Hotărârea nr. 299/2013

Hotãrârea nr. 299 privind aprobarea documentatiei tehnice, faza D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare strada Panciu (inclusiv canalizare)”

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 299

privind aprobarea documentației tehnice, faza D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare strada Panciu (inclusiv canalizare)”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive al domnului primar Iulian Badescu si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea documentației tehnice, faza D.A.L.I., si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare strada Panciu (inclusiv canalizare)”

Având in vedere prevederile art.44, alin.l din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificata si completata;

In temeiul art.36 alin.4, lit.d, din Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, republicata si reactualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Aproba documentația tehnica, faza D.A.L.I., si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare strada Panciu (inclusiv canalizare)” conform anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Direcția Tehnic Investiții va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3 : Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.


PRIM ARIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEprivind aprobarea documentației tehnice, faza D.A.L.I., si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare strada Panciu (inclusiv canalizare)”

Serviciul Reaparatii si Investiții Drumuri, din cadrul Direcției Tehnic Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești, propune spre aprobare documentația tehnica, faza D.A.L.I., si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare strada Panciu (inclusiv canalizare)”.

Strada Panciu nu este o artera de circulație importanta a municipiului Ploiești, realizează legătură intre strada Plaiesilor si strada Albinei, este asfaltata insa nu are canalizare.

Prin modernizarea străzii se va realiza atat rețeaua de canalizare, inclusiv racordurile, precum si refacerea sistemului rutier.

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Nr.

crt

Nr.crt

Valoare totala - lei (inel TVA)

Eșalonare investiție

Durata înv. Luni

Capacitati

0

1

2

3

4

5

Modernizare strada Panciu (inclusiv canalizare)

606.374

2013

3

Suprafața carosabil = 1.526 mp;

Suprafața trotuare = 872 mp ;

Lungime carosabil = 218ml ;

Lungime canalizare = 218ml ;

Racorduri canalizare -

42 buc ;

Lățime carosabil = 7

m ;

Lățime trotuare -2 m.

Fata de cele prezentate inaintam Consiliului Local al municipiului Ploiești spre analiza si aprobare proiectul de hotarare “Modernizare strada Panciu (inclusiv canalizare)”.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


VIZATV -PRIMAR BADESCU
RAPORT DE SPECIALITA

privind aprobarea documentației              .A.L.I.,

si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul “Modernizare strada Panciu (inclusiv canalizare)”

Strada Panciu nu este o artera de circulație importanta a municipiului Ploiești, realizează legătură intre strada Plaiesilor si strada Albinei, este asfaltata insa nu are canalizare.

Prin modernizarea străzii se va realiza atat rețeaua de canalizare, inclusiv racordurile, precum si refacerea sistemului rutier.

După realizarea canalizării se va inlocui tot sistemul rutier cu un sistem rutier conform expertizei tehnice:

4- 4 cm BAI 6 ;

4- 6 cm BAD25 (BADPC 25);

4- 20 cm piatra sparta ;

4- 25 cm balast;

4- 7 cm nisip.

Prin realizarea noului sistem rutier se va asigura scurgerea apelor atat in longitudinal, cs si transversal, se vor ridica la cota capacele existente, cat si rasuflatorile pentru gaze.

Suprafața trotuarelor ce se vor amenaja va urmări limita carosabilului si limita proprietăților. Se vor repara trotuarele existente, se vor reface cele degradate si se vor construi si trotuare noi din asfalt.

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Nr.

crt

Nr.crt

Valoare totala - lei (inel TVA)

Eșalonare investiție

Durata înv.

Luni

Capac itati

0

1

2

3

4

5

Modernizare strada Panciu (inclusiv canalizare)

606.374

2013

3

Suprafața carosabil = 1.526 mp;

Suprafața trotuare = 872 mp ;

Lungime carosabil = 218 ml;

Lungime canalizare = 218ml ;

Racorduri canalizare -


42 buc ;

Lațiftie carosabil

m

\\ ' a         y

Lățime trofti<S oMn.


DIRECTOR EXECUTIV MIHAELAJAMANDISERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

DANIEL DOBRE


Mrmados

Tel /fax -(00)4-0244-516848;

Tel / fax-(00)4-0344-147228

E-mail: armados sri@yahoo.com


S.C. ARMADOS S.R.L.

PLOIEȘTI

Str. Vasile Lupu nr. 52, Ploiești

Reg.Com. - J29/3395/1992,

Cod fiscal - 2698601

Banca Transilvania - suc.Ploiesti

Cod IBAN:

RO07 BTRL 0300 1202 5565

04XX„DALI+PT+DE MODERNIZARE STRADA PANCIU(inclusive canalizare)”


Proiect nr.:


392/2013


Faza de proiectare:

Proiectant de specialitate:.

Beneficiar:


DALI

S.C. ARMADOS S.R.L. PLOIEȘTI

S.C MUNICIPIUL PLOIEȘTI S.R.L.


PIESE SCRISE + PIESE DESENATE


2013


Jlrmados

Tel / fax -(00)4-0244-516848;

Tel / fax-(00)4-0344-147228

E-mail: armados_srl'«1yahoo.com


MEMORIU TEHNIC

Capitolul 1. Date generale

  • 1.1 Denumire proiect:

“DALI+PT+DE MODERNIZARE STRADA PANCIU (inclusiv canalizare)

  • 1.2 Proiectant:

S.C.ARMADOS S.R.L.

  • 1.3 Persoana juridica achizitoare / Ordonator principal de credite:

Municipiul Ploiești

1.4 Amplasament Situația existentă

Municipiul Ploiești este un important nod de transport, situandu-se pe drumurile care leaga municipiul București de Transilvania si Moldova.

Strada Panciu este o artera de circulație importanta a municipiului Ploiești, realizând legătură intre strada Plaiesilor si strada Albinei.

Strada Panciu nu este o strada principala, este asfaltata dar nu are canalizare, este situată în Municipiul Ploiești.

Strada are două sensuri de circulație și este modernizată.

Prin tema de proiectare se solicită modernizarea străzi precum si realizarea canalizării pe aceasta strada inclusiv racordurile.

Diferența de nivel a terenului între capetele străzii ce se va amenaja este de 1,07 m.

Strada se va realiza cu lățimea medie de 7,00 m cat are si in momentul de fata fiind încadrata de trotuare cu cu o lățime medie de 2,00m.

Traseul străzii in plan si in profil longitudinal urmărește traseul actual.

Profilul longitudinal va avea panta de 0,16 % iar pentru scurgerea apelor pluviale se vor monta gaigare.

Suprafața trotuarelor ce se vor amenaja va urmării limita carosabilului si limita proprietăților.

b) Scenarii tehnico economice

Pentru analiza si selecția alternativelor optime se propun 3 scenarii:

A Scenariul în care beneficiarul va trebui să facă minimul de lucrări cu scopul menținerii carosabilului străzii la nivelul actual în care strada se va plomba după executarea canalizării si va avea condiții acceptabile de circulație.

Lucrările vor consta în executarea întreținerii curente si a unor lucrări de amenajare provizorie de reparații prin reprofilări si corectarea suprafeței părții carosabile prin aport de mixturi asfaltice limita fondurilor disponibile la nivel de alocații bugetare sau din fonduri proprii ale Municipiului Ploiești,

B. Amenajarea sistemului rutier cu îmbrăcăminți asfaltice pe fundații de balast, corespunzător unei clase de trafic „ușor”, cu atrotuare.

Această soluție prezintă avantajul unei execuții mai rapide, cu lucrări de întreținere (în exploatare) mai puțin costisitoare și mult mai rapide. De asemenea această soluție este recomandată în zone locuite deoarece îmbrăcămințile asfaltice sunt nepoluante fonic.

C. Amenajarea sistemului rutier cu îmbiăcăminți din beton de ciment pe fundații din balast, corespunzător unei clase de trafic „ușor".

Această soluție are următoarele dezavantaje:

costuri mai ridicate (grosimea minima a dalei din beton de ciment este de 18 cm), execuție mai îndelungata și în anumite condiții tehnice foarte stricte (condiții meteorologice, condiții tehnice de protecție în execuție, restricționarea circulației pe sensul aflat în lucru o perioadă mai îndelungată).

întreținerea în exploatare este mai costisitoare ca și lucrările de reparații.

sunt mult mai poluante decât îmbrăcămințile asfaltice. nu se pot executa pe trasee cu declivități longitudinal peste 7 %.

Se recomandă scenariul „B"

Avantajele scenariului recomandat

Promovarea investiției de modernizarea străzii analizate are următoarele avantaje: -îmbunătățirea condițiilor de transport pentru bunuri și persoane;

-îmbunătățirea factorilor de mediu;

Soluțiile propuse pentru modernizarea străzii are scopul menținerii traseului existent, cu ocupări minime de terenuri si asigurarea unor elemente geometrice optime, corelate cu situația din teren si corespunzătoare unor drumuri de clasa tehnica HI cu doua benzi de circulație. Soluțiile proiectate au la bază studiile de teren elaborate, ridicarea topografică și tema de proiectare Principalele caracteristici geometrice ale străzi sunt:

-lungimea 218,00m

-latimea 7,00m -trotuate 2 x 2,00m

După realizarea canalizării se va înlocui tot sistemul rutier prin indepartarea lui rutier conform expertizei tehnice:

-4cm B Al 6

_____________ -6cm B AD25(BADPC25)     ...    ________________________________________

-20cm piatra sparta


-25cm balast


-7cm nisip

Prin realizarea noului sistem rutier se va urmări asigurarea scurgerii apelor atat in longitudinal cat si transversal, se vor ridica la cota capacele existente car si rasulatorile pentru gaze

Se menține traseul existent fără să fie afectate rețelele aeriene și proprietățile existente.

Lucrări accesorii si de semnalizare rutiera :

Pentru asigurarea condițiilor de siguranța in circulația rutiera a tuturor participanților la trafic, o deosebita importanta o are semnalizarea rutiera pe tot traseul studiat.

Aceasta problema este rezolvata in spiritul normelor in vigoare, prin mijloace de semnalizare, vizibile atât ziua, cât si noaptea si in orice condiții meteorologice.

Iri timpul execuției luciărilor, se vor folosi mijloace de semnalizare specifice.

După realizarea lucrărilor proiectate se vor executa marcajele rutiere la trecerile de pietoni.

Scurgerea apelor:

Scurgerea apelor pluviale și din topirea zăpezilor este asigurata prin pantele proiectate în profil longitudinal și transversal. Colectarea apelor se face prin guri de scurgere proiectate la marginea părții carosabile și conduse la canalizarea ce se va realiza.

ANALIZA COST-BENEFICIU

NU ESTE CAZUL

3. Lucrări conexe:

In urma realizării lucrărilor de baza sunt necesare a fi efectuate :

- Transporturi de:

  • ■  pamant excedentar si blocuri spărtura de beton - la 10 km

  • ■  transport balast si nisip la 10 km

  • ■  transport beton, borduri la 10 km

  • ■  transport mixturi asfaltice la 10 km o diverse:

  • ■  aducerea la cota a capacelor căminelor si rasuflatorilor identificate in teren.

Strada Panciu după realizarea canalizării propuse va avea următoarele avantaje:

Asigura condiții normale de circulație pentru auto

Asigura condiții normale de circulație pentru pietoni


Valoarea totala a investiției este 606,374 mii lei fara TVA

Din care construcții montaj C+M 518,382 mii lei faraTVA

Respectiv Valoarea totale este de 137,090 mii euro fara TVA

Din care construcții montaj C+M 117,196 mii euro fara TVA

Prețurile sunt calculate la nivelul lunii Martie 2009 la un curs euro-leu de 4,4232 valabil la data de 15.07.2013

Eșalonarea investiției

anul I valoarea totala de C+M 518,382 mii lei include TVA reprezentând o valoare totală de 117,1966mii euro

Prețurile sunt calculate la nivelul lunii Iulie 22013 la un curs euro-leu de 4,4232 valabil în data de 15.07.2013

Durata de realizare (luni)

Durata de realizare a investiției este de 3 luni. Această perioadă poate fi micșorată funcție de posibilitățile constructorului de a lucre pe mai multe fronturi de lucru simultan.

Capacități (în unități fizice și valorice);

Nu este cazul

alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizata investiția, după caz.

Nu este cazul

AVIZE SI ACORDURI- au fost anexate:

Avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției;

2 . Certificatul de urbanism;

CAPITOLUL B - Piese desenate:

Plan de amplasare în zonă - 1:5000

Plan general 1:1000

Planuri și secțiuni generale de arhitectură, rezistență, instalații, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităților ce concură la realizarea proiectului; Nu este cazul


Faza PT

Denumire Proiect


DALI+PT+DE MODERNIZARE STRADA PANCIU (inclusiv canalizare)DEVIZ GENERAL

curs BCE euro/lei 15.07.2013           4,4232

anexa nr. 5 conform HGR nr. 28/09.01.2008

Nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare inclusiv TVA

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

PARTEA I

Cheltuieli

terenului

CAPITOLUL 1 obținerea si am<

LI

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,2

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3

Amenajare pt. prot. mediului si aducere la starea inițiala

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Total capitolul 1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivul

ui

2.1

Chelt. pt. asig. utilităților necesare obiectivului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Total capitolul 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren geo+topo

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2

Obt.avize,acorduri si doc.obt.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.1

Taxa aut.,taxa timbru., taxa aviz unic

0,500

0,113

0,120

0,620

0,140

3.3

Proiectare si inginerie

6,000

1,356

1,440

7,440

1,682

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0,500

0,113

0,120

0,620

0,140

3.5

Consultanta

4,181

0,945

1,003

5,184

1,172

3.6

Asistenta tehnica, dirigentie de șantier

12,542

2,835

3,010

15,551

3,516

Total capitolul 3

23,722

5,363

5,693

29,415

6,650

<

Cheltuieli

APITOLUL pentru invesi

4

titia de baza

4.1

Construcții si instalații

418,050

94,513

100,332

518,382

117,196

împrejmuire școala nr. 2

418,050

94,513

100,332

518,382

117,196

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3

Utilaje,echip.tehnologice si funct. cu montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5

Active necorporale

0,000

0 000

0,000

0,000

0,000

Total capitolul 4

418,050

94,513

100,332

518,382

117,196

Nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Mii lei     Mii euro

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Cheltuieli de șantier

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.1.1. lucrări de construcții

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.2

Comisioane, cote,taxe

5,435

1,229

1,304

6,739

1,524

MLPTL 0.1%+0.7%(L10/95+L453/01)

3,344

0,756

0,803

4,147

0,938

CSC 0.5% (L215/97)

2,090

0,473

0,502

2,592

0,586

5,4

Cheltuieli diverse si neprevăzute

41,805

9,451

10,033

51,838

11,720

Total capitolul 5

47,240

10,680

11,338

58,577

13,243

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2

Probe tehnologice

0,000

0,000

0,000’

0,000

0,000

Total capitolul 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

489,012

110,556

117,363

606,374

137,090

Din care C+M

418,050

94,513

100,332

518,382

117,196

Termen de execuție 3 luni Garanția de buna execuție 5ani

Proiectant,

S.C ARMADOS S.R.L.

Sef Proiect,

Ing. Alecsan J           *


Proiectant devize-e

Sing. Mihai DUMITRU

Persoana juridica contractanta,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Urmados

Tel / fax <00)4-0244-516848;

Tel / fax-(00)4-0344-147228

E-mail: armados_srl(a!yahoo.com

S.C. ARMADOS S.R.L.

PLOIEȘTI

Str.Vasile Lupu nr.52, Ploiești

Reg.Com.-J29/3395/1992,

Cod fiscal-2698601

Banca Transilvania - suc.Ploiesti

Cod IBAN:

RO07 BTRL 0300 1202 5565 04XX


EVALUARE

„DALI+PT+DE MODERNIZARE STRADA PANCIU(inclusiv canalizare)

TOTAL


-lungimea

218,OOm

-latimea

7,OOm

-trotuate

2 x 2,OOm

-suprafața carosabil

1.526,00mp

-suprafețe trotuare

872,00mp

Terasamente strada

1526,00 mp x 15,001ei/mp

= 22.890,OOIei

Carosabil strada

1526,00 x lOOlei/mp

= 152.600,OOIei

Terasamente trotuare

872,00 mp x 15,001ei/mp

= 13.080,OOIei

Carosabil trotuare

872,00 x 601ei/mp

= 52.320,OOIei

Marcaje

218,00 x 801ei/mp

= 17.440,OOIei

Canalizare

218 x 6001ei/ml

= 130.800,OOIei

Branșamente canalizare

42 buc x 1 OOOlei/buc

= 42.000,OOIei

= 418.050,OOIeiVERIFICATOR


NUME


SEMNĂTURĂ


S.C. ARMADOS S.R.L.

Cod fiscal RO2698601 Ploiesti^^le^ijX52

Tel. 0244 / 516 848

0744310462                       \\

SPECIFICAȚIE

NUME

SEF PROIECT

Ing. Florea Alecsandru

—j

PROIECTAT

Ing. Florea Alecsandru

DESENAT

Sing. Mihai Dumitru

I Scara: 11000 1:500 L™

Data: 07.2013


CERINȚA


REFERAT NR. I

------------------ ■   j^ci^


Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIEȘTI'^ __________JUDEȚUL PRAHOVA?/ /r Titlu proiect:                          lo

DALI+PT+DE MODERNIZARE STRAD/^AN&U, g (inclusiv canalizare) '


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA


.. v


\z'


393/^31^

DAth/ arfea nr.


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

M      : >

DOMENIULUI


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, faza D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare strada Panciu (inclusiv canalizare)”

si a emis:SECRETAR,

Sanda Dragulea

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA MEDIULUI


RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, faza D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare strada Panciu (inclusiv canalizare)" și a emis:


PREȘEDINTE,

Sirbu Simion Gheorghe
Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, faza D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare strada Panciu (inclusiv canalizare)'"

si a emis :

O     b— ■