Hotărârea nr. 290/2013

Hotãrârea nr. 290 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr.225/1999 privind însuşirea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” referitor la imobilul în care îşi desfăşoară activitatea Spitalul de Boli Infecţioase

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 290 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.225/1999 privind însușirea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la imobilul în care își desfășoară activitatea Spitalul de Boli Infecțioase

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești, domnul Iulian Bădescu și Raportul de Specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.225/1999 privind însușirea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la imobilul în care își desfășoară activitatea Spitalul de Boli Infecțioase;

Luând în considerare faptul că bunurile ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova și al unor hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Ploiești;

Având în vedere prevederile art.3 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Guvernului României nr.866/2002;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă modificarea poziției 20 referitoare la Spitalul de Boli Infecțioase din Anexa G la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 225/1999, potrivit Anexei nr.l și Planului de Amplasament și Delimitare - Anexa nr.3, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă modificarea poziției 153 referitoare la Spitalul de Boli Infecțioase din Anexa G la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 225/1999, potrivit Anexei nr.2 și Planului de Amplasament și Delimitare - Anexa nr.3, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului României nr.1359/2001.

Art.4. (1) Aprobă modificarea corespunzător prevederilor art.l și art.2 a Anexei nr.l la Hotărârea nr. 121/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

(2) Aprobă modificarea corespunzătoare a Anexei nr. 1 la Contractul de administrare nr.l 1203/2009 încheiat între Municipiul Ploiești și Spitalul de Boli Infecțioase Ploiești, în baza Hotărârii nr. 121/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Art.5. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.225/1999 privind însușirea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la imobilul în care îsi desfășoară activitatea Spitalul de Boli Infectioase

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare si ale Hotărârii Guvernului României nr.866/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei in domeniul public al municipiilor, orașelor si comunelor si in administrarea consiliilor locale respective, din domeniul public al municipiului Ploiești fac parte si clădirile si terenurile aferente acestora in care funcționează Spitalul municipal Schuller si Spitalul de Boli Infectioase, unitati sanitare de interes local.

In Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001 figurează în Anexa G la poziția 20 imobilul în care își desfășoară activitatea Spitalul de Boli Infectioase.

Construcțiile si terenurile aferente lor, situate in Ploiești, B-dul Republicii nr.271, in care isi desfasoara activitatea Spitalul de Boli Infectioase Movila au fost preluate de către municipiul Ploiești prin Protocolul nr. 1961/2003, cu aceasta ocazie nefiind realizate măsurători, elementele de identificare fiind cele din documentele de preluare si nespecificandu-se suprafața terenului aferent.

In urma elaborării documentațiilor cadastrale de către Oficiul Public Proiect Ploiești in vederea inscrierii in cartea funciara a acestor imobile - in urma carora au rezultat suprafețe diferite fata de suprafețele din actele de proprietate a reieșit necesitatea obiectiva de adoptare a unei hotarari a Consiliului Local al municipiului Ploiești, care sa cuprindă suprafețele reale rezultate din măsurători, doar in acest mod putandu-se clarifica inadvertențele sus menționate si Îndeplini formalitățile de publicitate imobiliara. In acest sens a fost aprobata Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.234/2009.

Prin Hotararea nr. 185/2012 Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat diminuarea suprafeței terenului aferent Spitalului de Boli Infectioase la 9500 mp, pentru restul suprafeței de 4000 mp fiind schimbata destinația acestuia in teren cu destinația de parcare si amenajari aferente.

Având în vedere Hotararea nr. 148/2013 a Consiliul Local al municipiului Ploiești privind darea acordului de principiu pentru transferul managementului asistentei medicale al Spitalului de Pediatrie Ploiești de la Consiliul Județean Prahova la Consiliul Local al municipiului Ploiești si al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești de la Consiliul Local al municipiului Ploiești la Consiliul Județean Prahova si intenția municipalității de a realiza obiective de utilitate publica in zona, se impune inscrierea in Cartea funciara a unitatii administrativ-teritoriale a imobilului situat in Ploiești, B-dul Republicii nr.271 in cate isi desfasoara activitatea Spitalul de Boli Infectioase Ploiești, conform documentației intocmite, sens in care este necesara modificarea corespunzătoare-af anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.225/1999 priVffiu însușirea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la imobilul în care îsi desfășoară activitatea Spitalul de Boli Infectioase.

Fata de cele aratate mai sus, propun Consiliului Local spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii/Sonsiliului Local al municipiului Ploiești nr.225/1999 privind însușirea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la imobilul în care îsi desfășoară activitatea Spitalul de Boli Infectioase

Potrivit Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, constituie domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Astfel in conformitate cu punctul III din Anexa la legea menționata din domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale fac terenurile si clădirile in care isi desfasoara activitatea consiliul local si primăria, precum si instituțiile publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele.

Astfel in Anexa G din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 225/1999 privind insusirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești sunt incluse imobilele in care funcționează Spitalul municipal Schuller si Spitalul de Boli Infectioase, inventar aprobat prin Hotararea Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al orașelor, comunelor, municipiilor din județul Prahova.

Ulterior, prin Hotararea Guvernului României nr. 866/2002 s-a aprobat trecerea unor imobile, compuse din construcții și terenuri aferente, din domeniul privat al statului si administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei in domeniul public al municipiilor, orașelor si comunelor si in administrarea consiliilor locale respective.

Printre acestea se numără si imobilul situat in Ploiești, in B-dul Republicii nr.271, in care funcționează Spitalul de Boli Infectioase Movila. Acesta a fost preluat de către municipiul Ploiești prin Protocolul nr. 1961/2003, cu elementele de identificare cuprinse in protocol, nefiind efectuate măsurători topografice si

fost necesara modificarea poziției 20 din Anexa G la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 225/1999 referitoare la aceasta unitate sanitara, in sensul completării acesteia cu suprafața de teren aferenta, respectiv 13621 mp si înscrierii datelor rezultate din măsurătorile de specialitate efectuate de către Oficiul Public Proiect Ploiești.

Ca urmare a elaborării documentațiilor cadastrale de către Oficiul Public Proiect Ploiești in vederea înscrierii in cartea funciara a acestor imobile - in urma carora au rezultat suprafețe diferite fata de suprafețele din actele de proprietate, a reieșit necesitatea obiectiva de adoptare a unei hotarari a Consiliului Local al municipiului Ploiești, care sa cuprindă suprafețele reale rezultate din măsurători, doar in acest mod putandu-se clarifica inadvertențele sus menționate si indeplini formalitățile de publicitate imobiliara. In acest sens a fost aprobata Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.234/2009.

Prin Hotararea nr.185/2012 Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat diminuarea suprafeței terenului aferent Spitalului de Boli Infectioase la 9500 mp, pentru restul suprafeței de 4000 mp fiind schimbata destinația acestuia in teren cu destinația parcare si amenajari aferente. De asemenea, s-a aprobat completarea Anexei G cu doua poziții noi cu numere curente 153 si 154 referitoarea la suprafața terenului aferent Spitalului de Boli Infectioase si a împrejmuirii existente.

Având în vedere Hotararea nr. 148/2013 a Consiliul Local al municipiului Ploiești privind darea acordului de principiu pentru transferul managementului asistentei medicale al Spitalului de Pediatrie Ploiești de la Consiliul Județean Prahova la Consiliul Local al municipiului Ploiești si al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești de la Consiliul Local al municipiului Ploiești la Consiliul Județean Prahova si intenția municipalității de a realiza obiective de utilitate publica pe o parte din terenul aflat in prezent in incinta Spitalului de Boli Infectioase Ploiești care nu mai este necesar desfășurării in bune condiții a activitatii, se impune inscrierea in Cartea funciara a unitatii administrativ-teritoriale a imobilului situat in Ploiești, B-dul Republicii nr.271 in care funcționează unitatea sanitara. Conform noii documentații tehnice întocmite de S.C. Protelco S.A., selectata prin achiziție publica conform prevederilor legale in vigoare, au rezultat unele neconcordante intre suprafețele reale si cele mentionte in hotărârile Consiliului Local al municipiului Ploiești, sens in care este necesara modificarea corespunzătoare a anexei la Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.225/1999 privind însușirea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la imobiluLîn care îsi desfășoară activitatea Spitalul de Boli Infectioase.

După adoptarea de către Consiliul Local al municipiului PloieștL a proiectului de hotarare alaturat, acesta va fi transmis către Consiliul Județean Prahova, conform Normelor de tehnica legislativa, in vederea analizării Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public'/ al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor /din județul Prahova.

Direcția de Gestiune Patrimoniu

9


Director Executiv Adjunct,

Amedeo Florin Tăbîrcă


VIZAT

Direcția Economică

9


Direcția Administrație Publică, Juridic- Contencios, Contracte Director,

Director Executiv Nicoleta Crăqiunoiu


Iulia Alina Alexandru

Modificări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești (Anexa G)

Nr. crt.

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar

(lei)

Situajia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.6.2.3

Pavilion Internări - CI

Spitalul de Boli Infectioase, B-dul Republicii nr.271 Nr.inventar=1003, Suprafața = 158,13 mp

01.01.1945

315.433,08

1.6.4

Pavilion copii -C2

(pediatrie)

Spitalul de Boli Infectioase, B-dul Republicii nr.271 Nr.inventar=1004, Suprafața = 388,07 mp

01.01.1945

29,03

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu

1.6.2.3

Pavilion adulti C3 (corp

D)

Spitalul de Boli Infectioase, B-dul Republicii nr.271 Nr.inventar=I005, Suprafața = 800,78 mp

01.01.1945

855.610,94

1.6.2.3

Pavilion HIV SIDA-C4

Spitalul de Boli Infectioase, B-dul Republicii nr.271 Nr.inventar^1006, Suprafața = 121,52 mp

01.01.1913

14,27

modificările și completările ulterioare;

1.6.2.3

Morga - C5

Spitalul de Boli Infectioase, B-dul Republicii nr.271 Nr.inventarul 007, Suprafața = 41,25 mp

01.01.1913

4,53

Hotararea Guvernului

României nr.866/2002

20

1.6.4

Cabina portar - C6

Spitalul de Boli Infectioase, B-dul Republicii nr.271 Nr.inventar=1008, Suprafața = 35,18 mp

01.01.1980

6.713,21

1.6.4

Construcții bucătării, ateliere (mecanic, tamplarie, electric), magazii alimente, sterilizare, dietetica -C7

Spitalul de Boli Infectioase, B-dul Republicii nr.271 Nr.inventar=1010, Suprafața = 213,97 mp

01.01.1986

212.902,85

1.8.1

Put apa I-C8

Spitalul de Boli Infectioase, B-dul Republicii nr.271 Nr.inventar=1012, Suprafața = 6,25 mp

01.01.1967

48.278,52

1.6.2.3

Punct de clorinare - C9

Spitalul de Boli Infectioase, B-dul Republicii nr.271

Nr.inventar=1045, Suprafața = 6,56 mp

01.01.1959

3.808,00

1.6.5

Clădire punct termic CIO

Spitalul de Boli Infectioase, B-dul Republicii nr.271 Nr.inventar= 1041, Suprafața = 10,68 mp

31.12.2006

18.264,13,^

Modificări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești (Anexa G)

Nr. crt.

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

0-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

153

Teren incinta Spital Boli Infectioase

B-dul Republicii nr.271, suprafața 9950 mp

2002

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

154

1.6.3.1

împrejmuire Spital Boli Infectioase

B-dul Republicii nr.271

Nr.inventar=1013, Lungime = 141 ml

01.01.1966

0,09

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare Hotararea Guvernului nr.866/2002


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

'JA      \c/>

9950 mp

Intravilan. mun.Ploiesli. Bld. Republicii, nr. 271, Jud. Prahova

Cartea Funciara nr.

.....

UAT :    mun. Ploiești, Jud. Prahova


Suprafața construita

1782 mp

Suprafața amenajata

345 mp

Suprafața alee asfalt

2125 mp

Suprafața rețea termoficare

276 mp

Suprafața spațiu verde

5422 mp

Suprafața totala

9950 mp


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

1

Ce

9950 mp

Total

9950 mp

3. Date referitoare la construcții

„ .                       Suprafața construita la sol                             Valoare de impozitare

Codconstr.                          (mp)                                                  (lei)                                                          Mențiuni

ct ■

158.13

PAVILION SPITAL INTERNĂRI

C2

388.07

PAVILION BOLI INFECTIOASE COPII

C3

800.78

PAVILION BOLI INFECTIOASE ADULT!

C4

121.52

PAVILION HIV-SIDA

C5

41.25

MORGA

CB

35.18

CABINA PORTAR

C7

213.97

CONSTRUCȚII - BUCĂTĂRII, MAGAZII ALIMENTE, STERILIZARE. DIETETICA

CB

8.25

PUT APA

C9

6.56

PUNCT CLORINARE

C1O

10.68

PUNCT TERMIC

Total

1782.39

INVENTAR DE COORDONATE Sistem de proiecție Stereo 70

Executant, Semnătura si stampila

ff «.fe?               v,

Pct.

E(m)

N(m)

Pct.

E(m)

N(m)

1

383934.826

579064.501

21

383763.087

578958.757

2

383931.679

579069.383

22

383752.074

578950.087

3

383931.945

579069.594

23

383759.814

578940.505

4

383926.103

579076.987

24

383744.748

578927.136

5

383924.402

579078.765

25

383727.314

578911.586

6

383923.094

579079.852

26

383708.411

578894.658

7

383920.217

579083.707

27

383723.034

578879.325

8

383917.816

579086.708

28

383756.286

578910.816

9

383921.265

579089.092

29

383773.863

578926.974

10

383913.846

579099.086

30

383781.674

578934.042

Se confirma suprafața din măsurători si Introducerea imobilului in baza de date

Parafa Semnătura si data Stampila BCPl

Data

11

383891.093

579081.811

31

383795.171

578946.305

12

383878.669

579072.792

32

383809.733

578959.366

13

383874.518

579070.679

33

383826.090

578973.516

14

383873.949

579068.648

34

383844.408

578989.213

15

383857.541

579056.357

35

383845.076

578990.078

16

383838.718

579042.061

36

383884.362

579023.852

17

383802.354

579014.371

37

383884.578 '

579023.694

18

383785.747

579001.989

38

383895.018

579032.151

19

383798.983

578986.785

39

383914.028

579047.811

20

383780.108

578972.136

Suprafața totala măsurată = 9950 mp Suprafața din act=- mp

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.225/1999 privind însușirea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la imobilul în care își desfășoară activitatea Spitalul de Boli Infecțioase

și a emis:


PREȘEDINTE,

Cristian Dumitru


Data:                  i