Hotărârea nr. 298/2013

Hotãrârea nr. 298 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Amenajare loc de odihna Piata”

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 298

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Amenajare loc de odihna Piața”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive al domnului primar Iulian Badescu si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Amenajare loc de odihna Piața”

Având in vedere prevederile art.44, alin.l din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificata si completata;

In temeiul art.36 alin.4, lit.d, din Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, republicata si reactualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Amenajare loc de odihna Piața” conform anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Direcția Tehnic Investiții va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3 : Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Data in Ploiești, astazi 13 august 2013

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Iulian Liviu Teoxlorescu


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Oana Cristina Iacob

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEprivind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Amenajare loc de odihna Piața”

Serviciul Reaparatii si Investiții Drumuri, din cadrul Direcției Tehnic Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești, propune spre aprobare studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Amenajare loc de odihna Piața”.

Zona in care se propune amenajarea locului de odihna se afla in zona Halelor Centrale din Municipiul Ploiești.

Locul de odihna propus a se realiza este situat in imediata vecinătate a Halelor Centrale, intersecția străzii Grivitei cu strada Emile Zola. Suprafața locului de odihna ce urmeaza a fi realizat este de aproximativ 76 mp.

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Nr. crt

Nr.crt

Valoare totala - lei (inel TVA)

Eșalonare investiție

Durata înv. Luni

Capacitati

0

1

2

3

4

5

1

Amenajare loc de odihna Piața

20.000

2013

1

Suprafața totala =

76 mp

Fata de cele prezentate inaintam Consiliului Local al municipiului Ploiești spre analiza si aprobare proiectul de hotarare “Amenajare loc de odihna Piața”.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Ui

VIZAT PRIMAR lUETAN-BADESCU

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea studiuluLdefezabilitate/ si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul “Amenajare loc de odihna Piața”

Zona in care se propune amenajarea locului de odihna se afla in zona Halelor Centrale din Municipiul Ploiești.

Locul de odihna propus a se realiza este situat in imediata vecinătate a Halelor Centrale, intersecția străzii Grivitei cu strada Emile Zola. Suprafața locului de odihna ce urmeaza a fi realizat este de aproximativ 76 mp.

Numărul locurilor de odihna este mai mic in comparație cu necesitățile reale ale populației municipiului. S-a constatat ca in zonele aglomerate si circulate nu exista asemenea locuri.

Principalele lucrări propuse a se realiza sunt:

4- Decopertarea si pregătirea terenului pentru dalarea cu dale abnorme din granit;

4- Dalarea scuarului cu dale adnorme din granit din decopertari anterioare;

4- Realizarea unor casete in dalaj gazonate in care se vor planta arbori si arbuști;

4- Realizarea instalațiilor electrice si amplasarea obiectivelor de iluminat;

4- Realizarea băncilor din beton si rigle de lemn ;

4- Plantarea vegetației.

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Nr.

crt

Nr.crt

Valoare totala - lei (inel TVA)

Eșalonare investiție

Durata înv. Luni

Capacitati

0

1

2

3

4

5

Amenajare loc de odihna Piața

20.000

2013

1

Suprafața totala =

76 mp

DIRECTOR EXECUTIV MIHAEL^hAMANDI

SERVIC

REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI


DANIEL DOBRE


jjy.c. Servicii de (qpspodărire

Urbană Ploiești s.r.i.C.U.L 27449967  J29/1212/01.10.2010  RO27449967

Ploiești, St r. Va le ni nr. 32, tel:0244-525252. fax:0244-510353 cod oostal 100046


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării :

AMENAJARE LOC DE ODIHNA ZONA PIAȚA

jeuro = 4,3497 lei

. Nr. cri.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA )

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițial

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

0.500

0.115

0.120

0.620

0.143

3.3

Proiectare si inginerie

0.418

0.096

0.100

0.519

0.119

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultanta

0.139

0.032

0.033

0.173

0.040

. 3.6

Asistenta tehnica

0.209

0.048

0.050

0.259

0.060

TOTAL CAPITOL 3

1.267

0.291

0.304

1.571

0.361

CAPITOLUL 4

Cheluieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

13.394

3.079

3.215

16.609

3.818

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.545

0.125

0.131

0.676

0.155

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

13.939

3.205

3.345

17.284

3.974

CAP

Alte-

ȚOLUL 5

cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5,1,1, Lucrări de construcții

0.134

0.031

0.032

0.166

0.038

5,1,2, Cheltuieli conexe organizării șantierului “

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

-

5,2,1, Comision ISC 0,8 %

0:112

0.026

0.027

0.138

0.032

5,2,2, Cota aferenta CSC 0,5 %

0.070

0.016

0.017

0.086

0.020

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %

0.608

0.140

0.146

0.754

0.173

TOTAL CAPITOL 5

0.923

0.212

0.222

1.145

0.263

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării:

AMENAJARE LOC DE ODIHNA ZONA PIAȚA


1 euro = 4,3497 lei

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Ovidiu NEGULE^țSzNr. cri.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (

rara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA )

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

16.129

3.708

3.871

20.000

4.598

Din care C + M

13.528

3.110

3.247

16.775

3.857

C.U.I. 27449967 J29/121 2/01.10.201 O   RO27449967


AMENAJARE LOC DE ODIHNA PIAȚA


STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectant:

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

Amplasament:

intersecție str. GRI VITEI cu str. EMIL ZOLA

Beneficiar:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

2013

Proiect nr.: Denumire proiect: Faza de proiectare: Beneficiar:


DIRECTOR:
46/2013

AMENAJARE LOC DE ODIHNA PIAȚA str. Grivitei intersecție cii'șt£ Emil Zola STUDIU DE FEZABILITATE

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


FISA RESPONSABILITĂȚI

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT:


DIRECTOR DIRECȚIA PROIECTARE ÎNTREȚINERE DOMENIUL PUBLIC:


SEF SERVICIU PRODUCȚIE:


COORDONATOR COMPARTIMENT PROIECTARE, OFERTARE:


SEF PROIECT:- CONSTANTIN DONALD NICOL


- MARIUS PANAINTE


-MARJA


- arh. EMIL POPA.

SDINUL ARHITECTIlOR

DIN ROMANI/./

..........

J 7

POPA

Aihiietl cu dtepl da semnnhnu


COLECTIV ELABORARE

 • - ing. SILVIU STOICA ........

 • - ing. CRINAIORDACHE ........

 • - ing. MARIA PRUNDUREL......
C.U.I. 27449967  J29/1212/01.1 0.201 O   RO27449967         _____

Ploiești, Str.Văleni nr. 32, tel:O244-^25252. fax:0244-510353 cod nostal 100046


c'

46/2013

AMENAJARE LOC DE ODIHNA PIAȚA str. Grivitei intersecție cu str. Emil Zola STUDIU DE FEZABILITATE MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BORDEROU

PIESE SCRISE

 • 1.      Studiu de fezabilitate

 • 2.     Deviz general

 • 3.      Liste cu cantitatile de lucrări

PIESE DESENATE

o

1. Plan de incadrare in zona

01

2. Plan situația existenta

02

3. Plan propunere amenajare -plan general

03

4. Plan propunere amenajare - plan cote

04

5. Sectune transversala

05

C.U.I. 27449967  J29/1212/01.1 0.2010   RO27449967

Ploiești, Str.Văleni nr. 32, tel:O244-J525252. fax:0244-510353 cod costal 46/2013

AMENAJARE LOC DE ODIHNA str. Grivitei intersecție cu str. STUDIU DE FEZABILITATE MUNICIPIUL PLOIEȘTIISO £>00-1

Certificat 4916 C


STUDIU DE FEZABILITATE

CAP 1, DATE GENERALE


1.1. Denumirea obiectivului


AMENAJARE LOC DE ODIHNA PIAȚA


1.2. Amplasament


: Municipiul Ploiești

str. Grivitei intersecție cu str. Emil Zola


 • 1.3. Titularul investiției

 • 1.4. Beneficiarul investiției


1.5.Elaboratorul studiului


: Municipiul Ploiești

: Municipiul Ploiești


: S.C.SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA Ploiești SRL


CAP 2. DESCRIEREA INVESTIȚIEI

2.1. Situația existenta a obiectivului de investiții

Zona in care se propune amenajarea locului de odihna, se afla in zona Halelor Centrale din Minicipiul Ploiești. Aceasta zona este o zona mixta cu locuințe colective dar si cu zona de trafic auto si pietonal.

Locul de odihna s-a propus sa se realizeze in imediata vecinătate a Halelor Centrale (cunoscuta sub denumirea de ‘’Ceasul de la Hale”), intersecția străzii Grivitei cu strada Emil Zola.

Terenul studiat aparține domeniului public al Municipiului Ploiești.

Suprafața locului de odihna ce urmeaza a fi realizat este de aproximativ 76,00 mp si este delimitat in momentul de fata pe doua dintre laturi de doua calcane de bloc si pe celelalte doua laturi este mărginit de străzi.

Prin prezentul studiu se dorește amenajarea unui loc de odihna modem in scopul îmbunătățirii calitatii vieții.
L_

2.1.1. Starea tehnica

In momentul de fata întreaga suprafața a locului este asfaltata si chioșcuri metalice.

 • 2.2. Date tehnice ale investiției

2.2.1. Studii de teren

Conform normativului PI00-1/2006, perimetrul municipiului Ploiești este caracterizat prin următoarele valori:

-perioada de colt a spectrului de răspuns : Tc = 1,0 sec.

-valoarea de vârf a accelerației terenului pentru cutremure avand IMR=100 ani: ag=0,28g

Teritoriul municipiului Ploiești este situat intr-o zona cu climat temperat-continental, de câmpie, caracterizat prin următoarele valori (după Monografia geografica a României):

Regimul temperaturilor:

 • - temperatura medie anuala:

 • - temperatura maxima absoluta:

 • - temperatura minima absoluta:

 • - temperatura medie in luna ianuarie

 • - temperatura medie in luna iulie:

Adâncimea maxima de inghet:


+10,6° C

+39,4° C

-30,0° C

-3,0° C +22,5° C 0,85 m

 • - iama:

 • - primavara:

 • - vara:

 • - toamna:


Cantitatea de precipitații medii multianuale, măsurate intr-o perioada de 10 ani, este de 588 mm, repartizata după cum urmeaza:

105,9 mm

138,3 mm

211,8 mm

132,0 mm

Regimul vânturilor:

 • - vânturile dominante bat din direcțiile NE (14,9%) si E (13,3%)

 • - viteza medie a vânturilor:                  2,3 - 3,1 m/sec
Servicii de Gțpspodarire Urbana Ploiești

J29/121 2/01.10.2010   RO27449967           __

U____Ploiești, Str.Văleni nr. 32. tel:O244-J525252. fax:0244-510353 cod poetal/f^bjw^' ~~

 • - calmul inregistreaza valoarea de 25,8 % încărcări date de vânt:

 • - presiunea de referința a vântului, mediata pe IO min. la IO m si 50 recurenta : 0,4 kPa

încărcări date de zapada :                                              XZ?. •.

 • - incarnarea din zapada pe sol, pentru o perioada de revenire IMR=50 ani: 2 kN/mp“—

Pentru orice nevoi ale proiectării se vor putea utiliza următoarele caracteristici fizico-mecanice, medii de calcul, reprezentative pentru alcătuirea pietrișurilor prezente in amplasament:

 • - unghi de frecare interna................................. cp = 34°

 • - coeziune.....................................................c = 0 kPa

  // £/ \?

  |»5, /f             '

  ani interval mediu de

  y -A.    ■: -■ ..._7 /o vz


 • - greutate volumica........................................yw = 21,0 kN/mc

 • - coeficientul de frecare pe talpa fundației............ p = 0,50

 • 2.3. Descrierea investiției

2.2.a) Necesitatea si oportunitatea promovării investiției

Numărul locurilor de odihna este mic in comparație cu necesitățile reale ale populației municipiului. S-a constatat ca in zonele aglomerate si circulate nu exista asemenea locuri.

2.2.b) Descrierea lucrărilor ce se vor efectua

-decopertarea si pregătirea terenului pentru dalarea cu dale abnorme din granit;

-se propune dalarea scuarului cu dale abnorme din granit din decopertari anterioare conform planurilor de amenajare propuse;

 • - realizarea unor casete in dalaj gazonate in care se var planta arbori si arbuști;

 • - realizarea instalațiilor electrice si amplasarea obiectelor de iluminat conform variantei de amenajare propuse;

 • - realizarea băncilor din beton si rigle de lemn;

 • - plantarea vegetației propuse in noile jardiniere create, conform planurilor de amenajare propuse.

Rețelele electrice de legătură si alimentare vor fi amplasate subteran, la o cota de -80 cm fata de cota terenului, in săpătură, pe strat de nisip.

Lista de cantitati a materialelor propuse in prezenta amenajare:

>

>

>

>

>

Dalaj piatra cubica granit

Suprafața gazonata

Stâlpi iluminat stradali

Banei construite (beton)

Vegetație propusa:


 • - 52,00 mp

 • - 25,00 mp.

 • - 2 buc.

 • - 4 buc.


 • - 6 buc.

 • - 16 buc. -28 buc.


Robinia pseudoacacia Umbralifera (salcam globular altoit) - 4 buc. Salix tortuosa

Euonymus japonicus

Berberis thunbergii2.4. Durata de realizare a lucrărilor

Durata de realizare a lucrărilor este de maxim l (una) luna de la data contractării si se va realiza in următoarele etape :

 • - decopertare strat de asfalt existent

 • - montare borduri si amenajare alei

 • - montare obiecte de mobilier noi (banei)

 • - montare stâlpi de iluminat

 • - plantare elemente vegetale propuse

CAP. 3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

La baza întocmirii prezentei documentații au stat analize de preț pe fiecare tip de lucrare realizate cu programe de calcul (cu baza de date actualizate a preturilor), precum si preturile practicate pentru materialele din zona (nisip, balast, pavele ecologice, beton, lemn etc.) si distantele de transport reale.

De asemenea s-au respectat prevederile metodologiei pentru elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții.

Valoarea totala a investiției este          =     20 000 lei cu TVA

din care C+M     =     16 775 lei cu TVA

CAP. 4. SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Sursele de finanțare a investiției se constituie in conformitate cu legislația in vigoare si constau din fonduri proprii sau alte surse.


Servicii de (qpspodarire Urbana Ploiești s.

C.U.I. 27449967  J29/1212/01.10.2010   RO27449967

Ploiești, Str.Văleni nr. 32, tel:O244-^525252. fax:0244-510353 cod dos:
CAP.5.


'<'k '\

. • ■ n


F

6

ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA OCUPATA PRIN

^l£lOOO46

;U-

A a         •" ■'


REALIZAREA INVESTIȚIEI

Urmărirea permanenta a comportării in timp a amenajărilor si a echipamentelor, in vederea depistării eventualelor probleme unde trebuie sa se intervină operativ , se va face cu personalul existent la nivelul administratorului domeniului public, nefiind necesara crearea de noi locuri de munca.

CAP.6. AVIZE SI ACORDURI

Avizele si acordurile vor fi obținute conform certificatului de urbanism emis de D.G.D.U. a Municipiului Ploiești.

CAP.7. CONCLUZII

In cadrul prezentului studiu au fost propuse soluții tehnice care au rezultat din analiza datelor de tema precum si din măsurătorile si observațiile din teren, dar au tinut cont si de o serie de exigente de ordin estetic si funcțional.

1 ORDINUL ARHITfC riiGfc

Din românia

1

|

Fmi'l, /  .

u-----—

POPA

Sef proiect,

AiNu-(t ,|,rpt ,le

Arh. Emil POPA
VERIFICAT.

VERIFICATOR

/EXPERT

TITLU PROFESIONAL - NUME

SEMNAT.

CERINȚA

hjIuni i

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

/55\>c.Servicii de (gospodărire     <

Urbană Ploiești C.UJ. 27449967 J2*1212®1.t0.2010 ROZ744B9C7 HH

PJolewtl, 3<z Valoni nr. 32.   0244-544212, 523252. tM; 02 44.510353 cod po

toi 100040

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PROIECT NR.

47

ELABORATOR

TITLU PROFESIONAL - NUME

SEMNAT.

SCARA: „1/10 000

titlu proiect : Amenajare loc de odihna zona Piața

FAZA:

SF

SEF PROIECT

Arh. Emil Popa

PROIECTAT

Ing. Silviu Stoica

w.,

/

DATA:

TITLU PLANȘA: PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Zona Centrala, Str. Emile Zola

PLANȘA NR.

Ot

DESENAT

Ing. Silviu Stoica


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA D

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Amenajare loc de odihna Piața"

si a emis:

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Amenajare loc de odihna Piața”


PREȘEDINTE,

Sirbu Simion Gheorghe


SECRETAR, Teodorescu Iulian LiviuCOMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Amenajare loc de odihna Piața”

si a emis :


SECRETAR,


Cristian Mihai Ganea

(j


Data: