Hotărârea nr. 293/2013

Hotãrârea nr. 293 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr.94/2010 referitor la suprafaţa terenului situat în Ploieşti, str.Gageni FN

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 293 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.94/2010 referitor la suprafața terenului situat în Ploiești, str.Gageni FN

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești, domnul Iulian Bădescu și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.94/2010 referitor la suprafața terenului situat în Ploiești, str.Gageni FN.

Potrivit prevederilor art.553, alin.l si art. 859, alin.2 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată;

In baza prevederilor art.4 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.(2), litera “c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă modificarea art.4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 94/2010, în sensul că suprafața terenului situat în Ploiești, str. Gageni, FN este de 13828,09 mp conform planului de situație - Anexa nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 13 august 2013


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIUIulian


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind modificarea al municipiului Ploiești nr.94/2010 referitor la supraf în Ploiești, str.Gageni FN


A A r

Vi

Au F \

i li i î vl

VJLlLloiritllUl cj

ț^terenului

situat


Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al municipiilor bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor și care nu fac parte din domeniul public.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.94/2010 s-a aprobat includerea terenului în suprafață de 12.150 mp situat în Ploiești, str. Gageni, FN în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”.

In urma măsurătorilor de specialitate efectuate de către S.C.INTERGROUP ENGINEERING S.R.L., a rezultat ca imobilul sus menționat are în realitate o suprafață de teren de 13828,09 mp, suprafața pozată pe planul de situație anexa la prezentul proiect de hotărâre.

Prin urmare, în vederea înscrierii în Cartea Funciară a Municipiului Ploiești a imobilului, este necesară modificarea corespunzătoare a hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești prin care acesta a fost inclus în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”.Direcția de Gestiune Patrimoniu,

Director Executiv Adjunct, Amedeo Florin Tabîrcă

Șef Serviciu Sfl.E.B.D.P.P Gabriela Mîndruțiu


AVIZAT,Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Contracte,


Director Executiv,  Iulia Alina Afexandru


întocmit: Ncgoiță Mădălin


Direcția Economică

Director Executiv,

Nicoleta Craciunoiu

0 g AUG 2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.94/2010 referitor la suprafața terenului situat în Ploiești, str.Gageni FN

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelalte bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

/\ __

In urma măsurătorilor de specialitate efectuate de către S.C.INTERGROUP ENGINEERING S.R.L., a rezultat ca imobilul situat în Ploiești, str. Găgeni, FN, care aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești, conform Hotărârii nr.94/2010 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, are în realitate o suprafață de teren de 13828,09 mp, suprafața pozată pe planul de situație anexă la prezentul proiect de hotărâre.

Ca atare, este necesară modificarea corespunzătoare a hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești prin care acesta a fost inclus în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”, sens în care supun analizei și aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alaturat.\x

r< •n


S IORDACHE

\ FLORIAN-TUDOREL #/

<«7


GROUP intergroup engineering

l 73«<arajp.ro


Mr irrcjisirsrt X-VPf&ÎOOO ȘO 13215737

NUMELE

SEMNĂTURĂ

Măsurat

log. IORDACHE Dorian

Desenat

Teh. TOADER Petru

întocmit

Teh. TOADER Petra

Verificat

Ing. IORDACHE Fbrian385500

O

r>S.C. Intorgroup Engineering S R L., Splaiul Incfapenctentei 294. sector 6, PO060031, București, Romanța

Tel/Fax: 021-319 48.53/54/55/58/61

E-mail: consuttginfergroup ro. Websilo; www.intorgroup.ro


MEMORIU TEHNIC

1> Adresa imobilului:

Strada Gageni FN (fara număr), Mun. Ploieștijud. Prahova.

  • 2. Beneficiarul lucrării :      '                "

Municipiul Ploiești

  • 3. Executantul lucrării:

SCJNTERGROUP ENGINEERING.SRL,persoana juridica autorizata de Agenția Naționala de Cadastru si Publicitate Imobiliara cu seria RO-B-J Nr.0147/2011.

  • 4. Obiectul lucrării:

Imobilul ce face obiectul lucrării este situat in Municipiul Ploiești si are următoarele vecinătăți:

  • - la nord - Drum de exploatare;

-la sud - Strada Gageni;

-la est - Drum de exploatare;

  • - la vest - Limita teritorial administrativa a Municipiului Ploiești cu Localitatea Blejoi.

Suprafața imobilului in cauza este de 13828.09 mp.

  • 5. Scopul lucrării:

S-a executat o măsurătoare in vederea identificării limitelor imobilului situat la adresa de mai sus in vederea includerii in „Inventarul bunurilor

Intergroup Engineering SRL SpiaiuiIndependentei .294, sector 6, PO 060031, București, România

Tei / Fax: 021-319.48.53/54/55/58/61, E-mail: consult@intergroup.ro. Website: www.intergroup.roPO 060031, București, România


S.C. Intergroup Engineering S.R.L.. Splaiul Independentei 294, sector 6,

PO 060031, București, România

..... s-

■            ■ ■                ■

\

Tel. / Faxt 021-319.48.53/54/55/58/61

E-mail: consult@intergrcxjp.ro. Wtbsite: www.lniergroup.ro


private ale Municipiului Ploiești”, ulterior urmând a se face îhs&rierea provizorie la OCPI Ploiești.

5. Situația juridica a. imobilului:

Imobilul aparține Municipiului Ploiești si nu este înscris in Cartea Funciara.

Executant,

August 2013

Intergroup Engineering.SRL, Splaiul Independentei 294, sector 6, PO 060031, București, România

Tei/ Fax: 021-319.48.53/54/55/58/61, E-mail: consult@intergroup.ro, Website: www.intergroup.ro

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2

/$•/

O            - si

nd        l',‘i 'mî    'wr

...

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE r POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.94/2010 referitor la suprafața terenului situat în Ploiești, str.Găgeni FN

și a emis:SECRETAR, Cristian Mihai Ganea

Data:    /