Hotărârea nr. 30/2013

Hotãrârea nr. 30 privind modificarea si completarea art. 2 al Hotãrârii nr. 129/24.04.2008 a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 30 privind modificarea și completarea art. 2 al Hotărârii nr. 129/24.04.2008 a

Consiliului Local al Municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Iulian Bolocan și Raportul comun de specialitate al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești și al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune modificarea art.2 al Hotărârii nr. 129/24.04.2008 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

în baza prevederilor art. 3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile stabilite de Camera de Conturi Prahova prin Decizia nr.27/2012;

Având în vedere faptul că terenul aferent Terminalului pentru autobuzele transportatorilor particulari ce efectuează transport în trafic județean, situat în Ploiești, str.Găgeni nr.88A, face parte din domeniul public al municipiului Ploiești potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și figurează în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, însușit prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova;

în temeiul art. 36 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aproba modificarea articolului 2 al Hotărârii nr. 129/24.04.2008 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești în sensul că, pentru Terminalul pentru autobuzele transportatorilor particulari ce efectuează transport în trafic județean, situat în Ploiești str. Găgeni nr. 88 A, Regia Autonoma de Transport Public Ploiești va incasa taxa pentru folosirea acestuia de către transportatorii particulari.

Art. 2. Regia Autonomă de Transport Public Ploiești va întreprinde măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a dispozițiilor stabilite prin Decizia nr. 27/2012 a Camerei de Conturi Prahova.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Regia Autonoma de Transport Public Ploiești

Direcția de Gestiune Patrimoniu
RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea art.2 al Hotărârii nr. 129/24.04.2008 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al municipiilor bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Prin Decizia nr.27/2012 Camera de Conturi Prahova a decis indreptarea situației privind veniturile obținute de către Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești din folosirea terenului aferent Terminalului pentru autobuzele transportatorilor particulari ce efectuează transport în trafic județean, situat în Ploiești str.Găgeni nr.88A, in perioada 2008-2010 avand in vedere faptul ca acesta a fost transmis in administrarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești potrivit prevederilor Hotărârii nr.43/2007 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Prin adresa nr.J162/04.01.2013, inregistrata la Municipiul Ploiești la nr.326/07.01.2013, Regia Autonoma de Transport Public Ploiești a solicitat prezenta la sediul acesteia, in data de 11.01.2013 a reprezentanților Direcției Administrație Publica Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte si a Direcției de Gestiune Patrimoniu, precum si a reprezentanților S.C.Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. in vederea clarificării aspectelor legate de Decizia nr.27/2012 a Camerei de Conturi Prahova referitoare la terenul menționat mai sus.

In data de 11.01.2013 a avut loc o ședința comuna a reprezentanților Regiei Autonome de Transport Public Ploiești cu reprezentanții Municipiului Ploiești, ocazie cu care s-a incheiat Minuta nr.797/11.01.2013, conform careia Regia a solicitat printre altele si următoarele:

  • -  Terenul menționat mai sus, aferent Terminalului sa ramana in administrarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești;

  • -  Adoptarea unei hotarari de consiliu local privind achitarea către Regia menționata mai sus a tuturor veniturilor realizate si incasate in perioada 2008-2010 de către S.C.Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.


Menționam faptul ca potrivit Hotărârii nr .43/27.02.2007 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești suprafața de teren situata pe str.Gageni nr.88A, in suprafața de 7620 mp a fost transmis in adminstrarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești.

Ulterior, prin Hotararea nr. 129/24.04.2008 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești s-a imputemicit Administrația Domeniului Public si Privat Ploiești sa incaseze tariful pentru folosirea tuturor Terminalelor de pe raza municipiului Ploiești, printre care se numără si Terminalul situat pe str.Gageni nr.88A

Situația a fost reanalizată în ședința din data 15.01.2013 de către Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotarare in sensul ducerii la indeplinire a prevederilor Deciziei nr.27/2012 a Camerei de Conturi Prahova privind virarea de către S.C.Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., în calitate de continuator în drepturi al Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești, către Regia Autonoma de Transport Public Ploiești a veniturilor încasate în perioada 2008-2010 pentru folosirea terenului șferent Terminalului situat pe str.Gageni nr.88A.^onom$


d^ Transport Public Ploiești,

Iațcovici


Direcția de Gestiune Patrimoniu, Director Executiv,

Flori:
Șef Birou Contencios, Gabrid^ Chiriță
AVIZAT,Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte,

Director,


Direcția ManagementFinanciar-Contabil, Contracte

ol - 2d/3 .


întocmit:

Dumitru Corina


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

Ia proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea art.2 al Hotărârii nr. 129/24.04.2008 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Prin Decizia nr.27/2012 Camera de Conturi Prahova a decis îndreptarea situației privind veniturile obținute de către Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești din folosirea terenului aferent Terminalului pentru autobuzele transportatorilor particulari ce efectuează transport în trafic județean, situat în Ploiești str.Găgeni nr.88A, in perioada 2008-2010 avand in vedere faptul ca acesta a fost transmis prin Hotararea nr.43/2007 a Consiluilui Local al Municipiului Ploiești, in administrarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești.

Avand in vedere obligativitatea respectării dispozițiilor stabilite de Camera de Conturi Prahova prin Decizia menționata mai sus, precum si termenul limita 31.01.2013 impus de aceasta entitate, se impune promovarea proiectului de hotarare privind modificarea art.2 al Hotărârii nr. 129/24.04.2008 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, precum si virarea de către S.C.Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., în calitate de continuator în drepturi al Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești, către Regia Autonoma de Transport Public Ploiești a veniturilor încasate în perioada 2008-2010 pentru folosirea terenului aferent Terminalului situat pe str.Găgeni nr.88A.

Consilieri :


Constantin Popa

Gheorghe Popa

Iulian Bolocan 4^

^Regia Autonomă de Transport Public PLOIEȘTI

Ploiești, str. Găgeni nr. 88 cod 100137, tel. (40-244) 543761, fax. (40-244) 513228, e-mail officeOratpl^o^


MUNICIPIUL ploiești • 000797 Bd. Republicii, nr.2


MINUTA

încheiata astazi 11.01.2013 Ia sediul RATP Ploiești

Intre.:

Primăria Municipiului Ploiești reprezentata prin Dl, Director Executiv Adj. Amedeo Florin Tabirca din cadrul Direcției de Gestiune Patrimoniu

Si

RATP Ploiești reprezentata prin Director General Cristian Iancovici; Dir, Tehnic Micu Ion, Director Financiar Monica Tanase, Sef Birou Contencios cons jr. Gabriela Chirita si cons. jr. Eugen Belu, ing. Alexandru Dobre;

SC Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRL, convocata la conciliere, nu s-a prezentat.

Având in vedere masurile dispuse de organele Curții de Conturi, in urma discuțiilor purtate intre părțile sus menționate prezente, pe obiectul convocării la conciliere emisa de RATP sub nr, 162/04.01.2013, au rezultat următoarele concluzii insusite de parti, in totalitate:

  • 1. RATP solicita ca terenul pe care se afla terminalul ce face obiectul Convocării, sa ramana in administrarea RATP,(avand in vedere si simatia terenurilor ce aparțin familiei Georgescu);

  • 2. Având in vedere măsură dispusa prin Decizia Curții de Conturi in sarcina Regiei, la nivelul Municipiului Ploiești, RATP soliciți adoptarea unei Hotarari de Consiliu Local prin care vor fi prevăzute:

  • -  Introducerea in obiectul de activitate al Regiei, a activitatii de exploatare a terminalului menționat;

  • -  SC SGU SRL va achita către RATP, toate veniturile realizate in perioada 2008-2010 pe care le-au încasat, fara ca dreptul de administrare asupra terenului sa le fie transferat (conform măsurii dispuse de Curtea de Conturi prin Decizia 27/2012);

___Jo

«1

I


f ______" z

  • 3. Fata de faptul ca SGU va plăti sumele încasate in perioada 2008-2010 , •RAt£ r

ij ț5 :      ! i                   jO

renunta la recuperarea impozitului achitat in perioada 2008-2(™ terenul pe care se afla terminalul;

  • 4. Prezentul va fi inaintat organelor Curții de Conturi .

  • 5. Reprezentantul PMP Ploiești comunica faptul ca țoale aceste aspecte din prezenta Minuta vor fi prezentate Comisiei nr. 2 a Consiliului Local Ploiești, ce va avea calitatea de inițiator a proiectului de HCL corespunzător.


Prezenta minuta a fost încheiata in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte prezenta.
RATPPL

Director Gerier


Director

Ing. Dob^e Alexandru w


FAX NO. :510736


Ai


^/ ^Regia Autonomă de Transport Public PLOIEȘTI^!


Ploiești, str. Găgeni nr. 88 cod 100137, tel (40*244) 543761, fax. (40*244) 513228, e-mail offfce@ratph.roRATP PLOIEȘTI

Către,


nuwlw T n* nrMmiițyMhMMHmmWMM

Primăria Municipiului

B-dul Republicii nr.2


I'«IMiCl^lUL t'WfT’ -7WI»» '",K,OI26


In atentia: Direcției Adminsitratie Publica Juridic                     pmfirzx»

Contracte

/                    Direcția de Gestiune Patrimoniu-Serviciu de Inventariere si Evidenta

Bunuri din Domeniul Public si Privat

Subscrisa Regia Autonomă de Transport Public, cu sediul în Ploiești, ștr, Găgeni. nr. 88, jud Prahova, prin reprezentanții sai legali, formulam prezenta adresa prin care revenim cu următoarele:

Prin Decizia nr, 27/2012 emisa de Curtea de Conturi Prahova se Stabilește, obligativitatea ca pana la data de 31.10.2012, unitatea noastra sa beneficieze de îndreptarea care se impune, prin hotararea de consiliu local, privind scoaterea din administrare Regiei a suprafeței de 7020 m.p. situata pe str. Gageni nr. 88, unde s-a înființat terminalul pentru autobuzele transportatorilorpârticulari ce efectuează transport in trafic Județean, precum si recuperarea impozitului aferent acestui tere a.

-? Răspunsurile instituției dvs. prin intermediul celor doua compartimente-directii indicate în preambul, deși arata ca s-au luat masuri de rezolvare a masurilor Curții de Conturi, situația terenului menționat anterior nu a fost rezolvata.

Precizările de mai sus au fost comunicate Curții de Conturi Prahova, care fata de neindeplinirea măsurii dispuse, pana la termenul din 31.10.2012, ne-a acordat uri ultim termen, stabilit la 31.01.2013.

Fata de acest aspecte avand in vedere termenul final al Curții de Conturi Prahova (31.01.2013), pentru rezolvarea urgenta, va invitam la sediul Regiei, in data de 11 ianuarie 2013>ora 9.

O cerere similara a fost înaintata si către SC Servicii de Gospodărire Urbana SRL

FOX NO. :510736


Jan, 10 2313


Va mulțumim pentru colaborare.


j;., !<n-&


,_£<k

Ir—■£.,            '

DIRECTOR FINANCIAR

Ec. Mofiica

CURTEA DE CONTURI CAMERA DE CONTURI PRAHOVADECIZIA

NR. 27/2012

Având in vedere prevederile Legii nr.94/1992 privind organizarea si funcționarea Curții de Conturi, republicata, si ale Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum si valorificarea actelor rezultate din aceste activitati, publicat in Monitorul Oficial al României, ParteaI, nr.832 din 13 decembrie 2010,

examinând deficientele consemnate in Raportul de control nr. 5358 din 09.04.20.12 Încheiat in urma controlului modul de aducere la îndeplinire de către Directorul R.A.T.P. Ploiești, a masurilor dispuse prin Decizia nr. 19/2011, emisa de Directorul Camerei de Conturi Prahova, urmare constatărilor din Raportul de Q control nr. 7375/16.05.2011

DECIDE:

Aplicarea următoarelor masuri:

3. Solicitarea veniturilor nerealizate din folosirea ? terenului, d at in administrare regiei, ca terminal pentru operatorii de transport privați care efectuează transport in trafic județean, pentru perioada 2008-2C10, terenul respectiv aflându-se in evidenta RATP Ploiești, inventariat anual, pemru care s-au achitat taxele si impozitele legale.

Având in vedere ca aceasta eroare a fost generata de către consiliul local, prin hotararea emisa in anul 2008, je impune ca Îndreptarea ei sa se realizeze la acelașirnuveL-Pentru aceasta, regia se va adresa autoritatii deliberative menționând totodată si. pretențiile pentru veniturile nerealizate in perioada 2008-2010 care au fost incasate de către ADPP Ploiești, fara ca dreptul de administrare sa fie transferat.

Termen de. realizare: 31 i n on i o

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 129


privind stabilire# tarifului pentru folosirea terminalelor si a infrasfrux municipiului Ploiești de către transportatorii particulari


Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

Vazand Expunerea de motive a domnului primar, precum si Raportul de specialitate al Administrației Domeniului Public, si Privat Ploiești, prin care se propune stabilirea tari fulul pentru utilizarea de către transportatorii particulari a terminalelor si a infrastructurii municipiului Ploiești;

Având in vedere prevederile Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările si completările ulterioare, si Hotărârii de Guvern nr. 85/2003 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002, precum si Legii nr. 105/2000 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere și respingerea Ordonanței Guvernului nr. 73/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale ;

In baza Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completurile ulterioare;

In baza Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 71/2002, aprobata prin Legea nr. 3/2003, privind organizarea.si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

Ținând cont de Hotararea Consiliului Local nr. 274/2002 privind privind înființarea de terminale pentru transportatorii particulari autorizați care efectuează transport de persoane irrtrajudetean si interjudetean, precum si traseele de deplasare a acestora in interiorul municipiului;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor si a Legii nr. 182/2006 pentru modificarea si completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;

In temeiul art. 36, alin. 2, fit. „c” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata,

HOTĂRĂȘTE;

Art. 1 - Aproba tariful de 120 lei/mijloc transport pentru folosirea de către transportatorii particulari a terminalelor si a infrastructurii municipiului Ploiești începând cu anul 2008.

Art. 2 - Administrația Domeniului Public si Privat Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei holarari.

Art, 3 - .Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios va aduce la cunoștința publica prevederile prezentei hotarari,^—-

Dată în Ploiești, azi 24 apnFi/&08 crt

PREȘEDINTE DKȘEDINȚĂ,7||jx

iteQ^TRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Marîa-Magdal^nh Mazâlu


Ion Taîț&b         Xf A

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIPLOIE{TI           /C

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2                       &

țps

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotarare privind fiU. (NA

,       NN 2 a/ -fccncti/M.4?     z?/, cu~

si a constatat:

SECRETAR,


PREȘEDINTE,

Data: