotarari judecat pt plata salarii instit inv preuniv de stat

  5.139,00

  1.118,00

  1.200,00

  1.106,00

  1.715,00

  drepturi asist pers cu handicap grav sau indemniz lunare

  12.088,00

  2.810,00

  3.027,00

  2.469,00

  3.782,00

  alte chelt. cf. art.5 aii. (3), Legea 5/21.02.2013

  1.107,00

  258,00

  272,00 \

  258,00

  319,00

  5

  Sume defalcate din T. V.A. pentru drumurile județene si comunale

  prin Hotarare Consiliul Județean Prahova

  11.02.05

  1

  0,00

  II

  0,00

  III

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  6

  Sume defalcate din T. V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale

  TOTAL, din care:

  • - 80% Decizie Director Executiv D.G.F.P. Prahova

  • - 20%> Hotarare Consiliul Județean Prahova

  11.02.06

  1*

  1.153,00

  1.060,00

  38,00

  38,00

  17,00

  II

  0,00

  III*

  1.153,00

  1.060,00

  38,00

  38,00

  153,00

  60,00

  38,00

  38,00

  1.000,00

  1.000,00

  7

  Sume defalcate din T.V.A. pt finanțarea programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural prin Hotarare a Guvernului României

  11.02.07

  1

  0,00

  II ă;/

  II

  0,00

  ■ § ( sfej

  III

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00'

  \\J<\ w

  ——*301Pentru instituțiile subordonate se vor face comunicări aferente resurselor alocate, acestea urmând sa intocmeasca bugete proprii de venituri si cheltuieli.


TREZORIER SEF,

\ /


DIRECȚIA GENERALA REGIONALA A FINANȚELOR PUBLICE PLOIEȘTI

ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA

Nr. 6694/14.08.2013


Anexa


FISA CU INDICATORI PENTRU BUGETUL LOCAL

ALOCAȚI DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT PE AN’JL 20 <3

CF. DECIZIA DIRECTORULUI GENERAL AL D.G.R.F.F. PLOIEȘTI Nr 3301 / 14.08.2013


PENTRU PRIMĂRIA PLOIEȘTI


I ■ Buget inițial cf Legea bugetului de stat nr 5/21.02.2013.Scrisoarea M F P nr 350600/21 03 2013. Deci'ia Directorului Executiv nr. 119/21 03 2013 Hoiarare Consiliu! Județean nr 36/16 03 2013


502


•nii lei


 • II - Rectificări Decizie 160/11.04.2013. 18fV22.04.2013. 189/24.04.2013. 288/31,05.2013. 3/6/29.07.2013. 382/01.08.2013. 891/05.08.2013, 915/12,08 2013. 3301/14.08.2013

 • III - Buget rectificat

  Nr. crt

  INDICATOR

  PREVEDERI

  din care

  Denumire

  Cod

  an 2013

  trim. I

  trim. 11

  rnm. II

  trim. !V

  1

  Cote defalcate din impozitul pe venit

  TOTAL

  04.02.01

  1

  156.636 00

  39,355.00

  38,881 06

  38.881.00

  39 509 00

  II

  0 00

  III

  156 636 00

  39.365.00

  38.881.00

  38,881 00

  39 50'9 00

  2

  Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea Bugetelor Locale

  T 0 T A L. din care.

  • - 80% Decizie Director Executiv D.G F.P. Prahova

  • - 20% Hotarare Consiliul Județean Prahova

  M.02.04

  ...r

  425 00

  79.00

  110 00

  110 00

  125 00

  a

  COC

  :ll‘ ;             425 CC

  30

  1-0 06

  1 ti.' 00

  125 00

  425 00

  79.00

  110 00

  110.00

  126.OO1

  0 00

  0 00

  0.00

  GOG

  0 00

  3

  Sume defalcate dm T V.A. pt finanțarea cheltuielilor descentralizate la mvelui judeteior

  TOTAL

  11.02.01

  1

  0 00

  i

  0.00

  HI

  GGO

  0 00

  0 00

  0 00

  0 00

  4

  \

  Sume defalcate dm T V.A. ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor. orașelor, muniap prin Decizie Dir Executiv D.G F P. Prahova TOTAL, dc

  1 L02.Q2

  1

  119.591 00

  27,731 Oi)

  30.012 00

  27.514 00

  34 284 00

  li

  1.300 CC

  ■805 CC-

  2 165 00

  ii’

  120. 891 CO

  27. 63' )0

  3GC12OȚ

  26 705 CC

  36 28') 00 •

  cheit salariile si contrib af. ale mstit invat. preuniv. de stat

  88,774 00

  20.332.00

  22,051 00

  19.738.00

  26 593 00

  chelt cf art 104 al 2. lit b)-e) din Legea Ed Nat nr 1/2011

  13.783.00

  3.20300

  3.462 00

  3.166.00

  3.952.00

  hotarari judecat ot plata salarii instit inv preuniv de sfat

  5 139 06

  1 118 00

  1 200 00

  f 106 00

  1 715 001

  drepturi asist pers cu ha idicap grav sau indemniz lunare

  : 2.088 OC

  2.8 i 0 00

  3.027 00

  2 44 1 CC

  3.810 00

  alte chelt. cf. art. 5 ah. (3), Legea 5/21 02.2013

  1,107 00

  258.00

  272.00

  258 00

  319 00

  5

  Sume defalcate din T.V.A. pentru drumurile județene si comunale

  prin Hotarare Consiliul Județean Prahova

  11.02.05

  1

  0 00

  II

  0.00

  III

  0 00

  oool

  0 00

  0 00

  0 00

  6

  Sume defalcate dm T.V.A pentru echilibrarea bugetelor locale

  T 0 T A L. din care.

  • - 80% Decizie Director Executiv D.G.F.P Prahova

  • - 20% Hotarare Consiliul Județean Prahova

  11.02.06

  1"

  1,153 00

  1,060 00

  38 00

  38 OG

  17.00

  II

  0 CC

  7/'

  1,153 00

  1 0600ÎF

  88 60

  28.00

  17 00

  153. CC

  50 ’)()

  38 00

  38 OG

  17 00

  1,000 00

  1,000.00

  7

  Sume defalcate din T. V /A. pt finanțarea programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural prin Hotarare a Guvernului României

  11.02.07

  /

  0.00

  II

  0.00

  .V'Oq’

  III

  0 00

  0.00

  0 00

  0 00

  ■......OMdări aferente


5 trezorerie. tZTREzțQRIEFTSEF, £O

c) Cornelia tfaduva


, acestea urmând sa întocmească bugete proprii de venituri si cheltuieliDIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

Compartimentul Organizare Evenimente

Nr.17 / 22.08.2013


NOTA DE FUNDAMENTARE


Primăria Municipiului Ploiești, in parteneriat cu Guvernul Romaniei-Departamentul Relații Interetnice organizează in perioada 26-28 sepembrie 2103 Festivalul Interetnic din Romania, intitulat " Alfabetul Conviețuirii

Manifestarea are ca scop promovarea, la nivel intercomunitar si național, a culturii si tradițiilor principalelor minorități din Romania, precum si pastrarea, punerea in valoare si dezvoltarea identității acestora, cunoașterea de către publicul larg a elementelor tradiționale specifice, in contextul unei îndelungate conviețuiri pe pamant romanesc.

In spiritul recunoașterii realitatii pluralismului, al varietatii culturale si al cultivării unui spirit de dialog intercomunitar, se propune alocarea sumei de 135.000 lei in vederea organizării acestei ample manifestări (cazare, masa, cina festiva, cheltuieli neprevăzute ) care va reuni aproximativ 450 de participanti.


Suma alocata va fi distribuita, după cum urmeaza:


Cazare estimativ

Cina festiva estimativ

Masa estimativ

Cheltuieli neprevzute (închiriere spatii, etc.)


40.000 lei

4.750 lei

78.750 lei

11.500 lei


Total

135.000 lei

Director


Milena Perpelea
MUNICIPHJIjlJI PLOIEȘTI DIRECȚIA?

n« \


w.


LȚII INTERNAȚIONALE

rQn^^^e^^ȚOrganizare Evenimente

OrOTAife.âM^ARTIMENT: 1.135.000 lei


BUGET PE ANUL 2013

Rectificat conform HCL_______/13.08.2013

NR. CRT.

DENUMIRE EVENIMENT

DATA (PERIOADA)

PREVEDERE CF. HCL 288/ 13.08.2013

JUSTIFICARE

INFLU ENTE

+/"

PREVEDERE CONFORM RECTI FICARE

1

TrimI

Ziua naționala a culturii

15 ianuarie

2.000 lei

Bugetul reprezintă cost masa invitați la manifestarea dedicate     zilei     culturii

(academicieni,     persoane

oficiale).

2.000 lei

2

Trim I

Olimpiada naționala a firmelor de exercițiu, ediția a IV-a

14 - 17 martie

5.000 lei

Concurs național la care vor participa liceele si colegiile de profil economic din tara. Banii alocați vor asigura premiile oferite de Primăria Ploiești

5.000 lei

3

TrimI

Lebădă de cristal

23 martie

2.500 lei

Concurs regional de dans clasic si contemporan, adresat copiilor. Banii alocați vor asigura premiile oferite de Primăria Ploiești

2.500 lei

4

u

w\

Trim I

âfer

/C^EțUV^Î

C oj^

Festivalul Internațional de x Poezie "Nichita dltănescu”, ed. a-XXV-a v.l

•51 li

/JJ

''J//

29-31 martie

50.000 lei

Manifestare complexă, cu caracter literar-artistic, prilejuita de implinirea a 80 de ani de la nașterea lui Nichita Stanescu.

 • - Premii concurs național liceal "Lecții cu Nichita”

 • - Premiile Festivalului (Marele Premiu pentru Poezie si Premiul pentru Opera Omnia)

 • - Bursa Nichita Stanescu

 • - Medalie omagiala

 • - Prestație artistica spectacol (Ion Caramitru si al ti artiști)

 • - Cheltuieli neprevăzute

34.000 lei

5

Trim II

Olimpiada Naționala de psihologie si pedagogie

01-05 aprilie

15.000 lei

Concurs național, sub egida Ministerului Educației Educației, in parteneriat cu Primăria Ploiești. Banii alocați vor asigura premiile oferite câștigătorilor fazei naționale, de către Primăria Ploiești

6.900 lei

6

Trim II

Concurs inter-regional"Științe și tehnologii", ediția a III-a Parteneriat cu Colegiul Tehnic "Elie Radu"

01-04 aprilie

3.000 lei

Premii oferite câștigătorilor.

3.000 lei

7

Trim III

Eurodans

25 - 28 aprilie (septembrie)

8.000 lei

Festival - concurs internațional de arta coregrafica. Banii alocați vor asigura premiile oferite câștigătorilor fazei naționale,

8.000 lei

/■ J' s

■_ V*—

£îK

tA

Vo\\

de către Primăria Ploiești

8o

\

Țfim31

",V^'<'.X’,5îs 4r-w> ^hîl^

JJfeaptamana de y^Excelenta pentru ^Elevi, ediția a XH-a

Prima jumătate a lunii mai

35.000 lei

Premierea tinerilor, câștigători ai olimpiadelor la nivel național, organizate sub egida Ministerului Educației, precum si a altor concursuri

43.100 lei

9

Trim

III

Parteneriat multilateral Comenius - Shape (Ministerul Educației Naționale, Primăria Ploiești, Școala « Mihai Eminescu »)

20 - 26 mai

10.500 lei

Bugetul reprezintă asigurarea transportului la obictivele turistice menționate in proiect, pentru cei 50 de elevi si 40 cadre didactice din Romania si tarile partenere.

10.500 lei

10

Trim II

Zilele Orașului Ploiești

Mai - iunie

296.000 lei

Bugetul reprezintă:

 • -  Cazare și masă oaspeți

 • -  Concerte      muzică

populară, teatru de revistă,

 • -  Spectacole artificii

 • -  Concursuri (premii în bani și obiecte) etc.

 • -  Cheltuieli neprevăzute

312.000 lei

11

Trim II

Copilăria inunda batranul bulevard

1 iunie

10.000 lei

Bugetul reprezintă: confecționare tricouri, stegulete, baloane, dulciuri oferite celor aproximativ 300 copii participând

10.000 lei

12

Trim II

Parteneriat in proiectul internațional

Prima jumătate

10.000 lei

Banii vor asigura: cazare, masa cadre didactice

10.000 lei

/v Io\ /

'Vei \

/%?'

«4V-5

Colegiul Economic

Virgil Madgearu ->^yordle Hight School ;|-țlanchester Marea Britanie

a lunii iunie

participante si transport si masa elevi obiective turistice Valea Prahovei si Valea Teleajenului

;Trim <v

^ȚUL ?£ \

JT 0

^Festivalul național al teatrelor de revista pentru copii, ediția a XVI-a

14 - 17 iunie

5.000 lei

Concurs al formațiilor de teatru de revista din Romania.

Bugetul reprezintă premiile acordate de către Primăria Ploiești participantilor.

5.000 lei

14

Trim

III

Activitati in perioada verii

15.06-05.09

100.000 lei

Spectacole organizate la scenele din oraș, jocuri gonflabile, acțiuni neprevăzute.

175.000 lei

15

Trim

II-

31.50 0

Trim

IV-

3.500

Saloanele de primavara/ toamna ale filialei Uniunii Artiștilor Plastici

Lunile aprilie si noiembrie

35.000 lei

Banii reprezintă premierea celei mai bune lucrări a unui artist plastic, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania. Lucrarea premiata este donata de către acesta, Primăriei. Achiziționare tablouri realizate de membrii UAP.

35.000 lei

16

Trim

III

Festivalul interetnic din Romania

26 - 28 sept

0

Cazare participanti, mese festive, organizare spectacole, cheltuieli neprevăzute, etc

4-135.000

135.000 lei

17

Trim

IV

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

1 Octombrie

62.000 Lei

Bugetul reprezintă:

 • - Spectacol organizat la Casa de Cultură a Sindicatelor

 • - Masă festivă pentru aprox.

500 persoane

 • - Premii

 • - Cadouri

62.000 lei

f*.    *

- Alte acțiuni neprevăzute

,?’V

c

X

‘TrirnW

<                 -A

J)

>i

^oj=>

jj^Ziua Internaționala a V/A Profesorului lO (a Educației)

X x/

>\.y

5 octombrie

7.000 lei

Premiere profesorii care au pregătit olimpicii la nivel național si internațional. Desemnarea Elevului si Profesorului Anului, premierea acestora.

7.000 lei

19

Trim IV

Cine suntem ? Rromii

6 decembrie

3.000 lei

Bugetul reprezintă achiziționarea de cadouri pentru copiii rromi, participanti la manifestarea interetnica.

3.000 lei

20

Trim IV

Sărbătorile de Iarnă

01-31 Decembrie

250.000 lei

Bugetul reprezintă: -Concerte susținute în perioada 1 Decembrie -31      Decembrie și de

Revelion

 • - Cadouri pentru colindători și pentru Case de Copii

 • - Amenajare parc distracții pentru copii

 • - Amenajare Casuta lui Mos Crăciun

 • - Alte acțiuni neprevăzute

205.000 lei

21

Trim IV

Semicentenar compozitor Paul Constantinescu

20 decembrie

15.000 lei

Comemorarea semicentenarului mortii lui Paul Constantinescu Premiere câștigători concursul național de interpretare a Muzicii Clasice "Paul Constantinescu", ediția a XVII-a

Alte activitati care sa marcheze 50 de ani de la

0 lei

<7

V

;x

moartea compozitorului (medalii omagiale, editare cârti)


H <c

\Tă


șjrihîlfe

y

O

\/Icoana din sufletul y     copilului...»

17-21 decembrie

2.000 lei

Premii pentru elevii - expozanți (Liceul de Arta “Carmen Sylva")

2.000 lei

22

Trim III

Consiliul Local al Copiilor si Tinerilor Ploiești

Pe tot parcursul anului

15.000 lei

Costuri parțiale proiecte, asigurare transport, cazare, masa, taxa participare la regionale si naționala Mașter Forum.Organizare alegeri mandat nou.

0 lei

23

Trim IV

Acțiuni cu caracter social

Pe parcursul anului

5.000 lei

Bugetul      este      destinat

achiziționării de produse ce urmează    a    fi    oferite

pensionarilor și altor persoane cu venituri scăzute, cu ocazia sărbătorilor religioase (Paste , Crăciun, etc) Alte acțiuni cu caracter social

5.000 lei

24

Trim I-

 • 1.500 Trim II-12.000 Trim III-

 • 11.500

Activități sportive

Pe parcursul anului

25.000 lei

Gale de premiere (premii în bani și obiecte, etc)

25.000 lei

25

Trim III

Club AES (Asociația de Educație Sociala) debate

Neprecizate, inca

10.000 lei

Bugetul alocat reprezintă organizare si premii pentru:

 • - Fiat debate! - competiție internaționala dezbateri

 • - Idea Youth Forum - competiție internaționala de dezbateri

10.000 lei


X'

- Campionatul National de dezbateri

26 ,

x) 1  /

V.- V

Trim IV

frU-L'^'W

Club ARGO - debate

7

Neprecizat, inca

10.000 lei

International Debate

Tournement European Schools Debating

Bugetul reprezintă taxa participare debateri si trainer competiții internaționale

10.000 lei

27

Trim III

Transport

Neprecizat, inca

9.000 lei

Transport către Regia Publica Locala a Pădurilor Kronstadt RA, din Brașov, conform sentinței judecătorești

9.000 lei

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

61.000 lei


427.000 lei


337.000 lei


309.000 lei


Milena Perpelea Director /


Daniela Constantin Șef Serviciu


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIĂîfîELAȚIJ INTERNAȚIONALE

CompartimentulOrganizare Evenimente

TOTAL COMPARTIMENT : 146.000 lei

Cont 51.02

BUGET PE ANUL 2013


NR. CRT.

DENUMIRE EVENIMENT

DATA (PERIOADA)

PREVEDERE CF. HCL 142/ 8.04.2013

JUSTIFICARE

INFLUENTE +/

PREVEDERE CONFORM RECTIFICARE

1.

Steaguri, fanioane, cocarde

Pe parcursul anului

20.000 lei

Bugetul reprezintă steagurile de arborat pe parcursul anului cu ocazia Sărbătorilor Naționale, a Zilelor Ploiestiului, de către Primărie și diverse instituții subordonate, fanioanele oferite mebrilor delegațiilor ce vin la sediul Primăriei Municipiului Ploiești. Steaguri și cocarde ce vor fi oferite ploieștenilor cu ocazia Zilei Naționale a României

2.

Rame, paspartou

Pe parcursul anului

4.000 lei

Bugetul reprezintă:

paspartuurile și ramele achiziționate pentru confecționarea de diplome, oferite pe parcursul anului, cu diferite ocazii (cetățeni de onoare, olimpici, concursurile desfășurate de Ziua Copilului sau Zilele Orașului Ploiești,

XX țv^ V “        N

,/v   /\   Zj'-^

pensionari, alte ocazii).

3.

£°Ar;af[j ament

, Pe parcursul j    anului

12.000 lei

Bugetul reprezintă: aranjamentele florale (coroane, jerbe, buchete, coduri, etc.) depuse sau oferite cu ocazia:

 • •  Sărbătorilor Naționale,

 • •  diferitelor ceremonii organizate în cadru festiv,

 • •  spectacolelor desfășurate la Teatru și Filarmonică, etc,

 • •  ale altor sărbători

 • •  aniversărilor și comemorărilor

zilelor de naștere și trecere în neființă a unor personlalități ( poeți,     actori,      dramaturgi,

compozitori, etc) precum și cetățenilor    de    onoare    ai

municipiului.

4.

Sacoșe personalizate

Pe parcursul anului

10.000 lei

Bugetul reprezintă sacoșele în care vor fi oferite obiectele de promovare a imaginii municipiului Ploiești, pe parcursul anului, membrilor diferitelor delegații ce vin la Primăria Municipiului Ploiești, din țară, orașe înfrățite, de la ambasade, etc.

De asemenea, vor fi oferite de către reprezentanții Primăriei Municipiului Ploiești la întâlniri desfășurate în țară și în străinătate.

5.

Promovarea imaginii municipiului Ploiești

Pe parcursul anului

100.000 lei

Bugetul reprezintă

• obiecte destinate promovării imaginii municipiului Ploiești (pinuri, metope cu imagini ale

_

A

z 'r . —_    St

A

_g._            i

Ploieștiului, plachete cu stema municipiului Ploiești, obiecte tradiționale, albume, pliante, CD-uri de prezentare a municipiului, etc.)

- Obiectele sunt oferite pe parcursul      anului membrilor

diferitelor delegații ce vin la Primăria Municipiului Ploiești, din țară, orașe înfrățite, de la ambasade, la întâlniri desfășurate în țară și în străinătate, cetățenilor de onoare precum și cu alte ocazii festive.

 • •  Cheltuieli      ocazionate      de

deplasările în țară și străinătate ale delegațiilor Consiliului Local și Primăriei Municipiului Ploiești.

 • •  Cheltuieli efectuate cu ocazia vizitelor delegațiilor străine si a invitatilor Primăriei.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

ANEXA NR.2

LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2013

RECTIFICARE 5

mii lei

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente (+/-) buget local

Influente (+/■) buget stat

BUGET RECTIFICAT 5

Observații

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul local

transfer

bug. stat

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

TOTAL CHELTUIELI

669,954.10

80,640.88

80,000.78

640.10

2,000.00

0.00

82,640.88

Cap.51.02-71

AUTORITATI PUBLICE

TOTAL

0.00

156.86

156.86

0.00

0.00

0.00

156.86

din care:

c

Alte cheltuieli de investiții

0.00

156.86

156.86

0.00

0.00

0.00

156.86

1

Dotări Informatica

0.00

156.86

156.86

0.00

0.00

0.00

156.86

Cap.65.02-71

INVATAMANT

TOTAL

83,929.00

5,432.81

5,432.81

0.00

128.00

0.00

5,560.81

din care:

A

Lucrări in continuare

36,813.00

2,392.81

2,392.81

0.00

0.00

0.00

2,392.81

1

înlocuire tamplarie, refacere fațade, terenuri

36,813.00

2,392.81

2,392.81

0.00

0.00

0.00

2,392.81

B

Lucrări noi

47,116.00

2,793.00

2,793.00

0.00

128.00

0.00

2,921.00

1

Proiectare si execuție - Modernizare terenuri de sport la unitățile de invatamant

3,953.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

2

Instalație interioara de incalzire-Scoala nr. 1 "Radu Stanian"

110.00

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

60.00

3

înlocuire tamplarie C.N. - "I.L.Caragiale"

4.016.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

500.00

4

Sala de Sport C.E. -"Virgil Madgearu"

11,000.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

500.00

5

Imbunatatirea infrastnicturii tehnice pentru proiecte de monitorizare video a instituțiilor de invatamant preuniversitar (Proiectare+Executie)

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Sala de concerte Liceu! de Arta "Carmen Sylva"

22,100.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

7

Construire - Grădiniță Aleea Strunga

1,412.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

8

Construire - Grădiniță Bdul Petrolului

3.540.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

9

Centrala termica - Grădiniță nr.7

80.00

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

55.00

10

Instalație interioara de încălzire - Școala Ienachita Vacarescu

417.00

329.00

329.00

0.00

66.00

0.00

395.00

-

11

Centrala termica - Școala Florin Comisei

250.00

198.00

198.00

0.00

39.00

0.00

237.00^'

12

Centrala termica - Grădiniță nr.38

153.00

121.00

121.00

0.00

23.00

0.00

144$U <

C

Alte cheltuieli de investiții

0.00

247.00

247.00

0.00

0.00

0.00

24Ț^//ț

1

RTE Sala de sport Școala nr.28 "Nicolae Balcescu"

0.00

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

sqRI G

■ ■ *

2

Proiectare - reabilitare corp anexa Colegiul National "Mihai Viteazul"

0.00

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

26,bo-.J

3

SF WIFI Internet management

0.00

85.00

85.00

0.00

0.00

0.00

85.00

A/'

4

Dotări

0.00

106.00

106.00

0.00

0.00

0.00

106.00 'y

SANATATE

•. vi

TOTAL

5,609.00

1,079.73

1,079.73

0.00

0.00

0.00

1,079.73

din care:

B

Lucrări noi

5,609.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

500.00

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente (+/-) buget local

Influente (+/■) buget stat

BUGET RECTIFICAT 5

Observații

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul loca!

transfer bug. stat

0

I

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa alia      ;

5,609.00

■   500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

500.00

2

Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune, clădire Piața Eroilor, nr.lA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții

0.00

579.73

579.73

0.00

0.00

0.00

579.73

1

PUD, DAU -Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune, clădire Piața Eroilor, nr.lA

0.00

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

90.00

2

Dotare cu echipamente medicale Spitalul Municipal Ploiești

0.00

489.73

489.73

0.00

0.00

0.00

489.73

3

SF-Modemizare Spitalul Municipal Ploiești (Shuller)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cap.67.02-71

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

TOTAL

88,093.85

13,285.22

13,285.22

0.00

1,379.00

0.00

14,664.22

din care:

A

Lucrări in continuare

82,663.53

10,815.22

10,815.22

0.00

0.00

0.00

10,815.22

1

Refacere stadion Ilie Oana Ploiești

74,570.63

10,710.72

10,710.72

0.00

0.00

0.00

10,710.72

2

Consolidare si extindere sala de concerte inclusiv balcon Filarmonica Paul Constantinescu Ploiești

8,039.90

51.50

51.50

0.00

0.00

0.00

5130

3

Pavilioane de vara (Proiectare+Executie)

53.00

53.00

53.00

0.00

0.00

0.00

53.00

B

Lucrări noi

5,430.32

390.00

390.00

0.00

1,379.00

0.00

1,769.00

1

Amenajare, dotare, pavilioane Parc Nichita Stanescu (Proiectare+Executie)

89.54

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

40.00

2

Dotări locuri de joaca

3,500.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

50.00

3

Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdu 1.Independentei Nr.14

1,840.78

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

300.00

4

Reabilitare clădire si spatii adiacente stadion Ilie Oana Ploiești

0.00

0.00

0.00

0.00

1,379.00

1,379.00

C

Alte cheltuieli de investiții

0.00

2,080.00

2,080.00

0.00

0.00

0.00

2,080.00

1

SF-Reabilitare clădire + spatii adiacente stadion Ilie Oana Ploiești

0.00

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

40.00

2

SF-Relocare Muzeul Petrolului

0.00

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

40.00

3

Dotări Sala Sporturilor (Olimpia)

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

Cap.68.07.71

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

TOTAL

8,684.39

180.00

180.00

0.00

0.00

0.00

180.00

din care:

A

Lucrări in continuare

8,684.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitarea/modemizarea si echiparea specifica a Centrului de Primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiești

8,684.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi

0.00

180.00

180.00

0.00

0.00

0.00

180.00

1

Racord termic, instalații termice si sanitare - Centrul de primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiești

0.00

180.00

180.00

0.00

0.00

0.00

180.00

Cap. 70.02 -71

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

TOTAL

209,334.10

33,708.73

33,068.63

640.10

0.00

0.00

33,7,$L73^Zz

din care

//o £7 /

' ■ V YZ \

A

Lucrări in continuare

88,546.51

30,487.74

29,847.64

640.10

0.00

0,00

30,^^ \xX

\\

1

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9Mai Ploiești

14,404.13

246.00

50.00

196.00

0,00

0,00

44 \

2

RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății

3,736.85

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

soijjo0^ x

3

Reabilitare termica blocuri zona Ploiești NORD, Lotl+Lot2

14,463.00

7,185.50

7,185.50

0.00

0.00

0.00

7,18530^: v

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente (+/-) buget local

Influente (+/-) buget stat

BUGET RECTIFICAT 5

Observații

TOTAL BUGET

INIȚIAL 2013

de la bugetul local

transfer

bug. stat

0

I

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

Lot 1 -Contract nr.24008/29.12.2011

4,570.50

4,570.50

0.00

4,570.50

Lot 2 -Contract nr.24007/29.12.2011

2,615.00

2,615.00

0.00

2,615.00

Servicii dirigentie șantier

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Reabilitare termica blocuri zona Malu Roșu

18.196.05

8,103.64

8,103.64

0.00

0.00

0.00

8,103.64

Lot 1 -Contract nr.23999/29.12.2011

2,458.94

2,458.94

2,458.94

Lot 2 -Contract nr.24000/29.12.2011

4,079.33

4,079.33

4,079.33

Ix»t 3 -Contract nr.24003/29.12.2011

1,565.37

1,565.37

1,565.37

Servicii dirigentie șantier

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Reabilitare termica blocuri zona Vest 1

25,356.44

9,852.12

9,852.12

0.00

0.00

0.00

9,852.12

Lot 1 Contract nr.24005/29.12.2011

3,945.22

3,945.22

3,945.22

Lot 2 -Contract nr.24006/29.12.2011

4,549.40

4,549.40

4,549.40

Lot 3 -Contract nr.24004/29.12.2011

1,233.50

1,233.50

1,233.50

Servicii dirigentie șantier

124.00

124.00

124.00

6

Reabilitare termica blocuri zona Vest 2

12,040.04

4,973.91

4,529.81

444.10

0.00

0.00

4,973.91

Lot 1 -Contract nr.24002/29.12.2011

2,674.13

2,230.03

444.10

0.00

0.00

2,674.13

Lot 2 -Contract nr.24001/29.12.2011

2,299.78

2,299.78

2,299.78

Servicii dirigentie șantier

0.00

0.00

0.00

TOTAL REABILITARE BLOCURI - 30.115,17 mii lei

30,115.17

30,115.17

7

RTE Cămin batrani strada Cosminele

350.00

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

45.00

8

Alimentare cu energie, termica din sistem centralizat bloc CFR Vest, Str. Domnisosri, nr.101, Ploiești

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

9

Deviere rețea apa str.Libertatii nr.l

0.00

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

15.00

10

Extindere a branșamentelor de apa in cartierul Ghe.Doja, Rafov, Gageni, Bereasca(RASP)

0.00

15.57

15.57

0.00

0.00

0.00

15.57

B

Lucrări noi

89,059.39

516.78

516.78

0.00

0.00

0.00

516.78

1

Reabilitare/Modemizarea hipodromului din Ploiesti-Centru Hipic si de Agrement.

88,959.39

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2

Extindere rețea gaze si iluminat public Cartier Tineretului

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

100.00

3

Branșamente apa municipiul Ploiești Cart.Rudului, Eriolor, M.Bravu, Transilvaniei, A.Mureseanu RASP(dividende Apa Nova)

0.00

64.78

64.78

0.00

0.00

0.00

64.78

4

Sistematizare verticala, Iluminat public, rețea gaze, Cartier locuințe str. Gageni

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Extindere rețea gaze naturale Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0.00

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

150.00

6

Amenajarea centrului municipal de colectare a deșeurilor de echipamente electrice si electronice Ploiești

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Alimentare cu energie electrica locuințe ale Municipiului Ploiești Colonia Teleajen

0.00

120.00

120.00

0.00

0.00

0.00

120.00

8

Modernizare instalații electrice imobile PMP

0.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

80.00

9

Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.Independentei Nr.14

1,840.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții

31,728.20

2,704.21

2,704.21

0.00

0.00

0.00

1

SF -Amenajare adapost pentru câinii comunitari

0.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

8O.(^rZ

______________r-ț___

X ■            —i

2

SF Locuințe sociale Str. Lucernei (cartier Bereasca)

0.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

8O.(fc,%

--------V——

3

SF, PT, DE Rețele tehnico edilitare str. Cosminele (ANL)

0.00

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

150.0(^ >

-----—

4

Expertize tehnice la imobile din patrimoniu mun. Ploiești

0.00

95.00

95.00

0.00

0.00

0.00

95.00

V r   xZ

5

Documentații tehnice pentru consolidări, modernizări si reabilitări termice ptr clădirile din patrimoniu mun. Ploiești

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente (+/-) buget local

Influente (+/-) buget stat

BUGET RECTIFICAT 5

Observații

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul

local

transfer bug. stat

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

6

Documentație tehnica pentru execuție lucrări de creștere a performantei energetice a blocurilor.

0.00

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

200.00

7

SF,PT,DE -Parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice(Teleajen)

0.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

80.00

8

Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentate interioara - (actualizare PT si alimentare cu apa si canalizare)

0.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

80.00

9

Amenajare imobil str. Independentei nr.21 (Actualizare PT)

31,660.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

SF+PT+DE -Sistematizare verticala, Iluminat public Cartier locuințe str. Gageni

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

SF,PT,DE Iluminat public Cartier Tineretului

0.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

50.00

12

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri cartier Bereasca- Actualizare PT

0.00

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

15.00

13

PUZ Cartier Gageni

68.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

PUZ Cartier ANL Str. Cosminele

0.00

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

25.00

15

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, regulamentul local de urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si plan de amenajare a teritoriului metropolitan precum si documentațiile aferente.

0.00

315.00

315.00

0.00

0.00

0.00

315.00

16

Actualizarea regulamentului privind construirea si amplasarea suporturilor pentru firme si reclame pe raza municipiului Ploiești

0.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

13.00

17

Actualizarea regulamentului privind amplasarea si funcționarea spatiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al municipiului Ploiești

0.00

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

22.00

18

Reabilitare iluminat public

0.00

55.21

55.21

0.00

0.00

0.00

55.21

19

PUZ Locuințe sociale strada Lucemei (Cartier Bereasca)

0.00

29.00

29.00

0.00

0.00

0.00

29.00

20

SF Toalete publice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21

SFPT DE Amenajare esplanada Parc Dendrologic (Zona Statuia Mihai Viteazul)

0.00

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

35.00

22

Achiziție Imobile (Str. Independentei, nr.8)

0.00

1,125.00

1,125.00

0.00

0.00

0.00

1,125.00

23

SF+PT+DE Extindere rețea electrica Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0.00

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

150.00

24

Expertizare tehnica a lucrărilor de reabilitare termica din municipiul Ploiești si a proiectelor tehnice faza PT, DE.

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

100.00

Cap.74.02-71

PROTECȚIA MEDIULUI

TOTAL

25,032.18

6,860.00

6,860.00

0.00

0.00

0.00

6,860.00

din care

A

Lucrări in continuare

23,817.18

5,625.00

5,625.00

0.00

0.00

0.00

5,625.00

1

Modernizare si reabilitare strazi,inclusiv canalizare si racorduri canalizare, Cartier Bereasca (zona Nord+zona Sud)+bransamente electrice statii pompare

20,904.00

3,190.00

3,190.00

0.00

0.00

0.00

3,190.00

_

2

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri Cartier Gageni (Str.Podetului)

2,913.18

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

3

Modernizare sistem de colectare si epurare a apelor uzate in mun. Ploiești

0.00

2,385.00

2,385.00

0.00

0.00

0.00

2^85;W?/ /

B

Lucrări noi

1,215.00

1,215.00

1,215.00

0.00

0.00

0.00

OO "u/ V-

i,2ikoo-

___________ !|> .0.1-----

1

1

Harta strategica de zgomot

245.00

245.00

245.00

0.00

0.00

0.00

245^0^

2

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri str.Tunari (proiectare+executie)

400.00

400.00

400.00

0.00

0.00

0.00

400.00

3

Extindere canalizare str.Spicului (proiectare+executie)

270.00

270.00

270.00

0.00

0.00

0.00

270.00X*

4

Extindere canalizare str.Tesatorilor (proiectare+executie)     -

270.00

270.00

270.00

. 0.00

0.00

0.00

270.00

5

Extindere rețea apa si canalizare, inclusiv racorduri si branșamente Cartier de locuințe Gageni (EDEN)

30.00

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

30.00

Nr. crL

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente (+/-) buget local

Influente (+/■) buget stat

BUGET RECTIFICAT 5

Observații

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul local

transfer bug. stat

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

C

Alte cheltuieli de investiții

0.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

20.00

1

SF+PT+DE Extindere rețea apa si canalizare, inclusiv racorduri si branșamente Cartier de locuințe Gageni (EDEN)

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

2

SF Extindere canalizare str.Spicului

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

3

SF Extindere canalizare str. Țesătorilor

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

Cap.84.02-71

TRANSPORTURI

249,271.58

19,937.53

19,937.53

0.00

493.00

0.00

20,430.53

din care

A

Lucruri in continuare

121,815.71

11,861.53

11,861.53

0.00

0.00

0.00

11,861.53

1

Modernizare străzi Cartier Motoi (Pescarus, Amota, Cerasului, Trompetei, Zorilor, Otelului, Clabucet, Olimpului, Boîan, Aron Vodă, Grăniceri, Albisor, Corăbiei, Tomis, Poet Dimitrie Anghel, Tinerimii, Albești, Pictor Barbu Iscovescu, Gheorghe Sion, Grausorului, Chindiei, Turnătorului, Salvador, Graur, Oituz, Diaconu Coresi, Bodocului, Amzei, Cap,Traian Dumitrescu, Fagaras,Corlatesti)

9,241.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

50.00

2

Drumuri si accese Cartier Ghighiului (Brazi, Tinosu, Pietrosani, Tatarani, Alunis, Sima, Draganesti)

2,430.22

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

3

Reabilitare trotuare Cartier 9 Mai (proiectare si execuție)

1,574.43

76.00

76.00

0.00

0.00

0.00

76.00

4

Reabilitare sistem rutier străzi Cartier 9 Mai (Strunga, Vitioarei, Targsor, Amauti, Prislop, Padina, Aleea Mureș, Aleea Seciului, Frasinet, Aleea Vomicel, Aleea Someș, Muscel, Făget, Casin, Intrarea Daliei, Granitului, Murelor, Victoras, Nicolae Filipescu, Motrului)- proiectare+executie

5,393.57

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

5

Modernizare Cartier Enachita Vacarescu (Aviatorilor. Aeroportului, Parasutistilor, Biruinței, Spatar Milescu, Zimbrului, Carol Davila, Enachita Vacarescu, Vitejilor, Făcliei, Crisan, Cosmonautilor, Gomistilor) -proiectare t-executie

4,835.12

43.00

43.00

0.00

0.00

0.00

43.00

6

Modernizare Cartier Malu Roșu (Serg. Ghe. Mateescu, Brnnciog, Dealu cu Piatra, Seceienilor, Aleea Scolii, Tazlau, Tazlau(Rev I), Măgurii, Moșneni, Aleea Brașovenilor, Dogarilor, Raristei, Râpelor) -proiectare+executie

2,857.48

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

16.00

7

Reabilitare trotuare Cartier Enachita Vacarescu -proiectare+executie

1,933.07

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

8

Reabilitare trotuare Cartier Malu Roșu -dirigentie de șantier

546.14

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

1.40

9

Reparație capitala strada Lapusna-dirigentie de șantier

688.00

3.70

3.70

0.00

0.00

0.00

3.70

10

Reabilitare si amenajare parcări bl. 35 A-G str. Malu Roșu -dirigentie de șantier

515.31

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

2.20

11

Modernizare str. Splaiului (tr. Str. Negru Voda-str. Dragos Vodă) -dirigentie de șantier

144.12

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.60

12

Amenajare parcare B-dul Republicii bl A5, Aleea Codrului si Aleea Vlasiei -dirigentie de șantier

1,503.00

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

8.50

13

Modernizare Cartier Penes Curcanul - proiectare+executie

9,483.10

1,240.00

1,240.00

0.00

0.00

0.00

1,240.00

14

Modernizare si reabilitare străzi,inclusiv canalizare si racorduri canalizare. Cartier Bereasca (zona Nord+zona Sud)

40,851.28

5,200.00

5,200.00

0.00

0.00

0.00

5,2000

1 1

ÎS

Modernizare străzi în mun. Ploiești (Str.Fratiei, Horatiu, Peris -inclusiv canalizare. Ecoului, Drum acces Ploiești Triaj, Barza va, Aurora, Lemnari, Dezrobirii, Vidinului, Zânelor-inclusiv canalizare, Brazdei, Berzei, Dambovita ■ inclusiv canalizare, Rotari, Acarului, Olteni, Neajlov (Proiectare+executie)

10,937.60

1335.00

1,335.00

0.00

0.00

0.00

p W

16

Modernizare str. Cheia, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

362.60

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

V20tL00

'■APA,//

17

Modernizare str. Vârful cu Dor, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

76.73

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

50.00

18

Upgrade sistem de management al traficului in municipiul Ploiești (proiectare+executie)

5,500.00

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00;'

‘4

Nr.

crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

1

Influente (+!-) buget local

: Influente (+/■) buget stat

BUGET RECTIFICAT 5

Observații

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul local

transfer

bug. stat

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

19

Amenajare pavaj pietonal Complex Nord si parcari

1,024.99

84.13

84.13

0.00

0.00

0.00

84.13

20

Modernizare str. Buna Vestire

4,647.83

100.50

100.50

0.00

0.00

0.00

100.50

21

Modernizare str. Neptun

301.02

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

70.00

22

Amenajare parcari in cartier E.Vacarescu (proiectare+executie)

9,477.43

1,317.00

1,317.00

0.00

0.00

0.00

1,317.00

23

Refacere sisteme rutiere strada Costilei, Salva Viseu, Tunari - proiectare+executie

514.00

30.20

30.20

0.00

0.00

0.00

30.20

24

Amenajare parcare si pietonal strada Toma Caragiu (proiectare+executie)

733.39

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.40

25

Amenajare parcari cu dale ecologice zona nord, zona vest, zona central sud est (proiectare+executie)

6,244.28

7.90

7.90

0.00

0.00

0.00

7.90

B

Lucrări noi

16,058.55

6,254.00

6,254.00

0.00

353.00

0.00

6,607.00

1

Parcare supraterana str.Cuza Vodă (proiectare+executie)

12,708.18

1,623.00

1,623.00

0.00

0.00

0.00

1,623.00

2

Modernizare str. Văii

476.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Pasaj trecere intre strada Depoului si strada Mimiului (proiectare+executie)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.06

0.00

0.00

4

Realizare copertine refugiu calatori (statii RATP), (proiectare+executie)

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

5

Amenajare exterioara Sala Sporturilor Olimpia (proiectare+executie)

0.00

370.00

370.00

0.00

0.00

0.00

370.00

6

Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi

0.00

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

4.00

7

Amenajare străpungere strada Grindului (proiectare+executie)

650.00

650.00

650.00

0.00

0.00

0.00

650.00

8

Modernizare strada Caraiman, inclusiv canalizare

295.00

295.00

295.00

0.00

0.00

0.00

295.00

9

Modernizare Str.Aviator Popescu Ciocănel,inclusiv canalizare

939.00

682.00

682.00

0.00

0.00

0.00

682.00

10

Modernizare Str.Panciu, inclusiv canalizare

606.37

530.00

530.00

0.00

0.00

0,00

530.00

11

Loc de odihna zona Casa Cârti (proiectare+executie)

29.58

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

30.00

12

Loc de odihna zona Piața (proiectare+executie)

20.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

20.00

13

Modernizare strada Valea Alba, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

0.00

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

150.00

14

Modernizare strada Vaslui, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

0.00

280.00

280.00

0.00

0.00

0.00

280.00

15

Drum acces din strada Libertății

334.00

335.00

335.00

0.00

0.00

0.00

335.00

16

Sens giratoriu, intersecție Bdu 1.Republicii si Str. Laboratorului

0.00

285.00

285.00

0.00

0.00

0.00

285.00

17

Reabilitare strada Radu de la Afumați (proiectare+executie)

0.00

520.00

520.00

0.00

0.00

0.00

520.00

18

Imbracare cu mixturi asfaltice strada Spicului (Proiectare+Executie)

0.00

470.00

470.00

0.00

0.00

0.00

470.00

19

Refacere sistem rutier Cartier Rafov

0.00

0.00

0.00

0.00

153.00

0.00

153.00

20

Deviere rețele tehnico edilitare( zona parcare str.Cuza Vodă)

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

0.00

200.00

C

Alte cheltuieli de investiții

111,397.32

1,822.00

1,822.00

0.00

140.00

0.00

1,962.00

1

Achiziționare autobuze pentru RATP

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

___

2

Expertiza tehnica Regularizare parțiala parau Dambu

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

_

•t l f l

3

PT+DE Modernizare Cartier Mitica Apostol

87,816.80

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

8o.oir\?t'

-------- FI® ‘

4

DAU +PT+DE-Modemizare străzi cartier Rafov n (Uzinei, Târgului, Atelierului, Trenului, Traian Savulescu, Pieței, Izlazului, Furnalului)

0.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

5

DAU+ PT+DE Modernizare străzi zona Eroilor (Cărvunarilor, Caliman, Grădinilor, Cosmos, Licurici, Venus, Vasile Lucaciu, Caramidari, Calusari, Mieilor, Turda, Cosari, Făurari, Prundului, Istrita, Fainari, Mecet, Dorului, Cozia, Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Mareșal Avprescu, Zaganului, Slt.Erou Constantinoiu Vasile, Goraslau,)

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

ț

100'90 X

_

7 rr ■

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente (+/-) buget local

Influente (+/-) buget stat

BUGET

RECTIFICAT 5

Observații

TOTAL BUGET

INIȚIAL 2013

de la bugetul local

transfer

bug. stat

0

I

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

6

DALI Modernizare străzi zona Buna Vestire (Rares Vodă, Plevnei,Arcașilor, Ion Rusu Sirianu, Avram Iancu, Globului, Spatari, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Simion Barnutiu, Bicazului, Soveja, Ialomitei, Prut,Petru Musat, Sudorului, Branului, Diligentei, Ploilor, Șoimului, Arcașului, Timpului, Fundătură Lupeni 1, Fundătură Lupeni 2)- inclusiv canalizare

12,661.90

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

50.00

7

PT+DE Reparație capitala trotuare B-dul Republicii (tronson Sos. Nordului- limita oraș)

1,929.30

52.00

52.00

0.00

0.00

0.00

52.00

8

PT+DE Reparație capitala trotuare strada Ghe. Gr. Cantacuzino (tronson Sos. Vestului- limita oraș)

934.42

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

2.50

9

SF+PT+DE Străpungere str. Laboratorului in prelungire str. Ghe. Gr. Cantacuzino

0.00

85.00

85.00

0.00

0.00

0.00

85.00

10

DALI+PT+DE Modernizare strada August Treboniu Laurian, inclusiv rețea apa si canalizare

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

11

DALI+PT+DE Modernizare strada Caraiman, inclusiv canalizare

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

12

DALI. PT DE- Modernizare str.Caprioarelor, inclusiv canalizare

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

13

DALI, PT DE- Modernizare str. Intrarea Izvoras

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

14

DALI, PT DE- Modernizare str. Intrarea Labirint

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

15

DALI+PT+DE Modernizare strada Lacauti, inclusiv canalizare

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

16

DALI+PT+DE Modernizare strada Cernica, inclusiv canalizare

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

17

SF Amenajare exterioara Sala Sporturilor Olimpia

0.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

20.00

18

DALI+PT+DE Modernizare strada Aleea Bahluiului (Biruinței), inclusiv canalizare

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

19

SF+PT+DE Modernizare infrastructura Cartier Mimiu

0.00

140.00

140.00

0.00

0.00

0.00

140.00

20

SF Amplasare si exploatare sistem parcare 12 locuri, zona Vest

0.00

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

1.50

21

DALI Remenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (Zona ALTEX)

0.00

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

15.00

22

SF+PT+DE Drum acces parc municipal Vest

0.00

120.00

120.00

0.00

0.00

0.00

120.00

23

DALI, PT DE Modernizare Str.Panciu, inclusiv canalizare

0.00

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

16.00

24

DALI, PT DE Modernizare Str.Aviator Popescu Ciocănel,inclusiv canalizare

0.00

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

30.00

25

SF+PT+DE-Sens giratoriu, intersecție Bdul.Republicii si Str. Laboratorului

0.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

50.00

26

SF+PT+DE Reabilitare si modernizare pasaje pietonale subterane": Bariera Buc 1, Bariera Buc.2 si infiintare pasaj subteran pitonal -Bariera-trecere de pietoni UPG

0.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

20.00

27

SF Amenajare intersecție str.Strandului cu Centura de NE-DN1B

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

28

DALI Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal I (Mugurilor, Inului, Toporasi, Chilia, Pictor Rosenthal, Mălinului, Putui cu apa rece, Calabreaza, Ulmului, Ruginoasa, Freamătului, Steluțelor, Fundătură Tinerimi, Stupilor, Voila, Fundătură Boian, Albisor -etapa II, Mircea cel Batran tronson intre Pictor Rosenthal si limita municipiuj-inclusiv canalizare si racorduri

0.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

20.00

29

DALI Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal II (Ogorului, Pictor Rosenthal (după liniile CF), Aleea Berceni, Aleea Romanești, Intr.Catunu, Paraului, Intrarea Moara Noua)-

0.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

20.00zî^T

30

Reamenajare intersecție str. Gh. Doja/Apelor/Postei, amenajare accese carosabile către incinta, construire poduri

8,054.90

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

i$ooy> /

31

SF+PT+DE Amenajare parcare strada Gheorghe Doja (vis-ă-vis SGU)

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

Ci

32

SF+PT+DE Amenajare parcare strada Văleni (vis a vis BCR)

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

W\ '

33

Dotări închidere zona pietonala centrala

0.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

34

SF Loc de odihna zona Casa Cârti

0.00

5.00

'5.00

0.00

0.00

0.00

5.00^^/

35

SF Loc de odihna zona Piața

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

36

DALI Modernizare strada Valea Alba, inclusiv canalizare

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente (+/■) buget local

Influente (+/■) buget stat

BUGET RECTIFICAT 5

Observații

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul local

transfer bug. stat

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

37

DALI Modernizare strada Vaslui, inclusiv canalizare

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

38

SF+PT+DE Drum acces din strada Libertății

0.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

20.00

39

SF+PT+DE Sistematizare verticala Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

100.00

40

SF Reabilitare strada Radu de la Afumați

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

41

SF Imbracare cu mixturi asfaltice strada Spicului

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

42

SF, PT, DE- Supralargire strada Marasesti pe zona cuprinsa intre centura Ploiești si drum acces parc municipal Vest (inclusiv exproprieri)

0.00

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

150.00

43

SF+PT+DE Modernizare strada Spatari, inclusiv canalizare (tronson cuprins intre str. Vornicul Boldur si str. Buna Vestire)

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

44

SF+PT+DE Modernizare strada Crasna, inclusiv canalizare

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

45

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALl/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in mun. Ploiești pentru obiectivul Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud I Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor

0.00

245.00

245.00

0.00

0.00

0.00

245.00

46

SF PT DE Deviere rețele tehnico edilitare( zona parcare str.Cuza Vodă)

0.00

0.00

0.00

0.00

140.00

0.00

140.00

47

SF Pasaj trecere intre strada Depoului si strada Mimiului

0.00

165.00

165.00

0.00

0.00

0.00

165.00

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

LISTA obiectivelor de investiții pe anul 2013-2016 - rectificare 5DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL

PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

TOTAL CHELTUIELI

1,262,523.90

274,946.50

82,640.88

64,616.66

60,899.58

66,789.38

Cap.51.02-71

AUTORITATI PUBLICE

TOTAL

0.00

156.86

156.86

0.00

0.00

0.00

din care:

c

Alte cheltuieli de investiții

0.00

156.86

156.86

0.00

0.00

0.00

1

Dotări Informatica

0.00

156.86

156.86

0.00

0.00

0.00

Cap.54.02-71

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

TOTAL

36,813.00

700.00

0.00

700.00

0.00

0.00

din care:

B

Lucrări noi

36,813.00

700.00

0.00

700.00

0.00

0.00

1

Realizarea parcului municipal Ploiești Vest-Centrul de excelenta in afaceri pentru tinerii întreprinzători

36,813.00

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

2

SAFE City

0.00

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

Cap.65.02-71

INVATAMANT

TOTAL

42,886.00

17,151.24

5,560.81

3,773.81

4,173.81

3,642.81

din care:

A

Lucrări in continuare

36,813.00

2,392.81

2,392.81

0.00

0.00

0.00

1

înlocuire tamplarie, refacere fațade, terenuri

36,813.00

2,392.81

2,392.81

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi

6,073.00

14,261.43

2,921.00

3,523.81

4,173.81

3,642.81

1

Proiectare si execuție -Amenajare terenuri de sport la unitati de invatamant

3,953.00

3,953.00

1,000.00

1,000.00

976.50

976.50^ ■

2

Instalație interioara de incalzire-Scoala nr. 1 Radu Stanian

2,120.00

60.00

60.00

0.00

0.00

3

Centrale termice unitati de invatamant

0.00

2,000.00

0.00

500.00

1,000.00

500.00

4

înlocuire tamplarie C.N. - I.L.Caragiale

0.00

3,500.00

500.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

) C

5

Sala de Sport C.E. -V.Madgearu

0.00

500.00

500.00

0.00

0.00

6*oo<

6

Inbumatâtiri infrastructura tehnica pentru proiecte de monitorizare video a instituțiilor de invatamant preuniversitar (Proiectare+Executie)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.o6

/•

7

Sala de concerte Liceul de Arta Carmen Sylva

0.00

2,473.62

10.00

500.00

797.31

1,166.31 '

8

Centrala termica -Grădiniță nr.7

0.00

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

Nr.

crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

6

' 7

8

9

Construire Grădiniță Aleea Strunga

0.00

410.00

10.00

200.00

200.00

0.00

10

Construire Grădiniță Bdul. Petrolului

0.00

433.81

10.00

223.81

200.00

0.00

11

Instalație interioara de încălzire Școala Ienachita Vacarescu

0.00

395.00

395.00

0.00

0.00

0.00

12

Centrala termica Școala Florin Comisei

0.00

237.00

237.00

0.00

0.00

0.00

13

Centrala termîca-Gradinita nr.38

0.00

144.00

144.00

0.00

0.00

0.00

14

Win Internet management

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții

0.00

497.00

247.00

250.00

0.00

0.00

1

RTE Sala de sport Școala nr.28 Nicolae Balcescu

0.00

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2

Proiectare - reabilitare corp anexa Colegiul National Mihai Viteazul

0.00

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

4

Demolare Grădiniță nr.29

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

5

Proiectare clădire noua Grădiniță nr.29

0.00

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

6

SF WIFI Internet management

0.00

85.00

85.00

0.00

0.00

0.00

7

Dotări

0.00

106.00

106.00

0.00

0.00

0.00

SANATATE

ȚOȚÂt      s                    WBB      Bl      B BB B • Bl 11 B 1

$M55£62:B

||25-458i851::;

^|ș&564®y

:B43O?4;1

din care:

B

Lucrări noi

0.00

100,972.89

500.00

25,458.85

31,564.10

43,449.94

1

Consolidare si refunctionalizare -Spitalul Municipal Ploiești, etapa a 11a

0.00

5,609.00

500.00

1,703.00

1,703.00

1,703.00

2

Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune, clădire Piața Eroilor, nr.l A

0.00

95,363.89

0.00

23,755.85

29,861.10

41,746.94

c

Alte cheltuieli de investiții

0.00

579.73

579.73

0.00

0.00

0.00

1

PUD, DALI-Relocare Spital Pediatric prin schimbare de funcțiune, clădire Plata Eroilor, nr.lA

0.00

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

2

Dotare cu echipamente medicale Spitalul Municipal Ploiești

0.00

489.73

489.73

0.00

0.00

0.00

3

SF-Modemizare Spitalul Municipal Ploiești (Shuller)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cap.67.02-71

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

TOTAL         ; :• j         ::       ■.£ :;?£=::::;:< ? < V *:' ■<            iib      K=S? P      & P < '■ i i         P? iPî;:

?;>?17,825:89

•:::^14,664.22:

M,650.00:;

^;Âi4)li.67:s::^

JR; 500.00

din care:

A

Lucrări in continuare

82,663.53

10,815.22

10,815.22

0.00

0.00

1

Refacere stadion llie Oana Ploiești

74,570.63

10,710.72

10,710.72

0.00

0.00

2

Consolidare si extindere sala de concerte inclusiv balcon Filarmonica Paul Constantinescu Ploiești

8,039.90

51.50

51.50

0.00

0.00

3

Pavilioane de vara (Proiectare+Executie)

53.00

53.00

53.00

0.00

0.00

1 rQ#o/ W.

B

Lucrări noi

5,351.21

4,930.67

1,769.00

1,650.00

1,011.67

1

Amenajare, dotare, pavilioane Parc Nichita Stanescu (Proiectare+Executie)

89.54

40.00

40.00

0.00

0.00

--X/V-—

2

Dotări locuri de joaca

3,500.00

1,550.00

50.00

500.00

500.00

500(00^/

3

Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.Independentei Nr.l4-(Teatrul de estrada)

1,761.67

1.761.67

300.00

1,000.00

461.67

o.oo^b

4

Reabilitare clădire si spatii adiacente stadion llie Oana Ploiești (proiectare si execuție)

0.00

1.479.00

1,379.00

50.00

50.00

0.00

5

Rn™ niimnio rU innt în N/Tun PFrJ^ctî

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIT!!

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

6

Relocare Muzeul Petrolului

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții

0.00

2,080.00

2,080.00

0.00

0.00

0.00

1

SF-Reabilitare clădire + spatii adiacente stadion Ilie Oana Ploiești

0.00

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

2

Dotări Sala Sporturilor (Olimpia)

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

3

SF-Relocare Muzeul Petrolului

0.00

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

Cap.68.07.71

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

WWWîB

din care:

A

Lucrări in continuare

8,684.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitarea/modemizarea si echiparea specifica a Centrului de Primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiești

8,684.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi

0.00

180.00

180.00

0.00

0.00

0.00

1

Racord termic* Centrul de primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiești

0.00

180.00

180.00

0.00

0.00

0.00

Cap. 70.02 -71

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

152^7301'

;^^5O0|i

lOso^Jf

din care

A

Lucrări in continuare

88,546.51

34,337.74

30,487.74

2,050.00

1,250.00

550.00

1

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9Mai Ploiești

14,404.13

3,246.00

246.00

2,000.00

1,000.00

0.00

2

RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății

3,736.85

750.00

50.00

0.00

200.00

500.00

3

Reabilitare termica blocuri zona Ploiești NORD, Lotl+Lot2

14,463.00

7,185.50

7,185.50

0.00

0.00

0.00

Lot 1 -Contract nr.24008/29.12.2011

4,570.50

Lot 2 -Contract nr.24007/29.12.2011

2,615.00

Servicii dirigentie șantier

4

Reabilitare termica blocuri zona Malu Roșu

18,196.05

8,103.64

8,103.64

0.00

0.00

0.00

Lot 1 -Contract nr.23999/29.12.2011

2,458.94

Lot 2 -Contract nr.24000/29.12.2011

4,079.33

//'p

/Sa. '-ji

H O 3'*’%.

Lot 3 -Contract nr.24003/29.12.2011

1,565.37

Servicii dirigentie șantier

0.00

S

Reabilitare termica blocuri zona Vest 1

25356.44

9,852.12

9,852.12

0.00

0.00

Lot 1 -Contract nr.24005/29.12.2011

3,945.22

w

/      *“ J

•                       Lot 2 -Contract nr.24006/29.12.2011

4,549.40

Lot 3 -Contract nr.24004/29.12.2011

1,233.50

Servicii dirigentie șantier

124.00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

6

Reabilitare termica blocuri zona Vest 2

12,040.04

4,973.91

4,973.91

0.00

0.00

0.00

Lot 1 -Contract nr.24002/29.12.2011

2,674.13

Lot 2 -Contract nr.24001/29.12.2011

2,299.78

Servicii dirigentie sandei

0.00

7

RTE Cămin batrani strada Cosmicele

350.00

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

8

Alimentare cu energie termica din sistem centralizat bloc CFR Vest, Str. Domnisosri, nr.101, Ploiești

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

9

Deviere rețea apa str.Libertatiinr.l

0.00

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

10

Extindere a branșamentelor de apa in cartierul Ghe.Doja, Rafov, Gageni, Bereasca(RASP)

0.00

165.57

15.57

50.00

50.00

50.00

B

Lucrări noi

88,959.39

13,416.78

516.78

6,500.00

6,350.00

50.00

1

Reabilitare/Modemizarea hipodromului din Ploiesti-Centru Hipic si de Agrement.

88,959.39

10,002.00

2.00

5,000.00

5,000.00

0.00

2

Extindere rețea gaze si iluminat public Cartier Tineretului

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

3

Branșamente apa municipiul Ploiești Cart.RuduIuî, Eriolor, M.Bravu, Transilvaniei, A.Mureseanu RASP(dividende Apa Nova)

0.00

214.78

64.78

50.00

50.00

50.00

4

Sistematizare verticala, Iluminat public, rețea gaze, Cartier locuințe str. Gageni

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Extindre rețea gaze naturale Cartier locuințe str.Gageni (EDEN)

0.00

350.00

150.00

100.00

100.00

0.00

6

Amenajare adapost pentru câinii comunitari

0.00

500.00

0.00

300.00

200.00

0.00

7

Locuințe sociale Str. Lucemei (cartier Bereasca)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Rețele tehnico edilitare str. Cosminele (ANL)

0.00

1,000.00

0.00

500.00

500.00

0.00

9

Parc foto voi taie pentru producerea energiei electrice(Teleajen)

0.00

1,000.00

0.00

500.00

500.00

0.00

10

Amenajare imobil str. Independentei nr.21 (Actualizare PT)

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

11

Amenajare centrului municipal de colectare a deșeurilor de echipamente electrice si electronice Ploiești

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Alimentare cu energie electrica locuințe PMP Cartier Colonia Teleajan

0.00

120.00

120.00

0.00

0.00

0.00

13

Modernizare instalații electrice imobile PMP

0.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții

31,728.20

4,979.21

2,704.21

1,575.00

350.00

350.00

1

SF -Amenajare adapost pentru câinii comunitari

0.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

2

SF Locuințe sociale Str. Lucemei (cartier Bereasca)

0.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

3

SF, PT, DE Rețele tehnico edilitare str. Cosminele (ANL)

0.00

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

4

Expertize tehnice la imobile din patrimoniul mun. Ploiești

0.00

295.00

95.00

100.00

50.00

50.00

5

Documentații tehnice ptr.consolidari, modernizări si reabilitări termice ptr clădirile din patrimoniul PL

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

O-C,

6

Documentație tehnica pentru execuție lucrări de creștere a performantei energetice a blocurilor.

0.00

600.00

200.00

100.00

100.00

2O$âo<^

7

SF,PT,DE -Parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice(Teleajen)

0.00

80.00

80.00

0.00

0.00

Q/00--/ fî

8

Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentate interioara - (actualizare PT si alimentare cu apa si canalizare)

0.00

80.00

80.00

0.00

0.00

MQ

9

Amenajare imobil str. Independentei nr.21(Actualizare PT)

31,660.20

50.00

0.00

50.00

0.00

oii

”X/ *

10

SF+PT+DE -Sistematizare verticala, Iluminat public Cartier locuințe str. Gageni

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00’

o.d&£

11

SF,PT,DE Iluminat public Cartier Tineretului

0.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00 X

12

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri cartier Bereasca- Actualizare PT

0.00

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

Nr.

ort.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

1

i

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

13

PUZ Cartier Gageni

68.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

PUZ Cartier ANL Str. Cosminele

0.00

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

15

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, regulamentul local de urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si plan de amenajare a teritoriului metropolitan precum si documentațiile aferente.

0.00

465.00

315.00

50.00

50.00

50.00

16

Actualizarea regulamentului privind construirea si amplasarea suporturilor pentru firme si reclame pe raza municipiului Ploiești

0.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

17

Actualizarea regulamentului privind amplasarea si funcționarea spatiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al municipiului Ploiești

0.00

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

18

Reabilitare iluminat public

0.00

205.21

55.21

50.00

50.00

50.00

19

Plan urbanistic zonal PUZ Locuințe sociale strada Lucemei (Cartierul Bereasca)

0.00

29.00

29.00

0.00

0.00

0.00

20

SFToalete publice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21

SF PT DE Amenajare esplanada Parc Dendrologic (zona statuia m.Viteazul)

0.00

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

22

Achiziție Imobile (Str. Independentei, nr.8)

0.00

2,250.00

1,125.00

1,125.00

0.00

0.00

23

SF,PT,DE Extindere rețea electrica Cartier locuințe str.Gageni

0.00

350.00

150.00

100.00

100.00

0.00

24

Expertizare tehnica a lucrărilor de reabilitare termica din municipiul Ploiești si a proiectelor tehnice faza PT, DE.

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

Cap.74.02-71

PROTECȚIA MEDIULUI

■i;pțâl|                           f-i"                      ••    ® ș                        ■ ••

;1^23;8i7iiO:i

din care

A

Lucrări in continuare

23,817.18

5,625.00

5,625.00

0.00

0.00

0.00

1

Modernizare si reabilitare străzi,inclusiv canalizare si racorduri canalizare, Cartier Bereasca (zona Nord+zona Sud)+bransaroente electrice statii pompare

20,904.00

3,190.00

3,190.00

0.00

0.00

0.00

2

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri Cartier Gageni (Str.Podețului)

2,913.18

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

3

Modernizare sistem de colectare si epurare a apelor uzate in mun. Ploiești

0.00

2,385.00

2,385.00

0.00

0.00

0.00

Lucrări noi

0.00

1,715.00

1,215.00

500.00

0.00

0.00

1

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri Cartier Rafov 11

0.00

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

2

Harta strategica de zgomot

0.00

245.00

245.00

0.00

0.00

0.00

3

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri str.Tunari (proiectare+executie)

0.00

400.00

400.00

0.00

0.00

o.oo<ț

4

Extindere canalizare strada Spicului (proiectare+executie)

0.00

270.00

270.00

0.00

0.00

5

Extindere canalizare strada Țesătorilor (proiectare+executie)

0.00

270.00

270.00

0.00

0.00

6

Extindere rețea apa si canalizare, inclusiv racorduri si branșamente Cartier de locuințe Gageni(EDEN)

0.00

30.00

30.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții

0.00

20.00

20.00

0.00

0.00

lp.00

1

SF Extindere rețea asa si canalizare, inclusiv racorduri si branșamente Cartier de locuințe Gageni(EDEN)

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

2

SF Extindere canalizare strada Spicului (proiectare+executie)

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

3

SF Extindere canalizare strada Țesătorilor (proiectare+executie)

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

i

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Cap. 84.02.71

TRANSPORT URL:'                       Bî ț i£.■;     &•• j%!. g •• |            1i l

din care

A

Lucrări in continuare

121,815.71

11,861.53

11,861.53

0.00

0.00

0.00

1

Modernizare străzi Cartier Motoi (Pescarus, Amota, Cerasului, Trompetei, Zorilor, Otelului, Clabucet, Olimpului, Boian, Aron Vodă, Grăniceri, Albisor, Corăbiei, Totnîs, Poet Dimitrie Anghel, Tinerimii, Albești, Pictor Barbu Iscovescu, Gheorghe Sion, Grausoruluî, Chindiei, Turnătorului, Salvador, Graur, Oituz, Diaconu Coresi, Bodocului, Amzei, Cap.Traian Dumitrescu, Fagaras,Corlatesti)

9,241.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2

Drumuri si accese Cartier Ghighiului (Brazi, Tinosu, Pietrosani, Tatarani, Alunis, Sima, Draga nesti)

2,430.22

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

3

Reabilitare trotuare Cartier 9 Mai (proiectare si execuție)

1,574.43

76.00

76.00

0.00

0.00

0.00

4

Reabilitare sistem rutier străzi Cartier 9 Mai (Strunga, Vitioarei, Targsor, Amauti, Prislop, Padina, Aleea Mureș, Aleea Seciului, Frasinet, Aleea Vornicei, Aleea Someș, Muscel, Făget, Casin, Intrarea Daliei, Granitului, Murelor, Victoras, Nicolae Filipescu, Motrului)- proiectare+executie

5,393.57

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

5

Modernizare Cartier Enachita Vacarescu (Aviatorilor, Aeroportului, Parasutistilor, Biruinței, Spatar Milescu, Zimbrului, Caro! Davila, Enachita Vacarescu, Vitejilor, Făcliei, Crîsan, Cosmonautilor, Gomistilor) -proiectare+executie

4,835.12

43.00

43.00

0.00

0.00

0.00

6

Modernizare Cartier Malu Roșu (Serg, Ghe. Mateescu, Branciog, Dealu cu Piatra, Secelenilor, Aleea Scolii, Tazlau, TazlaufRev I), Măgurii, Moșneni, Aleea Brașovenilor, Dogarilor, Raristei, Râpelor) -proiectare+executie

2,857.48

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

7

Reabilitare trotuare Cartier Malu Roșu -dirigentie de șantier

546.14

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

8

Reabilitare trotuare Cartier Enachita Vacarescu -proiectare+executie

1,933.07

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

9

Reparație capitala strada Lapusna-dtrigentie de șantier

688.00

3.70

3.70

0.00

0.00

0.00

10

Reabilitare si amenajare parcari bl. 35 A-G str. Malu Roșu -dirigentie de șantier

515.31

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

11

Modernizare str. Splaiului (tr. Str. Negru Voda-str. Dragos Vodă) -dirigentie de șantier

144.12

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

12

Amenajare parcare B-dul Republicii bl A5, Aleea Codrului si Aleea Vlasiei -dirigentie de șantier

1,503.00

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

13

Modernizare Cartier Penes Curcanul - proiectare+executie

9,483.10

1,240.00

1,240.00

0.00

0.00

0.00

14

Modernizare sî reabilitare strazi.inclusiv canalizare sî racorduri canalizare, Cartier Bereasca (zona Nord+zona Sud)

40,851.28

5,200.00

5,200.00

0.00

o.oo.

0.00

15

Modernizare străzi in mun. Ploiești (Str.Fratiei, Horatiu, Peris -inclusiv canalizare, Ecoului, Drum acces Ploiești Triaj, Barzava, Aurora, Lemnari, Dezrobirii, Vidinului, Zanelor-înclusiv canalizare, Brazdei, Berzei, Dambovita - inclusiv canalizare, Rotari, Acarului, Olteni, Neajlov (Proiectare+executie)

10,937.60

1,335.00

1,335.00

0.00

0.00

0.00

16

Modernizare str. Cheia, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

362.60

200.00

200.00

0.00

0.00

_

17

Modernizare str. Vârful cu Dor, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

76.73

50.00

50.00

0.00

0.00

_

18

Upgrade sistem de management al traficului in municipiul Ploiești (proiectare+executie)

5,500.00

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

19

Amenajare pavaj pietonal Complex NORD si parcari

1,024.99

84.13

84.13

0.00

0.00

/ -\

20

Modernizare str. Buna Vestire

4,647.83

100.50

100.50

0.00

0.00

O-O^A*

21

Modernizare str. Neptun

301.02

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

22

Amenajare parcari in cartier E.Vacarescu (proiectare+executie)

9,477.43

1,317.00

1,317.00

0.00

0.00

0.00

23

Refacere sisteme rutiere strada Costilei, Salva Viseu, Tunari - proiectare+executie

514.00

30.20

30.20

0.00

0.00

0.00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

24

Amenajare parcare si pietonal strada Toma Caragiu (proiectare+executie)

733.39

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

25

Amenajare parcari cu da ie ecologice zona nord, zona vest, zona central sud est (proiectare+executie)

6,244.28

7.90

7.90

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi

627,916.36

61,846.63

6,607.00

20,793.00

16,200.00

18,246.63

1

Parcare supraterana str.Cuza Vodă (proiectare+executie)

12,708.18

8,748.80

1,623.00

7,125.80

0.00

0.00

2

Realizare copertine refugiu calatori (statii RATP), proiectare+executie

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

3

Modernizare str. Văii

476.42

400.00

0.00

400.00

0.00

0.00

4

Pasaj trecere intre strada Depoului si strada Mimiului (proiectare+executie)

0.00

29,915.20

0.00

4,401.20

9,800.00

15,714.00

5

Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean)

50,099.00

900.00

0.00

200.00

200.00

500.00

6

Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi

90,833.50

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

7

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, statii adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare, etapa 1 (bucla nord intersecție Republicii)

62,796.32

4,032.63

0.00

1,000.00

1,000.00

2,032.63

8

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, statii adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare, etapa 2 (bucla Vest Bulevardul Republicii)

83,681.42

2,000.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

9

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101, cu lucrări vizând calea de rulare, statii adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, clemente de semnalizare si automatizare, etapa 1

35,654.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Modernizare Cartier Mitica Apostol

87,816.80

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

11

Modernizare străzi cartier Rafov II (Uzinei, Târgului, Atelierului, Trenului, Traian Savulescu, Pieței, Izlazului, Furnalului)

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

12

Modernizare străzi zona Eroilor (Cărvunarilor, Caliman, Grădinilor, Cosmos, Licurici, Venus, Vasile Lucaciu, Caramidari, Calusari, Mieilor, Turda, Cosari, Făurari, Prundului, Istrita, Fainari, Mecet, Dorului, Cozia, Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Mareșal Averescu, Zaganului, Slt.Erou Constantinoiu Vasile, Goraslau, Valea Alba)

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

13

Modernizare străzi zona Buna Vestire (Rares Vodă, Plevnei, Arcașilor, Ion Rusu Sirianu, Avram Iancu, Globului, Spatari, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Simion Bamutiu, Bicazului, Soveja, Ialomitei, Prut,Petru Musat, Sudorului, Branului, Diligentei, Ploilor, Șoimului, Arcașului, Timpului, Fundătură Lupeni 1, Fundătură Lupeni 2)-inclusiv canalizare- proiectare+executie

12,661.90

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

14

Reparație capitala trotuare strada Republicii (tronson Sos. Nordului- limita oraș)

1,929.30

10.00

0.00

10.00

0.00

0

15

Reparație capitala trotuare strada Ghe. Gr. Cantacuzino (tronson Sos. Vestului- limita oraș)

934.42

10.00

0.00

10.00

0.00

16

Reabilitare si modernizare pasaje pietonale subterane"; Bariera Buc 1, Bariera Buc.2 si Înființare pasaj subteran pitonal -Bariera-trecere de pietoni UPG

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

t-e-l 1

17

Amenajare intersecție str.StranduIui cu Centura de NE-DN1B - proiectare+executie

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

.1 r.      **p

18

Creșterea accesibilității in partea de este a municipiului Ploiești către Coridorul Pan-european TEN-IX prin realizarea pasajului rutier peste CF, in partea de S-E A municipiului Ploiești

87,710.52

0.00

0.00

0.00

0.00

s""'

19

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud Gara de Vest ^strada Libertății), inclusiv lucrările reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor

19,620.20

400.00

0.00

0.00

400.00

0.00^’

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

i

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

20

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101, cu lucrări vizând calea de rulare, statii adaptate persoanelor cu dizabilîtati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare, etapa 2

73,695.13

2,000.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

21

Străpungere str. Laboratorului in prelungire str, Ghe. Gr. Cantacuzino

0.00

2,810.00

0.00

10.00

2,800.00

0.00

22

Modernizare strada August Treboniu Laurian, inclusiv rețea apa si canalizare

0.00

180.00

0.00

180.00

0.00

0.00

23

Modernizare strada Caraiman, inclusiv canalizare

295.00

295.00

295.00

0.00

0.00

0.00

24

Modernizare str.Caprioarelor, inclusiv canalizare

0.00

130.00

0.00

130.00

0.00

0.00

25

Modernizare str. Intrarea Izvoras

0.00

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

16

Modernizare str. Intrarea Labirint

0.00

40.00

0.00

40.00

0.00

• 0.00

27

Modernizare strada Lacautî, inclusiv canalizare

0.00

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

28

Modernizare strada Cemica, inclusiv canalizare

0.00

230.00

0.00

230.00

0.00

0.00

29

Amenajare exterioara Sala Sporturilor Olimpia -proiectare+executie

369.90

370.00

370.00

0.00

0.00

0.00

30

Modernizare strada Aleea Bahluiului (Biruinței), inclusiv canalizare

0.00

120.00

0.00

120.00

0.00

0.00

31

Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal I (Str.Mugurilor, Țesătorilor, Inului, Toporasi, Chilia, Pictor Rosenthal, Mălinului, Putui cu apa rece, Calabreaza, Ulmului, Ruginoasa, freamătului. Steluțelor, Fundătură Tinerimi, Stupilor, Voila, Fundătură Boian, Albisori etapa II, Mircea cel Batran tronson intre Pictor Rosenthal si limita municipiu)-inclusiv canalizare si racorduri)- proiectare+executie

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

32

Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal II( după liniile CFR) Aleea Berceni, Aleea Romanești, Intrarea Catunu, Parau lui, Intrarea Moara Noua)- proiectare+executie

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

33

Modernizare infrastructura Cartier Mimiu

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

34

Amplasare si exploatare sistem parcare 12 locuri, zona Vest proiectare+executie

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

35

Remenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (Zona ALTEX)- proiectare+executie

1,015.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

36

Drum acces parc municipal Vest

3,310.83

3,310.00

0.00

3,310.00

0.00

0.00

37

Modernizare Str.Pancîu, inclusiv canalizare

606.37

610.00

530.00

80.00

0.00

0.00

38

Modernizare Str.Aviator Popescu Ciocanel.inclusiv canalizare

939.00

939.00

682.00

257.00

0.00

0.00

39

Sens giratoriu, intersecție Bdul.Republicii ci Str. Laboratorului

0.00

295.00

285.00

10.00

0.00

0.00

40

Supralargire strada Marasesti pe zona cuprinsa intre centura Ploiești si drum acces parc municipal Vest (inclusiv exprorieri)

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00__

41

Amenajare parcare strada Văleni (vis a vis de BCR)

0.00

90.00

0.00

90.00

0.00

42

Amenajare parcare strada Ghe. Doja (vis a vis SGU)

62.68

75.00

0.00

75.00

0.00

xA

43

Amenajare străpungere strada Grindului (proiectare+executie)

650.00

650.00

650.00

0.00

0.00 ;

44

Loc de odihna zona Casa Cârti (proiectare+executie)

29.58

30.00

30.00

0.00

0.00

45

Loc de odihna zona Piața (proiectare+executie)

20.00

20.00

20.00

0.00

0.00

/ N

46

Modernizare strada Valea Alba, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

0.00

150.00

150.00

0.00

0.00 '

47

Modernizare strada Vaslui, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

0.00

280.00

280.00

0.00

0.00

'0.00*2

48

Drum acces strada Libertății

0.00

335.00

335.00

0.00

0.00

0.00

Nr. cri.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

: Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

49

Reabilitare strada Radu de la Afumați (proiectare+executie)

0.00

520.00

520.00

0.00

0.00

0.00

50

îmbrăcăminte cu mixturi asfaltice strada Spicului (proiectare+executie)

0.00

470.00

470.00

0.00

0.00

0.00

 • 51

 • 52

Refacere sistem rutier Cartier Rafov

0.00

153.00

153.00

0.00

0.00

0.00

Deviere rețele tehnico edilitare (zona parcare str.Cuza Vodă)

0.00

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

53

Sistematizare verticala Cartier locuințe str.Gageni (EDEN)

0.00

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

54

Modenizare strada Spatari, inclusiv canalizare (tronson cuprins intre str. Vornicul Boldur si str. Buna Vestire)

0.00

186.00

0.00

186.00

0.00

0.00

55

Modernizare strada Crasna, inclusiv canalizare

0.00

118.00

0.00

118.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții

103,342.42

3,578.00

1,962.00

1,616.00

0.00

0.00

1

Achiziționare autobuze pentru RATP

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2

Expertiza tehnica Regularizare parțiala parau Danibu

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

3

PT+DE Modernizare Cartier Mitica Apostol

87,816.80

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

4

DALI +PT+DE-Modemizare străzi cartier Rafov 11 (Uzinei, Târgului, Atelierului, Trenului, Traian Savulescu, Pieței, Izlazului, Furnalului)

0.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

5

DALI+ PT+DE Modernizare străzi zona Eroilor (Cărvunarilor, Caliman, Grădinilor, Cosmos, Licurici, Venus, Vasile Lucaciu, Caramidari, Calusari, Mieilor, Turda, Cosari, Făurari, Prundului, Istrita, Fainari, Mecet, Dorului, Crazna, Cozia, Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Mareșal Averescu, Zaganului, Slt.Erou Constantinoiu Vasile, Goraslau)

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

6

DALI Modernizare străzi zona Buna Vestire (Rares Vodă, Plevnei,Arcașilor, Ion Rusu Sirianu, Avram Iancu, Globului, Spatari, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Simion Bamutiu, Bicazului, Soveja, Ialomitei, Prut,Petru Musat, Sudorului, Branului, Diligentei, Ploilor, Șoimului, Arcașului, Timpului, Fundătura Lupeni 1, Fundătura Lupeni 2)inclusiv canalizare

12,661.90

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

7

PT+DE Reparație capitala trotuare strada Republicii (tronson Sos, Nordului- limita oraș)

1,929.30

52.00

52.00

0.00

0.00

0.00

8

PT+DE Reparație capitala trotuare strada Ghe. Gr. Cantacuzino (tronson Sos, Vestului- limita oraș)

934.42

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

9

SF+PT+DE Străpungere str. Laboratorului in prelungire str, Ghe. Gr. Cantacuzino

0.00

85.00

85.00

0.00

0.00

0.00

10

DALI+PT+DE Modernizare strada August Treboniu Laurian, inclusiv rețea apa si canalizare

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

11

DALI+PT+DE Modernizare strada Caraiman, inclusiv canalizare

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

12

DALI, PT DE- Modernizare str. Căprioare lor, inclusiv canalizare

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

13

DALI, PT DE- Modernizare str. Intrarea Izvoras

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

14

DALI, PT DE- Modernizare str. Intrarea Labirint

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

■c       '     .7

15

DALI+PT+DE Modernizare strada Lacauti, inclusiv canalizare

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

jr-|o.fe

16

DALI+PT+DE Modernizare strada Cemica, inclusiv canalizare

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

57 •

17

SF Amenajare exterioara Sala Sporturilor Olimpia

0.00

20.00

20.00

0.00

0.00

A X /

18

DALI+PT+DE Modernizare strada Aleea Bahluiului (Biruinței), inclusiv canalizare

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0?00^

19

SF+PT+DE Modernizare infrastructura Cartier Mimiu

0.00

140.00

140.00

0.00

0.00

0.00

20

SF Amplasare si exploatare sistem parcare 12 locuri, zona Vest

0.00

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

4

Nr.

crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

21

DALI Remenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (Zona ALTEX)

0.00

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

22

SF+PT+DE Drum acces parc municipal Vest

0.00

120.00

120.00

0.00

0.00

0.00

23

DALI, PT DE Modernizare Str.Panciu, inclusiv canalizare

0.00

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

24

DALI, PT DE Modernizare Str.Aviator Popescu Ciocănel,inclusiv canalizare

0.00

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

25

SF+PT+DE-Sens giratoriu, intersecție Bdul.Republicii ci Str. Laboratorului

0.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

26

SF+PT+DE Reabilitare si modernizare pasaje pietonale subterane": Bariera Buc 1, Bariera Buc.2 si înființare pasaj subteran pilonai -Bariera-trecere de pietoni UPG

0.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

27

SF Amenajare intersecție str.Strandului cu Centura de NE-DN1B

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

28

DALI- Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal I (Str.Mugurilor, Țesătorilor, Inului, Toporasi, Chilia, Pictor Rosenthal, Mălinului, Putui cu apa rece, Calabreaza, Ulmului, Ruginoasa, freamătului, Steluțelor, Fundătură Tinerimi, Stupilor, Voila, Fundătură Boian, Albisori etapa II, Aleea berceni, Aleea Romanești, Intr.Catunu, paraului, Intrarea Moara Noua)

0.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

29

DALI- Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal 11( DUPĂ LINIE cfr) Aleea Berceni, Aleea Romanești, Intrarea Catunu, Paraului, Intrarea Moara Noua)

0.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

30

Rearaenajare intersecție str.Gh.Doja/Apelor/Postei, amenajare accese carosabile către incinta, construire poduri

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

31

SF+PT+DE Amenajare parcare str. Văleni (vis a vis BCR)

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

32

SF+PT+DE Amenajare parcare str. Gheorghe Doja (vis a vis SGU)

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

33

Dotări închidere zona pietonala centrala

0.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

34

SF Loc de odihna zona Casa Cârti

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

35

SF Loc de odihna zona Piața

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

36

DALI Modernizare strada Valea Alba, inclusiv canalizare

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

37

DALI Modernizare strada Vaslui, inclusiv canalizare

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

38

SF+PT+DE Drum acces din strada Libertății

0.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

39

SF+PT+DE Sistematizare verticala Cartier locuințe str.Gageni (EDEN)

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

40

SF Reabilitare strada Radu dc la Afumați

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

_

41

SF Imbracare cu mixuri asfaltice strada Spicului

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

P/KV

"z’X-..

42

SF, PT, DE, Doc exproprieri Supralargire strada Marasesti pe zona cuprinsa intre centura Ploiești si drum acces parc municipal Vest (inclusiv exproprieri)

0.00

150.00

150.00

0.00

0.00

43

SF+PT+DE Modenizare strada Spatari, inclusiv canalizare (tronson cuprins intre str. Vornicul Boldur si str. Buna Vestire)

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

fr^Q.ool

Vom

44

SF+PT+DE Modernizare strada Crasna, inclusiv canalizare

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

45

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnîco-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in mun. Ploiești pentru obiectivul: Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor

0.00

1,861.00

245.00

1,616.00

0.00

V^z

o.ocT^

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL

PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

46

SF PT DE Deviere rețele tehnico edilitare (zona parcare str.Cuza Vodă)

0.00

140.00

140.00

0.00

0.00

0.00

47

SF Pasaj trecere intre strada Depoului si strada Mimiului

0.00

165.00

165.00

0.00

0.00

0.00

DIRECTOR EXECUTIV,                                 DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,


Daniela Const;

Sef s~
SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI
Mihaela IAMANDI


Madalina CRĂCIUN


DEZVOLTARE, ÎNTREȚINERE UNITA TII CULTURA INVAT AMANT SANATAT


SERVICIUL INFORMATICA

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

rtr// \

APROBAT

PRIMAR, IULIAN BADESCU


NOTA DE FUNDAMENTARE

- Buget 2013 -BUGET LOCAL

Cap.65.02.71 - INVATAMANT

LUCRĂRI NOI

 • -  Instalație interioara de încălzire Școala Ienachita Vacarescu

 • -  Centrala termica Școala Florin Comisei

-  Centrala termica Grădiniță nr.38

Unitati de invatamant precum: Școala „Ienachita Vacarescu”, Școala „Florin Comisei” si Grădiniță nr.38, au incalzirea asigurata cu ajutorul sobelor de teracota, avand drept combustibil gazul metan.

Ținând cont de faptul ca la sobele in exploatare nu exista detectoare automate de gaze, ca pe parcurs au aparut defecțiuni in exploatare, in anul 2011 a fost intocmit proiectul ce consta in montarea de instalații de incalzire individuale, formate din centrala termica complet automatizata cu funcționare continua, impreuna cu radiatoarele si conductele de alimentare aferente.

Indicatorii tehnico-economici ai investițiilor au fost aprobați prin Hotararea Consiliului Local nr.277/2011.

Avand in vedere actualizarea devizului general si in vederea demarării procedurii de achiziție a lucrărilor de execuție, se propune suplimentarea de la bugetul local cu următoarele sume:

 • -  Școala Ienachita Vacarescu - 66 mii lei

 • -  Școala Florin Comisei      - 39 mii lei

 • -  Grădiniță nr.38              - 23 mii lei


Director executiv,


Iamandi Mihaela


Director executiv adjunct,

Crăciun Madalina
MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Serviciul Reparații si Investiții Drumuri


NOTA DE FUNDAMENTARE       J E

a obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local aferent anului 2013

RECTIFICARE 5

Capitolul 84.02.71 - TRANSPORTURI

B - Lucrări noi

Refacere sisteme rutiere străzi cartier Rafov, străzile: Petru Cercel, Jiului, Ghimpați, Dr.Gh.Petrescu, Grisului, Cosmesti, Bihorului, Fundătură Petrolului, Argeș, Intrarea Sticlarului, Intrarea Clubului

Pentru decontarea lucrărilor executate si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem introducerea acestei poziții noi si alocarea sumei de 153.000 lei.

Deviere rețele tehnico-edilitare in zona parcării str.Cuza Vodă

In vederea realizării obiectivului de investiții “Parcare supraterana strada Cuza Vodă”, este necesara proiectarea si executarea lucrărilor privind devierea rețelelor edilitare existente in zona.

Pentru decontarea lucrărilor, plata dirigentiei de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem introducerea unei poziții noi si alocarea sumei de 200.000 lei.

C - Alte cheltuieli de investiții

SF, PT+DE - Deviere rețele tehnico-edilitare in zona parcării str.Cuza

Vodă

Pentru decontarea serviciilor de proiectare se propune introducerea acestei poziții bugetare noi si alocarea sumei de 140.000 lei.

IAMANDI


DIRECTOR EXECUTIV Ing.Mihaeta IAMANDI

SEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI Ing.Daniel DOBRE

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Serviciul InvestițiiNOTA DE FUNDAMENTARE

Buget 2013 - rectificare 5

Capitolul 70.02-71- LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

B. Lucrări noi

2. Reabilitare clădire si spatii adiacente stadion Ilie Oana Ploiești

In cadrul contractului de lucrări Refacere Stadion Ilie Oana Ploiești a fost realizata reconstruirea bazei sportive, astfel incât sa se asigure condiții optime de desfășurare a activitatilor sportive si culturale ale comunității.

In urma finalizării acestei lucrări au rezultat spatii adiacente existente sub tribunele stadionului.

Ținând cont de faptul ca amenajarea acestor spatii nu a făcut obiectul contractului sus menționat, s-a realizat un studiu de fezabilitate ce cuprinde soluții de amenajare a spatiilor adiacente Stadionului Ilie Oana.

Investiția a fost aprobata prin H.C.L. nr. 294/13.08.2013.

Valoarea totala a investiției este de 4.415.379 lei, din care constructii-montaj 3.474.176 lei iar durata lucrărilor este estimata la 7 luni.

Pentru realizarea proiectului tehnic de execuție si a lucrărilor necesare amenajării spatiilor propunem alocarea din credit BRD a sumei de 1.379.000 lei.

Suma prevăzută in buget: 1.379.000 lei, (inclusiv TVA).

DIRECTOR EXECUTIV

MIHAELA IAMANDI


SEF SERVICIUL INVESTIȚII MARIANA STOCHITA


DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII


NOTA DE FUNDAMENTAR


BUGET LOCAL:

Capitolul 67.02-71 Cultura, Recreere si Religie

In conformitate cu art. 3 alin. (2) din Ordonanța de Guvern nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, „de la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii, necesare pentru intretinerea si funcționarea unităților de cult fara venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea si repararea lăcașurilor de cult si pentru conservarea si intretinerea bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor, precum si pentru activitatile de asistenta sociala susținute de acestea”.

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 142/08.04.2013 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2013 si estimării pe anii 2014-2016, a fost alocata suma de 500.000 lei pentru acordarea de sprijin financiar unităților de cult din Ploiești.

Având in vedere art. 10 alin. (6) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor, prin care cultele recunoscute pot beneficia, la cerere, de sprijin material din partea statului, pentru cheltuielile privind funcționarea unităților de cult, pentru reparații si construcții noi, in raport cu numărul credincioșilor, conform ultimului recensământ, si cu nevoile reale si luând act de cerererile preoților parohi de la sase unitati de cult din Municipiul Ploiești, se propune ca in etapa a doua sa se aloce următoarele sume:

 • - 65.000 lei alocata in prima etapa Parohiei „Mitica Apostol” redistribuita către Parohia „Sf. Vasile”;

 • - 15.000 lei Parohiei „Inaltarea Domnului si Sf. Ștefan cel Mare”;

 • - 10.000 lei Parohiei „Sf. Haralambie”;

 • - 10.000 lei Parohiei „Buna Vestire”;

 • - 15.000 lei Parohiei „Sf. Pantelimon”;

 • - 15.000 lei Parohiei Romano - Catolica.

  Director Executiv, MihaelaJAMANDI


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUNCABINET PARLAMENTAR Mlftp^AIțȚjlIST

Ploiești, str. Gheorghe Lazăr, nr. 2, c

E-mail: dumitruflorinaalina


Către: Primăria Municipiului Ploiești

In atenția: Domnului Primar al Municipiului Ploiești

Prin prezenta, vă aduc la cunoștință faptul că, am primit în audiență pe domnul Dobre Ion, preot paroh al ^Parohiei Sfântul Haralambiejpioiești, prin care vă roagă să îi acordați un ajutor financiar.

Solicită acest ajutor în vederea executării unor lucrări la Sfânta Biserică și anume: vopsit acoperiș și exterior pentru care are aprobarea Centrului Eparhial, amenajarea unei camere mortuare și lucrările de întreținere la anexele parohiale, deoarece parohia este restrânsă numeric și formată mai mult din pensionari.

Vă rog sa binevoiți a-i aproba parohiei un ajutor financiar, în valoare de 20.000 lei, suma necesară lucrărilor aferente.

Vă anexez la prezenta cererea preotului paroh Dobre Ion, înregistrată la

Mitropolia Munteniei și Dobrogei-Arhiepiscopia Bucureștilor-Protoieria Ploiești cu nr.1363/29.11.2012

Vă mulțumesc anticipat.

Data

15.02.2013MITROPOLIA MUNTENIEI ȘI DOBROGEI ARHIEPISCOPIA BUCUREȘTILOR

V

2 ?. //. ,wa •

r

d&Ujr Mdin sfr. Plevnei nr.2, Ploiești, vă aduc la cunoștință următoarele :

/ - Biserica „Buna Vestire”, este un monument de credință, cultură și istorie datat înainte de 1833 și în anii de restriște a fost sprijin moral și material pentru toată populația care a avut nevoie de ajutorul nostru.

în timp, biserica a suferit degradări majore, din lipsa fondurilor s-au făcut doar reparații parțiale și astfel este necesar să fie reparată major.

Sănătatea credincioșilor noștrii este în pericol, întrucât centrala termică nu funcționează la parametrii normali, prin acoperiș plouă și nu mai avem scaune pentru persoanele în vârstă.

Ca atare, în numele meu preot paroh, al Consiliului Parohial și al credincioșilor noștrii, vă rog a ne sprijini cu fonduri în repararea bisericii.

în urma studiului împreună cu consilierii parohiali și specialiști în domeniu, asupra necesităților, am stabilit un necesar de aproximativ 800.000 RON.

~ Detaliat, acestea sunt:

 • - centrala termică,^50^00^RQN^

 • - acoperiș tablă, 200.000 RQbk—

 • - mobilier (scaune), 75.000 ROM; [

 • - lucrări restaurare conform Contract nr.01/04.11.2010 (lucrare în curs), 343.000 RON (valoare neactualizată) (anexă copie);

 • - gard împrejmuitor, 100.000 RON.

Vă rugăm să ne sprijiniți cu fonduri, astfel ca Biserica „Buna Vestire”, să dea o imagine bună a municipiului Ploiești (mai ales că este situată central) și locuitorii și vizitatorii, să ne treacă pragul cu încredere și plăcere și să-și spună rugile către Dumnezeu, în siguranță.


Dur


DOMNULUI PRIMAR, IULIAN BĂDESCU.


S, O, • LA UUNA, NL'A J  UrV

Otopeni str Calea Bucureștilor nr. 228? jud. Ilfov., nr. ord^^/^44/12.03.2010, CUI RO26643735, cod IBAN R067RHCB009111800^3^01 Otopeni •


CONTRACT NR. 1104.11.2010 - conservare - restaurare pictură murală in tehnica ulei -Ia obiectivul: Biserica “ Buna Vestire “ din Ploiești,str. Plevnei nr. 2, jud. Prahova

Privind lucrări de artă plastică - artă monumentală


 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art. 1. - S.C. LACUNA RESTAURO S.R.L., cu sediul în Calea Bucureștilor nr. 228 - Otopeni» jud* Ilfov tel/fax: 0213511312, 0724239686, 0724537156, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J23/744/2010 având: CUI. RO26643735 , cont R067RNCB0091118009130001 - deschis Ia BCR Otopeni, reprezentata prin Dl. Andrei Andronic - Administrator și domnul Romeo Andronic, restauratori pictură murală în calitate de EXECUTANT al lucrării

Și

Parohia Biserica “Buna Vestire” din Ploiești,str. Plevnei nr. 2, jud. Prahova, cod fiscal: 11679617, cont bancar nr. RO04CCPHQ136RON0231171 , deschis la CEC BANK, reprezentată de Preot Paroh Nicolae Ion, în calitate de BENEFICIAR, s-a încheiat următorul contract:

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2. - (1). Executantul se angajează să execute pentru Beneficiar conform devizului anexat (anexa 1), următoarele lucrări:

lucrări de artă plastică, artă monumentală conservare - restaurare pictura murală ,       _

Ia obiectivul Biserica “Buna Vestire” din Ploiești,str. Plevnei nr. 2, jud. Prahova

(2). Beneficiarul se obligă să achite integral contravaloarea lucrărilor efectuate de Executant, în conformitate cu prevederile prezentului contract.

HI. DURATA DE EXECUȚIE

r

Art. 3. - (1). Durata de execuție a lucrărilor șe stabilește pentru întreaga lucrare.

 • (2) . Durata de execuție a lucrărilor pentru biserică este de 15 luni de la data începerii lor. Dacă, din motive obiective,/este necesară prelungirea termenului, un nou termen poate fi stabilit numai cu acordul părților.

 • (3) . Eșalonarea realizării fizice a principalelor categorii de lucrări se va decide în mod operativ în cadrul șantierului, de comun acord, între Executant și Beneficiar.

 • IV. VALOAREA CONTRACTULUI

Art. 4. - (1). Valoarea contractului este de 343.000 LEI cu TVA conform anexei nr.1 a prezentului contract.                                         '

 • V. DECONTAREA LUCRĂRILOR

Art. 5. - (1). Decontarea se va face prin întocmirea de câtre Executant a situațiilor de lucrări,, periodic - în etape.

 • (2) . Plata se face de Beneficiar prin virament bancar, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare după acceptarea situației de lucrări.

 • (3) Plata C.P.B. 2% se face de • EXECUTANT în . contul R059RNCB0075004895030001-BCR.sec^Bucuresti, cod fiscal RO4430779 după încheierea tuturor lucrărilor de restaurare și se


Otopnni, str. Ccilo.3 Bucureștilor nr. 22S. juri. Ilfov, nr. ord. J23/744/'î2.G3.J^0't(S> CUI RO2SS43735, cod )BAN RO67.RNCEW09111300513000'1 BCR Ol

plică la valoarea contractului fara TVA respectiv 276.612,90 Lei conform ane >rezentului contract.

krt. 6. - In situația în care Beneficiarul solicită lucrări suplimentare față de cele prevazu inexa 1 acestea vor face obiectul unui act adițional la prezentul contract.

(. 1

/I. ALTE OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR

Art. 7. - Executantul se obligă:

 • a) să execute lucrări de înaltă ținută artistică respectând metodologia specifică restaurării picturii murale și în conformitate cu proiectul avizat de C.P.B. în ședința din 22.08.2010;

Art. 8. - (1) Beneficiarul se obligă să asigure schela, pe toată durata lucrării, în următoarele condiții:

 • a) să’ monteze și să demonteze schela pe mai multe nivele, îndeplinind normele de protecția muncii, pe toată durata lucrării, sub supravegherea Executantului;

 • b) să răspundă de paza obiectelor de inventar din biserică pe durata programului de activitate a echipei de pictori;

 • c) să asigure sursa de apă, energie electrică și termică, varul și nisipul, cazarea și masa

colectivului de restauratori         pe tot         parcursul desfășurării lucrărilor;

Art. 9. - (1). Părțile au obligația ca în termen de 60 zile de la finalizarea lucrărilor să organizeze recepția lucrărilor.

VII. DURATA CONTRACTULUI

Art. 10. - (1). Prezentul contract își menține valabilitatea până la recepția lucrărilor și plata integrală a acestora.

 • (2) . întreruperea lucrărilor prelungește termenul de predare prevăzut la Art 3. alin.(2), pe durata corespunzătoare, dacă întreruperea se datorează următoarelor cauze:

 • a) cele generate de beneficiar;

 • b) forței majore sau cazului fortuit;

 • c) lipsa finanțării lucrărilor.

Cauzele întreruperii lucrărilor vor fi notificate, în scris, în termen de 15 zile de la apariția lor și exonerează de răspundere partea care le invocă.

 • (3) . Nerespectarea termenelor de plată prevăzute la Art5 duce la sistarea lucrărilor până la plata acestora si aplicarea de penalități conform legislației in vigoare.

 • (4) . Dacă lucrările se întrerup pe o perioadă mai mare de doua luni prețul restului de execuție se va indexa conform indicelui de inflație al INSTITUTULUI NATIONAL DE STATISTICA SI STUDII ECONOMICE.

VIII. ALTE PREVEDERI

Art.12, - Contractul poate fi reziliat numai cu acordul părților. Problemele apărute pe parcursul derulării contractului se vor rezolva direct, pe cale amiabilă între reprezentanții părților.

în cazul neconcilierii, litigiul este de competenta organelor judecătorești. Art.13. - Prezentul contract se încheie azi 04.11.2010 în 2 exemplare, din care câte un exemplar pentru fiecare parte.

.Executant

S.C. LACUNA RESTAUR

Andrei Andronic-Ad//


[A B^pfî^p^Me^nr.2 J) --Hvmw/—~-4—


Către,

CONSILIUL LOCAL AL

PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Subsemnatul Ion Nicolae - preot paroh al Bisericii „Buna Vestire” din str. Plevnei nr.2, Ploiești, vă aduc la cunoștință următoarele :

 • - Biserica „Buna Vestire”, este un monument de credință, cultură și istorie datat înainte de 1833 și în anii de restriște a fost sprijin moral și material pentru toată populația care a avut nevoie de ajutorul nostru.

în timp, biserica a suferit degradări majore, din lipsa fondurilor s-au făcut doar reparații parțiale și astfel este necesar să fie reparată major.

Sănătatea credincioșilor noștrii este în pericol, întrucât centrala termică nu funcționează la parametrii normali, prin acoperiș plouă și nu mai avem scaune pentru persoanele în vârstă.

Ca atare, în numele meu preot paroh, al Consiliului Parohial și al credincioșilor noștrii, vă rog a ne sprijini cu fonduri în repararea bisericii.

în urma studiului împreună cu consilierii parohiali și specialiști în domeniu, asupra necesităților, am stabilit un necesar de aproximativ 800.000 RON.

Detaliat, acestea sunt:

 • - centrala termică, 50.000 RON ;

 • - acoperiș tablă, 200.000 RON ;

 • - mobilier (scaune), 75.000 RON ;

 • - lucrări restaurare conform Contract nr.01/04.11.2010 (lucrare în curs), 343.000 RON (valoare neactualizată) (anexă copie);

 • - gard împrejmuitor, 100.000 RON .

Vă rugăm să ne sprijiniți cu fonduri, astfel ca Biserica „Buna Vestire”, să dea o imagine bună a municipiului Ploiești (mai ales că este situată central) și locuitorii și vizitatorii, să ne treacă pragul cu încredere și plăcere și să-și spună rugile către Dumnezeu, în siguranță.

Vă mulțumim.

Dumnezeu să vă binecdjvînteze.

Preot oaroh Ion NiGQ ae a


ARHIEPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ BUCUREȘTI

PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ Str.Ștefan cel Mare,nr.l3 100568-PLOIEȘTI

Nr.01/21.01.2013

Domnule Primar IULIAN BĂDESCUZ

Prin prezenta, în numele comunității catolice din Ploiești, vă rugăm să aprobați acordarea din bugetul Municipiului Ploiești a sumei de 60.000 lei pentru lucrările de reparații urgente de la turnul bisericii din str.Ștefan cel Mare, nr.13, finalizarea lucrărilor de Ia acoperiș, reparații jgheaburi și burlane, montare parazăpezi , precum și reparații interioare și exterioare la casa tineretului cu program social-educativ, din incinta bisericii, oratoriul Sfântul Anton de Padova.—---------------------------

Adresa noastră este: /PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ] Ploiești, strada Ștefan cel Mare nr.TX codul fiscal ~nr.925J686, J contul bancar RO20CECEPH0136RON0231174 deschis la CEC BANK, Ploiești. Ne puteți contacta oricând la tel.: 0244595585, sau Ia 0726688745.

Vă dorim în continuare o activitate rodnică în frumoasa și dificila calitate de Primar al Municipiului Ploiești și vă asigurăm de sprijinul și rugăciunea noastră!

Ploiești,

21.01.2013


^6 Paroh, îjPr.Iosif Imbrișcă

*                O V;

; <• <

șt'

Către Domnul Primar al Municipiului Ploiești
’/Ma/uf                   <^eo^

• C'^/'■                   ■yy^yy^


y-ieo^ yyzy-',


y ya'teb^'

K ^<Gaa^Cf'a^   , _________ z

'rCUi/ /yyuGUsc             ^ck      L^e-^ ^cGocțy

(y(oc\ oi ■$ cu.'iex-e^ y^C^^Cf/

IMtttâțMs              fwa/fc (UPCcoJGJLi^vie

Va/TlAfo/iuf                        să,(C<cyy ^ay]

P'\ 6Mt>.

/M aJGhx/- $>

U2          {

r

G ctuL- G.&G3

-           - - ^zZ" ,K'    — v< —' _                          J

aufo/tu a Cy Ge/ycy c? /Ue

- *             '             7*~ ' fi         J Z^> 7

• o, ,yoyyyy': ~\
4.


C.


'fyzwjwfa'

Jt^ac,
Domniei Sale,

Domnului Iulian Bădescu

Primarul Municipiului Ploiești

'/<! W/ful-OZ- 2oi3


Stimate Domnule Primar,

Cu deosebit respect vă aducem la cunoștință că parohia „Sfântul Vasile” din Ploiești, str. Republicii, nr. 171, este în plin proces de restaurare exterioară a bisericii prin schimbarea acoperișului și a fațadei, dar și prin lucrări interioare la Sfântul Altar și casa parohială, lucrări care au fost finanțate și din ajutorul acordat de către Primăria Ploiești, prin bunăvoința și sprijinul dumneavoastră, pentru care, în numele Consiliului Parohial și al comunității noastre, vă mulțumim.

Pentru continuarea lucrărilor începute, vă adresăm rugămintea de a ne fi alături prin acordarea unui sprijin financiar, de aproximativ 150 OOOlei pentru achitarea unor lucrări și contractarea unor materiale ce nu pot fi acoperite exclusiv din fonduri proprii.

Pentru toate acestea, vă mulțumim și vă asigurăm de întreaga noastră considerație, rugând pe Bunul Dumnezeu să vă dăruiască sănătate și spor în activitatea pe care o desfașurați spre binele comunității ploieștene.

20 august 2013DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


NOTA DE FUNDAMENTARE

- Buget 2013 -


REPARAȚII CURENTE UNIT ATI DE INVAT AMANT

Anual, Primăria municipiului Ploiești aloca fonduri in vederea executării de lucrări de reparații curente la unitățile de invatamant preuniversitar. Aceste lucrări se executa in mod periodic, in scopul asigurării condițiilor normale de exploatare in siguranța a clădirilor in care se desfasoara activitatea de invatamant.

Astfel, sunt necesare a fi executate lucrări de inlocuire a instalațiilor electrice, de incalzire, sanitare, de gaze, igienizare, reparații la terase, acoperișuri, imprejmuiri si orice alte tipuri de intervenții necesare pentru buna funcționare a activitatii. Unitățile de invatamant transmit Primăriei municipiului Ploiești necesarul de reparații curente, in vederea centralizării si stabilirii priorităților.

In prezent este demarata procedura de achiziție a lucrărilor de reparații curente. In vederea executării lucrărilor este necesar sa se aloce fonduri pentru decontarea acestora.

Propunem suplimentarea sumei alocate inițial cu 1400 mii lei pentru unitățile de invatamant preuniversitar si cu 100 mii lei la cap.68.02.50 -“Asigurări si asistenta sociala” - pentru lucrările de reparații curente la crese.

Director executiv,

IamandhMihaela

1J

Director executiv adjunct,


Crăciun MadalinaPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

ANEXA nr. 4


LISTA

obiectivelor de investiții - credite interne BRD - 201

RECTIFICARE 1
Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoarea totala conform SF

BRD

Inițial

Influente

BRD 2013 Rectificare 1

0

1

2

3

4

5

TOTAL GENERAL

783,797.91

66,205.27

0.00

66,205.27

Cap54.07

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

TOTAL

11,964.43

399.18

0.00

399.18

B

Lucrări noi

11,964.43

294.08

0.00

294.08

1

Realizarea parcului municipal Ploiești Vest- Centrul de excelenta in afaceri pentru tinerii întreprinzători

11,964.43

294.08

0.00

294.08

C

Alte cheltuieli de investiții

0.00

105.10

0.00

105.10

1

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in municipiul Ploiești pentru obiectivul Centru de excelenta

0.00

20.10

0.00

20.10

2

SF SAFE City

0.00

85.00

0.00

85.00

Cap 65.07

INVATAMANT

TOTAL

2,11735

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări in continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Proiectare si execuție - Amenajare terenuri de sport la unitati de invatamant

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi

2,117.35

0.00

0.00

0.00

1

Centrale termice si instalații de incalzire: Grup Școlar Transporturi, Școala nr.l Radu Stanian, Școala Ienachita Vacarescu, Școala Florin Comisei, Școala nr. 13, Școala nr. 19, Gr.nr.5, Gr.nr.7, Gr. Nichita Stanescu, Gr. Cheita de Aur, Gr.Casuta de Povesti, Gr.nr.24, Gr.nr.37, Gr., nr.38

2,117.35

0.00

0.00

0.00

Cap.67.07

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

TOTAL

168,255.58

638.86

2,244.95

2,883.81

din care:

A

Lucrări in continuare

74,570.63

0.00

0.00

0.00

1

Refacere stadion Ilie Oana Ploiești

74,570.63

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi

93,684.95

319.92

2,244.95

2,564.87

1

Realizarea parcului municipal Ploiești Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelelor edilitare specifice

93,684.95

319.92

0.00

319.92

2

Reabilitare clădire si spatii adiacente stadion Ilie Oana Ploiești

0.00

0.00

2,244.95

2,244.95

C

Alte cheltuieli de investiții

0.00

318.94

0.00

318.94

1

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a innfrastructurii in municipiul Ploiești pentru obiectivu Parc vest

0.00

233.94

0.00

233.94

2

SF Bazin Olimpic de inot in Mun.Ploiesti

0.00

85.00

0.00

85.00

Cap.68.07

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

TOTAL

8,684.39

1,331.36

■246.95

1,084.41

din care:

B

Lucrări noi

8,684.39

1,331.36

-246.95

1,084.41

1

Reabilitarea/modemizarea si echiparea specifica a Centrului de Primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiești

8,684.39

246.95

-246.95

0.00Nr. ort.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoarea totala conform SF

. r ' ■ . L-\

<     Y,

Influente -4 ' .y               ;<

BRD 2013 Rectificare 1

0

1

2

\\~^W

7   4 #

5

2

Schimbare destinație cazarma in cămin de batrani in Pavilionul B3, Str.Cosminele nr.llA

0.00

. ■' z

1,084.41

Cap. 70.07

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

TOTAL     f' :•? •:? < q : i     5                    ; y         K:: ? '17- -:7 ? ■ 77

25,179.99

23,181.99

din care:

B

Lucrări noi

70,055.53

23,179.99

2.00

23,181.99

1

Reabilitare termica blocuri zona Ploiești NORD, Lotl+Lot2

14,463.00

0.00

0.00

0.00

Lot 1 -Contract nr.24008/29.12.2011

Lot 2 -Contract nr.24007/29.12.2011

Servicii dirigentie santiei

0.00

0.00

0.00

2

Reabilitare termica blocuri zona Malu Roșu

18,196.05

2,828.63

2.00

2,830.63

Lot 1 -Contract nr.23999/29.12.2011

260.57

0.00

260.57

Lot 2 -Contract nr.24000/29.12.2011

250.16

0.00

250.16

Lot 3 -Contract nr.24003/29.12.2011

2,224.50

0.00

2,224.50

Servicii dirigentie santiei

93.40

2.00

95.40

3

Reabilitare termica blocuri zona Vest 1

25,356.44

13,223.86

0.00

13,223.86

Lot 1 -Contract nr.24005/29.12.2011

5,601.13

0.00

5,601.13

Lot 2 -Contract nr.24006/29.12.2011

6,460.35

0.00

6,460.35

Lot 3 -Contract nr.24004/29.12.2011

1,162.38

0.00

1,162.38

4

Reabilitare termica blocuri zona Vest 2

12,040.04

7,127.50

0.00

7,127.50

Lot 1 -Contract nr.24002Z29.12.2011

3,805.64

0.00

3,805.64

Lot 2 -Contract nr.24001/29.12.2011

3,260.50

0.00

3,260.50

Servicii dirigentie santiei

61.36

0.00

61.36

C

Alte cheltuieli de investiții

0.00

2,000.00

-2,000.00

0.00

1

SF,PT,DE Reabilitare/Modemizarea hipodromului din Ploiesti-Centru Hipic si de Agrement

0.00

2,000.00

-2,000.00

0.00

Cap.74.07

PROTECȚIA MEDIULUI

7,962.84

&7:io.oo^77

7,962.84

din care:

A

Lucrări in continuare

20,904.00

7,962.84

0.00

7,962.84

1

Modernizare si reabilitare străzi,inclusiv canalizare si racorduri canalizare, Cartier Bereasca (zona Nord+zona Sud)

20,904.00

7,962.84

0.00

7,962.84

Cap.84.07

TRANSPORTURI

TOTAL;            l; î z       W W; ;• •; -a       ; î $                 •>; - A

(?<|âO93i04||::

din care:

A

Lucrări in continuare

113,104.37

20,66130

0.00

20,661.30

1

Amenajare parcați in municipiul Ploiești, B-dul Republicii si strada Ghe. Doja(spate blocuri) tronson I intre str, Vasile Lupu si str. Nicolae Titulescu (Pl-P8) si tronson II intre str. Nicolae Titulescu si Șoseaua Vestului (P9-P14)-proiectare+executie

3,834.00

10.00

0.00

10.00

2

Amenajare parcari B-dul Republicii si strada Ghe. Doja(spatele blocurilor) tronson III intre Șoseaua Nordului si str. Andrei Muresanu P15-P19 si tronson IV intre str. Andrei Muresanu si str. Văleni P20-P24- proiectare+executie

4,748.40

125.00

0.00

125.00

3

Amenajare parcari B-dul Republicii si strada Ghe. Doja (spatele blocurilor) tronson V intre str. Ion Maiorescu, str. Ghe. Doja si strada Văleni P25 proiectare+executie

2,183.00

77.00

0.00

77.00

4

Modernizare străzi din Cartier Gageni (Leului, Lirei, Redutei, Spiru Haret, Vântului, Voinicul Beldiman, Zborului, Stăruinței, Morilor, Podețului,Tabla Butii, Titeica)- proiectare+executie

2,021.54

271.00

0.00

271.00


Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoarea totala conform SF

BRD

Iniția^' ti

- Influente ) âi . \

. BRD

2013

Rectificare 1

0

1

2

k

. 4;;

5

5

Modernizare străzi din Cartier Ghe. Doja (Amurgului, Austrului, Azurului, Frunzelor, Fundeni, Matasari, Muzelor, Dogarilor, Victor Babes, Florarilor, Doamna Stanca, Dorobanți, Italiana,Petriceicu Vodă), Modernizare strada Dâmbului (proiectare+executie)

2,169.02

o-oo

o’’ >,■£

l,

â

192.00

6

Reparație capitala strada C-tin Brezeanu proiectare+executie

2,810.00

45.00^Q

1     A ‘>7’—

45.00

7

Reparație capitala strada Podul Inalt-proiectare+executie

1,348.00

5.00

0.00

5.00

8

Refacere sisteme rutiere străzi din Cartier Rafov(Petru Cercel, Jiului, Ghimpați, Ghe. Petrescu, Crisului, Cosmesti, Bihorului, Fundătură Petrolului, Argeș, Intr. Sticlarului, Intr. Clubului)- proiectare+executie

4,254.71

11.00

0.00

11.00

9

Reparații capitale parcari si accese cuprinse intre B-dul București- strada Barcanesti si intre B-dul București - strada Industriei - proiectare+executie

4,087.08

391.00

0.00

391.00

10

Amenajare parcari cu dale ecologice zona Nord, zona Vest, zona Central - Sud-Est (proiectare+executie)

6,244.28

722.00

0.00

722.00

11

Modernizare si reabilitare străzi,inclusiv canalizare si racorduri canalizare, Cartier Bereasca (zona Nord+zona Sud)

40,851.28

4,000.00

0.00

4,000.00

12

Modernizare cartier Penes Curcanul-Proiectare +executie

9,483.10

1,000.00

0.00

1,000.00

13

Amenajare accese si parcari zona str.Arhip Nicolae (proiectare+Executie)

4,901.55

1,300.00

0.00

1,300.00

14

Modernizare străzi in mun. Ploiești (Str.Fratiei, Horatiu, Peris -inclusiv canalizare, Ecoului, Drum acces Ploiești Triaj, Barzava, Aurora, Lemnari, Dezrobirii, Vidinului, Zanelor-inclusiv canalizare, Brazdei, Berzei, Dambovita - inclusiv canalizare, Rotari, Acarului, Olteni, Neajlov (Proiectare+executie)

9,874.95

3,900.00

0.00

3,900.00

15

Amenajare parcari in cartier E.Vacarescu (proiectare+executie)

9,477.43

5,750.00

0.00

5,750.00

16

Refacere Pavaj Palatul Administrativ (proiectare+executie)

1,311.26

1,200.00

0.00

1,200.00

17

Modernizare strada Pielari (tronson cuprins intre str. Carpenului- str. Alexandru Vlahuta)- proiectare+executie

554.12

2.30

0.00

2.30

18

Refacere sisteme rutiere strada Costilei, Salva Viseului, Tunari-proiectare+executie

514.00

230.00

0.00

230.00

19

Amenajare parcare si pietonul pe strada Toma Caragiu (proiectare+executie)

733.39

500.00

0.00

500.00

20

Reparație capitala, trotuare str.Strandului (Ieșire pasaj Bucov-limita oraș) proiectare+executie

1,703.26

930.00

0.00

930.00

B

Lucrări noi

183,282.54

3,378.17

0.00

3,378.17

1

Modernizare str.Olteni

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Modernizare str.Neajlov

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi

0.00

20.00

0.00

20.00

4

Drum acces parc municipal Vest (proiectare+executie)

2,147.00

0.00

0.00

0.00

5

Parcare supraterana str.Cuza Vodă (proiectare+executie)

12,708.18

2,197.00

0.00

2,197.00

6

Modernizare Cartier Mitica Apostol-trotuare (proiectare+executie)

11,907.87

0.00

0.00

0.00

7

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, statii adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare, etapa 1 (bucla nord intersecție Republicii)

70,943.15

535.60

0.00

535.60

8

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, statii adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare, etapa 2 (bucla Vest Bulevardul Republicii)

85,576.34

100.00

0.00

100.00

9

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101, cu lucrări vizând calea de rulare, statii adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare, etapa 1

0.00

425.57

0.00

425.57

10

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101, cu lucrări vizând calea de rulare, statii adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare, etapa 2

0.00

100.00

0.00

100.00

c

Alte cheltuieli de investiții

205,429.72

6,653.57

0.00

6,653.57

1

Achiziționare autobuze pentru RATP

54,000.00

0.00

0.00

0.00

2

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizarc a infrastructurii in mun. Ploiești pentru obiectivul Tramvaiul 102-etapa 1 (bucla nord intersecție Republicii)

0.00

164.40

0.00

164.40

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoarea totala conform SF

BRD

Inițial

Influente

BRD

2013 Rectificare 1

0

1

2

3

4

ț"5~

3

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in mim. Ploiești pentru obiectivul Tramvaiul 102-etapa 2 (bucla nord intersecție Republicii)

0.00

i

226.20

a nw

0.00 y

/TJ," ——a

z-

226.20

4

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in municipiul Ploiești pentru obiectivul Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi

0.00

3,649.39

0.00

3,649.39

5

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in mun. Ploiești pentru obiectivul Tramvaiul 101-etapa 1

0.00

661.69

0.00

661.69

6

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in mun. Ploiești pentru obiectivul Creșterea accesibilității in partea de este a municipiului Ploiești către Coridorul Pan-european TEN-IX prin realizarea pasajului rutier peste CF, in partea de S-E A municipiului Ploiești

81,710.52

100.00

0.00

100.00

7

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in mun. Ploiești pentru obiectivul Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud I Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor

19,620.20

100.00

0.00

100.00

8

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in mun. Ploiești pentru obiectivul"Cresierea mobilității traficului prin realizarea terminalului multiinodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean)

50,099.00

100.00

0.00

100.00

9

SF PT DE- Pasaj superior CF Podul înalt

0.00

200.00

0.00

200.00

10

Studiu de oportunitate privind modificarea reglementarii trafic in mun. Ploiești

0.00

85.00

0.00

85.00

11

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in mun. Ploiești pentru obiectivul Tramvaiul 101-etapa 2

0.00

1,366.89

0.00

1,366.89


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Serviciul Investiții

NOTA DE FUNDAMENTARE

- Buget 2013 - Credit BRD -

Capitolul 67.07 - Cultura, recreere si religie

B. Lucrări noi

2. Reabilitare clădire si spatii adiacente stadion Ilie Oana Ploiești

In cadrul contractului de lucrări Refacere Stadion Ilie Oana Ploiești a fost realizata reconstruirea bazei sportive, astfel incât sa se asigure condiții optime de desfășurare a activitatilor sportive si culturale ale comunității.

In urma finalizării acestei lucrări au rezultat spatii adiacente existente sub tribunele stadionului.

Ținând cont de faptul ca amenajarea acestor spatii nu a făcut obiectul contractului sus menționat, s-a realizat un studiu de fezabilitate ce cuprinde soluții de amenajare a spatiilor adiacente Stadionului Ilie Oana.

Investiția a fost aprobata prin H.C.L. nr. 294/13.08.2013.

Valoarea totala a investiției este de 4.415.379 lei, din care constructii-montaj 3.474.176 lei iar durata lucrărilor este estimata la 7 luni.

Pentru realizarea proiectului tehnic de execuție si a lucrărilor necesare amenajării spatiilor propunem alocarea din credit BRD a sumei de 2.244.950 lei.

Suma prevăzută in buget: 2.244.950 lei, (inclusiv TVA).

Cap 68.07 - Asistenta sociala pentru familie si copii

B. Lucrări noi

1. Reabilitarea/modernizarea si echiparea specifica a centrului de primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiești

Având in vedere ca obiectivul a fost finalizat si recepționat suma prevăzută se redistribuie către alte obiective, toate platiile fiind realizare.

Suma prevăzută in buget: 0 lei.


cai in Romania.


In vederea reabilitării/ modernizării hipodromului din Ploiești centru hipic si de

agrement conform contractului subsecvent, nr. 18049/14.10.2010, s-a realizat actualizarea studiului de fezabilitate si s-a intocmit proiectul tehnic de execuție, depunandu-se cererea de finanțare pentru accesarea fondurilor necesare finanțării proiectului conform Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul: Poli de creștere. Având in vedere ca nu s-a incheiat contractul de finanțare propunem alocarea fondurilor către alte obiectibe.

Suma prevăzută in buget: 0 lei.

DIRECTOR MIHAELA IAMANDI


SEF SERVICIUL INVESTIȚII MARIANA STOCHITA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZERAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2013

si a emis:


/ PREȘEDINTE,

/ PaulAl/xandruJPalasData: