Hotărârea nr. 303/2013

Hotãrârea nr. 303 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Drum acces din strada Libertatii”

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 303

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Drum acces din strada Libertății”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive al domnului primar Iulian Badescu si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Drum acces din strada Libertății”

Având in vedere prevederile art.44, alin.l din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificata si completata;

In temeiul art.36 alin.4, lit.d, din Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, republicata si reactualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Drum acces din strada Libertății” conform anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Direcția Tehnic Investiții va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3 : Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Drum acces din strada Libertății

Serviciul Reaparatii si Investiții Drumuri, din cadrul Direcției Tehnic Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești, propune spre aprobare studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Drum acces din strada Libertății,

Investiția prevede realizarea unui drum de acces din strada Libertății către proprietățile aferente. Se va realize un drum cu doua benzi de circulație cu latimea carosabilului de 7 m.

Necesitatea realizării acestui proiect a aparut datorita lipsei unui drum de acces care sa ajute la interconectarea străzilor existente cu strada Libertății.

Principalii indicatori tehnico - economici ai investii

tiei sunt:

Nr.

crt

Nr.crt

Valoare totala - lei (inel TVA)

Eșalonare investiție

Durata înv.

Capacitati

0

1

2

3

4

5

Drum acces din strada Libertății

334.010

2013

10 zile

Suprafața totala =

640 mp;

Fata de cele prezentate înaintam Consiliului Local al municipiului Ploiești spre analiza si aprobare proiectul de hotarare “Drum acces din strada Libertății,

PRIMAR IAN BADESCURAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea studiului de fe si a indicatorilor tehnico econo ieLpentru obiectivul “Drum acces din strada Libertății” '

Proiectul concura la atingerea obiectivelor de dezvoltare a transportului prin modernizarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere, prin realizarea unor cai de cmunicatie rapide.

Investiția prevede realizarea unui drum de acces din strada Libertății către proprietățile aferente. Se va realize un drum cu doua benzi de circulație cu latimea carosabilului de 7 m (benzi de 3,5 m cu trotuare de lm lățime).

Necesitatea realizării acestui proiect a aparut datorita lipsei unui drum de acces care sa ajute la interconectarea străzilor existente cu strada Libertății.

Lucrările de realizare a proiectului vor respecta următoarele condiții:

 • -  aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzători categoriei străzii, asigurandu-se condiții mai bune de transport, deci o imbunatatire a siguranței in circulația auto, in raport cu situația existent;

 • -  asigurarea scurgerii apelor pluviale spre emisari, in condiții cat mai bune (cu protejarea infrastructuriistructurii sistemului rutier).

Principalele lucrări propuse a se realiza sunt:

4- Carosabil

 • - BA16-4cm;

 • - BAD 25-6 cm ;

 • -  piatra sparta - 15 cm ;

 • -  balast stabilizat - 20 cm ;

 • -  balast de rau - 25cm ;

 • -  nisip-10 cm.

4- Trotuare

 • -  borduri 30x25 cm pe fundație de nisip 35x20 cm ;

 • -  beton Bl00 in grosime de 25 cm ;

 • -  strat asfalt- 2 cm.


  ii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt: V

  Nr. crt

  Nr.crt

  Valoare totala - lei (inel TVA)

  Eșalonare investiție

  Durata înv.

  —_----------------------------

  Capacitati

  0

  1

  2

  o

  5

  4

  5

  Drum acces din strada Libertății

  334.010

  2013

  10 zile

  Suprafața totala = 640 mp;


DIRECTOR EXECUTIV

MIHAELAIAMANDI

SERVICIlk REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

DANIEL DOBREServicii de (gospodărire

Urbană Ploiești s.ri
C.U.I. 27449967  J29/1212/01.10.2010  RO27449967 ■fâfflSSit

Ploiești, Str.Vaieni nr. 32, tel:0244-525252. fax:0244-510353 cod costal 100046


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării:

DRUM ACCES DIN STRADA LIBERTĂȚII PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA


1 euro = 4,3497 lei

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii tei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițial

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

1.000

0.230

0.240

1.240

0.285

3.3

Proiectare si inginerie

6.800

1.563

1.632

8.432

1.939

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultanta

2.267

0.521

0.544

2.811

0.646

3.6

Asistenta tehnica

3.400

0.782

0.816

4.216

0.969

TOTAL CAPITOL 3

13.467

3.096

3.232

16.699

3.839

CAPITOLUL 4

Cheluieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

226.669

52.111

54.401

281.070

64.618

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

226.669

52.111

54.401

281.070

64.618

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5,1,1, Lucrări de construcții

2.267

0.521

0.544

2.811

0.646

5,1,2, Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5,2,1, Comision ISC 0,8 %

1.813

0.417

0.435

2.249

0.517

5,2,2, Cota aferenta CSC 0,5 %

1.133

0.261

0.272

1.405

0.323

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %

24.014

5.521

5.763

29.777

6.846

TOTAL CAPITOL 5

29.227

6.719

7.014

36.241

8.332DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării:

DRUM ACCES DIN STRADA LIBERTĂȚII PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA1 euro = 4,3497 lei

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (

faraTVA)

TVA

Valoare (inc

,lusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice sî teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

269.363

61.927

64.647

334.010

76.789

Din care C + M

228.936

52.633

54.945

283.880

65.264


DIRECTOR GENE Donald Nicolae COklSTARBANA PLOIEȘTI


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, Ovidiu NEGULESCUDONATOR.

Ing.Maria PjRUNDUREL
DRUM ACCES DIN STRADA LIBERTĂȚII, PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

O

Proiect nr.:                51/2013

Faza de proiectare :      STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectant de specialitate : S.C.SERVICn DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI SRL

Beneficiar:             MUNICIPIUL PLOIEȘTI


FISA RESPONSABILITĂȚI


DIRECTOR GENERAL:
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT : - Ovidiu NEGULESCU

DIRECTOR PROIECTARE,

ÎNTREȚINERE DOMENIU PUBLIC: - Marius PANAINTE


DOCUMENTAȚIE ECONOMICA: - Ing. Maria PRUNDUREL


* o* 10


.)Proiect nr. 51 /2013 - STUDIU DE FEZABILITATE

« DRUM ACCES DIN STRADA LIBERT ATU, PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA »


BORDEROU


PIESE SCRISE

1 .Memoriu tehnic general

2.Deviz general

PIESE DESENATE

1. Suport Topografic Drum de Acces din Str. LibertățiiMEMORIU TEHNIC

. i'-       '■ a

1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

DRUM ACCES DIN STRADA LIBERTĂȚII, PLOIEȘTI, JUD PRAHOVA

2. AMPLASAMENTUL (TARA,     REGIUNEA,JUDEȚUL,

LOCALITATEA)

Tara: România

Regiunea: Sud Muntenia

Județul: Prahova

Localitatea: Ploiești

SITUAȚIA TRONSONULUI STUDIAT: - trotuar 20 mp - teren viran 620 mp

S total = 640 mp

Investiția prevede realizarea unui drum de acces din strada Libertății către proprietățile aferente. Se va realiza un drum (strada după caz) cu doua benzi de circulație cu latimea carosabilului de 7- m (benzi de 3,5 m cu trotuare de 1 m lățime). Se circula cu max 30 km/h in localitate.3. TITULARUL INVESTIȚIEI


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

4. BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

 • 5. ELABORATORUL DOCUMENTAȚIEI

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

1.SITUAȚIA ACTUALA SI INFORMAȚII DESPRE ENTITATEA

RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

România are o rețea de infrastructura, inclusiv rutiera (în limitele stării de viabilitate), care asigura realizarea conectării tuturor localităților la rețeaua naționala de transport si la sistemele internaționale de transport. Prin poziția geografica si prin rețeaua de infrastructura, România îndeplinește un rol-deosebit în rețeaua transporturilor continentale si intercontinentale pe principalele traiecte geografice Vest-Est si Nord-Sud, fiind traversata de coridoarele IV (Berlin/Nurenberg - Praga - Budapesta-Arad -București -Constanta - Istanbul - Salonic), VII (Dunarea, cu brațul Sulina si Canalul Dunare-Marea Neagra) si IX (Helsinki - St. Petersburg - Moscova - Pskov -Kiev - Ljubasevka - Chisinau - București - Dimitrovgrad - Alexandroupolis).

Integrarea infrastructurii românești în rețelele europene de transport are în vedere promovarea interconectării si interoperativitatii rețelelor existente prin concentrarea atenției asupra unor "artere de infrastructuri specifice" care strabat zone geografice si leaga principale centre economice si sociale.

Construcția si modernizarea rețelelor de infrastructura contribuie la integrarea graduala a regiunii si respectiv a tarii în familia tarilor continentului European si pune în valoare resursele economice si turistice, rețelele de infrastructura devenind astfel adevarate „artere hrănitoare” ale pieței economice si sociale.

Prezenta propunere de proiect are ca obiective:

 • - îmbunătățirea infrastructurii fizice de acces

 • - îmbunătățirea accesului la servicii de bazo,pentru populația riverana Proiectul concura la atingerea obiectivelor de dezvoltare a transportului prin modernizarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere, prin realizarea unori cai de comunicație rapide .După pararea noastra esențial si cel mai important într-o clasificare non-exhaustiva, vom face următoarea clarificare:

Necesitatea acestui proiect a aparut datorita necesității de acces a populației riverane la proprietățile aferente.

Conform art. 22 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificările si completările ulterioare, „administrarea străzilor din oraș se


asigura de către consiliile locale”. Potrivit dispozițiilor art. 40 alin. (Iz) din /^ . .. același act normativ, “străzile trebuie sa fie semnalizate si mentinuterde'catfe/ administratorul acestora în stare tehnica corespunzătoare desfășurării H traficului în condiții de siguranța”.                                 V/V?

Prin compartimentul sau de specialitate de administrare a străzilor, entitatea - , responsabila cu implementarea prezentului proiect, CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI, asigura îndeplinirea acestei obligații legale.

2. DESCRIEREA INVESTIȚIEI

A

In urma analizei efectuate pe termen lung, s-a evidențiat necesitatea reabilitării rețelelor de infrastructura stradala, inclusiv a zonelor care fac obiectul prezentului proiect. Necesitatea acestui proiect a aparut datorita lipsei unui drum de acces care sa ajute la interconectarea străzilor existente cu strada Libertății.


Propunerea noastra va genera creșteri semnificative pentru confortul participantilor la trafic. Prezenta documentație tehnico-economica trateaza modul de îmbunătățire a infrastructurii aferente obiectivului studiat, precum si la unitățile de stat sau private care îsi desfasoara activitatea în zonele aferente. Venind în întâmpinarea celor de mai sus, prezentul proiect oferă un răspuns printr-o investiție care sa fie la standarde europene privind calitatea, mentenanta, siguranța circulației, confortul acesteia.

C       Lucrările au urmărit respectarea următoarelor condiții:

( - aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzători categoriei străzii, asigurându-se condiții mai bune de transport, deci o îmbunătățire a siguranței în circulația auto, în raport cu situația existenta;

- asigurarea scurgerii apelor pluviale spre emisari, în condiții cât mai bune (cu protejarea infrastructurii sistemului rutier).

3. DATELE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI


a) Zona si amplasamentul

Prahova este un județ aflat în regiunea istorică Muntenia din România. Este al treilea cel mai populat județ din România, după București, oraș aflat în vecinătatea sa și județul Iași, deși este doar al 33-lea din țară ca suprafață. De asemenea, este unul dintre cele mai urbanizate județe ale țării, cu două municipii și alte 12 orașe. Prinicipalul centru urban este municipiul Ploiești, reședința județului, oraș cunoscut pentru industria de prelucrare a petrolului, care se și extrage în zonele deluroase ale județului, în preajma orașelor Boldești-Scăeni și Urlați.

Județul are un relief deosebit de variat, începând de la culmile Carpaților Meridionali (Munții Bucegi) și Orientali (grupa Carpaților Curburii — Munții Baiului, Grohotiș și Ciucaș) în nord, urmate de dealurile subcarpatice în centru, și Câmpia Piemontană a Ploieștilor (parte a Câmpiei Române) în partea de sud. Munții din nord pot fi trecuți pe valea Prahovei către pasul Predeal de pe teritoriul județului vecin Brașov, sau prin Pasul Bratocea, pe Teleajen, ambele drumuri ducând către Brașov.

Marea majoritate a rețelei hidrografice a județului face parte din bazinul hidrografic al Ialomiței, râu ce curge prin extremitatea sudică a județului, formând limita cu județul Ilfov. Principalele râuri care se varsă în Ialomița și curg în județul Prahova sunt râul Prahova (cu afluentul său Teleajen și micul său bazin hidrografic cuprinzând râuri ca Slănicul, Vărbilăul, Drajna) și râul Cricovul Sărat. O mică parte din apele județului, aflate în nord-est (râurile Zeletin, Chiojdul) fac parte din bazinul hidrografic al Șiretului, el ? fiinH drenate de râul Bâsca Chiojdului, afluent ai buzăului

Climaîu! în regiune          1

Climatul este temperat continental moderat cu unele influente estice ce provoacă viscol in anotimpuî rece. Climatul este diferențiat pe trepte de relief cu medii anuale ale temperaturii aerului situate intre 2 grad* Celsius pe crestele munților si 10 grade Celsius in zonele de câmpie. Precipitațiile scad dinspre nord spre sud si dinspre vest spre est cu valori intre 1300 mm si 540 mm anual. Vânturile dominante simt cele de vest in sezonul rece fiind prezent viscolul.

Hidrografia este tributara in mare parte râului Prahova care la rândul lui este afluent al Ialomiței , cu afluenții Doftana, teleajen, cricov. Lacurile naturale sunt fie limane fluviatile (Balta doamnei, Saracineanca, Fulga) fie lacuri din zona subcarpatica (Vitioara, Slanic). In ceea ce privește lacurile artificiale, este demn de menționat lacul Paltinu construit pe râul Doftana.

 • b) Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat

Lucrările se afla pe terenul CONSILIULUI LOCAL PLOIEȘTI, in urma Hotărârii nr 26 privind efectuarea unui schimb de terenuri intre CONSILIUL LOCAL A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI si SC HEIN ROMANIA SA. Proiectul se încadrează ca si activitati în cele de tipul renovarea, dezvoltarea urbana.

 • c) Situația ocupărilor definitive de teren:Suprafața totala, reprezentând terenuri din intravilan drum au fost astfel proiectate încât sa asigure accesul din zona.

 • d) Studii de teren:

Lucrările de ridicare a detaliilor s-au executat cu statia totala si au cuprins:

• ridicarea topografica a zonei.

Lucrările de ridicare a profilelor transversale si a detaliilor suplimentare se vor executa pe cel puțin 15m înainte si 15m după sfârșitul proiectului.

 • 1) Profîlele transversale se vor executa în sensul de creștere a kilometrajului de la stânga la dreapta în toti pichetii.

 • 2) Prin ridicări suplimentare se vor culege toate detaliile privind cotele si pozițiile necesare pentru alcătuirea planului de situație.

Date seismice

Conform STAS 11 100/1993, se situează in interiorul izoliniei de intensitate macroseismica 1 = 81 (opt) pe scara MSK unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de revenire de 50 ani.


SOLUȚIA TEHNICA

Tipologia si categoria străzilor cu tipul de trafic aferent ne conduce la alegerea sistemelor rutiere în funcție de caracteristicile tronsoanelor omogene.

In conformitate cu starea actuala a terenului s-au identificat următoarele soluții propuse pentru lucrările de modernizare .

Structura sistemului rutier este următoarea:

 • 1.Carosabil

 • • 4 cm BA 16

 • • 6 cm BAD25

 • • 15 cm piatra sparta

 • • 20cm balast stabilizat

 • • 25 cm balast de rau

 • • 10 cm nisip 0-7mm

Durata de serviciu a unui astfel de sistem nu depășește 7 ani. (normativ)

 • 2. Trotuare

 • • borduri 30x25cmpe fundație de nisip 35x20cm

 • • beton Bl00 in grosime de 25 cm

 • • strat asfalt 2 cm grosime.


Profilul in lung

Panta — 0.002 %

DURATA DE REALIZARE                               \   " J /


10 zile lucratoare                                                                     fa. V"

A                                                                                                                        -X         O

In aceasta durata nu sunt incluse activitati efectuate înainte de semnarea---

contractului de finanțare.

AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU

 • 1. avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea si oportunitatea investiției;

 • 2. certificatul de urbanism;

 • 3. avize de principiu privind rețelele din zona drumului

 • 4. autorizație de construcție

VALOARE ESTIMATA INVESTIȚIE: 226.669,18 Lei fara TVA


ctErl


MKf/l sx

S.fî.t.

‘O


OBIECTIV: OBIECTUL: ANTEMASURATOARE:

Beneficiar: Proiectant: Executant:


DRUM ACCES STRADA LIBERTĂȚII, PPLOIESTI, PRAHOVA ASFALTARE DRUM ACCES STRADA LIBERTĂȚII LUCRĂRI


Antemasuratoare

lista cu cantitati de lucrări fara preturiNr.

Simbol

Denumire

UM

Cantitate

0

1

2

3

4

i

RPCB18G

#

Spargere strat asfalt cu mijloace mecanice

mc

6.78

2.15m*9m*0.35m=

= +6.773

= 6.77

ROT =6.78

2|TSC07XF

Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,81-1,2 mc inpamcu umid.nat.descarc.in auoveh. teren cat.iii

100 mc

4.32

(0.7m*617mp)/100=

= +4.319

= 4.32

ROT =4.32

3

TRI1AA01 C2

Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...mărunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2

tona

790.00

+12.000

431.9mc*1.Bto\mc= +777.420

12 to asfalt decopertat


41TRA01A25 (Transportul rutier al...pamanjului sau molozului cu autobasculanta [tona |p dist.=25 km


12 to asfalt decopertat

432 mc pamant* 1.8to\mc= +777.600


= 789.42

ROT = 790


790.00


+12.000


= 789.6

ROT = 790

5|7106013 [Strat nisip 0-7 mm in grosime de 10 cm

[mc       |         61.70

0. Im* 617mp=

= +61.700

= 61.7 ROT = 61.7

6|AUT4005 |Compactor static...autoprop. ,cu rulouri(vaIturi),r8-Î4;de 14tf

[ora       |           4.32

0.007ore\mp* 617mp=

= +4.319

= 4.32 ROT = 4.32

155.00


7

DA06B1

Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand funcția de

mc

rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere

mecanica;


0.25m*617mp= +154.250


8Î200Î0379 1ĂMESTEC PTR STR STABILIZATE EXEC DIN BALAST CU 5 % [CIMENTPi©£3ir|11

TRA01A25

Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu

tona

887.00

autobasculanta pe dist.= 25 km.

+83.295

to balast

83.295 to nisip

381.4085 +381.409

211.4058 +211.406

210.8 to

+210.800


to piatra sparta


balast stabilizat


= 886.91

ROT = 887

12

RpDB20G

Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de:...6 cm cu asternere

mp

477.00

%

mecanica;

617mp - 140mp trotuare= +477.000


13,20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD25


(0.0 6m* 477mp) * 2 . ^țo\mc=


14ÎRpDB20E (Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de....4 cm cu asternerelmp |%[mecanica; I


617mp-140mp trotuare= +477.000


15,20018326 ^Mixtura asfaltica BA16


(0.04m* 4 77mp)* 2.4to\mc=


16TRA01A25 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu [autobasculanta pe dist.= 25 km.


transport mixturi asfaltice 68.7to bad25 + 45.8 bal6 = +114.541


17 DE09B1 iBorduri de piatra pentru trotuare avand dimensiuni [fundație de nisip 35 x20 cm;


70m*2 sensuri=

+140.000


T8[TRA01A25[Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu

_____

43.44 to borduri


autobasculanta pe dist.= 25 km.


= 477

ROT = 477


68.70


+68.688


= 68.69 ROT = 68.7


477.00


= 477 ROT =477
19'ACD21A%


Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completări, egalizări, pante si umpluturi în canale in execuție...prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 mm

(0.25m grosime*70m lungime*lm lățime)*2 sensuri=


19.L] 2100933 Beton de ciment B 100 stas 3622

20 RPCS09B# Trotuar...asfalt,2 cm gros,turnat pe fundație beton exist.fara reparare mp [denivelări,supr > 20 mp

36.05

140.00


(70m lungime *lm latime)*2 sensuri= +140.000

Note:ÎNTOCMIT,= 140

ROT = 140OBIECTIV:

OBIECTUL:

ANTEMASURĂTOARE:

Beneficiar:

Proiectant: Executant:


DRUM ACCES STRADA LIBERTĂȚII, PPLOIESTI, PRAHOVA ASFALTARE DRUM ACCES STRADA LIBERTĂȚII LUCRĂRILISTA

cuprinzând consumurile de resurse materiale
Nr. crt.

Denumirea resursei materiale

!

Greutate -tone-

U.M.

Consum

0

1

2

3

4

1

20010379 AMESTEC PTR STR STABILIZATE EXEC DIN BALAST CU 5 % CIMENT

mc

124.00

210.80

2

6202806 Apa industriala pentru lucr.drumurî-terasamente in cisterne

mc

49.85

49.85

3

6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la rețea

mc

6.50

6.50

4

2200379 Balast sortat spalat de mal 0-70 mm

mc

203.21

345.45

5

2100933 Beton de ciment B 100 stas 3622

mc

36.05

81.83

6

2600189 Bitum pentru drumuri tip D 40/ 50 stas 754

Kg

602.00

0.66

7

20010444 Bitum taiat (cut-back)

t

0.67

0.67

8

20010457 Borduri din roci eruptive de 30X25 cm

kg

27,860.00

27.86

9

2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci

kg

175.00

0.18

10

2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci

kg

574.00

0.58

11

6200975 Combustibil lichid ușor tip 1, stas 54

kg

140.00

0.15

12

2100878 Fiier de calcar tip 1 vrac s 539

kg

1,680.00

1.68

13

7819201 Material mărunt

%

14

20018326 Mixtura asfaltica BÂ16

t

45.80

45.80

15

20018325 Mixtura asfaitica tip BAD25

t

68.70

68.70

16

2200771 Nisip dublu concas roci magmat spalat 0-3

kg

1.91

0.00

17

2200642 Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm

mc

7.00

9.45

18

2200513 Nisip sortat nespălat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm

mc

1.96

2.65

19

2200525 Nisip sortat nespălat de rau sî lacuri 0,0-7,0 mm

mc

12.60

17°1

20

2200525 Nisip sortat nespălat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm

mc

61.70

83.30

21

3421920 Otel patrat lam.caid s 334 OL 37-1 K IT = 50

kg

13.36

0.01

22

2201658 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.

mc

18.80

28.20

23

2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.

mc

112.88

169.32

Greutate Totala:

1,150.64


întocmit,


OBIECTIV: OBIECTUL: ANTEMASURATOARE:

Beneficiar:

Proiectant:

Executant:


Nr. crt.

Denumirea meseriei

Consumul cu manopera - (om/ore) -

0

1

2

1

10131 Asfaltator categoria a lll-a

72.50

2

10141 Asfaltator categoria a IV-a

30.80

3

10151 Asfaltator categoria a V-a

27.19

4

10231 Betonist categoria a lll-a

27.12

5

10631 Drenorcanalist categoria a lll-a

301.00

6

229921 Muncitor deservire c-tii mașini categoria a Il-a

41.98

7

29931 Muncitor deservire construcții mașini categoria I

0.01

8

19921    Muncitor deservire constructii-montaj categoria a Il-a

40.97

9

319721 Muncitor incarcare-descare materiale categoria a ll-a

276.50

10

12821    Pavator categoria a ll-a

49.29

11

12831    Pavator categoria a lll-a

27.30

12

12811 Pavator categoria I

104.64

13

19621 Săpător categoria a ti-a

22.96

întocmit,


OBIECTIV: OBIECTUL: ANTEMASURĂTOARE: Beneficiar:

Proiectant:

Executant:cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

Nr? crt.

Denumirea utilajului de construcții

Ore de funcționare

1

5603

Autocisterna cu dîspde strop cu m.a.j. 5-8t

4.95

2

3546

Autogreder pina la 175cp

11/J31

3

4047

Autogudronator 3500-36001

0.57

4

3702

Betoniera cu cădere libera actionata electric 101-250 I

11.38

5

4033

Celula de bitum ptinst.mixturi asfaltice 20t

1.14

6

2801

Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg

2.37

7

4005

Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf

56.25

8

4008

Compactor static autoproppe pneuril 0,1 -16tf

35.30

9

1641

Excavator pe senile, hidraulic, mot.ard.int. 0,81-1,2 mc

9.24

10

6702

Macara de fereastra 0,15tf

1.36

11

2509

Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min

2.37

12

4055

Repartizator

19.18

13

2000000 Tirfor1,5Tf

8.75

14

4029

Topitorde bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 I

1.40

15

2000001 Vibrator cu butelie

21.00

întocmit,IZZ


OBIECTIV: OBIECTUL: ANTEMASURATOARE:

Beneficiar:

Proiectant:

Executant:I

DRUM ACCES STRADA LIBERTĂȚII, PPLOIESTI, PRAHOVA ASFALTARE DRUM ACCES STRADA LIBERTĂȚII LUCRĂRI


LISTA cuprinzând costurile privind transporturileTipul de transport


] Tone [knTpar-tran- I curși

s porta te


Ore de funcționare


4

1

Transport rutier

11TRA01A25 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= | 25 km.

1,045.50

25.00j

0.50

2? TRA01A25P Transportul rutier al...pământului sau molozului cu autobasculanta dist.=25 km

790.00

25.00[

0.50


întocmit,


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULU

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

Vi

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Drum acces din strada Libertății"

si a emis:


PREȘEDINTE, Alexandru Palas

SECRETAR,

Sanda DraguleaCOMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROIECȚIA MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Drum acces din strada Libertății”

9

si a emis:
Data:


COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE

LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Drum acces din strada Libertății”

si a emis :