Hotărârea nr. 296/2013

Hotãrârea nr. 296 privind aprobarea documentatiei tehnice, faza D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare strada Caraiman (inclusiv canalizare)”

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 296

privind aprobarea documentației tehnice, faza D.A.L.I.

si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare strada Caraiman (inclusiv canalizare)”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive al domnului primar Iulian Badescu si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea documentației tehnice, faza D.A.L.I., si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare strada Caraiman (inclusiv canalizare)”

Având in vedere prevederile art.44, alin.l din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificata si completata;

In temeiul art.36 alin.4, lit.d, din Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, republicata si reactualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Artl: Aproba documentația tehnica, faza D.A.L.I., si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare strada Caraiman (inclusiv canalizare)” conform anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Direcția Tehnic Investiții va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3 : Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Data in Ploiești, astazi 13 august 2013

NT^^CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, ^^2—Oana Cristina Iacob /


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea documentației tehnice, faza D.A.L.I., si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare strada Caraiman (inclusiv canalizare)”

Serviciul Reaparatii si Investiții Drumuri, din cadrul Direcției Tehnic Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești, propune spre aprobare documentația tehnica, faza D.A.L.I., si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare strada Caraiman (inclusiv canalizare)”.

Strada Caraiman nu este o artera de circulație importanta a municipiului Ploiești, realizează legătură intre strada Decebal si strada Nucilor, este asfaltata insa nu are canalizare.

Prin modernizarea străzii se va realiza atat rețeaua de canalizare, inclusiv racordurile, precum si refacerea sistemului rutier.

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Nr.

crt

Nr.crt

Valoare totala - lei (inel TVA)

Eșalonare investiție

Durata înv. Luni

Capacitati

0

1

2

3

4

5

Modernizare strada Caraiman (inclusiv canalizare)

294.395

2013

4

Suprafața carosabil =

714 mp;

Suprafața trotuare =

238 mp ;

Lungime carosabil =

119 ml;

Lungime canalizare =

119 ml;

Racorduri canalizare -

25 buc ;

Lățime carosabil = 6

m ;

Lățime trotuare -1 m.

Fata de cele prezentate inaintam Consiliului Local al municipiului Ploiești spre analiza si aprobare proiectul de hotarare “Modernizare strada Caraiman (inclusiv canalizare)”.
RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea documentației tehnice, faza D. LL.L si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul “Modernizare strada Caraiman (inclusiv canalizare)”

•9


Strada Caraiman nu este o artera de circulație importanta a municipiului Ploiești, realizează legătură intre strada Decebal si strada Nucilor, este asfaltata insa nu are canalizare.

Prin modernizarea străzii se va realiza atat rețeaua de canalizare, inclusiv racordurile, precum si refacerea sistemului rutier.

După realizarea canalizării se va inlocui tot sistemul rutier cu un sistem rutier conform expertizei tehnice:

4- 4 cm BA16 ;

4- 6 cm BAD25 (BADPC 25);

4- 20 cm piatra sparta;

4- 25 cm balast;

4- 7 cm nisip.

Prin realizarea noului sistem rutier se va asigura scurgerea apelor atat in longitudinal, ca si transversal, se vor ridica la cota capacele existente, cat si rasuflatorile pentru gaze.

Suprafața trotuarelor ce se vor amenaja va urmări limita carosabilului si limita proprietăților. Se vor repara trotuarele existente, se vor reface cele degradate si se vor construi si trotuare noi din asfalt.

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Nr.

crt

Nr.crt

Valoare totala - lei (inel TVA)

Eșalonare investiție

Durata înv. Luni

Capacitati

0

1

2

3

4

5

Modernizare strada Caraiman (inclusiv canalizare)

294.395

2013

4

Suprafața carosabil = 714 mp;

Suprafața trotuare =

238 mp ;

Lungime carosabil = 119 ml;

Lungime canalizare = 119 ml ;

Racorduri canalizare -

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

DANIEL DOBRE

PFA Vasiliu A Maria Madalina

Str.MinelorNr.ll Ploiești Tel.0722577360

CUI 31636408

DALI+PT+DE MODERNIZARE STRADA CARAIMAN

(inclusiv canalizare)

Proiect nr.:

1/2013

Faza de proiectare:

D.A.L.L

Proiectant de specialitate:

PFA Vasiliu A Maria Madalina

Beneficiar

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PIESE SCRISE + PIESE DESENATE 2013

PFA Vasiliu A. Mana Madalina Str.MinelorNr.il Ploiești Tel.0722577360

CUI 31636408


MEMORIU TEHNIC

Capitolul A. Piese scrise

1. Date generale

 • 1.1 Denumire proiect:

“DALI+PT+DE MODERNIZARE STRADA CARAIMAN (inclusiv canalizare)”

 • 1.2 Proiectant:

P.FA. Vasiliu A. Maria Madalina

 • 1.3 Persoana juridica achizitoare / Ordonator principal de credite: Municipiul Ploiești

 • 1.4 Amplasament. Situația existentă

Municipiul Ploiești este un important nod de transport, situandu-se pe drumurile care leaga municipiul București de Transilvania si Moldova.

Strada Caraiman este situata în Municipiul Ploiești, nu este o artera de circulație importanta a municipiului Ploiești. Ea realizează legătură intre strada Decebal si strada Nucilor.

Strada este asfaltata, dar nu are canalizare si delimitează locuințe individuale.

Strada are două sensuri de circulație și este modernizata.

Prin tema de proiectare se solicită modernizarea străzii, precum si realizarea canalizării inclusiv racordurile.

Diferența de nivel a terenului între capetele străzii ce se va amenaja este de 0,53 m.

Strada se va realiza cu lățimea medie de 6,00 m încadrata de trotuare cu cu o lățime medie de l,00m.

Traseul străzii in plan si in profil longitudinal urmărește traseul existent.

Profilul transversal va avea panta de 0,66 % pentru scurgerea apelor pluviale care vor fi dirijate către gurile de scurgere ce se vor monta in carosabil.

Suprafața trotuarelor ce se vor amenaja va urmării limita carosabilului si limita proprietăților. Se vor repara trotuarele existente si se vor asfata.

In conformitate cu expertiza tehnica se propune după realizarea canalizării, intervenția la carosabil prin înlocuirea integrala a structurii rutiere cu o structura rutiera noua, cu capacitate portanta corespunzătoare.

DALI+PT+DE MODERNIZARE STRADA CARAIMAN (inclusiv canalizare)

Scenarii tehnico economice

Pentru analiza si selecția alternativelor optime se propun 3 scenarii:


 • A. Scenariul în care beneficiarul va trebui să facă minimul de lucrări cu scopul menținerii carosabilului străzii la nivelul actual în care strada se va plomba după executarea canalizării si va avea condiții acceptabile de circulație.

Lucrările consta în executarea întreținerii curente si a unor lucrări de amenajare provizorie de reparații prin reprofilări si corectarea suprafeței - părții carosabile prin aport de mixturi asfaltice, in limita fondurilor disponibile la nivel de alocații bugetare sau din fonduri proprii ale Municipiului Ploiești.

 • B. Amenajarea sistemului rutier cu îmbrăcăminți asfaltice pe fundații de balast, corespunzător unei clase de trafic „ușor", cu trotuare.

Această soluție prezintă avantajul unei execuții mai rapide, cu lucrări de întreținere (în exploatare) mai puțin costisitoare și mult mai rapide. De asemenea această soluție este recomandata în zone locuite deoarece îmbrăcămințile asfaltice sunt nepoluante fonic.

 • C. Amenajarea sistemului rutier cu îmbrăcăminți din beton de ciment pe fundații din balast, corespunzător unei clase de trafic „ușor".

Această soluție are următoarele dezavantaje:

costuri mai ridicate (grosimea minimă a dalei din beton de ciment este de 18 cm),

execuție mai îndelungată și în anumite condiții tehnice foarte stricte (condiții meteorologice, condiții tehnice de protecție în execuție, restricționarea circulației pe sensul aflat în lucru o perioadă mai îndelungată).

întreținerea în exploatare este mai costisitoare ca și lucrările de reparații si sunt mult mai poluante decât îmbrăcămințile asfaltice.

nu se pot executa pe trasee cu declivități longitudinale peste 7 %.

Se recomanda scenariul B

Avantajele scenariului recomandat:

-îmbunătățirea condițiilor de transport pentru persoane si autovehicule;

-îmbunătățirea factorilor de mediu;

-nepoluare fonica

Soluțiile propuse pentru modernizarea străzii au scopul menținerii traseului existent, cu ocupări minime de terenuri si asigurarea unor elemente geometrice optime, corelate cu situația din teren si corespunzătoare unor drumuri de clasa tehnica IU cu doua benzi de circulație.

Soluțiile proiectate au la bază studiile de teren elaborate: ridicarea topografică și tema de proiectare Principalele caracteristici geometrice ale străzii sunt:

-lungimea 119,00m

-latimea 6,00m

-trotuare 2xl,00m

După realizarea canalizării se va înlocui tot sistemul rutier prin îndepărtarea lui cu un un sistem rutier conform expertizei tehnice:

-4cm BAI 6

-6cm BAD25(BADPC25)

-20cm piatra sparta

-25cm balast

-7cm nisip

Prin realizarea noului sistem rutier se va urmări asigurarea scurgerii apelor atat in longitudinal cat si transversal, se vor ridica la cota capacele existente cat si rasuflatorile pentru gaze

Se menține traseul existent fara să fie afectate rețelele aeriene și proprietățile existente.

Lucrări accesorii si de semnalizare rutiera

Pentru asigurarea condițiilor de siguranța in circulația rutiera a tuturor participanților la trafic, o deosebita importanta o are semnalizarea rutiera pe tot traseul studiat


Aceasta problema este rezolvata in spiritul normelor in vigoare, prin mijloace de sem] ziua, cât si noaptea si in orice condiții meteorologice.                                         u        yM

In timpul execuției lucrărilor, se vor folosi mijloace de semnalizare specifice.                            V

După realizarea lucrărilor proiectate se vor executa marcajele rutiere la trecerile de pietoni/9

Scurgerea apelor

Scurgerea apelor pluviale și din topirea zăpezilor este asigurata prin pantele proiectate în profil longitudinal și transversal. Colectarea apelor se fiice prin gaigarele proiectate la marginea părții carosabile și conduse la canalizarea ce se va realiza.

2. Analiza Cost - Beneficiu

NU ESTE CAZUL

3. Lucrări conexe

In urma realizării lucrărilor de baza sunt necesare a fi efectuate :

- Transporturi de:

 • ■  pamant excedentar si blocuri spărtură de beton - la 10 km

 • ■  transport balast si nisip la 10 km

 • ■  transport beton, borduri la 10 km

 • ■  transport mixturi asfaltice la 10 km

 • ■  aducerea la cota a capacelor căminelor si rasuflatorilor identificate in teren.

Strada Caraiman după realizarea canalizării propuse va avea următoarele avantaje:

Asigura condiții normale de circulație pentru auto

Asigura condiții normale de circulație pentru pietoni

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Valoarea totala a investiției este 237,416 mii lei fara TVA

Din care construcții montaj C+M 199,840 miileifaraTVA

Respectiv Valoarea totale este de 53,675 mii euro fara TVA

Din care construcții montaj CLM 45,180 mii euro fara TVA

Prețurile sunt calculate la nivelul lunii Iulie 2013 la un curs euro-leu de 4,4232 valabil la data de 15.07.2013

Eșalonarea investiției

Valoarea totala Construcții plus Montaj este 247,802 mii lei (include TVA), reprezentând o valoare totală de 56.023,201 mii euro

Prețurile sunt calculate la nivelul lunii Iulie 2013 la un curs euro-leu de 4,4232 valabil la data de 15.07.2013

Durata de realizare

Durata de realizare a investiției este de 4 luni. Această perioadă poate fi micșorată in funcție de posibilitățile constructorului de a lucra pe mai multe fronturi de lucru simultan.

Capacități (în unități fizice și valorice);

Nu este cazul

Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz.

Nu este cazul


CAPITOLUL B - Piese desenate:

Plan de amplasare în zonă - 1:5000


Plan general 1:1000

Planuri și secțiuni generale de arhitectura, rezistență, instalații, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităților ce concură la realizarea proiectului;- Nu este cazul

Planuri speciale, profile transversale tip.


Faza PT

Denumire Proiect


DALI+PT+DE MODERNIZARE STRADA CARAIMAN (inclusiv canalizare)DEVIZ GENERAL

Cheltuieli

2.1

Chelt. pt. asig. utilităților necesare obiectivului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Total capitolul 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000


curs BCE euro/lei 15.07.2013           4,4232

anexa nr. 5 conform HGR nr. 28/09.01.2008

Nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare inc

usiv TVA

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

■5

6

7

PARTEA I

terenului

Cheltuieli

CAPITOLUL 1 obținerea si anii

LI

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3

Amenajare pt. prot. mediului si aducere la starea inițiala

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Total capitolul 1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

CAPITOLUL 2 irarea utilităților necesare obiectivului

Cheltuieli

CAPITOLUL 3

u proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren geo+topo

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2

Obt.avize,acorduri si doc.obt.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.1

Taxa aut.,taxa timbru., taxa aviz unic

0,500

0,113

0,120

0,620

0,140

3.3

Proiectare si inginerie

6,000

1,356

1,440

7,440

1,682

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0,500

0,113

0,120

0,620

0,140

3.5

Consultanta

1,998

0,452

0,480

2,478

0,560

3.6

Asistenta tehnica, dirigentie de șantier

5,995

1,355

1,439

7,434

1,681

Total capitolul 3

14,994

3,390

3,598

18,592

4,203

(

Cheltuieli

zapitolui pentru inves

titia de baza

4.1

Construcții si instalații

199,840

45,180

47,962

247,802

56,023

împrejmuire școala nr. 2

199,840

45,180

47,962

247,802

56,023

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3

Utilaje,echip.tehnologice si funct. cu montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Total capitolul 4

199,840

45,180

47,962

247,802

56,023

Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2

Probe tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Total capitolul 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

237,416

53,675

56,980

294,395

66,557

Din care C+M

199,840

45,180

47,962

247,802

56,023


Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare fara TVA

TVA

OareQ^TyA

crt

de cheltuieli

Mii lei     Mii euro

i—w-i" 4? •• 'jT'F x <•

v.\ ' ■ m-a?/

i etir$

Alte cheltuieli5.1

Cheltuieli de șantier

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.1.1. lucrări de construcții

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.2

Comisioane, cote,taxe

2,598

0,587

0,624

3,221

0,728

MLPTL 0.1%+0.7%(L10/95+L453/01)

1,599

0,361

0,384

1,982

0,448

CSC 0.5% (L215/97)

0,999

0,226

0,240

1,239

0,280

5,4

Cheltuieli diverse si neprevăzute

19,984

4,518

4,796

24,780

5,602

Total capitolul 5

22,582

5,105

5,420

28,002

6,331

CAPITOLUL 6


Termen de execuție 3 luni

Garanția de buna execuție 5ani


Persoana juridica contractanta,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Proiectant devize-evaluari

Sing. Mihai DUMITRU

PFA Vasiliu A Maria Madalina Str.Minelor Nr.ll Ploiești Tel.0722577360

CUI 31636408


EVALUARE


„DALI+PT+DE MODERNIZARE STRADA CARAIMAN(inclusiv canalizare)


-lungimea

-latimea

-trotuate

-suprafața carosabil

-suprafețe trotuare


119,OOm

6,00m

2 x l,00m

714,00mp

238,00mp


Terasamente strada

714,00 mp x 15,00lei/mp

Terasamente drumuri incinta

Carosabil strada

714,00 x 80lei/mp

Terasamente strada

238,00mp x 15,00lei/mp

Carosabil trotuare

238,00 x 60lei/mp

Marcaje

119,00 x 80lei/mp

Canalizare

119,00 x 600lei/ml

Branșamente canalizare

25buc x lOOOlei/buc


= 10.710,OOIei

= 65.360,OOIei

= 3.570,OOIei

= 14.280,OOIei

= 9.520,OOIei

= 71.400,OOIei

= 25.000,OOIei


TOTAL


199.840,OOIei


întocmitori

. maria


'o


Madalina
SPECIFICAȚIE

NUME

SEF PROIECT

Ing. Florea Alecsandru

PROIECTAT

Ing. Vsiliu Maria Madalina

|\Ini ri

DESENAT

Sing. Mihai Dumitru


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, faza D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare strada Caraiman (inclusiv canalizare)"

SECRETAR,

Sanda Dragulea
RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, faza D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare strada Caraiman (inclusiv canalizare)”

și a emis:


PREȘEDINTE,

Sirbu Simion Gheorghe
COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, faza D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare strada Caraiman (inclusiv canalizare)”

si a emis :


SECRETAR, Cristian Mihai Ganea