Hotărârea nr. 292/2013

Hotãrârea nr. 292 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr.268/2013 privind includerea unui bun în patrimoniul municipiului Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 292

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.268/2013 privind includerea unui bun în patrimoniul municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Iulian Badescu și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.268/2013 privind includerea unui bun în patrimoniul municipiului Ploiești;

Având în vedere faptul că Parcul Tineretului face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii nr. 268/26.07.2013 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

în baza prevederilor art. 3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă înlocuirea Anexei nr.l la Hotărârea nr.268/26.07.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind includerea unui bun în patrimoniul municipiului Ploiești, cu Anexa nr.l ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă înlocuirea Anexei nr.2 la Hotărârea nr.268/26.07.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind includerea unui bun în patrimoniul municipiului Ploiești, cu Anexa nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului României nr.1359/2001.

Art.4. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția de Gestiune Patrimoniula proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.268/2013 privind includerea unui bun în patrimoniul municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al municipiilor bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

în urma finalizării procedurii de selecție prin licitație publica conform procedurilor legale in vigoare, a fost desemnat agentul economic care sa procedeze la masurarea si inscrierea in cartea funciara a tuturor bunurilor care fac parte din patrimoniul municipiului Ploiești.

Printre bunurile care au făcut obiectul unuia din contractele subsecvente se numără si imobilul Parcul Tineretului. Astfel, in urma măsurătorilor efectuate a rezultat o suprafața de 169.831 mp pentru acest imobil.

Ca atare, s-a promovat proiectul de hotarare referitor la includerea in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, prin completarea Anexei FI la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești cu o poziție nouă, având numărul curent 4. In acest sens a fost adoptata Hotararea nr.268/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind includerea unui bun in patrimoniul municipiului Ploiești.

Având in vedere intenția municipalității de a realiza in zona obiective de utilitate publica, in urma reanalizarii planurilor de situație intocmite si obținerii de la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova a numerelor cadastrale învecinate a reieșit o diferența de suprafața, fapt pentru care este necesara actualizarea elementelor de identificare ale Parcului Tineretului conform noii suprafețe. Aceasta este identificata potrivit anexelor la prezentul proiect de hotarare.

După adoptarea de către Consiliul Local al municipiului Ploiești a proiectului de hotarare privind completarea Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind insusirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, acesta va fi transmis către Consiliul Județean Prahova in vederea actualizării Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Direcția de Gestiune Patrimoniu,

Director Ex<

Florin Petr


Director Executiv Adjunct,

Amedeo Florin Tăbîrcă,

Șef Serviciu, Gabriela Mîndruțiu


AVIZAT,

Direcția Administrație Publică,


Direcția Economica


Juridic-Contencios, Contracte Director Executiv, Iulia Alină Alexandru


Director Executiv, Nicoleta C/ăciuno


;ciunoiu


întocmit,

Ana Petru-Marius

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.268/2013 privind includerea unui bun în patrimoniul municipiului Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

In urma finalizării procedurii de selecție prin licitație publica conform procedurilor legale in vigoare, a fost desemnat agentul economic care sa procedeze la masurarea si inscrierea in cartea funciara a tuturor bunurilor care fac parte din patrimoniul municipiului Ploiești.

Printre bunurile care au făcut obiectul unuia din contractele subsecvente se numără si imobilul Parcul Tineretului. Astfel, in urma măsurătorilor efectuate a rezultat o suprafața de 169.831 mp pentru acest imobil.

Ca atare, s-a promovat proiectul de hotarare referitor la includerea in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, prin completarea Anexei FI la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești cu o poziție nouă, având numărul curent 4. In acest sens a fost adoptata Hotararea nr.268/26.07.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind includerea unui bun in patrimoniul municipiului Ploiești.

Având in vedere faptul ca in urma obținerii de la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova a numerelor cadastrale invecinate a reieșit o diferența de suprafața, se impune modificarea corespunzătoare a Hotărârii nr.268/26.07.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind includerea unui bun in patrimoniul municipiului Ploiești.

Fata de cele prezentate mai sus, propun spre analiza si aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești, proiectul de hotarare alaturat.

Primar,

Iulian BadșșcuriNtXri N.t 4               .

PLANPROTELCO S.A.

PROTELCO          Autorizai» seria B. Nr. 787/2009. Clasa 1

Campna.sir Ecaienna TMaoreiu Nr 43n Trtira. waa-ȘȚamn'yaj jnfiino

,-^rK^mhstaru

AutOrua^țSriaRO*P/A^r0037^^IFICAȚ

/<Y ^fnrrnru v\ ZZ     dp

BENEFICIAR

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PLANȘA ' 1/1

S^E^^«CTâ\/f^j^6^970

VîSCARA

11

PLAN DE SITUAȚIE

PARCUL TINERETULUI

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

’^mnatura: , ns^ ^v7'zC.‘'Z-7 '^'

ti DATA

/07.2013


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

381634.481

579776.821

0.729

2

381635.164

579777.076

6.841

3

381639.232

579782.577

6.876

4

381642.959

579788.355

0.187

5

381643.080

579788498

1.120

6

381642.223

579789.220

6.212

7

381646.226

579793.970

14.906

8

381655.602

579805.559

5.091

9

381658.955

579809.389

9.159

■ 10

381665.284

579802.769

8.251

11

381671.533

579797.381

7.390

12

381676.774

579792.171

1.707

13

381678.023

579791.008

3.293

14

381680.440

579788.771

4.551

15

381683.797

579785.697

7.494

16

381689.620

579780.981

0.386

17

381689.447

579780.636

9.864

18

381697.007

579774.299

3.076

19

381699.471

579772.457

3.129

20

381701.358

579769.962

1.016

21

381702.329

579770.263

2.603

22

381704.226

579772.046

7.496

23

381710.346

579776.374

12.555

24

381700.913

579784,660

13.081

25

381707.072

579796.200

9.122

26

381711.200

579804.335

4.103

27

381712.380

579808.265

6.488

28

381714.953

579814.221

4.371

29

381717.125

579818.014

1.682

30

381718.137

579819.357

3.119

31

381720.205

579821.693

5.752

32

381724.063

579825.958

6.771

33

381729.481

579830.020

5.817

34

381733.947

579833.747

5.012

35

381737.656

579837.118

2.047

36

381739.152

579838.516

1.011

37

381739.983

579837.940

4.270

38

381742.028

579841.689

4.109

39

381744.786

579844.736

3.709

40

381747.356

579847.410

11.757

41

381755.005

579856.339

13.654

42

381744.333

579864.856

5.571

43

381741,819

579859.884

6.729

44

381738.377

579854.102

5.528

45

381735.181

579849.592

8.117

46

381729.559

579843.737

6.087

47

381724.685

579840.091

4.616

48

381720.597

579837.948

6.095

49

381714.852

579835.912

4.560

50

381710.545

579834.413

6.138

51

381704.504

579833.325

4.650

52

381699.856

579833.184

5.093

53

381694.821

579833.948

4.215

54

381690.799

579835.208

6.995

55

381684.374

579837.975

6.623

56

381678.565

579841.157

9.085

57

381671.142

579846.395

10.442

58

381663.980

579853.994

8.645

59

381659.431

579861.345

1.685

60

381658.710

579862.868

5.434

61

381656.751

579867.937

4.251

62

381655.834

579872.088

5.250

63

381655.618

579877.334

9.737

64

381656.646

579887.017

12.902


65

381661.211

579899.084

8.952

66

381665.440

579906.974

6.706

67

381670.045

579911.849

10.020

68

381677.604

579918426

7.513

69

381684.137

579922.137

9.312

70

381693.011

579924.959

5.323

71

381698.305

579925.518

4.942

72

381703.244

579925.348

6.005

73

381709.204

579924.613

6.452

74

381715 351

579922.654

6.748

75

381721.271

579919 416

7 236

76

381727.376

579915.532

5.789

77

381732.060

579912.130

6 056

78

381736.499

579908.010

4.873

79

381739.558

579904.217

5.789 I

80

381742.656

579899.327

6 329

81

381745.293

579893.573

4.377

82

381746.695

579889.427

3.709

83

381747.344

579885.775

5.610

84

381747.573

579880.170

5.661

85

381747.252

579874.518

5.136

86

381746.184

579869.494

4.994

42

381744.333

579864.856

13.654

41

381755.005

579856.339

31.372

87

381780.281

579837.756

28.441

88

381803.354

579821.128

16.128

89

381816.270

579811.469

21.286

90

381830.828

579795.939

26.171

91

381846.434

579816.947

2.266

92

381848.275

579815.625

6.265

93

381852.761

579819.997

1.270

94

381853.364

579821.115

0.972

95

381852.671

579821.795

5.255

96

381848.367

579824.812

13.234

97

381855.524

579835.943

12.329

98

381863.095

579845.674

13.059

99

381870.760

579856.246

20.082

100

381881.976

579872.905

8.528

101

381887.796

579879.138

8.602

102

381882.675

579886.049

16.175

103

381889.234

579900.835

6.927

104

381882.438

579899.494

85.844

105

381834.351

579828.383

38.674

106

381802.236

579849.931

79.031

107

381846.241

579915.576

39.609

104

381882.438

579899.494

6.927

103

381889.234

579900.835

7.568

108

381891.684

579907.996

11.814

109

381880.829

579912.659

32.954

110

381894.152

579942.800

41.041

111

381878.516

579980.745

45.355

112

381860.301

579939.209

3.919

113

381856.712

579940.783

7.805

114

381853.579

579933.635

0.927

115

381854.424

579933.255

6.513

116

381851.753

579927.315

38.057

117

381816.562

579941.804

15.193

118

381822.746

579955.681

4.075

119

381819.009

579957.304

44.950

120

381837.043

579998.477

45.105

111

381878.516

579980.745

41.041

110

381894.152

579942.800

35.307

121

381926.441

579928.516

1.928

122

381927.207

579930.285

5.772

123

381932.434

579927.838

3.514

124

381933.926

579924.656

3.483

125

381932.219

579921.619

2 224

126

381931.033

579919.738

3.965


127

381934.328

579917.533

8.197

128

381940.645

579912.309

4.132

129

381944.020

579909.926

4.332

130

381946.554

579913.439

5.446

131

381949.666

579917.908

2 587

132

381951.117

579920.051

6.730

133

381954.696

579925.749

0.565

134

381955.186

579925.468

12.812

135

381961.563

579936.580

4.185

136

381965.673

579937.367

13.113

137

381978.222

579941.170

5 460

138

381981.390

579945617

5.123

139

381977.218

579948.589

5.004

140

381973.112

579951 449

13.049

141

381965.918

579940 563

6.454

142

381960.006

579943 153

8.456

143

381952 613

579939.049

10.050

144

381943.405

579943.075

11.310

145

381948.117

579953.356

7.155

146

381941.547

579956.191

4.154

147

381943.093

579960 047

13.914

148

381930.448

579965.852

29.782

149

381942.508

579993.082

9.350

150

381946.256

580001.648

19.659

151

381953.752

580019.822

4.190

152

381950.030

580021.745

9.989

153

381954.064

580030.884

9.830

154

381963.080

580026.968

19.299

155

381980.727

580019.155

1.205

156

381981.271

580020.230

6.339

157

381986.182

580024.239

5.867

158

381982.472

580028.784

27.294

159

381965.447

580050.118

12.032

160

381966.223

580062.125

3.796

161

381969.239

580064.431

16.263

162

381978.279

580077.950

4.743

163

381980.468

580082.157

0.712

164

381981.137

580081.913

4.167

165

381983.462

580085.371

1.652

166

381982.313

580086.558

5.439

167

381977.748

580089.514

4.832

168

381973.338

580091.490

11.935

169

381962.055

580095.380

26,233

170

381938.195

580106.283

19.538

171

381946.282

580124.069

24.630

172

381955.845

580146.767

18.146

173

381972.084

580138.669

6.036

174

381977.585

580136.185

7.094

175

381983.927

580133.005

22.648

176

382004.585

580123.724

5.019

177

382009.152

580121.641

11.166

178

382017.583

580114.320

2.061

179

382019.179

580115,625

12.047

180

382014.826

580126.858

3.708

181

382013.594

580130.355

6.487

182

382011.026

580136.312

3.035

183

382010.719

580139.332

6.216

184

382008.573

580145.166

4.836

185

382006.990

580149.735

10.917

186

382004.429

580160.348

0.761

187

382003.696

580160.142

13.630

188

381999.458

580173.097

12.335

189

382011.790

580173.380

6.551

190

382012.170

580179.920

11.185

191

382012.580

580191.098

4.120

192

382012.860

580195.208

14.503

193

382014.178

580209.651

74.589

194

381946.525

580241.061

2.886


CALCULUL SUPRAFEȚEI


195

381943.854

580239.968

18.884

196

381926.429

580232.691

22.966

197

381905.367

580223.536

12.575

198

381893.880

580218.420

11.168

199

381883.630

580213.985

4.050

200

381880.010

580212.170

10.250

201

381870.830

580207.610

1.077

202

381870.162

580208 455

1.001

203

381869.226

580208.101

9.375

204

381860.605

580204.418

1.085

205.

381860.914

580203.378

12.610

206

381849 514

580197.989

36.339

207

381816.054

580183 812

20.307

208

381835.830

580179.198

14.321

209

381849.802

580176.059

31.445

210

381880.447

580169.010

16.154

211

381876 841

580153.264

45.319

212

381866.798

580109.072

45.331

213

381822.837

580120.132

21.546

214

381801.900

580125.217

46.312

215

381812.868

580170.211

13.969

207

381816.054

580183.812

36.339

206

381849.514

580197.989

25.513

216

381838.299

580220.904

1.513

217

381837.606

580222.249

5.610

218

381835.039

580227.238

2.281

219

381833.809

580229.159

3.346

220

381830.676

580227.983

25.638

221

381818.201

580250.381

8.243

222

381810.506

580247.425

3.896

223

381806.885

580245.987

3.931

224

381803.232

580244.535

2.844

225

381800.745

580243.155

10.063

226

381796.592

580252.320

16.808

227

381789.725

580267.661

11.763

228

381778.777

580263.358

7.720

229

381771.657

580260.375

7.936

230

381764.219

580257.606

6.667

231

381757.982

580255.252

6.757

232

381751.785

580252.558

7.895

233

381744.444

580249.652

2.844

234

381743.695

580252.396

9.848

235

381734.401

580249.139

10.014

236

381724.944

580245.849

3.216

237

381723.770

580248.843

20.881

238

381704.343

580241.188

11.095

' 239

381694.119

580236.879

1.651

240

381693.530

580238.422

6.962

241

381686.939

580236.182

10.214

242

381677.323

580232.738

10.265

243

381668.037

580228.363

11.585

244

381657.144

580224.422

2.015

245

381655.254

580223.725

0.604

246

381654.712

580223.456

2.410

247

381655.478

580221.171

11.854

248

381644.420

580216.900

20.291

^^rvnrtFlCAT

rERTlFlCAT ‘>U n utosizaJI


ap» LX_y

bCrHO'.H'.nîW-

C ÂM!‘1>A


249

381625.320

580210.050

4.993

250

381620.732

580208.081

7.479

251

381613.863

580205.124

7.923

252

381606.437

580202.360

11.423

253

381596.429

580196.853

7.783

254

381592.734

580203.704

8.232

255

381585.957

580199 031

2.594

256

381584.606

580201.245

12 365

257

381573.766

580195.297

16.404

258

381566.509

580210.009

15 596

259

381560.809

580224.526

1.655

260

381559.864

580223.167

25.467

261

381545.781

580201.948

39 178

262

381525.302

580168.549

10.149

263

381522.295

580158.856

30.354

264

381510.719

580130.796

0.971

265

381510.347

580129.899

36.857

266

381496.242

580095.848

1.232

267

381495.761

580094.713

20.272

268

381487.850

580076.049

12.052

269

381475.958

580074.094

9.260

270

381467.237

580077.206

10.260

271

381461.915

580068.435

34.922

272

381443.372

580038.842

13.340

273

381436.298

580027.532

1.037

274

381435.748

580026.653

33.152

275

381418.014

579998.642

3.068

276

381418.494

579995.612

12.640

277

381429.991

579990.358

14.349

278

381443.210

579984.778

25.484

279

381466.647

579974.770

16.458

280

381481.738

579968.202

62.212

281

381538.877

579943.596

21.072

282

381558.235

579935.273

22.645

283

381578.707

579925.595

17.489

284

381587.701

579940.595

2.775

285

381589.161

579938.235

4.973

286

381591.257

579933.725

5.852

287

381593.247

579928.222

4.034

288

381594.321

579924.333

5.168

289

381594.978

579919.207

10.095

290

381595.483

579909.125

12.351

291

381596.614

579896.826

11,377

292

381599.391

579885.793

12.538

293

381603.725

579874.028

3.603

294

381604.998

579870.657

9.099

295

381607.402

579861-881

7.105

296

381609.Q291

^79854’36^

^9.798

  • 297

  • 298

  • 299

381610^37, 38l6lft8ș£-38ișfp.b42

,573^45.26^

<5t§84Î363s

5798265ÎD

  • 300

  • 301

38,1609:342-

381601.825'

.5798.1$^,

.5798021725’

302

381620.3f5t

579787:522^

\ e.îobj

303

38^625.116-

-'579783^6-

'\Șs.;.j58822?mp

./Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești (Anexa FI)

Nr. crt.

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

4

PARC TINERETULUI

PARC TINERETULUI

Suprafața 158.822 mp

1983

-

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI           V g > Mfi/ *)

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2                        XW /

'XM /W

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICIICĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.268/2013 privind includerea unui bun în patrimoniul municipiului Ploiești

și a emis:


PREȘEDINTE, Cristian Dumitru


SECRETAR, Cristian Mihai Ganea