Hotărârea nr. 291/2013

Hotãrârea nr. 291 privind includerea unui imobil în patrimoniul municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 291 privind includerea unui imobil în patrimoniul municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Iulian Badescu și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune includerea unui imobil în patrimoniul municipiului Ploiești;

Potrivit prevederilor art. 553, alin. 1 si art. 859, alin. 2 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată;

A

In baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a imobilului-teren identificat în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


I----------------------------------------------------------------------------------

Nr. cadastral

i

I

'Cartea Funciara nr.Plan de amplasament si delimitare a imob.i

SCARA 1: 500


Intravilan, mun.Ploiești, Str. GHEORGHE D


mun.Ploiești, jud. PRAHOVAM 4 Anexa nr. 11


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

1

Cc

389

parțial imprejmuit

Total

_

389

B. Date referitoare la construcții

Mentiun

Suprafața construita 'Valoare de impozitare la sol(mp)
INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de coordonate STEREO 70

Nr. Pct.

X [ni]

Y

[m]

1

383397.489

580610.415

2

383396.994

580616.452

3

383394.784

580631.521

4

383383.777

580630.885

5

383378.378

580630.274

6

383374.448

580627.694

7

383376.996

580619.554

8

383380.679

580620.759

9

383381.924

580616.856

10

383378.213

580615.707

11

383380.255

580609.371


Suprafața totala masurata = 389 mp Suprafața din act = -- mp


ceRTIFICAT DE autorizare

' ‘Se confirma


afat^dțq 6/suratori si

Introducerea imo^....."aza de date

Parafa

Semnătură si cata Stampila BCPI


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIUIn conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelate bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

In urma finalizării procedurii de selecție prin licitație publica conform procedurilor legale in vigoare, a fost desemnat agentul economic care sa procedeze la masurarea si inscrierea in cartea funciara a tuturor bunurilor care fac parte din patrimoniul municipiului Ploiești.

Printre bunurile care au făcut obiectul unuia din contractele subsecvente se numără si imobilul-teren situat in Ploiești, str. Gheorghe Doja nr.81.

In urma măsurătorilor efectuate a rezultat o suprafața de 389 mp pentru acest imobil teren care se identifica potrivit planului ce constitue anexa la prezenta hotarare.

Prin adresa S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. nr. 13287/06.08.2013, înregistrata la municipiul Ploiești sub nr.18506/06.08.2013 s-au solicitat documentele care sa ateste dreptul de proprietate asupra acestui imobil in vederea realizării proiectului „Amenajare parcare strada Gheorghe Doja nr.81”

Ca atare, se impune promovarea unui proiect de hotarare referitor la includerea in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a acestui imobil teren.

Imobilul teren a reprezentat o proprietate privata. Conform documentelor aflate in arhiva S.P.F.L. Ploiești, la aceasta adresa poștala a ramas decât teren viran in urma bombardamentelor. Ca atare, avand in vedere si faptul ca proprietarul a decedat, s-a propus închiderea matricolei acestui rol. Ulterior, o porțiune din acest teren a făcut obiectul Decretului de expropriere nr. 88/1986 .

In urma verificărilor efectuate de către serviciile de specialitate nu au fostF identificate notificări formulate in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001, cereri fonnulate conform legilor proprietății si nici acțiuni in instanța judecata pentru acest teren.                                                    ! r

Direcția de Gestiune Patrimoniu


Director Executiv, Florin Eetfache


Direcția de Gestiune Patrimoniu Director Executiv Adjunct, Amedeo Florin Tabirea

Sef Serviciu'S.I.E.B.D.P.P., Gabriela Mîndruțiu


AVIZAT,

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Contracte, Director Executiv,Direcția Economica

Director Executiv,

Nicoleta Cra^iunoiu

CAM 0 9 AUG 2013


Intocmit:Ana Petru-Marius

ny

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind includerea unui imobil în patrimoniul municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelate bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

In urma finalizării procedurii de selecție prin licitație publica conform procedurilor legale in vigoare, a fost desemnat agentul economic care sa procedeze la masurarea si inscrierea in cartea funciara a tuturor bunurilor care fac parte din patrimoniul municipiului Ploiești.

Printre bunurile care au făcut obiectul unuia din contractele subsecvente se numără si imobilul-teren situat in Ploiești, str. Gheorghe Doja nr.81, pentru care s-a comandat realizarea planului de situație in vederea includerii in patrimoniu si ulterior inscrierii acestuia in cartea funciara.

Prin adresa nr. 13287/06.08.2013 S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.înregistrata la municipiul Ploiești sub nr. 18506/06.08.2013 s-au solicitat documentele care sa ateste dreptul de proprietate asupra acestui imobil in vederea realizării proiectului „Amenajare parcare strada Gheorghe Doja nr.81”

Având în vedere cele prezentate, propun spre analiză și aprobare consiliului local proiectul de hotărâre privind includerea în patrimoniul municipiului Ploiești a imobilului identificat în anexa la prezentul proiect de hotărâre.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SER

POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVAI COMERCIALE


RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind includerea unor imobile în patrimoniul municipiului Ploiești

și a emis:


PREȘEDINTE,

Cristian Dumitru

Data:   /O $     / 2,