Hotărârea nr. 29/2013

Hotãrârea nr. 29 privind numirea unei comisii de negociere în vederea achizitionãrii imobilului situat în Ploiesti, B-dul. Independentei nr. 10

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 29 privind numirea unei comisii de negociere în vederea achiziționării imobilului situat în Ploiești, B-dul Independenței nr.10

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Iulian Bolocan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu privind numirea unei comisii de negociere în vederea achiziționării imobilului situat în Ploiești, B-dul Independenței nr.10;

Având în vedere prevederilor Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale;

In baza prevederilor Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Aprobă constituirea Comisiei de negociere în vederea achiziționării imobilului situat în Ploiești, B-dul Independenței nr.10, în următoarea componență:

  • - Botez George Sorin

  • - Stanciu George

  • - Dumitru Cristian

  • - Popa Gheorghe

  • - Minea Gabriel

(2) Secretariatul comisiei prevăzute la alin. (1) va fi asigurat de persoane desemnate prin dispoziție a primarului municipiului Ploiești.

Art.2. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Management Financiar -Contabil, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU
RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind numirea unei comisii de negociere în vederea achiziționării imobilului situat în Ploiești, B-dul Independenței nr.10

GDF SUEZ Energy România a transmis adresa nr.2532/2012A prin care a confirmat primirea adresei 20488/2012 a municipiului Ploiești comunicată prin Direcția Tehnic Investiții "reprezentând declarație de intenție pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, Bd.Independenței nr.10" și a comunicat că este necesar să se transmită până la data de 31.01.2013 în plic închis și sigilat pe adresa acestei societăți, oferta de cumpărare cu propunerea de preț de tranzacționare exprimat exclusiv/inclusiv TVA.

Menționăm că prin adresa nr. 10321/2011, S.C. GDF SUEZ Energy România S.A. a adus la cunoștință faptul că imobilul pe care îl deține în proprietate, situat în B-dul Independenței nr.10 este disponibil pentru vânzare/cedare în locație.

Potrivit informațiilor și planurilor transmise de S.C. GDF SUEZ Energy România S.A., imobilul este compus din teren în suprafață de 1.205,55 mp și două corpuri de clădire : CI cu Sc ocupată la sol de 420,21 mp cu regim de înălțime D+P+l și C2 cu Sc ocupată la sol de 133,68 mp cu regim de înălțime P+l.

Informarea S.C. GDF SUEZ Energy România S.A. a fost prezentată în ședința din data de 12.07.2011 Comisiei nr.2- Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, care a luat act de aceasta și a propus transmiterea solicitării către Consiliului Local în vederea stabilirii oportunității achiziției.

Prin adresele nr.208/2011 și nr.209/2011, a fost solicitat punctul de vedere Direcției Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Direcției Management Financiar Contabil, Contracte cu privire la achiziționarea imobilului menționat. Ca urmare a răspunsurilor primite situația a fost reanalizată de Comisia nr.2 în ședința din data de 09.08.2011, care a dispus informarea Consiliului Local al municipiului Ploiești cu privire la oferta menționată. Astfel, în ședința din 26.08.2011, pe ordinea de zi a figurat o Informare în acest sens.

Situația sus menționată a fost reanalizată în ședința din data de 15.01.2013, a Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, care a acordat aviz favorabil pentru inițierea unui proiect de Hotărâre a Consiliului Local privind stabilirea oportunității achiziționării imobilului și stabilirea unei comisii de negociere .

Direcția de Gestiune Patrimoniu

Director F         —                      Director Executiv Adjunct.

Florin Pe                                  Amedeo Florin Tăbircă


Șef Serviciu S.I.E.B.D. Gabriela Mîndrutiu


AVIZAT,

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Director,

Iulia Alina Alexandru


Direcția IK    >ement

Financiar-C     il,Contracte


întocmit,

Gabriela Mîndruțiu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind numirea unei comisii de negociere în vederea achiziționării imobilului situat în Ploiești, B-dul Independenței nr.10

Prin adresa nr.2532/2012 GDF SUEZ Energy România S.A a confirmat primirea adresei 20488/2012 a municipiului Ploiești transmisă prin Direcția Tehnic Investiții "reprezentând declarație de intenție pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, Bd.Independenței nr.10" și a comunicat că este necesar să se transmită până la data de 31.01.2013 în plic închis și sigilat pe adresa acestei societăți, oferta de cumpărare cu propunerea de preț de tranzacționare exprimat exclusiv/inclusiv TVA.

Precizăm faptul că prin adresa nr.10321/2011, S.C. GDF SUEZ Energy România S.A. a adus la cunoștință faptul că imobilul pe care îl deține în proprietate, situat în B-dul Independenței nr.10 este disponibil pentru vânzare/cedare în locație.

Potrivit informațiilor și planurilor transmise de S.C. GDF SUEZ Energy România S.A., imobilul se compune din teren în suprafață de 1.205,55 mp și două corpuri de clădire : CI cu Sc ocupată la sol de 420,21 mp cu regim de înălțime D+P+l și C2 cu Sc ocupată la sol de 133,68 mp cu regim de înălțime P+l.

Informarea S.C. GDF SUEZ Energy România S.A. a fost analizată în ședința din data data de 12.07.2011 a Comisiei nr.2- Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, care a luat act de aceasta și a propus spre supunere Consiliului Local oportunitatea achiziției.

5

Prin adresele nr.208/2011 și nr.209/2011, s-a solicitat punctul de vedere Direcției Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Direcției Management Financiar Contabil, Contracte cu privire la achiziționarea imobilului menționat. Ca urmare a răspunsurilor primite situația a fost reanalizată de Comisia nr.2 în ședința din data de 09.08.2011, care a dispus informarea Consiliului Local al municipiului Ploiești cu privire la oferta menționată.

Situația sus menționată a fost reanalizată în ședința din data de 15.01.2013, a Comisiei nr.2- Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, care a acordat aviz favorabil pentru inițierea unui proiect de Hotărâre a Consiliului Local privind stabilirea oportunității achiziționării imobilului și stabilirea unei comisii de negociere .

Față de cele arătate mai sus propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre alăturat.

Consilieri

Dumitru CristUii

Ursu Răzvan Ion Popa Constantin Popa Gheorghe^ Bolocan IulianDirecția Achiziții si Afaceri Generale

Serviciul Gestionare Cladri si Servicii Clienti Interni


Tel : 021/301.21.20

Fax : 021/30^21.53..--.^—

Anca Sadoveanii 0749/692,107

-7i   * AC C. j : n .îALE


Interlocutor


1 7 kC 'UlZ
Ref.: Adresa dvs. nr.020488/22.11.2012- Intenție de cumpărare imobil din Bd.Independentei nr.10 Ploiești

In atentia d-Iui Primar Iulian Badescu


Stimate partener,Prin prezenta confirmam primirea adresei dvs. nr.020488/22.11.2012 reprezentând declarație de intenție


pentru cumpărarea imobiului situat in Ploiești Bd.Independentei nr.10 .


Deoarece imobilul este liber si disponibil la vanzare , va rugam sa trimiteti pana la data de 31.01.2013 in plic -----

închis si sigilat pe adrese SC GDF SUEZ Energy Romania SA - Direcția Achiziții si Afaceri Generale - Serviciul Gestionare Clădiri si Sericii Clienti Interni, București sector 4 , B-dul Marasesti nr.4-6 o oferta de cumpărare cu propunerea de preț de tranzacționare exprimat exclusiv/inclusiv TVA.

Va informam ca in luna ianuarie 2013 in scopul valorificării prin vanzare a unor imobile (ramase fara utilitate )


din patrimoniul Societății noastre, vom publica in mod repetat in presa centrala un anunț de vanzare imobile


printre care se va afla si zel menționat.

Cu stima,Sef Serviciu Gestionare Clădiri si Servicii Clienti InterniRedactat: A.Sadoveanu

S.C. GDF SUEZ Energy România S.A.

Sediu social: Bd. Mărășești nr. 4-6, Sector 4. București. 040254

J40/5447/2000, CUC R0 13093222. Capital ncial: 198.48B.600 lei, Operator de date CP 5167 Telefon: 021.301.20.00

www.gdfsuez.ro


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIE{T1

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE

POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotarare privind       ttLL            &L

F'hLcut' riw‘6^7, ,Qo ,

si a constatat:

/ia}? 7^            .__:____________


SECRETAR,

Wf-"

Data: