Hotărârea nr. 300/2013

Hotãrârea nr. 300 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Amenajare parcare strada Gheorghe Doja”

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 300 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Amenajare parcare strada Gheorghe Doja”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive al domnului primar Iulian Badescu si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Amenajare parcare strada Gheorghe Doja”

Având in vedere prevederile art.44, alin.l din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificata si completata;

In temeiul art.36 alin.4, lit.d, din Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, republicata si reactualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Amenajare parcare strada Gheorghe Doja” conform anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Direcția Tehnic Investiții va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3 : Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Data in Ploiești, astazi 13 august 2013


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea studiului de fezabilitatesi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Amenajareparcare strada Gheorghe Doja”


Serviciul Reaparatii si Investiții Drumuri, din cadrul Direcției Tehnic Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești, propune spre aprobare studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Amenajare parcare strada Gheorghe Doja”.

Locația propusa pentru amenajarea noii parcari se afla in zona centrala a Municipiului Ploiești, in apropierea Halelor Centrale, la intersecția străzilor Ghe. Doja si Vasile Alecsandri. Suprafața parcelei studiate este de aproximativ 410 mp, este neamenajata iar in prezent este folosita ca si parcare.

Având in vedere aglomerația si lipsa locurilor de parcare din zona central a orașului, amenajarea unor parcari in aceasta zona este o prioritate a municipalității.

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Nr.

crt

Nr.crt

Valoare totala - lei (inel TVA)

Eșalonare investiție

Durata înv.

Luni

Capacitati

0

1

2

3

4

5

Amenajare parcare strada Gheorghe Doja

62.688

2013

1

Suprafața totala =

395 mp, din care: Suprafețe pavate cu dale rutiere pline 160 mp; Suprafețe pavate cu dale rutiere inierbate 180 mp; Suprafețe verzi amenajate 55 mp.

Fata de cele prezentate inaintam Consiliului Local al municipiului Ploiești spre analiza si aprobare proiectul de hotarare “Amenajare parcare strada Gheorghe Doja”.

PRIMAR

TULÎAN BADESCU

<7

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTIPRIMAR Tg7o i iiș"'v

IUJJAN-BADESCU


RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea studiului de ilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul “Amenajare parcare strada Gheorghe Doja”

Parcela de teren pe care se propune noua amenajare se afla amplasata pe strada Gheorghe Doja nr. 81, la intersecția cu strada Vasile Alecsandri. Strada Ghe. Doja este o artera de circulație majora la nivelul Municipiului Ploiești facand legătură intre zona de nord si cea de est a orașului, fiind tranzitată zilnic de un număr foarte mare de autovehicule.

Având in vedere ca terenul studiat se afla in zona centrala si este folosit de mult timp ca parcare, parcarea efectuandu-se insa in condiții improprii, se impune amenajarea acestei parcari.

Principalele lucrări propuse a se realiza sunt:

4- Suprafața carosabila din pavele de beton pline S = 160 mp

 • -  Terasamente - săpătură - 27 cm;

 • -  Strat fundație din balast - 15 cm ;

 • -  Strat nisip sort - 4 cm ;

 • -  Montat pavele rutiere pline - 8 cm ;

 • -  Montat borduri mici - 50 m.

4- Suprafața carosabila din pavele de beton inierbate S = 180 mp

 • -  Terasamente - săpătură - 27 cm

 • -  Strat fundație din balast - 15 cm

 • -  Strat nisip sort - 4 cm ;

 • -  Montat pavele rutiere cu goluri - 8 cm ;

 • -  Montat borduri mari - 75 m.

4- Indicatoare de circulație - 2 buc;

4- Montat panouri decorative din lemn - 2 buc ;

-4- Plantat gard viu pe doua rânduri - 65 m ;

4- Plantat plante agatatoare decorative - 5 m ;

L Plantat puieti arbori - 4 buc ;

4- Plantat puieti arbuști decorativi - 1 buc.


:ehnico - economici ai investiției sunt :

ii indicatori

Nr.

crt

Nr.crt

Valoare totala - lei (inel TVA)

Eșalonare investiție

Durata înv. Luni

\\ Capacitati

0

1

2

3

4

5

Amenajare parcare strada Gheorghe Doja

62.688

2013

1

Suprafața totala =

395 mp, din care: Suprafețe pavate cu dale rutiere pline 160 mp; Suprafețe pavate cu dale rutiere inierbate 180 mp; Suprafețe verzi amenajate 55 mp.


DIRECTOR EXECUTIV

MIHAELAIAMANDI

r

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

DANIEL DOBRE

Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SrL rC.U.I. 27449967  J29/1212/01.10.2010  RO27449967

Ploiești, Str. Văleni nr. 32, tel:0244*525252. fax:0244-510353 cod costal 100046


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării:


PARCARE STR. GHE0RGHE DOJA NR.81, PLOIEȘTI


1 eu roi = 4,4201 lei

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii iei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițial

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de a vize, acord uri si autorizații

1.000

0.226

0.240

1.240

0.281

3.3

Proiectare si inginerie

1.254

0.284

0.301

1.554

0.352

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultanta

0.418

0.095

0.100

0.518

0.117

3.6

Asistenta tehnica

0.627

0.142

0.150

0.777

0.176

TOTAL CAPITOL 3

3.298

0.746

0.792

4.090

0.925

CAPITOLUL 4

Cheluieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

41.787

9.454

10.029

51.816

11.723

4.2

Utilaje tehnologice cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

41.787

9.454

10.029

51.816

11.723

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5,1,1, Lucrări de construcții

0.418

0.095

0.100

0.518

0.117

5,1,2, Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5,2,1, Comision ISC 0,8 %

0.334

0.076

0.080

0.415

0.094

5,2,2, Cota aferenta CSC 0,5 %

0.209

0.047

0.050

0.259

0.059

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %

4.509

1.020

1.082

5.591

1.265

TOTAL CAPITOL 5

5.470

1.237

1.313

6.782

1.534DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării:


PARCARE STR. GHEORGHE DOJA NR.81,

PL.OIESTI

1 euro = 4,4201 lei

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (

fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA )

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

50.555

11.438

12.133

62.688

14.183

Din care C + M

42.205

9.548

10.129

52.334

11.840C. Y*‘.


DIRECTOR GENERAL ADJ
SEF PROIECT,
COORDONATOR,

Maria PWNDURSTUDIU DE FEZABILITATE

AMENAJARE PARCARE

STR GHEORGHE DOJA NR. 81 PLOIEȘTI, PRAHOVA

Proiect nr.:

54/2013

Faza de proiectare :

SF

Proiectant de specialitate:

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI SRL

.^2) Beneficiar:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PIESE SCRISE + PIESE DESENATE

FISA DE RESPONSABILITĂȚIDIRECTOR

GENERAL:DIRECTOR

GENERAL ADJUNCT:

DIRECTOR

DIRECȚIA PROIECTARE ÎNTREȚINERE SPAȚIU PUBLIC:

SEF SERVICIU PRODUCȚIE:COORDONATOR

COMPARTIMENT OFERTARE - PROIECTARE:

O

SEF PROIECT

URBANIST:

ING. DRUMURI:

VLADIMIR CAZAN....rtL........................

BORDEROU

PIESE SCRISE

 • 1. Memoriu tehnic

 • 2. Deviz general

n

PIESE DESENATE

 • 1. Plan încadrare in zona

 • 2. Plan situația existent

 • 3. Plan propunere de amenajare

 • 4. Profil transversal tip

MEMORIU TEHNIC • 1.1. Denumirea proiectului: Amenajare parcare str. Gheorghe Doja nr. 81

 • 1.2. Amplasamentul:       Județul Prahova, Municipiul Ploiești, strada Gh. Doja

 • 1.3. Titularul investiției:   Municipiul Ploiești

q   1.4.Beneficiarul investiției: Municipiul Ploiești

l.S.Elaboratorul studiului: S.C.Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRL


2.1.Situatia actuala si informații despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului

Locația propusa pentru amenajarea noii parcari se afla in zona centrala a Municipiului Ploiești, in apropierea Halelor Centrale, la intersecția străzii Gh. Doja cu str. Vasile Alecsandri.

Parcela studiata cu suprafața de aproximativ 410mp, este neamenajata fiind folosita ca si parcare.

Accesul pe parcela de teren se face din str. V. Alecsandri.

Având in vedere aglomerația si lipsa locurilor de parcare din zona centrala a orașului, amenajarea unor parcari modeme in aceasta zona este o prioritate a municipalității.

 • 2.2. Descrierea investiției

2.2. a Concluziile planului de investiții pe termen lung

Planul de investiții pe termen lung al Primăriei Municipiului Ploiești cuprinde reabilitarea si dezvoltarea cartierelor si regenerarea urbana a orașului.

2.2. b.Scenariu tehnico-economic

In urma identificării terenurilor libere neamenajate si degradate de pe teritoriul municipiului, au fost stabilite proiritati de rezolvare a acestor neajunsuri.

Având in vedere ca terenul studiat se afla in zona centrala si este folosit de mult timp ca parcare, parcarea efectundu-se insa in condiții improprii si imaginea


deasemenea vor imbunatatii si imaginea urbanistica a zonei.

Amenajarea zonelor de acces carosabil si a locurilor de parcare se vor realiza cu respectarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor aprobate cu ordinul MT nr. 45/1998 si in funcție de categoria de importanta a lucrării, conform HGR 261/94-este <C>).

SOLUȚIILE PROIECTATE

 • 1. Suprafața carosabila din pavele de beton pline S = 160 mp

 • -  Terasamente - săpătură - 27 cm

 • -  Strat fundație din balast - 15 cm

 • -  Strat nisip sort (0-4mm) - 4 cm

 • -  Montat pavele rutiere pline - 8cm

 • -  Montat borduri mici - 50 m

 • 2. Suprafața carosabila din pavele de beton inierbate S= 180 mp

 • -  Terasamente - săpătură - 27 cm

 • -  Strat fundație din balast - 15 cm

 • -  Strat nisip sort (0-4mm) - 4 cm

 • -  Montat pavele rutiere cu goluri 8 cm

 • -  Montat borduri mari - 75 m

 • 3.  - Indicatoare de circulație              - 2 buc.

 • 4.  - Montat panouri decorative din lemn - 2 buc.

  • 5.  - Plantat gard viu pe doua rânduri

  • 6.  - Plantat plante agatatoare decorative

  • 7.  - Plantat puieti arbori

  • 8.  - Plantat puieti arbuști decorativi


65m

5m

4 buc

1 buc

Suprafața carosabila poate fi amenajata si cu beton asfaltic dar din considerente economice, estetice si funcționale s-a preferat varianta cu pavele din beton de ciment.

La faza de proiect tehnic, soluțiile tehnice pot suferi mici modificări in funcție de elementele ascunse intalnite in teren

Profilul longitudinal

In profil longitudinal suprafețele dalate cu pavele rutiere vor avea pante cuprinse intre 0,5%-1,0% orientate spre str. V. Alecsandri.


Profil transversal tip


ț

''' y y

In profil transversal suprafețele dalate cu pavele inierbate vo^a^ea^a|lte^L,e' 1% orientate către suprafața cu dale pline . Sprafata pavata cu dale pline- va^aVea 2 pante tip acoperiș de 2% .

Evacuarea apelor pluviale

Apele meteorice de pe zona mediana de acces precum si de pe zona de paracre vor fi directionate către gura de scurgere aflata chiar la intrarea in parcare pe str. Vasile Alecsandri, care deversează in canalizarea orașului.

Semnalizare si marcaje

Pentru siguranța circulației s-au prevăzut 2 indicatoare de circulație conform SR 1848. Un indicator cu viteza maxima de circulație de 5km/h la intrarea in parcare si un alt indicator cu stop la ieșirea din parcare.

Circulația inspre si dinspre parcarea proiectata se va desfasura cu respectarea restricțiilor impuse de Politia Municipiului Ploiești.

In parcare viteza maxima de circulație este de 5 km/h.

2,23. Date tehnice ale investiției

2.2.3.a. Zona si amplasamentul

Parcela de teren pe care se propune noua amenajare se afla amplasata pe strada Gh. Doja nr. 81, la intersecția cu str. V. Alecsandri. Str. Gh. Doja este o artera de circulație majora la nivelul Municipiului legând zona de nord cu zona de est a orașului, fiind tranzitată zilnic de un număr foarte mare de autovehicule.

2.2.3. b..Sta tutui juridic al terenului

Imobilul situat pe str. Gh. Doja la nr. 81 a fost expropiat conform decretului nr. 88/1986 si nu a mai fost revendicat. In conformitate cu procedurile legale in vigoare acest imobil va fi inclus in patrimoniul Municipiului Ploiești.

2.2.3. c.Situatia ocupărilor definitive de teren

Suprafața totala ce se va amenaja este de 395 mp,din care :

 • - suprafețe pavate cu dale rutiere pline S = 160,00 mp

 • - suprafețe pavate cu dale rutiere inierbate S = 180,00 mp

 • - suprafețe verzi amenajate        S = 55,00mp

2.2.3.d,Studii de teren

Proiectarea s-a făcut pe baza planului topografic realizat de S.C.Teotop SRL, respectând configurația actuala a terenului, a temei de proiectare si cu respectarea standardelor in vigoare.

Municipiul Ploiești se incadreaza :

 • a. Din punct de vedere seismic , in zona cu accelerația terenului pentru proiectare , componenta orizontala a mișcării terenului ag= 0.28g si perioada Tc =


1,0 sec.,conform Normativului P100/1-2006 pentru proiectardfc|ânffie;is^îca construcțiilor.                                                                     /

 • b. Incarcarea din acțiunea vântului este specifica zonei cuvpreșijl^a^e referința pref = 0,4 kPa,conform NP-082-2004.

 • c. Incarcarea din zapada este specifica zonei cu Sok= 2 kN/mp,conform NP-082-2004.

 • d. Adâncimea maxima de inghet este 0,90 m,conform STAS 6054-77.

 • e. Din punct de vedere hidrologic , apele de pe teritoriul fac parte din bazinul hidrografic “ Teleajen “ . Apele subterane sunt prezente la adâncimi de 8,0-10,0 m.

 • f. Clima aferenta este o clima temperat- continentala caracterizata prin temperatura medie anuala de + 11 0 C , temperatura minima absoluta de -33° C si temperatura maxima absoluta de + 43 °C.

 • g. Cantitatea de precipitații medii multianuale masurata intr-o perioada de zece ani: 400 - 500 mm

 • h. Din punct de vedere geotehnic - exista un strat vegetal cu umpluturi pana la 0,60 cm.

Terenul studiat , nu prezintă la suprafața niciunul din semnele specifice fenomenelor fizico-geologice active precum alunecări de teren, eroziuni, prăbușiri, care sa pună in pericol stabilitatea lucrărilor.

Amplasamentul studiat se incadreaza in categoria geotehnica 1 - fara riscuri anormale sau condiții de teren sau de solicitare neobișnuita.

Din punct de vedere a circulației

Accesul in parcarea proiectata se face doar din strada V. Alecsandri. Accesul a fost deja amenajat odata cu reabilitarea străzii V. Alecsandrii.

Parcarea va fi amenajata ca si pana acum cu o zona de acces mediana cu latimea cuprinsa intre 5,5Om si 9,00m.

Locurile de parcare vor avea o lungime de 5,00m si o lățime de 2,50m.-

Totalul locurilor de parcare in incinta amenajata va fi de 14 locuri.

2.2.3. f.Situatia existenta a utilităților

Pe amplasamentul studiat se afla un punct de transformare amplasat in coltul de sud est al parcelei.

2.2.3. g.Concluziile evaluării impactului asupra mediului

Avantajele amenajării spațiului studiat consta in creșterea gradului de funcționalitate pentru traficul staționar, a siguranței si confortului circulației rutiere in zona.

Prin amenajarea spațiului studiat se va asigura staționarea ordonata a turismelor in condiții de confort si siguranța, schimbarea aspectului necorespunzator actual al spațiului urban si de asemena se va reduce nivelul de zgomot, praf, trepidații si de noxe.

Prezenta documentație a fost întocmită in conformitate cu HG NR.28/09.01.2008, privind aprobarea conținutului - cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice ,precum si a structurii si metodologiei de elaborare a Devizului General pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții.

La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor naționale in vigoare,precum si legislației si standardelor naționale armonizate cu legislația U.E. Aceste materiale sunt in conformitate cu prevederile HG766/1997 si a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate tehnic pentru execuția lucrărilor.

La baza întocmirii evaluărilor pe obiecte au stat analize de preț pe fiecare tip de lucrare realizate cu programe de calcul (cu baza de date actualizate a preturilor), precum si preturile practicate pentru materialele din zona (nisip, balast, piatra sparta, bitum,etc.) si distantele de transport de 10 km .

La începerea lucrărilor, se va stabili de către Beneficiar, Consultant si Executant, modalitatea de recuperare si depozitare in zona a materialelor recuperabile provenite din dezafectări. In cazul renunțării totale la aceste materiale se va utiliza o groapa ecologica autorizata, costurile depozitarii fiind suportate de către Antreprenor.

Se anexeaza : -devizul general

Estimarea cheltuielilor pentru investiția de baza pe structura devizului general. TOTAL = 42 205 lei (fara TVA)

4.1Analiza opțiunilor

Analiza cost-beneficiu va compara varianta cu proiect cu varianta fara proiect.

4.2 Analiza financiara

Proiecția cheltuielilor se realizează in preturi august 2013.

Estimarea cheltuielilor a avut in vedere preturile practicate pe piața pentru următoarele tipuri de activitati specifice :

Lucrări de intretinere care se executa periodic , in mod planificat, in scopul compensării parțiale a uzurii produse structurii rutiere ;

Siguranța rutiera, constând in intretinerea semnalizării \yertipț] orizontale , tabelelor indicatoare , indicatoare de cir^iâ^tie^ stâlpilor, reconditionarea si remontarea acestora

Pentru simplificarea calculelor , costurile unitare ( lei/mp/an ) ale lucrărilor de intretinere curenta , curățenie , deszapazire si siguranța traficului au fost stabilite ca proporție din costurile unitare pentru realizarea parcării.

Costul anual pe metru patrat al tututror lucrărilor de intretinere curenta se ridica la 10 % din costul realizării unui metru patrat de pavaj, iar cel al lucrărilor de curățenie, deszapazire si siguranța traficului la 1,5%.

Orizontul de analiza este de 15 ani , timpul intre doua reparații capitale conform normativelor in vigoare .

Rata de actualizare financiara a fost considerata de 5 % .


Valoarea neta actualizata negativa indica faptul ca sub aspect strict financiar proiectul nu este fezabil , realizarea sa necesitând finanțare fara așteptarea unor beneficii directe.

Aceste beneficii sunt obținute indirect prin satisfacerea unui nivel de confort pentru participantii la traficul rutier din zona studiata.
 • > TOTAL INVESTIȚIE

 • >     Din care C+ M


= 62 688 lei (14 183 euro) = 52 3341ei (11 840 euro) (1 euro = 4,4201 LEI)


7.2.Esalonarea investiției

- nu este cazul


Avizele si acordurile au fost obținute conform certificatului de urbanism emis de D.G.D.U. a Primăriei Ploiești.întocmi Urb. Vlsfdi
ELABORATOR

TITLU PROFESIONAL-NUME

MAT.

SEF PROIECT

urb. Vladimir Cazan

PROIECTAT

urb. Vladimir Cazan

DESENAT

urb. Vladimir Cazan


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Amenajare parcare strada Gheorghe Doja”

si a emis:SECRETAR,

Sanda Dragulea

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA

MEDIULUI


RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Amenajare parcare strada Gheorghe Doja”

si a emis:


PREȘEDINTE,

Sirbu Simion Gheorghe
Data:

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Amenajare parcare strada Gheorghe Doja”

si a emis :


SECRETAR, Cristian Minai Ganea

Data:         Ufi