Hotărârea nr. 294/2013

Hotãrârea nr. 294 privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Cladire si spatii adiacente stadion Ilie Oana Ploiesti”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


H O T Ă R Â R E A NR. 294

privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Clădire si spatii adiacente stadion Ilie Oana Ploiești”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnului primar Iulian Badescu si Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic-Investiții, prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Clădire si spatii adiacente stadion Ilie Oana Ploiești”;

Luând in considerație prevederile art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art.36 alin.(4), lit.d) din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aprobă studiul de fezabilitate si indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Clădire si spatii adiacente stadion Ilie Oana Ploiești”, conform variantei nr. 1 prevăzută in anexa, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Direcția Tehnic-Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Data in Ploiești, astazi 13 august 2013


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ SE^REJAR, Iulian Liviu Teodorescu               Oana Cristina Iaco
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII

Aprobat Primar, IuliaiuBadescu

RAPORT DE SPECIALITATE

22^*^——----~~

la proiectul de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

si indicatorilor

“Clădire si spatii adiacente stadion Ilie Oana Ploiești”

Primăria municipiului Ploiești isi propune realizarea unor amenajari sportive prin compartimentarea spatiilor adiacente stadionului Ilie Oana, urmărind utilizarea maxima a spațiului.

In acest sens s-a intocmit un studiu de fezabilitate prin care au fost respectate prevederile Legii nr.69/28.04.2000 Legea educației fizice si sportului.

Investiția propusa va conduce la sporirea activitatii sportive in municipiul Ploiești prin crearea si amenajarea de noi spatii de pregătire sportiva. Acestea vor asigura modalitati multiple de desfășurare a procesului instructiv-educativ pe diferite ramuri de sport, in municipiul Ploiești, activitati desfășurate in prezent in spatii improprii pregătiri sportive de performanta.

Spatiile propuse a se amenaja se găsesc in incinta tribunelor si vor avea următoarele destinații:

 • 1.     Sala de atletism cu pista de lOOm (etaj 867 mp) + anexe aferente (parter 289 mp) - spatii destinate acceselor, vestiare separate pe sexe cu grupuri sanitare, dusuri, sauna, bazin de recuperae cu instalațiile aferente;

 • 2.     Sala de box (etaj 285 mp) + anexele aferente - vestiare separate pe sexe cu grupuri sanitare, dusuri;

 • 3.     Sala de scrima (etaj 281 mp) + anexele aferente - vestiare separate pe sexe cu grupuri sanitare, dusuri;

 • 4.     Sala de karate (parter 144,50 mp) + anexele aferente - vestiare separate pe sexe cu grupuri sanitare, dusuri;

 • 5.     Sala de tenis de masa (parter 144,50 mp) + anexele aferente - vestiare separate pe sexe cu grupuri sanitare, dusuri;

 • 6.     Spațiu ciclism (parter 144,50mp) + anexele aferente - vestiare separate pe sexe cu grupuri sanitare, dusuri;

 • 7.     Sala de forța (parter144,50 mp) + anexele aferente - vestiare separate pe sexe cu grupuri sanitare, dusuri;

 • 8.     Sala multisport (parter 144,50 mp) + anexele aferente - vestiare separate pe sexe cu grupuri sanitare, dusuri, si birouri antrenori;

 • 9.     Birou antrenori box (parter 10 mp).

Spatiile amenajate vor beneficia de alimentare cu apa din rețeaua amplasata in incinta stadionului. Canalizarea menajera va fi racordata la rețeaua existenta pe amplasament. Alimentarea cu energie electrica a spatiilor se va face, conform soluției din avizul de racordare, din rețeaua existenta a stadionului. Pentru incalzirea spatiilor si asigurarea necesarului de apa calda menajera se propune alimentarea cu energie termica din sistem centralizat si amplasarea unui modul termic in incinta spațiului propus spre amenajare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • 1. In varianta in care incalzirea spatiilor se va face prin racordarea stadionului la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice costul estimat al investiției este:

Valoarea totala, inclusiv TVA = 4.415.379 lei

din care C+M, inclusiv TVA = 3.474.176 lei

 • 2. In varianta in care incalzirea spatiilor se va face cu energie electrica costul estimat al investiției este:

Valoarea totala, inclusiv TVA = 2.764.443 lei

din care C+M, inclusiv TVA = 2.195.336 lei

Din analiza cost beneficiu realizata de către proiectant, pentru o perioada de 10 ani, rezulta ca varianta cu incalzire din sistemul centralizat este cea optima.

 • 3. Durata de realizare a lucrărilor: 7 luni.

Față de cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea variantei 1 a studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Clădire si spatii adiacente stadion Ilie Oana Ploiești”.

DIRECTOR EXECUTIV MIHAELA IAMANDI

SEF SERVICIU INVESTIȚII MARIANA STOCHITA

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA JURIDIC-CONTENCIOS, CONTRACTE DIRECTOR

IULIA ALEXANDRU

////

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

“Clădire si spatii adiacente Stadion Ilie Oana Ploiești”

Primăria municipiului Ploiești isi propune realizarea unor amenajari sportive prin compartimentarea spatiilor adiacente stadionului Ilie Oana, urmărind utilizarea maxima a spațiului.

Spatiile propuse a se amenaja se găsesc in incinta tribunelor si vor avea următoarele destinații:

 • 1.     Sala de atletism cu pista de lOOm (etaj 867 mp) + anexe aferente (parter 289 mp) - spatii destinate acceselor, vestiare separate pe sexe cu grupuri sanitare, dusuri, sauna, bazin de recuperae cu instalațiile aferente;

 • 2.     Sala de box (etaj 285 mp) + anexele aferente - vestiare separate pe sexe cu grupuri sanitare, dusuri;

 • 3.     Sala de scrima (etaj 281 mp) + anexele aferente - vestiare separate pe sexe cu grupuri sanitare, dusuri;

 • 4.     Sala de karate (parter 144,50 mp) + anexele aferente - vestiare separate pe sexe cu grupuri sanitare, dusuri;

 • 5.     Sala de tenis de masa (parter 144,50 mp) + anexele aferente - vestiare separate pe sexe cu grupuri sanitare, dusuri;

 • 6.     Spațiu ciclism (parter 144,50mp) + anexele aferente - vestiare separate pe sexe cu grupuri sanitare, dusuri;

 • 7.     Sala de forța (parter144,50 mp) + anexele aferente - vestiare separate pe sexe cu grupuri sanitare, dusuri;

 • 8.     Sala multisport (parter 144,50 mp) + anexele aferente - vestiare separate pe sexe cu grupuri sanitare, dusuri, si birouri antrenori;

 • 9.     Birou antrenori box (parter 10 mp).

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • 1. In varianta in care incalzirea spatiilor se va face prin racordarea stadionului la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice costul estimat al investiției este:

Valoarea totala, inclusiv TVA = 4.415.379 lei

din care C+M, inclusiv TVA = 3.474.176 lei

 • 2. Durata de realizare a lucrărilor: 7 luni.

Față de cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea variantei 1 a studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Clădire si spatii adiacente stadion Ilie Oana Ploiești”.


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DO PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Clădire și spații adiacente stadion Ilie Oană Ploiești”

si a emis:

SECRETAR,

Sanda Dragulea
v                                                                   j "

COMISIA PENTRU UTILITA ȚI PUBLICE, CĂLITĂ TEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA } MEDIUL UI                Vj? £ jSX

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Clădire și spații adiacente stadion Ilie Oană Ploiești”

si a emis:


PREȘEDINTE,

Sirbu Simion Gheorghe


SECRETAR, Teodorescu Iulian LiviuData:


COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE

LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Clădire și spații adiacente stadion Ilie Oană Ploiești”

si a emis :

V /Q- V /c *