Hotărârea nr. 304/2013

Hotãrârea nr. 304 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Politiei Locale a municipiului Ploiesti pe anul 2013

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEST


HOTARAREA NR. 304 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Politiei Locale a municipiului Ploiești pe anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești Iulian Badescu si a Comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze, formata din următorii membrii: Alexandru Paul Palas, Ionut Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălină Bozianu si Silviu Sorin Constantin, precum si Raportul de Specialitate al Politiei Locale Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului Politiei Locale a municipiului Ploiești pe anul 2013;

In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013 - privind bugetul de stat pe anul 2013 si a Legii nr.6/2013 - privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2013;

In temeiul Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art.36, alin.4 , litera a) si art. 45, alin.2 , lit. a) din Legea nr. 215/2001- republicata, privind Administrația Publica Locala;

HOTĂRĂȘTE :

ArtI - Aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Politiei Locale a municipiului Ploiești pe anul 2013, conform anexei nr.l, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Aproba rectificarea listei de investiții pe anul 2013 a Politiei Locale a municipiului Ploiești, conform anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 - Aproba notele de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuării rectificării cheltuielilor de investiții, conform Anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarare. (Anexa 3 - note de fundamentare pentru obiectivele noi)

Art.4 - Ordonatorul principal de credite si Serviciul Public Politia Locala a municipiului Ploiești va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.5 - Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Politiei Locale a municipiului Ploiești


In conformitate cu Legea nr.5/2013 - privind legea bugetului de stat pe anul 2013 si Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Politiei Locale a municipiului Ploiești a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 128/08.04.2013 si rectificat prin Hotararea Consiliului Local nr. 214/27.06.2013.

Politia Locala a municipiului Ploiești s-a infiintat in baza Legii nr. 155/2010 si a Hotărârii de Guvern nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcționare a politiei locale ca serviciu public specializat aflat in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Activitatea Politiei Locale a municipiului Ploiești este structurata astfel:

 • - Structura de ordine si liniște publica si paza a bunurilor

 • - Structura din domeniul circulației pe drumurile publice

 • -  Structura de disciplina in construcții si afisaj stradal

 • - Structura de protecție a mediului

 • - Structura de activitate comerciala

 • - Structura cu atribuții pe linie de evidenta a persoanelor

Politia Locala a municipiului Ploiești aplica sancțiuni contravenționale prevăzute de legi, ordonanțe, hotarari de guvern si hotarari ale consiliului local. Când sesizează existenta unor infracțiuni flagrante, polițiștii locali iau masuri in vederea conservării locului faptei, asigura paza bunurilor, identificarea potențialilor martori, anunța organele de politie sau, după caz, insoteste făptuitorul la politie in vederea demarării primelor cercetări.

Prezenta rectificare este impusa de prevederile Legii nr. 273/2006 - legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, prevederile art.49 alin.(9).

Veniturile totale ale bugetului instituției in suma de 7.960,00 mii lei raman neschimbate, conform Anexei nr. 1.

Cheltuielile bugetului instituției in suma de 7.960,00 mii leiTfaman neschimbate. Prezenta rectificare produce modificări in structura la nivelul titlurilor bugetare, conform Anexei nr.l si a obiectivelor din Lista de investiții, conform Anexei nr.2.                                                           A 7

Fata de aspectele expuse, supunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotarare alaturat.

CONSILIERI,

POLITIA LOCALA PLOIEȘTI


Pntnîar

Iulian Badescu #

....

H-.-1 A1UN.v/fe \Llo.V

RAPORT DE SPECIALITATE V'     "'

Ia proiectul de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al PolitieîLocale Ploiești

In conformitate cu Legea nr. 5/2013 -privind legea bugetului de stat pe anul 2013, Legea nr. 6/2013 - privind bugetul asigurărilor sociale si Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Politia Locala a municipiului Ploiești s-a infintat in baza Legii nr. 155/2010 si a Hotărârii de Guvern nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcționare a politiei locale ca serviciu public specializat aflat in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, prin preluarea patrimoniului Politiei Comunitare Ploiești.

Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 2013 al Politiei Locale Ploiești este structurat astfel:

Z. Venituri totale: 7.960,00 mii lei

Din care: - venituri proprii = 510,00 mii lei

- venituri din subvenții = 7.450,00 mii lei

II. Cheltuieli totale*. 7.960,00 mii lei

Din care: -cheltuieli de personal = 4.745,00 mii lei

 • - bunuri si servicii = 3.185,00 mii lei

 • - cheltuieli de capital =   30,00 mii lei

 • I. Venituri totale

Veniturile totale ale instituției in suma de 7.960 mii lei raman neschimbate.

 • II. Cheltuieli totale:

Cheltuielile totale ale instituției in suma de 7.960 mii lei raman neschimbate:

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

“Cheltuielile de personal” raman neschimbate, suma aproj^ăț^ fiind 4.745,00 mii lei, conform Deciziei Directorului Executiv al DG^^rahbV


a

\\< n     ___y

- prevederea de 3.415,00 ni&Jeț^

o99/2013, Ordinului Comun al MAI nr.246/2013 si Ordinului modificări fiind la nivel de articole.

“Cheltuieli salariale in bani” neschimbata.

“Cheltuieli salariale in natura” - prevederea de 250,00 mii lei ramane neschimbata.

“Contribuții” - prevederea de 1.080,00 mii lei ramane neschimbata, in structura modificările se prezintă astfel:

- diminuarea la “Contribuții de asigurări sociale de stat” cu suma de 22,60 mii lei, majorandu-se cu 2,60 mii lei la “Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale” si cu 20 mii lei la “Contribuții pentru concedii si indemnizații”

Titlul II. BUNURI SI SERVICII

“Bunurile si serviciile “ - prevederea de 3.185,00 mii lei se diminuează cu suma de 80,00 mii lei, astfel:

 • - majorarea cu suma de 40,00 mii lei la „încălzit, iluminat si forța motrica”,

suma necesara pentru acoperirea plăților utilităților instituției.

 • - diminuarea cu suma de 27,00 mii lei la “Piese de schimb”

 • - diminuarea cu suma de 90,00 mii lei la “Transport”

 • - majorarea cu suma de 20,00 mii lei la “Reparații curente”, suma necesara pentru renovarea si igienizarea unor birouri degradate din cauza infiltrațiilor de apa.

 • - majorarea cu suma de 5,00 mii lei la “Alte obiecte de inventar”

 • - majorarea cu suma de 27,00 mii lei la “Consultanta si expertiza”

 • - diminuarea cu suma de 75,00 mii lei la “Pregătire profesionala”

 • - majorarea cu suma de 20,00 mii lei “Protocol si reprezentare”, suma

necesara pentru promovarea instituției si a activitatii desfășurate, participarea la evenimente comemorative.

Titlul III CHELTUIELI DE CAPITAL

“Cheltuielile de capital “ - prevederea de 30,00 mii lei se majoreaza cu suma de 80,00 mii lei, detaliata astfel:

 • 1. AUTOSPECIALA - 1 BUCATA

I. INFORMAȚII FINANCIARE

 • 1. Valoarea totala a proiectului - 50,00 mii lei

 • 2. Creditele de angajament - 50,00 mii lei

 • 3. Creditele bugetare - 50,00 mii lei

  m Planului de

  \ti anului 2013, din bugetul


 • 4. Graficul de finanțare - va fi corelat cu graficul de execuție confo Achiziții Publice - se va achiziționa in trimestrul III al Politiei Locale Ploiești

 • 5. Analiza cost - beneficiu

Achiziționarea pentru trimestrul III al anului 2013 a unei autospeciala ce este necesara pentru asigurarea desfășurării in condiții optime a activitatii de asigurare a ordinii si liniștii publice.

Calculul a fost efectuat prin consultarea paginilor de internet a dealerilor de autospeciale.

 • 6. Costurile de funcționare si intretinere după punerea in funcțiune vor fi cele specifice autospecialelor, respectiv cheltuieli cu carburanții, spălătorie, revizii si asigurare. In ceea ce privește cheltuielile cu piesele auto, acestea vor fi mult diminuate intrucat vehiculul va fi nou si beneficiază de garanția producătorului.

II. INFORMAȚII NEFINANCIARE

 • a) Strategia in domeniul investițiilor

Achiziționarea pentru trimestrul III al anului 2013, a unei autospeciala in valoare totala de 50,00 mii lei este necesara pentru desfasurarea in condiții optime a activitatii de asigurare a ordinii si liniștii publice, specifice Politiei Locale Ploiești.

 • b) Descrierea proiectului - autospeciala de culoare alba.

 • c) stadiul fizic al obiectivelor - nu este cazul.

 • 2. SISTEM VIDEO DE SUPRAVEGHERE - 1 BUCATA

I. INFORMAȚII FINANCIARE

 • 1. Valoarea totala a proiectului - 30,00 mii lei

 • 2. Creditele de angajament - 30,00 mii lei

 • 3. Creditele bugetare - 30,00 mii lei

 • 4. Graficul de finanțare - va fi corelat cu graficul de execuție conform Planului de Achiziții Publice - se va achiziționa in trimestrul III al anului 2013, din bugetul Politiei Locale Ploiești

 • 5. Analiza cost - beneficiu

Achiziționarea pentru trimestrul III al anului 2013, a unui si stern., videbogj^ supraveghere este necesara pentru asigurarea desfășurării in condit^^ptifpejăs activitatii in zonele de acces si spatiile destinate publicului, zonele restricționat, imprejurimile clădirilor pentru a proteja spatiile exterioare, iocurile. de păstrare, depozitare si manipulare a suporturilor de stocare a documențelpr;și<â\' datelor, controlul accesului in instituție.                                            A

Calculul a fost efectuat prin consultarea paginilor de internet ale firmelor de specialitate.

 • 6. Costurile de funcționare si intretinere după punerea in funcțiune vor fi minime deoarece lucrările realizate beneficiază de garanție.

II. INFORMAȚII NEFINANCIARE

 • a) Strategia in domeniul investițiilor

Achiziționarea pentru trimestrul III al anului 2013, a unui sistem video de supraveghere in valoare totala de 30,00 mii lei este necesara pentru asigurarea desfășurării in condiții optime a activitatii in zonele de acces si spatiile destinate publicului, zonele de acces restricționat, imprejurimile clădirilor pentru a proteja spatiile exterioare, locurile de păstrare, depozitare si manipulare a suporturilor de stocare a documentelor si a datelor.

 • b) Descrierea proiectului - sistem video de supraveghere.

 • c) stadiul fizic al obiectivelor - nu este cazul.

Structura bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, pentru anul 2013 se prezintă astfel:

I.-Venituri totale: 7.960,00 mii lei

Din care: - venituri proprii =  510,00 mii lei

- venituri din subvenții = 7.450,00 mii lei

IL-Cheltuieli totale : 7.960,00 mii lei

Din care: -Cheltuieli de personal = 4.745,00 mii lei

 • - Bunuri si servicii =3.105,00 mii lei

 • - Cheltuieli de capital =  110,00 mii lei

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

SERVICIUL PUBLIC POLITIA LOCALA A MUNICIPIULU

Director General^

C ristineFT oâdeF

/ /fâ POLIȚIA fe LOCALĂ A 3) k Z\ țlc MUNICIPIULUI \\ \ > PL0!EȘTI //

Director General Adjunct, Cristina Filip

Serviciul Resurse Umane, Juridic Contracte, Proceduri Isabela Gabriela MocanuJUDEȚUL:  PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI Instituția publică:POLITIA LOCALA PLOIEȘTI

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2013

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget

2013

Influente +/-

Buget rectificat an 2013

Venituri proprii

33.10.08

510.00

0.00

510.00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

7,450.00

0.00

7,450.00

TOTAL VENITURI - din care:

7,960.00

0.00

7,960.00

Veniturile secțiunii de funcționare

7,930.00

0.00

7,850.00

Veniturile secțiunii de dezvoltare

30.00

80.00

110.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

7,960.00

0.00

7,960.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

7,930.00

-80.00

7,850.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55S

01

7,930.00

-80.00

7,850.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02^

10

4,745.00

0.00

4,745.00

Cheltuie

i salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.

10.01

3,415.00

0.00

3,415.00

Salarii de baza

10.01.01

2,940.00

0.00

2,940.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

220.00

0.00

220.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

35.00

35.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

20.00

20.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

200.00

0.00

200.00

Cheltuie

i salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10

10.02

250.00

0.00

250.00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

250.00

0.00

250.00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1,080.00

0.00

1,080.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

805.00

-22.60

782.40

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

20.00

20.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

204.50

204.50

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

15.00

/fa

15.00

O \

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

3.50:

„^(^2.60

y. W//

#r10

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

32.00

.20.00

52.00

TITLUL

/ BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la

20

3,185.00

-80.00

3,105.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1,346.97

-77.00

1,269.97

Furnituri de birou

20.01.01

37.20

37.20

Materiale pentru curățenie

20.01.02

12.00

12.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

130.00

40.00

170.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

16.38

16.38

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

285.00

285.00

Piese de schimb

20.01.06

117.18

-27.00

90.18

Transport

20.01.07

150.00

-90.00

60.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

150.00

150.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

115.86

115.86

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

333.35

333.35

Reparații curente

20.02

25.00

20.00

45.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04

20.04

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+2

20.05

402.36

5.00

407.36

Uniforme si echipament

20.05.01

376.00

376.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

26.36

5.00

31.36

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

30.00

0.00

30.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

30.00

30.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

6.00

6.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

27.00

27.00

Pregătire profesionala

20.13

247.00

-75.00

172.00

Protecția muncii

20.14

59.27

59.27

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe per

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animaielo

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autor

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor e

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor i

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte che

tuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.0

20.30

1,068.40

X'1,088.40

Reclama si publicitate

20.30.01

"X-A

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

2O;Q0'

<20.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

72.90

7-2.90

Chirii

20.30.04

. x /

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituție

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

995.50

0.00

995.50

TITLUL

II DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+,

30.01

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi

aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 l

30.02

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/saL

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 Ia 30.03.05)

30.03

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezai

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

30.03.04

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL

V SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL

V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

51

0.00

0.00

0.00

Transferuri curente (cod

51.01

0.00

0.00

0.00

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

zfo

îx

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

oc. //hi'-

*

W - '

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

51.01.39

\\ z    —

XX

/.«a / -'Xosy

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

51.01.50

TITLUL

VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

A. Transferuri interne         (cod 55.01.18)

55.01

0.00

0.00

0.00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații int<

55.02

0.00

0.00

0.00

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

0.00

0.00

0.00

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea di

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau

80.03

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.0

81

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+8'

81.01

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06


Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81

81.02

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Al

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice intei

81.02.05

sw râ

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

84

0.00

0.00

> Mo

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul cui

85.01

v <

dl

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

30.00

80.00

'110.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

51

0.00

0.00

0.00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0.00

0.00

0.00

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

51.02.22

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02.23

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.24

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

51.02.25

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02.26

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.27

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

A. Transferuri interne         (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01

0.00

0.00

0.00

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe PHARE și alte programe cu finanțare ner

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dez

55.01.42

Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

55.01.54

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe

56

0.00

0.00

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională

56.01

0.00

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.01.01Finanțarea Uniunii Europene **)

56.01.02

Ai

Cheltuieli neeligibile **)

56.01.03

/

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

0.00

!L° o.o'o

Finanțarea națională **)

56.02.01

«O

«f LI

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.02.02

w # /

Cheltuieli neeligibile **)

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

56.03

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.03.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.03.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala

56.04

0.00

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.04.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.04.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

56.05

0.00

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.05.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.05.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)

56.07

0.00

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.07.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.07.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și

56.08

0.00

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.08.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.08.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.08.03

Alte prog

rame comunitare finanțate in perioada 2007-2013

56.15

0.00

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.15.01

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

56.15.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare

56.16

0.00

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.16.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.16.03

Mecanismul financiar SEE

56.17

0.00

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.17.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.17.03

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și

56.18

0.00

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.18.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.18.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

30.00

80.00

110.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

30.00

80.00

110.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

30.00

80.00

110.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

50.00

50.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

30.00

30.00

60.00

Stocuri

(cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00


TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0(00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

o.oo

0.00

Participare la capitalul social al societăților comercic

72.01.01

/

\ z

fL

i/ \ 4

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

" o

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul cui

85.01

POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Anexa nr.2LISTA

poziția alte cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de bunuri____________________

repartizate 2013__________________________


LEINr. Crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

UM

Clasif. Bug.

Cantitate

Valoare

Influente

+/-

Valoare finala

I

INVESTIȚII NOI

1.

Licențe software

buc.

71.01.30

64

16.000

0

16.000

2.

Amenajare camera armament

buc.

71.01.30

1

14.000

0

14.000

3.

Autospeciala

buc.

71.01.02

1

0

+50.000

50.000

4.

Sistem video de supraveghere

buc.

71.01.30

1

0

+30.000

30.000

Total investiții pe anul 2013

30.000

80.000

110.000‘               /o » i"

Director jGeîietâ^LA A Cr


PLOIEȘTI <Anexa nr. 3

POLITIA LOCALA PLOIEȘTI

NOTA DE FUNDAMENTARE

Investiții an 2013

INVESTIȚII NOI

Cod cpv 34100000-8 autovehicule cu utilizare speciala

 • - Pentru buna desfășurare a activitatii in cadrul Politiei Locale Ploiești, in vederea asigurării unei activitati eficiente pe linie de ordine publica este necesara achiziționarea unei autospeciale Dacia Logan diesel.

Valoarea estimativa a acestei achiziții este de: 50.000 lei cu tva inclus.

Achiziționarea autospecialei marca Dacia Logan DIESEL, echipată cu motorul diesel 1,5 dCI, aparatură de semnalizare acustică și luminoasă, stație emisie-recepție se impune pentru buna desfășurare a activităților de patrulare desfășurate pe linie de ordine și liniște publică, precum și pentru deplasările în teren ca urmare a producerii unor evenimente ori pentru soluționarea sesizărilor primite din partea cetățenilor.

Parcul auto deținut de Poliția Locală Ploiești este format dintr-un număr de 18 autovehicule, dintre care 4 sunt repartizate la secțiile Poliției Municipale pentru desfășurarea activităților specifice de către patrulele mixte, iar 6 autoturisme și-au depășit perioada de garanție, gradul de uzură este mare, valoarea reparațiilor fiind destul de ridicată.

Cod cpv - 66512000-2 servicii de asigurări contra accidentelor si de asigurare de sanatate

 • - In vederea asigurării personalului contractual pentru accidente de munca si boli profesionale - conform Legii nr. 346/2002 , prin care se asigura protecția sociala a salariatiilor impotriva diminuării sau pierderii capacitatii de munca si decesul acestora ca urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale. Valoarea estimativa pe anul 2013 este de 3500 lei.

Potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale: '‘asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale reprezintă o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurări sociale, este garantată de stat și cuprinde raporturi specifice prin care se asigură protecția socială a salariaților împotriva diminuării sau pierderii capacității de muncă și a decesului acestora ca urmare a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale”.

în aceste condiții, se impune încheierea unor astfel de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale pentru un număr de 41 de angajați, personal contractual, vechile asigurări expirând cu data de 1 august 2013.

Menționăm că restul salariaților, până la 240, beneficiază de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Cod cpv -32323500-8 sistem video de supraveghere

 • - Pentru buna funcționare a activitatii in cadrul Politiei Locale Ploiești, consideram ca este necesar achiziționarea si montarea unui sistem video in cadrul instituției.

Valoarea estimativa- 30000 lei.

Precizăm că se impune achiziționarea sistemului centralizat de securitate format dintr-un număr de 16 camere video întrucât personalul instituției interacționează permanent cu cetățenii, pentru transparența activității interne și necesitatea existenței unui jurnal al evenimentelor.

Camerele video vor fi amplasate pe exterirorul clădirii, cu vizibilitate spre traficul pietonal și rutier de pe Bdul Independenței, la intrarea in curtea sediului dinspre strada Nicolae Simache, în curtea imobilului, precum și în interiorul acestuia.

Cod cpv-22100000-1 materiale promotionale, broșuri, pliante tipizate.

 • - Având in vedere necesitatea promovării activitatii Politiei Locale Ploiești prin broșuri, tipizate si alte materiale care sa evidențieze activitatea instituției si, totodată, pentru a veni in imtampinarea cerințelor cetățenilor municipiului Ploiești, consideram ca este necesara o suma estimativa in valoare de: 20.000 lei

Având în vedere că nevoile și așteptările cetățenilor cu privire la respectarea normelor de conviețuire socială, la păstrarea unui climat de ordine și liniște publică sunt în permanentă schimbare, pentru a face cunoscute domeniile de activitate ale Poliției Locale Ploiești, modalitățile de contact ale instituției, popularizarea unor prevederi legele potrivit cărora polițiștii locali sunt abilitați să aplice sancțiuni contravenționale, s-a propus tipărirea unui număr de 50.000 de broșuri care să conțină informațiile precizate anterior.

Conform comunicatului Institutului Național de Statistică, orașul avea în anul 2011 o populație de 197.522 locuitori.

Cod cpv-45453000-7 lucrări de reparații generale si de renovare

 • - Datorita infiltrării precipitațiilor s-au degradat porțiuni ale pereților si tavanelor din imobilul unde ne desfășurăm activitatea, fiind necesara o renovare si igienizare in birourile respective.

Cost estimativ-20000 lei

Efectuarea lucrărilor de igienizare și renovare a trei camere din sediul Poliției Locale Ploiești se impune ca urmare a infiltrațiilor de apă, precum și a degradării în timp a interiorului acestor încăperi.

Precizăm că în birourile respective își va desfășură activitatea membrii colectivului de lucru pentru preluarea dosarelor de la cetățenii îndreptățiți să beneficieze de ajutoare financiare pentru plata consumului de energie termică, gaze naturale și lemne pentru sezonul rece 2013-2014.

Cod cpv-4533200-3 lucrări de instalații apa si canalizare

- Datorita degradării instalației sanitare si de apa la grupurile sanitare din cadrul instituției este necesar sa se remedieze aceste defecțiuni.

Cost estimativ 5000 lei.

Poliția Locală Ploiești își are sediul într-o clădire cu o vechime de peste 100 de ani, declarată monument istoric și înscrisă în Lista Monumentelor Istorice sub denumirea de CASA DIMITRIE ȘTEFESCU. Din cauza vechimii construcției și, implicit, a instalației de apă și a celei tehnico-sanitare, a suprafeței utile mari și a unui personal de 240 de angajați, coloană de apă este subdimensionată, iar pe alocuri într-o stare avansată de degradare. în consecință, se impune refacerea parțială a coloanei de apă potabilă și menajeră.

DirectofJ3Leneral,

ToadereSăthcl


Director general adjunct, Filip Cristina

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

'A

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI V PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Poliției Locale Ploiești

si a emis:

/ PREȘEDINTE,


/ Paul Alexandru Palas

Data: