Hotărârea nr. 288/2013

Hotãrârea nr. 288 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2013

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA Nr. 288

privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2013

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

vazand Expunerea de motive a dlui primar Iulian Badescu, a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze: Alexandru Paul Palas, Ionut Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălină Bozianu, Silviu Sorin Constantin si Raportul de specialitate al Direcției Economice, prin care se propune rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești;

avand in vedere prevederile Legii nr. 5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013 si Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

in temeiul art. 36 alin. 4 lit.a si art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001- republicata, privind administrația publica locala, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aproba rectificarea bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2013, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Aproba rectificarea listei de investiții a bugetului local pe anul 2013, conform Anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Aproba notele de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuării rectificării cheltuielilor de investiții conform Anexei nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 Aproba lista proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile prin POR a bugetului local pe anul 2013, conform Anexei nr.4 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5 Aproba notele de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuării rectificării cheltuielilor proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile prin POR, conform Anexei nr.5, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 6 Aproba bugetul de cheltuieli al Scolii Gimnaziale „Grigore Moisif" pe anul 2013, avand ca sursa de finanțare bugetul local, conform Anexei nr.6, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 7 Aproba bugetul de cheltuieli al Scolii Gimnaziale „Radu Stanin” pe anul 2013 avand ca sursa de finanțare bugetul local, conform Anexei nr.7, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 8 Aproba bugetul de cheltuieli al Centrului Crese pe anul 2013 avand ca sursa de finanțare bugetul local, conform Anexei nr.8, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.9 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul primăriei municipiului Ploiești vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 10 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești astăzi, 13 august 2013.

Contrasemnează Secretar. Oana Cristina Iacob

JUDEȚUL PRAHOVA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2013

In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013 -Legea bugetului de stat pe anul 2013 si Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2013 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local 142/08.04.2013, rectificat conform Hotărârii Consiliului Local 176/15.05.2013, Hotărârii Consiliului Local 186/30.05.2013, Hotărârii Consiliului Local 218/27.06.2013 si Hotărârii Consiliului Local 245/27.07.2013.

Prezenta rectificare este impusa de adresele Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova nr.27731/29.07.2013 si nr.28137/01.08.2013, a “Fiselor cu indicatori pentru bugetul local alocați din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2013 conform Deciziilor directorului executiv al D.G.F.P.Ph.nr.376/29.07.2013 si nr. 382/01.08.2013 si prevederile Legii nr.273/2006 Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

Veniturile totale ale bugetului local al municipiului Ploiești in suma de 552.137,81 mii lei se majoreaza cu suma de 1.300,00 mii lei la “ sume defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor”, conform Anexei nr. 1.

Cheltuielile bugetului local în sumă de 552.637,81 mii lei se majoreaza cu suma de 1.300,00 mii lei, modificările din structura fiind prezentate detaliat in raportul de specialitate al Direcției Economice, conform Anexei nr. 1.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze: Alexandru Paul Palas          ■

Ionut Cristian Ionese^Tu2^

Sanda Dragulea

Nicoleta Cătălină Bozi

Silviu Sorin Constantin

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2013

In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013 -Legea bugetului de stat pe anul 2013 si Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2013 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local 142/08.04.2013, rectificat conform Hotărârii Consiliului Local 176/15.05.2013, Hotărârii Consiliului Local 186/30.05.2013, Hotărârii Consiliului Local 218/27.06.2013 si Hotărârii Consiliului Local 245/27.07.2013.

Prezenta rectificare este impusa de adresele Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova nr.27731/29.07.2013 si nr.28137/01.08.2013, a “Fiselor cu indicatori pentru bugetul local alocați din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2013 conform Deciziilor directorului executiv al D.G.F.P.Ph.nr.376/29.07.2013 si nr. 382/01.08.2013, prevederile Legii nr.273/2006 Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, prevederile art.49 alin. (4) care prevede ca ” Virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasifîcatiei bugetare si de la un program la altul se aproba de autoritatile deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite, si se pot efectua inainte de angajarea cheltuielilor” si alin. (9) care prevede ca "pe parcursul execuției bugetare, ordonatorii de credite asigura in totalitate cheltuielile secțiunii de funcționare ale bugetului".

Veniturile totale ale bugetului local al municipiului Ploiești in suma de 552.137,81 mii lei se majoreaza cu suma de 1.300,00 mii lei la “ sume defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor”, conform Anexei nr. 1.

Cheltuielile bugetului local în sumă de 552.637,81 mii lei se majoreaza cu suma de 1.300,00 mii lei.

Prezenta rectificare produce modificări in structura, conform Anexei nr.l, astfel:

1. Capitolul „Alte servicii publice generale” - prevederea de 31.952,50 mii se diminuează cu suma de 2.275,00 mii lei la fondul de rezerva, suma distribuita astfel: 45,00 mii lei la bunuri si servicii ( reparații curente) pentru Școala gimnaziala „Grigore Moisil” si Școala gimnaziala „Radu Stanian”, suma de 30,00 mii lei la bunuri si servicii la crese, conform notei de fundamentare a Direcției Tehnic-Investitii si 200,00 mii lei pentru pachete cu rechizite școlare „Primul


ghiozdan”, conform HCL /13.08.2013 si 2.000,00 mii lei pentru inv^iîn^CQ^f notelor de fundamentare ale Direcției Tehnic- Investiții si Anexei " z "

2. Capitolul „Invatamant” - prevederea de 115.887,23 mii l^^iriajbi cu suma de 1.545,00 mii lei, astfel:

 • -  majorarea cu suma de 45,00 mii lei la bunuri si servicii ( reparații pentru Școala gimnaziala „Grigore Moisil” si Școala gimnaziala „Radu Stanian”, conform notei de fundamentare a Direcției Tehnic-Investitii si bugetelor rectificate ale acestora;

 • -  diminuarea la bunuri si servicii cu suma de 106,00 mii lei;

 • -  majorarea la bunuri si servicii cu suma de 200,00 mii lei pentru pachete cu rechizite școlare „Primul ghiozdan”, conform HCL /13.08.2013;

 • -  suma de 1.300,00 mii lei la sume aferente plătii creanțelor salariale, suma care va putea fi distribuita unităților de invatamant după modificarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal;

 • -  majorarea cu suma de 106,00 mii lei la active nefinanciare, conform notei de fundamentare a Direcției Tehnic- Investiții si Anexei nr.2.

3. Capitolul „Cultura, recreere și religie” - prevederea de 69.397,42 mii se majoreaza cu suma de 1.023,41 mii lei, astfel:

 • - majorarea cu suma de 723,41 mii lei la finanțări proiecte POR, conform notelor de fundamentare ale Direcției Relații Internationale si Anexei nr.4;

 • - majorarea cu suma de 300,00 mii lei la active nefinanciare, reclasificarea obiectivului de investiții „Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil B-dul Independentei nr.14”, conform Anexei nr.2.

4. Capitolul „Asigurări și asistenta sociala ” - prevederea de 44.955,92 mii lei se diminuează cu suma de 6.487,05 mii lei, astfel:

 • -  majorarea cu suma de 30,00 mii lei la bunuri si servicii la crese, conform notei de fundamentare a Direcției Tehnic-Investitii si bugetului rectificat al acestuia;

 • -  diminuarea cu suma de 4.517,05 mii lei la finanțări proiecte POR, conform notelor de fundamentare ale Direcției Relații Internationale, Direcției Tehnic-Investitii si Anexei nr.4;

 • -  diminuarea cu suma de 2.000,00 mii lei la active nefinanciare, conform notelor de fundamentare ale Direcției Tehnic- Investiții si Anexei nr.2.

S.CapitoluI „Locuințe, servicii si dezvoltare publica - prevederea de 70.253,23 mii lei se diminuează cu suma de 505,00 mii lei la active nefinanciare, conform Anexei nr. 2 si a notelor de fundamentare a Direcției Tehnic- Investiții anexate.

6.Capitolul „Protecția mediului” - prevederea de 28.592,00 mii lei se majoreaza cu suma de 2.000,00 mii lei la active nefinanciare, conform notelor de fundamentare ale Direcției Tehnic- Investiții si Anexei nr.2.

7.Capitolul „Transporturi”

majoreaza cu suma de 5.998,64 mii lei, astfel:


- prevederea de 119.687,37 mii lei se; L ®

majorarea cu suma de 3.793,64 mii lei la finanțări proiecte POR, conform notelor de fundamentare ale Direcției Relații Internationale, Direcției Tehnic-Investitii si Anexei nr.4;

- majorarea cu suma de 2.205,00 mii lei la active nefinanciare, conform notelor de fundamentare ale Direcției Tehnic- Investiții si Anexei nr.2.

Pentru obiectivele de investiții se aproba notele de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea acestora intocmite de Direcția Tehnic- Investiții, conform Anexei nr.3.

Pentru proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile prin POR se aproba notele de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea acestora intocmite de Direcția Relații Internationale si Direcției Tehnic- Investiții, conform Anexei nr.5.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

VIZAT,

Direcția Economica, DIRECTO

Nicoleta Craci


Serviciul Buget, împrumuturi,

Erji Laura Stanciu

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice Contracte, DIRECTOR,

Iuliâ Alexandru


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 - VENITURI -DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 245/26.07.2013

W O \

Influentei z

C Preved.err J jLj. conform rectificare

1

VENITURI - TOTAL

0001

552.137,81

1.300,00

553.437,81

2

VENITURI PROPRII

0101

343.299,95

-444,10

342.855,85

3

I. VENITURI CURENTE

0002

463.298,07

1.300,00

464.598,07

4

A. VENITURI FISCALE

0003

423.805,92

1.300,00

425.105,92

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

160.755,22

0,00

160.755,22

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,00

0,00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

0,00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

0,00

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

159.861,00

0,00

159.861,00

10

IMPOZIT PE VENIT

0302

2.800,00

0,00

2.800,00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

2.800,00

2.800,00

12

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

157.061,00

0,00

157.061,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

156.636,00

156.636,00

14

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

425,00

425,00

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

894,22

0,00

894,22

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

894,22

0,00

894,22

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

894,22

894,22

18

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

103.588,65

0,00

103.588,65

19

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

103.588,65

0,00

103.588,65

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

87.887,92

0,00

87.887,92

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

18.345,17

18.345,17

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

69.542,75

69.542,75

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

11.846,10

0,00

11.846,10,

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

5.037,61

5.037,61

25

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.798,21

6.798,21

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

10,28

10,28

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

3.854,63

3.854,63

28

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0,00

0,00

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

159.462,05

1.300,00

160.762,05

30

SUME DEFALCATE DIN T, V.A.

1102

120.744,00

1.300,00

122.044,00

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

119.591,00

1.300,00

120.891,00

33

Sume defalcate din T.V.A ptr. subvenționarea energiei termice livrate populației

110203

34

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

1.153,00

1.153,00


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 245/26.07.2013

Influente "

Prevederi bugetare conform - rectificare

37

Sume defalcate din T.V.A ptr, finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural

110207

hi

<• Hh h

38

ALTE IMPOZITE SJ TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

378,56

Vooo

li-''J'/ :■

378,56

39

Taxe hoteliere

120207

378,56

^0VA/’-3^g>56

40

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

86,29

0,0'0

^=^86,29]

41

Impozit pe spectacole

150201

86,29

86,29

42

Alte taxe pe servicii specifice

150250

43

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

38.253,20

0,00

38.253,20

44

Impozit pe mijloacele de transport

160202

29.403,25

0,00

29.403,25

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

19.691,57

19.691,57

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

9.711,68

9.711,68

47

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

6.288,38

6.288,38

48

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

2.561,57

2.561,57

49

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

50

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

51

Alte impozite si taxe

180250

52

C. VENITURI NEFISCALE

0012

39.492,15

0,00

39.492,15

53

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

22.031,20

0,00

22.031,20

54

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

22.031,20

0,00

22.031,20

55

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

56

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

300203

57

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

22.031,20

22.031,20

58

Venituri din dividende

300208

59

Alte venituri din proprietate

300250

60

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,001

61

Alte venituri din dobânzi

310203

62

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

17.460,95

0,00

17.460,95

63

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

3.557,83

0,00

3.557,83

64

Venituri din prestări de servicii

330208

3.520,04

3.520,04

65

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor in crese

330210

66

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

37,79

37,79

67

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

68

Contibutia lunara a părinților ptr. întreținerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

69

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri

330228

70

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

71

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.050,00

0,00

1.050,00

72

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.050,00

1.050,00

73

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

74

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

3502

13.293,00

-444,10

12.848,90

75

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

13.293,00

-444,10

12.848,90

76

Penalitati ptr, nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 245/26.07.2013

Influente

z^O

Prevederi bugetare

77

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

isiVl

78

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

79

DIVERSE VENITURI

3602

0,00

VW

80

Venituri din prescripție extinctiva

360201

Hov k V/AOO

81

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

-

81

Taxe speciale

360206

0,00

82

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

0,00

83

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

0,00

84

Alte venituri

360250

0,00

85

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

-439,88

444,10

4,22

86

Donații si sponsorizări

370201

4,22

4,22

87

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-82.474,37

-1.555,90

-84.030,27

88

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

82.030,27

2.000,00

84.030,27

89

Alte transferuri voluntare

370250

0,00

90

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

306,00

0,00

306,00

91

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

306,00

0,00

306,00

92

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

40,00

40,00

93

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

70,00

70,00

94

Venituri din privatizare

390204

0,00

95

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

0,00

96

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

196,00

196,00

97

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

98

ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

99

Incasari din rambursarea împrumuturilor ptr. înființarea unor instituții si serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri proprii

400206

100

Incasari din rambursarea microcreditelor de la pers, fizicesi juridice

400207

101

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

102

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

103

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

400213

104

sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

0,00

105

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

106

IV. SUBVENȚII

0017

444,10

0,00

444,10

107

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

444,10

0,00

444,10

108

SUB VENTII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

444,10

0,00

444,10

109

A. De capital

0019

444,10

0,00

444,10

110

Retehnologîzarea centralelor termice si elecrice de termoficare

420201

111

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

420203

112

Planuri si regulamente de urbanism

420205

113

Străzi care se vor amenaja in perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

420206

114

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAP ARD

420207

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 245/26.07.2013

Influente

Prevederi bugetare ^“conform rectificare^

115

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor

420209

A '

li

sââl

116

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al comunicațiilor existente cu destinație de locuințe

420210

<1 i'.L•'1        lu> II

117

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

444,10

118

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediusi gospodărire a apelor

420213

119

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215

120

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

0,00

121

B. Curente

0020

0,00

0,00

0,001

122

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

123

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

124

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

125

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

126

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

127

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

128

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

129

Subvenții ptr. acordarea trusoului ptr. nou-nascuti

420236

130

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare

420246

131

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAT!I

4302

0,00

0,00

0,00

132

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

430201

133

Subvenții de la bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr. finanțarea programelor ptr. ocuparea temporara a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

430204

134

Subvenții primite de la alte bugete ptr. instituțiile de asistenta sociala ptr. persoanele cu handicap

430207

135

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale județene ptr. ajutoare in situații de extrema dificultate

430208

136

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si preflnantari

4502

88.089,64

0,00

88.089,64

137

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

88.089,64

0,00

88.089,64

138

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

139

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

88.089,64

88.089,64

140

Fond de coeziune

45020103

141

Fondul Social European

45.02.02

0,00

0,00

0,001

142

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

143

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

144

Fond de coeziune

45020103

145

Programe comunitare finanțate in perioada      2007-2013

45.02.15

0,00

0,00

0,00

146

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

147

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

148

Fond de coeziune

45020103

1

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

381.267,80

-700,00

380.567,80

2

I. VENITURI CURENTE

0002

381.267,80

-700,00

380.567,80

3

A. VENITURI FISCALE

0003

423.805,92

1.300,00

425.105,92

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 245/26.07.2013

Influente „

frk /

Prevederi

^rectificare^

4

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

160.755,22

5

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

6

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

w

7

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

-----—

8

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

159.861,00

0,00

159.861,00

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

2.800,00

0,00

2.800,00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

2.800,00

2.800,00

11

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

157.061,00

0,00

157.061,00

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

156.636,00

156.636,00

13

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr, echilibrarea bugetelor locale

040204

425,00

425,00

14

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

894,22

0,00

894,22

15

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFITSI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

894,22

0,00

894,22

16

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

894,22

894,22

17

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

103.588,65

0,00

103.588,65

18

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

103.588,65

0,00

103.588,65

19

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

87.887,92

0,00

87.887,92

20

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

18.345,17

18.345,17

21

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

69.542,75

69.542,75

22

Impozitul si taxa pe teren

070202

11.846,10

0,00

11.846,101

23

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

5.037,61

5.037,61

24

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.798,21

6.798,21

25

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

10,28

10,28

26

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

3.854,63

3.854,63

27

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0,00

28

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

159.462,05

1.300,00

160.762,05

29

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

120.744,00

1.300,00

122.044,00

30

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

119.591,00

1.300,00

120.891,00

32

Sume defalcate din T.V.A ptr.subventionarea energiei termice livrate populației

110203

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

34

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

1.153,00

1.153,00

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural

110207

37

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

378,56

0,00

378,56

38

Taxe hoteliere

120207

378,56

378,56

39

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

86,29

0,00

86,291

40

Impozit pe spectacole

150201

86,29

86,29

41

Alte taxe pe servicii specifice

150250

42

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

38.253,20

0,00

38.253,20

43

Impozit pe mijloacele de transport

160202

29.403,25

0,00

29.403,25

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 245/26.07.2013

Influenței

Prevederi

___conform rectificare^

44

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

19.691,57

ILi *

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

9.711,68

W

46

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

6.288,38

38

47

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

2.561,57

2.561,57

48

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

49

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

50

Alte impozite si taxe

180250

51

C. VENITURI NEFISCALE

0012

-42.538,12

-2.000,00

-44.538,12

52

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

22.031,20

0,00

22.031,20

53

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

22.031,20

0,00

22.031,20

54

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

55

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

300203

56

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

22.031,20

22.031,20

57

Venituri din dividende

300208

58

Alte venituri din proprietate

300250

59

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,00

60

Alte venituri din dobânzi

310203

61

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

-64.569,32

-2.000,00

-66.569,32

62

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

3.557,83

0,00

3.557,83

63

Venituri din prestări de servicii

330208

3.520,04

3.520,04

64

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor in crese

330210

65

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

37,79

37,79

66

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

67

Contibutia lunara a părinților ptr.intretinerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

68

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputat» si despăgubiri

330228

69

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

70

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.050,00

0,00

1.050,00

71

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.050,00

1.050,00

72

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

73

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

3502

13.293,00

-444,10

12.848,901

74

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

13.293,00

-444,10

12.848,90

75

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

0,00

76

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

0,00

77

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

0,00

78

DIVERSE VENITURI

3602

0,00

0,00

0,00

79

Venituri din prescripție extinctiva

360201

80

Varsaminte din veniturile si /sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

0,00

81

Taxe speciale

360206

0,00

82

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

83

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

84

Alte venituri

360250

0,00

85

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

-82.470,15

-1.555,90

-84.026,05

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 245/26.07.2013

Influente

Prevederi ^bugetare

^Tectificâfe/.^

86

Donații si sponsorizări

370201

4,22

a &

AaiRn 4,Y2^

87

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-82.474,37

■te°

'ivi

88

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

w

89

Alte transferuri voluntare

370250

...

90

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

w

zt?, ^coo

91

ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

92

Incasari din rambursarea împrumuturilor ptr. înființarea unor instituții si serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri proprii

400206

93

Incasari din rambursarea microcreditelor de la pers, fizicesi juridice

400207

94

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

95

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

96

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

97

IV. SUBVENȚII

0017

0,00

0,00

0,00

98

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

0,00

0,00

0,00

99

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

0,00

0,00

0,00

100

B. Curente

0020

0,00

0,00

0,00

101

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

102

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

103

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

104

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

105

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

106

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0,00

107

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

0,00

108

Subvenții ptr. acordarea trusoului ptr. nou-nascuti

420236

109

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termofîcare

420246

110

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0,00

0,00

0,001

111

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

430201

112

Subvenții de la bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr. finanțarea programelor ptr. ocuparea temporara a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

430204

113

Subvenții primite de la alte bugete ptr. instituțiile de asistenta sociala ptr. persoanele cu handicap

430207

114

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale județene ptr. ajutoare in situații de extrema dificultate

430208

1

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

170.870,01

2.000,00

172.870,01

2

I. VENITURI CURENTE

0002

82.030,27

2.000,00

84.030,27

3

A. VENITURI FISCALE

0003

0,00

0,00

0,00

4

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

5

C. VENITURI NEFISCALE

0012

82.030,27

2.000,00

84.030,27

6

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

82.030,27

2.000,00

84.030,27

7

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

82.030,27

2.000,00

84.030,27

8

Donații si sponsorizări

370201

9

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

0,00

10

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

82.030,27

2.000,00

84.030,27

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 245/26.07.2013

/

Influente //

'■'-'li

* bugetare^ z y7^ conform r^cfificâr^?

X

A

11

Alte transferuri voluntare

370250

///{ U’

12

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

306,00

0,00

\\/ ?306,00

V o. fi r    //

■sz/'

13

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

306,00

0,00

“  306,0(1

14

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

40,00

■      ■ i

> -....jJw

15

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

70,00

70,00

16

Venituri din privatizare

390204

17

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

0,00

18

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

196,00

196,00

19

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

20

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

21

Incasari din rambursarea împrumuturilor ptr. înființarea unor instituții si serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri proprii

400206

22

Incasari din rambursarea microcreditelor de la pers, fizicesi juridice

400207

23

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

24

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

25

sume dîn excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

400213

26

sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

0,00

27

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

0,00

28

IV. SUBVENȚII

0017

444,10

0,00

444,10

29

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

444,10

0,00

444,10

30

SUB VENTII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

444,10

0,00

444,10

31

A. De capital

0019

444,10

0,00

444,10

32

Retehnologizarea centralelor termice si elecrice de termoficare

420201

33

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

420203

34

Planuri si regulamente de urbanism

420205

35

Străzi care se vor amenaja in perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

420206

36

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAP ARD

420207

37

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor

420209

38

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al comunicațiilor existente cu destinație de locuințe

.420210

0,00

39

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

444,10

444,10

40

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediusi gospodărire a apelor

420213

41

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215

42

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

0,00

43

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

88.089,64

0,00

88.089,64

44

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

88.089,64

0,00

88.089,64|

45

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

46

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

88.089,64

88.089,64

47

Fond de coeziune

45020103

48

Fondul Social European

45.02.02

0,00

0,00

MO]

49

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

50

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 245/26.07.2013

Influente

Prevederi bugetare conform rectificare

51

Fond de coeziune

45020103

52

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

45.02.15

0,00

0,00

53

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

54

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

//

...                          X

55

Fond de coeziune

45020103

II

h",'JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 - CHELTUIELI =

■ - /' mii. Ier

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 245/26.07.2013

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

CHELTUIELI - TOTAL

5002

552.637,81

1.300,00

553.937,81

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

18.471,68

0,00

18.471,68

Cheltuieli de personal

10

7.890,00

7.890,00

Bunuri si servicii

20

10.341,92

10.341,92

Alte transferuri - Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

161,54

161,54

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

35,00

35,00

Active nefinanciare

71

156,86

156,86

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-113,64

-113,64

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

31.952,50

-2.275,00

29.677,50

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

3,60

3,60

Fonduri de rezerva

50

6.323,00

-2.275,00

4.048,00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

474,50

474,50

Active financiare (activ patrimonial al Fundației "Copii noștri" Ploiești)

72

70,00

70,00

Rambursări de credite - total din care:

81

25.085,00

0,00

25.085,00

Rambursare credit Alpha Bank

5.885,00

5.885,00

Rambursare credit B.C.R.

14.700,00

14.700,00

Rambursare credit B.R.D.

4.500,00

4.500,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-3,60

-3,60

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

7.723,00

0,00

7.723,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

150,00

150,00

Dobânzi

30

7.573,00

7.573,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

7.485,00

0,00

7.485,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

35,00

0,00

35,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

35,00

35,00

Transferuri către Politia Locala

51

7.450,00

7.450,00

INVATAMINT

6502

115.887,23

1.545,00

117.432,23

Cheltuieli de personal

10

92.613,00

92.613,00

Bunuri si servicii -din care:

20

16,060,38

139,00

16.199,38

Bunuri si servicii repartizate instituțiilor de invatamant

13.968,75

45,00

14.013,75

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

36,63

36,63

s'' -    ' • X 4^

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 245/26.07.2013

//£

InfluenfeH,

w •

/‘ ^onform V'te^ifjcațe^'

Bunuri si servicii (pmp)

2.055,00

94,0$

Transferuri către instituții publice

51

389,00

'^==^89,00

Finanțări POSDRU unitati de invatamant

56

90,80

90,80

Asistenta sociala

57

40,00

40,00

Alte cheltuieli - din care:

59

991,50

1.300,00

2.291,50

Alte cheltuieli (burse)

991,50

991,50

Sume aferente plătii creanțelor salariale (sume ce vor fi alocate in funcție de modificările nivelului maxim al cheltuielilor de personal)

1.300,00

1.300,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-36,63

-36,63

Active nefinanciare

71

5.739,18

106,00

5.845,18

6602

8.732,46

0,00

8.732,46

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

3.260,00

3.260,00

Bunuri si servicii - din care:

20

1.198,00

0,00

1.198,00

bunuri si servicii -asistenta medicala comunitaraASSC

198,00

198,00

bunuri si servicii spital (Upetrom)

1.000,00

1.000,00

Transferuri către instituții publice

51

2.954,73

0,00

2.954,73

Spitalul de Boli Infectioase Ploiești

1.200,00

1.200,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.754,73

1.754,73

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

60,00

Active nefinanciare - din care:

70

1.259,73

0,00

1.259,73

Active nefînanciare servicii de sanatate publica (ASSC)

180,00

180,00

Active nefinanciare

1.079,73

1.079,73

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

69.397,42

1.023,41

70.420,83

Bunuri sî servicii - total- din care:

20

4.137,99

0,00

4.137,99

iluminat ornamental

1.600,00

1.600,00

spectacole artificii

34,00

34,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

1.495,82

1.495,82

acțiuni culturale

1.008,17

1.008,17

Transferuri către instituții publice, din care:

51

23.460,00

0,00

23.460,00

Casa de Cultura

800,00

800,00

Teatrul "Toma Caragiu"

5.200,00

5.200,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

3.300,00

3.300,00

Club Sportiv Municipal

8.800,00

8.800,00

Administra] ia Parcului C-tin Stere

5.360,00

5.360,00

Finanțare- proiecte POR

56

21.810,03

723,41

22.533,44

Alte cheltuieli - total din care:

59

8.500,00

0,00

8.500,00

Asociatia"Lupii Galbeni 2012" (susținerea si promovarea echipei de fotbal F.C.Petrolul)

8.000,00

8.000,00

reparații unitati de cult

500,00

500,00

Active nefînanciare

71

12.985,22

300,00

13.285,22

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-1.495,82

-1.495,82

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

44.955,92

-6.487,05

38.468,87

Cheltuieli de personal - total din care:

10

6.031,00

0,00

6.031,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

4.551,00

4.551,00

Crese

1.480,00

1.480,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 245/26.07.2013

o Influent® cj

Prevederi , bugetare'7 ■ Ctconforni Z. K. rectificare^

Bunuri si servicii - total din care:

20

1.863,55

30,&

bunuri si servicii AS SC

1.191,00

^==171'91,00

Bunuri si servicii crese

600,00

30,00

630,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

22,15

22,15

Legea 350/2005

50,40

50,40

Transferuri către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

51

13.250,00

13.250,00

Finanțare- proiecte POR

56

8.458,55

-4.517,05

3.941,50

Asistenta sociala- total din care:

57

13.185,00

0,00

13.185,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

8.782,00

8.782,00

Ajutoare pentru locuințe

178,00

178,00

Ajutoare pentru incalzirea locuințelor

4.200,00

4.200,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

25,00

25,00

Cheltuieli de capital - din care:

70

2.190,00

-2.000,00

190,00

Active nefinanciare

2.180,00

-2.000,00

180,00

Active nefînanciare crese

10,00

10,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-22,18

-22,18

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

70.253,23

-505,00

69.748,23

Bunuri si servicii- total din care:

20

26.439,50

0,00

26.439,50

iluminat public

06

6.600,00

6.600,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

19.839,50

0,00

19.839,50

întreținere ceasuri publice

39,50

39,50

Reparații curente(fond imobiliar)

500,00

500,00

prestări servicii SGU PI

19.300,00

19.300,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

8.400,00

8.400,00

Active nefinanciare

71

35.413,73

-505,00

34.908,73

Active nefinanciare

34.213,73

-505,00

33.708,73

Active nefinanciare (SGU)

1.200,00

1.200,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

28.592,00

2.000,00

30.592,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

23.732,00

0,00

23.732,00

Salubritate

22.200,00

22.200,00

apa meteo

1.532,00

1.532,00

Active nefînanciare

71

4.860,00

2.000,00

6.860,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

29.500,00

0,00

29.500,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

29.500,00

29.500,00

TRANSPORTURI

8402

119.687,37

5.998,64

125.686,01

Bunuri si servicii - din care:

20

11.679,21

0,00

11.679,21

reparații curente străzi - din care:

9.000,00

9.000,00

reparații străzi SGU

200,00

200,00

serv monitorizare trafic

2.513,00

2.513,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

166,21

166,21

Subvenții- dif. de preț si tarif (RATP)

40

30.000,00

30.000,00

Finanțare- proiecte POR

56

60.321,84

3.793,64

64.115,48

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-166,21

-166,21

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 245/26.07.2013

, .Conformi. * f rectifi^arfe

Cheltuieli de capital - din care:

70

17.852,53

2.20W

Active nefinanciare

71

17.732,53

2.205,00

^=^=^7937,53

Active financiare

72

120,00

120,00

SECȚIUNEA DE FUNCTIONATRE

381.267,80      -806,00

380.461,80

A UTORITA TI PUBLICE SI A CTIUNI EXTERNE

5102

18.153,28

0,00

18.153,28

Cheltuieli de personal

10

7.890,00

7.890,00

Bunuri si servicii

20

10.341,92

10.341,92

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

35,00

35,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-113,64

-113,64

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

31.882,50

-2.275,00

29.607,50

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

3,60

3,60

Fonduri de rezerva

50

6.323,00

-2.275,00

4.048,00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

474,50

474,50

Rambursări de credite - total din care:

81

25.085,00

0,00

25.085,00

Rambursare credit Alpha Bank

5.885,00

5.885,00

Rambursare credit B.C.R.

14.700,00

14.700,00

Rambursare credit B.R.D.

4.500,00

4.500,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-3,60

-3,60

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

7.723,00

0,00

7.723,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

150,00

150,00

Dobânzi

30

7.573,00

7.573,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

7.485,00

0,00

7.485,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

35,00

0,00

35,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

35,00

35,00

Transferuri către Politia Locala

51

7.450,00

7.450,00

Plăti efect an precedenti an curent

85

0,00

0,00

INVATAMINT

6502

110.057,25

1.439,00

111.496,25

Cheltuieli de personal

10

92.613,00

92.613,001

Bunuri si servicii -din care:

20

16.060,38

139,00

16.199,38

Bunuri si servicii repartizate instituțiilor de invatamant

13.968,75

45,00

14.013,75

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

36,63

36,63

Bunuri si servicii (pmp)

2.055,00

94,00

2.149,00

Transferuri către instituții publice

51

389,00

389,00

Asistenta sociala

57

40,00

40,00

Alte cheltuieli

59

991,50

1.300,00

2.291,50

Alte cheltuieli (burse)

991,50

991,50

Sume aferente plătii creanțelor salariale (sume ce vor fi alocate in funcție de modificările nivelului maxim al cheltuielilor de personal)

1.300,00

1.300,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-36,63

-36,63

SANATATE

6602

7.472,73

0,00

7.472,73

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

3.260,00

3.260,00

Bunuri si servicii - din care:

20

1.198,00

0,00

1.198,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 245/26.07.2013

Influente1^

bugetar’e. \ conform^ j ./rectificare /

bunuri si servicii -asistenta medicala comunitaraASSC

198,00

v:

bunuri si servicii spital (Upetrom)

1.000,00

Transferuri către instituții publice

51

2.954,73

0,00

~""2^54,73

Spitalul de Boli Infectioase Ploiești

1.200,00

1.200,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.754,73

1.754,73

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

60,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

34.602,17

0,00

34.602,17

Bunuri si servicii - total- din care:

20

4.137,99

0,00

4.137,99

iluminat ornamental

1.600,00

1.600,00

spectacole artificii

34,00

34,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

1.495,82

1.495,82

acțiuni culturale

1.008,17

1.008,17

Transferuri către instituții publice, din care:

51

23.460,00

0,00

23.460,00

Casa de Cultura

800,00

800,00

Teatrul "Toma Caragiu"

5.200,00

5.200,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

3.300,00

3.300,00

Club Sportiv Municipal

8.800,00

8.800,00

Administrajia Parcului C-tin Stere

5.360,00

5.360,00

Alte cheltuieli - total din care:

59

8.500,00

0,00

8.500,00

Asociatia"Lupii Galbeni 2012" (susținerea si promovarea echipei de fotbal F.C.Petrolul)

8.000,00

8.000,00

reparații unitati de cult

500,00

500,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-1.495,82

-1.495,82

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

34.307,37

30,00

34.337,37

Cheltuieli de personal - total din care:

10

6.031,00

0,00

6.031,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

4.551,00

4.551,00

Crese

1.480,00

1.480,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

1.863,55

30,00

1.893,55

bunuri si servicii ASSC

1.191,00

1.191,00

Bunuri si servicii crese

600,00

30,00

630,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

22,15

22,15

Legea 350/2005

50,40

50,40

Transferuri către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

51

13.250,00

13.250,00

Asistenta sociala- total din care:

57

13.185,00

0,00

13.185,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

8.782,00

8.782,00

Ajutoare pentru locuințe

178,00

178,00

Ajutoare pentru incalzirea locuințelor

4.200,00

4.200,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

25,00

25,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-22,18

-22,18

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

34.839,50

0,00

34.839,50

Bunuri si servicii- total din care:

20

26.439,50

0,00

26.439,50

iluminat public

06

6.600,00

6.600,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

19.839,50

0,00

19.839,50

întreținere ceasuri publice

39,50

39,50

Reparații curente(fond imobiliar)

500,00

500,00

prestări servicii SGU PI.

19.300,00

19.300,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

8.400,00

8.400,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

0,00
DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 245/26.07.2013

Influente**.

/ ■ co nfo rjrnz \

> rectificare /

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

23.732,00

0,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

23.732,00

0,00

23.732,00

Salubritate

22.200,00

22.200,00

apa meteo

1.532,00

1.532,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

29.500,00

0,00

29.500,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

29.500,00

29.500,00

TRANSPORTURI

8402

41.513,00

0,00

41.513,00

Bunuri si servicii - din care:

20

11.679,21

0,00

11.679,21

reparații curente străzi - din care:

9.000,00

9.000,00

reparații străzi SGU

200,00

serv monitorizare trafic

2.513,00

2.513,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

166,21

166,21

Subvenții- dif. de preț si tarif (RATP)

40

30.000,00

30.000,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-166,21

-166,21

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

171.370,01

2.106,00

173.476,01

A UTORITA TI PUBLICE SI A CTIUNI EXTERNE

5102

318,40

0,00

318,40

Alte transferuri -Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

161,54

161,54

Active nefinanciare

71

156,86

156,86

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

70,00

0,00

70,00

Active nefinanciare

71

0,00

0,00

Active financiare (participare la capitalul social al

72

70,00

70,00

INVATAMANT

6502

5.829,98

106,00

5.935,98

Finanțări POSDRU unitati de invâtamant

56

90,80

90,80

Active nefinanciare

71

5.739,18

106,00

5.845,18

SANATATE

6602

1.259,73

0,00

1.259,73

Active nefinanciare - din care:

70

1.259,73

0,00

1.259,73

Active nefinanciare servicii de sanatate publica (ASSC)

180,00

180,00

Active nefînanciare

1.079,73

1.079,73

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

34.795,25

1.023,41

35.818,66

Finanțare- proiecte POR

56

21.810,03

723,41

22.533,44

Active nefinanciare

71

12.985,22

300,00

13.285,22

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

10.648,55

-6.517,05

4.131,50

Finanțare- proiecte POR

56

8.458,55

-4.517,05

3.941,50

Cheltuieli de capital - din care:

70

2.190,00

-2.000,00

190,00

Active nefinanciare

2.180,00

-2.000,00

180,00

Active nefinanciare crese

10,00

10,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

35.413,73

-505,00

34.908,73

Finanțare- proiecte POR

56

0,00

0,00

Active nefinanciare - din care:

71

35.413,73

-505,00

34.908,73

active nefînanciare

34.213,73

-505,00

33.708,73

active nefînanciare SGU

1.200,00

1.200,00

l A *DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 245/26.07.2013

Influente

Ar wugâar^. 4 Xxonform

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

4.860,00

2.000,00

^6^

Active nefînanciare total din care:

71

4.860,00

2.000,00

6.860,00

TRANSPORTURI

8402

78.174,37

5.998,64

84.173,01

Finanțare- proiecte POR

56

60.321,84

3.793,64

64.115,48

Cheltuieli de capital - din care:

70

17.852,53

2.205,00

20.057,53

Active nefînanciare

71

17.732,53

2.205,00

19.937,53

Active financiare

72

120,00

120,00MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Direcția Generala a Finanțelor Publice PrahovaStr. Aurel Vlaicu rfr^22 Ploiești - Județul Prafiovâr-


Tel. -.0244/407710

Fax: 0244/513610

Către

: Municipiul Ploiești

In atentia

: Domnului Primar Iulian Badescu

Referitor

: Rectificare buget local prin aplicarea prevederilor Deciziei Directorului Executiv al D.G.F.P. Prahova nr. 382/01.08.2013

Data

: 01.08.2013

De la

: Director Executiv

Domnul Daniel Cristian Petre

Nr. înregistrare

: 28137

Alăturat va transmitem “Fisa cu Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2013 - nr. de înregistrare 28137/01.08.2013” care cuprinde sumele si cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat repartizate pe trimestre, modificate conform Deciziei Directorului Executiv al D.G.F.P. Prahova nr. 382/01.08.2013 (publicata pe site-ul Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova) .

Va rugam sa procedați de urgenta la modificarea bugetului local in conformitate cu prevederile art. 82 din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare, prin care primarul Unitatii Administrativ Teritoriale emite Dispoziție, după care aceasta va fi supusa aprobării in prima ședința a Consiliului Locai, urmând sa transmiteți cate un exemplar la Direcția Generala a Finanțelor Publice Prahova - Serviciul Sinteza si Asistenta Elaborării si Execuției Bugetelor si la Trezoreria locala de care aparțineți.


Elaborat: Ion Chircu - Serviciul Sinteza si Asistenta Elaborării si Execuției Bugetelor Locale/Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova/adresa transmitere fisa buget pentru aplicare Decizie 382 / Pagina 1 din 1

DIRECȚIA GENERALA A FINANȚELOR PUBLICE PRAHOVA ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA Nr. 28137/01.03.2013


Anexa


FISA CU INDICATORI PENTRU BUGETUL LOCAL

ALOCAȚI DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2013

CF. DECIZIA DIRECTORULUI EXECUTIV AL D.G.F.P. PRAHOVA Nr. 382 / 01.08.2013 PENTRU PRIMĂRIA PLOIEȘTI                                        502

mii lei

l - Buget inițial      : cf. Legea bugetului de stat nr. 5/21.02.2013,Scrisoarea M.F.P. nr.350600/21.03.2013, Decizia Directorului Executiv nr. 119/21.03.2013, Hotarare Consiliul Județean nr.36/15.03.2013


II - Rectificări: Decizie 160/11,04,2013. 135/22,04,2013, 189/24,04,2013, 288/31,05,2013,376/29.07,2013, 382/01,08,2013 Hi - Buget rectificat

Nr. cri.

INDICA TOR

PREVEDERI

din care:

Denumire

Cod

an 2013

trim. /

trim. 11

trim. III

trim. IV

1

Cote defalcate din impozitul pe venit

TOTAL

04.02.01

1

156.636,00

39.365,00

38.881,00

38.881,00

39.509,00

II

0,00

III

156.636,00

39.365,00

38.881,00

38.881,00

39.509,00

2

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea Bugetelor Locale.

TOTAL, din care:

 • - 80% Decizie Director Executiv D. G.F.P. Prahova

 • - 20% Hotarare Consiliul Județean Prahova

04.02.04

/*

425,00

79,00

110,00

110,00

126,00

II

0,00

III*

425,00

79,00

110,00

110,00

126,00

425,00

79,00

110,00

110,00

126,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Sume defalcate din T.V.A. pt. finanțarea cheltuielilor descentralizate ta nivelul județelor

TOTAL

11.02.01

1

0,00

II

0,00

III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Sume defalcate din T.V.A. ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municip,, prin Decizie Dir. Executiv D.G.F.P. Prahova, TOTAL, d.c.:

11.02.02

1

119.591,00

27.781,00

30.012,00

27.514,00

34.284,00

1!

1.300,00

-321,00

1.621,00

III

120.891,00

27.781,00

30.012,00

27.193,00

35.905,00

chelt salariile si contrib af, ale instit. invat. preuniv. de stat

88.774,00

20.392,00

22.051,00

20.194,00

26.137,00

cheltcfart 104 al. 2, lit. b)-e) din Legea EdNatnr. 1/2011

13.783,00

3.203,00

3.462,00

3.166,00

3.952,00

hotarari judecat pt plata salarii instit inv preuniv de stat

5.139,00

1.118,00

1.200,00

1.106,00

1.715,00

drepturi asist pers cu handicap grav sau indemniz lunare

12.088,00

2.810,00

3.027,00

2.469,00

3.782,00

alte chelt. cf. art.5 aii. (3),Legea 5/21.02.2013

1.107,00

258.00

272,00

258,00

319,00

5

Sume defalcate din T.V.A. pentru drumurile județene si comunale

prin Hotarare Consiliul Județean Prahova

11.02.05

1

0,00

li

0,00

UI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale

TOTAL, din care:

 • - 80% Decizie Director Executiv D.G.F.P. Prahova

 • - 20% Hotarare Consiliul Județean Prahova

11.02.06

/*

1.153,00

1.060,00

38,00

38,00

17,00

II

0,00

III*

1.153,00

1.060,00

38,00

38,00

17,00

153,00

60,00

38,00

38,00

17,00

1.000,00

1.000,00

7

Sume defalcate din T. V.A. pt finanțarea programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural prin Hotarare a Guvernului României

11.02.07

1

0,00

II

0,00

_

III

0,00

0,00

0,00

0,00inicari aferente resursl


tocate, acestea urmând sa intocmeasca bugete proprii de venituri si cheltuieli.


CONSILIER


MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Direcția Generala a Finanțelor Publice Prahova: Municipiul/Orasul/Comuna


: Domnului/Doamnei Primar


Referitor ;a ’ Str. Aurel V igujnrjgl Ploiești - Județul Prahova Tel.-.0244/407710 Fax: 0244/513610


municipiul ploiești

ÎNREGISTRARE


lLMS.2^

';~î

I


: Rectificare buget local prin aplicarea prevederilor Deciziei Directorului Executiv al D.G.F.P. Prahova nr. 376/29.07.2013


Data


: 29.07.2013

De la


: Director Executiv

Domnul Daniel Cristian Petre

Nr. înregistrare

: 27731


Urmare solicitării dumneavoastră de modificare a trimestrialitatii Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor cu salariile si contribuțiile aferente si plata drepturilor salariale conform Hotarari Judecătorești definitive ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat, va transmitem “Fisa cu Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anu) 2013 - nr. de înregistrare 27731/29.07.2013:” care cuprinde sumele si cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat repartizate pe trimestre, modificate conform Deciziei Directorului Executiv al D.G.F.P. Prahova nr. 376/29.07.2013 (publicata pe site-ul Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova).

Va rugam sa procedați de urgenta la modificarea bugetului local in conformitate cu prevederile art. 82 din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare, prin care primarul Unitatii Administrativ Teritoriale emite Dispoziție, după care - aceasta va fi supusa aprobării in prima ședința a Consiliului Local, urmând sa transmiteți cate un exemplar la Direcția Generala a Finanțelor Publice Prahova - Serviciul Sinteza si Asistenta Elaborării si Execuției Bugetelor si la Trezoreria locala de care aparțineți.

Elaborat: Ion Chircu - Serviciul Sinteza si Asistenta Elaborării si Execuției Bugetelor Locale/Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova/adresa transmitere fisa buget pentru aplicare Decizie 376 / Pagina 1 din 1

DIRECȚIA GENERALA A FINANȚELOR PUBLICE PRAHOVA ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA

I

Nr. 27731/29.07.2013


Anexa


FISA CU INDICATORI PENTRU BUGETUL LOCAL

ALOCAȚI DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2013

CF. DECIZIA DIRECTORULUI EXECUTIV AL D.G.F.P. PRAHOVA Nr. 376/29.07.2013

PENTRU PRIMĂRIA PLOIEȘTI

i

1 - Buget initiat      : ci. Legea bugetului de stat nr. S/2l,02,2013,Scrisoarea M.F.P. nr.350600/21.03.2013, Decizia Directorului Executiv nr. 119/21.03.2013,Hotarare Consiliul Județean nr.36/16.03.2013

il - Rectificări: Decizie 160/11,04,2013, 185/22,04,2013, 189/24,04,2013, 288/31,05,2013. 376/29,07,2013

IU - Buget rectificat

502

mii lei

Nr. crt.

I           1 N D 1 C A T 0 R

PREVEDERI

din care:

1       Denumire

Cod

an 2013

Mm. 1

Mm. II

trim. III

Mm. IV

1

Cote defalcate din impozitul pe venit

i        TOTAL

04.02.01

1

156.636,00

39.365,00

38.881,00

38.881,00

39.509,00

II

0,00

III

156.636,00

39.365,00

38.881,00

38.881,00

39.509,00

2

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea Bugetelor Locale.

TOTAL, din care:

 • - 80% Decizie Director Executiv D.G.F.P. Prahova

 • - 20% Hotarare Consiliul Județean Prahova

04.02.04

1*

425.00

79,00

110,00

110,00

126,00

II

0,00

IIP

425,00

79,00

110,00

110,00

126,00

425,00

79,00

110,00

110,00

126,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Sume defalcate din T. V.A. pt. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

!        TOTAL

11.02.01

1

0,00

II

0,00

III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Sume defalcate din T.V.A. ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municip., prin Decizie bir. Executiv D.G.F.P. Prahova, TOTAL, d.c.:

11.02.02

1

119.591,00

27.781,00

30.012,00

27.514,00

34.284,00

II

1.300,00

1.300,00

III

120.891,00

27.781,00

30.012,00

27.514,00

35.584,00

chelt salariile'.si contrib af, ale instit. invat. preuniv. de stat

88.774,00

20.392,00

22.051,00

20.194,00

26.137,00

chelt cf art 104 ai. 2, Ut. b)~e) din Legea Ed Nat nr. 1/2011

13.783,00

3.203,00

3.462,00

3.166,00

3.952,00

hotărâri judecat pt plata salarii instit inv preuniv de stat

5.139,00

1.118,00

1.200,00

1.106,00

1.715,00

drepturi asist pers cu handicap grav sau indemniz lunare

12.088,00

2.810,00

3.027,00

2.790,00

3.461,00

alte chelt. cf. art.5 aii. (3),Legea 5/21.02.2013

1.107,00

258,00

272,00

258,00

319,00

s

Sume defalcate din T.V.A. pentru drumurile județene si comunale prin Hotarare\Consiliui Județean Prahova

11.02.05

1

0,00

II

0,00

Iii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale

TOT A L, din care:

 • - 80% Decizie Director Executiv D.G.F.P. Prahova

 • - 20% Hotărâre Consiliul Județean Prahova

11.02.06

/*

1.153,00

1.060,00

38,00

38,00

17,00

II

0,00

IIP

1.153,00

1.060,00

38,00

38,00

17,00

153,00

60,00

38,00

38,00

17,00

1.000,00

1.000,00

7

Sume defalcate din T.V.A. pt finanțarea programului de dezvoltare, a infrastructurii din spațiu! rural prin Hotarare a Guvernului României            ~~~-• -’-Z

11.02.07

1

0,00

1/

II

0,00

III

0,00

0,00

0,00

0,00

//^' /0.00


I

Pentru instituțiile subordonate se vor ^Gpjcomun/car^
lor alocate, acestea urmând sa întocmească bugete proprii de venituri si cheltuieli.


SEFS.S.A.EJL

^-'IdrFChirdu/DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


Municipiului Ploiești aloca fonduri in vederea intretinerii si funcționarii in bune condiții a clădirilor in care funcționează unitățile de invatamant.

In calitate de ordonatori terțiari de credite, unitățile de invatamant beneficiază de alocații de la bugetul local pentru administrarea eficienta a bunurilor pe care le au in administrare. In acest sens, prin adresa nr.716/07.08.2013 Școala Gimnaziala „Radu Stanian” solicita alocarea sumei de 20.000 lei necesara achiziționării de materiale pentru racordarea sălii de educație fizica la sistemul de termoficare al municipiului.

Prin adresa nr. 1827/23.07.2013 Școala Gimnaziala „Grigore Moisil” solicita alocarea sumei de 25.000 lei necesara achiziționării de materiale pentru refacerea imprejmuirii incintei scolii.

Prin adresa nr.298/08.08.2013 Centrul bugetar “Crese” solicita alocarea sumei de 30.000 lei necesar achiziționării de mobilier specific activitatii anteprescolare.

In conformitate cu Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, propunem alocarea creditelor bugetare menționate mai sus, in bugetele unităților de invatamant si respectiv creselor.


Director executiv adjunct, Crăciun Madalina

ȘCOALA GIMNAZIALA„RADU STANIAN”,


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR.BOBALNA NR.76

Telefon/fax : 0244525865

Nr. 716/07.08.2013

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII.

Având in vedere ca in cadrul proiectului de racordare a scolii noastre la sistemul centralizat de termoficare a Municipiului Ploiești, nu este prevăzută execuția instalației de încălzire si la sala de sport, va rugam a aproba suplimentarea bugetului la Titlul II „bunuri si servicii” cu suma de aproximativ 20.000 lei, necesarea executării lucrării.


ADM.FINANCIAR,

PANA1TESCU STELIANA


FROM :ȘCOALA GRIGORE MOISIL
Către

PRIMĂIUAMlMCIPIlILlIIPLOiEȘTI DIRECȚIATEHNIC- INVESTIȚII

In atențiadoamnei Directâr Executiv Adjunct - țc. Mădalina Crăciun

Avâiidînyedere necesitatea efectuării în regimde urgența a împrejmuirii perimettulni șeolar (gardului) ai Școlii Gimnaziale „Grigore MoisiC MunicipiulPloieștivă rugam să ne aprobați achiziționarea următoarelor materiale:

 • - panouribordurate 34,4 x 2000 x250Q=128buc;

 • - ț^^.^taț^țajEa. 50 x3O x 2jffî ml 77 buc; șurub £aj>Ț,(3 '^uc/$tăfe).^= 255 buc; piuliță specială (3 buc/stâlpj- 255 buc;

* beton B 150.0-31 = 2Î5 buc;

■■* electrozi supertit Fin 2,5 = 18 leg;

 • - capac PVC ~255buc;


CENTRUL CRESA PLOIEȘTI

STR.G-RAL EREMIA GRIGORESCU,NR.l 1 NR..                                  .


CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Prin prezenta va rugam sa aprobați suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013, la titlul II ‘"Bunuri si servicii”,art. 20.05.30 cu suma de 30,00 mii lei, in vederea achiziționării de mobilier,necesar Centrului Cresa Ploiești, infiintat la data de 01.06.2013.% CENTRUL

> CREȘĂ <

5 PLOIEȘTI


ADMINISTRATOR FINANCIAR, Dinca CristinaPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE

Compartimentul Organizare EvenimenteNOTĂ DE FUNDAMENTARE

A

In perioada 31 august - 1 septembrie 2013, Primăria Municipiului Ploiești, în colaborare cu Mix Music București va organiza evenimentul muzical Mix Music EVO2013.

Pentru derularea în bune condiții a acțiunii, vă rugăm să aprobați rectificarea bugetului cu suma de 75.000 lei pentru “Activități în perioada verii”.

Precizăm că banii vor fi luați după cum urmează:

 • - “Sărbătorile de lamă” - 45.000 lei,

 • - “Semicentenarul compozitorului Paul Constantinescu” - 15.000 lei,

 • - “Consiliul Local al Copiilor și Tinerilor Ploiești” - 15.000 lei.

Pentru evenimentele sus menționate, estimăm obținerea de sponsorizări, în vederea desfășurării acestora conform calendarului.

A

In acest sens, anexăm bugetul pe 2013 rectificat.

Cu mulțumiri,


MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Vizat,

Iulian BădescuDIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE

Compartimentul Organizare Evenimente

TOTAL COMPARTIMENT : 1.000.000 lei

Cont 67.02

BUGET PE ANUL 2013

Rectificat conform HCL_______/13.08.2013

NR. CRT.

DENUMIRE EVENIMENT

DATA

(PERIOADA)

PREVEDERE CF. HCL 142/ 8.04.2013

JUSTIFICARE

INFLU ENTE +/-

PREVEDERE

CONFORM RECTI FICARE

1

Trim I

Ziua naționala a culturii

15 ianuarie

2.000 lei

Bugetul reprezintă cost masa invitați la manifestarea dedicate     zilei     culturii

(academicieni,     persoane

oficiale).

2.000 lei

2

TrimI

Olimpiada naționala a firmelor de exercițiu, ediția a IV-a

14 - 17 martie

5.000 lei

Concurs național la care vor participa liceele si colegiile de profil economic din tara. Banii alocați vor asigura premiile oferite de Primăria Ploiești

5.000 lei

3

Trim I

Lebădă de cristal

23 martie

2.500 lei

Concurs regional de dans clasic si contemporan, adresat copiilor. Banii alocați vor asigura premiile oferite de Primăria Ploiești

2.500 lei

' ■ ■


Trim I


Festivalul

Internațional de Poezie "Nichita Stănescu”, ed. a-XXV-aOlimpiada Naționala de psihologie si pedagogie


Concurs inter-regional"Științe și tehnologii", ediția a III-a Parteneriat cu Colegiul Tehnic “Elie Radu" Eurodans


25 - 28 aprilie

(septembrie)Manifestare complexă, cu caracter literar-artistic, prilejuita de implinirea a 80 de ani de la nașterea lui Nichita Stănescu.

 • - Premii concurs național liceal “Lecții cu Nichita"

 • - Premiile Festivalului (Marele Premiu pentru Poezie si Premiul pentru Opera Omnia)

 • - Bursa Nichita Stănescu

 • - Medalie omagiala

 • - Prestație artistica spectacol (Ion Caramitru si alti artiști)

 • - Cheltuieli neprevăzute

Concurs național, sub egida Ministerului Educației Educației, in parteneriat cu Primăria Ploiești. Banii alocați vor asigura premiile oferite câștigătorilor fazei naționale, de către Primăria Ploiești________________________

Premii oferite câștigătorilor.


Festival - concurs internațional de arta coregrafica. Banii alocați vor asigura premiile oferite rasîticratnrîlnr fa^pi natînnalp.de către Primăria Ploiești

8

Trim

II

Saptamana de Excelenta pentru Elevi, ediția a XlI-a

Prima jumătate a lunii mai

35.000 lei

Premierea tinerilor, câștigători ai olimpiadelor la nivel național, organizate sub egida Ministerului Educației, precum si a altor concursuri

+ 8.100 lei

43.100 lei

9

Trim

III

Parteneriat multilateral Comenius - Shape (Ministerul Educației Naționale, Primăria Ploiești, Școala « Mihai Eminescu »)

20 - 26 mai

10.500 lei

Bugetul reprezintă asigurarea transportului Ia obictivele turistice menționate in proiect, pentru cei 50 de elevi si 40 cadre didactice din Romania si tarile partenere.

10.500 lei

10

Trim

II

Zilele Orașului Ploiești

Mai - iunie

296.000 lei

Bugetul reprezintă:

 • -  Cazare și masa oaspeți

 • -  Concerte      muzică

populară, teatru de revistă,

 • -  Spectacole artificii

 • -  Concursuri (premii în bani și obiecte) etc.

 • -  Cheltuieli neprevăzute

+16.000 lei

312.000 lei

11

Trim

II

Copilăria inunda batranul bulevard

1 iunie

10.000 lei

Bugetul reprezintă: confecționare tricouri, stegulete, baloane, dulciuri oferite celor aproximativ 300 copii participanti

ioăț),o.&i<f-;;

12

Trim II

Parteneriat in proiectul internațional

Prima jumătate

10.000 lei

Banii vor asigura: cazare, masa cadre didactice

10.000 lei

Colegiul Economic Virgil Madgearu -Wordle Hight School

Manchester Marea Britanie

a lunii iunie

participante si transport si masa elevi obiective turistice Valea Prahovei si Valea Teleajenului

13

Trim II

Festivalul național al teatrelor de revista pentru copii, ediția a XVI-a

14 -17 iunie

5.000 lei

Concurs al formațiilor de teatru de revista din Romania.

Bugetul reprezintă premiile acordate de către Primăria Ploiești participantilor.

5.000 lei

14

Trim III

Activitati in perioada verii

15.06-05.09

100.000 lei

Spectacole organizate la scenele din oraș, jocuri gonflabile, acțiuni neprevăzute.

+75.000 lei

175.000 lei

15

Trim II-31.50 0 Trim IV-3.500

Saloanele de primavara/ toamna ale filialei Uniunii Artiștilor Plastici

Lunile aprilie si noiembrie

35.000 lei

Banii reprezintă premierea celei mai bune lucrări a unui artist plastic, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania. Lucrarea premiata este donata de către acesta, Primăriei. Achiziționare tablouri realizate de membrii UAP.

35.000 lei

16

Trim IV

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

1 Octombrie

62.000 Lei

Bugetul reprezintă:

 • - Spectacol organizat la Casa de Cultură a Sindicatelor

 • - Masă festivă pentru aprox.

500 persoane

 • - Premii

 • - Cadouri

 • - Alte acțiuni neprevăzute

62.000 lei

7^ A

17

Trim IV

Ziua Internaționala a Profesorului

r _ t-> J____

5 octombrie

7.000 lei

Premiere profesorii care au pregătit olimpicii la nivel ci in torn-rbi nml

7.000 lei
Desemnarea Elevului si Profesorului Anului, premierea acestora.

18

Trim

IV

Cine suntem? Rromii

6 decembrie

3.000 lei

Bugetul reprezintă achiziționarea de cadouri pentru copiii rromi, participant! la manifestarea interetnica.

3.000 lei

19

Trim IV

Sărbătorile de Iarnă

01-31 Decembrie

250.000 lei

Bugetul reprezintă: -Concerte    susținute în

perioada 1 Decembrie -31      Decembrie și de

Revelion

 • - Cadouri pentru colindători și pentru Case de Copii

 • - Amenajare parc distracții pentru copii

 • - Amenajare Casuta lui Mos Crăciun

 • - Alte acțiuni neprevăzute

-45.000 lei

205.000 lei

20

Trim IV

Semicentenar compozitor Paul Constantinescu

20 decembrie

15.000 lei

Comemorarea semicentenarului mortii lui Paul Constantinescu Premiere câștigători concursul național de interpretare a Muzicii Clasice "Paul Constantinescu", ediția a XVII-a

Alte activitati care sa marcheze 50 de ani de la moartea compozitorului (medalii omagiale, editare cârti)

-15.000 lei

0 lei

fT>7'

21

Trim IV

«Icoana din sufletul copilului...»

17-21 decembrie

2.000 Iei

22

Trim III

Consiliul Local al

Copiilor si Tinerilor Ploiești

Pe tot parcursul anului

15.000 lei

23

Trim IV

Acțiuni cu caracter social

Pe parcursul anului

5.000 lei

24

Trim I-

 • 1.500 Trim II-12.000

Trim

III-

 • 11.500

Activități sportive

Pe parcursul anului

25.000 lei

25

Trim III

Club AES (Asociația de Educație Sociala) debate

Neprecizate, inca

10.000 lei

Premii pentru elevii - expozanți (Liceul de Arta “Carmen Sylva")

2.000 lei

Costuri parțiale proiecte, asigurare transport, cazare, masa, taxa participare la regionale si naționala Mașter Forum.Organizare alegeri mandat nou.

-15.000 lei

0 lei

Bugetul      este      destinat

achiziționării de produse ce urmează    a    fi    oferite

pensionarilor și altor persoane cu venituri scăzute, cu ocazia sărbătorilor religioase (Paste , Crăciun, etc)

Alte acțiuni cu caracter social

5.000 lei

Gale de premiere (premii în bani și obiecte, etc)

25.000

lei

Bugetul alocat reprezintă organizare si premii pentru :

 • - Fiat debate! - competiție internaționala dezbateri

 • - Idea Youth Forum - competiție internaționala de dezbateri

 • - Camnionatul National de


dezbateri

26

Trim IV

Club ARGO - debate

Neprecizat, inca

10.000 lei

International Debate

Tournement European Schools Debating

Bugetul reprezintă taxa participare debateri si trainer competiții internaționale

10.000 lei

27

Trim III

Transport

Neprecizat, inca

9.000 lei

Transport către Regia Publica Locala a Pădurilor Kronstadt RA, din Brașov, conform sentinței judecătorești

9.000 lei

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

ANEXA NR.2


VIZAT, PRIMAR, Iulian BADESCU


LISTA obiectivelor de investiții pe anul 2013 RECTIFICARE 4


mii lei

Nr* crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIT!!

Valoare total* conform SF

finanțate din:

Influente buget local

Influente M buget stat

BUGET RECTIFICAT 4

Observații

TOTAL BUGET

INIȚIAL 2013

de la bugetul local

transfer bug. stat

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

<<;6404(i<<

Cap. 51.02-71

AUTORITATE PUBLICE

:<<:156^6<:<

din care:

c

Alt.» i’fîdtufeÎ! de investiții

fl.W

156.86

156.86

tl.00

OM

0M

156.86

1

Datări Informatica

0.00

156,86

156.86

0.00

0.00

0.00

156.86

Cap.65.02-71

INVATAMANT

TOTAL

83.929,00

5326.81

5.326.81

0,00

106.00

0.00

5.432,81

A

Lucruri in continuare

36.813.00

2.392.81

2392.81

0.00

0.00

0.00

2.392.81

3

înlocuire tamplarie, refacere fațade, terenuri

36.813.00

2392.81

2.392.81

0.00

0.00

0.00

2392.81

B

Lucruri noi

47.116.00

2.793.00

2.793.00

0.00

0.00

0.00

2.793.00

1

Proiectare si execuție - Modernizare terenuri de sport la unitățile de invatamant

3.953.00

1.000.00

1.000.00

0.00

0.00

0.00

1.000.00

2

Instalație interioara de incalzîre-Scoala nr.l "Radu Stanian"

110.00

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

60.00

3

înlocuire tamplarie C.N. - "I.L.Caragiale"

4.016.00

500.00

500.00

0,00

0.00

0.00

500.00

4

Sala de Sport C.E. -’Virgil Madgearu"

11.000.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

500.00

5

Imbunatatirea infrastructurii tehnice pentru proiecte de monitorizare video a instituțiilor de invatamant preuniversitar (Proiectare+Executie)

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Sala de concerte Liceul de Arta "Carmen Sylva"

22.100.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

7

Construire - Grădiniță Aleea Strunga

1.412.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

8

Construire - Grădiniță Bdul Petrolului

3.540.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

9

Centrala termica - Grădiniță nr.7

80.00

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

55.00

10

Instalație interioara de încălzire - Școala Ienachita Văcărescu

417.00

329.00

329.00

0.00

0.00

0.00

329.00

11

Centrala termica - Școala Florin Comisei

250.00

198.00

198.00

0,00

0.00

0.00

198.00

12

Centrala termica - Grădiniță nr.38

153.00

121.00

121.00

0,00

0.00

0.00

121.00

C

Alte cheltuieli de investiții

0.09

141.00

141.00

0.00

106.00

0.00

247.68

1

RTE Sala de sport Școala nr.28 "Nicolae Balcescu"

0.00

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

30.00

_

2

Proiectare - reabilitare corp anexa Colegiul National "Mihai Viteazul"

0.00

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

> o

3

SF WIFI Internet management

0.00

85.00

85.00

0,00

0.00

0.00

4

Dotări

0.00

106.00

v:x.>hV‘

SANATATE

Vi

:-::i;B7Șc7â:>:

y.w&.-y

din care;

| /

B

Lucrări noi

5.609.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

/

TrimI


Trim II


Trim III


Trim IV


61.000 lei


427.000 lei


202.000 lei


309.000 lei


>

Nn rfrt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente (V-) buget loca!

Influente (+/-) buget stal

BUGET RECTIFICAT 4

Observații

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul

local

transfer bug. stat

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

1

Consolidare si refunclionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

5,609,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

2

Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune, clădire Piața Eroilor, nr.lA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C

Alte efeeltmeP. de. investirii

■uu

7?#

1

PUD, DALI-Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune, clădire Piața Eroilor, nr.lA

0,00

90,00

90,00

0,00

0,00

0,00

90,00

2

Dotare cu echipamente medicale Spitalul Municipal Ploiești

0,00

489,73

489,73

0,00

0,00

0,00

489,73

3

SF-Modemizare Spitalul Municipal Ploiești (Shuller)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cap.67.02-71

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

<Â<<1^285i22<:<<

din care:

A

Lucrări in continuare

82.663,53

10.815,22

10.815,22

0,00

0,00

0,00

10.815,22

1

Refacere stadion Ilie Oana Ploiești

74.570,63

10.710,72

10.710,72

0,00

0,00

0,00

10.710,72

2

Consolidare si extindere sala de concerte inclusiv balcon Filarmonica Paul Constant ine seu Ploiești

8.039,90

51,50

51,50

0,00

0,00

0,00

51,50

3

Pavilioane de vara (Proiectare+Executie)

53,00

53,00

53,00

0,00

0,00

0,00

53,00

B

Lucrări noi

5.430,32

90,00

90,00

0,00

300,00

0,00

390,00

1

Amenajare, dotare, pavilioane Parc Nichita Stanescu (Proiectare+Execuție)

89,54

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

2

Dotări locuri de joaca

3.500,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

3

Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.Independentei Nr.14

1.840,78

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

300,00

t:

Al A -.'bdlidi-ti de investiții

ZOLAtAf

1

SF-Reabilitare clădire + spatii adiacente stadion ilie Oana Ploiești

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

2

SF-Relocare Muzeul Petrolului

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

3

Dotări Sala Sporturilor (Olimpia)

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

Cap.68.07.71

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

<:<: 2.180,00 <:<

;<<2j8o;i)â;:::

;->v,oo-.±

din care:

A

Lucrări in continuare

8.684,39

2.000,00

2.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

1

Reabilitarea/modemizarea si echiparea specifica a Centrului de Primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiești

8.684,39

2.000,00

2.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

B

Lucrări noi

0,00

180,00

180,00

0,00

0,00

0,00

180,00

1

Racord termic, instalații termice si sanitare - Centrul de primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiești

0,00

180,00

180,00

0,00

0,00

0,00

180,00

Cap. 70.02-71

LOCUINȚE, SERVICn SI DEZVOLTARE PUBLICA

::<::w;334;iș::->

<;:;34-213;ȚÎ<<:

:<*i?73;63<;

■>>^505^qy.<

din care

_

\

A

Lucrări in continuare

88,546,51

30.792,74

30.152,64

640,10

-305,00

0,00

30.487,74^^

A - ? /

1

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9Mai Ploiești

14.404,13

246,00

50,00

196,00

0,00

0,00

246,00(k^j

2

RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății

3.736,85

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

5o-°° y

<-77 .-7b 1 ,

3

Reabilitare termica blocuri zona Ploiești NORD, Lotl+Lot2

14.463,00

7.185,50

7.185,50

0,00

0,00

0,00

7.185,50p

l«r.

cri.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din;

Influente (+/J buget local

Influente (+/-) buget stat

BUGET RECTIFICAT 4

Observații

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul

local

transfer bug. stat

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

Lot 1 -Contract nr.24008/29.12.2011

4.570,50

4.570,50

0,00

4.570,50

Lot 2 -Contract nr.24007/29.12 2011

2.615,00

2.615,00

0,00

2.615,00

Servicii dirigentie șantier

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Reabilitare termica blocuri zona Malu Roșu

18.196,05

8.103,64

8.103,64

0,00

0,00

0,00

8.103,64

Lot 1 -Contract nr.23999/29.12.2011

2.458,94

2.458,94

2.458,94

Lot 2 -Contract nr.24000/29.12.2011

4.079,33

4.079,33

4.079,33

Lot 3 -Contract nr.24003/29.12.2011

1,56537

1.565,37

1.565,37

. Servicii dirigentîe șantier

0,01)

0,00

0,00

0,00

5

Reabilitare termica blocuri zona Vest 1

25.356,44

9.852,12

9,852,12

0,00

0,00

0,00

9.852,12

Lot 1 -Contract nr.24005/29.12.2011

3.945,22

3.945,22

3.945,22

Lot 2 -Contract nr.24006/29.12.2011

4.549,40

4.549,40

4.549,40

Lot 3 -Contract nr.24004/29.12.2011

1.233,50

1.233,50

1.233,50

Servicii dirigentie șantier

124,00

124,00

124,00

6

Reabilitare termica blocuri zona Vest 2

12.040,04

4.973,91

4.529,81

444,10

0,00

0,00

4.973,91

Lot 1 -Contract nr.24002/29.12.2011

2.674,13

2.230,03

444,10

0,00

0,00

2.674,13

Lot 2-Contract nr.24001/29.12.2011

2.299,78

2.299,78

2.299,78

Servicii dirigentie șantier

0,00

0,00

0,00

TOTAL REABILITARE BLOCURI - 36.115, J 7 mii lei

30.115,17

30.115,17

7

RTE Cămin batrani strada Cosminele

350,00

350,00

350,00

0,00

-305,00

0,00

45,00

8

Alimentare cu energie termica din sistem centralizat bloc CFR Vest, Str. Domnisosri, nr. 101, Ploiești

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

9

Deviere rețea apa str.Libertatii nr.l

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

10

Extindere a branșamentelor de apa in cartierul Ghe.Doja, Rafov, Gageni, Bereasca(RASP)

0,00

15,57

15,57

0,00

0,00

0,00

15,57

B

Lucrări noi

89.059,39

816,78

816,78

0,00

-300,00

0,00

516,78

1

Reabîlitare/Modemizarea hipodromului din Ploiesti-Centru Hipic si de Agrement.

88.959,39

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00

2

Extindere rețea gaze si iluminat public Cartier Tineretului

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

3

Branșamente apa municipiul Ploiești Cart.Ruduluî, Eriolor, M.Bravu, Transilvaniei, A.Mureseanu RASP(dividende Apa Nova)

0,00

64,78

64,78

0,00

0,00

0,00

64,78

4

Sistematizare verticala, Iluminat public, rețea gaze, Cartier locuințe str. Gageni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Extindere rețea gaze naturale Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

6

Amenajarea centrului municipal de colectare a deșeurilor de echipamente electrice si electronice Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Alimentare cu energie electrica locuințe ale Municipiului Ploiești Colonia Teleajen

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

8

Modernizare instalații electrice imobile PMP

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

9

Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.Independentei Nr.14

1.840,78

300,00

300,00

0,00

-300,00

0,00

o,oo

<.

.Ukj vLekde riussririi

i

t jjîî.yo

------—X.

1

SF -Amenajare adapost pentru câinii comunitari

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,(io '-X .

-----#——-—

2

SF Locuințe sociale Str. Lucemei (cartier Bereasca)

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00:: -Q

3

SF, PT, DE Rețele tehnico edilitare str. Cosminele (ANL)

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00: \;

7- ■.--X / ] S,.

4

Expertize tehnice la imobile din patrimoniu mun. Ploiești

0,00

95,00

95,00

0,00

0,00

0,00

95,()lh •

5

Documentarii tehnice pentru consolidări, modernizări si reabilitări termice ptr clădirile din patrimoniu mun. Ploiești

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

V' "O

5,00

&

>

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente (+'-) buget local

Influente (+/-) buget stat

BUGET RECTIFICAT 4

Observații

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul local

transfer bug. stat

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

6

Documentație tehnica pentru execuție lucrări de creștere a performantei energetice a blocurilor.

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

7

SF,PT,DE -Parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice(Teieajen)

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

8

Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentate interioara - (actualizare PT si alimentare cu apa si canalizare)

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

9

Amenajare imobil str. Independentei nr.2l (Actualizare PT)

31.660,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

SF+PT+DE -Sistematizare verticala, Iluminat public Cartier locuințe str. Gageni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

SF,PT,DE Iluminat public Cartier Tineretului

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

12

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri cartier Bereasca- Actualizare PT

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

13

PUZ Cartier Gageni

68,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

PUZ Cartier ANL Str. Cosminele

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

15

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, regulamentul local de urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si plan de amenajare a teritoriului metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

315,00

315,00

0,00

0,00

0,00

315,00

16

Actualizarea regulamentului privind construirea si amplasarea suporturilor pentru firme si reclame pe raza municipiului Ploiești

0,00

13,00

13,00

0,00

0,00

0,00

13,00

17

Actualizarea regulamentului plivind amplasarea si funcționarea spatiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al municipiului Ploiești

0,00

22,00

22,00

0,00

0,00

0,00

22,00

18

Reabilitare iluminat public

0,00

55,21

55,21

0,00

0,00

0,00

55,21

19

PUZ Locuințe sociale strada Lucemei (Cartier Bereasca)

0,00

29,00

29,00

0,00

0,00

0,00

29,00

20

SF Toalete publice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

SF PT DE Amenajare esplanada Parc Dendrologic (Zona Statuia Mi hai Viteazul)

0,00

35,00

35,00

0,00

0,00

0,00

35,00

22

Achiziție Imobile (Str. Independentei, nr.8)

0,00

1.125,00

1,125,00

0,00

0,00

0,00

1.125,00

23

SF+PT+DE Extindere rețea electrica Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

24

Expertizare tehnica a lucrărilor de reabilitare termica din municipiul Ploiești si a proiectelor tehnice faza PT, DE.

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

100,00

Cap.74.02-71

PROTECȚIA MEDIULUI

: :

:>><4;86w<<<

>y4l8f>0,00.<<

:2.<ÎWO::'

din care

A

Lucrări in continuare

23.817,18

3.625,00

3.625,00

0,00

2.000,00

0,00

5.625,00

1

Modernizare si reabilitare străzi,inclusiv canalizare si racorduri canalizare. Cartier Bereasca (zona Nord+zona Sud)+bransamente electrice statii pompare

20.904,00

1.190,00

1,190,00

0,00

2.000,00

0,00

3.190,00

2

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri Cartier Gageni (Str.Podetului)

2.913,18

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

3

Modernizare sistem de colectare si epurare a apelor uzate in mun. Ploiești

0,00

2.385,00

2,385,00

0,00

0,00

0,00

2.385,00

B

Lucrări noi

1.215,00

1.215,00

1.215,00

0,00

0,00

0,00

1.215,00

‘'Xx%        \

1

Harta strategica de zgomot

245,00

245,00

245,00

0,00

0,00

0,00

245,00//cr^

2

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri str.Tunari (proiectare+executie)

400,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

400,00|j;'’j

3

Extindere canalizare str.Spicului (proiectare+executie)

270,00

270,00

270,00

0,00

0,00

0,00

270,00

4

Extindere canalizare str. Țesătorii or (proiectare+executie)

270,00

270,00

270,00

0,00

0,00

0,00

270,00 Vi’’

5

Extindere rețea apa si canalizare, inclusiv racorduri si branșamente Cartier de locuințe Gageni (EDEN)

30,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00   %

bjr. cri.


DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII


SF+PT+DE Extindere rețea apa si canalizare, inclusiv racorduri si branșamente Cartier de locuințe Gageni (EDEN)

SF Extindere canalizare slr.Spicului

SF Extindere canalizare str. Țesătorilor

Cap.84.02-71


TRANSPORTURI; << din care

Lucrări in continuare


Modernizare străzi Cartier Motoi (Pescarus, Amota, Gerosului, Trompetei, Zorilor, Otelului, Clabucet, Olimpului, Boian, Aron Vodă, Grăniceri, Albisor, Corăbiei, Tomis, Poet Dimitrie Anghel, Tinerimii, Albești, Pictor Barbu Iscovescu, Gheorghe Sîon, Grausorului, Chindiei, Turnătorului, Salvador, Graur, Oituz, Diaconu Coresi, Bodocului, Amzei, Cap.Traian Dumitrescu, Fagaras,Corlatesti)

Drumuri si accese Cartier Ghighiului (Brazi, Tinosu, Pietrosani, Tatarani, Alunis, Sima, Draganesti)

Reabilitare trotuare Cartier 9 Mai (proiectare si execuție)

Reabilitare sistem rutier străzi Cartier 9 Mai (Strunga, Vitioarei, Targsor, Amauti, Prislop, Padina, Aleea Mureș, Aleea Seciului, Frasinet, Aleea Vomicel, Aleea Someș, Muscel, Făget, Casin, Intrarea Daliei, Granitului, Murelor, Victoras, Nicolae Filipescu, Motrului)- proiectare+executie           ____________________      __________

Modernizare Cartier Enachita Vacarescu (Aviatorilor, Aeroportului, Parasutistilor, Biruinței, Spalar Milescu, Zimbrului, Carol Davila, Enachita Vacarescu, Vitejilor, Făcliei, Crisan, Cosmonautilor, Gomistilor) -proiectare+executie

Modernizare Cartier Malu Roșu (Serg. Ghe. Mateescu, Brancîog, Dealu cu Piatra, Secelenilor, Aleea Scolii, Tazlau, Tazlau(Rev I), Măgurii, Moșneni, Aleea Brașovenilor, Dogarilor, Raristei, Râpelor) -proiectare+executie Reabilitare trotuare Cartier Enachita Vacarescu -proiectare+executie

Reabilitare trotuare Cartier Malu Roșu -dirigentie de șantier

10


11


12


13


14


15


17


18


Reparație capitala strada Lapusna-dirigentie de șantier

Reabilitare si amenajare parcari bl. 35 A-G str, Malu Roșu -dirigentie de șantier_______________

Modernizare str. Splaiului (tr. Str. Negru Voda-str. Dragos Vodă) -dirigentie de șantier__________

Amenajare parcare B-dul Republicii bl A5, Aleea Codrului si Aleea Vlasiei -dirigentie de șantier Modernizare Cartier Penes Curcanul - proiectare+executie

Modernizare si reabilitare străzi,inclusiv canalizare sî racorduri canalizare, Cartier Bereasca (zona Nord+zona Sud)

Modernizare străzi in mun. Ploiești (Str.Fratiei, Horatiu, Peris -inclusiv canalizare, Ecoului, Drum acces Ploiești Triaj, Barzava, Aurora, Lemnari, Dezrobirii, Vidinului, Zanelor-inclusiv canalizare, Brazdei, Berzei, Dambovita inclusiv canalizare, Rotari. Acarului, Olteni, Neajlov (Proiectare+executie)

Modernizare str. Cheia, inclusiv canalizare (proiectare+executie) ___________________

Modernizare str. Vârful cu Dor, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

47:732;


2.*2QȘ,00


19.937,53


9.823,73


2.037,80


11.861,53


50,00


76,00


10,00


43,00


16,00


10,00


1.240,00


5.200,00


IO


Upgrade sistem de management al traficului in municipiul Ploiești (proiectare+executie)


Nr. cri.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente (+/-) buget local

Influente (+/-) buget stat

BUGET

RECTIFICAT 4

Observații

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul

local

transfer

bug. stat

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

19

Amenajare pavaj pietonal Complex Nord si parcari

1.024,99

84,13

84,13

0,00

0,00

0,00

84,13

20

Modernizare str. Buna Vestire

4.647,83

100,50

100,50

0,00

0,00

0,00

100,50

21

Modernizare str. Neptun

301,02

70,00

70,00

0,00

0,00

0,00

70,00

22

Amenajare parcari in cartier E.Vacarescu (proiectare+executie)

9.477,43

1.317,00

1.317,00

0,00

0,00

0,00

1.317,00

23

Refacere sisteme rutiere strada Costilei, Salva Viseu, Tunari - proiectare+executie

514,00

0,20

0,20

0,00

30,00

0,00

30,20

24

Amenajare parcare si pietonal strada Toma Caragiu (proiectare+executie)

733,39

0,40

0,40

0,00

0,00

0,00

0,40

25

Amenajare parcari cu dale ecologice zona nord, zona vest, zona central sud est (proiectare+executie)

6.244,28

0,10

0,10

0,00

7,80

0,00

7,90

B

Lucrări noi

16.058,55

6.516,80

6,516,80

0,00

-262,80

0,00

6.254,00

1

Parcare supraterana str.Cuza Vodă (proiectare+executie)

12.708,18

2.051,80

2,051,80

0,00

-428,80

0,00

1.623,00

2

Modernizare str. Văii

476,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Pasaj trecere intre strada Depoului si strada Mimiului (proiectare+executie)

0,00

501,00

501,00

0,00

-501,00

0,00

0,00

4

Realizare copertine refugiu calatori (statii RATP), (proiectare+executie)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

5

Amenajare exterioara Sala Sporturilor Olimpia (proiectare+executie)

0,00

370,00

370,00

0,00

0,00

0,00

370,00

6

Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi

0,00

4,00

4,00

0,00

0,00

0,00

4,00

7

Amenajare străpungere strada Grindului (proiectare+executie)

650,00

500,00

500,00

0,00

150,00

0,00

650,00

8

Modernizare strada Caraiman, inclusiv canalizare

295,00

225,00

225,00

0,00

70,00

0,00

295,00

9

Modernizare Str.Aviator Popescu Ciocănel,inclusiv canalizare

939.00

500,00

500,00

0,00

182,00

0,00

682,00

10

Modernizare Str.Panciu, inclusiv canalizare

606,37

300,00

300,00

0,00

230,00

0,00

530,00

11

Loc de odihna zona Casa Cârti (proiectare+executie)

29.58

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

12

Loc de odihna zona Piața (proiectare+executie)

20.00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

13

Modernizare strada Valea Alba, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

14

Modernizare strada Vaslui, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

0,00

280,00

280,00

0,00

0,00

0,00

280,00

15

Drum acces din strada Libertății

334,00

300,00

300,00

0,00

35,00

0,00

335,00

16

Sens giratoriu, intersecție BduLRepublicii sî Str. Laboratorului

0,00

285,00

285,00

0,00

0,00

0,00

285,00

17

Reabilitare strada Radu de la Afumați (proiectare+executie)

0,00

520,00

520,00

0,00

0,00

0,00

520,00

18

Imbracare cu mixturi asfaltice strada Spicului (Proiectare+Executie)

0,00

470,00

470,00

0,00

0,00

0,00

470,00

r

Afe- wu+'s.îsdi de wc+'Jtti

U L++-.Â2

1.392, fHl

1

Achiziționare autobuze pentru RATP

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

2

Expertiza tehnica Regularizare parțiala parau Dambu

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

3

PT+DE Modernizare Cartier Mitica Apostol

87.816,80

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

4

DALI +PT+DE-Modemizare străzi cartier Rafov II (Uzinei, Târgului, Atelierului, Trenului, Traian Savulescu, Pieței, Izlazului, Furnalului)

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

5

DALI+ PT+DE Modernizare străzi zona Eroilor (Cărvunarilor, Caliman, Grădinilor, Cosmos, Licurici, Venus, Vasile Lucaciu, Caramidari, Calusari, Mieilor, Turda, Cosari, Făurari, Prundului, Istrita, Fainari, Mecet, Dorului, Cozia, Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Mareșal Averescu, Zaganului, Slt.Erou Constantinoiu Vasile, Goraslau,)

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

ioo,op- +

h

6

DALI Modernizare străzi zona Buna Vestire (Rares Vodă, PI evnei. Arcași lor, Ion Rusu Sîrianu, Avram Iancu, Globului, Spatari, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Simion Bamutiu, Bicazului, Soveja, lalomitei, PrutJ’etru Musat, Sudorului, Branului, Diligentei, Ploilor, Șoimului, Arcașului, Timpului, Fundătura Lupeni 1, Fundătura Lupeni 2)- inclusiv canalizare

12.661,90

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

5O,OoV5

7

PT+DE Reparație capitala trotuare B-dul Republicii (tronson Sos. Nordului- limita oraș)

1.929,30

52,00

52,00

0,00

0,00

0,00

52,00

Nr. ort.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente (+/-) buget local

Influente buget stat

BUGET

RECTIFICAT 4

Observații

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul

local

transfer

bug. stat

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

8

PT+DE Reparație capitala trotuare strada Ghe, Gr. Cantacuzino (tronson Sos. Vestului- limita oraș)

934,42

2,50

2,50

0,00

0,00

0,00

2,50

9

SF+PT+DE Străpungere str. Laboratorului in prelungire str. Glie. Gr. Cantacuzino

0,00

85,00

85,00

0,00

0,00

0,00

85,00

10

DALI+PT+DE Modernizare strada August Treboniu Laurian, inclusiv rețea apa si canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

11

DALI+PT+DE Modernizare strada Caraiman, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

12

DALI, PT DE- Modernizare str. Căprioare lor, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

13

DALI, PT DE- Modernizare str. Intrarea Izvoras

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

14

DALI, PT DE- Modernizare str. Intrarea Labirint

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

15

DALI+PT+DE Modernizare strada Lacauti, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

16

DALI+PT-i-DE Modernizare strada Cemica, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

17

SF Amenajare exterioara Sala Sporturilor Olimpia

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

18

DALI+PT+DE Modernizare strada Aleea Bahluiului (Biruinței), inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

19

SF+PT+DE Modernizare infrastructura Cartier Mimiu

0,00

140,00

140,00

0,00

0,00

0,00

140,00

20

SF Amplasare si exploatare sistem parcare 12 locuri, zona Vest

0,00

1,50

1,50

0,00

0,00

0,00

1,50

21

DALI Remenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (Zona ALTEX)

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

22

SF+PT+DE Drum acces parc municipal Vest

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

23

DALI, PT DE Modernizare Str.Panciu, inclusiv canalizare

0,00

16,00

16,00

0,00

0,00

0,00

16,00

24

DALI, PT DE Modernizare Str.Aviator Popescu Ciocănel,inclusiv canalizare

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

25

SF+PT+DE-Sens giratoriu, intersecție Bdul.Republicii si Str. Laboratorului

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

26

SF+PT+DE Reabilitare si modernizare pasaje pietonale subterane": Bariera Buc 1, Bariera Buc.2 si înființare pasaj subteran pitonal -Bariera-trecere de pietoni UPG

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

27

SF Amenajare intersecție str. Ștrandul ui cu Centura de NE-DN1B

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

28

DALI Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal l (Mugurilor, Inului, Toporasi, Chilia, Pictor Rosenthal, Mălinului, Putu! cu apa rece, Calabreaza, Ulmului, Ruginoasa, Freamătului, Steluțelor, Fundătură Tinerimi, Stupilor, Voila, Fundătură Boîan, Albisor -etapa II, Mircea cel Batran tronson intre Pictor Rosenthal si limita municipiu)-inclusiv canalizare si racorduri

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

29

DALI Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal II (Ogorului, Pictor Rosenthal (după liniile CF), Aleea Berceni, Aleea Romanești, Intr.Catunu, Pârâul ui, Intrarea Moara Noua)-

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

30

Reamenajare intersecție str. Gh. Doja/Apelor/Postei, amenajare accese carosabile către incinta, construire poduri

8.054,90

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

31

SF+PT+DE Amenajare parcare strada Gheorghe Doja (vis-â-vis SGU)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

32

SF+PT+DE Amenajare parcare strada Văleni (vis a vis BCR)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

33

Dotări închidere zona pietonala centrala

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

34

SF Loc de odihna zona Casa Cârti

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0

35

SF Loc de odihna zona Piața

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

36

DALI Modernizare strada Valea Alba, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

' T'

37

DALI Modernizare strada Vaslui, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

yotfo / ■

____q— _

38

SF+PT+DE Drum acces din strada Libertății

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

39

SF+PT+DE Sistematizare verticala Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

40

SF Reabilitare strada Radu de la Afumați

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,dî^°/£

41

SF Imbracare cu mixturi asfaltice strada Spicului

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Nr.

crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente (+/-) buget local

Influente (+/-) buget stat

BUGET RECTIFICAT 4

Observații

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul

local

transfer bug. stat

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

42

SF, PT, DE- Supralargire strada Marasesti pe zona cuprinsa intre centura Ploiești si drum acces parc municipal Vest (inclusiv exproprieri)

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

43

SF+PT+DE Modernizare strada Spatari, inclusiv canalizare (tronson cuprins intre str. Vornicul Boldur si str. Buna Vestire)

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

10,00

44

SF+PT+DE Modernizare strada Crasna, inclusiv canalizare

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

10,00

45

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in mun. Ploiești pentru obiectivul Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud I Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor

0,00

0,00

0,00

0,00

245,00

0,00

245,00

46

SF Pasaj trecere intre strada Depoului si strada Mimiului

0,00

0,00

0,00

0,00

165,00

0,00

165,00

SERVICIUL INFORMATICA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

VIZAT,

PRIMAR,

Iulian BADESCU


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

$M > &

LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2013-2016 - rectificare 4

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL

PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

TOTAL CHELTUIELI

g:.64;6:l^,66;?::

Cap.51.02-71

AUTORITATI PUBLICE

156,86

0,00

din care:

c

Alte cheltuieli <lc investiții

0,00

156,86

156,86

0,00

0.00

0,00

1

Dotări Informatica

0,00

156,86

156,86

0,00

0,00

0,00

Cap.54.02-71

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

:'70p\:

$$$$

din care:

B

Lucrări noi

36.813,00

700,00

0,00

700,00

0,00

0,00

1

Realizarea parcului municipal Ploiești Vest-Centrul de excelenta in afaceri pentru tinerii intreprinzatori

36.813,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

2

SAFE City

0,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

Cap.65.02-71

INVATAMANT

TOTAL

42.886,00

16.917,24

5.326,81

3.773,81

4.173,81

3.642,81

din care:

A

Lucrări in continuare

36.813,00

2.392,81

2.392,81

0,00

0,00

0,00

1

înlocuire tamplarie, refacere fațade, terenuri

36.813,00

2.392,81

2.392,81

0,00

0,00

0,00

B

Lucrări noi

6.073,00

14.133,43

2.793,00

3.523,81

4.173,81

3.642,81

1

Proiectare si execuție -Amenajare terenuri de sport la unitati de invatamant

3.953,00

3.953,00

1.000,00

1.000,00

976,50

976,50

~ 5

2

Instalație interioara de incalzire-Scoala nr. 1 Radu Stanian

2.120,00

60,00

60,00

0,00

0,00

oMJa

3

Centrale termice unitati de invatamant

0,00

2.000,00

0,00

500,00

1.000,00

--// ~

500,00

4

înlocuire tamplarie C.N. - I.L.Caragiale

0,00

3.500,00

500,00

1.000,00

1.000,00

i<000,00

5

Sala de Sport C.E. -V.Madgearu

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

? 0,00

6

Inbumatatiri infrastructura tehnica pentru proiecte de monitorizare video a instituțiilor de invatamant preuniversitar (Proiectare+Executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

/    z

7

Sala de concerte Liceul de Arta Carmen Sylva

0,00

2.473,62

10,00

500,00

797,31

1.16'6,^'

......

8

Centrala termica -Grădiniță nr.7

0,00

55,00

55,00

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Construire Grădiniță Aleea Strunga

0,00

410,00

10,00

200,00

200,00

0,00

10

Construire Grădiniță Bdul. Petrolului

0,00

433,81

10,00

223,81

200,00

0,00

11

Instalație interioara de incalzire Școala lenachita Vacarescu

0,00

329,00

329,00

0,00

0,00

0,00

12

Centrala termica Școala Florin Comisei

0,00

198,00

198,00

0,00

0,00

0,00

13

Centrala termica-Gradînita nr.38

0,00

121,00

121,00

0,00

0,00

0,00

14

WIFI Internet management

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

C

Alto cheltuieli de investiții

0,00

391,00

141,00

250,00

0,00

0,00

1

RTE Sala de sport Școala nr.28 Nicolae Balcescu

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

2

Proiectare - reabilitare corp anexa Colegiul National Mihai Viteazul

0,00

26,00

26,00

0,00

0,00

0,00

4

Demolare Grădiniță nr.29

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

5

Proiectare clădire noua Grădiniță nr.29

0,00

150,00

0,00

150,00

0,00

0,00

6

SF WIFI Internet management

0,00

85,00

85,00

0,00

0,00

0,00

SANATATE

:<<43:449;94:$

din care;

B

Lucrări noi

0,00

100.972,89

500,00

25.458,85

31.564,10

43.449,94

1

Consolidare si refunctionalizare -Spitalul Municipal Ploiești, etapa a Ila

0,00

5.609,00

500,00

1.703,00

1.703,00

1.703,00

2

Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune, clădire Piața Eroilor, nr.l A

0,00

95.363,89

0,00

23.755,85

29.861,10

41.746,94

C

Alte cheltuieli de investiții

0,00

579,73

579,73

9,00

(1,00

9,00

1

PUD, DALI -Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune, clădire Piața Eroilor, nr.lA

0,00

90,00

90,00

0,00

0,00

0,00

2

Dotare cu echipamente medicale Spitalul Municipal Ploiești

0,00

489,73

489,73

0,00

0,00

0,00

3

SF-Modemizare Spitalul Municipal Ploiești (Shuller)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cap.67.02-71

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

din care:

A

Lucrări in continuare

82.663,53

10.815,22

10.815,22

0,00

0,00

0,00

1

Refacere stadion Ilie Oana Ploiești

74.570,63

10.710,72

10.710,72

0,00

0,00

0,00

2

Consolidare si extindere sala de concerte inclusiv balcon Filarmonica Paul Constantinescu Ploiești

8.039,90

51,50

51,50

0,00

0,00

0,00

3

Pavilioane de vara (Proiectare+Executie)

53,00

53,00

53,00

0,00

0,00

B

Lucrări noi

3.589,54

1.790,00

90,00

650,00

550,00

1

Amenajare, dotare, pavilioane Parc Nîchita Stanescu (Proîectare+Executie)

89,54

40,00

40,00

0,00

0,00

/AWZ-

■■              / C

2

Dotări locuri de joaca

3.500,00

1.550,00

50,00

500,00

500,00

4

Reabilitare clădire + spatii adiacente stadion Ilie Oana Ploiești (proiectare sî execuție)

0,00

100,00

0,00

50,00

50,00

5

Bazin Olimpic de inot in Mun.Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Z

3

Relocare Muzeul Petrolului

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

o,ooț%4

*77“' <A

C

Alte cheltuieli de investirii

0,00

2.080,00

2.080.00

9.00

0,09

9.90

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SF-Reabilitare clădire + spatii adiacente stadion Hie Oana Ploiești

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

2

Dotări Sala Sporturilor (Olimpia)

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

3

SF-Relocare Muzeul Petrolului

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

Cap.68,07.71

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

din care:

A

Lucrări in continuare

8.684,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Reabîlitarea/modemizarea si echiparea specifica a Centrului de Primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiești

8.684,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B

Lucrări noi

0,00

180,00

180,00

0,00

0,00

0,00

1

Racord termic- Centrul de primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiești

0,00

180,00

180,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 70,02-71

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

din care

A

Lucrări in continuare

88.546,51

34.337,74

30.487,74

2.050,00

1.250,00

550,00

1

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9Mai Ploiești

14.404,13

3.246,00

246,00

2.000,00

1.000,00

0,00

2

RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății

3.736,85

750,00

50,00

0,00

200,00

500,00

3

Reabilitare termica blocuri zona Ploiești NORD, Lotl+Lot2

14.463,00

7.185,50

7.185,50

0,00

0,00

0,00

Lot 1 -Contract nr.24008/29.12.2011

4.570,50

Lot 2 -Contract nr.24007/29,12,2011

2.615,00

Servicii dirigentie șantier

4

Reabilitare termica blocuri zona Malu Roșu

18.196,05

8.103,64

8.103,64

0,00

0,00

0,00

Lot 1 -Contract nr.23999/29.12.2011

2.458,94

Lot 2 -Contract nr.24000/29.12.2011

4.079,33

Lot 3 -Contract nr.24003/29,12.2011

1.565,37

Servicii dirigentie șantier

0,00

5

Reabilitare termica blocuri zona Vest 1

25.356,44

9.852,12

9.852,12

0,00

0,00

Apr,

Lot 1 -Contract nr.24005/29.12,2011

3.945,22

.A

Lot 2 -Contract nr,24006/29.12.2011

4.549,40

Lot 3 -Contract nr.24004/29.12.2011

1.233,50

A A/

Servicii dirigentie șantier

124,00

6

Reabilitare termica blocuri zona Vest 2

12.040,04

4.973,91

4.973,91

0,00

0,00

o,oo^--

Lot 1 -Contract nr.24002/29.12.2011

2.674,13

tm*)                 no io    i

2.299,78

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Servicii dirigentie santiet

0,00

7

RTE Cămin batrani strada Cosminele

350,00

45,00

45,00

0,00

0,00

0,00

8

Alimentare cu energie termica din sistem centralizat bloc CFR Vest, Str. Domnisosri, nr.101, Ploiești

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

9

Deviere rețea apa str.Libertatiinr.l

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

10

Extindere a branșamentelor de apa in cartierul Ghe.Doja, Rafov, Gageni, Bereasca(RASP)

0,00

165,57

15,57

50,00

50,00

50,00

B

Lucrări noi

90.721,06

15.178,45

816,78

7.500,00

6.811,67

50,00

1

Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil BduLIndependentei Nr,14-(Teatrul de estrada)

1.761,67

1.761,67

300,00

1.000,00

461,67

0,00

2

Reabilitare/Modemizarea hipodromului din Ploiesti-Centru Hipic si de Agrement.

88.959,39

10.002,00

2,00

5.000,00

5.000,00

0,00

3

Extindere rețea gaze si iluminat public Cartier Tineretului

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

4

Branșamente apa municipiul Ploiești Cart.RuduIui, Eriolor, M.Bravu, Transilvaniei, A.Mureseanu RASP(dividende Apa Nova)

0,00

214,78

64,78

50,00

50,00

50,00

5

Sistematizare verticala, Iluminat public, rețea gaze, Cartier locuințe str. Gageni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Extindre rețea gaze naturale Cartier locuințe str.Gageni (EDEN)

0,00

350,00

150,00

100,00

100,00

0,00

6

Amenajare adapost pentru câinii comunitari

0,00

500.00

0,00

300,00

200,00

0,00

7

Locuințe sociale Str. Lucemei (cartier Bereasca)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Rețele tehnico edilitare str. Cosminele (ANL)

0,00

1.000,00

0,00

500,00

500,00

0,00

9

Parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice(TeIeajen)

0,00

1.000,00

0,00

500,00

500,00

0,00

10

Amenajare imobil str. Independentei nr.21 (Actualizare PT)

0,00

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

11

Amenajare centrului municipal de colectare a deșeurilor de echipamente electrice si electronice Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Alimentare cu energie electrica locuințe PMP Cartier Colonia Teleajan

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

13

Modernizare instalații electrice imobile PMP

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

C

Alte cheltuieli de investirii

31.728,20

4.979,21

2.704,21

1.575.00

350,00

350,00

1

SF -Amenajare adapost pentru câinii comunitari

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

2

SF Locuințe sociale Str. Lucemei (cartier Bereasca)

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

3

SF, PT, DE Rețele tehnico edilitare str. Cosminele (ANL)

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

4

Expertize tehnice la imobile din patrimoniul mun. Ploiești

0,00

295,00

95,00

100,00

50,00

50,00

5

Documentații telinice ptr.consolîdari, modernizări si reabilitări termice ptr clădirile din patrimoniul PL

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

6

Documentație tehnica pentru execuție lucrări de creștere a performantei energetice a blocurilor.

0,00

600,00

200,00

100,00

100,00

200,007'7

n i.hgp.

7

SF,PT,DE -Parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice(Te!eajen)

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

S

Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartîmentate interioara - (actualizare PT si alimentare cu apa si canalizare)

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

9

Amenajare imobil str. Independentei nr.21 (Actualizare PT)

31.660,20

50,00

0,00

50,00

0,00

/--------------

10

SF+PT+DE -Sistematizare verticala, Iluminat public Cartier locuințe str. Gageni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

SF,PT,DE Iluminat public Cartier Tineretului

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

12

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri cartier Bereasca- Actualizare PT

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

o,oKr

13

PUZ Cartier Gageni

68,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

PUZ Cartier ANL Str. Cosminele

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

15

Actualizare si revizuire; Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, regulamentul local de urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si plan de amenajare a teritoriului metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

465,00

315,00

50,00

50,00

50,00

16

Actualizarea regulamentului privind construirea si amplasarea suporturilor pentru firme si reclame pe raza municipiului Ploiești

0,00

13,00

13,00

0,00

0,00

0,00

17

Actualizarea regulamentului privind amplasarea si funcționarea spatiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al municipiului Ploiești

0,00

22,00

22,00

0,00

0,00

0,00

18

Reabilitare iluminat public

0,00

205,21

55,21

50,00

50,00

50,00

19

Plan urbanistic zonal PUZ Locuințe sociale strada Lucemei (Cartierul Bereasca)

0,00

29,00

29,00

0,00

0,00

0,00

20

SF Toalete publice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

SF PT DE Amenajare esplanada Parc Dendrologic (zona statuia m.Viteazul)

0,00

35,00

35,00

0,00

0,00

0,00

22

Achiziție Imobile (Str. Independentei, nr.8)

0,00

2.250,00

1.125,00

1.125,00

0,00

0,00

23

SF,PT,DE Extindere rețea electrica Cartier locuințe str.Gageni

0,00

350,00

150,00

100,00

100,00

0,00

24

Expertizare tehnica a lucrărilor de reabilitare termica din municipiul Ploiești si a proiectelor tehnice faza PT, DE.

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 74.02-71

PROTECȚIA MEDIULUI

dîn care

A

Lucrări in continuare

23.817,18

5.625,00

5.625,00

0,00

0,00

0,00

1

Modernizare si reabilitare străzi,inclusiv canalizare si racorduri canalizare, Cartier Bereasca (zona Nord+zona Sud)+bransamente electrice statii pompare

20.904,00

3.190,00

3.190,00

0,00

0,00

0,00

2

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri Cartier Gageni (Str.Podetului)

2.913,18

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

3

Modernizare sistem de colectare si epurare a apelor uzate in mun. Ploiești

0,00

2.385,00

2.385,00

0,00

0,00

0,00

Lucrări noi

0,00

1.715,00

1.215,00

500,00

0,00

0,00

1

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri Cartier Rafov II

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

2

Harta strategica de zgomot

0,00

245,00

245,00

0,00

0,00

0,00

3

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri str.Tunari (proiectare+executie)

0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

4

Extindere canalizare strada Spicului (proiectare+executie)

0,00

270,00

270,00

0,00

0,00

0,00

5

Extindere canalizare strada Țesătorilor (proiectare+executie)

0,00

270,00

270,00

0,00

0,00

6

Extindere rețea apa si canalizare, inclusiv racorduri si branșamente Cartier de locuințe Gageni(EDEN)

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

C

Alre cheltuieli de înv ostilii

0,00

20,(10

20,00

0,00

0,00

/7 0b

I

SF Extindere rețea asa si canalizare, inclusiv racorduri si branșamente Cartier de locuințe Gageni(EDEN)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

-0,00 '?

aa

2

SF Extindere canalizare strada Spicului (proiectare+executie)

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

& i m

3

SF Extindere canalizare strada Țesătorilor (proiectare+executie)

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

W "

-     jj—

Cap. 84.02.71

din care

.....

171 815.71

11.861.53

11.861.53

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Modernizare străzi Cartier Motoi (Pescarus, Amota, Cerasului, Trompetei, Zorilor, Otelului, Clabucet, Olimpului, Boian, Aron Vodă, Grăniceri, Albisor, Corăbiei, Tonus, Poet Dimitrie Anghel, Tinerimii, Albești, Pictor Barbu Iscovescu, Gheorghe Sion, Grausomlui, Chindiei, Turnătorului, Salvador, Graur, Oituz, Diaconu Coresi, Bodocului, Amzei, Cap.Traian Dumitrescu, Fagaras,Corlatesti)

9,241,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

2

Drumuri si accese Cartier Ghighiului (Brazi, Tinosu, Pietrosani, Tatarani, Alunis, Sima, Draganesti)

2.430,22

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

3

Reabilitare trotuare Cartier 9 Mai (proiectare si execuție)

1.574,43

76,00

76,00

0,00

0,00

0,00

4

Reabilitare sistem rutier străzi Cartier 9 Mai (Strunga, Vitioarei, Targsor, Arnauti, Prislop, Padina, Aleea Mureș, Aleea Seciului, Frasînet, Aleea Vomicel, Aleea Someș, Muscel, Făget, Casin, Intrarea Daliei, Granitului, Murelor, Victoras, Nîcolae Filipescu, Motrului)- proiectaret-executie

5.393,57

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

5

Modernizare Cartier Enachita Vacarescu (Aviatorilor, Aeroportului, Parasutistilor, Biruinței, Spatar Milescu, Zimbrului, Carol Davila, Enachita Vacarescu, Vitejilor, Făcliei, Crisan, Cosmonautilor, Gomistilor) -proiectare+executie

4.835,12

43,00

43,00

0,00

0,00

0,00

6

Modernizare Cartier Malu Roșu (Serg. Ghe. Mateescu, Branciog, Dealu cu Piatra, Secelenilor, Aleea Scolii, Tazlau, Tazlau(Rev 1), Măgurii, Moșneni, Aleea Brașovenilor, Dogarilor, Raristei, Râpelor) -proiectare+executie

2.857,48

16,00

16,00

0,00

0,00

0,00

7

Reabilitare trotuare Cartier Malu Roșu -dirigentie de șantier

546,14

1,40

1,40

0,00

0,00

0,00

8

Reabilitare trotuare Cartier Enachita Vacarescu -proiectare+executie

1.933,07

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

9

Reparație capitala strada Lapusna-dirigentie de șantier

688,00

3,70

3,70

0,00

0,00

0,00

10

Reabilitare si amenajare parcari bl, 35 A-G str. Malu Roșu -dirigentie de șantier

515,31

2,20

2,20

0,00

0,00

0,00

11

Modernizare str. Splaiului (tr. Str. Negru Voda-str. Dragos Vodă) -dirigentie de șantier

144,12

0,60

0,60

0,00

0,00

0,00

12

Amenajare parcare B-dul Republicii bl A5, Aleea Codrului si Aleea Vlasiei -dirigentie de șantier

1.503,00

8,50

8,50

0,00

0,00

0,00

13

Modernizare Cartier Penes Curcanul - proiectare+executie

9.483,10

1.240,00

1.240,00

0,00

0,00

0,00

14

Modernizare si reabilitare străzi,inclusiv canalizare si racorduri canalizare, Cartier Bereasca (zona Nord+zona Sud)

40.851,28

5.200,00

5.200,00

0,00

0,00

0,00

15

Modernizare străzi in mun. Ploiești (Str.Fratiei, Horatiu, Peris -inclusiv canalizare, Ecoului, Drum acces Ploiești Triaj, Barzava, Aurora, Lemnari, Dezrobirii, Vîdinului, Zanelor-inclusiv canalizare, Brazdei, Berzei, Dambovita -inclusiv canalizare, Rotari, Acarului, Olteni, Neajlov (Proiectare+executie)

10.937,60

1.335,00

1.335,00

0,00

0,00

0,00

16

Modernizare str. Cheia, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

362,60

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

17

Modernizare str. Vârful cu Dor, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

76,73

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

18

Upgrade sistem de management al traficului in municipiul Ploiești (proiectare+executie)

5.500,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

19

Amenajare pavaj pietonal Complex NORD si parcari

1.024,99

84,13

84,13

0,00

0,00

0,00.

20

Modernizare str. Buna Vestire

4.647,83

100,50

100,50

0,00

0,00

0,00 v

21

Modernizare str. Neptun

301,02

70,00

70,00

0,00

0,00

,6,00^

22

Amenajare parcari in cartier E. Vacarescu (proiectare+executie)

9.477,43

1.317,00

1.317,00

0,00

0,00

j 0,00 :

23

Refacere sisteme rutiere strada Costilei, Salva Viseu, Tunari - proiectare+executie

514,00

30,20

30,20

0,00

0,00

\o,OO ' -

■         /fi

24

Amenajare parcare si pietonal strada Toma Caragiu (proiectare+executie)

733,39

0,40

0,40

0,00

0,00

0$)^-

25

Amenajare parcari cu dale ecologice zona nord, zona vest, zona central sud est (proiectaret-executie)

6.244,28

7,90

7,90

0,00

0,00

0,00

■“ - -> /y

...

B

Lucrări noi

627.916,36

61.493,63

6.254,00

20.793,00

16.200,00

18.246,63 "

1

Parcare supraterana str.Cuza Vodă (proiectare+executie)

12.708,18

8.748,80

1.623,00

7.125,80

0,00

0,00

A AA

in nn

in nn

0.00

0.00

0.00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Modernizare str. Văii

476,42

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

4

Pasaj trecere intre strada Depoului si strada Mimîului (proiectare+executie)

0,00

29.915,20

0,00

4.401,20

9.800,00

15.714,00

5

Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului mul ti modal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean)

50.099,00

900,00

0,00

200,00

200,00

500,00

6

Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi

90.833,50

4,00

4,00

0,00

0,00

0,00

7

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, statii adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare, etapa 1 (bucla nord intersecție Republicii)

62.796,32

4.032,63

0,00

1.000,00

1.000,00

2.032,63

8

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, statii adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare, etapa 2 ( bucla Vest Bulevardul Republicii)

83.681,42

2.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

9

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101, cu lucrări vizând calea de rulare, statii adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare, etapa 1

35.654,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Modernizare Cartier Mitica Apostol

87.816,80

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

11

Modernizare străzi cartier Rafov II (Uzinei, Târgului, Atelierului, Trenului, Traîan Savulescu, Pieței, Izlazului, Furnalului)

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

12

Modernizare străzi zona Eroilor (Cărvunarilor, Caliman, Grădinilor, Cosmos, Licurici, Venus, Vasiie Lucaciu, Caramîdari, Calusari, Mieilor, Turda, Cosari, Faurari, Prundului, Istrita, Fainari, Mecet, Dorului, Cozia, Fuiorului, Turlei, Flacara, Tîtu Maiorescu, Mareșal Averescu, Zaganului, Slt.Erou Constantinoiu Vasiie, Goraslau, Valea Alba)

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

13

Modernizare străzi zona Buna Vestire (Rares Vodă, PIevnei,Arcașilor, Ion Rusu Sirianu, Avram Iancu, Globului, Spatari, Vanatori, Alexandru cel Bun, G, Asachi, Brates, Simion Bamutiu, Bicazului, Soveja, Ialomitei, Prut,Petru Musat, Sudorului, Brunului, Diligentei, Ploilor, Șoimului, Arcașului, Timpului, Fundătură Lupeni 1, Fundătură Lupeni 2)-inclusîv canalizare- proiectare+executie

12.661,90

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

14

Reparație capitala trotuare strada Republicii (tronson Sos. Nordului- limita oraș)

1.929,30

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

15

Reparație capitala trotuare strada Ghe. Gr. Cantacuzino (tronson Sos. Vestului- limita oraș)

934,42

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

16

Reabilitare si modernizare pasaje pietonale subterane": Bariera Buc 1, Bariera Buc.2 si infiintare pasaj subteran pitonal -Bariera-trecere de pietoni UPG

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

17

Amenajare intersecție str.Strandului cu Centura de NE-DN1B - proiectare+executie

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

18

Creșterea accesibilității in partea de este a municipiului Ploiești către Coridorul Pan-european TEN-IX prin realizarea pasajului rutier peste CF, in partea de S-E A municipiului Ploiești

87.710,52

0,00

0,00

0,00

0,00

033^=

19

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud 1 Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor

19.620,20

400,00

0,00

0,00

400,00

AW

20

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101, cu lucrări vizând calea de rulare, statii adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, clemente de semnalizare si automatizare, etapa 2

73.695,13

2.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

f l

-O.

1=5 Wfe ir".

R A

21

Străpungere str. Laboratorului în prelungire str. Ghe. Gr. Cantacuzino

0,00

2.810,00

0,00

10,00

2.800,00

22

Modernizare strada August Treboniu Laurian, inclusiv rețea apa si canalizare

0,00

180,00

0,00

180,00

0,00

J

23

Modernizare strada Caraiman, inclusiv canalizare

295,00

295,00

295,00

0,00

0,00

0.00

24

Modernizare str.Caprioarelor, inclusiv canalizare

0,00

130,00

0,00

130,00

0,00

0,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

25

Modernizare str. Intrarea Izvoras

0,00

40,00

0,00

40,00

0,00

0,00

26

Modernizare str. Intrarea Labirint

0,00

40,00

0,00

40,00

0,00

0,00

27

Modernizare strada Lacauti, inclusiv canalizare

0,00

150,00

0,00

150,00

0,00

0,00

28

Modernizare strada Cemica, inclusiv canalizare

0,00

230,00

0,00

230,00

0,00

0,00

29

Amenajare exterioara Sala Sporturilor Olimpia -proiectare+executîe

369,90

370,00

370,00

0,00

0,00

0,00

30

Modernizare strada Aleea Baltluîului (Biruinței), inclusiv canalizare

0,00

120,00

0,00

120,00

0,00

0,00

31

Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal I (Str.Mugurilor, Țesătorilor, Inului, Toporasî, Chilia, Pictor Rosenthal, Mălinului, Putui cu apa rece, Calabreaza, Ulmului, Ruginoasa, freamătului, Steluțelor, Fundătură Tinerimi, Stupilor, Voila, Fundătură Boian, Albisori etapa II, Mircea cel Batran tronson intre Pictor Rosenthal si limita municipiu)-inclusiv canalizare si racorduri)- proiectare+executie

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

32

Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal II( după liniile CFR) Aleea Berceni, Aleea Romanești, Intrarea Catunu, Paraului, Intrarea Moara Noua)- proiectare+executie

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

33

Modernizare infrastructura Cartier Mimiu

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

34

Amplasare si exploatare sistem parcare 12 locuri, zona Vest proiectare+executie

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

35

Remenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (Zona ALTEX)- proiectare+executie

1.015,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

36

Drum acces parc municipal Vest

3.310,83

3.310,00

0,00

3.310,00

0,00

0,00

37

Modernizare Str.Pancîu, inclusiv canalizare

606,37

610,00

530,00

80,00

0,00

0,00

38

Modernizare Str.Aviator Popescu Ciocaneljnclusiv canalizare

939,00

939,00

682,00

257,00

0,00

0,00

39

Sens giratoriu, intersecție Bdul.Republicii ci Str. Laboratorului

0,00

295,00

285,00

10,00

0,00

0,00

40

Supralargire strada Marasesti pe zona cuprinsa intre centura Ploiești si drum acces parc municipal Vest (inclusiv exprorieri)

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

41

Amenajare parcare strada Văleni (vis a vis de BCR)

0,00

90,00

0,00

90,00

0,00

0,00

42

Amenajare parcare strada Ghe. Doja (vis a vis SGU)

62,68

75,00

0,00

75,00

0,00

0,00

43

Amenajare străpungere strada Grindului (proiectare+executie)

650,00

650,00

650,00

0,00

0,00

0,00

44

Loc de odihna zona Casa Cârti (proiectare+executie)

29,58

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

45

Loc de odihna zona Piața (proiectare+executie)

20,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

46

Modernizare strada Valea Alba, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

47

Modernizare strada Vaslui, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

0,00

280,00

280,00

0,00

0,00

48

Drum acces strada Libertății

0,00

335,00

335,00

0,00

0,00

49

Reabilitare strada Radu de la Afumați (proiectare+executie)

0,00

520,00

520,00

0,00

0,00

50

îmbrăcăminte cu mixturi asfaltice strada Spicului (proiectare+executie)

0,00

470,00

470,00

0,00

0,00

51

Sistematizare verticala Cartier locuințe str.Gageni (EDEN)

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

52

Modenizare strada Spatari, inclusiv canalizare (tronson cuprins între str. Vornicul Boldur si str. Buna Vestire)

0,00

186,00

0,00

186,00

0,00

A/

53

Modernizare strada Crasna, inclusiv canalizare

0,00

118,00

0,00

118,00

0,00

C

Alte cheltuieli de învestirii

.103.342,42

3.438.00

1,822,00

1.616,60

0,00

o.oir^

.KW*

1

Acliizitionare autobuze pentru RATP

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2

Expertiza tehnica Regularizare parțiala parau Dambu

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

3

PT+DE Modernizare Cartier Mitica Apostol

87.816,80

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

4

DALI +PT+DE-Modemizare străzi cartier Rafov II (Uzinei, Târgului, Atelierului, Trenului, Traian Savulescu, Pieței, Izlazului, Furnalului)

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

5

DALI+ PT+DE Modernizare străzi zona Eroilor (Cărvunarilor, Caliman, Grădinilor, Cosmos, Licurici, Venus, Vasile Lucaciu, Caramidari, Calusari, Mieilor, Turda, Cosari, Făurari, Prundului, Istrita, Fainari, Mecet, Dorului, Crazna, Cozi a, Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Mareșal Averescu, Zaganului, Slt.Erou Constantinoiu Vasile, Goraslau)

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

6

DALI Modernizare străzi zona Buna Vestire (Rares Vodă, Plevnei,Arcașilor, Ion Rusu Sirianu, Avram Iancu, Globului, Spatari, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Simion Bamutiu, Bicazului, Soveja, Ialomiteî, PnrtjPetru Musat, Sudorului, Branului, Diligentei, Ploilor, Șoimului, Arcașului, Timpului, Fundătura Lupeni 1, Fundătură Lupeni 2)inclusiv canalizare

12.661,90

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

7

PT+DE Reparație capitala trotuare strada Republicii (tronson Sos. Nordului- limita oraș)

1.929,30

52,00

52,00

0,00

0,00

0,00

S

PT+DE Reparație capitala trotuare strada Ghe. Gr. Cantacuzino (tronson Sos. Vestului- limita oraș)

934,42

2,50

2,50

0,00

0,00

0,00

9

SF+PT+DE Străpungere str. Laboratorului in prelungire str. Ghe. Gr. Cantacuzino

0,00

85,00

85,00

0,00

0,00

0,00

10

DALI+PT+DE Modernizare strada August Treboniu Laurian, inclusiv rețea apa si canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

11

DALI+PT+DE Modernizare strada Caraiman, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

12

DALI, PT DE- Modernizare str.Caprioarelor, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

13

DALI, PT DE- Modernizare str. Intrarea Izvoras

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

14

DALI, PT DE- Modernizare str. Intrarea Labirint

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

15

DALI+PT+DE Modernizare strada Lacauti, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

16

DALI+PT+DE Modernizare strada Cemica, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

17

SF Amenajare exterioara Sala Sporturilor Olimpia

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

18

DALI+PT+DE Modernizare strada Aleea Bahluiului (Biruinței), inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

19

SF+PT+DE Modernizare infrastructura Cartier Mimiu

0,00

140,00

140,00

0,00

0,00

0,00

20

SF Amplasare si exploatare sistem parcare 12 locuri, zona Vest

0,00

1,50

1,50

0,00

0,00

0,00

21

DALI Remenajare pavaj pîetonal Galeriile Comerciale (Zona ALTEX)

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

22

SF+PT+DE Drum acces parc municipal Vest

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

23

DALI, PT DE Modernizare Str.Panciu, inclusiv canalizare

0,00

16,00

16,00

0,00

0,00

24

DALI, PT DE Modernizare Str.Aviator Popescu Ciocănel,inclusiv canalizare

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

25

SF+PT+DE-Sens giratoriu, intersecție Bdul .Republicii ci Str. Laboratorului

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

26

SF+PT+DE Reabilitare si modernizare pasaje pietonale subterane": Bariera Buc 1, Bariera Buc.2 sî înființare pasaj subteran pitonal -Bariera-trecere de pietoni UPG

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

27

SF Amenajare intersecție str.Ștrandului cu Centura de NE-DN1B

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

28

DALI- Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal I (Str.Mugurilor, Țesătorilor, Inului, Toporasi, Chilia, Pictor Rosenthal, Mălinului, Putui cu apa rece, Calabreaza, Ulmului, Ruginoasa, freamătului, Steluțelor, Fundătură Tinerimi, Stupilor, Voila, Fundătură Boian, Albisori etapa II, Aleea berceni, Aleea Romanești, Intr.Catunu, paraului, Intrarea Moara Noua)

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

29

DALI- Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal 11( DUPĂ LINIE cfr) Aleea Berceni, Aleea Romanești, Intrarea Catunu, Paraului, Intrarea Moara Noua)

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

30

Reamenajare intersecție str.Gh.Doja/Apelor/Postei, amenajare accese carosabile către incinta, construire poduri

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

31

SF+PT+DE Amenajare parcare str. Văleni (vis a vis BCR)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

32

SF+PT+DE Amenajare parcare str. Gheorghe Doja (vis a vis SGU)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

33

Dotări inchidere zona pietonala centrala

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

34

SF Loc de odihna zona Casa Cârti

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

35

SF Loc de odihna zona Piața

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

36

DALI Modernizare strada Valea Alba, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

37

DALI Modernizare strada Vaslui, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

38

SF+PT+DE Dmm acces din strada Libertății

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

39

SF+PT+DE Sistematizare verticala Cartier locuințe str.Gageni (EDEN)

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

40

SF Reabilitare strada Radu de la Afumați

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

41

SF Imbracare cu mixturi asfaltice strada Spicului

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

42

SF, PT, DE, Doc exproprieri Supralargire strada Marasesti pe zona cuprinsa intre centura Ploiești si drum acces paie municipal Vest (inclusiv exproprieri)

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

43

SF+PT+DE Modenizare strada Spatari, inclusiv canalizare (tronson cuprins intre str. Vornicul Boldur si str. Buna Vestire)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

44

SF+PT+DE Modernizare strada Crasna, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

45

Servicii de consultanta si proiectare telurica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in inun. Ploiești pentru obiectivul: Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud I Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor

0,00

1.861,00

245,00

1.616,00

0,00

0,00

46

SF Pasaj trecere intre strada Depoului si strada Mimiului

0,00

165,00

165,00

0,00

0,00

0,00

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

DIRECȚIA TEHNIC INVESTITEI

NOTA DE FUNDAMENTARE

- Buget 2013 -IULIAN


BUGETLOCAL

Cap.65.02.71 - INVATAMANT ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII DOTĂRI

In baza contractului nr. 22410/12.10.2009 încheiat intre municipiul Ploiești si S.C. Ager Business Tech S.A. a fost realizat sistemul de supraveghere video a unităților de invatamant de pe raza municipiului.

In cursul anului 2012, firma care a asigurat mentenanta sistemului de supraveghere a efectuat o inventariere a stării tehnice a echipamentelor si materialelor, rezultând un necesar de echipamente de achiziționat pentru menținerea in parametrii optimi ai sistemului.

Având in vedere necesitatea asigurării supravegherii, urmărirea situațiilor de risc la care pot fi expuși elevii precum si paza in unitățile de invatamant din municipiul Ploiești, propunem alocarea sumei de 106.000 lei in vederea achiziționării echipamentelor necesare.

DIRECTOR EXECUTIV,


DIRECTOR EXECUTIV- ADJUNCT,

Iamandi Mihaela


Crăciun Madalina


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


Serviciul dezvoltare, intretinere unitati de invatamat, sanatate

NOTA DE FUNDAMENTARE


BUGET LOCAL

Cap.68.07.71 - ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII LUCRĂRI IN CONTINUARE

1. Reabilitarea/modernizarea si echiparea specifica a Centrului de Primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiești

Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.1-Planuri integrate de dezvoltare urbana, a permis accesarea de fonduri pentru realizarea unui Centru de Primire în Regim de Urgență.

Municipiul Ploiești a avut in derulare contractul de execuție nr. 8500/10.05.2012     pentru realizarea obiectivului de investiție

Reabilitarea/modernizarea si echiparea specifică a "Centrului de primire în regim de urgență Cireșarii Ploiești”. Lucrarea s-a finalizat in luna februarie 2013-.

Având in vedere ca lucrările au fost decontate din alt capitol bugetar, propunem redistribuirea sumei de 2.000 lei alocata inițial acestei investiții.

Director executiv, Iamandi MihaelaDirector executiv adjunct, Crăciun Madalina

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Serviciul Investiții


NOTA DE FUNDAMENTARE

Buget 2013 - rectificare 4

Capitolul 70.02-71- LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

A. Lucrări in continuare

7. Rețele tehnico-edilitare Cămin batrani str. Cosminele nr. 11

Municipiul Ploiești a incheiat contractul de finanțare nr. 1887/11.07.2011 cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului si Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, avand ca obiect realizarea activitatilor necesare implementării proiectului: Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentare interioara.

Asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării optime a acestui proiect a fost aprobata prin H.C.L. nr. 31/2010.

Avand in vedere ca alimentarea cu apa, accesul la rețeaua de canalizare, iluminatul si incalzirea căminului au fost cuprinde in tema de proiecttare data pentru refacerea proiectului tehnic, propunem diminuarea fondurilor alocate cu 305 mii lei.

Suma totala prevăzută in buget: 45.000,00 lei (inclusiv TVA).

C. Alte cheltuieli de investiții.

24. Expertizare tehnica a lucrărilor de reabilitare termica din municipiul Ploiești si a proiectelor tehnice faza PT, DE.

In urma controlului efectuat de Inspectoratul de Stat in Construcții - Direcția Regionala in Construcții Sud Muntenia, privind lucrările de reabilitare termica executate la blocurile de locuințe din municipiul Ploiești s-a dispus efectuarea unor expertize tehnice a acestora si a proiectelor după care s-au executat aceste lucrări.

Pentru achiziționarea serviciilor de expertizare propunem alocarea din bugetul local a sumei de 100.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 100.000 lei (inclusiv TVA).


DIRECTOR EXECUTIV

MIHAELAIAMANDI


SEF SERVICIUL INVESTIȚII MARIANA STOCHITA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Serviciul Reparații si Investiții DrumuriNOTA DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local aferent anului 2013

RECTIFICARE 4

Capitolul 84.02.71 - TRANSPORTURI

A - Lucrări in continuare

Modernizare si reabilitare străzi, inclusiv canalizare si racorduri canalizare Cartier Bereasca, zona sud + zona nord - proiectare si execuție

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr.6357/11.04.2011.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr.419, 8/2010.

Valoarea totala a investiției: 29.489.134,04 lei, inclusiv TVA, din care: 12.652.634,62 lei, inclusiv TVA, reprezintă lucrări de extindere rețea canalizare, inclusiv racorduri, iar 16.836.499,42 lei, incusiv TVA, reprezintă lucrări de refacere a sistemului rutier.

Valoarea totala a investiției, conform SF = 40.851.280 lei, inclusiv TVA

Valoare contract = 16.836.499,42 lei, inclusiv TVA

Stadiul de realizare a lucrărilor de execuție - 80%

Pentru decontarea lucrărilor, plata serviciului de dirigente de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem majorarea alocației cu suma de 2.000.000 lei.

Refacere sistem rutier strada Costilei, Salva Viseu, Tunari

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr. 18579/25.10.2012.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr. 129/26.03.2012.

Valoarea totala a investiției, conform SF = 514.000 lei, inclusiv TVA

Valoare contract = 224.682,02 lei, inclusiv TVA

Străzile Costilei, Salva Viseu si Tunari sunt situate in Cartierul Mihai Bravu al municipiului Ploiești. Pe aceste străzi au fost executate lucrări de extindere rețea canalizare si racorduri. După realizarea lucrărilor de canalizare este necesar a se executa refacerea sistemului rutier.

Stadiul de realizare a lucrărilor de execuție - 50%

Pentru decontarea lucrărilor suplimentare, plata șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat i suplimentarea alocației cu suma de 30.000 lei.

Amenajare parcari cu dale ecologice zona central-sud-est, proiectare si execuție

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr. 19476/24.10.2011.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr.224/2011

Valoarea totala a investiției, conform SF = 6.244.280 lei, inclusiv TVA Valoare contract = 5.164.379,00 lei, inclusiv TVA

Dezvoltarea exploziva a parcului auto al Municipiului Ploiești solicita autorităților locale gasirea unor soluții viabile pentru creșterea numărului de locuri de parcare. In urma numeroaselor cereri adresate municipalității de către cetateni vor fi realizate lucrările privind amenajarea unor parcari cu dale ecologice.

Pentru decontarea avizelor si acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem majorarea alocației cu suma de 7.800 lei.

B - Lucrări noi

Parcare supraterana strada Cuza Vodă, proiectare si execuție

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr. 7344/22.04.2013.

Valoarea totala a investiției, conform SF = 12.708.180 lei, inclusiv TVA

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L.nr.186/2010

Valoare contract = 10.688.514,80 lei, inclusiv TVA

Dezvoltarea exploziva a parcului auto al Mun.Ploiesti solicita autorităților locale gasirea unor soluții viabile pentru creșterea numărului de locuri de parcare in zona centrala.

Necesitatea investiției este data de situația existenta din punct de vedere al traficului din zona centrala a Municipiului Ploiești, creindu-se un număr de 272 locuri de parcare noi.

Având in vedere termenul de realizare a lucrărilor, se propune redistribuirea sumei de 428.800 lei.

Pasaj de trecere intre strada Depoului si strada Mimiului, proiectare si execuție

Podul face legătură intre străzile Depoului si Mimiu si asigura supratraversarea pachetului de linii de cale ferata din căpătui statiei Ploiești Sud. Construit in anul 1930 si consolidat inainte de 1970, acesta se afla intr-o stare necorespunzatoare, impunandu-se executarea unor lucrări de inlocuire a pasajului existent, astfel incat sa fie asigurata siguranța traficului auto si pietonal.

Pentru demararea procedurii de atribuire a contractului de proie^l studiu de fezabilitate, se propune introducerea unei poziții buget^e/ngfeși^^A prevederea unei alocații bugetare, in anul 2013, in valoare de 165.000(ISiJ           '^1

Totodată, se renunța la alocația bugetara rezervata inițial pentru\mâhei6r^^/^\J contractului de lucrări si demararea execuției, suma de 501.000 lei.

Amenajare străpungere strada Grindului, proiectare si execuție

Investiția prevede realizarea unui drum de acces din strada Intrarea Grindului, către proprietățile riverane, prin strada Trotus pana la intersecția străzilor Ecaterina Teodoroiu cu Soldat Eroul Necunoscut. In urma analizei efectuate s-a evidențiat necesitatea rebilitarii rețelelor de infrastructura stradala.

Necesitatea acestui proiect a aparut datorita lipsei unui drum de acces care sa ajute la interconectarea străzilor Intrarea Grindului, Trotus si Ecaterina Teodoroiu.

In urma executării lucrărilor propuse, se va realiza un carosabil cu doua benzi de circulație si trotuare de 0,5 ml.

Valoarea totala a investiției, conform SF = 649.493,00 lei, inclusiv TVA

In vederea incheierii contractului si decontarea proiectării si execuției lucrărilor se propune majorarea alocației bugetare, in anul 2013, cu suma de 150.000 lei.

Modernizare strada Caraiman (inclusiv canalizare)

Strada Caraiman este o artera de circulație a municipiului Ploiești care realizează legătură intre strada Decebal si strada Nucilor; strada este asfaltata dar nu are canalizare.

Lucrările privind modernizarea străzii vizeaza execuția rețelei de canalizare, inclusiv a racordurilor de canalizare aferente, precum si refacerea sistemului rutier si a trotuarelor existente.

Valoarea totala a investiției, conform SF = 294.395,00 lei, inclusiv TVA

In vederea incheierii contractului si decontarea proiectării si execuției lucrărilor se propune majorarea alocației bugetare, in anul 2013, cu suma de 70.000 lei.

Modernizare strada Capitan Aviator Popescu Ciocănel, inclusiv canalizare

Strada Capitan Aviator Popescu Ciocănel este o artera de circulație importanta a municipiului Ploiești care realizează legătură intre strada Rudului si strada Eroilor; strada este asfaltata dar nu are canalizare.

Lucrările privind modernizarea străzii vizeaza execuția rețelei de canalizare, inclusiv a racordurilor de canalizare aferente, precum si refacerea sistemului rutier si a trotuarelor existente.

Sistemul rutier propus se va executa conform expertizei tehnice elaborate si va asigura scurgerea apelor atat longitudinal si transversal. Se vor ridica la cota capacele căminelor de canalizare si gurilor de canalizare existente, cat si capacele rasuflatorilor de gaze.


Se vor repara trotuarele existente, se vor reface cele degradate construi si trotuare noi din asfalt.

Valoarea totala a investiției, conform SF = 938.906,00 lei, in

In vederea incheierii contractului si decontarea proiectării';^ exequtjd lucrărilor se propune majorarea alocației bugetare, in anul 2013, suma 182.000 lei.

Modernizare strada Panciu, inclusiv canalizare

Strada Panciu este o artera de circulație a municipiului Ploiești care realizează legătură intre strada Plaiesilor si strada Albinei; strada este asfaltata insa nu are canalizare.

Prin modernizarea străzii se va realiza atat rețeaua de canalizare, inclusiv racordurile, precum si refacerea sistemului rutier.

După realizarea canalizării se va inlocui tot sistemul rutier cu un sistem rutier conform expertizei tehnice.

Sistemul rutier propus se va executa conform expertizei tehnice elaborate si va asigura scurgerea apelor atat longitudinal si transversal. Se vor ridica la cota capacele căminelor de canalizare si gurilor de canalizare existente, cat si capacele rasuflatorilor de gaze.

Lucrările privind modernizarea străzii vizeaza execuția rețelei de canalizare, inclusiv a racordurilor de canalizare aferente, precum si refacerea sistemului rutier si a trotuarelor existente.

Valoarea totala a investiției, conform SF = 606.374,00 lei, inclusiv TVA

In vederea incheierii contractului si decontarea proiectării si execuției lucrărilor se propune majorarea alocației bugetare, in anul 2013, cu suma de 230.000 lei.

Drum acces din strada Libertății

Proiectul propune realizarea unui drum de acces din strada Libertății către proprietățile riverane. Se va realiza un carosabil cu doua benzi de circulație si trotuare de lm lățime.

Necesitatea realizării acestui proiect a aparut datorita lipsei unui drum de acces care sa ajute la interconectarea străzilor existente cu strada Libertății.

Lucrările de realizare a proiectului presupun următoarele:

 • -  aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzători categoriei străzii, asigurandu-se condiții mai bune de transport si o imbunatatire a siguranței in circulația autovehiculelor, in raport cu situația existenta;

 • -  asigurarea scurgerii apelor pluviale in condiții cat mai bune, avandu-se in vedere protejarea sistemului rutier.

Valoarea totala a investiției, conform SF = 334.000,00 lei, inclusiv TVA

In vederea incheierii contractului si decontarea proiectării si execuției lucrărilor se propune majorarea alocației bugetare, in anul 2013, cu suma de 35.000 lei.


C - Alte cheltuieli de investiții


V/

U j ,     ..

i                                                               \

_ ; /' ' .?-• •

In vederea derulării următoarelor contracte, se propune introducerea următoarelor poziții bugetare noi, avand ca obiect elaborarea documentațiilor tehnice. Pentru derularea acestor proiecte propunem alocarea urmatoar|^ț:\ sume:

S.F., P.T.+D.E. - Modernizare strada Spatari, inclusiv canalizare, tronson cuprins intre strada Vornicul Boldur si strada Buna Vestire

- 10.000 lei

S.F., P.T.+D.E. - Modernizare strada Crasna, inclusiv canalizare

- 10.000 lei

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor

In lista proiectelor din Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești - Prahova, aprobată prin HCL nr.l 15/2010, la poziția R19 a fost inclus proiectul “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor”, a cărui valoare estimată în PIDU este de 19.620.200 lei.

Obiectivele acestui proiect sunt: îmbunătățirea accesibilității și fluidizarea traficului între Gara de Vest și Gara de Sud, prin crearea legăturii rutiere pe un traseu nou înființat, care va descongestiona circulația în centrul municipiului, dezvoltarea teritorială durabilă si creșterea mediului economic.

Documentațiile tehnico-economice de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF (DALI) / PTh + CS / DTAC, cereri de finanțare, studii de impact, studii de mediu, documenație de licitație, etc.), aferente acestui proiect, urmează să fie realizate și depuse în vederea evaluării la A.D.R.Sud Muntenia Călărași, scopul fiind accesarea finanțării cu fonduri europene prin Programul Operațional Regional.

Pentru buna derulare a acestui proiect este necesară alocarea, în bugetul local al Municipiului Ploiești aferent anului 2013, a sumei de 245.000 lei.

DIRECTOR EXECUTIV Ing.Mihaela IAMANDI

SEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI Ing.Daniel DOBRE

Municipiul Ploiești


Direcția Relații Internationale


Vizat,

Primar,

Iulian Badescu


Anexa nr. 4


Lista proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile prin POR pe anul 2013- mii lei -

Nr crt

Denumire proiect

Prevedere inițiala

Influente +/-

Prevedere finala

din care:

contribuție locala

contribuție UE

Total, din care:

90590,42

0,00

90590,42

2500,78

88089,64

Cap. 67.02.56 Cultura, recreere si religie

21810,03

723,41

22533,44

621,92

21911,52

1.

Modernizarea hipodromului din Ploiesti-Centru Hipic si de agrement

2,14

2003,00

2005,14

55,34

1949,80

2.

Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelelor edilitare specifice - Parc municipal Ploiești Vest

21807,89

-1279,59

20528,3

566,58

19961,72

Cap. 68.02.56 Asigurări si asistenta sociala

8458,55

-4517,05

3941,5

108,79

3832,71

3.

Reabilitarea / modernizarea si echiparea specifica a Centrului de primire in regim de urgenta "Ciresarii" Ploiești

6738,05

-4517,05

2221,00

61,30

2159,70

4.

Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentare interioara

1720,50

1720,50

47,49

1673,01

Cap. 84.02.56 Transporturi

60321,84

3793,64

64115,48

1770,07

62345,41

5.

Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean)

0,00

100,00

100,00

2,76

97,24

6.

Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi

0,00

3670,00

3670,00

101,29

3568,717.

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa 1

12055,41

0,00

12055,41

332,73

11722,68

8.

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa II

15431,09

0,00

15431,09

425,90

15005,19

9.

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa 1

18791,26

0,00

18791,26

518,64

18272,62

10.

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa II

14044,08

0,00

14044,08

388,10

13655,98

11.

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre gara de Sud si gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor

0,00

23,64

23,64

0,65

22,99

Milena Perpelea

Director executiv Direcția Relații Internați
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


100066, Bd Republicii nr. 2-4 Ploiești, Prahova, România


r

NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND FINANȚAREA NEREMBURSABILA PENTRU PROIECTELE FINANȚATE

PRIN POR AP1

Municipiul Ploiești derulează o serie de proiecte finanțate prin POR AP1, pentru care au fost semnate contracte de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice. In cadrul acestora au aparut o serie de modificări, după cum urmeaza:

 • 1. Proiectul Reabilitarea / modernizarea si echiparea specifica a Centrului de primire in regim de urgenta "Ciresarii" Ploiești, a fost finalizat la data de 11.07.2013. In urma finalizării proiectului, prevederea ramasa neutilizata, respectiv 4.517,05 mii lei, va fi alocata celorlalte proiecte.

 • 2. O serie de proiecte sunt in curs de evaluare in vederea obținerii finanțării prin instrumentele structurale, pentru acestea urmând a fi constituita prevedere bugetara:

 • - Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) 100 mii lei

 • - Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi 3.670 mii lei

 • - Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre gara de Sud si gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor 23,64 mii lei

 • 3. Pentru proiectul Modernizarea hipodromului din Ploiești - Centru Hipic si de agrement este necesara majorarea sumei alocate cu 2.003 mii lei, respectiv la 2.005,14 mii lei.

 • 4. In cadrul proiectului Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelelor edilitare specifice - Parc municipal Ploiești Vest, avand in vedere faptul ca o serie de plăti vor fi efectuate in anul 2014, este necesara diminuarea prevederii inițiale cu 1.279,59 mii lei, respectiv de la 21.807,89 lei la 20.528,30 mii lei, prevederea respectiva fiind realocata celorlalte proiecte.

Rectificarea urmeaza a se face in cadrul aceleiași sume.

Milena Perpelea

Director executiv Direcția Relații InternationaleMUNICIPIUL PLOIEȘTI

B-dul Republicii nr. 2100008 -

TEL: 0244 / 51 66 99/ int. 508 Fax: 0244

NOTĂ DE FUNDAMENTARE - 2013          I

Suma alocată în cadrul bugetului local al Municipiului Ploiești pentru proiectul de realizare a Hipodromului Ploiești

Proiectul privind „Reabilitarea/modernizarea Hipodromului din Ploiești - Centrul hipic si de agrement” a fost întocmit și depus în vederea evaluării la ADR Sud Muntenia Călărași, scopul fiind accesarea finanțării cu fonduri europene prin Programul Operațional Regional.

Valoare proiect (inclusiv TVA): 88.959.384 lei lei

Hotărârea Consiliului Local de aprobare a Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici: nr.74/27.02.2013

Pentru buna derulare a acestui proiect, este necesară majorarea sumei alocate în bugetul local al Municipiului Ploiești pe anul 2013 pentru respectivul proiect cu suma de 2.003 mii lei, respectiv de la 2,14 mii lei la 2.005,14 mii lei.

Cap. 67.02.56 - Cultura, recreere si religie

Proiectul „Reabilitarea/modernizarea Hipodromului din Ploiești - Centrul hipic si de agrement” - suma de 2.005,14 mii lei defalcată pe trimestre astfel:

Trimestrul III 2013

Trimestrul IV 2013

Suma alocată (mii lei)

2.005,14

0

Manager proiect,

Mihaela IAMANDI

NOTĂ DE FUNDAMENTARE - 2013

Suma alocată în cadrul bugetului local al Municipiului Ploiești pentru proiectul de realizare a Terminalului Multimodal

/X

In lista proiectelor din Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești -Prahova, la poziția 5 s-a aprobat proiectul: “Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând și spații de parcare pentru moduri de transport auto și biciclete (zona Spital Județean) ”, a cărui valoare estimată este de 50.099.000 lei.

/X

In vederea accesării de către Municipiul Ploiești a sumelor alocate prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul Major de Intervenție 1.1 - Planuri de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creștere, se intenționează realizarea documentațiilor tehnico-economice de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF (DALI) / PTh + CS / DTAC, cereri de finanțare, studii de impact, studii de mediu, documentație de licitație, etc.).

Pentru buna derulare a acestui proiect, este necesară alocarea următoarelor sume în bugetul local al Municipiului Ploiești pe anul 2013:

Cap.84.02.56 - TRANSPORTURI

Proiectul “Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând și spații de parcare pentru moduri de transport auto și biciclete (zona Spital Județean) ”\

Manager proiect,

Mihaela Iamandi


Responsabil tehnic,

Alexandru Preda


Trimestrul III 2013

Trimestrul IV 2013

Suma alocată (mii lei)

100

0


MUNICIPIUL PLOIEȘTL7* /

B-dul Republicii nr. 2100008 - Ploiești


TEL: 0244 / 51 66 99/ int. 508 Fax: 0244 / 51 66 23
NOTĂ DE FUNDAMENTARE - 2013


Suma alocată în cadrul bugetului local al Municipiului Ploiești pentru proiectul de realizare a Pasajului Mărășești

Proiectul privind „Accesibilitate și fluidizare trafic către zona industrială Ploiești -Vest și platforma industrială Brazi” — Pasaj suprateran peste calea ferată București — Brașov a fost întocmit și depus în vederea evaluării la ADR Sud Muntenia Călărași, scopul fiind accesarea finanțării cu fonduri europene prin Programul Operațional Regional.

Valoare proiect (inclusiv TVA): 90.833.498,09 lei

Hotărârea Consiliului Local de aprobare a Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici: 79/07.03.2013

Pentru buna derulare a acestui proiect, este necesară alocarea următoarelor sume în bugetul local al Municipiului Ploiești pe anul 2013:

Cap.84.02.56 - TRANSPORTURI

Proiectul „Accesibilitate și fluidizare trafic către zona industrială Ploiești - Vest și platforma industrială Brazi” - suma de 3.670 mii lei defalcată pe trimestre astfel:

Manager proiect,

Mihaela Iamandi


Responsabil tehnic,

Alexandru Preda


Trimestrul III 2013

Trimestrul IV 2013

Suma alocată (mii lei)

3000

670


MUNICIPIUL PLOIEȘTIO ic

TEL: 0244 / 51 66 99/ int. 508 Fax: \\0%44f 5166-S

'\o <. ...........


B-dul Republicii nr. 2100008 -fpioiești

\\ Ujl


NOTĂ DE FUNDAMENTARE - 2013Suma alocată în cadrul bugetului local al Municipiului Ploiești pentru proiectul de realizare a legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății)

în lista proiectelor din Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești -Prahova, aprobată prin HCL nr. 115/2010, la poziția R19 a fost inclus proiectul: Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor, a cărui valoare estimată în PIDU este de 19.620.200 lei.

Obiectivele acestui proiect sunt:

-îmbunătățirea accesibilității și fluidizarea traficului între Gara de Vest și Gara de Sud prin crearea legăturii rutiere pe un traseu nou înființat, care va descongestiona totodată circulația în centrul municipiului

-dezvoltarea teritorială durabilă

-creșterea mediului economic

Documentațiile tehnico-economice de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF (DALI) / PTh + CS / DTAC, cereri de finanțare, studii de impact, studii de mediu, documenație de licitație, etc.) aferente acestui proiect urmează să fie realizate și depuse în vederea evaluării la ADR Sud Muntenia Călărași, scopul fiind accesarea finanțării cu fonduri europene prin Programul Operațional Regional.

Pentru buna derulare a acestui proiect, este necesară alocarea următoarelor sume în bugetul local al Municipiului Ploiești pe anul 2013:

Cap.84.02.56 - TRANSPORTURI

- Proiectul „Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor” - suma de 23,64 mii lei defalcată pe trimestre astfel:

Manager proiect,

Mihaela Iamandi


Responsabil tehnic,

Alexandru Preda


Trimestrul III 2013

Trimestrul TV 2013

Suma alocată (mii lei)

0

23,64

JUDEȚUL: PRAHOVA


Instituția publica;SCOALA GIMNAZIALA GRIGORE MOIS1L PLOIEȘTI

C.I.F.2845117

BUGET PE ANUL 2013 sursa de finanțare: bugetul local


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf.HCL 142/ 08.04.2013

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

2.420,94

25,00

2.445,94

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

2.420,94

25,00

2.445,94

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

2.420,94

25,00

2.445,94

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2.115,00

0,00

2.115,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 Ia 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1.659,00

0,00

1.659,00

Salarii de baza

10.01.01

1.586,00

1.586,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

5,80

5,80

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

67,20

67,20

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

0,00

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de Ia locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

456,00

0,00

456,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

342,20

342,20

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

9,20

9,20

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

75,40

75,40

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

2,90

2,90

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

26,30

26,30

TITLULII BUNURI SI SERVICII (cod 20.011a 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

277,14

25,00

302,14

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

266,64

0,00

266,64

Furnituri de birou

20.01.01

5,00

5,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5,00

5,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

140,64

140,64

Apa, canal si salubritate

20.01.04

34,00

34,00

Carburanți si lubrifiant»

20.01.05

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

Transport

20.01.07

29,00

29,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

27,00

27,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

26,00

26,00

Reparații curente

20.02

0,00

25,00

25,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

6,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf.HCL 142/ 08,04,2013

Influente (+/-)

l'WȘSJ'

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

ll'Uto

Dezinfectant

20.04.04

0,00

ll &00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +20.05.03+20.05.30)

20.05

2,50

\\ pftp

Uniforme si echipament

20.05.01

0,50

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0?0Q

^■'‘/V^V'^oo

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2,00

0,00

--2,00

Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02}

20.06

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,00

0,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

2,00

0,00

2,00

Protecția muncii

20.14

3,00

0,00

3,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

3,00

0,00

3,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

3,00

0,00

3,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL VFONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

liILUL Vri'RANSFERUR) IN I RE UNI IAU ALE ADMINIS l HA TTEi PUBLICE {COd

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

TITLULX'ALTE CHEL7UlELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

28,80

0,00

28,80

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56,18)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 fa 71.01.03+71.01,30)

71.01

0,00

0,00

0,00

| Construcții

71.01.01

0,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf.HCL 142/ 08,04,2013

Influente (+/-)

----x?—V 2':-

--------<

//

Buget rectificat

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

o.ool

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF,Monica Frone


ȘCOALA GIMNAZIALA "GRIGORE MOISIL " MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ALEEA LAURILOR NR.2A

C.I.F. 2845117

Telefon/Fax: 0244537200

NR. 1958 /07.08.2013


NOTA DE FUNDAMENTARE

Conform adresei Serviciului Buget,împrumuturi , bugetul Scolii Gimnaziale "Grigore MoisiT' Municipiul Ploiești in suma de 2420.94 mii lei ,a fost majorat cu suma de 25,00 mii lei la Titlul II- Bunuri si servicii - reparații curente, ajungând la nivelul sumei de 2445.94 mii lei,conform Anexei.

Suma de 25.00 mii lei s-a alocat pentru procurarea materialelor necesare reparației gardului de împrejmuire a scolii.


CONTABIL SEF,

Monica Frone

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: ȘCOALA GIMNAZIALA "RADU STANIAN" PLOIEȘTI


BUGET RECTIFICAT PE ANUL 2013 sursa de finanțare: bugetul local


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conf.HCL.142 08.04. 2013

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1.617,71

20,00

1.637,71

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

1.617,71

20,00

1.637,71

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1.617,71

20,00

1.637,71

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

1.395,00

0,00

1.395,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1.077,30

0,00

1.077,30

Salarii de baza

10.01.01

1.019,20

0,00

1.019,20

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Aite sporuri

10.01.06

5,60

0,00

5,60

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

52,50

0,00

52,50

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

317,70

0,00

317,70

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

226,00

0,00

226,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

5,50

0,00

5,50

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

56,50

0,00

56,50

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1,70

0,00

1,70

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

28,00

0,00

28,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

165,11

20,00

185,11

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

158,61

0,00

158,61

Furnituri de birou

20.01.01

2,20

0,00

2,20

Materiale pentru curățenie

20.01.02

3,50

0,00

3,50

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

97,00

0,00

97,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

21,00

0,00

21,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

4,50

0,00

4,50

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

23,00

0,00

23,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1,00

0,00

1,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

6,41

0,00

6,41

Reparații curente

20.02

0,00

20,00

20,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conf.HCL.142 08.04. 2013

NB'tfget rectifiț&t a

Materiale sanitare

20.04.02

fLi w

Reactivi

20.04.03

Dezinfectant!

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

2,00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2,00

0,00

2,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

3,00

0,00

3,00

Protecția muncii

20.14

1,50

0,00

1,50

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 ia 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane sî alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0,00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0,00

0,00

0,00

TITLUL HI DOBANZl (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

57,60

0,00

57,60

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30}

80

0,00

0,00

0,00

TITL UL XVI RAMBURSA Rf DE CREDITE (COd 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conf.HCL.142 08.04. 2013

Influente

H-)

Buget rectificat

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

V/

■' ■

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

'/7', o,oo

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01
ADM.FINANCIAR,


PANAITESCU STELIANA


ȘCOALA GIMNAZIALA„RADU STANIAN”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR.BOBALNA NR.76

C.F.29168798

Telefon/fax :0244525865

Nr.717/07.08.2013NOTA DE FUNDAMENTARE

Având in vedere ca in cadrul proiectului de racordare a scolii noastre la sistemul centralizat de termofîcare a Municipiului Ploiești, nu este prevăzută execuția instalației de incalzire si la sala de sport, va rugam a aproba suplimentarea bugetului la Titlul II „bunuri si servicii” cu suma de aproximativ 20.000 lei, necesara executării lucrării.


ADM.FINANCIAR,

PANAITESCU STELIANA

JUDEȚUL PRAHOVA

CENTRULCRESE PLOIEȘTI

CUI 31619555


ANEXA 8


RECTIFICARE BUGET PE ANUL 2013-sursa de finanțare bugetul local


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET HCL 218/27.06.2013

Influente (+/-)

RECTIFICARE 2013

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

859,05

130,00

989,05

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

849,05

134,00

983,05

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

849,05

134,00

983,05

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

644,55

0,00

644,55

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 Ja 10.01.16 +10.01.30)

10.01

502,80

0,00

502,80

Salarii de baza

10.01.01

463,00

463,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

32,90

32,90

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitarii

10.01.12

0,00

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,00

0,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0,00

0,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

6,90

6,90

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

141,75

0,00

141,75

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

105,10

105,10

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2,60

2,60

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

26,50

26,50

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.25

1,25

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

6,30

6,30

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cad 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

204,50

134,00

338,50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

145,60

4,40

150,00

Furnituri de birou

20.01.01

1,50

-1,00

0,50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

40,00

-6,00

34,00

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

37,90

11,40

49,30

Apa, canal si salubritate

20.01.04

13,00

13,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET HCL

218/27.06. 2013

Influente (+/-)

RECTIFICARE 2013

Transport

20.01.07

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

23.20

23.20

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

4.00

-4.00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

26.00

4.00

30.00

Reparații curente

20.02

15.00

95.00

110.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03,02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

10.00

0.00

10.00

Medicamente

20.04.01

4.00

4.00

Materiale sanitare

20.04.02

1.00

1.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

Dezinfectant!

20.04.04

5,00

5.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

9.00

41.00

50.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

4.00

4.00

8.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

5.00

37.00

42.00

Deplasări, detasarf, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.50

0.00

0.50

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.50

0,50

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

Cerc etare-d ezvolta re

20.10

0.00

0.00

Cârti, publicații sl materiale documentare

20.11

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

0.00

Protecția muncii

20.14

6.00

6.00

Muniție, furnituri sl armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

0.00

Contribuții ate administrației publice tocate la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

0.00

Reabilitare Infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

0,00

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor sl înghețurilor

20.23

0,00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0.00

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

0.00

Cheltuieli Judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

0.00

Tlchete cadou

20,27

0.00

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20,30

18.40

-6.40

12.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

0.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET HCL

218/27.06. 2013

Influente (+/-)

RECTIFICARE 2013

Chirii

20.30.04

0.00

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

18.40

-6.40

12.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0.00

0.00

0,00

Burse

59.01

TITLUL XVII PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! sl recuperate In anul curent

85.01

..

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

10.00

-4.00

6.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATi ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

10.00

-4.00

6,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

10.00

-4.00

6.00

Actlvefixe (cod71X11.01 la71.01.03+71.01.30)

71.01

10.00

-4.00

6.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

10.00

-4.00

6.00

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate In anii precedent) sl recuperate In anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,CONTABIL SEF,

DINCA CR1STINA
CENTRUL CRESA PLOIEȘTI

PRAHOVA, STR.G-RAL EREMIA GRIGORESCU, NR.11


VIZAT,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE


NOTA DE FUNDAMENTARE

Urmare Hotărârii Consiliului Local nr.245/26.07.2013 si Notei de Fundamentare a Direcției Tehnic-Investitii din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, bugetul inițial al instituției noastre aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.218/27.06.2013 in suma de 859,05 mii lei, se rectifica in sensul suplimentarii si reașezării in structura, cu suma de 130,00 mii lei, ajungând astfel la nivelul sumei de 989,05 mii lei, conform Anexei nr. anexata, după cum urmeaza:

- la bunuri si servicii, suma de 204,50 mii lei se majoreaza cu suma de 134,00 mii lei, astfel:

la art. 20.05.30 prin suplimentare cu 30,00 mii lei, conf. Notei de Fundamentare a Direcției Tehnic-Investitii si reașezare in structura, ajungând astfel la nivelul sumei de 338.50 mii lei, necesari pentru achiziționarea de mobilier .

la art.20.02, suma de 15,00 mii lei se majoreazacu suma de 100,00 mii lei, conf.HCL 245/26.07.2013 si reașezare in structura, ajungând astfel la nivelul sumei de 110,00 mii lei, pentru reparații curente (crearea unui spațiu de depozitare materiale, inlocuire si montare usi termopan, reparații pluviala, reparații instalație incalzire, instalație apa, etc.)

La cheltuieli de capital, suma de 10,00 mii lei se diminuează cu suma de 4,00 mii lei la art.71.01.03, ajungând astfel la nivelul sumei de 6,00 mii lei.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1                          ;

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOM

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2013

si a emis:

PREȘEDINTE, Paul Alexandru Palas

SECRETAR,

Sanda Dragulea