Hotărârea nr. 295/2013

Hotãrârea nr. 295 referitoare la modificarea Hotararii de Consiliu Local nr.113/28.03.2008 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice « REAMENAJARE IMOBIL B-DUL INDEPENDENTEI, NR.14»

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 295

referitoare la modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr.l 13/28.03.2008 privind aprobarea documentației tehnico-economice « REAMENAJARE IMOBIL B-DUL INDEPENDENTEI, NR.14»

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnului primar Iulian Badescu si Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic-Investitii, prin care se propune aprobarea modificării valorii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:

“Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil B-dul Independentei, nr.14” ;

Ținând cont de prevederile art.42 alin.(l) lit.b din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată si completată;

Luând in considerație prevederile art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art.36 alin.(4), lit.d) din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publica Locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă modificarea anexei 1 la Hotararea de Consiliu Local nr.l 13/28 martie 2008 privind aprobarea documentației tehnico-economice “Reamenajare imobil B-dul Independentei, nr.14”, in sensul modificării valorii indicatorilor tehnico-economici, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Direcția Tehnic-Investitii va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Data in Ploiești, astazi 13 august 2013


Iulian Liviu Teodorescu               Oana Cristina Iacob

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

referitoare la modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr.l 13/28.03.2008 privind aprobarea documentației tehnico-economice « REAMENAJARE IMOBIL B-DUL INDEPENDENTEI, NR.14»

Imobilul, proprietate a Municipiului Ploiești, face parte din situl urban “Centru istoric al Municipiului Ploiești”.

Realizarea investiției a fost aprobata conform Hotărârii nr. 113/2008 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Conform documentației aprobate, intervenția asupra acestei clădiri se impune datorita vechimii imobilului si a numeroaselor seisme suportate care i-au afectat structura de rezistenta.

Totodată, lucrările ce se vor realiza au ca obiect reamenajarea imobilului prin extindere si supraetajare, in vederea instalării in acest spațiu a secției de teatru de păpuși.

Propunerile de reamenajare și consolidare cuprinse în documentația tehnica aprobata se mențin in totalitate si presupun realizarea lucrărilor de intervenție pentru consolidarea structurii de rezistenta, amenajarea unor spatii suplimentare necesare desfășurării in condiții bune a activitatilor specifice ce se desfasoara in acest spațiu, refacerea tuturor finisajelor si a instalațiilor de incalzire, sanitare, electrice, termice, execuția termoizolatiei la toate plafoanele, inlocuirea in totalitate a tamplariei existente, etc.

Ținând cont de faptul ca indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin Hotararea nr. 113/2008 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, iar in acest interval de timp au intervenit modificări atat in legislație, cat si in valoarea cursului leu/euro, a fost necesara întocmirea unui deviz general actualizat, astfel:

•Valoarea investiției (inclusiv TVA)    3.316.700,00 lei - 753.796,00 euro

din care C+M                    2.282.570,00 lei - 518.766,00 euro

Fata de cele aratate, propun aprobarea modificării Art.l al Hotărârii de Consiliu Local nr.l 13/28.03.2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reamenajareprin extindere si supretajare imobil B-dul Independentei, nr.14”, in sensul actualizatii valorii investiției.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚH SERVICIUL INVESTIȚII


RAPORT DE SPECIALITATE

referitor la modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr.l 13/28.03.2008 privind aprobarea documentației tehnico-economice « REAMENAJARE IMOBIL

B-DUL INDEPENDENTEI, NR.14»

Imobilul, proprietate a Municipiului Ploiești, face parte din situl urban “Centru istoric al Municipiului Ploiești”.

Realizarea investiției a fost aprobata conform Hotărârii nr. 113/2008 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Conform documentației aprobate, intervenția asupra acestei clădiri se impune datorita vechimii imobilului si a numeroaselor seisme suportate care i-au afectat structura de rezistenta.

Totodată, lucrările ce se vor realiza au ca obiect reamenajarea imobilului prin extindere si supraetajare, in vederea instalării in acest spațiu a secției de teatru de păpuși «Ciufulici»,

Construcția existenta, cu subsol parțial, parter si etaj parțial, are pereți din zidărie portanta, plansee din beton armat peste subsol, hol si balcon si planseu din lemn peste anexele scenei.

Propunerile de reamenajare și consolidare, cuprinse în documentația tehnica aprobata se mențin in totalitate si presupun realizarea lucrărilor de intervenție pentru consolidarea structurii de rezistenta, amenajarea unor spatii suplimentare necesare desfășurării in condiții bune a activităților specifice ce se desfasoara in acest spațiu, refacerea tuturor finisajelor si a instalațiilor de incalzire, sanitare, electrice, execuția termoizolatiei la toate plafoanele, înlocuirea sistemului de incalzire actual cu ventiloconvectoare, asigurarea scenei cu dispozitive modeme, necesare desfășurării spectacolelor, Înlocuirea in totalitate a tamplariei existente.

Ținând cont de faptul ca indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin Hotararea nr.l 13/2008 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, iar in acest interval de timp au intervenit modificări atat in legislație, cat si in valoarea cursului leu/euro, a fost necesara întocmirea unui deviz general actualizat, astfel:

•Valoarea investiției (inclusiv TVA) din care C+M


Fata de cele aratate, propun aprobarea modificării Art.l a

Consiliu Local nr.l 13/28.03.2008 privind aprobarea indicatori lorAefinico-economici pentru obiectivul de investiții “Reamenajareprin extindere si supretajare imobil B-dul Independentei, nr.14”, in sensul actualizatii valorii investiției.

Director Executiv Mihaela Iamandi

Sef serviciu Mariana Stochita

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios Achiziții Publice, Contracte Director, Iulia AlexandrunPVI7 fiFNFRâl

/z.

tf-'1  /

I

Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

fi &/

REAMENAJARE PRIN EXTINDERE Șl SUPRAETAJARE IMOBIL

Adresa: Ploiești,. B-dyl Independenței, nr.14

Beneficiar: Municipiul Ploiești

in mlltei / mHeum             la cursul    a,4060   lei/eura      dindâiade:

7 august 2013

conf. Anexa nf.5 a HG.28/2008

Valoare

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

(fara TVA)

TVA

(inclusiv TVA).

crt.

de cheltuieli

Mii Lei

Mii Euro

Mii Lei

Mii Lei

Mii Euro

1

2

3

4

5

e

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

1.2

Amenajarea terenului

0;000

0.000

0,000

0,000

0,000

1;3

Amenajări pentru protecția mediului si aducere ta starea

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

CAPITOLUL. 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2|Cheituieli pentru asigurarea utilitatitornecesare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli, pentru proiectare siasistenta tehnica

3,1

Studii de teren (geo.hidro + lopo)

0,000

0;000

0,0.00

0,000

0,000

3,2

Taxe pentru obținerea de aviz, acorduri si autorizații

5,000

1.136

1,200

6,200

1.409

3,3

Proiectare si inginerie

85.048

19,329

20,411

105,459

23,968

■3.4

Organizarea procedurilor de achiziții

0.000

0.000

0,000

0,000

0,000

3.5

Consultanta

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

3;6

Asistenta tehnica

69,599

15,818

16,704

86,303

19,-614

TOTAL CAPITOLUL 3

159,647

36,283

38,315

197,962

44,991

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții si instalații

1.761,687

400,383

422,805

2.184,492

496,475

4.2

Montaj.utilaje tehnologice

33,890

7,702

8,134

42,024

9,551

4.3

Utilaje, echipamente.tehnologice si funcționale cu montaj

193,882

44,064

46,532

240,414

54,639

4,4

Utilaje, tara montaj si echipamente de transport

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5

Dotări

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

4,6

ACtive necorporale

0.000

.0,00.0

OjOOO

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 4

1.989,459

452,149

477,471

2.466,930

560,666

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5;1

Organizarede șantier

69.546

15,806

16,691

86.237

■19,599

5.1.1, Lucrări de construcție'

45,205

10.274

10,849

56,054

12,740

5:1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

24,341

5,532

5,842

30,183

6,860

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

18,404

4,183

4,417

22,821

5,187

5;3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

368,156

83,672

88,357

456:613

103,753

TOTAL CAPITOLUL 5

525,652

119,467

126,156

651,808

148,139

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si feste si predare la beneficiar

6.-1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2

Probe tehnologice si teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

... -TOTALC ARI ȚOLUL 6.....

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

2.674,668

607,899

641,942

3.316,700

753,796

Din care C+M

1.840,782

418,359

441,788

2.282,570

518,766


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 113/28 martie 2008 privind aprobarea documentației tehnico-economice « REAMENAJARE IMOBIL B-DUL INDEPENDENTEI, NR.I4»

si a emis:SECRETAR,

Sanda DraguleaCOMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA MEDIULUI


RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 113/28 martie 2008 privind aprobarea documentației tehnico-economice « REAMENAJARE IMOBIL B-DUL INDEPENDENTEI, NR. 14»

si a emis:

_
Data:


COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTIC LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 113/28 martie 2008 privind aprobarea documentației tehnico-economice « REAMENAJARE IMOBIL B-DUL INDEPENDENTEI, NR.14»

si a emis :