Hotărârea nr. 305/2013

Hotãrârea nr. 305 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA NR. 305


privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al

Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Vazand Expunerea de motive a dlui Primar Iulian Badescu, a consilierilor din Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze: Alexandru Paul Palas, Ionut Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălină Bozianu, Silviu Sorin Constantin si Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

In conformitate cu prevederile Legii nr. - Legea nr.5 a bugetului de stat pe anul 2013, Legii nr. 6 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 si in temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

In temeiul art. 36, alin 4, lit.a, art. 45, alin 2, lit.a, din Legea nr. 215/2001 -republicata si actualizata, privind administrația publica locala:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, conform Anexei nr.l, rectificarea bugetului Cabinete medicale școlare conform Anexa nr.3, precum si rectificarea bugetului Asistenta Sociala conform Anexa nr.4, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Aproba rectificarea Listei de investiții pe anul 2013, conform Anexa nr.2, pentru activitatea proprie, rectificarea Listei de investiții pentru activitatea cabinetelor medicale școlare, conform Anexa nr.3.1, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Aproba Notele de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuării rectificării cheltuielilor de investiții conform Anexa nr.5, pentru activitatea proprie si Anexa nr.6, pentru activitatea cabinetelor medicale școlare.

Art.4: Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești si Direcția Economica, din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.5: Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetulufo .........o

de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești


U

\i

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.5, Legea/âștguraților sociale de stat pe anul 2013 nr.6, Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, actualizata, republicata,

Legea privind promovarea si protecția drepturilor persoanelor cu handicap nr. 448/2006, republicata,

Legea privind venitul minim garantat nr. 416/2001, actualizata, Legea 114/1996 privind locuințele, republicata, Legea 208/1997 privind cantinele de ajutor social, s-a procedat la rectificarea bugetulului de venituri si cheltuieli al ASSC Ploiești.

ASSC Ploiești s-a infiintat prin HCL nr.307/19.12.2002, avand ca principal obiectiv asigurarea asistentei si protecției sociale a persoanelor cu handicap, precum si a diverselor categorii de populație defavorizata, acordând servicii si/sau prestații sociale.

Pe langa acestea, instituția coordonează activitatea personalului medical din cadrul cabinetelor medicale școlare din invatamantul preuniversitar de stat (grădinițe, scoli, licee), precum si activitatea a 4 mediatori sanitari.

In vederea asigurării asistentei si protecției sociale in condițiile prevăzute de lege, precum si pentru buna desfășurare a activitatii instituției, bugetul de venituri si cheltuieli al ASSC PLOIEȘTI se majoreaza fata de prevederea inițiala in suma de 31.633 mii lei, cu suma de 398 mii lei, necesarul estimat fiind in suma de 32.031 mii lei, fiind structurat astfel:

 • 1. Pentru activitatea proprie, anexa nr.I, bugetul se fundamentează pe venituri proprii - 18 mii lei si subvenții (transferuri de la bugetul local) - 13.673 mii lei, total 13.691 mii lei;

 • 2. Pentru asistenta sociala, anexa nr. 4, 14.727 mii lei, bugetul se fundamentează pe sume primite ca transferuri de la bugetul de stat, către bugetul local, cat si din bugetul local;

 • 3. Pentru funcționarea cabinetelor medicale școlare, Anexa nr.3, suma necesara 3.613 mii lei.

Urmare celor de mai sus se asigura:

 • - cheltuieli de personal;

 • - cheltuieli materiale si servicii;

 • - cheltuieli privind asistenta sociala;

 • - cheltuieli de capital.

Pentru aceste cheltuieli s-a considerat ca fiind necesare venituri in suma de 32.031 mii lei, astfel:

 • - transferuri (subvenții) - pentru activitatea ASSC - fata de prevederea inițiala in suma de 13.250 mii lei, se propune majorare cu suma de 423 mii lei, suma necesara estimata fiind de 13.673 mii lei;

 • - repartizări de credite - cabinete medicale școlare - fata de prevederea inițiala in suma de 3.638 mii lei, se propune diminuare cu suma de 25 mii lei, necesarul estimat fiind in suma de 3.613 mii lei

 • - repartizări de credite - asistenta sociala - 14.727 mii lei, nu suporta modificări;

 • - donații si sponsorizări - 16 mii lei;

 • - alte venituri - 2 mii lei.


Fata de cele prezentate mai sus propunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.


Comisia de buget, finanțe, control administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze

Alexandru Paul Palas, Ionut Cristian Ionescu, Sanda Dragulear Nicoleta Cătălină Bozianu, Silviu Sorin Constantin

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii nr. 5- Legea bugetului de stat pe anul 2013, Legii nr.6 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 si Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

BUGET ANEXA NR.l - ACTIVITATEA PROPRIE 68.10.50 ASSC

SURSA DE FINANȚARE BUGET LOCAL

 • I. VENITURI

Fata de prevederea inițiala in suma de 13.268 mii lei, se propune majorare cu suma de 423 mii lei, veniturile ce se estimează a se realiza in cursul anului 2013, fiind in suma de 13.691 mii lei, atfel:

transferuri — 13.673 mii lei;

alte venituri - 2 mii lei; donații si sponsorizări - 16 mii lei.

 • II. CHELTUIELI

BUNURI SI SERVICII

Având in vedere ca A.S.S.C. Ploiești isi desfasoara activitatea in mai multe sedii precum si primirea in administrare a unor clădiri, după cum urmeaza:

 • 1. Str. Poștei nr. 6 - sediul instituției;

 • 2. Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 46 - sediul instituției;

 • 3. Str. M. Bravu nr. 231 - Cantina de Ajutor Social;

 • 4. Aleea Rasnovenilor nr. 46 - Centrul de Zi pentru Copii Preșcolari;

 • 5. Centru Social de Urgenta — Bd Petrolului nr.8;

 • 6. Centrele pentru pensionari;

 • 7. Blocurile de locuințe sociale:

s-a considerat a fi necesare următoarele cheltuieli materiale, fundamentate astfel:

> La art. 20.01.01 —Furnituri de birouavand in vedere execuția de casa întocmită la dată de-22.08.2013, in suma de 75 mii lei, precum si prevederea bugetară in suma de 135^mu lei,scpropimfe; majorare in suma de 65 mii lei, pentru asigurarea activității in condiții corespunzațo^re,^preyeder necesara este in suma de 200 mii lei, astfel: achiziționarea rechizitelor, cartușelor, tipizat^lOr^plicurilor pentru corespondență, necesare redactării, listării și păstrării documentelor; menționam ca la estimarea valorii s-a tinut cont atat de creșterea preturilor pe piața la produsele de papetarie si birotica cat si de creșterea numărului de angajați, de asemenea se are in vedere crearea serviciului de specialitate privind acordarea ajutoarelor de incalzire guvernamentale si municipale, precum si majorarea pragului venitului mediu pe persoana pentru acordarea acestor ajutoare, va fi necesara tipărirea a 80.000 formulare specifice acestei activitati.


 • > La art. 20.01.02 - Materiale pentru curățeniefata de execuția de casa încheiata la data de 22.08.2013, in suma de 29 mii leî, si avand in vedere prevederea bugetară in suma de 40 mii lei, se propune majorare in suma de 5 mii lei, necesarul fiind de 45 mii lei, astfel: achiziționarea materialelor pentru curățenie, detergenților, substanțelor dezinfectate necesare igienizării și dezinfectării tuturor spațiilor unde își desfășoară activitatea serviciile din structura organizatorică a instituției (sediul str. Poștei nr.6, sediul str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 46, Centrul de Zi pentru Copii Preșcolari, Centrul Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost, Cantina Muncipală, CIC-uri);

 • > La art. 20.01.03 — încălzit, iluminat și forță motrică — fata de execuția de casa in suma de 118 mii lei, precum si prevederea inițiala in suma de 150 mii lei, se propune majorare in suma de 50 mii lei, prevederea bugetară estimată ca fiind necesara fiind in suma de 200 mii lei, astfel:

Electrica — 8 mii lei x 5 luni = 40 mii lei;

GDF SUEZ — 9 mii lei x 5 luni = 45 mii lei

 • > La art, 20.06 — Deplasări, de tas ari, transferăriavand in vedere execuția de casa in suma de 30 mii lei, precum si prevederea inițiala in suma de 30 mii lei, se propune majorare in suma de 12 mii lei, astfel:

Bilete RATP necesare personalului pentru deplasări efectuare anchete sociale -1.500 buc bilete călătorie xl,6 lei/buc x 5 luni = 12 mii lei (cheltuițî pentru procurarea biletelor în vederea deplasării personalului în interes de serviciu pentru efectuarea de anchete sociale, conform HG 1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului).

 • > La art 20.12 — Consultanta si expertiza, prevederea bugetara inițiala se rectifica in întregime in sensul diminuării cu suma de 5 mii lei;

 • > La art. 20.13 — Pregătire profesionalăavand in vedere execuția de casa întocmită la data de 22.08.2013, precum si prevederea inițiala în sumă de 30 mii lei, se propune diminuare cu suma de 7 mîî lei, necesarul estimate fiind in suma de 23 mii lei.

 • 3.ASISTENTA SOCIALA

> Titlul IX - 57/57.02.01 - fata de prevederea inițiala in suma de^^^țiFlei. si avand in vedere execuția de casa in suma de 306 mii lei, se propune diminuare1-4. surpai de 78 mii lei, astfel:


Asociația Vasarely 18 mii lei (factura lunara) x 5 luni = 90 mii lei;

Unitatea medico sociala Boldești 24 mii lei (factura lunara) x 5 luni = 120

Asociația Brebu 15 mii lei (factura lunara) x 5 luni = 75 mii lei

> Titlul IX - 57/57.02.02 - AJUTOARE SOCIALE IN NATURA

legitimațiilor pentru transportul urban cu mijloacele de transport in comun, pe toate liniile, pentru persoanele incadrate in gradul grav si accentuat si asistenții personali ai acestora, din municipiul Ploiești, eliberate de Direcția Județeană de Asistenta Sociala si protecția Copilului Prahova, conform art.23 din Legea 448/2006 — buget ASSC

- Avand in vedere necesarul estimat de către RATP Ploiești, menționat in adresa nr.14877/20.08.2013, si avand in vedere execuția de casa in suma de 4.399 mii lei, precum si prevederea bugetara inițiala in suma de 4.429 mii lei, suma anuala necesara este in suma de 8.409 mii lei, alocat 641 mi lei (urmând ca diferența sa fie asigurata pana la sfârșitul anului).

 • 4.CHELTUIELI DE CAPITAL -ANEXA NR.2LA BUGETUL PROPRIU

- LISTA DE INVESTITII-

I.Dotări independente

Stații de lucru (inclusiv softuri)

Avand in vedere crearea noii structuri privind acordarea ajutoarelor de incalzire, este necesara achiziționarea a 6 statii de lucru, inclusiv softuri, pentru care se estimează ca fiind necesara suma de 21 mii lei.Astfel, fata de execuția de casa intocmita la data de 22.08.2013, in suma de 69 mii lei, se propune majorare cu suma mai sus menționata, prevederea necesara fiind in suma de 90 mii lei.

Autoutilitara

Avand in vedere achiziția autoutilitarei cu suma de 71 mii lei, fata de prevederea inițiala in suma de 75 mii lei, se propune diminuare cu suma de 4 mii lei.

 • III. Consolidări la imobile

 • 1. Arhitectura si rezistenta

Realizare termosistem Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adăpost, B-dul Petrolului, nr. 8 A - 80 mii lei

Se renunța la aceasta soluție tehnica.

Amenajare spațiu completare acte pentru servicii din cadrul ASSC Ploiești, str. Poștei, nr. 6 -30 mii lei

Pentru acest obiectiv s-a incheiat contract in suma de 13 mii lei, asa incat fata de prevederea inițiala in suma de 30 mii lei, se propune diminuare cu suma de 17 mii lei.

 • 2. Branșament utilități

a) Extindere rețea termoficare și alimentare cu energie termică a blocului social și a Cantinei ASSC, modernizare instalație de încălzire, str. Mihai Bravu, nr. 231 — 160 mii lei.

Se renunța la realizarea acestui obiectiv, in cursul anului 2013, urmând sa se realizeze in cursul anului următor.

 • IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate și a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului                                                                  ;

Având in vedere ca aceste cheltuieli de proiectare erau aferente obictivului „Realizare termosistem

I *           ■

Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adăpost, B-dul Petrolului, nr. 8 A”, se rectifica in sensul diminuării cu suma de 20 mii lei.


BUGET ANEXA NR.3 - CABINETELE MEDICALE ȘCOLARE - 66.02.08

SURSA DE FINANȚARE MINISTERUL SANATATII (Cheltuieli de personal, medicamente si materiale sanitare) SI BUGET LOCAL

 • 3. TITLUL XII- CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Dotări independente

1. Aparate medicale specifice cabinetelor stomatologice

Având in vedere incheierea contractului pentru achiziționarea acestora in suma de 135 mii lei, precum si probabilitatea achiziționării ulterioare a altor 2 aparate, se propune diminuare in suma de 25 mii lei.

BUGET ANEXA NR. 4 - ASISTENTA SOCIALA - 68.02.05.02

SURSA DE FINANȚARE BUGET LOCAL SI BUGET DE STAT

Pentru asigurarea necesarului privind plata salariilor si a contribuțiilor aferente, in cadrul acestui buget s-a redistribuit suma de 18 mii lei intre alin 10.03.01 si 10.03.06, suma totala ramanand neschimbata.


CÎQR,Y


ministrația <3


SEF SERVICIU

FINANCIAR CO

FLOREhlTI$


TABILITATE,

ANEA


VIZAT,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Direcția Economica, DIRECTOR ECONOMIC, NICOLETA CRĂCIUN
2 3 AUG 2013


BUGETUL


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2013 PROPUS SPRE RECTIFICARE68,10,50 ASSC

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2013

INFLUENTE .

+/■

bUGEȚ^^

Propus spre RECTIFICARE

Venituri proprii

18,00

0,00

18,00

Subvenții pentru instituții publice

13.250,00

423,00

13673,00

VENITURI - din care:

13.268,00

423,00

13691,00

Veniturile secțiunii de funcționare

12.718,00

683,00

13401,00

Veniturile secțiunii de dezvoltare

550,00

■260,00

290,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

13.268,00

423,00

13691,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

12.718,00

683,00

13401,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

12.718,00

683,00

13401,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2.434,00

0,00

2434,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 Ia 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1.909,00

0,00

1909,00

Salarii de baza

10.01.01

1.684,00

0,00

1684,00

Salarii-de-merit

40r04r02

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

10,00

0,00

10,00

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

7,00

0,00

7,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

208,00

0,00

208,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

[ 10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

525,00

0,00

525,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

397,00

0,00

397,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

10,00

0,00

10,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

99,00

0,00

99,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

3,00

0,00

3,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

16,00

0,00

16,00

Contribuții la-Fondul de garantare a-ereantelor salariale

10.03. OF

Q QQ

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

5.177,00

120,00

5297,00Bun uri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1.139,00

120,00

1259,00

Furnituri de birou

20.01.01

135,00

65,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

40,00

A00,

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

150,00

y qpo

Apa, canal si salubritate

20.01.04

24,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

30,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

7 /O v

Transport

20.01.07

0,00

\\ /

(W

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

150,00

0,00

150,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

480,00

0,00

480,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

130,00

0,00

130,00

Reparații curente

20.02

900,00

0,00

900,00

Hrana (cod20.03.01+20.03.02)

20.03

2.700,00

0,00

2700,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

2.700,00

0,00

2700,00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2,00

0,00

2,00

Medicamente

20.04.01

1,00

0,00

1,00

Materiale sanitare

20.04.02

1,00

0,00

1,00

Reactivi

20.04.03

Dezinfectând

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

100,00

0,00

100,00

Uniforme si echipament

20.05.01

10,00

0,00

10,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

5,00

0,00

5,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

85,00

0,00

85,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

30,00

12,00

42,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

30,00

12,00

42,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

4,00

0,00

4,00

Consultanta si expertiza

20.12

5,00

5,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

30,00

-7,00

23,00

Protecția muncii

20.14

85,00

0,00

85,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

182,00

0,00

182,00

Reclama si publicitate

20.30.01

1,00

0,00

1,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

1,00

0,00

1,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

40,00

0,00

40,00

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

//

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

14(

0,00

/ -

140,00

// |

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

s.iM

563,00

1'5670,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

fS. ,563,00

567°-00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

678,(j^.

‘oJjZ 600,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

4.429,00

5070,00

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

550,00

-260,00

290,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

550,00

-260,00

290,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

550,00

-260,00

290,00

Construcții

71.01.01

355,00

-277,00

78,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

75,00

-4,00

71,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

90,00

21,00

111,00

Alte active fixe

71.01.30

30,00

0,00

30,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NA ȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2011 si a legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

**) Detalierea se va face numai in execuție


NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificației indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanțelo publice, nr.1954/2005

Sumele prevăzute la titlul XVII "Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidențiate cu semnul minusADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE                     ANEXA NRJ2

Ordonator de credite,       '

LISTA INVESTIȚII

PROPUSA SPRE RECTIFICARE

Alte cheltuieli de investiții, defalcarea pe categorii de bunuri an 2013

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de Investiții

U / M Cantitatea


Valoarea

Influente +/- Rectificat


1. Achiziții imobile

TOTAL 1

0

0

0

II. Dotări independente

TOTAL 2

195000

17000

212000

1. Centrala telefonica

2

5000

0

5000

2. Statii de lucru

31

70000

21000

91000

3. Sistem securitate Cantina Municipala, sediu ASSC Str Poștei nr.6, s|tr. Gh Gr Cantacuzino nr.46

3

30000

0

30000

4 .Autoutilitara

1

75000

-4000

71000

5.Containere pentru depozitare acte (arhiva)

2

15000

0

15000

III. Consolidări la imobile

TOTAL 3

335000

-257000

78000

1. Arhitectura si rezistenta

Subtotal 1

175000

-97000

78000

1. Realizare termosistem locuințe sociale, str. Industriei

65000

0

65000

2. Realizare termosistem Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adăpost, B-dul Petrolului, nr. 8 A

80000

-80000

0

3. Amenajare spațiu completare acte pentru servicii din cadrul ASSC Ploiești, str. Poștei, nr. 6

30000

-17000

13000

2. Branșamente utilitati

Subtotal 2

160000

-160000

0

1. Extindere rețea termoficare și alimentare cu energie termică a blocului social și a Cantinei ASSC, modernizare instalație de încălzire, str. Mihai Bravu, nr. 231

160000

-160000

0

IV. Cheltuieli de proiectare

TOTAL 4

20000

-20000

0

pentru elaborarea studiilor

de p re fezabilitate si a

studiilor de fezabilitate

aferente obiectivului

1

20000

-20000

0

a) Cheltuieli pentru auditare energetica si realizare proiect tehnic pentru termosistem Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adăpost, B-dul Petrolului, nr. 8 A

TOTAL GENERAL 1+2+3+4

550000

-260000

290000
BUGETUL


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2013 PROPUS SPRE RECTIFICARE^66,02,08 CABINETE MEDICALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2013

INFLUENTE +/-

BUGET PROPUS

SPRE

RECTIFICARE

Venituri proprii

0.00

0.00

0.00

Alocații din bugetul local

3.638.00

-25.00

3613.00

VENITURI - din care:

3.638.00

-25.00

3613.00

Veniturile secțiunii de funcționare

3.458.00

0.00

3458.00

Veniturile secțiunii de dezvoltare

180.00

-25.00

155.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3.638.00

25.00

3613.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3.458.00

0.00

3458.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3.458.00

0.00

3458.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3.260.00

0.00

3260.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2.557.00

0.00

2557.00

Salarii de baza

10.01.01

2.162.00

0.00

2162.00

Salarii de merit

10.01.02

Q QQ

0.00

0.00

Indemnizație de conducere

10.01.03

Q QQ

0.00

0.00

Sper-de-veehime

10.01.04

Q QQ

0.00

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

0.00

0.00

Fond de premii

10.01.08

0.00

0.00

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

0.00

0.00

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

0.00

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

0.00

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

0.00

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0.00

0.00

0.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

0.00

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

395.00

0.00

395.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 Ia 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

0.00

0.00

Norme de hrana

10.02.02

0.00

0.00

0.00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0.00

0.00

0.00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0.00

0.00

0.00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0.00

0.00

0.00

Tichete de vacanta

10.02.06

0.00

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

703.00

0.00

703.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

532.00

0.00

532.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

13.00

0.00

13.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

141.00

0.00

141.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

4.00

0.00

4.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

0.00


Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

13.00

0.0^

m nu n-z

QQQ

(fgQ

''o.oj)'

TITLULII BUNURI SI SERVICII (cod20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18

Ia 20.27+20.30)

20

198.00

& f 198.00-

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

50.00

'/ '■ -so.oo.

Furnituri de birou

20.01.01

10.00

< -fi 10,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0.00

0.00

0.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0.00

0.00

0.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

20.00

0.00

20.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

10.00

0.00

10.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

0.00

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 Ia 20.04.04)

20.04

40.00

0.00

40.00

Medicamente

20.04.01

20.00

0.00

20.00

Materiale sanitare

20.04.02

20.00

0.00

20.00

Reactivi

20,04.03

0.00

0.00

0.00

Dezinfectând

20.04.04

0.00

0.00

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod20.05,01+20.05.03+20.05.30

20.05

45.00

0.00

45.00

Uniforme si echipament

20.05.01

10.00

0.00

10.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

10.00

0.00

10.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

25.00

0.00

25.00

Deplasări, detasari, transferări (cod20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

0.00

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

0.00

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

0.00

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

0.00

0.00

Protecția muncii

20.14

10.00

0.00

10.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

0.00

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

0.00

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

0.00

0.00

Contribuții ale administrației publice locale Ia realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

0.00

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice loca

20.20

0.00

0.00

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

0.00

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

0.00

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

0.00

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.-

20.30

53.00

0.00

53.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

VCxW

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

l/2-^P-oo

Chirii

20.30.04

0.00

o.W

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

fP-OP.

- 0-00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

.......

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

^0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

53.00

0.00

53.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72+75)

70

180.00

-25.00

155.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

180.00

-25.00

155.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

180.00

-25.00

155.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

180.00

-25.00

155.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

111LULAV11 FLA 11 EV EL luni E 11V A1V11 rKELEUEIV 11 31 KELUrElin 1 E 11V

AMlll rilDFMT

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

*)       Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de

stat pe anul 2011 si a legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

**)      Detalierea se va face numai in execuție

NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificației ORDONATOR indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului fine DINU ION publice, nr.1954/2005 bumeie prevăzute ia titiui a vii riaii ejectuate in anii preceaenci si rprunprntp in anul ciirpnt" vnr fi pvi/lpntiat-p ru vmniil minus


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE                     ANEXA NR.3.1

Ordonator de credite,


LISTA INVESTIȚII PROPUSA SPRE RECTIFICARE

Alte cheltuieli de investiții, defalcarea pe categorii de bunuri an 2013

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de Investiții


U / M Cantitatea Valoarea

Influente


Valoare rectificată


1.

Achiziții imobile

TOTAL 1

0

0

0

II.

Dotări independente

TOTAL 2

180.000

-25000

155.000

1. Echipament de lucru pentru dotarea cabinetelor medicale

180.000

-25000

155.000

III.

Consolidări la imobile

TOTAL 3

0

0

0

1. Arhitectura si rezistenta

Subtotal 1

0

0

0

2. Branșamente utilitati

Subtotal 2

0

0

0

IV

Cheltuieli de proiectare

TOTAL 4

0

0

0

pentru elaborarea studiilor

de prefezabilitate si a

studiilor de fezabilitate

aferente obiectivului

TOTAL GENERAL 1+2+3+4

180.000

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE


BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AL ASSC PLOIEȘTI PRIVIND PLATA AJUTOARELOR SOCIALE PE ANUL 2013 PROPUS SPRE RECTIFICARENR.C

RT.

INDICATOR

COD

CLASIFICATIE

BUGET 2013

-'

INFLUENTE +/-

;^auget PROPUS SPRE

RECTIFICARE

68.02 - ASISTENTA SOCIALA - TOTAL

68.02

14.727.00

0.00

14727.00

ALOCAȚII DE LA BUGETUL LOCAL

14.727.00

0.00

14727.00

1

ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE

68.02.05.02

14.524.00

0.00

14524.00

CHELTUIELI CURENTE

01

14.524.00

0.00

14524.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL - Salarii plătite asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav de gradul I cf Lege 448/2006

10

4.551.00

0.00

4551.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

3.575.00

0.00

3575.00

Salarii de baza

10.01.01

3.250.00

0.00

3250.00

Spor de vechime

10.01.04

0.00

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

325.00

0.00

325.00

Contribuții

10.03

976.00

0.00

976.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

740.00

-18.00

722.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

20.00

0.00

20.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

200.00

0.00

200.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

5.00

0.00

5.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

11.00

18.00

29.00

II

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.191.00

0.00

1191.00

Alte cheltuieli

20.30

1.191.00

0.00

1191.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (Fond pentru neincadrare persoane cu handicap)

20,30,30

1.191.00

0.00

1191.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA - Indemnizații plătite reprezentanților legali ai persoanelor cu handicap grav de gradul I cf Lege 448/2006

57

8.782.00

0.00

8782.00

Asigurări sociale

57.01

0.00

0.00

Ajutoare sociale

57.02

8.782.00

0.00

8782.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

8.782.00

0.00

8782.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

0.00

0.00

II

AJUTOARE PENTRU LOCUINȚE

68.02.10

178.00

0.00

178.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

178.00

0.00

178.00

Asigurări sociale

57.01

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale

57.02

178.00

0.00

178.00

Ajutoare sociale in numerar - Ajutoare pentru incalzire locuințe acordate populației defavorizate

57.02.01

178.00

0.00

178.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

0.00

0.00

III

AJUTOARE DE URGENTA

68.02.50

25.00

0.00

25.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

25.00

0.00

25.00

Asigurări sociale

57.01

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale

57.02

25.00

0.00

25.00

Ajutoare sociale in numerar - Ajutoare de urgenta

57.02.01

25.00

0.00

25.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

0.00

0.00

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

NOTA DE FUNDAMENTARE Investiții activitatea proprie - 2013


Având in vedere crearea noii structuri privind acordarea ajutoarelor de incalzire, este necesara achiziționarea a 6 statii de lucru, inclusiv softuri, pentru care se estimează ca fiind necesara suma de 21 mii lei. Astfel, fata de execuția de casa întocmită la data de 22.08.2013, in suma de 69 mii lei, se propune majorare cu suma mai sus menționata, prevederea necesara fiind in suma de 90 mii lei.

Cu privire la lucrarea privind „Realizare termosistem Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adăpost, B-dul Petrolului, nr. 8 A” pentru care se prevăzuse suma de 80 mii lei, se renunța la aceasta soluție tehnica, si se are in vedere cautarea unei alte soluții, conform Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, art.48.

Conform prevederilor Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, se are in vedere utilizarea resurselor bugetare cat mai eficient. Pentru obiectivul „Amenajare spațiu completare acte pentru servicii din cadrul ASSC Ploiești, str. Poștei, nr. 6”, s-a încheiat contract in suma de 13 mii lei, asa încât fata de prevederea inițiala in suma de 30 mii lei, se propune diminuare cu suma de 17 mii lei.

Cu privire la lucrarea „Extindere rețea termoficare și alimentare cu energie termică a blocului social și a Cantinei ASSC, modernizare instalație de încălzire, str. Mihai Bravu, nr. 231” pentru care era prevăzută suma de 160 mii lei, se renunța la realizarea acestui obiectiv, in cursul anului 2013, urmând sa se realizeze in cursul anului următor, in condițiile in care se va clarifica situația juridica a terenului pe care este amplasat blocul de locuințe sociale, conform Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, art.48.

Cheltuielile de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate și a studiilor de fezabilitate erau aferente obiectivului „Realizare termosistem Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adăpost, B-dul Petrolului, nr. 8 A”, astfel se propune rectificare in sensul diminuării, cu suma de 20 mii lei, conform Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, art.48.


COMP ACHIZIȚII PUBLICE, SIMONA SIBIU
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI


NOTA DE FUNDAMENTARE

BUGET CABINETE MEDICALE ȘCOLARE

Conform prevederilor Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, art.46, alin.3, se are in vedere utilizarea resurselor bugetare cat mai eficient.

Având in vedere incheierea contractului pentru achiziționarea unitarilor dentare pentru cabinetele medicale școlare stomatologice in suma de 135 mii lei, precum si faptul ca se dorește achiziționarea ulerioara a altor 2 astfel de echipamente, se propune diminuare in suma de 25 mii lei, fata de prevederea inițiala in suma de 180 mii lei, suma necesara fiind de 155 mii lei.


COMP ACHIZIȚII PUBLICE,

SIMONA SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA D

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

si a emis:


SECRETAR,

Sanda Dragulea

Data: