Hotărârea nr. 289/2013

Hotãrârea nr. 289 pentru modificarea si completarea Hotararii de Consiliu Local nr. 220/27.06.2013 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploieşti în societate comercială pe acţiuni

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


pentru modificarea si completarea Hotărârii de Consiliu Local nr.


HOTĂRÂREA NR. 289 220/27.06.2013 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești în societate comercială pe acțiuni

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive inițiata de consilerii locali: Cosma Marcian; Pana George; Popa Constantin; Ganea Cristian; Popa Gheorghe;Neagu Puiu ,Radu Socoleanu și Raportul de specialitate Întocmit de Regia Autonoma de Transport Public Ploiești aprobat de Primarul Municipiului Ploiesti-Iulian Badescu prin care se propune modificarea si completarea Hotărârii de Consiliu Local 220/2013 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești în societate comercială pe acțiuni;

având în vedere Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 207 / 1997, Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51 / 08.03.2006; Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 54 / 28.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica; Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publica locala, republicata, Legea nr. 92 / 10.04.2007 - Legea serviciilor de transport public local; Ordinul Ministrului Internelor si Reformei Administrative nr. 353 / 23.11.2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii 92 / 10.04.2007; Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 972 / 3.10.2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini - cadru al serviciilor de transport public local; Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice nr. 263 / 06.12.2007 pentru aprobarea Normelor - cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public; Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice nr. 272 / 12.12.2007 pentru aprobarea Normelor - cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

în temeiul art. 36, alin 2, lit „a” din Legea nr. 215 / 2001 privind ._administrația..publică.-locală,republicatăși-actualizată;____________________________________________________________

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se modifica si se completează art.4 ce reprezintă :„ Obiectul de activitate” din Actul Constitutiv al Societății Comerciale Transport Calatori Express S.A. Ploiești, ce se constituie Anexa nr.l la H.C.L. nr. 220/27.06.2013, in sensul:

 • (1) Eliminării din subcapitolul „ Alte obiecte de activitate” a următoarelor Coduri CAEN:

-6910 „ activitati juridice”;

-6920 „ activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal”

-8010 „ activitati de protecție si garda”;

 • - 8424 „ activitati de ordine publica si protecție civila”;

 • - 8425 „ activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora”;

-8532 „ invatamant secundar, tehnic sau profesional”;

-8621 „ activitati de asistenta medicala”;

-8623 „ activitati de asistenta stomatologica”;

-9411 „ activitati ale organizațiilor economice si patronale”

 • - 9412 „ activitati ale organizațiilor profesionale”

 • (2) Inserării următoarelor completări in cadrul subcapitolului „ Alte obiecte de activitate” la următoarele Coduri CAEN:

 • - La Codul Caen 4778 „ Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate” se va adauga in paranteza sintagma: {,fara arme si muniții”)',

 • - La Codul Caen 5221 „Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre” se va adauga in paranteza sintagma: („cw excepția activitatilor legate de infrastructura feroviara”)',

Art.2 Celelelate prevederi ale Hotărârii de Consiliu Local a Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013, raman neschimbate, Actul Constitutiv cu modificările si completările susmenționate, constituind Anexa nr. 1 la prezenta Hotarare.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești astăzi, 13 august 2013.
EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 220/27.06.2013 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești în societate comercială pe acțiuni

Serviciile de utilitati publice sunt in responsabilitatea autorităților administrației publice locale si se infiinteaza, se organizează si se gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autoritatea deliberativa a unitatii administrativ-teritoriala, in funcție de gradul de urbanizare, de importanta economico-sociala a localității, de marimea si de gradul de dezvoltare al acesteia si in raport cu infrastructura tehnico-edilitara existenta.

Serviciul de transport public local de persoane este un serviciu de utilitate sociala influențând direct calitatea vieții unui oraș, prin asigurarea dreptului fundamental de mobilitate a oricărui cetatean.

Prin Hotararea de Consiliu Local a Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013 s-a hotarat reorganizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești in societatea comerciala pe acțiuni, avand denumirea de „Transport Calatori Express SA Ploiești6’ cu acționar unic Municipiul Ploiești.

Pentru realizarea punerii in practica a prevederilor Hotărârii de Consiliu Local a Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013, s-a initiat si derulat de către Regia Autonoma de Transport Public Ploiești, procedurile prealabile pentru Înaintarea tuturor documentelor necesare la Registrul Comerțului Prahova, privind inregistrarea la aceasta instituție, a reorganizării Regiei in societate comerciala pe acțiuni. In urma acestor formalități procedurale, Registrul Comerțului Prahova prin organele sale abilitate, in baza competentelor sale de verificare a conformității actelor depuse de Regie, cu standardele si normele incidente, a solicitat, excluderea unor Coduri CAEN incluse in subcapitolul „ Alte obiecte de activitate de la art.4 ce reprezintă Obiectul de activitate” din Actul Constitutiv al Societarii Comerciale Transport Calatori Express S.A. Ploiești, ce se constituie anexa nr.l la Hotararea de Consiliu Local a Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013, precum si inserarea unor completări la alte coduri CAEN.

Aceste eliminări si completări de coduri CAEN, simt solicitate de către instituția Registrul Comerțului Prahova, intrucat aceste coduri fiind preluate de la Regia Autonoma de Transport Public Ploiești: o parte sunt incompatibile in tot cu


noua forma de societate iar alte cateva coduri CAEN trebuie coi ce tin de procedura de inregistrare.

Fata de cele expuse, supunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat,


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotărâre pentru modificarea si completarea Ho

Consiliu Local nr. 220/27.06.2013 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești în societate comercială pe acțiuni

In conformitate cu dispozițiile art. 1 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, modificata si completata, serviciul de utilitate publica este definit ca totalitatea acțiunilor si activităților reglementate prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes general ale colectivităților locale.

Serviciile de utilitati publice sunt in responsabilitatea autorităților administrației publice locale si se infîinteaza, se organizează si se gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autoritatea deliberativa a unitarii administrativ-teritoriala, in funcție de gradul de urbanizare, de importanta economico-sociala a localității, de marimea si de gradul de dezvoltare al acesteia si in raport cu infrastructura tehnico-edilitara existenta.

Serviciul de transport public de persoane in municipiul Ploiești este asigurat in prezent de către Regia Autonoma de Transport Public Ploiești prin curse regulate efectuate cu autobuze, tramvaie si troleibuze, respectiv prin curse regulate speciale efectuate cu autobuze.

Prin Hotararea de Consiliu Local a Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013 s-a hotarat reorganizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești in societatea comerciala pe acțiuni, avand denumirea de „Transport Calatori Express SA Ploiești4’ cu acționar unic Municipiul Ploiești.

Pentru definitivarea formalităților procedurale de înregistrare a S.C. Transport Calatori Express SA Ploiești ” la Registrul Comerțului Prahova, sunt necesare a se opera, modificari/completari in Codurile CAEN enumerate la subcapitolul „ Alte obiecte de activitate de la art.4 ce reprezintă Obiectul de activitate” din Actul Constitutiv al Societarii Comerciale Transport Calatori Express S.A. Ploiești, ce se constituie anexa nr.l la Hotararea de Consiliu Local a Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013.

Definitivarea procedurii de depunere a dosarului de înregistrare a societarii comerciale S.C. Transport Calatori Express S.A. implica si modificarea Hotărârii de Consiliu Local a Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013, in sensul:

 • - eliminării din Actul Constitutiv a următoarelor Coduri CAEN:

 • - 6910 „ activitati juridice”;

 • - 6920 „ activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal”

 • - 8010 „ activitati de protecție si garda”;

 • - 8424 „ activitati de ordine publica si protecție civila

 • - 8425 „ activitati de lupta împotriva incendiilor si de prevenire a acestora

 • - 8532„ invatamant secundar, tehnic sau profesional”;

 • - 8621 „ activitati de asistenta medicala”;

 • - 8623 „ activitati de asistenta stomatologica”;


-9411 „ activitati ale organizațiilor economice si patronale

 • - 9412 „ activitati ale organizațiilor profesionale”

Precum si a inserării de completări in cadrul aceluiași Act Constitutiv,la codurile CAEN, enumerate mai jos:

 • - 4778 „ Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate” se va adauga in paranteza sintagma: (,fara arme si muniții”)’, - 5221 „Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre” se va adauga in paranteza sintagma: („cu excepția activitatilor legate de infrastructura feroviara”)’,

Menționam ca incepând de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului, S.C. „Transport Calatori Express “ S.A. Ploiești se subrogă în drepturi și obligații Regiei Autonome de Transport Public Ploiești.

Fata de cele expuse, avizăm favorabil proiectul de hotarare alaturat.

Regia Autonomă de Transport Public Ploiești


Direct^^eneral

Iăpcbyiqjî Cristian Virgiliu

Director£inanciar,


Ec. Tănase

Sef Birou Contencios

Cons. jr. CTurita Gabriela

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte

Director Executiv

Iulia Alina Alexandru

Anexa la Hotararea de Consiliu Local nr.............


ACT CONSTITUTIV

AL SOCIETĂȚII COMERCIALE “TRANSPORT CALATORI EXPRESS” S.A.

Societatea comerciala S.C. “TRANSPORT CALATORI EXPRESS” S.A. Ploiești se înființează în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220/2013, in temeiul: Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, Ordinului Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local nr. 972/2007, Ordinului Ministrului Internelor si Reformei Administrative pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local nr. 353/2007, Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 207 / 1997.

Art. 1 - Societatea se înființează prin reorganizarea administrativă a Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, având ca acționar unic Municipiul Ploiești, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Date de identificare:

Municipiul Ploiești cu sediul în Ploiești, Bdul. Republicii nr. 2, jud. Prahova, CIF: RO2844855, Cont: RO23TREZ5212450220xxxxx, reprezentat prin primar IULIAN BĂDESCU, act de identitate . _ ’    ,    ~~ cod numeric

domiciliat în Ploiești, str. / ’            \          ’ z

reprezentant legal al Municipiului Ploiești, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 220/2013;

Art. 2 - DENUMIREA, FORMA SI SEDIUL SOCIETĂȚII

2.1. Denumirea societății

*

Denumirea societății: “TRANSPORT CALATORI EXPRESS” S.A. Ploiești.

în orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuințate în comerț, emanând de la societate se vor menționa denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului, codul de înregistrare fiscală, capitalul social subscris, cât și cel vărsat.

2.2. Forma juridică


Societatea comercială “TRANSPORT CALATORI E>

Ploiești este persoana juridică română având forma juridic comercială pe acțiuni.                                             >

Aceasta se organizează, funcționează și își încetează ^cțivitațea;^îh conformitate cu legile române în vigoare și cu prevederile prezentului

2.3. Sediul social

Sediul social este în municipiul Ploiești, str. Găgeni, nr. 88, județul Prahova. Sediu secundar: str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 283, Ploiești, județul Prahova. Sediul societății poate fi schimbat în condițiile legii.

2.4. Forma prescurtată și emblema societății

Prescurtarea S.C.T.C.E. Ploiești reprezintă inițialele denumirii integrale a societății. Societatea are emblemă.

Emblema va putea fi folosită pe panouri de reclamă oriunde ar fi așezate, pe facturi, scrisori, note de comandă, tarife, prospecte, afișe, publicații și în orice alt mod.

Forma prescurtată se va întrebuința numai în cazul inscripționărilor sau emblemei aplicate pe ștampile, echipamente de muncă, autovehicule și utilaje, iar în cazul textelor numai unde nu se creează confuzii prin utilizare.

Art. 3 - DURATA SOCIETĂȚII

Durata societății este nelimitată, începând de la data înmatriculării în registrul comerțului.

Art. 4 - OBIECTUL DE ACTIVITATE

Domeniul principal de activitate este : Alte transporturi terestre de călători, ce corespunde diviziunii CAEN 493 și având ca obiect de activitate principal:

- 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Alte obiecte de activitate:

 • 1811 Tipărirea ziarelor

 • 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.

 • 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire

 • 1814 Legătorie și servicii conexe


1820 Reproducerea înregistrărilor

2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer, reșapar anvelopelor

2219 Fabricarea altor produse din cauciuc

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componentă metalice

2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal

2562 Operațiuni de mecanică generală

2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

2561 Tratarea și acoperirea metalelor

 • 2571 Fabricarea produselor de tăiat

 • 2572 Fabricarea articolelor de feronerie

 • 2573 Fabricarea uneltelor

 • 2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel

 • 2592 Fabricarea ambalajelor ușoare din metal

 • 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri

 • 2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

 • 2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

 • 2612 Fabricarea altor componente electronice

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații

2720 Fabricarea de acumulatori și baterii

2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice

2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

2790 Fabricarea altor echipamente electrice

2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie

 • 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat

 • 2823 Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)

2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.

2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

2920 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci

 • 2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

 • 2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.

 • 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine

 • 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.

3291 Fabricarea măturilor și periilor


3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

 • 3311 Repararea articolelor fabricate din metal

 • 3312 Repararea mașinilor

 • 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice

 • 3314 Repararea echipamentelor electrice

3317 Repararea și întreținerea altor echipamentelor de transport n.c.a.

 • 3319 Repararea altor echipamente

 • 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

3700 Colectarea și epurarea apelor uzate

 • 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

 • 3812 Colectarea deșeurilor periculoase

3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

 • 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

 • 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3900 Activități și servicii de decontaminare

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidentiale

 • 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

 • 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane

 • 4213 Construcția de poduri și tuneluri

 • 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

 • 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

4291 Construcții hidrotehnice

4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.

 • 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor

 • 4312 Lucrări de pregătire a terenului

 • 4321 Lucrări de instalații electrice

 • 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții

 • 4331 Lucrări de ipsoserie

 • 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie

 • 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților

 • 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

4339 Alte lucrări de finisare

4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)

 • 4519 Comerț cu alte autovehicule

A

 • 4520 întreținerea și repararea autovehiculelor

 • 4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule

 • 4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule


4540 Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întrețj$ repararea motocicletelor

 • 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, produse chimice pentru industrie

 • 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și material^^ construcții

 • 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane

 • 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

 • 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse

 • 4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-lui

 • 4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații

4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate

 • 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice

 • 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare

4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate

 • 4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-lui în magazine specializate

 • 4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate

 • 4743 Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate

4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate (fara arme si muniții)

4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor

 • 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

 • 4932 Transporturi cu taxiuri

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

 • 4941 Transporturi rutiere de mărfuri

 • 4942 Servicii de mutare

5210 Depozitări

5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestr^cfr^xcqptiă^X activitatilor legate de infrastructura feroviara) 5224 Manipulări


5229 Alte activități anexe transporturilor

5320 Alte activități poștale și de curier

 • 5811 Activități de editare a cărților

 • 5812 Activități de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare

 • 5813 Activități de editare a ziarelor

 • 5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor

5819 Alte activități de editare

5829 Activități de editare a altor produse software

5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune

6010 Activități de difuzare a programelor de radio

6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune

6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu

6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)

6130 Activități de telecomunicații prin satelit

6190 Alte activități de telecomunicații

6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației

 • 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

 • 6312 Activități ale portalurilor web

6391 Activități ale agențiilor de știri

6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a

6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

7120 Activități de testări și analize tehnice

 • 7311 Activități ale agențiilor de publicitate

 • 7312 Servicii de reprezentare media

7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice

7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

 • 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

 • 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele

7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv

 • 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții

 • 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)

7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și

bunuri tangibile n.c.a.

8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare

 • 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor

 • 8122 Activități specializate de curățenie

 • 8129 Alte activități de curățenie

? ?

 • 8130 Activități de întreținere peisagistică

8211 Activități combinate de secretariat

*


8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități


specializate de secretariat

8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (caii center)

8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor 8292 Activități de ambalare

8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

8553 Școli de conducere (pilotaj)

8559 Alte forme de învățământ n.c.a.

8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană

9512 Repararea echipamentelor de comunicații

9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor 9609 Alte activități de servicii n.c.a.

5

Art. 5 - CAPITALUL SOCIAL

 • 5.1. Capitalul social subscris de acționarul unic Municipiul Ploiești reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Ploiești este în valoare totală de 120.000 lei -aport în numerar și a fost vărsat integral la data autentificării prezentului act. Capitalul social este împărțit în 12.000 acțiuni nominative în valoare de 10 lei /acțiune.

 • 5.2. Majorarea și reducerea capitalului social

(1) Majorarea

Prin hotărârea adunării generale extraordinare, capitalul social poate fi majorat prin emiterea de noi acțiuni sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente, în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură sau prin orice altă formă prevăzută de lege.

Acțiunile noi vor fi liberate prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia.

Societatea nu va putea să majoreze capitalul social prin emisiunea de noi acțiuni până nu vor fi achitate cele din emisiunea precedentă.

Aporturile în creanțe nu sunt admise.


României, partea a IV-a a hotărârii adunării generale; în același termen vor trebui plătite acțiunile emise în schimbul aporturilor în natură.

Consiliul de administrație poate fi autorizat ca într-o anumită perioadă, ce nu poate depăși 5 ani de la data înmatriculării societății, să majoreze capitalul social subscris până la o valoare determinată (capital autorizat) prin emiterea de noi acțiuni în schimbul aporturilor. Această autorizare se acordă consiliului de administrație de către adunarea generală.

Majorarea capitalului prin mărirea valorii nominale a acțiunilor poate fî hotărâtă numai cu votul tuturor reprezentanților municipiului, în afară de cazul în care se va realiza prin încorporarea rezervelor, profitului sau a primelor de emisiune.

Hotărârea adunării generale extraordinare pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Hotărârea adunării generale privind majorarea capitalului social produce efecte numai în măsura în care a fost adusă la îndeplinire în termen de un an de la data adoptării ei.

(2) Reducerea.

Reducerea capitalului social se poate face in baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, prin: micșorarea numărului de acțiuni, reducerea valorii nominale a acțiunilor si dobândirea propriilor acțiuni, urmata de anularea lor; atunci când reducerea capitalului nu este motivata de pierderi, capitalul poate fi redus prin scutirea totala sau parțiala a asociaților de varsamintele datorate, restituirea către acționari a unei cote parti din aporturi, proporționala cu reducerea capitalului social si calculata egal pentru fiecare acțiune sau alte procedee prevăzute de lege.

Art. 6 - ACȚIUNILE SOCIETĂȚII

 • 6.1. Valoarea nominala a unei acțiuni este de 10 lei.

 • 6.2. Numărul total al acțiunilor corespunzător capitalului social subscris si varsat este de 12.000 acțiuni nominative.

 • 6.3. Acțiunile societății vor curpinde toate elementele prevăzute de lege si vor purta semnătură a 2 membri ai consiliului de administrație.

 • 6.4. Acțiunile societății sunt indivizibile.

 • 6.5. Pana la emiterea si eliberarea de acțiuni in forma materiala, societatea, din oficiu sau la cererea acționarilor, va elibera cate un certificat de acționar cuprinzând toate elementele unei acțiuni.


 • 6.6. Evidenta acțiunilor se tine intr-un registru numerotat, sigil de președintele consiliului de administrație, care se pastreaza la sediul

Art. 7 - CONDUCEREA, ADMINISTRAREA SI CONTR SOCIETĂȚII

SECȚIUNEA I - CONDUCEREA SOCIETĂȚII

§1. Adunarea generala

7.1. Dispoziții comune

Adunarea Generala a Acționarilor este organul suprem de conducere al societății care ia decizii privind activitatea acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare si extraordinare si au loc la sediul societății sau in localul ce se va indica in convocare.

Adunarea Generala a Acționarilor este compusa din 7 reprezentanți ai municipiului, numiți de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

7.2. Convocarea adunării generale

Adunarea generala se convoacă de către consiliul de administrație, in termenul prevăzut de lege, acesta neputand fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării.

Convocarea se publica intr-un ziar de larga răspândire din localitatea in care se afla sediul societății.

Convocarea va cuprinde:

 • a) - locul si data tinerii adunării generale

 • b) - ordinea de zi.

Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

7.3. Organizarea adunării generale

In ziua si la ora aratate in convocare, ședința adunării generale se deschide de președintele consiliului de administrație sau de înlocuitorul sau.

Adunarea generala va alege, dintre membrii sai un secretar care verifica:

 • a) lista de prezenta a reprezentanților municipiului;


 • b) procesul - verbal întocmit de secretariatul tehnic pentru jsghstatai

numărului acțiunilor depuse;                                     Zv

 • c) - îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege si de prc

constitutiv pentru tinerea adunării generale.                                     fîM

Secretarul intocmeste procesul-verbal al ședinței adunării genel^^^X^^^ Președintele poate desemna, dintre angajatii societății, unul secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatele precedente.

După constatarea îndeplinirii cerințelor legale si a prevederilor prezentului act constitutiv pentru tinerea adunării generale, se intra in ordinea de zi.

7.4. Hotărârile adunărilor generale

Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis, cu excepția alegerii membrilor Consiliului de administrație, a revocării lor; numirii, revocării sau demiterii auditorului financiar; luării hotărârilor privind răspunderea administratorilor, care se iau, in mod obligatoriu, prin vot secret.

Procesul verbal, semnat de președinte si secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data si locul adunării generale, acționarii prezenti, numărul reprezentanților municipiului, dezbaterile in rezumat, hotărârile luate, iar la cerere, declarațiile reprezentanților municipiului.

La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta ale reprezentanților municipiului.

Procesul - verbal se trece in registrul adunărilor generale.

Hotărârile luate de adunarea generala in limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru reprezentanții acționarului care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

7.5 Atacarea in justiție a hotărârilor adunărilor generale

Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate injustiție, in termen de 15 zile de la data publicării in Monitorul Oficial al României (partea a IV), de oricare dintre reprezentanții municipiului care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul -verbal al ședinței.

Cererea in anulare se va introduce la instanța de pe raza teritoriala unde societatea isi are sediul.

Membrii consiliului de administrație nu pot ataca hotararea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcție.

Hotararea irevocabila de anulare se menționează in registrul comerțului si se publica in Monitorul Oficial al României (Partea a IV-a ), de la data publicării ea fiind opozabila tuturor reprezentanților acționarului.

§ Adunarea generala ordinara

7.6. întrunire, atribuții


Adunarea generala ordinara se întrunește cel puțin o data pe an


In afara de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de generala ordinara are următoarele obligații:

 • a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de auditorul financiar si sa fixeze dividendul;

 • b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administrație si președintele consiliului de administrație si înlocuitorul acestuia;

 • c) sa numească, sa revoce sau sa demită auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;

 • d) sa fixeze remunerația cuvenita pentru exercițiul in curs membrilor consiliului de administrație;

 • e) sa se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;

 • f) sa stabilească bugetul de venituri si cheltuieli si, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

 • g) aproba Regulamentul de Organizare și Funcționare , Organigrama, statul de funcții si numărul de personal, in condițiile legii.

7.7. Cvorumul legal

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesara prezenta majorității reprezentanților in funcție ai acționarului.

§ Adunarea generala extraordinara

7.8. întrunire, atribuții

Adunarea extraordinara se intuneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare, pe baza mandatului special acordat de către Consiliul Local Ploiești, pentru:

 • a) schimbarea formei juridice a societarii;

 • b) mutarea sediului societății;

 • c) schimbarea obiectului de activitate al societății;

 • d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare;

 • e) majorarea capitalului social;

 • f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

 • g) fuziunea cu alte societari sau divizarea societarii;

 • h) dizolvarea anticipata a societarii;

 • i) conversia acțiunilor dintr-o categorie in cealalta;

 • j) emisiunea de obligațiuni;

 • k) orice modificare a actului constitutiv

 • l) oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea extraordinare.

7.9. Cvorumul legal


Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesara prezenta majorității reprezentanților in funcție ai acționarului.

SECȚIUNEA II - ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

 • 7.10. Societatea este administrata de un consiliu de administrație compus din 5 membri, incepand cu data inmatricularii societății.

Durata mandatului administratorilor este de maxim 4 ani, cu posibilitate de reînnoire, în condițiile legii.

Durata mandatului primilor membri ai consiliului de administrație este de 1 an, noii administratori urmând să fie selectați conform procedurilor legale în vigoare.

înlocuirea Consiliului de administrație se face exclusiv de către adunarea generala a acționarilor.

Primii membri ai consiliului de administrație sunt:

 • 1. Paul Florina “Z        i _____ .cetatean roman, născut la data de 04.02.1966

in Comuna Brănești, județul Dâmbovița legitimat cu CI seria                cu

domiciliul in Ploiești, Bld. Republicii nr. 152H, jud. Prahova.

 • 2. Anghel Paul                     cetatean roman, născut la data de 02.12.1949

in Municipiul Deva, județul Hunedoara legitimat cu CI seria               cu

domiciliul in Ploiești, str. Arcului nr. 15Bis, jud. Prahova.

 • 3. Maselusa Marius ____ _____________ cetatean roman, născut la data de

24.02.1974 in Boldești - Scăieni, județul Prahova legitimat cu CI seria PH nr.

cu domiciliul in Plopeni, Bld. Independentei nr. 8A, B1.19A, et.4, ap. 11, jud. Prahova.

 • 4. Ionica Ion                     cetatean roman, născut la data de 15.05.1952 in

Comuna Bertea legitimat cu CI seria                cu domiciliul in Ploiești, str.

Zimbrului nr. 5A, Bl. 135A, Sc.A, ap. 8, jud. Prahova.

 • 5. Gomeanu Violeta CNP                cetatean roman, născut la data de

01.04.1972 in Municipiul București,sector 8 legitimat cu CI seria

cu domiciliul in Ploiești, str. Cosminele nr.l4,bloc 163 A, etaj 7, ap. 30.

 • 7.11. Președintele consiliului de administrație si înlocuitorul sau sunt numiți de adunarea generala ordinara, pentru o durata ce nu poate depăși durata mandatului sau de administrator si va putea fi revocat numai de aceasta.

Consiliul de administrație pastreaza insa atribuția de reprezentare a societății in raporturile cu directorul general.

Sforfeaz


 • 7.12. Consiliul de administrație înregistrează la registrul comerțului numele persoanelor imputemicite sa reprezinte societatea, menționând daca el impreuna sau separat. Acestea depun la registrul comerțului semnătură.


7.13. Vacanta administratorilor

In caz de vacanta a unuia sau mai multor administratori, consî administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, cu aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești, pana la intrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

Daca vacanta prevăzută la alin. 1 determina scăderea numărului administratorilor sub numărul legal, administratorii ramași convoacă de indata adunarea generala ordinara a acționarilor, pentru a completa numărul de membrii ai consiliului de administrație.

7.14. întrunirile si competentele consiliului de administrație

Consiliul de administrație se întrunește ori de cate ori este necesar, dar cel puțin o data pe luna la sediul societății.

Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi si prezidează intrunirea.

Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel puțin 2 dintre membrii sai.

Convocarea pentru intrunirea consiliului de administrație va fî transmisa administratorilor cu suficient timp inainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație.

Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine ședința si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta.

La fiecare ședința se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședința si de către cel puțin un alt administrator.

Directorul general va participa obligatoriu la ședințele consiliului de administrație. ,

Directorii si auditorii interni pot fi convocati la orice întrunire a consiliului de administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați sa participe. Ei nu au drept de vot.

Membrii consiliului de administrație si directorii sunt obligați sa participe la adunările generale ale acționarilor.

Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generala a acționarilor.

Consiliul de administrație are următoarele competente de baza, care nu pot fi


delegate directorilor:

 • a) stabilirea direcțiilor principale de activitate si de dezvoltar^le^^^atii^\

 • b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control fin^maȘ^|«um S si aprobarea planificării financiare;

 • c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remunemifertfor

condițiile legii;                                                   ^7

 • d) supravegherea activitatii directorilor;

 • e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor si implementarea hotărârilor acesteia;

 • f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societarii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

 • g) avizarea Regulamentul de Organizare si Funcționare, Organigrama, statul de funcții si numărul de personal.

7.15. Deciziile consiliului de administrație

Deciziile consiliului de administrație sunt valabile daca la luarea lor sunt prezenti cel puțin jumătate din numărul administratorilor.

Deciziile administratorilor se iau cu votul majoritarii membrilor consiliului de administrație.

In caz de paritate a voturilor, președintele consiliului de administrație va avea votul decisiv.

In cazuri excepționale, justificate prin urgenta situației si prin interesul societarii, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris (prin corespondenta) al membrilor fara a fi necesara o intrunire a membrilor, cu excepția deciziilor referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

7.16. Competentele administratorilor in încheierea unor acte juridice

Consiliul de administrație va putea sa incheie acte juridice in numele si in contul societarii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa înstrăineze, sa închirieze, sa schimbe ori sa constituie in garanție bunuri aflate in patrimoniul societarii, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabila a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale a acționarilor, pe baza unui mandat special acordat de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

7.17. Directorul general

Consiliul de administrație deleaga conducerea societății unui director general, numit în condițiile legii, in prima ședința a consiliului de administrație, stabilindu-se si durata mandatului acestuia.

Directorul general este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societarii, in limitele obiectului de activitate al societății si cu


respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul consiliului de administrație si adunării generale a acționarilor. Modul^ a activitatii directorului va fi stabilit prin hotarare a consiliului de Directorul general va informa consiliul de administrație, in ’ cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse si asupra celor avute in Directorul general poate fi revocat de către consiliul de admî^țri condițiile legii.

Directorul general reprezintă societatea in raporturile cu tertii si injustiție.

7.18. Răspunderi

Administratorii sunt răspunzători de indeplinirea obligațiilor in condițiile privitoare la mandat si a celor special prevăzute de lege. Ei sunt solidar răspunzători fata de societate pentru:

 • a) realitatea varsamintelor efectuate de asociati;

 • b) existenta reala a dividendelor plătite;

 • c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;

 • d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;

 • e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

Administratorii răspund fata de societate pentru actele îndeplinite de directori sau de lucratorii societății (personalul incadrat) atunci când dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de îndatoririle funcției lor.

Directorul general trebuie sa înștiințeze consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor.

Administratorii societarii răspund solidar cu predecesorii lor imediati daca, avand cunoștința de neregulile savarsite de aceștia, nu le denunța celor in drept.

Administratorii sunt exonerați de răspundere pentru actele savarsite sau pentru omisiuni, daca au făcut sa se constate, in registrul deciziilor consiliului de administrație, împotrivirea lor si au incunostiintat despre aceasta, in scris, pe auditorii interni si auditorul financiar.

7.19. Recuzare

Administratorul care are intr-o anumita operațiune, direct sau indirect, interese contrare celor ale societarii, are obligația sa înștiințeze pe ceilalți administratori si pe auditorii interni si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operațiune.

Aceeași obligație o are administratorul si in cazul in care, intr-o anumita operațiune, știe ca sunt interesate soția, rudele sau afinii sai, pana la gradul al IV-lea inclusiv.

Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin.l si 2 atrag răspunderea administratorului pentru daunele produse societarii.

SECȚIUNEA III - CONTROLUL SOCIETĂȚII


7.20. Audit financiar

Situațiile financiare ale S.C. “TRANSPORT S.A. Ploiești intra sub incidența reglementarilor directivele europene si standardele internaționale de contabilitate.

Situațiile financiare ale societății comerciale vor fi auditate de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice, in condițiile prevăzute de lege.

Auditorul financiar poate exercita profesia de auditor financiar daca Îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • - este membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din Romania;

 • - indeplineste condițiile stabilite prin regulamentul de organizare si funcționare al Camerei Auditorilor Financiari din Romania.

Auditorii financiari isi exprima o opinie referitoare la gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situațiile financiare anuale pentru același exercițiu financiar.

Adunarea generala poate aproba situațiile financiare anuale numai daca acestea sunt insotite de raportul auditorilor financiari.

Primul auditor financiar este “Cabinet Expert Meirosu Cristina”, cu sediul în Ploiești, Romania, str. Duca Vodă, nr. 13, CIF 30313337, Autorizat de CAFR sub nr. 3191/ 2009, prin reprezentant Meirosu Cristina, CNP cetatean roman, născut la data de 30.08.1967 in Municipiul Ploiești, legitimat cu CI seria              ► cu domiciliul in Ploiești str. Duca Vodă, nr. 13.

7.21. Audit intern

S.C. “TRANSPORT CALATORI EXPRESS” S.A. Ploiești va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania; modalitatea si procedura de raportare a auditorilor interni fiind stabilita in conformitate cu normele mai sus menționate.

Auditorii interni vor aduce la cunoștința membrilor consiliului de administrație toate neregulile in administrație si încălcările dispozițiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata.

Orice acționar are dreptul sa reclame auditorilor interni faptele despre care crede ca trebuie verificate, iar aceștia le vor avea in vedere la întocmirea raportului către consiliul de administrație.

Art. 8 - REGISTRELE SOCIETĂȚII SI SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE

8.1. Registrele societății


Societatea tine, in afara evidentelor prevăzute de lege:

 • a) un registru al acționarilor care sa arate, după caz, numele codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acționarilor cu acțiuni nominative, precum si varsamintele făcute in contul acțiunilor.

 • b) un registru al ședințelor si deliberărilor adunărilor generale;

 • c) un registru al ședinței si deliberărilor consiliului de administrație;

 • d) un registru al deliberărilor si constatărilor făcute de auditorii interni in exercitarea mandatului lor;

 • e) orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

Registrele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) si c) vor fî tinute prin grija consiliului de administrație, iar cel prevăzut la lit. d) prin grija auditorilor interni; registrele prevăzute la alin. (1) lit. e) vor fî tinute in condițiile prevăzute de actele normative respective.

Administratorii au obligația sa pună la dispoziția acționarilor si a oricăror alti solicitanti informații privind structura actionariatului societății si sa le elibereze, la cerere, pe cheltuiala lor, certificate privind aceste date.

De asemenea, sunt obligați sa pună la dispoziția acționarilor in aceleași condiții, registrul prevăzut la alin. 1 lit.b).

Registrul acționarilor se poate tine manual sau in sistem computerizat.

8.2. Exercițiul financiar

Exercițiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie a fiecărui an.

8.3. Amortizări

Amortizarea fondurilor fixe ale societății se face prin aplicarea metodelor stabilite de administratori si aprobate de adunarea generală.

Metodele prevăzute la alin. 1 se elaborează in baza reglementărilor in vigoare, tinandu-se seama de uzura fizica si uzura morală a fondurilor fixe, precum si de strategia de modernizare si retehnologizare a societății.

8.4. Evidenta contabilă si bilanțul contabil

Societatea comerciala are obligația sa organizeze si sa conducă contabilitatea proprie respectiv contabilitatea financiara potrivit Legii 82/1991 republicata, adaptata la specificul activitatii.

Societatea comerciala intra sub incidența reglementarilor contabile armonizate cu directivele europene si standardele internaționale de contabilitate, are obligația ca la incheierea exercițiului financiar sa intocmeasca situații financiare anuale care cuprind :


 • -  bilanț

 • -  contul de profit si pierdere

 • -  situația modificărilor capitalului propriu

 • -  situația fluxurilor de trezorerie

 • -  note explicative la situațiile financiare

Administratorii sunt obligați să prezinte auditorilor interni si auditorului financiar, cu cel puțin o lună inainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale, situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar precedent, insotite de raportul lor si de documentele justificative.

Acționarii pot cere, pe cheltuiala lor, copii de pe bilanțul contabil, raportul administratorilor si raportul auditorilor către adunarea generală.

8.5. Calculul si repartizarea profitului

Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală.

Profitul impozabil se Stabilește ca diferență intre suma totală a veniturilor incasate si suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri, iar beneficiul astfel obtinut se va repartiza astfel:

 • a) fond de rezervă de cel puțin 5 % pe an pana când atinge cel puțin a cincea parte din capitalul social. In cazul in care fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat, indiferent de cauza, el va fi completat pană la limita prevăzută de lege. In fondul de rezervă se include, chiar dacă acesta a atins nivelul prevăzut de alin. 2, excedentul obtinut prin vanzarea acțiunilor la un curs mai mare decât valoarea lor nominală, dacă acest excedent nu este intrebuintat la plata cheltuielilor de emisiune sau destinat amortizărilor;

 • b) impozitul datorat, potrivit prevederilor legii.

Diferența rezultată din calculul de la alin. 1 reprezintă profitul net care va putea fi repartizat potrivit prevederilor legale in vigoare.

Repartizarea dividendului se face pe o acțiune si se inmulteste cu numărul acțiunilor care aparțin fiecărui acționar.

Plata dividendelor se face in cel mult 60 de zile de la aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală.

8.6. Acoperirea pierderilor

Suportarea pierderilor de către acționari se face in conformitate cu prevederile legale in domeniu.

Art. 9 - MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

9.1. Condiții

Actul constitutiv poate fi modificat de reprezentanții municipiului pe baza

unui mandat special acordat de către Consiliul Local al MunicipiuluLB^e^ri in adunarea generala extraordinara, cu respectarea condițiilor de fon^^d^ratta prevăzute de lege pentru incheierea lui, in următoarele situații:


 • - schimbarea obiectului principal de activitate;

 • - modificarea capitalului social;

 • - mutarea sediului societății;

 • - înființarea sau desființarea unor sedii secundare;

 • - fuziunea si divizarea;

 • - reducerea sau prelungirea duratei societății;

 • - dizolvarea si lichidarea ei.

Forma autentica a actului modificator adoptat este obligatorie atunci când are ca obiect:

 • a) majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport in natura a unui teren;

 • b) modificarea formei juridice a societății intr-o societate in nume colectiv sau in comandita simpla;

 • c) majorarea capitalului social prin subscripție publica.

9.2. Efecte

Schimbarea formei societății, prelungirea duratei ei sau alte modificări ale actului constitutiv al societății nu atrag crearea unei persoane juridice noi.

După fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii vor depune la registrul comerțului actul modificator si textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările, care vor fi înregistrate in temeiul hotărârii judecatorului-delegat.

Oficiul registrului comerțului va inainta din oficiu actul modificator astfel înregistrat si o notificare asupra depunerii textului actualizat al actului constitutiv către Regia Autonoma „Monitorul Oficial”, spre a fi publicate in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala societarii.

Art. 10- DIZOLVAREA, FUZIUNEA SI DIVIZAREA

SECȚIUNEA I - DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

10.1. Cauze de dizolvare

Societatea se dizolva prin:

 • a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății

 • b) declararea nulității societarii;

 • c) hotararea adunării generale;

 • d) hotararea tribunalului;


 • e) falimentul societății;

 • f) diminuarea capitalului social sub minimul prevăzut de lege^ ®S^eptia^ cazului in care valoarea sa este adusa la un nivel cel puțin egal lu|dmiiî^u|:|legaL| prin adoptarea unei hotarari de majorare de capital in același timfeuXhot^fr^^^ reducere a capitalului. Societatea nu va fi dizolvata daca, pana^^raiHa^^ irevocabila a hotărârii judecătorești de dizolvare, capitalul social esteHa^us^ la valoarea minimului legal prevăzut de lege ;

 • g) alte cauze prevăzute de lege.

10.2. Revenirea asupra hotărârii de dizolvare

In cazul dizolvării societății prin hotararea acționarilor, aceștia pot reveni, cu majoritatea ceruta pentru modificarea actului constitutiv, atat timp cat nu s-a făcut nici o repartiție din activul ei.

Noua hotarare se menționează in registrul comerțului, după care oficiul registrului comerțului o va trimite Monitorului Oficial al României, spre publicare in Partea a IV-a, pe cheltuiala societății.

10.3. înscrierea dizolvării in registrul comerțului

Dizolvarea societarii trebuie sa fie inscrisa in registrul comerțului si publicata in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, potrivit dispozițiilor legii.

10.4. Efectele dizolvării

Dizolvarea societarii are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fara lichidare, in cazul fuziunii ori divizării totale a societarii sau in alte cazuri prevăzute de lege. La data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de dizolvare, persoana juridica intra in lichidare, potrivit prevederilor prezentei legi. Daca in termen de 3 luni de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de dizolvare nu se procedează la numirea lichidatorului, judecătorul delegat, la cererea oricărei persoane interesate, numește un lichidator in condițiile stabilite de lege.

Daca judecătorul nu a fost sesizat cu nici o cerere de numire a lichidatorului in termen de 3 luni de la expirarea termenului legal, persoana juridica se radiaza din oficiu din registrul comerțului, prin incheiere a judecătorului delegat, pronunțata la cererea Oficiului National al Registrului Comerțului, cu citarea pârtilor, conform dreptului comun.

Din momentul dizolvării, directorul, administratorii, nu mai pot intreprinde noi operațiuni. In caz contrar, aceștia sunt personal si solidar răspunzători pentru acțiunile întreprinse. Aceasta interdicție se aplica din ziua expirării termenului fixat pentru durata societății ori de la data la care dizolvarea a fost hotarata de adunarea generala sau declarata prin sentința judecătoreasca.

Societatea isi pastreaza personalitatea juridica pentru operațiunile lichidării,


pana la terminarea acesteia.

Dizolvarea societății inainte de expirarea termenului fixat p are efect fata de terti numai după trecerea unui termen de 30 publicarea in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

SECȚIUNEA II - FUZIUNEA SI DIVIZAREA SOCIETĂȚII

10.5. Hotararea asupra fuziunii sau divizării

Fuziunea sau divizarea se hotărăște de adunarea generala, in condițiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv.

10.6. Efectele fuziunii sau divizării

Fuziunea sau divizarea are următoarele consecințe:

 • a) transferul, atat in raporturile dintre societatea absorbita sau divizata si societatea absorbanta/societatile beneficiare, cat si in raporturile cu tertii, către societatea absorbanta sau fiecare dintre societățile beneficiare al tuturor activelor si pasivelor societății absorbite/divizate; acest transfer va fi efectuat in conformitate cu regulile de repartizare stabilite in proiectul de fuziune/divizare;

 • b) acționarii sau asociații societății absorbite sau divizate devin acționari, respectiv asociati ai societarii absorbante, respectiv ai societarilor beneficiare, in conformitate cu regulile de repartizare stabilite in proiectul de fuziune/divizare;

 • c) societatea absorbita sau divizata inceteaza sa existe.

Nulitatea unei fuziuni sau divizări poate fi declarata numai prin hotarare judecătoreasca.

10.7. Proiectul de fuziune sau divizare

Administratorii societarilor care urmeaza a participa la fuziune sau la divizare vor intocmi un proiect de fuziune sau de divizare, care va cuprinde elementele prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicata si modificata. Aceștia vor intocmi, de asemenea, un raport scris in care vor explica proiectul de fuziune sau de divizare, raport ce va fi examinat de unul sau mai multi experti desemnați de judecatorul-delegat si vor pune, in termenul legal, la dispoziția acționarilor, la sediul societății, documentele cerute de lege.

Proiectul de fuziune sau de divizare, semnat de reprezentanții societăților participante, se depune la oficiul registrului comerțului unde este inmatriculata fiecare societate, insotit de o declarație a societarii care inceteaza a exista in urma fuziunii sau divizării, despre modul cum a hotarat sa stingă pasivul sau.

Proiectul de fuziune sau de divizare, vizat de judecătorul delegat, se publica in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala pârtilor, integral sau in extras, potrivit dispoziției judecătorului delegat sau cererii pârtilor, cu cel puțin


30 de zile înaintea datelor ședințelor in care adunările generale ^xtfaordmatp urmeaza a hotari asupra fuziunii/divizarii.                                     ; rW jS

Cu cel puțin o luna inainte de data adunării generale extraordinareJcarș urmeaza sa se pronunțe asupra proiectului de fuziune sau de divizare, hr^pele^^y conducere ale societarilor care iau parte la fuziune sau la divizare voHpJ^^M^ dispoziția actionarilor/asociatilor, la sediul societarii, următoarele documente:

 • a) proiectul de fuziune sau de divizare;

 • b) raportul scris al administratorilor;

 • c) situațiile financiare anuale si rapoartele de gestiune pentru ultimele 3 exerciții financiare ale societăților care iau parte la fuziune sau la divizare;

 • d) situațiile financiare, întocmite nu mai devreme de prima zi a celei de-a treia luni anterioare datei proiectului de fuziune sau de divizare, daca ultimele situații financiare anuale au fost întocmite pentru un exercițiu financiar încheiat cu mai mult de 6 luni inainte de aceasta data;

 • e) raportul auditorului financiar;

 • f) raportul expertului/expertilor numit(i) dejudecatorul-delegat;

 • g) evidenta contractelor cu valori depășind 10.000 lei fiecare si aflate in curs de executare, precum si repartizarea lor in caz de divizare a societății.

Acționarii sau asociații vor putea obține gratuit copii de pe actele enumerate anterior sau extrase din ele.

Administratorii societății absorbite sau ai societarii care este divizata răspund civil fata de acționarii sau asociații acelei societari pentru neregularitatile comise in pregătirea si realizarea fuziunii sau divizării.

 • 10.8. Actul modificator al actului constitutiv al societarii absorbante se înregistrează in registrul comerțului in a cărui circumscripție isi are sediul societatea si, vizat de judecătorul delegat, se transmite, din oficiu, la Monitorul Oficial al României, spre publicare in Partea a IV-a, pe cheltuiala societarii.

Publicitatea pentru societățile absorbite poate fi efectuata de societatea absorbanta, in cazurile in care acele societari nu au efectuat-o, in termen de 15 zile de la vizarea actului modificator al actului constitutiv al societății absorbante de către judecătorul delegat.

Art. 11 - LICHIDAREA SOCIETĂȚII

11.1. Hotararea de lichidare

Adunarea generala extraordinara hotărăște lichidarea societății si numirea lichidatorilor.

Adunarea generala hotărăște cu majoritatea prevăzută pentru modificarea actului constitutiv. In cazul in care majoritatea nu a fost obtinuta, numirea se face de tribunal, la cererea oricăruia dintre administratori sau dintre asociati, cu citarea societarii si a celor care au cerut-o.

Actul de numire a lichidatorilor, menționând puterile conferite acestora sau


sentința care ii tine locul, precum si orice act ulterior care ar aduce s privire la persoana lor sau la puterile conferite trebuie depusepsp _ lichidatorilor, la oficiul registrului comerțului, pentru a fi inscrise jpeț ii^^i publicate in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.           V%.

Administratorii vor prezenta lichidatorilor o dare de seama asup^^qșțiunti, • pentru timpul trecut de la ultima situație financiara aprobata pana la mdeperea^ lichidării. In cazul in care unul sau mai multi administratori sunt numiți lichidatori, darea de seama asupra gestiunii administratorilor, se va depune la oficiul registrului comerțului si se va publica in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, impreuna cu bilanțul final de lichidare.

In cazul in care societatea aflata in lichidare este in stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei. In condițiile legislației insolventei, creditorii vor putea cere deschiderea procedurii insolventei fata de societatea aflata in curs de lichidare.

Toate actele care emana de la societate vor arata ca aceasta este in lichidare.

11.2. Atribuțiile lichidatorilor

In afara de puterile conferite de asociati, cu aceeași majoritate ceruta pentru numirea lor, lichidatorii vor putea:

 • a) sa stea in judecata in numele societății;

 • b) sa execute si sa termine operațiunile de comerț referitoare la lichidare;

 • c) sa vanda, prin licitație publica, imobilele si orice avere mobiliara a societății;

 • d) sa faca tranzacții;

 • e) sa lichideze si sa Încaseze creanțele societății.

 • f) sa contracteze obligații cambiale, sa faca împrumuturi neipotecare si sa îndeplinească orice alte acte necesare.

Lichidatorii nu pot plăti asociaților nicio suma in contul pârtilor ce li s-ar cuveni din lichidare inainte de achitarea creditorilor societății.

Asociații vor putea cere insa ca sumele reținute sa fie depuse la o banca si sa se faca repartizarea asupra acțiunilor sau pârtilor sociale, chiar in timpul lichidării, daca, in afara de ceea ce este necesar pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor societății, scadente sau care vor ajunge la scadenta, mai ramane un disponibil de cel puțin 10% din cuantumul lor.

In cazul in care fondurile societății nu sunt suficiente sa acopere pasivul exigibil, lichidatorii trebuie sa ceara sumele necesare asociaților care răspund nelimitat sau celor care nu au efectuat integral varsamintele.

11.3. încheierea lichidării

Lichidarea societății trebuie terminata in cel mult 3 ani de la data dizolvării, daca tribunalul nu a prelungit acest termen.

In termen de 15 zile de la terminarea lichidării, lichidatorii vor cere radierea societății din registrul comerțului.

11.4. Bilanțul contabil final

a nnanoț^s^nala^b activului "spcjqț^t^X


După terminarea lichidării, lichidatorii intocmesc situai aratand partea ce se cuvine fiecărei acțiuni din repartizarea insotita de raportul auditorului financiar.

Situația financiara, semnata de lichidatori, se va depune, pentru a fi menționata, la oficiul registrului comerțului si se va publica in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Sumele cuvenite acționarilor, neincasate in termen de doua luni de la publicarea situației financiare, vor fi depuse la o banca sau la una dintre unitățile acesteia, cu aratarea numelui si prenumelui acționarului.

Plata se va face persoanei aratate sau posesorului acțiunilor, retinandu-se titlul.

Art. 12-LITIGII

Litigiile societarii cu persoanele fizice sau juridice se soluționează, cu prioritate, pe cale amiabila. In caz contrar, sunt de competenta instanțelor judecătorești din Romania.

Art. 13 - DISPOZIȚII FINALE

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legii privind societățile comerciale, ale Codului comercial, precum si cu celelalte reglementari legale in vigoare.

Prezentul act constitutiv se intocmeste in_______exemplare____________si

se autentifica la notarul public.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI prin

IULIAN BADESCU Primar


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 220/27.06.2013 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești în societate comercială pe acțiuni

si a emis:SECRETAR,

Sanda DraguleaI       /

// <■' // r îl ® ? LtW

Vc-’S'

■’A-- Z>\,


itef

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICjilCĂTRE^ POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI

COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 220/27.06.2013 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești în societate comercială pe acțiuni

și a emis:

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 220/27.06.2013 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești în societate comercială pe acțiuni

și a emis:


PREȘEDINTE,

Sirbu Simion Gheorghe

Data: