Hotărârea nr. 286/2013

Hotãrârea nr. 286 privind acordarea pentru anul şcolar 2013 - 2014 a pachetului cu rechizite şcolare „Primul Ghiozdan”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 286

privind acordarea pentru anul școlar 2013 - 2014 a pachetului cu rechizite școlare „Primul Ghiozdan”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești Iulian Bădescu și a domnilor consilieri Băzăvan Iolanda, Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George Sorin, Constantin Silviu Sorin, Cosma Marcian, Dragulea Sanda, Drăgușin Paulica, Dumitru Cristian, Ganea Cristian, lonescu Ionuț, Lupu Adrian Gelu, Minea Constantin Gabriel, Neagu Daniel Puiu, Pană George, Petrescu Râul Alexandru, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Stanciu Marilena, Socoleanu Marcel Radu, Teodorescu Iulian Liviu, Ursu Răzvan Ion și Vîscan Robert Ionuț, precum și Raportul de specialitate al Direcției Relații Internaționale prin care se propune aprobarea pachetului cu rechizite școlare „Primul Ghiozdan” elevilor înscriși în clasa I, anul școlar 2013 - 2014, în unitățile de învățământ de pe raza Municipiului Ploiești;

Având în vedere prevederile art. 3A2, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 28, alin. (1), (2) și (3), art. 40, alin. (1) și (2) din Legea nr. 292/2011 privind asistența socială;

în conformitate cu art. 20 din Legea nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale, actualizată;

A

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 1, alm. 6, lit. a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1. Se aprobă acordarea pachetului cu rechizite școlare „Primul Ghiozdan” copiilor înscriși în clasa I în anul școlar 2013 - 2014, la unitățile de învățământ de pe raza Municipiului Ploiești.

Art. 2. Se aprobă conținutul pachetului cu rechizite școlare “Primul Ghiozdan” conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 3. Prezenta hotărâre se va aplica în limita sumei de 200.000 lei.

Art. 4. Pachetele cu rechizite școlare rămase nedistribuite copiilor înscriși în clasa I în anul școlar 2013 - 2014, se vor redistribui familiilor cu copii beneficiare de servicii/prestații sociale aflate în evidența Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

Art, 5. Direcția Relații Internaționale, prin Compartimentul Organizare Evenimente și Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art, 6. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești astăzi, 13 august 2013.

EXPUNERE DE MOTIVE      O      /<

la proiectul de hotărâre privind acordarea pentru anul școfâj^3Ql^^âf4 a pachetului cu rechizite școlare „Primul ghiozdar^?]Țj^^^

r-co-


Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Statul, prin autoritățile administrației publice centrale și locale, își asumă responsabilitatea de realizare a măsurilor și acțiunilor prevăzute în actele normative privind beneficiile de asistență socială și serviciile sociale.

Statul, prin politicile publice din domeniul serviciilor sociale, contribuie la promovarea, respectarea și garantarea drepturilor beneficiarilor la o viață independentă, împlinită și demnă, precum și la facilitarea participării acestora la viața socială, economică, politică și culturală.

Potrivit art. 66 alin. (4) din Legea nr. 292/2011 privind asistența socială: „pentru realizarea obligațiilor ce le revin față de copil, autoritățile administrației publice centrale și locale susțin familia prin acordarea de beneficii de asistență socială, precum și prin asigurarea de servicii sociale”.

Beneficiile de asistență socială acordate de autoritățile administrației publice centrale, direct sau prin instituțiile aflate în subordinea acestora, se stabilesc în bani sau în natură și reprezintă măsuri financiare destinate asigurării unui standard minim de viață, susținerii familiei și copilului, promovării și garantării exercitării de către persoanele cu nevoi speciale a drepturilor și libertăților fundamentale.

Astfel, se propune acordarea pachetului cu rechizite școlare „Primul Ghiozdan” copiilor înscriși în clasa I-a în anul școlar 2013-2014 la unitățile de învățământ de pe raza municipiului Ploiești cât și copiilor familiilor beneficiare de servicii/prestații sociale.

Față de cele menționate anterior, supunem atenției Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâte alăturat.CONSILIERII

Sanda Drăgulea ** Iolanda Băzăvan Marilena Stanciu Cristian Dum^ru Larisa Băzăvan

Direcția Relații Internaționale


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotărâre privind acordarea pentru anul școlar 2013 - 2014 a pachetului cu rechizite școlare „Primul Ghiozdan”

Potrivit principiului autonomiei locale, consacrat în Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, autonomia locală conferă autorităților administrației publice locale dreptul ca, în limitele legii, să aibă inițiative în toate domeniile, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Potrivit art. 36, alin. 1 și 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuțiilor privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni, consiliul local, în calitate de autoritate deliberativă, asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local printre care si cele din domeniul educației și serviciilor sociale pentru protecția copilului, a familiei sau altor grupuri aflate în nevoie socială.

Prin autoritățile administrației publice centrale și locale, statul își asumă responsabilitatea de realizare a măsurilor și acțiunilor prevăzute în actele normative privind beneficiile de asistență socială și serviciile sociale.

Statul, prin politicile publice din domeniul serviciilor sociale, contribuie la promovarea, respectarea și garantarea drepturilor beneficiarilor la o viață independentă, împlinită și demnă, precum și la facilitarea participării acestora la viața socială, economică, politică și culturală.

Potrivit art. 66 alin. (4) din Legea nr. 292/2011 privind asistența socială: „pentru realizarea obligațiilor ce le revin față de copil, autoritățile administrației publice centrale și locale susțin familia prin acordarea de beneficii de asistență socială, precum și prin asigurarea de servicii sociale”.

Beneficiile de asistența socială acordate de autoritățile administrației publice centrale, direct sau prin instituțiile aflate în subordinea acestora, se stabilesc în bani sau în natură și reprezintă măsuri financiare destinate asigurării unui standard minim de viață, susținerii familiei și copilului, promovării și garantării exercitării de către persoanele cu nevoi speciale a drepturilor și libertăților fundamentale.

Astfel, se propune acordarea pachetului cu rechizite școlare „Primul Ghiozdan” copiilor înscriși în clasa I în anul școlar 2013-2014 la unitățile de învățământ de pe raza municipiului Ploiești, precum cât și copiilor familiilor beneficiare de servicii/prestații sociale.

//^y MĂ.

//* z" -       Z \

li                           '■

Față de cele menționate anterior, avizăm favorabil proiectul <dg ■ hotărâre; privir acordarea pentru anul școlar 2013 - 2014 a pachetului cu rechizâȘ\șQblâfdz„Pftm Ghiozdan”.                                                                rZ

Direcția Relații Internationale Director, Milena Perpelea


Avizat:

Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte Director,

Direcția Economică

5


Director, Nicoleta Crăciunoiu


CONȚINUTUL PACHETULUI CU RECHIZITE ȘCOLARE „PRIMUL GHIOZDAN”

NR. CRT.

PACHET RECHIZITE

CANT (BUC/SET)

1

Caiet matematica 48 file

2

2

Caiet desen A4 24 file

2

3

Creion

4

4

Stilou cu 24 rezerve

1

5

Creioane colorate (set 6 buc)

1

6

Gumă

1

7

Riglă

1

8

Penar

1

9

Acuarele cu pensulă

1

10

Ghiozdan

1

11

Ascuțitoare

1

12

Bețișoare

1

13

Copertă caiet A5

4

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind acordarea pentru anul școlar 2013 - 2014 a pachetului cu rechizite școlare „Primul Ghiozdan ”

si a emis:SECRETAR,

Sanda DraguleaCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 6


COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULT TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind acordarea pentru anul școlar 2013 - 2014 a pachetului cu rechizite școlare „Primul Ghiozdan ”


PREȘEDINTE, Iolanda Bazavan


SECRETAR,

Cristian Dumitru
Data: