Hotărârea nr. 306/2013

Hotãrârea nr. 306 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiesti

HOTARAREA Nr. 306 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

vazand Expunerea de Motive a primarului Municipiului Ploiești Iulian Badescu, si a consilierilor Alexandru Paul Palas, Ionut Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălină Bozianu, Silviu Sorin Constantin, si Raportul de Specialitate al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiești prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2013 Legea Bugetului de stat pe anul 2013 si Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

in temeiul art.36,alin.4 litera a si art.45 alin.2 litera a din Legea nr.215/2001 -republicata si actualizata, privind Administrația Publica Locala;

HOTĂRĂȘTE :

Art . 1 Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al “Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiesti“ pe anul 2013, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite, Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiești se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art . 3 Direcția Administrație Publica Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare .

Data in Ploiești, astazi, 27 august 2013

Președinte de ședința Iulian Liviu Teodor

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI

Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiești s-a infiintat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2005 avand ca obiect de activitate: evidenta persoanelor, eliberarea cărților de identitate, precum si înregistrarea actelor si eliberarea certificatelor de stare civila.

Actuala rectificare bugetara are la baza execuția de casa la 31.07.2013 si estimarea pentru luna august, anul 2013, unde se constata o nerealizare a veniturilor proprii estimate a se incasa motiv pentru care este necesara majorarea subvenției de la bugetul local cu suma de 300 mii lei, deoarece suma prevăzută in buget de 474.50 mii lei a fost cheltuita in totalitate.

Nerealizarea veniturilor se datoreaza :

in parte, prevederilor Legii nr. 127/26.04.2013 prin care taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativa, taxa care era venit al instituției noastre, se face venit la bugetul local începând cu 01.05.2013 ;

in parte, suspendării aplicării H.C.L. NR.4/2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013, respectiv diminuarea încasărilor provenid din:

 • a) taxa pentru oficierea căsătoriei in afara sediului SPLCEP Ploiești,

 • b) taxa pentru oficierea căsătoriei in zilele de duminica si sărbători legale;

 • c) taxa urgenta căsătorie;

 • d) taxa foto-video.

  precum si gradului scăzut de incasare a contravalorii prestărilor de servicii către comunele arondate.f A

Fata de cele menționate mai sus, propunem aprobarea Proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 cu următoarea structura:

> VENITURI TOTALE :  1428 mii lei

 • - venituri proprii         :    653.50 mii lei

 • - subvenții bugetul local :    774.50 mii lei

 • > CHELTUIELI TOTALE: 1428 mii lei


CONSILIERI:

ALEXANDRU PAUL PALAS

IONUT CRISTIAN IONESC1 SANDA DRAGULEA A'


NICOLETA CĂTĂLINĂ BClZlANU

SILVIU SORIN CONSTANTIN


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR

B.dul Republicii nr.2


VIZAT

PRIMAR, IULIAl^ B^DESCU


RAPORT DE SPECI ITATE

Ia proiectul de hotarare privind!aprobarea rectificării


BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2013 al SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE

EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI

Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 2013 se situează la nivelul sumei de 1428 mii RON , fiind structurat astfel :

> VENITURI TOTALE :

 • - venituri proprii

 • - subvenții bugetul local:

> CHELTUIELI TOTALE

1428 mii lei

 • 953.50 mii lei

 • 474.50 mii lei

1428 mii lei


Actuala rectificare bugetara are la baza execuția de casa la data de 31.07.2013 si estimarea pentru luna august, anul 2013, unde se constata o nerealizare a veniturilor proprii estimate a se incasa motiv pentru care este necesara majorarea subvenției de la bugetul local cu suma de 300 mii lei, deoarece suma prevăzută in buget de 474.50 mii lei a fost cheltuita in totalitate.

Nerealizarea veniturilor se datoreaza:

in parte, prevederilor Legii nr. 127/26.04.2013 prin care taxa pentru indeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativa , taxa care era venit al instituției noastre, se face venit la bugetul local incepand cu 01.05.2013 ;

in parte, suspendării aplicării H.C.L. NR.4/2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013, respectiv diminuarea incasarilor provenid din:


 • a)

 • b)

 • c)

 • d)


taxa pentru oficierea căsătoriei in afara sediului SPLCEP taxa pentru oficierea căsătoriei in zilele de duminici* legale;

taxa urgenta căsătorie;

taxa foto-video.

precum si gradului scăzut de incasare a contravalorii prestărilor de servicii către comunele arondate.

Totodată, avand in vedere faptul ca incepand cu luna septembrie 2013 se va schimba aplicația de lucru in cadrul Serviciului de Evidenta Informatizata a Persoanei Ploiești si se va opera pe baza de date naționala, este necesara dotarea urgenta a serviciului cu tehnica de calcul care sa corespunda normelor prevăzute in Radiograma D.E.P.A.B.D. nr.3693321/09.05.2013.

Avand in vedere solicitarea propusa in prezentul raport de specialitate, subvenția de la bugetul local se majoreaza cu 300 mii lei, cheltuielile in structura ramanand nemodificate, si anume:

> VENITURI TOTALE :  1428 mii lei

 • - venituri proprii         :    653.50 mii lei

 • - subvenții bugetul local :    774.50 mii lei

 • > CHELTUIELI TOTALE: 1428 mii lei

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


COMPARTIMENT FINANCIAR-CONT ABILITATE LUCICA FERARU


VIZAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI,

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV, NICOLETA ORACIUNOIU

2 2 AUG 2013 zf/

JUDEȚUL: PRAHOVA

SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI


ANEXA 1BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTAȚE^ INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANULDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL142/08.04.

2013

Influente (+/■)

Buget rectificat

TOTAL VENITURI - din care:

1,428.00

0.00

1,428.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

1,388.00

0.00

1,388.00

Venituri din prestări servicii

30.10.08.

953.50

-300.00

653.50

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

0.00

0.00

0.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0.00

0.00

0.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-40.00

-40.00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

474.50

300.00

774.50

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

40.00

0.00

40.00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

40.00

40.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1,428.00

0.00

1,428.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

1,388.00

0.00

1,388.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1,388.00

0.00

1,388.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

925.00

0.00

925.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

724.00

0.00

724.00

Salarii de baza

10.01.01

702.00

0.00

702.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

22.00

22.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

0.00

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

0.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

201.00

0.00

201.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

151.00

0.00

151.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

3.60

0.00

3.60

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

40.00

0.00

40.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.00

0.00

1.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

5.40

0.00

5.40

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

463.00

0.00

463.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

278.00

0.00

278.00

Furnituri de birou

20.01.01

40.00

0.00

40.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

3.00

0.00

3.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

45.00

45.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform^ HCL142/0jm 2013

’ilhfîue'hte

!

\ Buget rectificat

Apa, canal si salubritate

20.01.04

||o7f00

j' 7.00

Carburant! si lubrifianti

20.01.05

/ 0.00

Piese de schimb

20.01.06

^Z^z

\,/ 0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

35.00

35.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

148.00

0.00

148.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02}

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectant!

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

30.00

0.00

30.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

30.00

30.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

20.00

0.00

20.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

20.00

0.00

20.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2.00

0.00

2.00

Consultanta sl expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

10.00

0.00

10.00

Protecția muncii

20.14

0.00

0.00

0.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic ai animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări șl servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 ia 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

123.00

0.00

123.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

10.00

10.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

113.00

0.00

113.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod S0.04)

50

0.00

0.00

0.00

UILUL VI IRANSFERURIINIHE UNIIAH ALE AUMiHisiKAiia ruttLt^tz (doa

51 n-H

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

UILULXALIE CHEL 1U1LLI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.301

59

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL142/08.04.

2013

Influente

(+/-)

Buget rectificat

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

\W\

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

40.00

.0.00

40.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

40.00

0.00

40.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

40.00

0.00

40.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

40.00

0.00

40.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

8.00

8.00

Alte active fixe

71.01.30

32.00

32.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01


COMP. FINANCIAR-CONTABILITATE,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR, 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești

si a emis:
SECRETAR,

Sand^/Dragulea

Data: