Hotărârea nr. 302/2013

Hotãrârea nr. 302 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Amenajare strapungere strada Grindului ”

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 302

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Amenajare străpungere strada Grindului ”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive al domnului primar Iulian Badescu si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Amenajare străpungere strada Grindului”

Având in vedere prevederile art.44, alin.l din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificata si completata;

In temeiul art.36 alin.4, lit.d, din Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, republicata si reactualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Amenajare străpungere strada Grindului” conform anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Direcția Tehnic Investiții va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3 : Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.


PRIMĂRIA MUNKIHULUPLCHESn

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Amenajare străpungere strada Grindului”

Serviciul Reaparatii si Investiții Drumuri, din cadrul Direcției Tehnic Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești, propune spre aprobare studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Amenajare străpungere strada Grindului”.

Investiția prevede realizarea unui drum de acces din Intrarea Grindului către proprietățile aferente, prin strada Trotus pana la intersecția străzilor Ecaterina Teodoroiu cu Soldat Erou Necunoscut. Se va realiza un drum cu doua benzi de circulație cu latimea carosabilului de 4 m (benzi de 2 m cu trotuare de 0,5 m).

Principalii indicatori tehnico - economici ai investii

tiei sunt:

Nr. crt

Nr.crt

Valoare totala - lei (inel TVA)

Eșalonare investiție

Durata înv.

Capacitati

0

1

2

3

4

5

Amenajare străpungere strada Grindului

645.659

2013

12 zile

Suprafața totala =

1.160 mp

Fata de cele prezentate inaintam Consiliului Local al municipiului Ploiești spre analiza si aprobare proiectul de hotarare “Amenajare străpungere strada Grindului”.

RAPORTDE SPECMIIATEprivind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul “Amenajare străpungere strada Grindului

Proiectul concura la atingerea obiectivelor de dezvoltare a transportului prin modernizarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere, prin realizarea unor cai de cmunicatie rapide.

In urma analizei efectuate s-a evidențiat necesitatea rebilitarii rețelelor de infrastructura stradala. Necesitatea acestui proiect a aparut datorita lipsei unui drum de acces care sa ajute la interconectarea străzilor Intrarea Grindului, Trotus, Ecaterina Teodoroiu.

Investiția prevede realizarea unui drum de acces din Intrarea Grindului către proprietățile aferente, prin strada Trotus pana la intersecția străzilor Ecaterina Teodoroiu cu Soldat Erou Necunoscut. Se va realiza un drum cu doua benzi de circulație cu latimea carosabilului de 4 m (benzi de 2 m cu trotuare de 0,5 m).

Principalele lucrări propuse a se realiza sunt:

4- Carosabil

 • - BA16-4cm;

 • - BAD 25-6 cm ;

 • -  piatra sparta - 15 cm ;

 • -  balast stabilizat - 20 cm ;

 • -  balast de rau - 25 cm ;

 • -  nisip-10 cm.

4 Trotuare

 • -  borduri 30x25 cm pe fundație de nisip 35x20 cm ;

 • -  beton B100 in grosime de 25 cm ;

 • -  strat asfalt- 2 cm.

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Nr.

crt

Nr.crt

Valoare totala - lei (inel TVA)

Eșalonare investiție

Durata înv.

Capacitati

0

1

2

3

4

5

Amenajare străpungere strada Grindului

645659

2013

12 zile

Suprafața totala =

1.160 mp

) IM

cnuEXEirnv


MIIIAI3AIAMANDJ

r

SERVOULREPARAMS

EjKs.c.Servicii de (gospodărire SI           Urbană Ploiești sr.i

C.U.I. 27449967  J29/1212/01.10.2010  RO27449967

[TU          '

Ploiești, Str.Vaieni nr. 32, tel:0244-525252. fax:0244-510353 cod

*■


postat 10004-6


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării : AMENAJARE STRĂPUNGERE STRADA GRINDULUI MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

1 euro = 4,4339 lei

O

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

*' 7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

~1l3

Amenajări pentruprot. mediului si aducerea’la-starea inițial:

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare sî asistenta tehnica

3.1

Studii teren "

0.000

0.000

0,000

0.000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

1.000

0.226

0.240

1.240

0.280

3.3

Proiectare si inginerie

13.249

2.988

3.180

16.429

3.705

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

35

Consultanta------------------------------------------

- 4.416

0,996

1.060

5.476

1.235

3.6

Asistenta tehnica

6.625

1.494

1.590

8.215

1.853

rV

TOTAL CAPITOL 3

25.290

5.704

6.070

31.360

7.073

CAPITOLUL 4

Chelujeli pentru inyeșțitiajfebaga

-

4.1

Construcții si instalații -

441.643

99.606

105.994

547.637

123.511

4.2

Montaj utilaje tehnologice j

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0,000

0.000

0,000

0,000

4.5

Dotări

0,000

0,000

0.000

0,000

0.000

4.6

Active necorporale

- - 0.000

0.000

0.000

0.000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

441.643

99.606

105.994

547.637

123.511

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5,1,1, Lucrări de construcții

1.325

0.299

0.318

1.643

0.371

5,1,2, Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.000

0,000

0,000

0.000

0.000

5,2,1, Comision ISC 0,8 %

3.533

0.797

0.848

4.381

0.988

5,2,2, Cota aferenta CSC 0,5 %

2.208

0.498

0.530

2.738

0.618

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %

46.693

10.531

11,206

57.900

13.058

TOTAL CAPITOL 5

53.760

12.125

12.902

66.662

15.035

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării:

AMENAJARE STRĂPUNGERE STRADA GRINDULUI MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

1 euro = 4,4339 lei

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (

fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

raniTm ine

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

-6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

520.693

117.435

124.966

645.659

145.619

Din care C + M

442.968

99.905

106.312

549.280

123.882


DIRECTOR DIRECȚIE PROIECTARE,

Mariul PAN0NTE

COORDONATOR,

Ing.Maria PRUNDUREL

AMENAJARE STRĂPUNGERE STRADA GRINDULUI, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

Proiect nr.:                52/2013

Faza de proiectare :      STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectant de specialitate : S.C.SERVICH DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOII Vi i SRL uoneiiciaf:              MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PIESE SCRISE •! PIESE DESENATE


&

■ir

Proiect nr. 52 /2013 - STUDIU DE FEZABILITATE

« AMENAJARE STRĂPUNGERE STRADA GR 1NDULUL MUNICIPIUL PLOIEȘTI. JUDEȚUL PRAHOVA »


FISA RESPONSABILITĂȚI

DIRECTOR GENERAL:         - Donald Nicolae CONSTADIRECTOR GENERAL ADJUNCT : - Ovidiu NEGULESCU

DIRECTOR PROIECTARE, ÎNTREȚINERE DOMENIU PUBLIC: - Marius PANAINTEDOCUMENTAȚIE ECONOMICA: - Ing. Maria PRUNDI REI

Proiect nr. 52 72013 - STUDIU DL FEZABILITATE


« AMENAJARE STRĂPUNGERE STRADA GRINDULUI,MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA»

PIESE SCRISE

I. M e!nori u tehn ic gen erai

2 Deviz general


PIESE DESENATE

I. Suport Topografic pentru Plan de Situație


2. AMPLASAMENTUL (ȚARĂ, REGIUNEA, JUDEȚUL, LOCALITATEA)

Tara: România

Regiunea: Sud Muntenia

Județul: Prahova

Localitatea: Ploiești

SITUAȚIA TRONSONULUI STUDIAT: - 200 beton existent - 960 mp drum pietruit

S total = 1160 mp

Investiția prevede realizarea unui drum de acces din Intrarea Grindului către proprietățile aferente, prin strada Trotus pana la intersecția străzilor Ecaterina Teodoroiu cu Soldat Erou Necunoscut.. Se va realiza un drum (strada după caz) cu doua benzi de circulație cu latimea carosabilului de 4 m (benzi de 2 m cu trotuare de 0.5 m lățime). Se circula cu max 20 km/h in localitate.3. TITULARUL INVESTIȚIEI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

4. BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

5. ELABORATORUL DOCUMENTAȚIEI


INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

 • 1. SITUAȚIA ACTUALA SI INFORMAȚII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

România are o rețea de infrastructura, inclusiv rutiera (în limitele stării de viabilitate), care asigura realizarea conectării tuturor localităților la rețeaua naționala de transport si la sistemele internaționale de transport. Prin poziția geografica si prin rețeaua de infrastructura, România îndeplinește un rol deosebit în rețeaua transporturilor continentale si intercontinentale pe principalele traiecte geografice O Vest-Est si Nord-Sud, fiind traversata de coridoarele IV (Berlin/Nurenberg - Praga -Budapesta-Arad -București - Constanta - Istanbul - Salonic), VII (Dunarea, cu brațul Sulina si Canalul Dunare-Marea Neagra) si IX (Helsinki - St. Petersburg -Moscova - Pskov - Kiev - Ljubasevka - Chisinau - București - Dimitrovgrad -Alexandroupolis).

Integrarea infrastructurii românești în rețelele europene de transport are în vedere promovarea interconectării si interoperativitatii rețelelor existente prin concentrarea atenției asupra unor "artere de infrastructuri specifice" care strabat zone geografice si leaga principale centre economice si sociale.

Construcția si modernizarea rețelelor de infrastructura contribuie la integrarea graduala a regiunii si respectiv a tarii în familia tarilor continentului European si pune în valoare resursele economice si turistice, rețelele de infrastructure devenind astfel adevarate „artere hrănitoare” ale pieței economice si sociale.

Prezenta propunere de proiect are ca obiective:

- îmbunatatirea infrastructurii fizice de acces O " îmbunatatirea accesuiui ia servicii de baza pentru populația riverana

Proiectul concura la atingerea obiectivelor de dezvoltare a transportului prin modernizarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere, prin realizarea unori cai de comunicație rapide .După parerea noastra esențial si cel mai important într-o clasificare non-exhaustiva, vom face următoarea clarificare:

Necesitatea acestui proiect a aparut datorita necesității de acces a populației riverane la proprietățile aferente.

Conform art. 22 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificările si completările ulterioare, „administrarea străzilor din oraș se asigura de către consiliile locale”. Potrivit dispozițiilor art. 40 alin. (1) din același act normativ, “străzile trebuie sa fie semnalizate si menținute de către administratorul acestora în stare tehnica corespunzătoare desfășurării traficului în condiții de siguranța”.

Prin compartimentul sau de specialitate de administrare a străzilor, entita'


responsabila cu implementarea prezentului proiect, CONSILIUL LOCA^ȘLdîfeSȚI asigura îndeplinirea acestei obligații legale.

z$•/

[I O;       -.JXY

2. DESCRIEREA INVESTIȚIEI

In urma analizei efectuate pe termen lung, s-a evidențiat necesitate^^gblfi^rii


rețelelor de infrastructura stradala, inclusiv a zonelor care fac obiectul prBzefffului proiect. Necesitatea acestui proiect a aparut datorita lipsei unui drum de acces care sa ajute la interconectarea străzilor existente cu strada k

Propunerea noastra va genera creșteri semnificative pentru confortul participantilor la trafic. Prezenta documentație tehnico-economica trateaza modul de îmbunătățire a infrastructurii aferente obiectivului studiat, precum si la unitățile de stat sau private care îsi desfasoara activitatea în zonele aferente. Venind în întâmpinarea celor de mai sus, prezentul proiect oferă un răspuns printr-o investiție care sa fie la standarde europene privind calitatea, mentenanta, siguranța circulației, confortul acesteia.

Lucrările au urmărit respectarea următoarelor condiții:


 • - aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzători categoriei străzii, asigurându-se condiții mai bune de transport, deci o îmbunătățire a siguranței în circulația auto, în raport cu situația existenta;

 • - asigurarea scurgerii apelor pluviale spre emisari, în condiții cât mai bune (cu protejarea infrastructurii sistemului rutier).

3. DATELE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

a) Zona si amplasamentul

Prahova este un județ aflat în regiunea istorică Muntenia din România. Este al treilea cel mai populat județ din România, după București, oraș aflat în vecinătatea sa și județul lași, deși este doar al 33-lea din țară ca suprafață. De asemenea, este unul dintre cele mai urbanizate județe ale țării, cu două municipii și alte 12 orașe. Prinicipalul centru urban este municipiul Ploiești, reședința județului, oraș cunoscut pentru industria de prelucrare a petrolului, care se și extrage în zonele deluroase ale județului, în preajma orașelor Boldești-Scăeni și Urlați.

Județul este cunoscut și pentru regiunea turistică Valea Prahovei, aflată în partea de nord-vest și pentru zona viticolă Dealul Mare, cu podgoriile de la Tohani și Valea Călugărească.

Geologia regiunii

Județul are un relief deosebit de variat, începând de la culmile Carpaților Meridionali (Munții Bucegi) și Orientali (grupa Carpaților Curburii — Munții Baiului, Grohotiș și Ciucaș) în nord, urmate de dealurile subcarpatice în centru, și Câmpia Piengiontană a Ploieștilor (parte a Câmpiei Române) în partea de sud. Munții din nordpe valea Prahovei către pasul Predeal de pe teritoriul județului vecinvB'ra^ prin Pasul Bratocea, pe Teleajen, ambele drumuri ducând către Brașov. ;

Marea majoritate a rețelei hidrografice a județului face parte din al lalomiței, râu ce curge prin extremitatea sudică a județului, Wm^nâ^Brp^ județul Ilfov. Principalele râuri care se varsă în Ialomița și curg în

sunt râul Prahova (cu afluentul său Teleajen și micul său bazirTTWfografic cuprinzând râuri ca Stanicul, Vărbilăul, Drajna) și râul Cricovul Sărat. O mică parte din apele județului, aflate în nord-est (râurile Zeletin, Chiojdul) fac parte din bazinul hidrografic al Șiretului, ele fiind drenate de râul Bâsca Chiojdului, afluent al Buzăului.

Climatul în regiune

Climatul este temperat continental moderat cu unele influente estice ce provoacă viscol in anotimpul rece. Climatul este diferențiat pe trepte de relief cu medii anuale ale temperaturii aerului situate intre 2 grade Celsius pe crestele munților si 10 grade Celsius in zonele de câmpie. Precipitațiile scad dinspre nord spre sud si dinspre vest spre est cu valori intre 1300 mm si 540 mm anual. Vânturile dominante sunt cele de vest in sezonul rece fiind prezent viscolul.

Hidrografia este tributara in mare parte râului Prahova care la rândul lui este afluent al lalomiței , cu afluenții Doftana, teleajen, cricov. Lacurile naturale sunt fie limane fluviatile (Balta doamnei, Saracineanca, Fulga) fie lacuri din zona subcarpatica (Vitioara, Slanic). In ceea ce privește lacurile artificiale, este demn de menționat lacul Paltinu construit pe râul Doftana.

b) Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat

Lucrările se afla pe terenul CONSILIULUI LOCAL PLOIEȘTI,

Suprafața totala, reprezentând terenuri din intravilan 1160 mp: Lucrările de drum au fost astfel proiectate încât sa asigure accesul cu autovehiculul la proprietățile din zona.

c) Studii de teren:

Lucrările de ridicare a detaliilor s-au executat cu statia totala si au cuprins:

• ridicarea topografica a zonei.

Lucrările de ridicare a profilelor transversale si a detaliilor suplimentare se vor executa pe cel puțin 15m înainte si 15m după sfârșitul proiectului.

 • 1) Profilele transversale se vor executa în sensul de creștere a kilometrajului de la stânga la dreapta în toti pichetii.

 • 2) Prin ridicări suplimentare se vor culege toate detaliile privind cotele si pozițiile necesare pentru alcătuirea planului de situație.


  Date seismice

  Conform STAS 11 100/1993, se situează in interiorul izoliniei de intensitate';?^ macroseismica I = 81 (opt) pe scara MSK unde indicele 1 corespuna^tiner p'ț medii de revenire de 50 ani.|S

SOLUȚIA TEHNICA                         .           ' V

Tipologia si categoria străzilor cu tipul de trafic aferent ne conduce la alegerea sistemelor rutiere în funcție de caracteristicile tronsoanelor omogene.

în conformitate cu starea actuala a terenului s-au identificat următoarele soluții propuse pentru lucrările de modernizare .

Structura sistemului rutier este următoarea:

1 .Carosabil

 • • 4 cm BA 16

 • • 6 cm BAD25

 • • 15 cm piatra sparta

 • • 20cm balast stabilizat

 • • 25 cm balast de rau

 • • 10 cm nisip 0-7mm

Durata de serviciu a unui astfel de sistem nu depășește 7 ani. ( normativ)

 • 2. Trotuare

 • • borduri 30x25cm pe fundație de nisip 35x20cm

 • • beton B100 in grosime de 25 cm

 • • strat asfalt 2 cm grosime.                                    ........

Profilul in lung

Panta - 2.8 %

DURATA DE REALIZARE

12 zile lucratoare

în aceasta durata nu sunt incluse activitati efectuate înainte de semnarea O contractului de finanțare.

AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU

 • 1. avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea si oportunitatea investiției;

 • 2. certificatul de urbanism;

 • 3. avize de principiu privind rețelele din zona drumului

 • 4. autorizație de construcție

VALOARE ESTIMATA INVESTIȚIE: 441.642,89 Lei fara TVA


OBIECTIV: OBIECTUL:

ANTEMASURATOARE: Beneficiar:

Proiectant:

Executant:Simbol |


STRĂPUNGERE STRADA GRINDULUI, MUN. PLOIEȘTI, JUD. LUCRĂRI PROPRIU-ZISE STRADA PROPUSA S=349 MP


Antemas urătoare lista cu cantîtati de lucrări fara preturi

______________________Denumire___________________ _____________________________2_________________________ Săpătură mecanica cu exacavatorul pe senile de 0,81-1,2 mc cu motor termic si echipament de draglina in pamant cu umiditate naturala...teren cat III descărcare in autovehicul


(0.7M*349MP)/100=UM

___3

100mc


Cantitate
2

TRI1AA01

Incarnarea materialelor, grupa a-grele si...mărunte,prin aruncare

tona

440.00

C2

rampa sau teren-auto categ.2

244.3MC*1.8TO\MC= +439.740


= 439.74

ROT = 440

3

TRA01A25 P

Transportul rutier al...pământului sau molozului cu autobasculanta d ist.=25 km

tona

440.00

440TO +440.000

=

s

= 440 ROT =440

4|7106013 |NisipO-7mm              y

mc

34.90

0.1M*349MP=

= +34.900

= 34.9 ROT =34,9

5|AUT4005

Compactor static...autoprop. ,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf

ora

2.45

0.00 7ORE\MP* 34 9MP=

= +2.443

= 2.44 ROT =2.45

6

DA06B1

Strat de agregate naturale ci li nd rate (balast), avand funcția de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;

mc

69.80

0.2M*

349MP=

= +69.800= 69.8

ROT =69.8

7

20010379

AMESTEC PTR STR STABILIZATE EXEC DIN BALAST CU 5 % CIMENT

mc

69.80

0.2M*349MP=

= +69.800

= 69.8

ROT =69.8

8|AUT4005 |Compactor static...autoprop. ,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf

ora

2.45

0.00 7ORE\MP* 34 9MP=


9DA12B1


Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu mc asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;
0

1

2

0.15M*349MP=

li

' =^>+52\35f0\.

= ^2.35 J

'Al /

fe

V >■

10

TRA01A25

Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.

:—---

= +34.900

34.9 TO NISIP

171.757 TO BALAST +171.757

118.66 TO BALAST STABILIZAT +118.660

119.63 TO PIATRA SPARTA +119.630


= 444.95

ROT =445


11 RPDB20G Asfalt turnat pe partea carosabila, cu gros.de 6cm, astern.mec. #
70M LUNGIME * 4 M LĂȚIME +280.000


= 280

ROT = 280


Î2|200Î8325 |Mixtura asfaltica tip BAD25


40.40


(0.0 6M* 28 OMP)* 2.4TO\MC=

+40.320

= 40.32 ROT =40.4

13

RpDB20E %

Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de:...4 cm cu asternere mecanica;

mp

280.00

280MP=

+280.000


14]20018326 |Mixtura asfaltica BA 16


(0.04M*280MP)*2.4TO\MC=


= 280 ROT =280


26.90


= +26.880


= 26.88

ROT =26.9

15

TRA01A25

Transportul rutier al... materialelor, semifabricate lor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.

tona

67.40

40.4 TO BAD25+26.9TO BA16=                                                                            = +67.341

= 67.34 ROT =67.4

16

DE09B1

Borduri de piatra pentru trotuare avand dimensiuni de 30 x 25 cm pe fundație de nisip 35 x20 cm;

m

140.00

70M*2 SENSURI=

+140.000


= 140 ROT =140

17

TRA01A25

Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu

tona

43.50

autobasculanta pe dist= 25 km.

43.44 TO BORDURI


18 ACD21A% Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completări, egalizări, pante si umpluturi in canale in execuție...prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 mm


70M*0.25M*0.5M*2=
18.L

19 RPCS09B#Trotuar...asfalt,2 cm gros,turnat pe fundație beton exist,fara repara^


OBIECTIV:

OBIECTUL:

ANTEMASURATOARE:

Beneficiar:

Proiectant:

Executant:


STRĂPUNGERE STRADAGRINDULUIMUN^ZoiE^h LUCRĂRI PROPRIU-ZISE STRADA PROPUSA S=195 MP


An te mas urătoare lista cu cantitati de lucrări fara preturi


195 MP=

+195.000


_______________________Denumire_______________________ _____________________________2_____________________________

Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de:...6 cm cu asternere mecanica;


2|20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD25


(0.0 6M*195MP)* 2.4TO\MC=Cantitate


= 195

ROT = 195


28.10


+28.080


= 28.08 ROT =28.1

3

RpDB20E %

Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de:...4 cm cu asternere mecanica;

mp

195.00

195 MP= +195.000

=

= 195

ROT = 195

4|20018326 |Mixtura asfaltica BA16

t

18.80

(0.04*195)* 2.4TO\MC=

= +18.720

= 18.72

ROT =18.8

5

TRA01A25

Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.

tona

47.00

28.1

TO BAD25 + 18.8TO BA16=

= +46.941

= 46.94

ROT = 47OBIECTIV: OBIECTUL:

ANTEMASURĂTOARE:

Beneficiar: Proiectant:

Executant:


STRĂPUNGERE STRADA GRINDULUI, MUN. PLOIEȘTI, JUD. PRA LUCRĂRI PROPRIU-ZISE STRADA PROPUSA S=616 MP


Antemasuratoare
lista cu cantitati de lucrări fara preturi200MP*0.25M=


______________________Denumire _____________________________2 Demolare beton,cu miji mecanice= +50.000


= 50

ROT = 50

2

TRI1AA01 C2

Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...mărunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2

tona

2.50

2.5TO

BETON SFARAMAT

= +2.500

= 2.5

ROT =2.5

3

TRA01A25 P

Transportul rutier al...pământului sau molozului cu autobasculanta dist."25 km

tona

2.50

TRANSPORT PAMANT 2.5 TO

= +2.500


= 2.5

ROT =2.5

4

TsC07XF

Săpătură mecanica cu exacavatorul pe senile de 0,81-1,2 mc cu motor termic si echipament de draglina in pamant cu umiditate naturala...teren cat III descărcare in autovehicul

100mc

3.08

(0.5m* 616mp)/100=

= +3.080

= 3.08

ROT =3.08

5

TRA01A25 P

Transportul rutier al...pământului sau molozului cu autobasculanta dist.=25 km

tona

555.00

308MC*1.8T0\MC= +554.400

=

= 554.4

ROT = 555

6(7106013

Nisip 0-7 mm

mc

61.60

616MP*0.1M=

= +61.600

= 61.6

ROT =61.6

7|AUT4005 |Compactor static...autoprop. ,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf

ora

4.32

0.007ORE\MP*616MP=

= +4.312

= 4.31

ROT =4.32

8

DA06B1

Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand funcția de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu așterne re mecanica;

mc

154.00

0.25M*616MP= +154.000

v    V,

De

9

20010379

AMESTEC PTR STR STABILIZATE EXEC DIN BALAST CU 5 % CIMENT

mc      i1

2

0.2*616MP= +123.200

tir-            '.■■■?

. ; '' = '123£-2 |

ROT/A 12^5. /

10|AUT4005 |Compactor static...autoprop. ,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf        lora^r ' ^.J

0.00 70RE\MP* 616MP

=^'+4.312

= 4.31

ROT =4,32

11

DA12B1

Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;

mc

92.40

0.15*616=

= +92.400

= 92.4

ROT =92.4

12

TRA01A25

Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.

tona

863.00

61.6 TO NISIP

. 378.95 TO BALAST +378.950

210.8 TO BALAST STABILIZAT +210.800

211 TO PIATRA SPARTA

+211.000

= +61.600

= 862.35

ROT =863

13

RpDB20G %

Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de:...6 cm cu asternere mecanica;

mp

491.00

616 MP-125mp trotuare= +491.000

=

= 491 ROT =491

14|20018325 |Mixtura asfaltica tip BAD25

Jt

70.80

(0.0 6M* 4 91MP)* 2.4TO\MC=

= +70.704

= 70.7

ROT =70.8

15

RpDB20E %

Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de:...4 cm cu asternere mecanica;

mp

491.00

491MP

+491.000

=

= 491

ROT = 491

16|20018326

Mixtura asfaltica BA16

t

47.20

(0.0 4M* 4 91MP)* 2.4TO\MC=

= +47.136

= 47.14

ROT =47.2

17

TRA01A25

Transportul rutier a I... materialei of, semifabricate lor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.

tona

119.00

70.8to bad25 + 47 +118.041

.2to bal6=

=

= 118.04

ROT =119

18

DE09B1

Borduri de piatra pentru trotuare avand dimensiuni de 30 x 25 cm pe fundație de nisip 35 x20 cm;

m

|    250.00

125m*2

+250.000

li
19TRA01A25 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist= 25 km.

20.L


2100933 Beton de ciment B 100 stas 3622


mc


21 RPCS09B#|Trotuar... asfalt, 2 cm gros,turnat pe fundație beton exist,fara reparare mp [denivelări,supr > 20 mp


32.24

125.00OBIECTIV:                   STRĂPUNGERE STRADA GRINDULUI, MUN. PLOIEȘTI, JUD^PR^HOVA   <

OBIECTUL:                   LUCRĂRI PROPRIU-ZISE

ANTEMASURATOARE:          STRADA PROPUSA S=349 MP                           ’

Beneficiar:                                                                                                             1 ;                ,C.

Proiectant:                                                                                          \e -          :   /$- /

Executant:

LISTA

cuprinzând consumurile de resurse materiale

Nr. crt.

Denumirea resursei materiale

U.M.

Consum

Greutate -tone-

0

1

2

3

4

1

20010379 AMESTEC PTR STR STABILIZATE EXEC DIN BALAST CU 5 % CIMENT

mc

69.80

118.66

2

6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente în cisterne

mc

24.05

24.05

3

6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la rețea

mc

4.41

4.41

4

2200379 Balast sortat spalat de mai 0-70 mm

mc

91.51

155.56

5

2100933 Beton de ciment B 100 stas 3622

mc

18.03

40.92

6

2600189 Bitum pentru drumuri tip D 40/ 50 stas 754

kg

602.00

0.66

7

20010444 Bitum taiat (cut-back)

t

0.20

0.20

8

20010457 Borduri din roci eruptive de 30X25 cm

kg

27,860.00

27.86

9

2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci

kg

175.00

0.18

10

2100402 Cimentll B 32,5 (M 30) saci

kg

574.00

0.58

11

6200975 Combustibil lichid ușor tip 1, stas 54

kg

140.00

0.15

12

2100878 Filer de calcar tip 1 vrac s 539

kg

1,680.00

1.68

13

8000277 Material mărunt

%

14

7819201 Material mărunt

%

15

20018326 Mixtura asfaltîca BÂ16

t

26.90

26.90

16

20018325 Mixtura asfaltîca tip BAD25

t

40.40

40.40

17

7106013 Nisip 0-7 mm

mc

34.90

34.90

18

2200771 Nisip dublu concas roci magmat spalat 0-3

kg

0.56

0.00

19

2200642 Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm

mc

7.00

9.45

20

2200513 Nisip sortat nespălat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm

mc

2.52

3.40

21

2200525 Nisip sortat nespălat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm

mc

12.60

17.01

22

3421920 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1 K IT = 50

kg

3.08

0.00

23

3421918 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 50

kg

4.76

0.00

24

2201658 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.

mc

10.64

15.96

25

2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.

mc

63.88

95.81

Greutate Totala:

618.75

întocmit,

fi jsERWQH DE \\ , JOSPOfeRE I

V^Wri1esti

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-marl: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007


OBIECTIV:

OBIECTUL: ANTE MĂSURĂTOARE:

Beneficiar:

Proiectant:

Executant:STRĂPUNGERE STRADA GRINDULUI, MUN. PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA LUCRĂRI PROPRIU-ZISE STRADA PROPUSA S=195 MP


LISTA cuprinzând consumurile de resurse materiale

0__

1 20010444 Bitum taiat (cut-back)

~2

T

_

~6


7819201 Material mărunt

20018326 Mixtura asfaltica BA16

20018325 Mixtura asfaltica tip BAD25

2200771 Nisip dublu concas roci magmat spalat 0-3

3421920 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1 K IT = 50Greutate -tone-

4

0.27


Greutate Totala:


47.18


ÎNTOCMIT,


OBIECTIV: OBIECTUL:

ANTEMASURATOARE: Beneficiar;

Proiectant:

Executant:STRĂPUNGERE STRADA GRINDULUI, MUN. PLOIEȘTI, JUQ/RRĂHOVA ■ LUCRĂRI PROPRIU-ZISE

STRADA PROPUSA S=616 MP


LISTA cuprinzând consumurile de resurse materiale


Nr. crt.

Denumirea resursei materiale

U.M.

Consum

Greutate -tone-

0

1

2

3

4

1

20010379 AMESTEC PTR STR STABILIZATE EXEC DIN BALAST CU 5 % CIMENT

mc

124.00

210.80

2

6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne

mc

49.59

49.59

3

6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la rețea

mc

9.63

9.63

4

2200379 Balast sortat spalat de mal 0-70 mm

mc

201.89

343.22

5

2100933 Beton de ciment B100 stas 3622

mc

32.24

73.18

6

2600189 Bitum pentru drumuri tip D 40/ 50 stas 754

kg

537.50

0.59

7

20010444 Bitum taiat (cut-back)

t

0.69

0.69

8

20010457 Borduri din roci eruptive de 30X25 cm

kg

49,750.00

49.75

9

2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci

kg

312.50

0.32

10

2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci

kg

512.50

0.52

11

6200975 Combustibil lichid ușor tip 1, stas 54

kg

125.00

0.14

12

2100878 Filer de calcar tip 1 vrac s 539

kg

1,500.00

1.50

13

7819201 Material mărunt

%

14

20018326 Mixtura asfaltica BA16

t

47.20

47.20

15

20018325 Mixtura asfaltica tip BAD25

t

70.80

70.80

16

7106013 Nisip 0-7 mm

mc

61.60

61.60

17

2200771 Nisip dublu concas roci magmat spalat 0-3

kg

1.96

0.00

18

2200642 Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm

mc

6.25

8.44

19

2200513 Nisip sortat nespălat de rau sî lacuri 0,0-3,0 mm

mc

2.13

2.87

20

2200525 Nisip sortat nespălat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm

mc

22.50

30.38

21

3421920 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1 K IT = 50

kg

13.75

0.01

22

2201658 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.

mc

18.76

28.14

23

2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.

mc

112.64

168.95

Greutate Totala:OBIECTIV:

OBIECTUL: ANTEMASURATOARE:

Beneficiar:

Proiectant:

Executant:


Nr. crt.


Denumirea meseriei


0

1

2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

9

10

11

12

 • 13

 • 14STRĂPUNGERE STRADA GRINDULUI, MUN. PLOIEȘTI, JUD. PRAKO)$Q

LUCRĂRI PROPRIU-ZISE                            ' ~

STRADA PROPUSA S=349 MP


LISTA

cuprinzând consumurile cu mana de lucru


 • 10130   Asfaltator3

 • 10131    Asfaltator categoria a IIl-a

10141 Asfaltator categoria a IV-a___________________________

10151 Asfaltator categoria a V-a____________________________

10631 Drenor canalist categoria a IIl-a

 • 19920    Muncitor deserv.ctii montj. 2

229921 Muncitor deservire c-tîi mașini categoria a Il-a

29931 Muncitor deservire construcții mașini categoria I

 • 19921    Muncitor deservire constructii-montaj categoria a Il-a

319721 Muncitor incarcare-descare materiale categoria a Il-a 12821    Pavator categoria a ll-a

12831    Pavator categoria a lll-a_____________________________

12811    Pavator categoria I__________________________________

19621    Sa pator categ oria a I l-a


Consumul cu manopera - (om/ore) -2 _________24.36 __________18.20 _________30.80 __________15.96 ________150.50 __________12.32 __________12.32 ___________0.00 _________30.80 ________154.00 _________31.88 27.30 __________66.41 22.96


ÎNTOCMIT,


OBIECTIV:

OBIECTUL:

AN TE MAS URĂTOARE: Beneficiar:

STRĂPUNGERE STRADA GRINDULUI, MUN. PLOIEȘTI, LUCRĂRI PROPRIU-ZISE

STRADA PROPUSA S=195 MP

JUD. PRAHOVA^

Proiectant:

Executant;

/ *v

. ?■ .• ,

LISTA cuprinzând consumurile cu mana de lucru

z

Nr. crt.

Denumirea meseriei

Consumul cu manopera - (om/ore) -

0

1

2

1

10131

Asfaltator categoria a 11l-a

29.64

2

10151

Asfaltator categoria a V-a

11.12

3

229921

Muncitor deservire c-tîi mașini categoria a ll-a

17.16

ÎNTOCMIT,

OBIECTIV: OBIECTUL:

ANTEMASURATOARE: Beneficiar:

Proiectant:

Executant:cuprinzând consumurile cu mana de lucru


Nr. crt

Denumirea meseriei

Consumul cu manopera - (om/ore) -

0

1

2

1

10131

Asfaltator categoria a 11l-a

74.63

2

10141

Asfaltator categoria a IV-a

27.50

3

10151

Asfaltator categoria a V-a

27.99

4

10231

Betonist categoria a 11l-a

200.00

5

10631

Drenor canalist categoria a IIl-a

269.18

6

229921

Muncitor deservire c-tii mașini categoria a ll-a

43.21

7

29931

Muncitor deservire construcții mașini categoria I

0.01

8

19921

Muncitor deservire constructii-montaj categoria a ll-a

102.50

9

319721

Muncitor incarcare-descare materiale categoria a ll-a

0.88

10

12821

Pavator categoria a ll-a

59.92

11

12831

Pavator categoria a 11l-a

48.75

12

12811

Pavator categoria I

125.75

13

19621

Săpător categoria a Ii-a

41.00


ÎNTOCMIT.


OBIECTIV: OBIECTUL: ANTEMASURATOARE:

Beneficiar:

Proiectant:

Executant:


-- .                                                               .                                                      t ....... ,                                                                   .....

STRĂPUNGERE STRADA GRINDULUI, MUN. PLOIEȘTI, JUD?P^ttbyA?X LUCRĂRI PROPR1U-ZISE

STRADA PROPUSA S=349 MP


LISTA

cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

Nr. crt.

Denumirea utilajului de construcții

Ore de funcționare

1

5603

Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t

2.39

2

3546

Autogreder pina la 175cp

5.55

3

4047

Autogudronator 3500-36001

0.34

4

3702

Betoniera cu cădere libera actionata electric 101-250 I

5.69

5

4033

Celula de bitum ptinst.mixturi asfaltice 20t

840.67

6

4005

Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf

29.10

7

4008

Compactor static autoproppe pneuril 0,1 -16tf

8.68

8

2000008 Excavator hidraulic pe senile de 0,81-1,2mc cu echipament draglina

5.24

9

4055

Repartizator de beton de ciment 20cp

4.51

10

4045

Repartîzator finisor mixturiasfaltice cu motor termic 65cp

6.75

11

2183

Rulou compresor autopropulsat 8-141

12.04

12

2000000 Tirfor 1,5 Tf

4.38

13

4029

Topitorde bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 l

1.40

14

2000001 Vibrator cu butelie

10.50

ÎNTOCMIT,

OBIECTIV: OBIECTUL: ANTEMASURATOARE:

Beneficiar:

Proiectant:

Executant:


STRĂPUNGERE STRADA GRINDULUI, MUN. PLOIEȘTI, JUD. LUCRĂRI PROPRIU-ZISE STRADA PROPUSA S=195 MPNr. crt.


LISTA
cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții_______

Ore de funcționare


Denumirea utilajului de construcții

1

4047

Autogudronator 3500-36001

0.23

2

4033

Celula de bitum ptînst.mixturi asfaltice 20t

0.47

3

4008

Compactor static autoproppe pneuril 0,1-16tf

14.43

4

4055

Repartizator de beton de ciment 20cp

7.84ÎNTOCMIT,OBIECTIV:

OBIECTUL:

AN TE MAS URĂTOARE:

Beneficiar:

Proiectant:

Executant:


STRĂPUNGERE STRADA GRINDULUI, MUN. PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA LUCRĂRI PROPRIU-ZISE                               z

STRADA PROPUSA S=616 MP


L—

; i-f

r<’7-

/


LISTA

cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

Nr. crt.

Denumirea utilajului de construcții

Ore de funcționare

1

5603

Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t

4.93

2

3546

Autogreder pina la 175cp

11.27

3

4047

Autogudronator 3500-36001

0.59

4

3702

Betoniera cu cădere libera actionata electric 101-250 I

10.17

5

4033

Celula de bitum ptinst.mixturi asfaltice 20t

1.18

6

2801

Ciocan p n eu m (exclusiv consum aer) 8-15 kg

17.50

7

2000002 Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)

36.33

8

4005

Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf

56.04

9

4008

Compactor static autoproppe pneuril 0,1-16tf

36.33

10

2000008 Excavator hidraulic pe senile de 0,81-1,2mc cu echipament draglina

6.59

11

6702

Macara de fereastra 0,15tf

10.00

12

2509

Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min

17.50

13

4055

Repartizator de beton de ciment 20cp

19.74

14

2000000 Tirfor1,5Tf

7.83

15

4029

Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 I

1.25

16

2000001 Vibrator cu butelie

18.78


ÎNTOCMIT,


OBIECTIV: OBIECTUL:

ANTEMASURĂTOARE:

Beneficiar: Proiectant: Executant:


Nr. crt.


STRĂPUNGERE STRADA GRINDULUI, MUN. PLOIEȘTI, JUD. LUCRĂRI PROPRIU-ZISE STRADA PROPUSA S=349 MP


LISTA cuprinzând costurile privind transporturile

Tipul de transportTone transportate

Km parcurși

Ore de functio nare

2

3

4


0 _________

Transport rutier

1

TRA01A25 Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.

555.90

25.00

TRA01A25P Transportul rutier al...pământului sau molozului cu autobasculanta dist.=25 km

440.00

25.00


0.50


0.50


ÎNTOCMIT,0

1

2

3

4

Transport rutier

1

TRA01A25 Transportul rutier ai...materialelor .semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.

1,066.00

25.00

0.50

2

TRA01A25P Transportul rutier al...pământului sau molozului cu autobasculanta dist.=25 km

557.50

25.00

0.50


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUȚ PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGI1 ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Străpungere strada Grindului ”

si a emis:

Sl/g SoiVOfO'L/l


SECRETAR,

Sanda DraguleaCOMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA: ■> S MEDIUL UI                      o-

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Străpungere strada Grindului ” si a emis:


PREȘEDINTE,

Sirbu Simion Gheorghe


SECRETAR,

Teodorescu Iulian Isiviu

) *OBIECTIV: OBIECTUL:

ANTEMASURATOARE:

Beneficiar:

Proiectant:

Executant:


STRĂPUNGERE STRADA GRINDULUI, MUN. PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA


LUCRĂRI PROPRIU-ZISE STRADA PROPUSA S=616 MP


LISTA cuprinzând costurile privind transporturile

Nr.


crt.


Tipul de transportOre de funcționare
ÎNTOCMIT,Data:

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Străpungere strada Grindului ”

si a emis :