Hotărârea nr. 301/2013

Hotãrârea nr. 301 privind aprobarea documentatiei tehnice, faza D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare strada Capitan Aviator Popescu Ciocanel (inclusiv canalizare)”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive al domnului primar Iulian Badescu si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea documentației tehnice, faza D.A.L.I., si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare strada Capitan Aviator Popescu Ciocănel (inclusiv canalizare)”

Având in vedere prevederile art.44, alin.l din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificata si completata;

In temeiul art.36 alin.4, lit.d, din Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, republicata si reactualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Artl: Aproba documentația tehnica, faza D.A.L.I., si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare strada Capitan Aviator Popescu Ciocănel (inclusiv canalizare)” conform anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Direcția Tehnic Investiții va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3 : Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEprivind aprobarea documentației tehnice, faza D.A.L.I., si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

“Modernizare strada Capitan Aviator Popescu Ciocănel (inclusiv canalizare)”

Serviciul Reaparatii si Investiții Drumuri, din cadrul Direcției Tehnic Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești, propune spre aprobare documentația tehnica, faza D.A.L.I., si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare strada Capitan Aviator Popescu Ciocănel (inclusiv canalizare)”.

Strada Capitan Aviator Popescu Ciocănel este o artera de circulație importanta a municipiului Ploiești, realizează legătură intre strada Rudului si strada Eroilor, este asfaltata insa nu are canalizare.

Prin modernizarea străzii se va realiza atat rețeaua de canalizare, inclusiv racordurile, precum si refacerea sistemului rutier.

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Nr. crt

Nr.crt

Valoare totala - lei (inel TVA)

Eșalonare investiție

Durata înv.

Luni

Capacitati

0

1

2

3

4

5

Modernizare strada Capitan Aviator Popescu Ciocănel (inclusiv canalizare)

938.906

2013

3

Suprafața carosabil = 2.938 mp;

Suprafața trotuare =

 • l. 795,75 mp ; Lungime carosabil = 326,50 ml ;

Lungime canalizare = 326,50 ml ;

Racorduri canalizare -37 buc ;

Lățime carosabil = 9 m ;

Lățime trotuare -2,75

m.

Fata de cele prezentate inaintam Consiliului Local al municipiului Ploiești spre analiza si aprobare proiectul de hotarare “Modernizare strada Capitan Aviator Popescu Ciocănel (inclusiv canalizare)”.


Strada Capitan Aviator Popescu Ciocănel este o artera de circulație importanta a municipiului Ploiești, realizează legătură intre strada Rudului si strada Eroilor, este asfaltata insa nu are canalizare.

Prin modernizarea străzii se va realiza atat rețeaua de canalizare, inclusiv racordurile, precum si refacerea sistemului rutier.

După realizarea canalizării se va inlocui tot sistemul rutier cu un sistem rutier conform expertizei tehnice:

4- 4 cm BA16 ;

4- 6 cm BAD25 (BADPC 25);

4- 20 cm piatra sparta;

4- 25 cm balast;

4- 7 cm nisip.

Prin realizarea noului sistem rutier se va asigura scurgerea apelor atat in longitudinal, c; si transversal, se vor ridica la cota capacele existente, cat si rasuflatorile pentru gaze.

Suprafața trotuarelor ce se vor amenaja va urmări limita carosabilului si limita proprietăților. Se vor repara trotuarele existente, se vor reface cele degradate si se vor constru si trotuare noi din asfalt.

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Nr.

crt

Nr.crt

Valoare totala - lei (inel TVA)

Eșalonare investiție

Durata înv. Luni

Capacitati

0

1

2

3

4

5

Modernizare strada Capitan Aviator Popescu Ciocănel (inclusiv canalizare)

938.906

2013

3

Suprafața carosabil =

2.938 mp;

Suprafața trotuare =

1.795,75 mp ;

Lungime carosabil = 326,50 ml;

Lungime canalizare = 326,50 ml;

Racorduri canalizare -

JJ

Lâtime carosabil = 9 ' •; LUX ni; ~       ! v

Lățime trotuare -2,75

m.

DIRECTOR EXECUTIV

MIHAELA^AiyiANDI

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

DANIEL DOBRE


Tel / fax -(00)4-0244-516848;

Tel / fax-(00)4-0344-147228

E-mail: armados srl@vahoo.com


S.C. ARMADOS S.R.L.

PLOIEȘTI

Str.Vasile Lupu nr. 52, Ploiești

Reg.Com. - J29/3395/1992,

Cod fiscal - 2698601

Banca Transilvania - suc.Ploiesti

Cod IBAN:

RO07 BTRL 0300 1202 5565

04XX„DALI+PT+DE MODERNIZARE STRADA CAPITAN AVIATOR POPESCU CIOCĂNEL”


Proiect nr.:


393/2013


Faza de proiectare:

Proiectant de specialitate:

Beneficiar:


DALI

S.C. ARMADOS S.R.L. PLOIEȘTI

S.C MUNICIPIUL PLOIEȘTI S.R.L.


PIESE SCRISE + PIESE DESENATE


2013S.C. ARMADOS S.R.L. PLOIEȘTI

Str.Vasile Lupu nr.52, Ploiești

Reg.Com. - J29/3395/1992,

Cod fiscal - 2698601

Banca Transilvania - suc.Ploiesti CodIBAN:

RO07 BTRL 0300 1202 5565 04XX
MEMORIU TEHNIC

Capitolul 1. Bate generale

 • 1.1 Denumire proiect:

<6DALI+PT+DE MODERNIZARE STRADA CAPITAN AVIATOR POPESCU CIOCĂNEL (inclusiv canalizare)”

 • 1.2 Proiectant:

S.C.ARMADOS S.R.L.

-1.3 Persoana juridica achizitoare / Ordonator principal de credite:

Municipiul Ploiești

1.4 Amplasament. Situația existentă

Municipiul Ploiești este un important nod de transport, situandu-se pe drumurile care leaga municipiul București de Transilvania si Moldova.

Strada Popescu Ciocănel nu este o artera de circulație importanta a municipiului Ploiești, realizând legătură intre strada Rudului si strada Eroilor.

Strada are doua sensuri de circulație și este modernizata.

Prin tema de proiectare se solicita modernizarea străzi precum si realizarea canalizării pe aceasta strada inclusiv racordurile.

Diferența de nivel a terenului între capetele străzii ce se va amenaja este de 2.66 m.

Strada se va realiza cu lățimea medie de 9,00 m cat are si in momentul de fata fiind incadrata de trotuare cu cu o lățime medie de 2,0 Om.

Traseul străzii in plan si in profil longitudinal urmărește traseul actual.

Profilul longitudinal va avea panta de 0,86 % iar pentru scurgerea apelor pluviale se vor monta gaigare.

In conformitate cu expertiza tehnica se propune după realizarea canalizării intervenția la carosabil prin înlocuirea integrala a structurii rutiere cu o structura rutiera noua cu capacitate portanta corespunzătoare.

b) Scenarii tehnico economice

Pentru analiza si selecția alternativelor optime se propun 3 scenarii:


 • A. Scenariul în care beneficiarul va trebui să facă minimul de lucrări cu scopul menținerii carosabilului străzii la nivelul actual în care strada se va plomba după executarea canalizării si va avea condiții acceptabile de circulație.

Lucrările vor consta în executarea întreținerii curente si a unor lucrări de amenajare provizorie de reparații prin reprofilări si corectarea suprafeței părții carosabile prin aport de mixturi asfaltice la limita fondurilor disponibile la nivel de alocații bugetare sau din fonduri proprii ale municipiului Ploiești.

 • B. Amenajarea sistemului rutier cu îmbrăcăminți asfaltice pe fundații de balast, corespunzător unei clase de trafic „ușor”, cu trotuare.

Această soluție prezintă avantajul unei execuții mai rapide, cu lucrări de întreținere (în exploatare) mai puțin costisitoare și mult mai rapide. De asemenea această soluție este recomandată în zone locuite deoarece îmbrăcămințile asfaltice sunt nepoluante fonic si noxe.

 • C. Amenajarea sistemului rutier cu îmbrăcăminți din beton de ciment pe fundații din balast, corespunzător unei O clase de trafic „ușcr”.

Aceasta soluție are următoarele dezavantaje:

costuri mai ridicate (grosimea minimă a dalei din beton de ciment este de 18 cm).

execuție mai îndelungată și în anumite condiții tehnice foarte stricte (condiții meteorologice, condiții tehnice de protecție în execuție, restricționară circulației pe sensul aflat în lucru o perioadă mai îndelungată).

întreținerea în exploatare este mai costisitoare ca și lucrările de reparații.

sunt mult mai poluante decât îmbrăcamințile asfaltice.

nu se pot executa pe trasee cu declivități longitudinal peste 7 %.

Se recomandă scenariul „B”

Avantajele scenariului recomandat

Promovarea investiției de modernizare a străzii analizate are următoarele avantaje:

-îmbunătățirea condițiilor de transport pentru bunuri și persoane;

-îmbunătățirea factorilor de mediu;

Soluțiile propuse pentru modernizarea străzii are scopul menținerii traseului existent, cu ocupări

O minime de terenuri si asigurarea unor elemente geometrice optime, corelate cu situația din teren si corespunzătoare unor drumuri de clasa tehnica IU cu doua benzi de circulație. Soluția proiectata are la bază ridicarea topografică și tema de proiectare Principalele caracteristici geometrice ale străzi sunt:

-lungimea 326,50m

-latimea 9,00m -trotuate 2 x 2,00m

După realizarea canalizării se va inlocui tot sistemul rutier prin indepartarea lui, cu un un sistem rutier conform expertizei tehnice :

-4cm BAI 6

-6cm BAD25(BADPC25)

-20cm piatra sparta

-25cm balast

-7cm nisip

Prin realizarea noului sistem rutier se va urmări asigurarea scurgerii apelor atat in longitudinal cat si transversal, se vor ridica la cota capacele existente cat si rasulatorile pentru gaze

Se menține traseul existent fără să fie afectate rețelele aeriene și proprietățile existente.

Lucrări accesorii si de semnalizare rutiera:


Pentru asigurarea condițiilor de siguranța in circulația rutiera a tuturor participanților la trafic, o deosebita importanta o are semnalizarea rutiera pe tot traseul studiat.

Aceasta problema este rezolvata in spiritul normelor in vigoare, prin mijloace de semnalizare, vizibile atât ziua, cât si noaptea si in orice condiții meteorologice.

In timpul execuției lucrărilor, se vor folosi mijloace de semnalizare specifice.

După realizarea lucrărilor proiectate se vor executa marcajele rutiere la trecerile de pietoni.

Scurgerea apelor ;

Scurgerea apelor pluviale și din topirea zăpezilor este asigurată prin pantele proiectate în profil longitudinal și transversal. Colectarea apelor se fiice prin guri de scurgere proiectate la marginea părții carosabile și conduse la canalizarea ce se va realiza.


ANALIZA COST-BENEFICIU


NU ESTE CAZUL

3. Lucrări conexe:

Ih urma realizării lucrărilor de baza sunt necesare a fi efectuate :

- Transporturi de:

 • ■  pamant excedentar si blocuri spărtură de beton - la 10 km

 • ■  transport balast si nisip la 10 km

 • ■  transport beton, borduri Ia 10 km

 • ■  transport mixturi asfaltice la 10 km o diverse:

 • ■  aducerea la cota a capacelor căminelor si rasuflatorilor identificate in teren.


Strada Poescu Ciocănel după realizarea canalizării propuse va avea următoarele avantaje: -asigura condiții normale de circulație pentru auto -asigura condiții normale de circulație pentru pietoni

PRINCIPALB INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Valoarea totala a investiției este 757,182 mii lei tara TVA

Din care construcții montaj C+M 650,635 mii lei faraTVA

Respectiv Valoarea totale este de 171,184 mii euro fara TVA

Din care construcții montaj C+M 147,096 mii euro fara TVA

Prețurile sunt calculate la nivelul lunii IULIE 2013 la un curs euro-leu de 4,4232 valabil la data de 15.07.2013

Eșalonarea investiției

\\C~Al ! ’htV'.-ik'.'i 1 ik) f VoA     Jpj

anul I valoarea totala de C+M 806,787 mii lei include TVA .reprezentând o valoare totală'W°k-''^w;'Sz 3.868,201mii euro

Prețurile sunt calculate la nivelul lunii Iulie 22013 la un curs euro-leu de 4,4232 valabil îndătâae 15.07.2013

Durata de realizare (luni)

Durata de realizare a investiției este de 3 luni. Această perioadă poate fi micșorată funcție de posibilitățile constructorului de a lucre pe mai multe fronturi de lucru simultan.

Capacități (în unități fizice și valorice);

Nu este cazul

alți indicatori specifici domeniului de activitate m care este realizată investiția, după caz. Nu este cazul

AVIZE SI ACORDURI- au fost anexate:


 • 1. Avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției;

 • 2. Certificatul de urbanism;

 • 3. Avize de principiu privind asigurarea utilităților - Nu este cazul

CAPITOLUL B - Piese desenate:

Plan de amplasare în zonă - 1:5000

Plan general 1:1000

Planuri și secțiuni generale de arhitectura, rezistență, instalații, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităților ce concură la realizarea proiectului; Nu este cazul

Planuri speciale, profile transversale tip.

întocmit,

Ing. Ing.AIecsandni Florea

SC. ARMADOS S R L.

FazaDALI

Denumire Proiect

DALI+PT+DE MODERNIZARE STRADA CAPITAN AVIATOR POPESCU


canalizare)

DEVIZ GENERAL

curs BCE euro/lei 15.07.2013           4,4232

anexa nr. 5 conform HGR nr. 28/09.01.2008

Nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare inc

usiv TVA

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

PARTEA I

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3

Amenajare pt. prot. mediului si aducere la starea inițiala

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Total capitolul 1

0,000

0,000

0,000*

0,000

0,000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivu

ui

2.1

Chelt. pt. asig. utilităților necesare obiectivului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Total capitolul 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren geo+topo

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2

Obt.avize,acorduri si doc.obt.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.1

Taxa aut.,taxa timbru., taxa aviz unic

0,500

0,113

0,120

0,620

0,140

3.3

Proiectare si inginerie

6,000

1,356

1,440

7,440

1,682

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0,500

0,113

0,120

0,620

0,140

3.5

Consultanta

6,506

1,471

1,562

8,068

1,824

3.6

Asistenta tehnica, dirigentie de șantier

19,519

4,413

4,685

24,204

5,472

Total capitolul 3

33,025

7,466

7,926

40,951

9,258

(

Cheltuieli

3APITOLUI pentru inves

4 titia de baza

4.1

Construcții si instalații

650,635

147,096

156,152

806,787

182,399

împrejmuire școala nr. 2

650,635

147,096

156,152

806,787

182,399

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3

Utilaje,echip.tehnologice si funct. cu montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Total capitolul 4

650,635

147,096

156,152

806,787

182,399

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Cheltuieli de șantier

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.1.1. lucrări de construcții

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.2

Comisioane, cote,taxe

8,458

1,912

2,030

10,488

2,371

MLPTL 0.1%+0.7%(L10/95+L453/01)

5,205

1,177

1,249

6,454

1,459

CSC 0.5% (L215/97)

3,253

0,735

0,781

4,034

0,912

5,4

Cheltuieli diverse si neprevăzute

65,064

14,710

15,615

80,679

18,240

Total capitolul 5

73,522

16,622

17,645

91,167

20,611

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2

Probe tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Total capitolul 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

757,182

171,184

181,724

938,906

212,268

Din care C+M

650,635

147,096

156,152

806,787

182,399


Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare fi

crt

de cheltuieli

Mii lei


Termen de execuție 3 luni

Garanția de buna execuție 5ani

Proiectant,

S.C ARMADOS S.R.L.


Persoana juridica contractanta,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Sef Proiect,

Ing. AlecsandijirFLOREA

\^. SRL

Proiectant devize-evalpari

Sing. Mihai DUMITRXTEVALUARE

„DALI+PT+DE MODERNIZARE STRADA CAP1TAN AVIATOR POPESCU CIOCĂNEL

(inclusiv canalizare)

-lungimea

-latimea

-trotuate

-suprafața carosabil -suprafețe trotuare

Terasamente strada

2938,00 mp x 15,001ei/mp

Carosabil strada

2938,00 x lOOlei/mp

Terasamente trotuare

1795,75mp x 15,001ei/mp

Carosabil trotuare

1795,750 x601ei/mp

Marcaje

326,50 x 801ei/mp

Canalizare

326,50 x 6001ei/ml

Branșamente canalizare

37buc x lOOOlei/buc

TOTAL


326,50m

9,00m

2 x 2,750m

2938.50mp

1795,75mp

= 44.070,OOlei

= 293.800,OOlei

= 26.936,OOlei

= 107,745,OOlei

= 26.120,OOlei

= 195.900,OOlei

= 37.000,OOlei


= 650.635,OOleiVERIFICATOR


NUME SEMNĂTURĂ


S.C. ARMADOS

Cod fiscal RO2698601

Tel. 0244/516 848

0744310462


SPECIFICAȚIE SEF PROIECT


PROIECTAT


DESENAT


CERINȚA1:500

1:100


REFERAT NR. / DAȚA^ffE)^

Beneficiar: MUNICIPIUL PLQI^W^T ___________JUDEȚUL PRAHOVA" Titlu proiect:                        "^7/    '■

DALI+PT+DE MODERNIZARE sifjÂDAC'ĂPITÂN : .

AVIATOR POPESCU CIO)

-

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZOIW^^. J;


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, faza D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare strada Căpitan Aviator Popescu Ciocănel (inclusiv canalizare)”

si a emis:SECRETAR,

Sanda Dragulea
COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, faza D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare strada Căpitan Aviator Popescu Ciocănel (inclusiv canalizare)” si a emis:


PREȘEDINTE,

Sirbu Simion GheorgheData:  rT «ZS-

\\cr\ (4^«

’X^ V"-   —./\v%V

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA^ LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, faza D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare strada Căpitan Aviator Popescu Ciocănel (inclusiv canalizare)”

si a emis :