Hotărârea nr. 297/2013

Hotãrârea nr. 297 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Amenajare loc de odihna Casa Cartii”

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 297

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Amenajare loc de odihna Casa Cârtii”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive al domnului primar Iulian Badescu si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Amenajare loc de odihna Casa Cârtii”

Având in vedere prevederile art.44, alin.l din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificata si completata;

In temeiul art.36 alin.4, lit.d, din Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, republicata si reactualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Amenajare loc de odihna Casa Cârtii” conform anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Direcția Tehnic Investiții va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3 : Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Amenajare loc de odihna Casa Cârtii”


Serviciul Reaparatii si Investiții Drumuri, din cadrul Direcției Tehnic Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești, propune spre aprobare studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Amenajare loc de odihna Casa Cârtii”.

Zona in care se propune amenajarea locului de odihna se afla in zona centrala din Municipiul Ploiești.

Locul de odihna propus a se realiza este situat in imediata vecinătate a Clădirii Prefecturii județului Prahova, intersecția străzii Romana cu strada Unirii. Suprafața locului de odihna ce urmeaza a fi realizat este de aproximativ 106 mp.

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Nr.

crt

Nr.crt

Valoare totala - lei (inel TVA)

Eșalonare investiție

Durata înv. Luni

Capacitati

0

1

2

3

4

5

1

Amenajare loc de odihna Casa Cârtii

29.578

2013

1

Suprafața totala =

106 mp

Fata de cele prezentate inaintam Consiliului Local al municipiului Ploiești spre analiza si aprobare proiectul de hotarare “Amenajare loc de odihna Casa Cârtii”.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


V VIZAT PRIMAR


IULIAN BADESCU

r---


RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea studiului de fezabilitat^^ si a indicatorilor tehnico economici pentru obiecti “Amenajare loc de odihna Casa

Zona in care se propune amenajarea locului de odihna se afla intona centrala din Municipiul Ploiești.

Locul de odihna propus a se realiza este situat in imediata vecinătate a Clădirii Prefecturii județului Prahova, intersecția străzii Romana cu strada Unirii. Suprafața locului de odihna ce urmeaza a fi realizat este de aproximativ 106 mp.

Principalele lucrări propuse a se realiza sunt:

4- Decopertarea si pregătirea terenului pentru dalarea cu dale abnorme din granit;

4- Dalarea scuarului cu dale adnorme din granit din decopertari anterioare;

4- Realizarea unor casete in dalaj gazonate in care se vor planta arbori si arbuști;

4- Realizarea instalațiilor electrice si amplasarea obiectivelor de iluminat;

4- Realizarea băncilor din beton si rigle de lemn ;

4- Plantarea vegetației.

MIHAELALU


ANDI


Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Nr.

crt

Nr.crt

Valoare totala - lei (inel TVA)

Eșalonare investiție

Durata înv. Luni

Capacitati

0

1

2

3

4

5

Amenajare loc de odihna Casa Cârtii

29.578

2013

1

Suprafața totala =

106 mp

DIRECTOR EXECUTIV

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI DANIEL DOBRE


s.C.U.I. 27449967  J29/1212/01.10.2010   RO27449967 ___________

Ploiești, Str.Vaîeni nr. 32, tel:0244-525252. fax:0244-510353 cod oostal 100046


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării:

AMENAJARE LOC DE ODIHNA ZONA CASA CÂRTII1 euro - 4,3497 lei

Nr, cri.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (

Fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mir lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Chelt

uieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

• 1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițial

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, a cord uri si autorizații

0.500

0.115

0.120

0.620

0.143

3.3

Proiectare si inginerie

4.093

0.941

0.982

5.075

1.167

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultanta

0.164

0.038

0.039

0.203

0.047

3.6

Asistenta tehnica

0.246

0.056

0.059

0.305

0.070

TOTAL CAPITOL 3

5.002

1.150

1.201

6.203

1.426

CAPITOLUL 4

Cheluieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

12.872

2.959

3.089

15.961

3.670

. 4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

3.500

0.805

0.840

4.340

0.998

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

16.372

3.764

3.929

20.301

4.667

CAPITOLUL 5

Alte

cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5,1,1, Lucrări de construcții

0.129

0.030

0.031

0.160

0.037

5,1,2, Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5,2,1, Comision ISC 0,8 %

0.131

0.030

0.031

0.162

0.037

5,2,2, Cota aferenta CSC 0,5 %

0.082

0.019

0.020

0.102

0.023

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %

2.137

0.491

0.513

2.650

0.609

TOTAL CAPITOL 5

2.479

0.570

0.595

3.074

0.707


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării :


AMENAJARE LOC DE ODIHNA
ZONA CASA CÂRTII

1 euro = 4,3497 lei

Nr. cri.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (

ara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA )

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

CAP

Chelt

2

ȚOLUL 6

uieli pentru probe tehnologice si teste si predare la benefici

3

ar

4

5

6

7

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

62

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1OTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

23.853

5.484

5.725

29.578

6.800

Din care C + IVI

13.001

2.989

3.120

16.121

3.706SEF SERVICIU PROIECTARE,

D^SELARU


DIRECTOR DIRECȚIE PROIECTARE,

C.U.I. 27449967  J29/1212/01.1 0.201 0   RO27449967

Ploiești, Str.Văleni nr. 32, tel:O244-^525252. fax:0244-510353 cod costal 100046

AMENAJARE LOC DE ODIHNA

CASA CÂRTII


STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectant:

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

Amplasament:

intersecție str. ROMANA cu str. UNIRII

Beneficiar:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

2013

DIRECTOR:


C.U.I. 27449967  J29/121 2/01.1 0.2010   RO27449967

Ploiești, Str.Văleni nr. 32. tel:O244-J525252. fax:O244-l

47/2013

AMENAJARE LOC DE ODIHNA CASA CÂRTII str. Romana STUDIU DE FEZABILITATE

MUNICIPIUL PLOIEȘTIFISA RESPONSABILITĂȚI


- CONSTANTIN DONALD NICOL


O

DIRECTOR GENERAL

ADJUNCT:DIRECTOR DIRECȚIA PROIECTARE ÎNTREȚINERE DOMENIUL PUBLIC:


SEF SERVICIU PRODUCȚIE:

COORDONATOR COMPARTIMENT

PROIECTARE, OFERTARE:


SEF PROIECT:

OCOLECTIV ELABORARE

C.U.I. 27449967  J29/1212/01.10.201 O   RO27449967

Ploieatl. Str.Văleni nr. 32, tel:0244-J525252. fax:0244-510353 cod tăbăci 100046        J

47/2013

AMENAJARE LOC DE ODIHNA CASA CÂRTII str. Romana intersecție cu str.Unirii STUDIU DE FEZABILITATE MUNICIPIUL PLOIEȘTI

BORDEROU

)

PIESE SCRISE
 • 1.      Studiu de fezabilitate

 • 2.     Deviz general

 • 3.      Liste cu cantitatile de lucrări

PIESE DESENATE

1.

Plan de incadrare in zona

01

2.

Plan situația existenta

02

3.

Plan propunere amenajare -plan general

03

4.

Plan propunere amenajare - plan cote

04

5.

Sectune transversala

05

C.U.I. 27449967  J29/1212/01.1 0.2010   RO27449967

Ploiești, Str.Văleni nr. 32, tel:0244-/525252. fax:0244-510353 cod Dost


Faza de proiectare:

Beneficiar:


47/2013

AMENAJARE LOC DE ODIHNA CASA CÂRTII str. Romana intersecție cu str. Unirii

STUDIU DE FEZABILITATE MUNICIPIUL PLOIEȘTI


STUDIU DE FEZABILITATE

O

CAPI. DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului

AMENAJARE LOC DE ODIHNA CASA CÂRTII

1.2. Amplasament

: Municipiul Ploiești

str. Romana intersecție cu str. Unirii

1.3.Titularul investiției

: Municipiul Ploiești

1.4.Beneficiarul investiției

: Municipiul Ploiești

1.5.Elaboratorul studiului

: S.C.SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA Ploiești SRL

CAP 2. DESCRIEREA INVESTIȚIEI

2.1. Situația existenta a obiectivului de investiții

Zona in care se propune amenajarea locului de odihna, se afla in zona centrala din Minicipiul Ploiești. Aceasta zona este o zona mixta cu locuințe colective dar si cu zona de trafic auto si pietonal.

Locul de odihna s-a propus sa se realizeze in imediata vecinătate a Clădirii Prefecturii județului Pahova, intersecția străzii Romana cu strada Unirii.

Terenul studiat aparține domeniului public al Municipiului Ploiești.

Suprafața locului de odihna ce urmeaza a fi realizat este de aproximativ 106,00 mp si este delimitat in momentul de fata pe doua dintre laturi de doua calcane de bloc si pe celelalte doua laturi este mărginit de străzi.

Prin prezentul studiu se dorește amenajarea unui loc de odihna modem in scopul imbunatatirii calitatii vieții.


/Jgg^y.r.Sp.r vicii de Qpspodarire
Urbana Ploiești

J29/1212/01.10.2010   RO27449967

■- 32, tel:O244-^25252. fax:0244-510353 cod costal 1OO

X?W'T>   ' J

2.1.1. Starea tehnica

In momentul de fata aproape intreaga suprafața a locului este asfaltata.


 • 2.2. Date tehnice ale investiției

2.2.1. Studii de teren

Conform normativului PI00-1/2006, perimetrul municipiului Ploiești este caracterizat prin următoarele valori:

-perioada de colt a spectrului de răspuns : Tc = 1,0 sec.

-valoarea de vârf a accelerației terenului pentru cutremure avand IMR=100 ani: ag=0,28g

Teritoriul municipiului Ploiești este situat intr-o zona cu climat temperat-continental, de câmpie, caracterizat prin următoarele valori (după Monografia geografica a României):

Regimul temperaturilor:

- temperatura medie anuala:

+10,6° C

- temperatura maxima absoluta:

+39,4° C

- temperatura minima absoluta:

-30,0° C

 • - temperatura medie in luna ianuarie

 • - temperatura medie in luna iulie:

-3,0° C

+22,5° C

Adâncimea maxima de inghet:

0,85 m


Cantitatea de precipitații medii multianuale, măsurate intr-o perioada de 10 ani, este de 588 mm, repartizata după cum urmeaza:

-iama:            105,9

- primavara:         138,3

-vara:             211,8 mm

-toamna:          132,0


 • - presiunea de referința a vântului, mediata pe IO min. la IO m si 50 ani interval mediu de recurenta: 0,4 kPa

încărcări date de zapada :

 • - incarcarea din zapada pe sol, pentru o perioada de revenire IMR=50 ani: 2 kN/mp

Pentru orice nevoi ale proiectării se vor putea utiliza următoarele caracteristici fizico-mecanice, medii de calcul, reprezentative pentru alcătuirea pietrișurilor prezente in amplasament:

 • - unghi de frecare interna................................. cp = 34°

 • - coeziune.....................................................c = 0 kPa


 • - greutate volumica........................................yw = 21,0 kN/mc

 • - coeficientul de frecare pe talpa fundației............ p = 0,50

 • 2.3. Descrierea investiției

2.2. a) Necesitatea si oportunitatea promovării investiției

Numărul locurilor de odihna este mic in comparație cu necesitățile reale ale populației municipiului. S-a constatat ca in zonele aglomerate si circulate nu exista asemenea locuri.

2.2. b) Descrierea lucrărilor ce se vor efectua

-decopertarea si pregătirea terenului pentru dalarea cu dale abnorme din granit;

-se propune dalarea scuarului cu dale abnorme din granit din decopertari anterioare conform planurilor de amenajare propuse;

 • - realizarea unor casete in dalaj gazonate in care se var planta arbori si arbuști;

 • - realizarea instalațiilor electrice si amplasarea obiectelor de iluminat conform variantei de amenajare propuse;

 • - realizarea băncilor din beton si rigle de lemn;

 • - plantarea vegetației propuse in noile jardiniere create, conform planurilor de amenajare propuse.

Rețelele electrice de legătură si alimentare vor fi amplasate subteran, la o cota de -80 cm fata de cota terenului, in săpătură, pe strat de nisip.

Lista de cantitati a materialelor propuse in prezenta amenajare:

>

Dalaj piatra cubica granit

- 75,00 mp

>

Suprafața gazonata

- 7,50 mp

>

Stâlpi iluminat stradali

- 2 buc

>

Banei

- 4 buc

>

Vegetație propusa:

- Robinia pseudoacacia Umbralifera (salcam globular altoit)

- 2 buc

Salix tortuosa

- 1 buc

Chamaecyparis lawsoniana minima aurea

- 3 buc

Cytisus scoparius ,Lena’

- 2 buc

- Koeleria glauca

- 3 buc

Cotoneaster horizontalis

- 8 buc

Juniperus horizontalis

- 2 buc

Juniperus squamata, blue carpet’

- 1 buc
sc.Servicii de (qpspodarire


2.4. Durata de realizare a lucrărilor

Durata de realizare a lucrărilor este de maxim l (una) luna de la data contractării si se va realiza in următoarele etape :

 • - decopertare strat de asfalt existent

 • - montare borduri si amenajare alei

-montare obiecte de mobilier noi (banei)

 • - plantare elemente vegetale propuse

CAP. 3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

La baza întocmirii prezentei documentații au stat analize de preț pe fiecare tip de lucrare realizate cu programe de calcul (cu baza de date actualizate a preturilor), precum si preturile practicate pentru materialele din zona (nisip, balast, pavele ecologice, beton, lemn etc.) si distantele de transport reale.

De asemenea s-au respectat prevederile metodologiei pentru elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții.

Valoarea totala a investiției este : = 29 578 lei cu TVA

din care C+M = 16 121 lei cu TVA


SSES&ST


Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești s.r.i.

C.U.I. 27449967  J29/1212/01.10.2010   RO27449967

Ploiești, Str.Văleni nr. 32, te!:O244^525252. fax:0244-510353 cod dos

CAP. 4. SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Sursele de finanțare a investiției se constituie in conformitate cu constau din fonduri proprii sau alte surse.


CAP.5. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI

Urmărirea permanenta a comportării in timp a amenajărilor si a echipamentelor, in vederea depistării eventualelor probleme unde trebuie sa se intervină operativ , se va face cu personalul existent la nivelul administratorului domeniului public, nefiind necesara crearea de noi locuri de munca.

CAP.6. AVIZE SI ACORDURI

Avizele si acordurile vor fi obținute conform certificatului de urbanism emis de D.G.D.U. a Municipiului Ploiești.

CAP.7. CONCLUZII

In cadrul prezentului studiu au fost propuse soluții tehnice care au rezultat din analiza datelor de tema precum si din măsurătorile si observațiile din teren, dar au tinut cont si de o serie de exigente de ordin estetic si funcțional.

Sef proiect, arh. Emil POPA


kDlNUl ARHITECTIIOR DIN ROMÂNIA

|

^”7

Emil

POPA

Aihilcd tu 4icpl ilo semnâluiăîntocmit,

ing. SMifSTOICAPLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA | (


T STUDIAT


(CE CUPRINSE IN PREZENTA DOCUMENTAȚIE SUNT PROPRIETATE INTELECTUALA A URBANA S.R.L. PLOIEȘTI SI POT FI UTILIZATE NUMAI IN SCOPUL PREVĂZUT IN CONTRACT.

, EPRODUSAINTEGRAL SAU PARTiAL FARA ACORDUL SCRIS AL

ICII 'BffeOSPODARJHâ URBANA S.R.L.               ]    | ,      ,


Director : DONALD CONSTANTIN NIP


VERIFICAT. verificator /expert


«.Servicii de (gospodărire Urbana Ploiești

C.U.I. 27449967  J29M2,2/01.10.20,O RO27449967 :__________________

"***      PJoloali, 3tr Valcrd fir. 32, kri'0244-544212> ÎS2325?.                 cod po»u*t TMOMI

ELABORATOR

TITLU PROFESIONAL - NUME

SEMNAT.

SEF PROIECT

Arh. Emil Popa

PROIECTAT

Ing. Silviu Stoica

r/

DESENAT

Ing. Silviu Stoica

DATA:

SCARA:

1/10 000MUNICIPIUL PLOIEȘTI


titlu proiect : Amenajare loc de odihna zona Casa Cârtii


titlu planșa : PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Zona Centrala - Intersecția Str. Romana cu Unirii


PROIECT NR.

46


FAZA:

SF


//GO


I-5- \aa.

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

)       •«'’t

/ s

/ y V. PLO^\Z


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ‘‘Amenajare loc de odihna Casa Cărții”

si a emis:


wraL/'l
COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA MEDIULUI


RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ‘Amenajare loc de odihna Casa Cărții”

și a emis:


PREȘEDINTE,

Sirbu Simion Gheorghe

Data:COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE

LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Amenajare loc de odihna Casa Cărții”

si a emis :

ȘEDINȚE,

Geor:


rin Niculae Botez

SECRETAR, Cristian Mihai Ganea


Data:  B o?